461/1992 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 15.10.1992

461
PREDSEDNÍCTVO FEDERÁLNEHO ZHROMAŽDENIA
úplné znenie colného zákona z 24. apríla 1974 č. 44 Zb., ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom z 27. októbra 1983 č. 117 Zb., zákonom z 5. decembra 1990 č. 5 Zb., zákonom z 13. marca 1992 č. 143 Zb. a zákonom z 22. apríla 1992 č. 217 Zb. a z ústavných zákonov o zmene názvov štátu a republík
COLNÝ ZÁKON
vyhlasuje
Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:
§ 1
Účel colného zákona
Účelom colného zákona je upraviť colnú kontrolu dovozu, vývozu a prevozu tovaru a colnú štatistiku, ustanoviť práva a povinnosti orgánov colnej správy, ako aj fyzických a právnických osôb pri colnej kontrole a zabezpečovať záujmy Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky pri dovoze, vývoze a prevoze tovaru.
PRVÁ HLAVA
ORGÁNY COLNEJ SPRÁVY A ICH ORGANIZÁCIA
§ 2
Federálne ministerstvo zahraničného obchodu a Ústredná colná správa
(1)
Federálne ministerstvo zahraničného obchodu vykonáva pôsobnosť vo veciach colníctva, colnej politiky a colných taríf. Osobitnou zložkou Federálneho ministerstva zahraničného obchodu pre výkon tejto pôsobnosti je Ústredná colná správa.
(2)
Na čele Ústrednej colnej správy je generálny riaditeľ. Zástupcom je námestník generálneho riaditeľa Ústrednej colnej správy.
(3)
Ak je generálnym riaditeľom Ústrednej colnej správy občan Českej republiky, je námestníkom generálneho riaditeľa Ústrednej colnej správy občan Slovenskej republiky a naopak.
(4)
Generálneho riaditeľa Ústrednej colnej správy a jeho námestníka vymenúva a odvoláva minister zahraničného obchodu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.
§ 3
Colné riaditeľstvá
(1)
Colné riaditeľstvo pre Českú republiku a Colné riaditeľstvo pre Slovenskú republiku (ďalej len „colné riaditeľstvo“) pôsobia ako orgány Ústrednej colnej správy na území republík.
(2)
Na čele colného riaditeľstva je riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva minister zahraničného obchodu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.
Colnice
§ 4
(1)
Colnice sú výkonnými orgánmi colnej správy.
(2)
Colnice zriaďuje a ich obvody určuje Federálne ministerstvo zahraničného obchodu po dohode s príslušnými ústrednými orgánmi štátnej správy Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a republík. Federálne ministerstvo zahraničného obchodu môže zriaďovať ako súčasť jednotlivých colníc colné odbočky, prípadne iné organizačné útvary. Ako organizačná súčasť colníc pôsobí colná stráž.
(3)
Colnice na území Českej republiky sú priamo podriadené Colnému riaditeľstvu pre Českú republiku, colnice na území Slovenskej republiky sú priamo podriadené Colnému riaditeľstvu pre Slovenskú republiku.
(4)
Na čele colnice je riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva riaditeľ príslušného colného riaditeľstva.
§ 5
(1)
Colnice na štátnych hraniciach sú pohraničnými colnicami. Colnice v prístavoch, na letiskách a na iných miestach, pokiaľ vykonávajú vstupnú a výstupnú colnú kontrolu, sú taktiež pohraničnými colnicami. Ostatné colnice sú vnútrozemskými colnicami.
(2)
Zoznam colníc, colných odbočiek, ako aj územných obvodov colníc vyhlási Federálne ministerstvo zahraničného obchodu.
Pôsobnosť Ústrednej colnej správy, colných riaditeľstiev a colníc
§ 6
Ústredná colná správa
a)
riadi a koordinuje činnosť colných riaditeľstiev;
b)
zabezpečuje úlohy Federálneho ministerstva zahraničného obchodu v oblasti colníctva, colnej politiky a colných taríf;
c)
zabezpečuje zber údajov a spracovanie informácií o vývozoch a dovozoch tovaru;
d)
zabezpečuje úlohy v oblasti boja proti pašeráctvu.
§ 7
Colné riaditeľstvo
a)
riadi a kontroluje colnice na území republiky;
b)
spolupracuje so štátnymi orgánmi republiky v prípadoch, keď vykonávanie tohto zákona sa dotýka ich pôsobnosti.
§ 8
(1)
Colnica
a)
vykonáva colnú kontrolu pri dovoze, vývoze a prevoze tovaru;
b)
rozhoduje o prepustení dovážaného, vyvážaného a prevážaného tovaru;
c)
vymeriava a vyberá clo;
d)
prejednáva colné priestupky;
e)
rozhoduje o ukladaní pokút právnickým osobám za porušenie colných predpisov;
f)
vydáva osvedčenie o pôvode tovaru;
g)
vykonáva dohľad a ostrahu nad pohybom fyzických osôb, tovaru a dopravných prostriedkov v colnom pohraničnom pásme;
h)
usmerňuje pohyb fyzických osôb a dopravných prostriedkov a zabezpečuje dodržiavanie verejného poriadku v colnom priestore;
ch)
pátra po tovare, ktorý unikol colnej kontrole;
i)
plní úlohy v oblasti boja proti pašeráctvu;
j)
plní ostatné úlohy ustanovené týmto zákonom.
(2)
Na plnenie úloh uvedených v odseku 1 sú príslušníci colnej správy oprávnení požadovať, aby fyzické osoby hodnoverným spôsobom preukázali svoju totožnosť.
§ 8a
Orgány colnej správy plnia ďalšie úlohy ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Súčinnosť orgánov colnej správy s inými orgánmi
§ 9
Orgány colnej správy
a)
oznamujú štátnym orgánom zistené prípady vývozu alebo dovozu tovaru, keď sa neodviedli dane, odvody alebo poplatky podľa osobitných predpisov;
b)
podávajú štátnym notárstvam informácie o dovážanom alebo vyvážanom tovare, ktorý by mohol podliehať notárskym poplatkom.
§ 10
(1)
Štátne orgány
a)
poskytujú orgánom colnej správy všestrannú a účinnú pomoc pri zaisťovaní tovaru, ktorý sa dováža, vyváža alebo preváža v rozpore s týmto zákonom;
b)
oznamujú orgánom colnej správy prípady porušovania tohto zákona, pokiaľ sa o nich dozvedia pri výkone svojej pôsobnosti;
c)
odovzdávajú orgánom colnej správy tovar na vykonanie konania podľa tohto zákona.
(2)
Orgány činné v trestnom konaní sú povinné po skončení trestného konania odovzdať colnici tovar, ktorý podlieha colnej kontrole.
Príslušníci colnej správy
§ 11
(1)
Príslušníkmi colnej správy sú pracovníci colníc, colných riaditeľstiev a Ústrednej colnej správy, ktorí podľa pracovnej zmluvy plnia úlohy ustanovené týmto zákonom.
(2)
Príslušníkom colnej správy môže byť česko-slovenský štátny občan, ktorý
a)
je bezúhonný,
b)
spĺňa zdravotné predpoklady,
c)
spĺňa ustanovené kvalifikačné predpoklady,
d)
zloží predpísaný služobný sľub.
§ 12
(1)
Príslušník colnej správy je povinný zložiť sľub, ktorý znie:
„Sľubujem na svoju česť a svedomie vernosť Českej a Slovenskej Federatívnej Republike.
Sľubujem, že budem zachovávať ústavu, zákony a ďalšie všeobecne záväzné právne predpisy. Svoje pracovné povinnosti budem vykonávať riadne, svedomite a nestranne, pri výkone svojich právomocí budem chrániť záujmy Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky s zákonné práva občanov, budem dbať o svoju bezúhonnosť a zachovávať povinnosť mlčanlivosti.“.
(2)
Zloženie služobného sľubu potvrdí príslušník colnej správy podpisom.
Povinnosti a oprávnenia príslušníka colnej správy pri služobných úkonoch a služobných zákrokoch
§ 12a
(1)
Pri služobných úkonoch a služobných zákrokoch je príslušník colnej správy povinný dbať na česť, vážnosť a dôstojnosť fyzických osôb i svoju vlastnú a nesmie pripustiť, aby im v súvislosti s touto činnosťou vznikla bezdôvodná ujma a aby prípadný zásah do ich práv a slobôd prekročil mieru nevyhnutnú na dosiahnutie účelu sledovaného služobným úkonom alebo služobným zákrokom.
(2)
Služobným úkonom sa rozumie úkon príslušníka colnej správy pri vykonávaní colnej kontroly.
(3)
Služobným zákrokom sa rozumie opatrenie urobené príslušníkom colnej správy v rámci zákonných oprávnení, smerujúce proti fyzickej osobe, ktorá porušuje zákony a ďalšie všeobecne záväzné právne predpisy, spôsobom uvedeným v § 12h ods. 1 a v § 14a až 14h.
(4)
Príslušník colnej správy je povinný pri služobnom úkone alebo služobnom zákroku spojenom so zásahom do práv alebo slobôd fyzických osôb poučiť ich, pokiaľ to okolnosti prípadu dovoľujú, o ich právach; v opačnom prípade ich poučí bez zbytočného odkladu.
§ 12b
Príslušník colnej správy nie je povinný vykonať služobný zákrok, ak
a)
naň nebol odborne vyškolený alebo vycvičený a ak povaha služobného zákroku také odborné vyškolenie alebo vycvičenie vyžaduje, alebo
b)
tomu bráni povinnosť splniť úlohu, ktorej nesplnenie by spôsobilo zrejme závažnejšie následky než nevykonanie služobného zákroku
§ 12c
(1)
Príslušník colnej správy je pri služobnom zákroku povinný, pokiaľ to povaha a okolnosti prípadu dovoľujú, použiť zodpovedajúcu výzvu.
(2)
Pokiaľ to povaha služobného zákroku vyžaduje, použije príslušník colnej správy pred výzvou slová „V mene zákona!“.
(3)
Každý je povinný uposlúchnuť výzvu zakročujúceho príslušníka colnej správy.
§ 12d
(1)
Príslušník colnej správy je povinný pri výkone svojich oprávnení preukázať svoju príslušnosť k colnej správe, pokiaľ to povaha a okolnosti služobného úkonu alebo služobného zákroku dovoľujú.
(2)
Príslušník colnej správy preukazuje svoju príslušnosť k colnej správe služobnou rovnošatou, pri výkone služby označenou identifikačným číslom, alebo služobným preukazom príslušníka colnej správy alebo ústnym vyhlásením „colná správa“.
(3)
Ústnym vyhlásením „colná správa“ preukazuje príslušník colnej správy svoju príslušnosť k colnej správe iba vo výnimočných prípadoch, keď okolnosti služobného zákroku neumožňujú preukázať túto príslušnosť služobnou rovnošatou alebo služobným preukazom príslušníka colnej správy. Služobnou rovnošatou alebo služobným preukazom príslušníka colnej správy sa príslušník colnej správy preukáže ihneď, len čo to okolnosti služobného zákroku dovolia.
§ 12e
Okolnosťou, ktorá nedovoľuje poučenie fyzickej osoby o jej právach podľa § 12a ods. 4 alebo ktorá nedovoľuje použiť výzvu podľa § 12c ods. 1 alebo ktorá nedovoľuje preukázanie príslušnosti k colnej správe podľa § 12d ods. 1, je najmä bezprostredné napadnutie príslušníka colnej správy a bezprostredné ohrozenie života alebo zdravia inej fyzickej osoby.
§ 12f
Oprávnenie požadovať vysvetlenie
(1)
Príslušník colnej správy je oprávnený požadovať potrebné vysvetlenia od toho, kto môže prispieť k objaveniu skutočností dôležitých pre odhalenie trestného činu alebo priestupku súvisiaceho s dovozom, vývozom alebo tranzitom tovaru a ich páchateľa, a v prípade potreby ho vyzvať, aby sa v primeranej lehote dostavil na colnicu na spísanie zápisnice o podaní vysvetlenia.
(2)
Každý je povinný výzve alebo požiadavke podľa odseku 1 vyhovieť.
(3)
Vysvetlenie môže odoprieť iba ten, kto by ním sebe, svojmu príbuznému v priamom rade, súrodencovi, osvojiteľovi, osvojencovi, manželovi alebo druhovi alebo iným fyzickým osobám v rodinnom alebo obdobnom pomere, ktorých ujmu by právom pociťoval ako ujmu vlastnú, spôsobil nebezpečenstvo trestného stíhania alebo nebezpečenstvo postihu za priestupok alebo kto by ním porušil zákonom uloženú alebo uznanú povinnosť mlčanlivosti, ibaže by ho tejto povinnosti zbavil príslušný orgán alebo ten, v ktorého záujme túto povinnosť má.
