322/1992 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.10.1996 do 30.11.1999

322
ZÁKON
Slovenskej národnej rady
zo 6. mája 1992
o štátnej štatistike
Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIA
§ 1
Tento zákon upravuje podmienky získavania štatistických informácií potrebných pre posudzovanie sociálneho a ekonomického vývoja v Slovenskej republike, postavenie a pôsobnosť štatistických orgánov Slovenskej republiky a úlohy orgánov štátnej správy Slovenskej republiky a obcí v oblasti štátnej štatistiky. Upravuje tiež práva a povinnosti spravodajských jednotiek v súvislosti so získavaním údajov zo štatistických zisťovaní vykonávaných v oblasti štátnej štatistiky a ochranu týchto údajov pred zneužitím.
§ 2
Na účely tohto zákona sa
a)
štátnou štatistikou rozumie získavanie, spracúvanie, poskytovanie a hodnotenie údajov o javoch hromadnej povahy, zabezpečovanie ich porovnateľnosti pre posudzovanie sociálneho a ekonomického vývoja Slovenskej republiky a jeho ekologických súvislostí. Údaje získavajú orgány štátnej štatistiky a iné orgány štátnej správy od spravodajských jednotiek štatistickým zisťovaním. Štatistické zisťovanie je získavanie týchto údajov spôsobom zodpovedajúcim vedeckým poznatkom s využitím vhodných metód a informačnej technológie,
b)
ústrednými orgánmi Slovenskej republiky rozumejú ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy Slovenskej republiky, Generálna prokuratúra Slovenskej republiky, Najvyšší súd Slovenskej republiky, Ústavný súd Slovenskej republiky a Národná banka Slovenska,
c)
spravodajskou jednotkou rozumie právnická osoba a fyzická osoba, ktorá vykonáva podnikateľskú alebo inú zárobkovú činnosť podľa osobitných predpisov.1)
d)
štatistickou jednotkou rozumie objekt, o ktorom sa zisťujú štatistické údaje.
DRUHÁ ČASŤ
ŠTATISTICKÉ ORGÁNY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
§ 3
(1)
Štatistickými orgánmi Slovenskej republiky sú Štatistický úrad Slovenskej republiky a územné štatistické orgány.
(2)
Pri určovaní štatistických ukazovateľov a pri získavaní, spracúvaní a vyhodnocovaní štatistických informácií sú štatistické orgány Slovenskej republiky nezávislé od ostatných orgánov a riadia sa zásadou objektivity.
Postavenie a pôsobnosť Štatistického úradu Slovenskej republiky
§ 4
(1)
Štatistický úrad Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky pre oblasť štátnej štatistiky a pre oblasť informatiky.
(2)
Na čele Štatistického úradu Slovenskej republiky je predseda, ktorého vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky.
(3)
Podpredsedov Štatistického úradu Slovenskej republiky vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky na návrh predsedu Štatistického úradu Slovenskej republiky.
§ 5
Štatistický úrad Slovenskej republiky
a)
vypracúva koncepciu štátnej štatistiky Slovenskej republiky,
b)
vypracúva program štátnych štatistických zisťovaní (ďalej len „program zisťovaní republiky“),
c)
organizuje a vykonáva na území Slovenskej republiky zisťovanie, zhromažďovanie a spracúvanie štatistických informácií,
d)
zabezpečuje na území Slovenskej republiky porovnateľnosť štatistických informácií pre posudzovanie vývoja republiky a pre plnenie povinností vyplývajúcich z medzinárodných záväzkov,
e)
určuje v súčinnosti s príslušnými ústrednými orgánmi Slovenskej republiky štatistické ukazovatele štátnych štatistických zisťovaní a spôsob získavania štatistických informácií na tento účel,
f)
určuje metodiku a spôsob vedenia systému národných účtov a zostavuje národné účty za Slovenskú republiku,
g)
vytvára v súčinnosti s príslušnými ústrednými orgánmi štatistické klasifikácie, číselníky a registre,
h)
určuje spôsob tvorby a riadi prideľovanie a oznamovanie identifikačných čísiel spravodajských jednotiek,
i)
organizuje a vykonáva projektovú a programovú prípravu spracovania štátnych štatistických zisťovaní,
j)
určuje spôsob zberu a technológie spracovania štatistických údajov v štatistických orgánoch Slovenskej republiky,
k)
určuje koncepciu využitia výpočtovej techniky v štatistických orgánoch Slovenskej republiky,
l)
udeľuje spravodajským jednotkám súhlas na poskytovanie štatistických údajov pomocou prostriedkov výpočtovej a inej techniky,
