411/1992 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.1992 do 31.12.1992

411
VYHLÁŠKA
Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej republiky a Ministerstva financií Slovenske republiky
z 26. júna 1992,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 570/1990 Zb. o správnych poplatkoch v znení vyhlášky č. 522/1991 Zb.
Federálne ministerstvo financií, Ministerstvo financií Českej republiky a Ministerstvo financií Slovenskej republiky po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi podľa § 17 ods. 1 zákona č. 105/1951 Zb. o správnych poplatkoch ustanovujú:
Čl. I
Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej republiky a Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 570/1990 Zb. o správnych poplatkoch v znení vyhlášky č. 522/1991 Zb. sa mení a dopĺňa takto:
§ 8 znie:
㤠8
Za udržiavanie platnosti autorského osvedčenia podľa § 81 ods. 6 zákona č. 527/1990 Zb. vyrubuje správny orgán poplatok podľa položky 107 sadzobníka II vyhlášky č. 570/1990 Zb.“.
Čl. II
V sadzobníku I a II správnych poplatkov sa vykonávajú zmeny a doplnky uvedené v prílohe, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto vyhlášky.
Čl. III
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembrom 1992.
Minister financií Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky:
Doc. Ing. Klaus CSc. v. r.
Minister financií Českej republiky:
Ing. Špaček v. r.
Minister financií Slovenskej republiky:
Tóth v. r.
Príloha vyhlášky č. 411/1992 Zb.
Zmeny a doplnky sadzobníka I správnych poplatkov
1. Položka 37 sa dopĺňa o písmená e) a f), ktoré znejú:
„e) Vydanie rozhodnutia o registrácii na prevádzkovanie neštátneho zdravotníckeho zariadenia v Českej republike
Kčs 1000,-
f) Vydanie povolenia na poskytovanie zdravotníckej starostlivosti v neštátnych zariadeniach v Slovenskej republike
Kčs 2000,-“.
2. V splnomocnení k položke 37 sa na konci pripája veta, ktorá znie: „Obdobne sa postupuje, ak ide o zmeny a zrušenie registrácie podľa písmena e) a zmeny alebo zrušenie povolenia podľa písmena f).“.
3. K položke 37 sa dopĺňajú poznámky, ktoré znejú:
„Poznámky:
1. Poplatok podľa písmena a) a b) tejto položky sa vyberie až po vykonaní úkonu; poplatok podľa písmena c), d), e) a f) tejto položky sa vyberie už pri podaní.
2. Podľa písmena e) a f) tejto položky sa vyberie poplatok za podania na vykonanie úkonu, ktoré sa urobili začínajúc dňom účinnosti tejto vyhlášky.“.
Zmeny a doplnky sadzobníka II správnych poplatkov
1. Položka 56 znie:
„Položka 56
a) Vydanie povolenia na prevádzkovanie medzinárodnej leteckej dopravy osôb alebo nákladov udeleného zahraničnému podniku (podnikateľovi)
Kčs 10 000,-
b) Predĺženie povolenia podľa písmena a) tejto položky
Kčs 3000,-
c) Vydanie súhlasu na prevádzkovanie leteckej dopravy
Kčs 2000,-
d) Vydanie súhlasu na vykonávanie leteckých prác za odplatu
Kčs 1000,-
e) Predĺženie súhlasu podľa písmena c) tejto položky
Kčs 500,-
f) Predĺženie súhlasu podľa písmena d) tejto položky
Kčs 300,-“.
2. V splnomocnení k položke 56 sa za slová „podľa písmena a)“ vkladajú slová „a podľa písmena b)“.
3. Za splnomocnenie k položke 58 sa pripája poznámka, ktorá znie:
„Poznámka:
Obmedzenie vydaného povolenia z rozhodnutia správneho orgánu nepodlieha poplatku.“.
4. Za splnomocnenie k položke 60 sa pripája poznámka, ktorá znie:
„Poznámka:
Zmena vo vydanom osvedčení letovej spôsobilosti z rozhodnutia správneho orgánu
nepodlieha poplatku.“.
