424/1992 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 21.08.1992

424
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vydalo podľa § 100 písm. b) zákona Slovenskej národnej rady č. 126/1985 Zb. o požiarnej ochrane v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 525/1990 Zb. o dohode s Ministerstvom práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky, Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky, Odborovým zväzom štátnych orgánov a organizácií a Federálnym odborovým zväzom požiarnikov z povolania výnos z 21. júla 1992 č. PO-267/2-92, ktorým sa upravujú podrobnosti o pracovnoprávnych vzťahoch príslušníkov Zboru požiarnej ochrany.
Výnosom sa upravujú podmienky prijatia do Zboru požiarnej ochrany, podrobnosti o odbornej spôsobilosti a povinnostiach príslušníkov Zboru požiarnej ochrany, ďalej otázky právomoci pri udeľovaní odmien, rozsah starostlivosti o príslušníkov pri sťažených podmienkach a podmienky poskytovania a vykonávania rekondičného pobytu.
Výnos nadobúda účinnosť 1. septembrom 1992.
Výnos je uverejnený vo Vestníku Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 49/1992. Do výnosu možno nahliadnuť na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky, okresných správach Zboru požiarnej ochrany a obvodných správach Zboru požiarnej ochrany.