m)
organizuje a vykonáva na území Slovenskej republiky previerky dodržiavania povinností v oblasti štátnej štatistiky a ukladá za porušenie týchto povinností sankcie,
n)
sleduje a vyhodnocuje štatistické informácie o stave a vývoji ekonomiky, životného prostredia a spoločnosti v Slovenskej republike,
o)
pravidelne informuje verejnosť o stave a vývoji ekonomiky, životného prostredia a spoločnosti v Slovenskej republike a vydáva a poskytuje štatistické informácie,
p)
riadi územné štatistické orgány Slovenskej republiky,
r)
zúčastňuje sa v rámci svojej pôsobnosti na príprave a plnení medzinárodných dohôd a dohôd o spolupráci, ktoré uzaviera Slovenská republika a zastupuje Slovenskú republiku v medzinárodných organizáciách v oblasti štátnej štatistiky a v oblasti informatiky,
s)
získava a zhromažďuje zahraničné štatistické informácie pre účely porovnávania stavu a vývoja ekonomiky Slovenskej republiky a spoločnosti v Slovenskej republike so zahraničím,
t)
poskytuje štatistické informácie zahraničným subjektom, pokiaľ nejde o medzinárodné organizácie vládnej povahy,
u)
určuje metodiku pre oblasť štátnej štatistiky a pre oblasť informatiky,
v)
zverejňuje výsledky štatistických zisťovaní a vydáva štatistické publikácie,
w)
plní ďalšie úlohy ustanovené zákonom.
§ 6
(1)
Štatistický úrad Slovenskej republiky zabezpečuje organizačné, personálne, programové a technické podmienky potrebné v Slovenskej republike pre spracovanie výsledkov volieb do Národnej rady Slovenskej republiky a do orgánov samosprávy obcí a pre spracovanie výsledkov referenda.
(2)
Štatistický úrad Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky vydáva metodiku spracovania výsledkov volieb do Národnej rady Slovenskej republiky a do orgánov samosprávy obcí.
§ 7
Štatistický úrad Slovenskej republiky na zabezpečenie plnenia úloh v období mimoriadnych situácií a za brannej pohotovosti štátu
a)
vypracúva koncepciu krízového štatistického informačného systému (ďalej len „krízový systém“),
b)
určuje po dohode s príslušnými ústrednými orgánmi štátnej správy štatistické ukazovatele štátnych štatistických zisťovaní pre potreby krízového systému,
c)
organizuje a vykonáva štátne štatistické zisťovania pre potreby krízového systému.
§ 8
Slovenská štatistická rada
(1)
Pri Štatistickom úrade Slovenskej republiky sa zriaďuje Slovenská štatistická rada ako jeho odborný orgán pre oblasť štátnej štatistiky (ďalej len „Rada“).
(2)
Rada prerokúva najmä koncepciu štátnej štatistiky Slovenskej republiky a program zisťovaní republiky.
(3)
Predsedom Rady je predseda Štatistického úradu Slovenskej republiky. Členmi Rady sú podpredsedovia Štatistického úradu Slovenskej republiky. Ďalších členov Rady vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky na návrh predsedu Štatistického úradu Slovenskej republiky.
(4)
Ďalšie úlohy, spôsob práce, zloženie a počet členov Rady vymedzí jej štatút, ktorý schvaľuje vláda Slovenskej republiky.
Postavenie a pôsobnosť územných štatistických orgánov Slovenskej republiky
§ 9
(1)
Územnými štatistickými orgánmi Slovenskej republiky sú
a)
Krajská správa Štatistického úradu Slovenskej republiky v Bratislave,
b)
Krajská správa Štatistického úradu Slovenskej republiky v Trnave,
c)
Krajská správa Štatistického úradu Slovenskej republiky v Trenčíne,
d)
Krajská správa Štatistického úradu Slovenskej republiky v Nitre,
e)
Krajská správa Štatistického úradu Slovenskej republiky v Žiline,
f)
Krajská správa Štatistického úradu Slovenskej republiky v Banskej Bystrici,
g)
Krajská správa Štatistického úradu Slovenskej republiky v Prešove,
h)
Krajská správa Štatistického úradu Slovenskej republiky v Košiciach,
(ďalej len „krajská správa“).
(2)
Sídla krajských správ a ich územné obvody sú totožné so sídlami a územnými obvodmi krajov ustanovených podľa osobitného predpisu2).
(3)
Krajské správy sú orgánmi štátnej správy pre oblasť štátnej štatistiky.
(4)
Krajské správy sú rozpočtovými organizáciami.
§ 10
(1)
Krajské správy môžu so súhlasom Štatistického úradu Slovenskej republiky zriaďovať aj pracoviská mimo sídla krajskej správy.