5. Poznámka k položke 75 znie: „Základ poplatku sa zaokrúhľuje na celé koruny hore.“.
6. Za položku 78 sa pripája položka 78 A, ktorá znie:
„Položka 78 A
Za vydanie colno-tarifného rozhodnutia o nomenklatúrnom a sadzobnom zaradení tovaru do položiek colného sadzobníka
Kčs 350,-
Poznámka:
Poplatok podľa tejto položky vyberá Ústredná colná správa.“.
7. Poznámky k časti III znejú:
„Poznámky k časti III
1. Poplatky za úkony vykonané Federálnym úradom pre vynálezy sa platia vo výške ustanovenej vyhláškou platnou v čase splatnosti poplatku.
2. Poplatky podľa tejto časti sadzobníka sa platia pri podaní s výnimkou poplatku ustanoveného v položke 104 písm. e), 106 a 109 A písm. c).
3. Poplatok za prvých pät rokov udržiavania patentu sa platí vo výške ustanovenej vyhláškou platnou v čase rozhodnutia o udelení patentu. Rozhodnutie o udelení patentu obsahuje aj platobný výmer na poplatok. Poplatky za udržiavanie patentu pre ďalšie obdobie sa platia bez vyrubenia vo výške ustanovenej vyhláškou platnou v čase platenia poplatku. Pokiaľ poplatník zaplatil poplatok vopred na dobu, keď začiatok lehoty na zaplatenie poplatku začína plynúť až za platnosti novej vyhlášky, musí poplatok platiť vo výške ustanovenej touto vyhláškou. Prípadný nedoplatok sa dodatočne vyrubí a preplatok vráti poplatníkovi. Ak poplatník platí poplatok v ďalšej lehote šiestich mesiacov podľa poznámky bod 3 k položke 106, použije sa vyhláška platná v čase splatnosti poplatku v predchádzajúcej (uplynulej) lehote splatnosti.“.
8. Položky 102 až 118 znejú:
„Položka 102
Vydanie rovnopisu, odpisu, výpisu z registra, spisov, úradných listín a záznamov
- za každú len začatú stranu
Kčs 100,-
Položka 103
Žiadosť
- o predĺženie lehoty
Kčs 150,- - o odpustenie zameškania lehoty
Kčs 800,-
Vynálezy
Položka 104
a) Podanie prihlášky k vynálezu
Kčs 1200,- - pokiaľ je (sú) prihlasovateľom (-mi) výlučne pôvodca (-ovia)
Kčs 600,-
b) Žiadosť
- o zverejnenie pred zákonom ustanovenou lehotou
Kčs 400,- - o zapísanie prevodu prihlášky na iného prihlasovateľa alebo prevodu patentu na iného majiteľa
Kčs 600,- - o zápis ďalšieho pôvodcu alebo prihlasovateľa vynálezu
Kčs 300,- - o zápis zmeny mena, priezviska-názvu, bydliska-sídla prihlasovateľa alebo pôvodcu vynálezu, majiteľa patentu alebo jeho zástupcu - za každú prihlášku alebo patent
Kčs 100,- - o utajenie alebo odtajenie vynálezu
Kčs 500,- - o zápis licencie k vynálezu do registra
Kčs 200,- - o nútenú licenciu k vynálezu
Kčs 5000,- - o prevedenie autorského osvedčenia na patent
Kčs 2000,- - o zápis ďalšieho rozhodného údaja do registra
Kčs 100,-
c) Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu prihlášky vynálezu
Kčs 2500,- - za 11. a každý ďalší uplatnený patentový nárok
Kčs 400,-
d) Podanie rozkladu proti rozhodnutiu Federálneho úradu pre vynálezy
Kčs 500,-
e) Vydanie patentovej listiny do rozsahu do 10 strán strojopisu
Kčs 1600,- - za každú ďalšiu stranu
Kčs 200,-
Poznámky:
1. Poplatok za utajenie alebo odtajenie vynálezu podľa písmena b) tejto položky sa nevzťahuje na vynálezy utajované z dôvodov ochrany štátneho tajomstva.