(4)
Príslušník colnej správy je povinný vopred fyzickú osobu poučiť o možnosti odoprieť vysvetlenie podľa odseku 3 a oznámiť jej základné údaje o predmete požadovaného vysvetlenia.
(5)
Kto sa ustanoví na výzvu, má nárok na náhradu nutných výdavkov a na náhradu ušlého zárobku (ďalej len „náhrada“). Náhradu poskytuje colnica.
(6)
Nárok na náhradu podľa odseku 5 zaniká, ak ho oprávnená osoba neuplatní do troch dní odo dňa, keď sa na výzvu podľa odseku 1 ustanovila; o tom musí byť táto osoba poučená.
(7)
Ak fyzická osoba bez dostatočného ospravedlnenia alebo bez závažných dôvodov nevyhovie výzve podľa odseku 1, môže byť predvedená na colnicu na spísanie zápisnice o podaní vysvetlenia.
(8)
Zápisnica o podaní vysvetlenia sa musí spísať s fyzickou osobou po jej predvedení; po jej spísaní príslušník colnej správy túto osobu prepustí.
(9)
O predvedení spíše príslušník colnej správy úradný záznam.
§ 12g
Oprávnenie požadovať preukázanie totožnosti
(1)
Preukázanie totožnosti znamená preukázanie mena a priezviska, dátumu narodenia miesta trvalého pobytu, prípadne miesta prechodného pobytu1a) fyzickej osoby.
(2)
Príslušník colnej správy je oprávnený vyzvať na preukázanie totožnosti osobu
a)
podozrivú z páchania trestného činu alebo priestupku alebo podozrivú zo spáchania trestného činu alebo priestupku v súvislosti s dovozom, vývozom alebo tranzitom tovaru, alebo
b)
od ktorej sa vyžaduje vysvetlenie podľa § 12f ods. 1, alebo
c)
ktorá sa zdržiava v colnom pohraničnom pásme.
Táto osoba je povinná výzve vyhovieť.
(3)
Po zistení totožnosti osoby uvedenej v odseku 2 písm. c) príslušník colnej správy túto osobu ihneď prepustí, ak nejde o hľadanú alebo nezvestnú fyzickú osobu. Ak ide o fyzickú osobu hľadanú pre dôvodné podozrenie zo spáchania trestného činu, bez meškania ju odovzdá orgánom Polície Českej republiky alebo Policajného zboru Slovenskej republiky (ďalej len „policajný orgán“). V prípade nezvestnej fyzickej osoby upovedomí toho, kto nezvestnosť tejto osoby oznámil, prípadne ju odovzdá príslušnému orgánu alebo zákonnému zástupcovi.
(4)
Ak osoba uvedená v odseku 2 odmietne preukázať svoju totožnosť alebo ak ju nemôže preukázať ani po predchádzajúcom poskytnutí potrebnej súčinnosti na preukázanie svojej totožnosti, je príslušník colnej správy oprávnený túto osobu predviesť na colnicu na vykonanie služobných úkonov za účelom zistenia jej totožnosti alebo objasnenia veci.
(5)
Ak príslušník colnej správy nezistí totožnosť fyzickej osoby predvedenej podľa odseku 4 do 12 hodín od predvedenia ani na základe oznámených údajov v evidenciách obyvateľov a ak je podozrenie, že predvedená fyzická osoba uvádza nepravdivé údaje o svojej osobe, odovzdá ju najbližšiemu policajnému orgánu.
(6)
O predvedení spíše príslušník colnej správy úradný záznam.
§ 12h
Oprávnenie odobrať zbraň
(1)
Príslušník colnej správy je oprávnený presvedčiť sa, či predvádzaný nemá pri sebe zbraň,1b) ktorou by mohol ohroziť svoj život alebo zdravie alebo život alebo zdravie inej fyzickej osoby, a odobrať ju.
(2)
Príslušník colnej správy je povinný pri prepustení predvedeného vrátiť mu proti podpisu zbraň odobranú podľa odseku 1. Ak zákonné dôvody bránia odobranú zbraň vrátiť, vystaví príslušník colnej správy predvedenému potvrdenie o odobraní zbrane.
§ 12i
Oprávnenie na obmedzenie voľného pohybu fyzickej osoby správajúcej sa násilne
(1)
Príslušník colnej správy môže tomu, kto sa správa násilne voči nemu alebo voči inému alebo ničí majetok, po márnej výzve, aby od takého konania upustil, obmedziť možnosť voľného pohybu.
(2)
Obmedzenie voľného pohybu môže trvať iba po dobu, než fyzická osoba od násilného správania sa upustí alebo než bude odovzdaná najbližšiemu policajného orgánu, najdlhšie však dve hodiny; pritom sa musí tejto osobe umožniť sedieť, prípadne vykonávať hygienické potreby.
(3)
O dôvodoch použitia tohto oprávnenia spíše príslušník colnej správy úradný záznam.
§ 12j
Oprávnenie zakázať vstup na určené miesta
Príslušník colnej správy je oprávnený prikázať každému, aby na nevyhnutne potrebnú dobu nevstupoval na určené miesta alebo sa na nich nezdržiaval, ak to vyžaduje zabezpečenie vykonávania colnej kontroly.
§ 13
(1)
Zrušený.
(2)
Služobnú rovnošatu príslušníkov colnej správy a spôsob jej nosenia určuje Federálne ministerstvo zahraničného obchodu.
(3)
Zdravotné predpoklady príslušníkov colnej správy a organizáciu a výkon zdravotníckych služieb v colnej správe upraví právnym predpisom Federálne ministerstvo zahraničného obchodu po dohode s ministerstvami zdravotníctva Českej republiky a Slovenskej republiky.
Použitie donucovacích prostriedkov a zbrane príslušníkmi colnej správy
§ 14
Donucovacie prostriedky
(1)
Použitím donucovacieho prostriedku sa má dosiahnuť účel sledovaný služobným zákrokom; pritom sa použije iba taký donucovací prostriedok, ktorý je nevyhnutne potrebný na prekonanie odporu toho, kto sa dopúšťa protiprávneho konaia. O tom, ktorý z donucovacích prostriedkov použije, rozhoduje príslušník colnej správy podľa konkrétnej situácie tak, aby tomu, proti komu zakročuje, nespôsobil ujmu zrejme neprimeranú povahe a nebezpečnosti protiprávneho konania.
(2)
Pred použitím donucovacích prostriedkov je príslušník colnej správy povinný vyzvať toho, proti komu zakročuje, aby upustil od protiprávneho konania, s výstrahou, že sa použije niektorý z donucovacích prostriedkov. Od výzvy a výstrahy môže upustiť len v prípade, že je sám napadnutý alebo ak je zjavne a bezprostredne ohrozený život alebo zdravie inej fyzickej osoby a vec neznesie odklad.
(3)
Donucovacími prostriedkami sú:
a)
hmaty, chvaty, údery a kopy sebaobrany,
b)
slzotvorné prostriedky,
c)
obušok,
d)
putá,
e)
služobný pes,
f)
technické a iné prostriedky na zabránenie odjazdu vozidla a na násilné zastavenie vozidla,
g)
úder strelnou zbraňou,
h)
hrozba namierenou strelnou zbraňou,
i)
varovný výstrel do vzduchu.
§ 14a
Použitie hmatov, chvatov, úderov a kopov sebaobrany, slzotvorných prostriedkov a obušku
(1)
Príslušník colnej správy je oprávnený použiť hmaty, chvaty, údery a kopy sebaobrany, slzotvorné prostriedky a obušok, aby
a)
zaistil vlastnú bezpečnosť alebo bezpečnosť inej fyzickej osoby pred protiprávnym útokom, ak sa po márnej výzve od útoku neupustí, útok bezprostredne hrozí, trvá alebo podľa všetkých známok bude pokračovať,
b)
zabránil výtržnosti, ruvačke, fyzickému napádaniu fyzických osôb alebo úmyselnému poškodzovaniu majetku,
c)
predviedol alebo zadržal fyzickú osobu, ktorá kladie aktívny odpor,
d)
zabránil násilnému vstupu nepovolaných fyzických osôb do chránených objektov colnej správy alebo na miesta, kam je vstup zakázaný.
(2)
Hmaty a chvaty sebaobrany, ktoré neohrozia zdravie alebo život fyzickej osoby, je príslušník colnej správy oprávnený použiť, aby predviedol toho, kto kladie pasívny odpor.
§ 14b
Použitie pút
Príslušník colnej správy je oprávnený použiť putá
a)
na spútanie zadržanej fyzickej osoby, ktorá kladie aktívny odpor alebo napáda iné fyzické osoby alebo príslušníka colnej správy alebo poškodzuje majetok, po márnej výzve, aby od takého konania upustila, alebo ak je nebezpečenstvo, že sa pokúsi o útek,
b)
na vzájomné pripútanie dvoch alebo viacerých predvádzaných alebo zadržaných fyzických osôb za podmienok uvedených v písmene a),
c)
pri vykonávaní služobných úkonov so zadržanými fyzickými osobami, ak sa správajú násilne voči príslušníkovi colnej správy alebo inej fyzickej osobe alebo ničia majetok.
§ 14c
Použitie služobného psa
(1)
Príslušník colnej správy je oprávnený použiť služobného psa
a)
aby zaistil vlastnú bezpečnosť alebo bezpečnosť inej fyzickej osoby, ak sa po márnej výzve neupustí od útoku, útok bezprostredne hrozí, trvá alebo podľa všetkých známok bude pokračovať,
b)
aby zabránil výtržnosti, ruvačke, fyzickému napádaniu fyzických osôb alebo úmyselnému poškodzovaniu majetku,
c)
aby zabránil násilnému vstupu nepovolaných fyzických osôb do chránených objektov colnej správy alebo na miesta, kam je vstup zakázaný,
d)
na prenasledovanie fyzickej osoby, ktorá v blízkosti štátnych hraníc po márnej výzve nezastaví, snaží sa uniknúť a nemôže byť iným spôsobom zadržaná,
e)
na prenasledovanie fyzickej osoby na úteku, ak má byť zadržaná,
f)
aby donútil ukrývajúcu sa fyzickú osobu opustiť úkryt, ak má byť zadržaná.
(2)
Príslušník colnej správy používa služobného psa s náhubkom. Ak to povaha a intenzita útoku, prípadne prekonanie odporu fyzickej osoby vyžaduje, použije služobného psa bez náhubku.
§ 14d
Použitie technických a iných prostriedkov na zabránenie odjazdu vozidla a na násilné zastavenie vozidla
(1)
Príslušník colnej správy je oprávnený použiť na zabránenie odjazdu vozidla technické a iné prostriedky v prípade, že sa vodič vozidla odmieta aj po opakovanej výzve podrobiť služobným úkonom vykonávaným príslušníkom colnej správy a z jeho konania je zrejmé, že s vozidlom chce z miesta odísť.
(2)
Príslušník colnej správy je oprávnený použiť v colnom pohraničnom pásme zastavovací pás a iné prostriedky na násilné zastavenie vozidla, ktorého vodič na opakovanú výzvu alebo znamenie dané podľa osobitných predpisov1c) nezastaví, ak
a)
je dôvodné podozrenie, že sa pokúsi o násilný prejazd štátnych hraníc,
b)
je dôvodné podozrenie, že sa vo vozidle prepravujú páchatelia niektorého obzvlášť závažného úmyselného trestného činu1d) alebo veci pochádzajúce z tejto trestnej činnosti.
(3)
Za iné prostriedky podľa odsekov 1 a 2 sa považuje najmä služobné vozidlo, povoz, stavebné mechanizmy a iné prekážky.
§ 14e
Použitie úderu strelnou zbraňou
Príslušník colnej správy je oprávnený použiť úder strelnou zbraňou v sebaobrane, spravidla pri zápase s útočníkom, a ak sa dostane do tiesne.
§ 14f
Použitie hrozby namierenou strelnou zbraňou
Príslušník colnej správy je oprávnený použiť hrozbu namierenou strelnou zbraňou, aby
a)
zaistil vlastnú bezpečnosť alebo bezpečnosť inej fyzickej osoby,
b)
zabránil násilnému vstupu nepovolaných fyzických osôb do chránených objektov colnej správy alebo na miesta, kam je vstup zakázaný,
c)
prekonal odpor smerujúci k zmareniu jeho služobného zákroku.
§ 14g
Použitie varovného výstrelu
Príslušník colnej správy je oprávnený použiť varovný výstrel do vzduchu len v prípadoch, v ktorých je oprávnený použiť zbraň.