(2)
Úlohy pracovísk zriadených podľa odseku 1 určuje príslušná krajská správa.
§ 11
(1)
Na čele krajskej správy je riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva predseda Štatistického úradu Slovenskej republiky. Riaditeľ krajskej správy zodpovedá za výkon svojej funkcie predsedovi Štatistického úradu Slovenskej republiky.
(2)
Na čele pracoviska podľa § 10 ods. 1 je vedúci, ktorého vymenúva a odvoláva riaditeľ príslušnej krajskej správy. Vedúci tohto pracoviska zodpovedá za výkon svojej funkcie riaditeľovi príslušnej krajskej správy.
§ 13
Krajské správy
a)
organizujú a vykonávajú zisťovanie, zhromažďovanie a spracúvanie štatistických informácií,
b)
sledujú a vyhodnocujú štatistické informácie o stave a vývoji ekonomiky a spoločnosti,
c)
zverejňujú výsledky štatistických zisťovaní, ktoré organizujú a vykonávajú, a vydávajú a poskytujú štatistické informácie,
d)
vytvárajú a vedú register spravodajských a štatistických jednotiek,
e)
prideľujú identifikačné čísla vybraným spravodajským jednotkám a podľa pokynov Štatistického úradu Slovenskej republiky oznamujú identifikačné čísla iným orgánom, ktoré ich prideľujú podľa osobitného predpisu,
f)
udeľujú spravodajským jednotkám podľa pokynov Štatistického úradu Slovenskej republiky súhlas na poskytovanie štatistických údajov pomocou prostriedkov výpočtovej a inej techniky,
g)
vykonávajú previerky dodržiavania povinností v oblasti štátnej štatistiky a ukladajú sankcie za porušenie týchto povinností,
h)
riadia nimi zriadené pracoviská,
i)
plnia ďalšie úlohy ustanovené zákonom.
§ 14
Krajské správy zabezpečujú v územnom obvode svojej pôsobnosti podľa pokynov Štatistického úradu Slovenskej republiky organizačné, personálne a technické podmienky potrebné pre spracovanie výsledkov volieb do Národnej rady Slovenskej republiky a do orgánov samosprávy obcí a pre spracovanie výsledkov referenda.
TRETIA ČASŤ
ÚLOHY MIESTNYCH ORGÁNOV ŠTÁTNEJ SPRÁVY SLOVENSKEJ REPUBLIKY A OBCÍ V OBLASTI ŠTÁTNEJ ŠTATISTIKY
§ 17
(1)
Miestne orgány štátnej správy Slovenskej republiky a obce
a)
pripravujú a vykonávajú sčítanie ľudu, domov a bytov a postupujú pritom podľa pokynov a v súčinnosti so štatistickými orgánmi Slovenskej republiky v rozsahu a za podmienok uvedených v osobitných zákonoch,
b)
sústreďujú a spracúvajú štatistické informácie zisťované ich prostredníctvom u právnických osôb nimi založených alebo zriadených,
c)
spolupracujú so štatistickými orgánmi Slovenskej republiky pri príprave spracúvania výsledkov volieb a referenda.
(2)
Úlohy miestnych orgánov štátnej správy Slovenskej republiky a obcí pri štatistických zisťovaniach u obyvateľov vymedzuje osobitný zákon.
ŠTVRTÁ ČASŤ
ŠTATISTICKÉ ZISŤOVANIA
§ 18
Získavanie štatistických údajov a informácií
(1)
Štatistické informácie sa pre potreby štátnej štatistiky získavajú výberovými alebo vyčerpávajúcimi štatistickými zisťovaniami pomocou písomných nosičov (výkazy, dotazníky, súpisové a iné štatistické formuláre) alebo pomocou prostriedkov výpočtovej a inej techniky.
(2)
Štatistické zisťovania sa vykonávajú formou pravidelných zisťovaní alebo osobitne organizovaných zisťovaní, súpisov, sčítaní, prieskumov, ankiet a monografických zisťovaní.
(3)
Štatistické orgány Slovenskej republiky môžu v rámci svojej pôsobnosti požadovať, aby im ústredné orgány Slovenskej republiky uvedené v § 2 písm. b), ako aj ďalšie štátne orgány Slovenskej republiky a obce poskytli bezplatne pre výlučne štatistické účely údaje, ktoré získali štatistickým zisťovaním alebo inou svojou činnosťou. Tieto orgány a obce sú povinné žiadosti štatistických orgánov Slovenskej republiky vyhovieť a bezplatne im poskytnúť spracované údaje zo svojich údajových základní podľa ich požiadaviek, a to vo forme, ako ich vedú. Ak je to účelné a hospodárne, spolupracujú štatistické orgány Slovenskej republiky pri vytváraní týchto údajových základní.