2. Podmienkou prerokovania rozkladu je okrem poplatku zaplateného podľa písmena d) tejto položky aj zloženie kaucie12) vo výške 2500,- Kčs, ktorá sa v plnej výške vracia, ak je podanie rozkladu oprávnené.
Položka 105
a) Žiadosť o určenie, či technické riešenie spadá do rozsahu patentu
Kčs 3000,-
b) Návrh na zrušenie patentu po uplynutí 6 mesiacov od nadobudnutia účinnosti patentu
Kčs 800,-
Poznámka:
Podmienkou prerokovania návrhu je okrem poplatku zaplateného podľa písmena b)
tejto položky aj zloženie kaucie12) vo výške 2500,- Kčs, ktorá sa v plnej výške vracia,
ak je podanie návrhu oprávnené.
12) Inštrukcia predsedu Federálneho úradu pre vynálezy č. 456/B z 3. 6. 1992.
Položka 106
Žiadosť o udržiavanie patentu v platnosti
a) za prvých päť rokov
Kčs 7000,-
b) za šiesty až ôsmy rok (za každý rok)
Kčs 2000,-
c) za deviaty rok a každý ďalší rok sa poplatok uvedený pod písmenom b) zvyšuje ročne vždy o
Kčs 1000,-
Poznámky:
1. a) Poplatok za prvých pät rokov platnosti patentu je splatný najdlhšie do troch mesiacov od nadobudnutia účinnosti patentu.
b) Poplatok za šiesty a každý ďalší rok platnosti patentu je splatný vždy pred uplynutím predchádzajúceho roka platnosti patentu.
2. Ak lehota uvedená pod bodom 1 písm. b) uplynula pred nadobudnutím účinnosti patentu, sú poplatky v týchto prípadoch splatné v lehote ustanovenej pod bodom 1 písm. a).
3. Ak sa poplatok nezaplatil v lehotách uvedených pod bodom 1 a 2, možno ho zaplatiť ešte v ďalšej lehote šiestich mesiacov. V týchto prípadoch sa poplatok zvyšuje na dvojnásobok.
4. Za udržiavanie platnosti patentu, na ktorý majiteľ ponúkol licenciu, sa platia poplatky v polovičnej výške.
Položka 107
Vydanie osvedčenie o práve prednosti (prioritný doklad)
Kčs 200,-
Položka 108
Za úkony Federálneho úradu pre vynálezy spojené s podaním medzinárodnej prihlášky podľa Zmluvy o patentovej spolupráci
Kčs 1200,-
Úžitkové vzory
Položka 109
a) Podanie prihlášky úžitkového vzoru
Kčs 1000,- - pokiaľ je (sú) prihlasovateľom (-ľmi) výlučne pôvodca (-covia)
Kčs 500,-
b) Žiadosť
- o odklad zápisu úžitkového vzoru do registra
Kčs 400,- - o zapísanie prevodu prihlášky na iného prihlasovateľa alebo prevodu úžitkového vzoru na iného majiteľa
Kčs 500,- - o zápis ďalšieho pôvodcu alebo prihlasovateľa úžitkového vzoru
Kčs 300,- - o zápis zmeny mena, priezviska-názvu, bydliska-sídla prihlasovateľa, alebo majiteľa úžitkového vzoru alebo jeho zástupcu za každú prihlášku alebo zápis úžitkového vzoru
Kčs 100,- - o zápis licencie k úžitkovému vzoru do registra
Kčs 200,- - o nútenú licenciu k úžitkovému vzoru
Kčs 5000,- - o zápis ďalšieho rozhodného údaja do registra
Kčs 100,-
c) Podanie rozkladu proti rozhodnutiu Federálneho úradu pre vynálezy
Kčs 500,-
Poznámka:
Podmienkou prerokovania rozkladu je okrem poplatku zaplateného podľa písmena c) tejto položky aj zloženie kaucie12) vo výške 2500,- Kčs, ktorá sa v plnej výške vracia, ak je podanie rozkladu oprávnené.