§ 14h
Použitie zbrane
(1)
Príslušník colnej správy je oprávnený nosiť služobnú zbraň pri plnení služobných povinností podľa tohto zákona, ako aj pri plnení služobných povinností podľa osobitných predpisov.1e)
(2)
Príslušník colnej správy oprávnený nosiť zbraň podľa odseku 1 je oprávnený použiť zbraň len v týchto prípadoch:
a)
aby v prípade nutnej obrany odvrátil priamo hroziaci alebo trvajúci útok proti jeho osobe alebo útok na život alebo zdravie inej fyzickej osoby,
b)
ak sa nebezpečný páchateľ, proti ktorému zakročuje, na jeho výzvu nevzdá alebo sa zdráha opustiť svoj úkryt,
c)
aby zamedzil úteku fyzickej osoby dôvodne podozrivej zo spáchania obzvlášť závažného úmyselného trestného činu, ktorú nemôže iným spôsobom zadržať,
d)
aby v colnom pohraničnom pásme prinútil zastaviť dopravný prostriedok, ktorého vodič na opätovnú výzvu alebo na znamenie dané podľa osobitných predpisov1c) nezastaví, a ak ho nemožno zastaviť iným spôsobom,
e)
aby odvrátil nebezpečný útok, ktorý ohrozuje chránený objekt colnej správy, po márnej výzve, aby sa upustilo od útoku,
f)
aby zneškodnil zviera bezprostredne ohrozujúce život alebo zdravie fyzických osôb.
(3)
Zbraňou sa podľa odseku 1 rozumie strelná, bodná zbraň, výbušniny, špeciálne výbušné predmety a špeciálne nálože.
(4)
Použitie zbrane príslušníkom colnej správy v prípadoch uvedených v odseku 2 písm. a) až e) je prípustné iba vtedy, ak použitie donucovacích prostriedkov by bolo zrejme neúčinné.
(5)
Príslušník colnej správy je povinný pred použitím zbrane vyzvať toho, proti komu zakročuje, aby upustil od protiprávneho konania, s výstrahou, že bude použitá zbraň. Pred použitím strelnej zbrane je príslušník colnej správy povinný použiť aj varovný výstrel. Od výstrahy a varovného výstrelu môže upustiť len v prípade, že je sám zjavne a bezprostredne ohrozený na živote alebo zdraví alebo ak je zjavne a bezprostredne ohrozený život alebo zdravie inej fyzickej osoby a vec neznesie odklad.
(6)
Príslušník colnej správy je pri použití zbrane povinný dbať na potrebnú opatrnosť, najmä na to, aby nebol ohrozený život alebo zdravie iných fyzických osôb, a čo najviac šetriť život toho, proti komu zákrok smeruje.
(7)
Príslušník colnej správy môže použiť zbraň len v colnom pohraničnom pásme alebo v colnom priestore pohraničnej colnice. Mimo tohto územia môže použiť zbraň len vtedy, ak je sám ohrozený.
Povinnosti príslušníka colnej správy po použití donucovacích prostriedkov a zbrane
§ 14i
(1)
Ak príslušník colnej správy zistí, že pri použití donucovacích prostriedkov došlo k zraneniu fyzickej osoby, je povinný, len čo to okolnosti dovolia, poskytnúť zranenému prvú pomoc a zabezpečiť lekárske ošetrenie.
(2)
Po každom použití zbrane, pri ktorom došlo ku zraneniu fyzickej osoby, je príslušník colnej správy povinný ihneď, len čo to okolnosti dovolia, poskytnúť zranenému prvú pomoc a zabezpečiť lekárske ošetrenie. Ďalej je povinný urobiť všetky neodkladné úkony, aby mohla byť riadne objasnená oprávnenosť použitia zbrane.
§ 14j
(1)
Príslušník colnej správy je povinný bezodkladne hlásiť svojmu nadriadenému každý služobný zákrok, pri ktorom sa použili donucovacie prostriedky alebo zbraň.
(2)
O použití donucovacích prostriedkov alebo zbrane je príslušník colnej správy povinný podať svojmu nadriadenému písomné hlásenie s uvedením dôvodu, priebehu a výsledku ich použitia.
(3)
Ak vzniknú pochybnosti o oprávnenosti alebo primeranosti použitia donucovacích prostriedkov alebo zbrane alebo ak bola pri ich použití spôsobená smrť, ujma na zdraví alebo škoda na majetku, je nadriadený povinný zistiť, či sa použili v súlade so zákonom. O výsledku tohto zistenia spíše úradný záznam.
§ 14k
Osobitné obmedzenia
Príslušník colnej správy nesmie pri služobnom zákroku proti zjavne tehotnej žene alebo žene, ktorá sa za tehotnú vyhlási, fyzickej osobe vysokého veku, fyzickej osobe so zjavnou telesnou chybou alebo chorobou a fyzickej osobe zjavne mladšej ako 15 rokov použiť úder a kop sebaobrany, slzotvorné prostriedky, obušok, putá, služobného psa, úder strelnou zbraňou a zbraň, s výnimkou prípadov, v ktorých útok týchto osôb bezprostredne ohrozuje život a zdravie príslušníka colnej správy alebo život a zdravie iných fyzických osôb alebo hrozí väčšia škoda na majetku a nebezpečenstvo nemožno odvrátiť inak.
§ 15
Povinnosť mlčanlivosti
(1)
Príslušníci colnej správy a ostatní pracovníci colnej správy sú povinní zachovávať mlčanlivosť o veciach, o ktorých sa dozvedia pri plnení pracovných úloh.
(2)
Federálne ministerstvo zahraničného obchodu, colné riaditeľstvá alebo colnice môžu príslušníka colnej správy a iného pracovníka colnej správy povinnosti uvedenej v odseku 1 zbaviť.
DRUHÁ HLAVA
COLNÉ ÚZEMIE, COLNÉ POHRANIČNÉ PÁSMO, SLOBODNÉ COLNÉ PÁSMO A SLOBODNÝ COLNÝ SKLAD
Colné územie a colné pohraničné pásmo
§ 16
Územie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky je jednotným colným územím.
§ 17
(1)
Colné pohraničné pásmo je územný pruh do vzdialenosti 15 km od štátnych hraníc. Súčasťou colného pohraničného pásma nie sú obce, ktorými prebieha čiara vymedzujúca colné pohraničné pásmo, a ani obce vnútri colného pohraničného pásma spojené s colným priechodom železničnou traťou alebo cestou.
(2)
Ostatné územie, ktoré nie je colným pohraničným pásmom, je colným vnútrozemím.
(3)
Federálne ministerstvo zahraničného obchodu po dohode s Federálnym ministerstvom vnútra ustanoví vyhláškou podrobnosti týkajúce sa vymedzenia colného pohraničného pásma.
Slobodné colné pásmo a slobodný colný sklad
§ 18
(1)
Slobodné colné pásma a slobodné colné sklady tvoria priestory a stavby na časti colného územia, v ktorých sa tam umiestnený tovar považuje z hľadiska ciel, daní a poplatkov vyberaných v súvislosti s dovozom a vývozom tovaru, akoby sa nenachádzal na colnom území, ktoré sú od ostatného colného územia oddelené a kde
a)
cudzí tovar nepodlieha dovoznému clu alebo právnemu predpisu, ktorým sa vykonávajú opatrenia obchodnej politiky,
b)
pre česko-slovenský tovar (ďalej len „čs. tovar“) osobitné predpisy ustanovujú ako dôsledok jeho umiestnenia v slobodnom colnom pásme alebo slobodnom colnom sklade výhody, ktoré sa vzťahujú na tovar pri jeho vývoze do voľného obehu v cudzine.
(2)
Súhlas na zriadenie slobodného colného pásma alebo slobodného colného skladu udeľuje na žiadosť zriaďovateľa Federálne ministerstvo zahraničného obchodu po prerokovaní s Federálnym ministerstvom financií, vecne príslušnými ústrednými orgánmi štátnej správy republík a príslušnými orgánmi miestnej samosprávy.
§ 19
(1)
Slobodné colné pásma a slobodné colné sklady musia byť oddelené od ostatného colného územia plotom vysokým najmenej 3 metre alebo inak oddelené spôsobom schváleným colnicou tak, aby sa mohli kontrolovať vstupy do slobodného colného pásma alebo slobodného colného skladu a výstupy z nich, a musia byť určené miesta ich vstupu a výstupu.
(2)
Akákoľvek stavba v slobodnom colnom pásme sa môže uskutočniť len po predchádzajúcom súhlase colnice.
§ 19a
(1)
Obvod a vstupné a výstupné miesta slobodného colného pásma a slobodného colného skladu sú pod dohľadom colnice.
(2)
Fyzické osoby a dopravné prostriedky vstupujúce do slobodného colného pásma alebo slobodného colného skladu a vystupujúce z nich môžu byť podrobené colnej prehliadke.
(3)
Prístup do slobodného colného pásma alebo slobodného colného skladu môže sa odoprieť fyzickým osobám, ktoré neposkytujú záruku dodržiavania pravidiel ustanovených pre slobodné colné pásma a slobodné colné sklady, pretože boli opakovane potrestané za porušenie colných predpisov.
(4)
Colnica je oprávnená kontrolovať tovar, ktorý vstupuje do slobodného colného pásma alebo slobodného colného skladu, opúšťa ich alebo v nich zostáva. Na umožnenie tejto kontroly sa budú colnici odovzdávať kópie dopravných dokladov sprevádzajúcich vstupujúci alebo vystupujúci tovar alebo tieto doklady za týmto účelom uschová pre potreby colnice fyzická alebo právnická osoba určená colnicou.
§ 19b
(1)
V slobodnom colnom pásme alebo v slobodnom colnom sklade môže byť umiestnený čs. tovar i cudzí tovar bez ohľadu na jeho množstvo, pôvod, miesto jeho dovozu alebo miesto určenia, včítane tovaru, na ktorý sa vzťahujú zákazy a obmedzenia, ak nejde o zákazy a obmedzenia z veterinárnych, rastlinolekárskych dôvodov, z dôvodov mravnosti alebo verejného poriadku, verejnej bezpečnosti, ochrany zdravia, ochrany životného prostredia, ochrany predmetov múzejnej a galerijnej hodnoty, kultúrnych a národnych kultúrnych pamiatok majúcich umeleckú, historickú alebo archeologickú hodnotu a ochrany patentov, ochranných známok a autorských práv.
(2)
Nebezpečný tovar, tovar, ktorý môže znehodnotiť iný tovar, alebo tovar vyžadujúci osobitné zariadenie možno umiestniť iba v priestoroch na to špeciálne vybavených.
§ 19c
(1)
Tovar vstupujúci do slobodného colného pásma alebo slobodného colného skladu sa nemusí predložiť colnici a nemusí sa podať návrh na colné konanie. Tým nie sú dotknuté ustanovenia § 19a ods. 4.
(2)
Tovar sa však musí predložiť colnici a podrobí sa predpísaným colným formalitám vtedy, ak
a)
bol prepustený do záznamového obehu v tuzemsku, ktorý sa ukončil umiestnením tovaru v slobodnom colnom pásme alebo slobodnom colnom sklade; ak príslušný colný režim umožňuje, aby sa tovar nepredkladal, nebude sa predloženie vyžadovať,
b)
je umiestnený v slobodnom colnom pásme alebo slobodnom colnom sklade na základe rozhodnutia o vrátení dovozného cla,
c)
sa podala žiadosť o preddavok na platbu vývoznej náhrady pri tovare, na ktorý sa vzťahuje právny predpis, ktorým sa vykonávajú opatrenia trhovej regulácie.
(3)
Na žiadosť oprávnenej fyzickej alebo právnickej osoby colnica potvrdí, že tovar umiestnený v slobodnom colnom pásme alebo slobodnom colnom sklade je buď čs. tovar, alebo cudzí tovar.
§ 19d
(1)
Doba umiestnenia tovaru v slobodnom colnom pásme alebo slobodnom colnom sklade nie je obmedzená.
(2)
Federálne ministerstvo zahraničného obchodu môže vyhláškou túto dobu obmedziť pri čs. tovare, na ktorý sa vzťahuje právny predpis, ktorým sa vykonávajú opatrenia trhovej regulácie.
§ 19e
(1)
Akákoľvek priemyselná, obchodná alebo servisná činnosť v slobodnom colnom pásme alebo slobodnom colnom sklade je povolená za podmienok ustanovených týmto zákonom. Ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti ochrany životného prostredia tým nie sú dotknuté.
(2)
S ohľadom na povahu tovaru a potrebu colnej kontroly môže príslušná colnica určitú činnosť uvedenú v odseku 1 v slobodnom colnom pásme alebo slobodnom colnom sklade zakázať alebo obmedziť.