§ 19
Organizovanie a vykonávanie štatistických zisťovaní
(1)
Štatistický úrad Slovenskej republiky organizuje a vykonáva štátne štatistické zisťovania zahrnuté do programu zisťovaní republiky. Výnimočne môže organizovať a vykonávať aj štátne štatistické zisťovania, ktoré nie sú zahrnuté v tomto programe, a to pre osobitnú potrebu ústredných orgánov.
(2)
Územné štatistické orgány Slovenskej republiky organizujú a vykonávajú v územnom obvode svojej pôsobnosti štátne štatistické zisťovania uložené im Štatistickým úradom Slovenskej republiky a výnimočne štátne štatistické zisťovania pre osobitnú potrebu územných orgánov Slovenskej republiky.
(3)
Ústredné orgány môžu organizovať a vykonávať so spravodajskou povinnosťou iba tie štatistické zisťovania, ktoré sú zahrnuté do programu zisťovaní republiky. Iné štatistické zisťovania môžu vykonávať iba na základe dohody s tými subjektmi, od ktorých poskytnutie údajov požadujú (alej len „štatistické zisťovania bez spravodajskej povinnosti“), pokiaľ osobitný zákon neustanovuje inak.
(4)
Územné orgány štátnej správy Slovenskej republiky a obce môžu vykonávať pre potreby územného obvodu svojej pôsobnosti len štatistické zisťovania bez spravodajskej povinnosti, pokiaľ osobitný zákon neustanovuje inak.
(5)
Zámer vykonať štatistické zisťovanie bez spravodajskej povinnosti sú povinné oznámiť ústredné orgány Štatistickému úradu Slovenskej republiky a územné orgány štátnej správy Slovenskej republiky a obce príslušnému územnému štatistickému orgánu Slovenskej republiky, a to najneskôr jeden mesiac pred termínom tohto zisťovania. Štatistické orgány Slovenskej republiky tieto zisťovania evidujú a vyjadrujú k nim stanovisko najmä z hľadiska ich účelnosti a s cieľom zabrániť duplicitnému zisťovaniu údajov.
(6)
Pri vykonávaní štatistických zisťovaní bez spravodajskej povinnosti sú orgány a obce uvedené v odsekoch 3 a 4 povinné dodržiavať ustanovený jednotný obsah štatistických ukazovateľov, klasifikácií, číselníkov a registrov podľa § 31 a 32.
Program štátnych štatistických zisťovaní
§ 20
(1)
Štátne štatistické zisťovania sa riadia programom zisťovaní republiky, ktorý každoročne vypracúva Štatistický úrad Slovenskej republiky v súčinnosti s ústrednými orgánmi a územnými štatistickými orgánmi Slovenskej republiky.
(2)
Do programu zisťovaní republiky sa zaraďujú štatistické zisťovania vykonávané štatistickými orgánmi Slovenskej republiky a ústrednými orgánmi.
(3)
Program zisťovaní republiky sa zostavuje tak, aby
a)
sa vykonávali len také zisťovania, ktoré sú zo spoločenského hľadiska dôležité a potrebné,
b)
sa zisťovania vykonávali čo najhospodárnejšie a bez duplicít,
c)
spravodajské jednotky neboli zaťažované nad nevyhnutnú mieru.
§ 21
V programe zisťovaní republiky sa pri každom štatistickom zisťovaní uvádza
a)
účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania,
b)
vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov,
c)
okruh spravodajských jednotiek,
d)
periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov,
e)
orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie.
§ 22
Pri vypracovaní návrhu programu zisťovaní republiky sa postupuje takto:
a)
ústredné orgány a územné štatistické orgány Slovenskej republiky predložia svoje požiadavky na údaje zo štátnych štatistických zisťovaní a návrhy na vlastné štátne štatistické zisťovania pre budúci rok Štatistickému úradu Slovenskej republiky do konca marca bežného roka,
b)
Štatistický úrad Slovenskej republiky posúdi predložené požiadavky a návrhy najmä z hľadiska zabránenia duplicitným zisťovaniam, celkového zaťaženia spravodajských jednotiek a rozpočtového krytia štatistických zisťovaní a prerokuje ich spolu so svojimi vlastnými návrhmi s dotknutými orgánmi uvedenými v písmene a),
c)
Štatistický úrad Slovenskej republiky zostaví návrh programu zisťovaní republiky.
§ 23
Štatistický úrad Slovenskej republiky predloží návrh programu zisťovaní republiky na prerokovanie Rade.
