Predpis bol zrušený predpisom 92/2008 Z. z.

351/1992 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.1992 do 31.03.2008

351
ZÁKONNÉ OPATRENIE
Predsedníctva Slovenskej národnej rady
z 15. júna 1992,
ktorým sa určuje príslušný orgán štátnej správy Slovenskej republiky vo veciach komoditných búrz
Predsedníctvo Slovenskej národnej rady sa uznieslo podľa čl. 121 ods. 3 ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o česko-slovenskej federácii v znení neskorších predpisov na tomto zákonnom opatrení:
§ 1
Príslušným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky vo veciach komoditných búrz1) je
a)
Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy Slovenskej republiky, ak predmetom burzového obchodu je poľnohospodársky tovar a potravinársky tovar,
b)
Ministerstvo obchodu a cestovného ruchu Slovenskej republiky v ostatných prípadoch.
§ 2
(1)
Orgán štátnej správy príslušný podľa § 1 vykonáva svoju pôsobnosť podľa osobitných predpisov1) vo veciach podľa tohto zákonného opatrenia v súčinnosti s ústrednými orgánmi štátnej správy, ktorých pôsobnosť môže byť pri tom dotknutá; najmä si vyžiada ich stanovisko k udeleniu štátneho povolenia,2) k vymenovaniu členov a odvolaniu vymenúvaných členov burzovej komory3) a k vymenovaniu komisie na overovanie odbornej spôsobilosti burzových dohodcov.4)
(2)
Ustanovenie odseku 1 platí obdobne aj pre súčinnosť so samosprávnymi organizáciami podnikateľov.5)
§ 3
(1)
Podmienkami na získanie odbornej spôsobilosti burzových dohodcov sú
a)
vysokoškolské vzdelanie právnického alebo ekonomického smeru,
b)
preukázateľnosť najmenej trojročnej odbornej praxe v oblasti obchodnej činnosti,
c)
úspešné vykonanie skúšky.4)
(2)
Pri skúške na získanie odbornej spôsobilosti podľa odseku 1 komisia overuje najmä znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov z oblasti obchodných vzťahov, predpisov o burze, kvalitatívnych parametrov výrobkov, ktoré sú predmetom burzových obchodov, a znalosť činnosti burzy.
§ 4
Toto zákonné opatrenie nadobúda účinnosť 1. júlom 1992.
F. Mikloško v. r.
J. Čarnogurský v. r.
1)
§ 43 zákona č. 229/1992 Zb. o komoditných burzách.
2)
3)
4)
5)
Napr. zákon SNR č. 9/1992 Zb. o obchodných a priemyselných komorách, zákon SNR č. 30/1992 Zb. o Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komore.