(3)
Colnica môže fyzickým alebo právnickým osobám, ktoré opakovane porušili ustanovenia tohto zákona, zakázať, aby pokračovali v podnikateľskej činnosti v slobodnom colnom pásme alebo slobodnom colnom sklade.
§ 19f
(1)
Cudzí tovar umiestnený v slobodnom colnom pásme alebo slobodnom colnom sklade môže po dobu tohto umiestnenia:
a)
byť prepustený do voľného obehu v tuzemsku za podmienok ustanovených pre prepustenie do voľného obehu v tuzemsku a podmienok uvedených v § 19k;
b)
byť bez povolenia použitý ako ekvivalentný tovar za tovar, ktorý má byť prepustený do záznamového obehu v tuzemsku za účelom aktívneho zušľachťovacieho styku;
c)
byť použitý v záznamovom obehu v tuzemsku za účelom aktívneho zušľachťovacieho styku za podmienok určených pre tento obeh;
d)
byť použitý v záznamovom obehu v tuzemsku za účelom dočasného použitia za podmienok určených pre tento obeh;
e)
fyzická alebo právnická osoba, ktorá je na to oprávnená, prenechať v prospech štátu;
f)
byť zničený za predpokladu, že ten, kto je na to oprávnený, poskytne colnici všetky informácie, ktoré colnica považuje za potrebné.
(2)
Ak sa tovar použije v režime uvedenom v odseku 1 písm. c) alebo d), možno použiť spôsoby kontroly platné na tieto účely záznamového obehu.
§ 19g
Čs. tovar, na ktorý sa vzťahujú ustanovenia § 18 ods. 1 písm. b) a ktorý podlieha právnemu predpisu, ktorým sa vykonávajú opatrenia trhovej regulácie, môže sa podrobiť iba takým formám manipulácie, ktoré sú pre taký tovar ustanovené týmto zákonom. Tieto manipulácie sa môžu uskutočňovať bez povolenia.
§ 19h
Na iné účely, než sú uvedené v § 19f a 19g, nesmie sa cudzí tovar a čs. tovar, na ktorý sa vzťahujú ustanovenia § 18 ods. 1 písm. b), v slobodnom colnom pásme alebo slobodnom colnom sklade spotrebovať alebo použiť.
§ 19i
(1)
Fyzická alebo právnická osoba vykonávajúca v slobodnom colnom pásme alebo slobodnom colnom sklade činnosti uvedené v § 19e ods. 1 je povinná viesť evidenciu o tovare, ktorý vstupuje do slobodného colného pásma alebo slobodného colného skladu, opúšťa ich alebo v nich zostáva, spôsobom ustanoveným colnicou, ktorej základom je účtovná evidencia ustanovená osobitnými predpismi tak, aby bola možná identifikácia tovaru a získal sa prehľad o jeho pohybe. Tovar sa musí zaniesť do tejto evidencie od okamihu dodania do priestorov tejto fyzickej alebo právnickej osoby. Evidencia sa musí dať colnici k dispozícii, aby sa umožnila kontrola, ktorú colnica považuje za potrebnú.
(2)
V prípade premiestnenia tovaru vnútri slobodného colného pásma musia sa doklady vzťahujúce sa na toto premiestnenie uschovať pre potrebu orgánov colnej správy. Krátkodobé skladovanie tovaru vykonávané v súvislosti s premiestnením sa považuje za neoddeliteľnú súčasť premiestnenia.
§ 19j
(1)
Ak osobitné predpisy neustanovujú inak, možno tovar opúšťajúci slobodné colné pásmo alebo slobodný colný sklad
a)
vyviezť do voľného obehu v cudzine alebo vyviezť späť do cudziny alebo
b)
dodať do inej časti územia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.
(2)
Ustanovenia § 24, 58 až 74 sa vzťahujú na tovar dodaný do iných častí územia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.
§ 19k
(1)
Ak cena skutočne platená, alebo ktorá sa má za cudzí tovar zaplatiť, zahŕňa náklady na skladovanie alebo zachovanie tohto tovaru v slobodnom colnom pásme alebo slobodnom colnom sklade, nebudú tieto náklady do colnej hodnoty zahrnuté, ak budú odlíšené od ceny skutočne platenej alebo ceny, ktorá sa má za tovar zaplatiť.
(2)
Ak sa s tovarom v slobodnom colnom pásme alebo slobodnom colnom sklade na základe povolenia colnice vykonali obvyklé manipulácie potrebné na zabezpečenie uchovania tovaru alebo zlepšenie jeho balenia alebo predajnej akosti alebo jeho úpravy pre dopravu, bude na žiadosť dovozcu vymerané clo podľa povahy tovaru a colnej hodnoty, aké boli pred vykonaním týchto manipulácií.
§ 19l
(1)
Pre čs. tovar uvedený v § 18 ods. 1 písm. b), ktorý podlieha právnemu predpisu, ktorým sa vykonávajú opatrenia trhovej regulácie, a ktorý je umiestnený v slobodnom colnom pásme alebo slobodnom colnom sklade, sa určia spôsoby nakladania alebo použitia ustanovené osobitnými predpismi, ktoré z dôvodu jeho umiestnenia v slobodnom colnom pásme alebo slobodnom colnom sklade poskytujú výhody, ktoré sú obvykle spojené s vývozom tohto tovaru.
(2)
V prípade, že sa tovar uvedený v odseku 1 vrátil do inej časti územia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky alebo ak v lehote ustanovenej v § 19d ods. 2 nebola podaná žiadosť o určenie spôsobu nakladania s tovarom alebo jeho použitia, ktorý je uvedený v odseku 1, urobí colnica potrebné opatrenia ustanovené osobitnými predpismi pre prípadné nedodržanie príslušného spôsobu nakladania alebo použitia.
§ 19m
(1)
Ak bol tovar dodaný alebo vrátený do inej časti územia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky alebo prepustený do viazaného obehu v tuzemsku, možno použiť potvrdenie uvedené v § 19c ods. 3, aby sa preukázalo, či ide o čs. tovar alebo cudzí tovar.
(2)
Ak nie je k dispozícii žiadne potvrdenie alebo iná evidencia o tom, či ide o čs. tovar alebo cudzí tovar, pokladá sa tovar za
a)
čs. tovar na účely aplikácie vývozného cla a vývozných licencií alebo vývozných opatrení obchodnej politiky,
b)
cudzí tovar v ostatných prípadoch.
§ 19n
Colnica kontroluje, aby sa pri vývoze tovaru zo slobodného colného pásma alebo slobodného colného skladu dodržiavali ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúce vývoz tovaru do voľného obehu v cudzine.
TRETIA HLAVA
COLNÁ KONTROLA
Prvý oddiel
Všeobecné ustanovenia
§ 20
Colná kontrola je súhrnom úkonov a opatrení, ktorými sa zabezpečuje dodržiavanie zákonov a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov, ktorých vykonávanie prislúcha orgánom colnej správy.
§ 21
Colnej kontrole podlieha všetok dovážaný, vyvážaný a prevážaný tovar.
Tovar
§ 22
(1)
Na účely tohto zákona sú tovarom všetky hmotné hnuteľné veci, s výnimkou vecí a iných hodnôt, ktorých dovoz a vývoz upravujú predpisy o devízovom hospodárstve,1) a elektrická energia.
(2)
Z vecí, ktorých dovoz a vývoz upravujú predpisy o devízovom hospodárstve, podlieha colnej kontrole dovoz, vývoz a prevoz zlata na priemyselné účely.
(3)
Na účely tohto zákona sa čs. tovarom rozumie:
a)
tovar, ktorý bol úplne získaný alebo vyrobený na území Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky,
b)
tovar dovezený do Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a prepustený do voľného obehu v tuzemsku,
c)
tovar získaný alebo vyrobený na území Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky buď úplne z tovaru uvedeného v písmene b), alebo z tovaru uvedeného v písmenách a) a b).
(4)
Na účely tohto zákona sa cudzím tovarom rozumie iný tovar než uvedený v odseku 3. Čs. tovar sa prepustením do voľného obehu v cudzine stáva cudzím tovarom.
(5)
Federálne ministerstvo zahraničného obchodu po dohode s Federálnym ministerstvom financií ustanoví vyhláškou, čo sa rozumie zlatom na priemyselné účely.
§ 23
(vypustený)
§ 24
Tovar podlieha colnej kontrole
a)
pri dovoze od vstupu tovaru na územie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky až do času, keď colnica tovar prepustí do voľného obehu v tuzemsku, alebo dokiaľ nebude tovar z viazaného obehu v tuzemsku vyvezený späť do cudziny;
b)
pri vývoze od podania návrhu na prepustenie tovaru až do času, keď tovar prestúpil štátne hranice, alebo dokiaľ nebude tovar, ktorý bol prepustený do viazaného obehu v cudzine, dovezený späť do tuzemska, alebo dokiaľ ho colnica neprepustí do voľného obehu v cudzine;
c)
pri prevoze od vstupu tovaru na územie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky až do jeho výstupu do cudziny.
Druhý oddiel
Vykonávanie colnej kontroly
Colná prehliadka
§ 25
(1)
Colná kontrola sa môže vykonávať colnou prehliadkou tovaru, kontrolou dokladov a písomností, kontrolou dopravných a sprievodných listín a iným primeraným spôsobom ustanoveným vyhláškou Federálneho ministerstva zahraničného obchodu.
(2)
Federálne ministerstvo zahraničného obchodu ustanoví vyhláškou podrobnosti o vykonávaní colnej kontroly.
§ 26
(1)
Pri colnej prehliadke sa zisťuje druh, množstvo a iné skutočnosti o tovare potrebné na posúdenie, či sa dovoz, vývoz alebo prevoz tovaru uskutočňuje v súlade s týmto zákonom.
(2)
Pri colnej prehliadke sa musia rešpektovať ústavné a iné zákonné predpisy o ochrane osobnej slobody a listového tajomstva.
§ 27
(1)
V rámci colnej prehliadky môžu príslušníci colnej správy vykonávať osobnú prehliadku v prípadoch dôvodného podozrenia, že fyzická osoba pri prestupe štátnych hraníc ukrýva u seba tovar.
(2)
Osobná prehliadka sa môže vykonať až vtedy, keď výzva príslušníkov colnej správy, aby podozrivá fyzická osoba vydala ukrývaný tovar, je bezvýsledná.
§ 28
Colná prehliadka listových zásielok sa vykoná len vtedy, keď je dôvodné podozrenie, že listové zásielky obsahujú nielen písomné oznámenia, ale i tovar.
§ 29
Oslobodenie od colnej prehliadky
(1)
Colnej prehliadke nepodlieha
a)
tovar dovážaný a vyvážaný pri cestách z cudziny alebo do cudziny predstaviteľmi Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ako ani predstaviteľmi Českej republiky a Slovenskej republiky;
b)
tovar dovážaný, vyvážaný alebo prevážaný pri cestách z cudziny alebo do cudziny predstaviteľmi iných štátov a ostatnými fyzickými osobami, ktoré požívajú výsady a imunity podľa medzinárodných zmlúv.
(2)
Colnej prehliadke ďalej nepodlieha
a)
diplomatická pošta Federálneho ministerstva zahraničných vecí a česko-slovenských zastupiteľských úradov a diplomatická pošta oslobodená od colnej prehliadky podľa medzinárodných zmlúv;
b)
tovar, pri ktorom v jednotlivých prípadoch povolí oslobodenie Federálne ministerstvo zahraničného obchodu.
(3)
Federálne ministerstvo zahraničného obchodu po dohode s Federálnym ministerstvom zahraničných vecí vyhláškou podrobne vymedzí okruh fyzických osôb a prípadov, keď tovar nepodlieha colnej prehliadke.
§ 30
Priamy dohľad a colná uzávera
(1)
Tovar podliehajúci colnej kontrole sa môže dať pod priamy dohľad príslušníkov colnej správy alebo pod colnú uzáveru.
(2)
Colnou uzáverou sa rozumie zabezpečenie tovaru v dopravných prostriedkoch, kontejneroch, obaloch a v miestnostiach plombou, pečaťou, známkou alebo inými prostriedkami tak, aby nebolo možné tovar z nich vybrať alebo do nich vložiť bez zanechania viditeľných stôp lomu zabezpečeného priestoru alebo bez poškodenia colnej uzávery.
§ 30a
Colná štatistika
Orgány colnej správy zabezpečujú zber údajov a spracovanie informácií o vývozoch a dovozoch tovaru na základe dokladov predpísaných v colnom konaní. Spôsob vedenia colnej štatistiky upraví Federálne ministerstvo zahraničného obchodu po dohode s Federálnym štatistickým úradom vyhláškou.