§ 24
Vyhlasovanie štátnych štatistických zisťovaní
(1)
Program zisťovaní republiky zostavený na príslušný kalendárny rok vyhlasuje Štatistický úrad Slovenskej republiky ako svoje opatrenie v Zbierke zákonov,4) najneskôr do 30. novembra predchádzajúceho kalendárneho roka.
(2)
V Zbierke zákonov vyhlasuje Štatistický úrad Slovenskej republiky ako svoje opatrenie4) aj úpravy programu zisťovaní republiky a vykonanie ďalších štatistických zisťovaní so spravodajskou povinnosťou podľa § 19 ods. 1 a 2.
§ 25
Náklady na štátne štatistické zisťovania
(1)
Úhradu nákladov na vykonanie a spracovanie štátnych štatistických zisťovaní, ktoré sú zahrnuté do programu zisťovaní republiky, sú orgány, ktoré tieto zisťovania vykonávajú, povinné zabezpečiť vo svojich rozpočtoch. Ak sa nepodarí zabezpečiť úhradu nákladov všetkých štatistických zisťovaní zahrnutých v programe zisťovaní republiky, rozhodne Štatistický úrad Slovenskej republiky, ktoré štatistické zisťovania sa vykonajú.
(2)
Náklady na vykonanie a spracovanie štátnych štatistických zisťovaní, ktoré nie sú zahrnuté do programu zisťovaní republiky a ktoré vykonávajú štatistické orgány Slovenskej republiky pre osobitnú potrebu orgánov Slovenskej republiky, hradia zo svojho rozpočtu orgány, ktoré vykonanie takéhoto zisťovania požadujú.
§ 26
Štátne štatistické zisťovania vykonávané u obyvateľstva
(1)
Sčítanie ľudu, domov a bytov a ostatné štátne štatistické zisťovania, pri ktorých vzniká obyvateľom povinnosť poskytovať štatistické údaje, ktoré nesúvisia s vykonávaním ich podnikateľskej alebo inej zárobkovej činnosti,1) upraví osobitný zákon Národnej rady Slovenskej republiky.
(2)
Štátne štatistické zisťovania, pri ktorých nevzniká obyvateľom povinnosť poskytovať štatistické údaje uvedené v odseku 1, vykonávajú štatistické orgány Slovenskej republiky.
PIATA ČASŤ
POVINNOSTI SPRAVODAJSKÝCH JEDNOTIEK
§ 27
(1)
Spravodajské jednotky sú povinné poskytovať všetky údaje požadované pre štátne štatistické zisťovania zahrnuté v programe zisťovaní republiky a pre štátne štatistické zisťovania vykonávané štatistickými orgánmi Slovenskej republiky podľa osobitných potrieb orgánov Slovenskej republiky. Tieto údaje sú povinné poskytnúť úplne, správne, pravdivo, včas a bezplatne.
(2)
Od fyzických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú alebo inú zárobkovú činnosť podľa osobitných predpisov,1) sa môžu požadovať len štatistické údaje, ktoré sa týkajú tejto činnosti.
(3)
Splnenie spravodajskej povinnosti podľa odseku 1 možno poskytnúť len v súlade s ustanoveniami osobitných predpisov o dodržiavaní štátneho, hospodárskeho, bankového, obchodného a služobného tajomstva.
§ 28
Na splnenie spravodajskej povinnosti a s cieľom zabezpečiť preukázateľnosť úplnosti a pravdivosti poskytovaných štatistických údajov vytvárajú spravodajské jednotky včas potrebné predpoklady, predovšetkým vedením potrebnej evidencie o svojej činnosti.
§ 29
Ak spravodajská jednotka nesplní svoju spravodajskú povinnosť, je príslušný orgán vykonávajúci štátne štatistické zisťovanie oprávnený vykonať zistenie potrebných štatistických údajov na jej náklady.
ŠIESTA ČASŤ
OPRÁVNENIA SÚVISIACE S VYKONÁVANÍM ŠTÁTNYCH ŠTATISTICKÝCH ZISŤOVANÍ A PREVIEROK
§ 30
(1)
Pracovníci štatistických orgánov Slovenskej republiky sú v súvislosti s vykonávaním štátnych štatistických zisťovaní a previerok oprávnení požadovať potrebné informácie a vysvetlenia a nahliadať do podkladov a dokladov.
(2)
Oprávnenia uvedené v odseku 1 majú v súvislosti so zisťovaním štatistických údajov podľa § 29 aj pracovníci ďalších orgánov vykonávajúcich štátne štatistické zisťovania.