Položka 109 A
a) Žiadosť o určenie, či technické riešenie spadá do rozsahu zapísaného úžitkového vzoru
Kčs 3000,-
b) Návrh na výmaz úžitkového vzoru z registra
Kčs 500,-
c) Za konanie o výmaze úžitkového vzoru
Kčs 2500,-
Poznámka:
Podľa písmena c) tejto položky sa vyberie poplatok za konanie o návrhu na výmaz začaté v dôsledku vyjadrenia majiteľa úžitkového vzoru. Poplatok sa vyberie po uskutočnenom konaní a poplatníkom je ten, kto nemal v konaní úspech.
Položka 109 B
Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru
- po prvý raz o tri roky
Kčs 3000,- - po druhý raz o tri roky
Kčs 6000,-
Poznámky:
1. Ak dôjde k zápisu úžitkového vzoru do registra po uplynutí doby jeho platnosti, je poplatok za predĺženie splatný do 2 mesiacov od vydania osvedčenia.
2. Ak sa poplatok nezaplatil v určenej lehote, možno ho zaplatiť ešte v ďalšej lehote šiestich mesiacov. V tomto prípade sa poplatok zvyšuje na dvojnásobok.
Položka 109 C
Vydanie osvedčenia o práve prednosti (prioritný doklad)
Kčs 200,-
Priemyselné vzory
Položka 110
a) Podanie prihlášky priemyselného vzoru
Kčs 900,- - pokiaľ je (sú) prihlasovateľom (-ľmi) výlučne pôvodca (-ovia)
Kčs 500,-
b) Podanie hromadnej prihlášky priemyselného vzoru
Kčs 900,- - pokiaľ je (sú) prihlasovateľom (-ľmi) výlučne pôvodca (-ovia)
Kčs 500,- - za každé ďalšie vyriešenie vonkajšej úpravy výrobku obsiahnuté v prihláške
Kčs 100,- - pokiaľ je (sú) prihlasovateľom (-ľmi) výlučne pôvodca (-ovia)
Kčs 50,-
c) Žiadosť
- o zápis prevodu prihlášky na iného prihlasovateľa alebo prevodu zapísaného priemyselného vzoru na iného majiteľa
Kčs 400,- - o zápis ďalšieho pôvodcu alebo prihlasovateľa priemyselného vzoru
Kčs 300,- - o zápis zmeny mena, priezviska-názvu, bydliska-sídla prihlasovateľa, majiteľa alebo pôvodcu priemyselného vzoru alebo jeho zástupcu do registra
Kčs 100,- - o zápis licencie do registra priemyselných vzorov
Kčs 200,-
d) Podanie rozkladu proti rozhodnutiu Federálneho úrad upre vynálezy
Kčs 500,-
Poznámka:
Podmienkou prerokovania rozkladu je okrem poplatku zaplateného podľa písmena d) tejto položky aj zloženie kaucie12) vo výške 2500,- Kčs, ktorá sa v plnej výške vracia, ak je podanie rozkladu oprávnené.
Položka 111
a) Žiadosť o určenie, či vyriešenie vonkajšej úpravy výrobku spadá do rozsahu zapísaného priemyselného vzoru
Kčs 1500,-
b) Návrh na výmaz priemyselného vzoru z registra
Kčs 500,- - za každé ďalšie vyriešenie vonkajšej úpravy výrobku obsiahnuté v priemyselnom vzore
Kčs 100,-
Poznámka:
Podmienkou prerokovania návrhu je okrem poplatku zaplateného podľa písmena b) tejto položky aj zloženie kaucie12) vo výške 2500,- Kčs, ktorá sa v plnej výške vracia, ak je podanie návrhu oprávnené.
Položka 112
Vydanie osvedčenia o práve prednosti (prioritný doklad)
Kčs 200,-
Položka 113
Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu priemyselného vzoru
- po prvý raz o päť rokov
Kčs 1000,- - po druhý raz o päť rokov
Kčs 2000,-
Poznámka:
Ak sa poplatok nezaplatil v určenej lehote, možno ho zaplatiť ešte v ďalšej lehote šiestich mesiacov. V tomto prípade sa poplatok zvyšuje na dvojnásobok.