Tretí oddiel
Oprávnenie príslušníkov colnej správy pri vykonávaní colnej kontroly
§ 31
(1)
Príslušníkom colnej správy musí byť umožnený prístup k tovaru podliehajúcemu colnej kontrole; pritom sa musia dodržiavať ústavné a iné zákonné predpisy o nedotknuteľnosti obydlia. Do troch rokov od prepustenia tovaru môžu nazerať do písomností týkajúcich sa tohto tovaru a vyhotovovať ich kópie, požadovať potrebné vysvetlenia, ako aj vyhotovovať dokumentáciu.
(2)
Fyzické a právnické osoby, u ktorých sa vykonáva colná kontrola, sú povinné strpieť úkony nevyhnutné na vykonanie tejto kontroly.
(3)
Fyzické a právnické osoby sú povinné poskytovať príslušníkom colnej správy pri vykonávaní colnej kontroly nevyhnutnú súčinnosť.
(4)
Colnou kontrolou sa nesmie ponižovať ľudská dôstojnosť.
§ 32
Pokiaľ medzinárodná zmluva, ktorou je Česká a Slovenská Federatívna Republika viazaná, neustanovuje inak, môžu príslušníci colnej správy zastavovať fyzické osoby a dopravné prostriedky, vykonávať colnú prehliadku batožín, dopravných prostriedkov, ich nákladov a dopravných a sprievodných listín len v colnom pohraničnom pásme.
ŠTVRTÁ HLAVA
DOPRAVA TOVARU CEZ ŠTÁTNE HRANICE
§ 33
Prihlasovanie tovaru na štátnych hraniciach
Fyzické a právnické osoby, ktoré dopravujú tovar cez štátne hranice, sú povinné pohraničnej colnici tovar prihlásiť a predložiť spolu s dokladmi vzťahujúcimi sa na dovoz, vývoz a prevoz tovaru.
§ 34
Colné cesty a colné priechody
(1)
Doprava tovaru cez štátne hranice sa môže uskutočňovať len po colných cestách a colnými priechodmi.
(2)
Za colné cesty sú určené úseky železničných, cestných a vodných ciest vedúce od colného priechodu k pohraničnej colnici a pri leteckej doprave letové cesty medzi štátnymi hranicami a colným letiskom.
(3)
Colné cesty určuje Federálne ministerstvo zahraničného obchodu po dohode s Federálnym ministerstvom dopravy a Federálnym ministerstvom vnútra.
(4)
Doprava tovaru po colnej ceste sa musí uskutočniť bez prieťahov, bez zmeny nákladu a bez odbočenia z colnej cesty.
(5)
Colný priechod je miesto určené na prestup fyzických osôb a dopravu tovaru cez štátne hranice.
(6)
Federálne ministerstvo zahraničného obchodu môže povoliť v jednotlivých prípadoch dopravu tovaru cez štátne hranice mimo colného priechodu a ustanoviť, v ktorých prípadoch vydáva také povolenie pohraničná colnica.
(7)
Dopravu tovaru k colnému priechodu alebo od colného priechodu po iných ako colných cestách môže povoliť najbližšia pohraničná colnica.
§ 35
Dopravné prostriedky
(1)
Pri doprave tovaru z cudziny alebo do cudziny možno používať len dopravné prostriedky, v ktorých nie sú zriadené tajné alebo ťažko objaviteľné priestory.
(2)
Uzatvárateľné priestory dopravných prostriedkov určených na dopravu tovaru pod colnou uzáverou musia mať zariadenie umožňujúce ľahké a účinné priloženie colných uzáver.
(3)
Dopravné prostriedky musia byť zariadené tak, aby po priložení colných uzáver nebolo možné z nich tovar vybrať ani iný tovar do nich vložiť bez zanechania zjavných stôp.
Povinnosti dopravcov a pošty
§ 36
(1)
Dopravcovia a pošta sú povinní umožniť colniciam vykonávať colnú kontrolu v dopravných prostriedkoch, prevádzkových skladoch a na iných miestach, v ktorých sa nachádza dovážaný, vyvážaný alebo prevážaný tovar.
(2)
Federálne ministerstvo zahraničného obchodu po dohode s Federálnym ministerstvom dopravy a Federálnym ministerstvom spojov ustanoví vyhláškou podrobnosti upravujúce postup fyzických a právnických osôb pri colnej kontrole tovaru dopravovaného dopravcami a poštou, ďalej podrobnosti o vybavení zariadení určených na dopravu alebo uskladnenie tovaru podliehajúceho colnej kontrole, ako aj o miestnostiach a priestoroch potrebných na vykonávanie colnej kontroly.
§ 37
(1)
Colnice dohodnú s dopravcami a poštou podmienky colnej kontroly tak, aby prevádzka dopravcov a pošty nebola rušená viac, ako je nevyhnutne potrebné.
(2)
Dopravcovia určia po dohode s príslušným colným riaditeľstvom potrebnú čakaciu dobu dopravných prostriedkov pravidelnej osobnej a nákladnej dopravy na colnom priechode na colnú kontrolu.
(3)
Colnice nezodpovedajú za škodu, ku ktorej došlo zdržaním dopravného prostriedku v dôsledku colnej kontroly.
§ 38
Colnice kontrolujú, či dopravcovia a pošta plnia pri doprave tovaru z cudziny alebo do cudziny povinnosti podľa tohto zákona a predpisov podľa neho vydaných.
PIATA HLAVA
CLO
Prvý oddiel
Clo a jeho druhy
§ 39
Tovar podliehajúci clu
(1)
Dovoznému clu podlieha všetok dovážaný tovar s výnimkou tovaru, ktorý je v colnom sadzobníku výslovne označený za tovar bez cla.
(2)
Vývoznému clu podlieha vyvážaný tovar, len pokiaľ colný sadzobník výslovne clo určuje.
(3)
Clu nepodlieha tovar, ktorý je v medzinárodných zmluvách výslovne označený za tovar bez cla.
Colné sadzobníky
§ 40
(vypustený)
§ 41
(1)
Sadzby, základ pre vymeranie cla a colný sadzobník vydáva vláda Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky nariadením.
(2)
Federálne ministerstvo zahraničného obchodu po dohode s Federálnym ministerstvom financií ustanoví vyhláškou, v ktorých prípadoch sa použijú jednotné sadzby pre vymeriavanie cla a ich výšku.
(3)
Štatistické a klasifikačné jednotky colného sadzobníka ustanoví Federálne ministerstvo zahraničného obchodu po dohode s Federálnym štatistickým úradom vyhláškou.
§ 42
Rozhodovanie a zaradení tovaru
(1)
Ak vzniknú pochybnosti o nomenklatúrnom, sadzobnom zaradení tovaru, rozhoduje o takom zaradení tovaru na žiadosť účastníka colného konania Federálne ministerstvo zahraničného obchodu.
(2)
Federálne ministerstvo zahraničného obchodu ustanoví vyhláškou postup pri podaní návrhu na rozhodnutie o nomenklatúrnom, sadzobnom zaradení tovaru, ako aj účinky vyplývajúce z rozhodnutia o týchto veciach.
§ 43
Zmluvné clo
(1)
Zmluvné clo sa vyberá z tovaru v prípadoch ustanovených medzinárodnými zmluvami o vzájomnom poskytovaní colných výhod.
(2)
Federálne ministerstvo zahraničného obchodu po dohode s Federálnym ministerstvom financií a Federálnym ministerstvom zahraničných vecí môže ustanoviť, že sa zmluvné clo vyberá i z tovaru pochádzajúceho zo štátu, s ktorým nebola uzavretá zmluva o vzájomnom poskytovaní colných výhod.
§ 44
Oslobodenie od cla
(1)
Od cla je oslobodený tovar, ktorý je pri dovoze a vývoze oslobodený od colnej prehliadky, a tovar, pri ktorom to vyžaduje všeobecný záujem.
(2)
Federálne ministerstvo zahraničného obchodu po dohode s Federálnym ministerstvom financií a Federálnym ministerstvom zahraničných vecí ustanoví vyhláškou prípady, keď je tovar oslobodený od cla, ako i podmienky, za ktorých je tovar oslobodený od cla.
(3)
Ak niektorý štát neposkytuje colné oslobodenie na tovar dovážaný z Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky v rozsahu zodpovedajúcom rozsahu ustanovenému vyhláškou Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, môže Federálne ministerstvo zahraničného obchodu pre dovoz tovaru z tohto štátu oslobodenie od cla obmedziť alebo odoprieť.
§ 45
Odvetné clá
Vláda Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky môže z dôvodov hospodárskej odvety určiť na prechodný čas na dovozy tovaru zo štátu, ktorý diskriminuje Českú a Slovenskú Federatívnu Republiku v hospodárskych vzťahoch, prirážky k colným sadzbám, prípadne zaviesť osobitné clo z tovaru, ktorý podľa colného sadzobníka clu nepodlieha.
Druhý oddiel
Nárok štátu na clo
§ 46
Vznik nároku na clo
(1)
Nárok štátu na clo vzniká okamihom, keď colnica prijala návrh na colné konanie na prepustenie tovaru do voľného obehu.
(2)
Ak bol tovar prepustený do záznamového obehu v tuzemsku za účelom dočasného použitia, vzniká nárok štátu na clo rozhodnutím colnice, ktorým sa ukončilo prepustenie tovaru do záznamového obehu v tuzemsku za účelom jeho dočasného použitia.
(3)
Ak sa tovar umiestnený v slobodnom colnom pásme alebo slobodnom colnom sklade spotreboval alebo použil v rozpore s ustanovenými podmienkami, vzniká nárok štátu na clo okamihom, keď sa tovar nezákonne spotreboval alebo po prvý raz použil.
(4)
Ak tovar unikol colnej kontrole, vzniká nárok štátu na clo okamihom, keď tovar prestúpil štátne hranice.
(5)
Ak sa tovar prepustený do viazaného obehu scudzil alebo použil v rozpore s ustanovenými podmienkami, vzniká nárok štátu na clo okamihom porušenia týchto podmienok.
§ 47
Vymeriavanie cla
(1)
Clo z tovaru podliehajúceho clu sa vymeriava podľa predpisov platných v okamihu, keď colnica prijala návrh na colné konanie na prepustenie tovaru do voľného obehu.
(2)
Z tovaru prepusteného do záznamového obehu v cudzine za účelom jeho spracovania, úpravy alebo opravy sa clo vymeriava podľa predpisov platných v okamihu prijatia návrhu na colné konanie na jeho prepustenie do voľného obehu. Základom pre vymeranie cla je zvýšená colná hodnota, ktorá sa vypočíta ako rozdiel medzi colnou hodnotou tovaru pri jeho spätnom dovoze a colnou hodnotou tovaru prepusteného do záznamového obehu v cudzine za účelom jeho spracovania, úpravy alebo opravy.
(3)
Z tovaru prepusteného do záznamového obehu v tuzemsku za účelom dočasného použitia je suma cla za každý aj začatý mesiac, v ktorom je tovar v tomto obehu, 3 % z cla, ktoré by sa malo vymerať, keby tento tovar bol prepustený do voľného obehu v tuzemsku v okamihu jeho prepustenia do záznamového obehu v tuzemsku. Takto určené clo nesmie byť vyššie ako to, ktoré by sa vymeralo v prípade prepustenia tohto tovaru do voľného obehu v tuzemsku v okamihu jeho prepustenia do záznamového obehu v tuzemsku.
(4)
Ak bol tovar prepustený zo záznamového obehu v tuzemsku za účelom dočasného použitia do voľného obehu v tuzemsku, určí sa suma cla, vyberaného z tohto dôvodu, rozdielom medzi clom, ktoré by sa malo vymerať, keby tento tovar bol prepustený do voľného obehu v tuzemsku v okamihu jeho prepustenia do záznamového obehu v tuzemsku, a clom určeným podľa odseku 3.
(5)
Ak sa tovar umiestnený v slobodnom colnom pásme alebo slobodnom colnom sklade spotreboval alebo použil v rozpore s ustanovenými podmienkami, vymeriava sa clo podľa predpisov platných v okamihu, keď sa tovar nezákonne spotreboval alebo po prvý raz použil. Ak nemožno zistiť, kedy sa tovar nezákonne spotreboval alebo po prvý raz použil, vymeriava sa clo podľa predpisov platných v okamihu, keď colnica zistila, že tovar sa nezákonne spotreboval alebo po prvý raz použil.
(6)
Ak tovar podliehajúci clu unikol colnej kontrole, vymeriava sa clo podľa predpisov platných v okamihu, keď tovar prestúpil štátne hranice. Ak nemožno zistiť, kedy tovar prestúpil štátne hranice, vymeriava sa clo podľa predpisov platných v okamihu, keď colnica zistila, že tovar unikol colnej kontrole.