(3)
Spravodajské jednotky sú povinné výkon oprávnení uvedených v odseku 1 umožniť.
SIEDMA ČASŤ
NÁSTROJE NA ZABEZPEČENIE POROVNATEĽNOSTI
§ 31
(1)
Štatistický úrad Slovenskej republiky v súčinnosti s príslušnými ústrednými orgánmi určuje štatistické ukazovatele štátnych štatistických zisťovaní.
(2)
Sústavu štatistických ukazovateľov podľa odseku 1 vyhlasuje Štatistický úrad Slovenskej republiky ako svoje opatrenie v Zbierke zákonov. Na účely jednotlivých štátnych štatistických zisťovaní sa tieto ukazovatele uvádzajú spolu s predkladacími cestami a so spôsobom a lehotami predkladania údajov na výkazoch, dotazníkoch, súpisových a iných štatistických formulároch alebo ich prílohách alebo sa pri dlhodobo opakujúcich alebo rozsiahlych zisťovaniach vyhlasujú ako opatrenie v Zbierke zákonov.
§ 32
(1)
Štatistický úrad Slovenskej republiky vytvára v súčinnosti s príslušnými ústrednými orgánmi štatistické klasifikácie, číselníky a registre, vrátane registra spravodajských a štatistických jednotiek.
(2)
Register spravodajských jednotiek a ich organizačných zložiek obsahuje predovšetkým základné údaje potrebné pre identifikáciu a klasifikáciu spravodajských jednotiek na štatistické účely. Táto časť registra má charakter verejného zoznamu, ktorý obsahuje názov (obchodné meno), právnu formu a identifikačné číslo spravodajských jednotiek, u právnických osôb a štatistických jednotiek sídlo, u fyzických osôb adresu trvalého bydliska a miesto podnikania, dátum vzniku právnickej osoby alebo oprávnenia vykonávať podnikateľskú alebo inú zárobkovú činnosť podľa osobitných predpisov, predmet podnikania (činnosti) spravodajských jednotiek a údaje slúžiace na klasifikáciu spravodajských jednotiek.
(3)
Štatistické klasifikácie, číselníky a registre, s výnimkou registra podľa odseku 2, vyhlasuje Štatistický úrad Slovenskej republiky ako svoje opatrenie v Zbierke zákonov.
(4)
Spravodajské jednotky môžu vytvárať v oblasti štatistiky vlastné klasifikácie, číselníky a registre len v súlade so štatistickými klasifikáciami, číselníkmi a registrami.
§ 33
(1)
Štatistické ukazovatele podľa § 31 a štatistické klasifikácie, číselníky a registre podľa § 32 sú záväzné pre orgány vykonávajúce štátne štatistické zisťovania a ďalej pre spravodajské jednotky pri poskytovaní štatistických údajov podľa tohto zákona. Osobitný zákon môže ustanoviť povinnosť využívať ich aj pre iné než štatistické účely.
(2)
Právnické a fyzické osoby môžu štatistické ukazovatele a štatistické klasifikácie, číselníky a registre používať aj pri inej, najmä podnikateľskej činnosti.
Prideľovanie identifikačných čísiel
§ 34
(1)
Krajské správy prideľujú identifikačné číslo s výnimkou prípadov uvedených v § 35 právnickým osobám so sídlom v územnom obvode ich pôsobnosti a ich organizačným zložkám.
(2)
Krajské správy prideľujú identifikačné číslo s výnimkou prípadov uvedených v § 35 aj fyzickým osobám vykonávajúcim podnikateľskú alebo inú zárobkovú činnosť podľa osobitných predpisov,1) ak je trvalé miesto tejto činnosti v kraji, a ak takého miesta niet, fyzickým osobám, ktoré majú trvalý pobyt v okrese.
§ 35
Štatistické orgány Slovenskej republiky oznamujú identifikačné čísla iným orgánom, ktoré ich podľa osobitného zákona prideľujú právnickým osobám a ich organizačným zložkám5) a fyzickým osobám vykonávajúcim podnikateľskú činnosť podľa osobitných predpisov.6) Príslušnosť na oznamovanie identifikačných čísiel týmto orgánom určuje Štatistický úrad Slovenskej republiky.
ÔSMA ČASŤ
OCHRANA INDIVIDUÁLNYCH ÚDAJOV
§ 36
(1)
Údaje zo štatistických zisťovaní vykonávaných podľa tohto zákona, ktoré sa týkajú jednotlivých právnických a fyzických osôb (ďalej len „individuálne údaje“), sa nesmú bez súhlasu týchto osôb zverejňovať ani komukoľvek oznamovať ani použiť na iné než štatistické účely.