Položka 114
Žiadosť o odklad zápisu priemyselného vzoru do registra
Kčs 500,-
Ochranné známky a označenie pôvodu
Položka 115
a) Podanie prihlášky
- individuálnej ochrannej známky do troch tried výrobkov alebo služieb
Kčs 2000,- - kolektívnej ochrannej známky do troch tried výrobkov alebo služieb
Kčs 2500,- - za každú triedu výrobku alebo služieb nad tri triedy
Kčs 100,-
b) Žiadosť
- o obnovu zápisu individuálnej ochrannej známky
Kčs 1200,- - o obnovu zápisu kolektívnej ochrannej známky
Kčs 1500,- - o obnovu zápisu individuálnej ochrannej známky, podanej po uplynutí ochrannej doby, najneskôr však do šiestich mesiacov od tohto dátumu
Kčs 1800,- - o obnovu zápisu kolektívnej ochrannej známky, podanej po uplynutí ochrannej doby, najneskôr však do šiestich mesiacov od tohto dátumu
Kčs 2300,- - o zápis prevodu prihlášky na iného prihlasovateľa alebo prevodu či prechodu práva k ochrannej známke na iného majiteľa
Kčs 500,- - o zápis licencie k ochrannej známke do registra
Kčs 500,- - o vyhlásenie ochrannej známky za chýrnu
Kčs 10 000,- - o zmenu v ochrannej známke, o zmenu mena, priezviska-názvu, bydliska-sídla, zúženie zoznamu výrobkov a služieb, o zápis alebo zmenu zástupcu, o zmenu licenčnej zmluvy alebo zmluvy o prihláške a užívanie kolektívnej ochrannej známky, ak sa žiada len o tento úkon
Kčs 200,-
c) Návrh na výmaz ochrannej známky z registra
Kčs 600,-
d) Žiadosť
- o medzinárodný zápis ochrannej známky
Kčs 500,- - o obnovu medzinárodného zápisu ochrannej známky
Kčs 500,- - o územné rozšírenie alebo zúženie medzinárodného zápisu ochrannej známky
Kčs 200,- - o prevod medzinárodne zapísanej ochrannej známky, o zmenu mena, priezviska-názvu, bydliska-sídla majiteľa medzinárodne zapísanej ochrannej známky, o zúženie zoznamu výrobkov alebo služieb medzinárodne zapísanej ochrannej známky, ak sa žiada len o tento úkon
Kčs 200,-
Poznámka:
Podmienkou prerokovania návrhu je okrem poplatku zaplateného podľa písmena c) tejto položky aj zloženie kaucie12) vo výške 2500,- Kčs, ktorá sa v plnej výške vracia, ak je podanie návrhu oprávnené.
Položka 116
a) Podanie prihlášky označenia pôvodu
Kčs 2000,-
b) Žiadosť
- o zápis ďalšieho užívateľa označenia pôvodu
Kčs 2000,- - o zmenu mena, priezviska-názvu, bydliska-sídla užívateľa označenia pôvodu, ak sa žiada len o tento úkon
Kčs 100,- - o prevod označenia pôvodu
Kčs 500,-
c) Žiadosť o medzinárodný zápis označenia pôvodu
Kčs 500,-
Položka 117
Podanie rozkladu proti rozhodnutiu Federálneho úradu pre vynálezy
Kčs 500,-
Poznámka:
Podmienkou prerokovania rozkladu je okrem poplatku zaplateného podľa tejto položky aj zloženie kaucie12) vo výške 2500,- Kčs, ktorá sa v plnej výške vracia, ak je podanie rozkladu oprávnené.
Položka 118
Vydanie osvedčenia o práve prednosti (prioritný doklad)
Kčs 200,-
Poznámka:
Poplatky podľa položky 115 písm. d) a položky 116 písm. c) sa vyberajú za úkony vykonávané podľa Madridskej dohody o medzinárodnom zápise továrenských a obchodných známok, prípadne podľa Lisabonskej dohody o ochrane označení pôvodu a ich medzinárodnom zápise na Medzinárodnom úrade Svetovej organizácie duševného vlastníctva v Ženeve.“.
12)
Inštrukcia predsedu Federálneho úradu pre vynálezy č. 456/Bĺ z 3. 6. 1992.