(7)
Ak sa tovar prepustený do viazaného obehu scudzil alebo použil v rozpore s ustanovenými podmienkami, vymeriava sa clo podľa predpisov platných v okamihu porušenia týchto podmienok. Ak nemožno zistiť, kedy došlo k porušeniu ustanovených podmienok, vymeriava sa clo podľa predpisov platných v okamihu, keď colnica zistila, že došlo k porušeniu ustanovených podmienok.
(8)
Ak sa vymeriava clo z tovaru podľa jeho ceny a účastník colného konania ju nepreukáže alebo uvedie údaje nezodpovedajúce skutočnej cene tovaru, určí ju colnica podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Česká a Slovenská Federatívna Republika viazaná. Náklady s tým spojené uhrádza účastník colného konania.
(9)
Federálne ministerstvo zahraničného obchodu po dohode s príslušnými ústrednými orgánmi štátnej správy ustanoví vyhláškou podrobnú úpravu vymeriavania cla, vyberania cla z tovaru prepusteného do záznamového obehu a prípady, keď vymerané clo môže vyberať pošta.
§ 48
Splatnosť cla
Clo je splatné do 30 dní po tom, čo sa účastníkovi colného konania oznámi výška vymeraného cla.
§ 49
Odklad úhrady cla
(1)
Colnica môže povoliť odklad úhrady cla. Z odkladu úhrady cla a z omeškania úhrady cla sa platia úroky.
(2)
Federálne ministerstvo zahraničného obchodu po dohode s Federálnym ministerstvom financií ustanoví vyhláškou výšku úrokov z odkladu úhrady cla a z omeškania úhrady cla, ako aj podmienky a čas, na ktorý sa odklad úhrady cla povoľuje.
§ 50
Povinnosť platiť clo
(1)
Clo je povinný zaplatiť účastník colného konania, ktorému bol tovar podliehajúci clu prepustený.
(2)
Účastník colného konania je povinný doplatiť clo o výšku poskytnutých úľav, ak po prepustení tovaru do podmienečného voľného obehu neplní povinnosti určené colnicou, alebo ak colnica na jeho návrh zruší podmienky, za ktorých bol tovar prepustený do podmienečného voľného obehu.
(3)
Spoločne a nerozdielne s účastníkom colného konania je povinný zaplatiť clo, kto
a)
v rozpore s týmto zákonom dovezie alebo vyvezie tovar alebo sa na nedovolenom dovoze alebo vývoze zúčastní;
b)
nakladá s tovarom v rozpore s týmto zákonom;
c)
získa tovar, pri dovoze alebo vývoze ktorého sa clo nezaplatilo.
(4)
Ten, kto získa od niekoho tovar, pri dovoze alebo vývoze ktorého sa clo nezaplatilo, je povinný clo zaplatiť, len pokiaľ vedel alebo musel vedieť, že tovar unikol colnej kontrole alebo že sa neoprávnene scudzuje.
§ 51
Colné záložné právo
(1)
Pre clo väzí na dovážanom, vyvážanom a prevážanom tovare colné záložné právo, pokiaľ ho má u seba colnica, dopravca, pošta alebo ten, kto je povinný clo zaplatiť; to neplatí, ak ide o tovar, ktorý je národným majetkom.
(2)
Colné záložné právo väziace na tovare sa končí zánikom nároku štátu na clo.
§ 52
Colná zábezpeka
(1)
Na zabezpečenie, že dovážaný, vyvážaný alebo prevážaný tovar nebude odňatý colnej kontrole alebo že sa s tovarom nachádzajúcim sa pod colnou kontrolou nebude nakladať v rozpore s týmto zákonom, môže colnica požadovať zloženie colnej zábezpeky.
(2)
Colnica je oprávnená požadovať zloženie colnej zábezpeky pri dovoze až do výšky dovozného cla zvýšeného o 10 % a ďalších daní a poplatkov vymáhateľných pri dovoze tovaru a pri vývoze až do výšky colnej hodnoty alebo ceny tovaru. Pri tovare, ktorého vývoz sa zakazuje alebo obmedzuje, môže sa colná zábezpeka požadovať až do päťnásobku jeho colnej hodnoty alebo ceny.
(3)
Ak účastník colného konania nedodrží povinnosti uložené v colnom konaní, použije sa zložená colná zábezpeka na úhradu cla, dopravného, skladného, poštových poplatkov, pokuty uloženej podľa tohto zákona a nákladov konania. Prípadný zvyšok zloženej colnej zábezpeky sa vráti účastníkovi colného konania.
§ 53
Zánik nároku štátu na clo
Nárok štátu na clo zaniká
a)
zaplatením;
b)
odpustením;
c)
úhradou z výťažku predaja tovaru;
d)
úhradou zo zloženej colnej zábezpeky;
e)
vzdaním sa tovaru v prospech štátu;
f)
prepadnutím tovaru v prospech štátu;
g)
zhabaním tovaru;
h)
neuplatnením práva.
§ 54
Odpustenie cla a zníženie cla
(1)
Ak by zaplatenie cla viedlo k tvrdostiam, môže sa clo úplne alebo čiastočne odpustiť.
(2)
O odpustení alebo znížení cla rozhoduje colnica.
(3)
Federálne ministerstvo zahraničného obchodu po dohode s Federálnym ministerstvom financií ústanoví vyhláškou podrobnosti o odpustení alebo znížení cla.
§ 55
Neuplatnenie práva
(1)
Clo (jeho doplatok) nemožno vymerať ani vymáhať po uplynutí troch rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom vznikol nárok na clo.
(2)
Ak tovar unikol colnej kontrole, alebo ak sa s tovarom naložilo v rozpore s podmienkami, za ktorých sa prepustil, nemožno vymerať ani vymáhať clo (doplatok) po uplynutí piatich rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom vznikol nárok na clo.
(3)
Od konca kalendárneho roka, v ktorom bol účastník colného konania upovedomený o úkone smerujúcom k vymeraniu alebo vymáhaniu cla (doplatku) alebo v ktorom mu bol povolený odklad úhrady cla (doplatku), plynie nová trojročná lehota. Clo (doplatok) však nemožno vymerať ani vymáhať, ak od konca kalendárneho roka, v ktorom vznikol nárok na clo, uplynulo desať rokov.
(4)
Úkonom na vymáhanie cla (doplatku) je aj písomná upomienka o zaplatenie cla doručená účastníkovi.
Vrátenie cla
§ 56
(1)
Colnica vráti clo, ak ho zaplatil ten, kto na to nebol povinný.
(2)
Colnica vráti zaplatené clo aj vtedy, ak sa neuskutočnil vývoz tovaru prepusteného do voľného obehu v cudzine.
(3)
Colnica vráti preplatok, ak bolo zaplatené na cle viac, než sa malo zaplatiť.
(4)
Dovozné clo môže colnica vrátiť, ak sa tovar, ktorý bol prepustený do voľného obehu v tuzemsku, vyvezie späť v nezmenenom stave do jedného roka od konca kalendárneho roka, v ktorom bol dovezený.
(5)
Vývozné clo môže colnica vrátiť, ak sa tovar, ktorý bol prepustený do voľného obehu v cudzine, dovezie späť v nezmenenom stave do jedného roka od konca kalendárneho roka, v ktorom bol vyvezený.
§ 57
(1)
Ak clo (preplatok) neprevyšuje sumu 10 Kčs, colnica ho nevráti.
(2)
Nárok účastníka na vrátenie cla (preplatku) zaniká, ak nebol uplatnený do konca tretieho kalendárneho roka nasledujúceho po roku, v ktorom nárok vznikol.
ŠIESTA HLAVA
COLNÉ KONANIE
Prvý oddiel
Všeobecné ustanovenia
§ 58
Účel colného konania
V rámci colnej kontroly sa vykonáva colné konanie, ktorého účelom je rozhodnúť, či sa tovar v dovoze, vývoze alebo prevoze prepustí, prípadne za akých podmienok.
§ 59
Prepúšťanie tovaru
Tovar sa prepustí, ak sa dovoz, vývoz alebo prevoz tovaru uskutočňuje v súlade s predpismi, ktorými sa určujú dovozné, vývozné alebo prevozné zákazy alebo obmedzenia.
§ 60
Miestna príslušnosť
(1)
Colné konanie vykonáva colnica, ktorej bol tovar predložený.
(2)
Federálne ministerstvo zahraničného obchodu môže za účelom urýchlenia colného konania a pohybu tovaru cez štátne hranice ustanoviť vyhláškou príslušnosť colníc.
Miesto colného konania
§ 61
(1)
Colné konanie sa vykonáva na colnici alebo v colnom priestore. Colnými priestormi sú miesta železničných staníc, prístavov, letísk a iné priestory určené na colné konanie.
(2)
Colný priestor určí colnica po dohode s príslušnou organizáciou.
(3)
Na žiadosť účastníka colného konania sa colné konanie môže vykonať i mimo colného priestoru.
(4)
Federálne ministerstvo zahraničného obchodu po dohode s Federálnym ministerstvom dopravy a Federálnym ministerstvom spojov vyhláškou ustanoví podmienky, za ktorých sa colné konanie vykonáva mimo colného priestoru.
§ 62
(1)
Colné konanie sa môže vykonávať aj za chodu vlaku alebo plavby lode.
(2)
Úseky, na ktorých sa môže vykonávať colné konanie za chodu vlaku a plavby lode, určí Federálne ministerstvo zahraničného obchodu po dohode s Federálnym ministerstvom dopravy a Federálnym ministerstvom vnútra.
§ 63
Začatie colného konania
Colné konanie sa začína na návrh účastníka colného konania.
§ 64
Účastník colného konania
(1)
Účastníkom colného konania je ten, komu má byť tovar v dovoze alebo vývoze prepustený.
(2)
V poukazovacom konaní je účastníkom colného konania ten, kto je oprávnený s tovarom nakladať.
§ 65
Zástupca účastníka colného konania
(1)
Účastník colného konania si môže pre colné konanie určiť zástupcu.
(2)
Zástupca účastníka colného konania sa preukáže plnomocenstvom, že je účastníkom colného konania na zastupovanie splnomocnený.
(3)
Ak sa tovar, pri ktorom sa má vykonať colné konanie, dopravuje po železnici alebo poštou, je železnica alebo pošta podľa tohto zákona splnomocnená aj na uskutočnenie úkonov potrebných pre colné konanie, pokiaľ ich neuskutoční účastník colného konania.
§ 66
Návrh na colné konanie
(1)
Návrh na colné konanie sa podáva spravidla písomne. Účastník colného konania zodpovedá za správnosť údajov uvedených v návrhu na colné konanie. Písomný návrh na colné konanie musí vždy podpísať oprávnená osoba.
(2)
Návrh na colné konanie musí byť doložený ustanovenými dokladmi.
(3)
Účastník colného konania je oprávnený prehliadkou tovaru pod colným dohľadom zistiť údaje potrebné pre návrh na colné konanie.
(4)
Účastník colného konania môže meniť návrh na colné konanie do začatia colnej prehliadky. Počas colnej prehliadky až do skončenia colného konania sa môže návrh meniť iba v tom, či tovar má byť prepustený do voľného alebo viazaného obehu, alebo na spätný dovoz alebo vývoz.
(5)
Podrobnosti o forme, obsahu a náležitostiach návrhu na colné konanie ustanoví Federálne ministerstvo zahraničného obchodu vyhláškou.
Postup pri colnom konaní
§ 67
(1)
Účastník colného konania je povinný predložiť tovar na colné konanie, podať potrebné vysvetlenia a pripraviť tovar na colnú prehliadku.
(2)
Pri podávaní návrhu na colné konanie je účastník colného konania povinný oznámiť colnici o dovážanom, vyvážanom a prevážanom tovare presne a úplne všetky údaje potrebné na posúdenie, či tovar môže byť prepustený do navrhovaného obehu.
(3)
Federálne ministerstvo zahraničného obchodu ustanoví vyhláškou, kedy môže colnica upustiť od predloženia tovaru na colné konanie.
§ 68
(1)
Colné konanie sa vykonáva za účasti účastníka colného konania.
(2)
Bez účasti účastníka colného konania sa colné konanie môže vykonávať v prípadoch, keď účastník colného konania odmieta sa na ňom zúčastniť, alebo ak nie je známy jeho pobyt, alebo ak hrozí nebezpečenstvo z omeškania.
Rozhodnutie v colnom konaní
§ 69
(1)
Rozhodnutie v colnom konaní obsahuje najmä
a)
výrok o tom, či sa tovar prepúšťa;
b)
podmienky, za ktorých sa tovar prepúšťa do viazaného obehu alebo podmienečného voľného obehu;
c)
poučenie o ďalšom postupe v prípadoch, keď colnica tovar neprepustí.