(2)
Za individuálne údaje sa nepovažujú údaje, ktoré sa nachádzajú vo všeobecne dostupných zdrojoch vytvorených v súlade s právnymi predpismi (adresáre, zoznamy, číselníky, registre a pod.), a údaje, ktoré vznikli sumarizáciou dostatočného počtu individuálnych údajov tak, že enemožno určiť, ktorých spravodajských jednotiek sa týkajú.
(3)
Súhlas podľa odseku 1 musí mať písomnú formu a musí byť z neho zrejmé, o aký individuálny údaj ide a ako, prípadne kým sa má využiť.
§ 37
Štatistické orgány Slovenskej republiky a ostatné subjekty, ktoré vykonávajú štatistické zisťovanie, môžu odovzdať individuálne údaje iným právnickým osobám výlučne na spracovanie pre štatistické účely; tieto osoby sú povinné zabezpečiť dodržiavanie ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov o ochrane individuálnych údajov.
§ 38
Pracovníci štatistických orgánov Slovenskej republiky a ostatných subjektov, ktoré vykonávajú štatistické zisťovanie alebo spracúvajú individuálne údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o individuálnych údajoch, ktoré sa dozvedia. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť trvá i po skončení zamestnania alebo po skončení príslušných prác.
(2)
Štatistické orgány Slovenskej republiky a ostatné subjekty uvedené v odseku 1 sú povinné vykonať všetky opatrenia na ochranu individuálnych údajov pred ich zneužitím, najmä prijať potrebné organizačné a technické opatrenia a zabezpečiť, aby s týmito údajmi pracovali iba pracovníci, ktorí boli preukázateľne poučení o povinnosti zachovávať mlčanlivosť o individuálnych údajoch.
DEVIATA ČASŤ
POSKYTOVANIE ŠTATISTICKÝCH INFORMÁCIÍ
§ 39
Štatistický úrad Slovenskej republiky poskytuje bezplatne štatistické informácie
a)
prezidentovi Slovenskej republiky,
b)
Národnej rade Slovenskej republiky,
c)
vláde Slovenskej republiky,
d)
ostatným ústredným orgánom Slovenskej republiky a ústredným orgánom odborových zväzov v dohodnutom rozsahu, lehotách a periodicite, potrebné pre ich činnosť.
§ 40
Územné štatistické orgány Slovenskej republiky poskytujú bezplatne miestnym orgánom štátnej správy a obciam v dohodnutom rozsahu, lehotách a periodicite štatistické informácie, ktoré potrebujú pre svoju činnosť.
§ 42
Okrem prípadov uvedených v § 39 až 40 sú štatistické orgány Slovenskej republiky oprávnené vydávať a poskytovať štatistické informácie za cenu dohodnutú v súlade s cenovými predpismi,7) a to každému, kto o ne požiada.
§ 43
Ustanoveniami o poskytovaní štatistických informácií nie sú dotknuté ustanovenia osobitných predpisov o dodržiavaní štátneho, hospodárskeho a služobného tajomstva a obchodného tajomstva.8)
DESIATA ČASŤ
PREVIERKY A SANKCIE
§ 44
Štatistické orgány Slovenskej republiky organizujú a vykonávajú previerky plnenia spravodajskej povinnosti, dodržiavania povinností pri ochrane individuálnych údajov a dodržiavania iných ustanovení tohto zákona a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti štátnej štatistiky.
§ 45
(1)
Za porušenie povinnosti ustanovenej týmto zákonom možno uložiť spravodajskej jednotke pokutu až do výšky
a)
100 000 Sk, ak spravodajská jednotka úmyselne alebo z nedbanlivosti nesplní svoju spravodajskú povinnosť tým, že neposkytne požadované štatistické údaje vôbec alebo ich neposkytne úplne, pravdivo, správne alebo včas,
b)
20 000 Sk, ak spravodajská jednotka zmarí alebo sťaží výkon oprávnenia, ktoré prislúcha podľa § 30 pracovníkovi príslušného orgánu v súvislosti s vykonávaním štátneho štatistického zisťovania alebo previerky, alebo ak spravodajská jednotka poruší svoju povinnosť ustanovenú v § 28.
(2)
Príslušným orgánom na uloženie pokuty je ten štatistický orgán Slovenskej republiky, voči ktorému má spravodajská jednotka spravodajskú povinnosť.
(3)
Pokutu podľa odseku 1 možno uložiť len do jedného roka odo dňa, keď orgán príslušný na jej uloženie porušenie povinnosti zistil, najneskôr však do dvoch rokov odo dňa, keď došlo k porušeniu povinnosti.