(2)
Pri tovare, ktorý podlieha clu, obsahuje rozhodnutie v colnom konaní výšku cla, prípadne výrok o tom, že sa tovar prepúšťa bez cla.
§ 69a
(1)
Rozhodnutie v colnom konaní obsahuje skutočnosti, na ktorých základe sa tovar prepúšťa. Ak nie je ustanovené inak, nemusí sa rozhodnutie v colnom konaní vyhotoviť a oznámiť písomne. Výrok rozhodnutia sa môže poznamenať v prepravných a sprievodných listinách alebo v písomnom návrhu na colné konanie alebo ústne vyhlásiť.
(2)
Rozhodnutie, ktorým sa neprepúšťa tovar do navrhnutého obehu, a rozhodnutie o prepustení tovaru do podmienečného voľného obehu sa vyhotovuje písomne a oznamuje doručením jeho písomného vyhotovenia.
(3)
Rozhodnutie, ktoré sa vyhlasuje ústne alebo ktorého výrok sa poznamenáva v prepravných a sprievodných listinách, nemôže obsahovať podmienky zaväzujúce účastníka colného konania do budúcnosti s výnimkou tých, ktoré vyplývajú priamo zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
(4)
Ak sa výrokom rozhodnutia v colnom konaní potvrdí návrh na colné konanie podaný písomne, stávajú sa obsah tohto návrhu a skutočnosti, podľa ktorých sa tovar prepustí, súčasťou rozhodnutia.
(5)
Na rozhodnutie uvedené v odseku 3 sa nevzťahujú ustanovenia všeobecných predpisov o správnom konaní2) upravujúce náležitosti rozhodnutia, oznámenia rozhodnutia a opravné prostriedky.
§ 70
Nakladanie s tovarom
Colnica môže na žiadosť účastníka colného konania povoliť nakladať s tovarom ešte pre rozhodnutím o jeho prepustení. Colnica vždy vyhovie žiadosti, ak je dôvodom pre neprepustenie tovaru len nevyhnutnosť určiť pôvod tovaru, miesto odoslania, sadzobné zaradenie alebo colnú hodnotu tovaru.
§ 71
Oprávnenia a povinnosti vzniknuté v colnom konaní
(1)
Zástupca účastníka colného konania zodpovedá za splnenie povinnosti vzniknutej v colnom konaní až do oznámenia rozhodnutia a dodania tovaru účastníkovi colného konania.
(2)
Na návrh účastníka colného konania môže colnica povoliť, aby tretia osoba prevzala úplne alebo čiastočne práva a povinnosti vzniknuté z prepustenia tovaru v dovoze, vývoze alebo prevoze.
§ 72
Zrušenie rozhodnutia
Ak tovar bol prepustený do voľného alebo do viazaného obehu v cudzine, zruší colnica na návrh účastníka colného konania vydané rozhodnutie, ak tovar ešte neprestúpil štátne hranice. Colnica môže pred týmto rozhodnutím požadovať, aby sa jej tovar s potrebnými dokladmi predložil.
Nedostatok súčinnosti účastníka colného konania
§ 73
(1)
Ak účastník colného konania nepodá návrh na colné konanie do dvoch dní po predložení tovaru colnici, môže colnica uskladniť tovar podľa § 80 na jeho náklad a nebezpečenstvo alebo urobiť iné opatrenia, aby sa zabránilo nedovolenému nakladaniu s tovarom.
(2)
Ak nie je návrh na colné konanie úplný alebo ak účastník colného konania nepredloží potrebné doklady, alebo ak nepodá požadované vysvetlenie, vyzve colnica účastníka colného konania, aby v lehote, ktorú zároveň určí, návrh na colné konanie doplnil alebo doložil potrebnými dokladmi, alebo podal požadované vysvetlenie.
(3)
Ak účastník colného konania výzve nevyhovie, odmietne colnica návrh na colné konanie a naloží s tovarom spôsobom uvedeným v odseku 1.
§ 74
(1)
Ak sa po uplynutí lehôt uvedených v § 73 ods. 1 a 2 nepodá riadny návrh na colné konanie ani do ďalších 3 dní pri tovare podliehajúcom rýchlej skaze alebo do ďalších 30 dní pri inom tovare, môže colnica tovar predať. Pri predaji sa postupuje podľa § 107 až 109.
(2)
Ak tovar má väčšiu hodnotu a nepodlieha rýchlej skaze, je colnica povinná o zamýšľanom predaji tovaru účastníka colného konania včas upovedomiť.
(3)
Colnica môže účastníkovi colného konania poskytnúť primeranú dodatočnú lehotu na podanie návrhu na colné konanie, jeho doplnenie, predloženie potrebných dokladov alebo na podanie požadovaného vysvetlenia.
Druhý oddiel
Spôsoby prepúšťania tovaru
Voľný obeh
§ 75
(1)
Colnica prepustí do voľného obehu v tuzemsku dovážaný tovar, ktorý má byť trvale ponechaný na území Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.
(2)
Colnica prepustí do voľného obehu v cudzine vyvážaný tovar, ktorý má byť trvale ponechaný na území iného štátu.
(3)
Tovar je vo voľnom obehu v tuzemsku, len čo je zaplatené dovozné clo a iné poplatky vyberané v súvislosti s dovozom alebo zložená colná zábezpeka alebo poskytnutá záruka na ich úhradu.
(4)
S tovarom prepusteným do voľného obehu sa môže nakladať z hľadiska tohto zákona voľne, ak sa plnia podmienky, podľa všeobecne záväzných predpisov uložené v rozhodnutí o jeho prepustení.
§ 76
(1)
Ak sa tovar podliehajúci clu prepustí bez cla alebo za znížené clo, môže colnica účastníkovi colného konania určiť, že tovar sa smie používať len na určitý účel alebo že sa nesmie scudzovať najdlhšie do piatich rokov odo dňa, keď bol tovar takto prepustený.
(2)
Tovar prepustený v dovoze podľa odseku 1 je v podmienečnom voľnom obehu v tuzemsku a tovar prepustený pri vývoze je v podmienečnom voľnom obehu v cudzine.
(3)
Colnice sú oprávnené kontrolovať pri tovare prepustenom do podmienečného voľného obehu, či účastník colného konania dodržiava podmienky ustanovené podľa odseku 1.
Viazaný obeh
§ 77
(1)
Vo viazanom obehu je tovar prepustený do záznamového obehu, poukázaný, uskladnený, prevážaný tovar a tovar v prepravnom styku.
(2)
Colnica kontroluje pri tovare prepustenom do viazaného obehu, či účastník colného konania plní povinnosti ustanovené v colnom konaní.
(3)
Federálne ministerstvo zahraničného obchodu ustanoví vyhláškou bližšiu úpravu prepúšťania tovaru do viazaného obehu.
§ 78
(1)
Colnica prepustí dovážaný tovar do záznamového obehu v tuzemsku s podmienkou, že bude v určenej lehote vyvezený späť do cudziny.
(2)
Colnica prepustí vyvážaný tovar do záznamového obehu v cudzine s podmienkou, že bude v určenej lehote dovezený späť do tuzemska.
(3)
Tovar prepustený do záznamového obehu môže byť trvale ponechaný v tuzemsku alebo v cudzine len po rozhodnutí o prepustení tovaru do voľného obehu.
(4)
Ak dôjde pri tovare prepustenom do záznamového obehu k zmene jeho hodnoty spracovaním, úpravou alebo dočasným použitím, uplatní sa pri spätnom dovoze alebo vývoze ustanovenie tohto zákona o voľnom obehu na zvýšenú alebo zníženú hodnotu tovaru.
(5)
Federálne ministerstvo zahraničného obchodu ustanoví vyhláškou, na aké účely môže byť tovar prepustený do záznamového obehu.
§ 79
(1)
Colnica poukazuje tovar v prípadoch, keď ďalšie colné konanie má vykonať iná colnica.
(2)
Poukázaný tovar je pod colnou kontrolou poukazujúcej colnice až do jeho predloženia prijímacej colnici.
(3)
Z podnetu pohraničnej colnice môže byť tovar poukázaný v prípadoch, keď colné konanie narušuje plynulosť dopravy cez štátne hranice a medzi pohraničnou colnicou a miestom určenia tovaru je iná colnica.
(4)
Účastník colného konania predloží poukázaný tovar prijímacej colnici v určenej lehote, v nezmenenom stave, s neporušenou colnou uzáverou a pripojenými dokladmi. Poukazujúca colnica môže určiť, že sa predložia len doklady o tovare.
(5)
Ak dopravca odovzdá poukázaný tovar na dopravu ďalšiemu dopravcovi, prechádza povinnosť uvedená v predchádzajúcom odseku na každého ďalšieho dopravcu, ktorý poukázaný tovar dopravuje.
§ 80
(1)
Tovar, ktorý nemožno poukázať alebo prepustiť do voľného alebo záznamového obehu, alebo na výstup do cudziny, možno dočasne uskladniť.
(2)
Z podnetu colnice sa tovar dočasne uskladní v prípadoch, keď sa iným spôsobom nedá zamedziť dovoz, vývoz alebo prevoz uskutočňovaný v rozpore s týmto zákonom.
(3)
Z podnetu colnice môže byť tovar tiež dočasne uskladnený v prípadoch, keď
a)
nie je podaný návrh na colné konanie;
b)
podaný návrh na colné konanie je nesprávny, nie je doložený príslušnými dokladmi, alebo ak nejde o prípad podľa § 70, alebo je inak neúplný;
c)
účastník colného konania odmieta zaplatiť clo alebo colnú zábezpeku.
(4)
Tovar sa dočasne uskladňuje v prevádzkových skladoch dopravcov a pošty, v skladoch colníc alebo tam, kde to colnica povolí rozhodnutím o dočasnom uskladnení.
(5)
S dočasne uskladneným tovarom sa nesmie nakladať takým spôsobom, aby sa menil jeho druh a povaha.
(6)
Za dočasné uskladnenie tovaru v skladoch colníc platí účastník colného konania skladné podľa sadzieb ustanovených sadzobníkom skladného.
(7)
Federálne ministerstvo zahraničného obchodu po dohode s Federálnym ministerstvom financií ustanoví vyhláškou sadzobník skladného pri tovare dočasne uskladnenom v skladoch colníc.
(8)
Ustanovenia tohto zákona a vykonávacích predpisov o dočasnom uskladnení sa nevzťahujú na uskladňovanie tovaru v colných skladoch a v slobodných colných pásmach.
§ 81
(1)
V záujme uľahčenia zahraničnoobchodných stykov môžu česko-slovenské a zahraničné právnické aj fyzické osoby zriaďovať colné sklady.
(2)
O zriadení colného skladu a podmienkach jeho prevádzky rozhoduje colnica, v ktorej územnom obvode sa má colný sklad zriadiť.
(3)
Ustanovenia tohto zákona a vykonávacích predpisov o uskladňovaní tovaru v colných skladoch sa nevzťahujú na dočasné uskladňovanie a uskladňovanie tovaru v slobodných colných pásmach.
(4)
Podmienky pre zriaďovanie colných skladov, druhy colných skladov, druhy tovaru, ktorý sa môže v colných skladoch uskladňovať, a spôsob colnej kontroly v colných skladoch upraví Federálne ministerstvo zahraničného obchodu vyhláškou.
§ 82
(1)
Colnica prepustí na prevoz tovar dopravovaný z cudziny cez územie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky do cudziny.
(2)
Pohraničná colnica, cez ktorú bol tovar dopravený do Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, poukazuje prevážaný tovar pohraničnej colnici, cez ktorú má byť dopravený do cudziny.
(3)
Colnú prehliadku prevážaného tovaru vykoná pohraničná colnica, ak je podozrenie, že sa prevoz tovaru uskutočňuje v rozpore s týmto zákonom.
§ 83
(1)
Colnica prepustí na prepravný styk tovar dopravovaný z územia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky cez územie iného štátu späť na územie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.
(2)
Prepravný styk sa môže uskutočňovať len na úsekoch a za podmienok, ktoré ustanoví Federálne ministerstvo zahraničného obchodu po dohode s Federálnym ministerstvom dopravy.
(3)
Tovar v prepravnom styku je pod colnou kontrolou výstupnej pohraničnej colnice až do predloženia vstupnej pohraničnej colnici na vykonanie colného konania.
(4)
Účastník colného konania je povinný predložiť tovar dopravovaný v prepravnom styku vstupnej pohraničnej colnici v určenej lehote, v nezmenenom stave, s neporušenou colnou uzáverou a s pripojenými dokladmi.