(4)
Pokuty za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom v odseku 1 ukladajú spravodajským jednotkám štatistické orgány Slovenskej republiky. Pri ukladaní pokút postupujú tieto orgány podľa ustanovení správneho poriadku.9)
(5)
Uložením pokuty nie sú dotknuté ustanovenia osobitných predpisov o náhrade škody.
(6)
Výnosy z pokút sú príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
§ 46
(1)
Porušenie povinnosti mlčanlivosti podľa § 38 ods. 1 alebo povinnosti vykonať opatrenia na ochranu individuálnych údajov pred ich zneužitím podľa § 38 ods. 2 a § 49 je priestupkom, za ktorý možno uložiť pokutu až do výšky 50 000 Sk. Tým nie sú dotknuté ustanovenia osobitných predpisov o náhrade škody.
(2)
Priestupky podľa odseku 1 prejednávajú okresné úrady10) podľa ustanovení osobitného predpisu.11)
(3)
Výnosy z pokút sú príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej republiky
JEDENÁSTA ČASŤ
PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 47
(1)
Štátne štatistické zisťovania schválené pred dňom účinnosti tohto zákona, ktoré sa dokončia alebo vykonajú za jeho účinnosti, sa považujú za štátne štatistické zisťovania schválené podľa tohto zákona.
(2)
V roku 1992 môže Štatistický úrad Slovenskej republiky určiť termín na predloženie požiadaviek a návrhov súvisiacich s vypracovaním programov štátnych štatistických zisťovaní odchylne od ustanovenia § 22 písm. a).
§ 48
Ustanovenia tohto zákona a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov o ochrane individuálnych údajov sa vzťahujú aj na individuálne údaje získané zo štatistických zisťovaní pred dňom účinnosti tohto zákona.
§ 49
Štatistický úrad Slovenskej republiky môže všeobecne záväzným právnym predpisom podrobnejšie upraviť povinnosti pri ochrane individuálnych údajov uvedené v § 38 ods. 2.
§ 50
(1)
Pôsobnosť, práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov, majetkovoprávnych vzťahov a iných vzťahov prechádzajú dňom účinnosti tohto zákona z Oblastnej správy Štatistického úradu Slovenskej republiky v Bratislave, Oblastnej správy Štatistického úradu Slovenskej republiky v Banskej Bystrici, Oblastnej správy Štatistického úradu Slovenskej republiky v Košiciach a Mestskej správy Štatistického úradu Slovenskej republiky v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave na tie krajské správy, ktoré sú v ich bývalom územnom obvode zriadené.
(2)
Pôsobnosť, práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov, majetkovoprávnych vzťahov a iných vzťahov prechádzajú dňom účinnosti tohto zákona z doterajších okresných oddelení Štatistického úradu Slovenskej republiky a Mestského oddelenia Štatistického úradu Slovenskej republiky v Košiciach na tie krajské správy, do ktorých územného obvodu je začlenený ich bývalý územný obvod.
§ 51
Zrušujú sa
1.
Zákon Slovenskej národnej rady č. 41/1972 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky v oblasti sociálno-ekonomických informácií v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 175/1989 Zb. a zákona Slovenskej národnej rady č. 82/1991 Zb.
2.
Vyhláška ministerstva obchodu Slovenskej socialistickej republiky č. 100/1982 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady č. 130/1981 Zb. o vnútornom obchode, v znení vyhlášky Ministerstva obchodu a cestovného ruchu Slovenskej socialistickej republiky č. 164/1988 Zb. a zákona Slovenskej národnej rady č. 130/1990 Zb.
§ 52
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
F. Mikloško v. r.
J. Čarnogurský v. r.
1)
Napr.
§ 12 až 12e zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení zákona č. 219/1991 Zb.
Zákon SNR č.132/1990 Zb. o advokácii.
Zákon SNR č. 129/1991 Zb. o komerčných právnikoch.
Zákon č. 237/1991 Zb. o patentových zástupcoch.
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon).
2)
§ 8 a 9 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 221/1996 Z. z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky.
4)
§ 7 ods. 1 písm. b) zákona SNR č. 176/1989 Zb. o vyhlasovaní všeobecne záväzných právnych predpisov a iných opatrení orgánov Slovenskej republiky v Zbierke zákonov.
5)
§ 28 ods. 6 Obchodného zákonníka.
6)
§ 47 ods. 3 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon).
7)
Zákon č. 526/1990 Zb. o cenách.
8)
Zákon č. 102/1971 Zb. o ochrane štátneho tajomstva.
§ 17 a 51 Obchodného zákonníka.
9)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
10)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
11)
Zákon SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona SNR č. 524/1990 Zb.