SIEDMA HLAVA
KONANIE O COLNÝCH PRIESTUPKOCH
§ 84
Colný priestupok
Colný priestupok je zavinené konanie uvedené v § 85 až 87 tohto zákona, ak nejde o trestný čin.
§ 85
Porušovanie predpisov o obehu tovaru v styku s cudzinou
(1)
Colného priestupku porušovania predpisov o obehu tovaru v styku s cudzinou sa dopustí ten, kto
a)
neprihlási colnici tovar pri prestupe štátnych hraníc;
b)
dovezie alebo vyvezie tovar na povolenie, ktoré príslušný orgán udelil na základe nepravých, pozmenených alebo falšovaných dokladov alebo nesprávnych údajov;
c)
spôsobí, že mu bol tovar prepustený na základe nesprávnych údajov alebo nepravdivých údajov;
d)
bez oprávnenia scudzí tovar nachádzajúci sa vo viazanom obehu;
e)
bez oprávnenia zakúpi alebo iným spôsobom získa tovar nachádzajúci sa vo viazanom obehu;
f)
bez oprávnenia dováža alebo vyváža tovar.
(2)
Pokutu uloženú za porušovanie predpisov o obehu tovaru v styku s cudzinou možno vymerať až do výšky ceny tovaru, najviac však do výšky 25 000,- Kčs.
§ 86
Skrátenie cla
(1)
Colného priestupku skrátenia cla sa dopustí ten, kto
a)
bez zaplatenia cla tovar dovezie alebo vyvezie;
b)
bez zaplatenia cla scudzí tovar nachádzajúci sa vo viazanom obehu alebo v podmienečnom voľnom obehu;
c)
v colnom konaní o dovoze alebo vývoze tovaru uvedie nesprávne údaje na vymeranie cla.
(2)
Pokutu uloženú za skrátenie cla možno vymerať až do výšky dvojnásobku cla, najviac však do výšky 25 000,- Kčs.
§ 87
Sťažovanie colnej kontroly
(1)
Colného priestupku sťažovania colnej kontroly sa dopustí ten, kto
a)
falšuje colné alebo iné doklady o dovážanom, vyvážanom alebo prevážanom tovare;
b)
uvedie pri colnej kontrole nesprávne údaje o dovážanom, vyvážanom alebo prevážanom tovare;
c)
nedodrží podmienky určené pre tovar prepustený do viazaného obehu alebo podmienečného voľného obehu;
d)
dopravuje alebo prechováva tovar uniknutý colnej kontrole;
e)
vydá bez súhlasu orgánov colnej správy tovar z colného alebo prevádzkového skladu;
f)
poruší colné uzávery na zásielkach, dopravných prostriedkoch alebo priestoroch, v ktorých sa nachádza tovar podliehajúci colnej kontrole;
g)
neuposlúchne výzvu orgánu colnej správy alebo inak im bráni pri výkone ich činnosti.
(2)
Pokutu uloženú za sťažovanie colnej kontroly možno vymerať až do výšky 5 000,- Kčs
§ 88
Tresty
(1)
Colnica môže uložiť za colný priestupok niektorý z týchto druhov trestov:
a)
pokarhanie;
b)
pokutu vo výške uvedenej v § 85, 86 alebo 87;
c)
prepadnutie tovaru.
(2)
Ak sa fyzická osoba dopustila svojím konaním viacerých colných priestupkov, uloží colnica trest len podľa toho ustanovenia, ktoré sa vzťahuje na priestupok najprísnejšie trestný.
(3)
Trest prepadnutia tovaru môže colnica uložiť i popri treste pokarhania alebo pokuty.
§ 89
Prepadnutie tovaru
(1)
Colnica môže vysloviť prepadnutie tovaru, ktorý bol predmetom colného priestupku alebo ktorý bol colným priestupkom získaný, alebo ktorý sa na spáchanie colného priestupku použil.
(2)
Prepadnutie tovaru možno vysloviť len vtedy, ak patrí tovar fyzickej osobe, ktorá sa colného priestupku dopustila.
(3)
Prepadnutie tovaru sa nedá vysloviť, ak je hodnota tovaru neúmerná závažnosti colného priestupku.
(4)
Vlastníkom prepadnutého tovaru sa stáva štát.
§ 90
Zhabanie tovaru
(1)
Colnica môže zhabať tovar, ktorý bol predmetom colného priestupku alebo sa colným priestupkom získal, alebo ktorý sa na spáchanie colného priestupku použil, ak fyzická osoba, ktorá sa colného priestupku dopustila, je neznáma, alebo ak ju nemožno volať na zodpovednosť.
(2)
Tovar, ktorý nepatrí fyzickej osobe, ktorá sa colného priestupku dopustila, sa môže zhabať, ak bol predmetom colného priestupku alebo sa colným priestupkom získal, alebo sa na spáchanie colného priestupku použil a ak ohrozuje bezpečnosť fyzických osôb alebo majetku, prípadne ak to vyžaduje všeobecný záujem.
(3)
Zhabať tovar nemožno, ak je hodnota tovaru neúmerná závažnosti colného priestupku.
(4)
Vlastníkom zhabaného tovaru sa stáva štát.
§ 91
Zročnosť pokuty
Pokuta uložená za colný priestupok je zročná do 30 dní odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie, ktorým bola uložená.
§ 92
Miestna príslušnosť
(1)
Colný priestupok prejedná colnica, v obvode ktorej sa colný priestupok spáchal alebo zistil.
(2)
Colnica príslušná na prejednanie colného priestupku podľa odseku 1 môže vec postúpiť na prejednanie colnici, v obvode ktorej fyzická osoba, ktorá sa colného priestupku dopustila, býva alebo pracuje.
Blokové konanie
§ 93
(1)
Príslušníci colnej správy môžu za colný priestupok ukladať a vyberať pokuty do 500,- Kčs bez ďalšieho prejednávania, ak je colný priestupok spoľahlivo zistený a ak nestačí napomenutie (blokové konanie).
(2)
Ak fyzická osoba, ktorá sa colného priestupku dopustila, odoprie pokutu zaplatiť, prejedná colný priestupok príslušná colnica.
(3)
Proti uloženiu pokuty v blokovom konaní sa nemožno odvolať.
§ 94
(1)
Pri blokovom konaní možno vysloviť i prepadnutie tovaru, ktorý bol predmetom colného priestupku alebo ktorý sa colným priestupkom získal, alebo ktorý sa na spáchanie colného priestupku použil.
(2)
Ak fyzická osoba, ktorá sa colného priestupku dopustila, odoprie podrobiť sa výroku o prepadnutí tovaru, prejedná colný priestupok príslušná colnica.
ÔSMA HLAVA
KONANIE O UKLADANÍ POKÚT PRÁVNICKÝM OSOBÁM
§ 95
(1)
Ak právnická osoba poruší predpisy o obehu tovaru v styku s cudzinou, skráti clo alebo sťažuje colnú kontrolu (ďalej len „porušovanie colných predpisov“), môže jej colnica uložiť pokutu vo výške uvedenej v § 96, 97 alebo 98.
(2)
Na účely uvedené v ustanoveniach tejto hlavy zákona sa za právnickú osobu považuje aj občan zapísaný v obchodnom registri ako podnikateľ.
§ 96
Colnica môže uložiť právnickej osobe pokutu až do výšky ceny tovaru, ak poruší predpisy o obehu tovaru v styku s cudzinou tým, že
a)
bez oprávnenia dováža alebo vyváža tovar;
b)
neprihlási colnici tovar pri prestupe štátnych hraníc;
c)
dovezie alebo vyvezie tovar na povolenie, ktoré príslušný orgán udelil na základe nepravých, pozmenených alebo falšovaných dokladov alebo nesprávnych údajov;
d)
spôsobí, že tovar bol prepustený na základe nesprávnych alebo nepravdivých údajov;
e)
bez oprávnenia scudzí tovar nachádzajúci sa vo viazanom obehu;
f)
bez oprávnenia zakúpi alebo iným spôsobom získa tovar nachádzajúci sa vo viazanom obehu.
§ 97
Colnica môže uložiť právnickej osobe pokutu až do výšky dvojnásobku cla, ak skráti clo tým, že
a)
bez zaplatenia cla vyvezie alebo dovezie tovar;
b)
bez zaplatenia cla scudzí tovar nachádzajúci sa vo viazanom obehu alebo podmienečnom voľnom obehu;
c)
v colnom konaní o dovoze alebo vývoze tovaru uvedie nesprávne údaje na vymeranie cla.
§ 98
Colnica môže uložiť právnickej osobe pokutu až do výšky 100 000,- Kčs, ak sťažuje colnú kontrolu tým, že
a)
uvedie pri colnej kontrole nesprávne údaje o dovážanom, vyvážanom alebo prevážanom tovare;
b)
nedodrží podmienky určené pre tovar prepustený do viazaného obehu alebo podmienečného voľného obehu;
c)
dopravuje tovar uniknutý colnej kontrole;
d)
vydá bez súhlasu orgánov colnej správy tovar z colného alebo prevádzkového skladu.
§ 99
Pokutu podľa § 95 možno právnickej osobe uložiť len do jedného roka odo dňa, keď sa orgán colnej správy dozvedel o tom, že právnická osoba porušila alebo nesplnila povinnosť uloženú colnými predpismi, najneskoršie však do troch rokov odo dňa, keď k tomuto porušeniu alebo nesplneniu povinnosti došlo.
§ 100
Pokuta uložená právnickej osobe za porušovanie colných predpisov je zročná do 30 dní odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie, ktorým bola uložená.
§ 101
(1)
Porušovanie colných predpisov prejedná colnica, v obvode ktorej má právnická osoba sídlo.
(2)
Ak právnická osoba nemá sídlo v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike, môže prejednať porušovanie colných predpisov colnica, v obvode ktorej k porušeniu colných predpisov došlo, alebo colnica, v obvode ktorej sa porušenie colných predpisov zistilo.
DEVIATA HLAVA
KONANIE O ZAISTENÍ A PREDAJI TOVARU
Prvý oddiel
Zaistenie tovaru
§ 102
(1)
Colnica môže na úhradu cla zaistiť tovar, na ktorom väzí colné záložné právo.
(2)
Colnica môže na prejednanie nezákonného dovozu, vývozu alebo prevozu tovaru
a)
zaistiť fyzickej osobe tovar, ktorý bol predmetom colného priestupku alebo ktorý sa colným priestupkom získal, alebo ktorý sa na spáchanie colného priestupku použil;
b)
zaistiť právnickej osobe tovar, ktorý bol predmetom porušovania colných predpisov alebo ktorý sa porušovaním colných predpisov získal, alebo ktorý sa na porušenie colných predpisov použil.
(3)
Colnica môže zaistiť tovar podľa odsekov 1 a 2 bez ohľadu na práva tretích osôb.
(4)
V prípadoch, keď je podozrenie, že pri dovoze, vývoze alebo prevoze tovaru sa spáchal trestný čin, odovzdá colnica zaistený tovar na požiadanie orgánom činným v trestnom konaní.
§ 103
(1)
Ak nemožno zaistiť tovar podľa § 102 ods. 1 a 2 preto, že nie je dosiahnuteľný alebo že bol spotrebovaný, môže colnica na úhradu cla, prípadne pokuty uloženej fyzickej osobe, ktorá sa colného priestupku dopustila, alebo právnickej osobe, ktorá porušila colné predpisy, zaistiť aj iný tovar, nimi dovážaný, vyvážaný alebo prevážaný.
(2)
Colnica môže podľa odseku 1 zaistiť tovar len,
a)
ak patrí fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá clo alebo pokutu neuhradila;
b)
ak je hodnota tovaru úmerná výške cla alebo uloženej pokuty.
§ 104
(1)
Colnica vydá o zaistení tovaru rozhodnutie a oznámi ho fyzickej alebo právnickej osobe, ktorej bol tovar zaistený.
(2)
V rozhodnutí o zaistení tovaru sa uvedú dôvody, pre ktoré sa tovar zaisťuje, a poučenie o právach a povinnostiach fyzickej alebo právnickej osoby, ktorej sa rozhodnutie týka. V rozhodnutí sa uvedie aj upozornenie, že sa tovar predá, ak nebude clo, prípadne pokuta zaplatená.
(3)
Tovar, ktorý možno podľa § 102 a 103 zaistiť, môže colnica ponechať fyzickej alebo právnickej osobe a uložiť jej, že tovar nesmie používať, predávať alebo s ním iným spôsobom nakladať.
§ 105
(1)
Fyzická alebo právnická osoba, ktorej bolo oznámené rozhodnutie colnice o zaistení tovaru, je povinná tento tovar vydať colnici.
(2)
Ak sa zaistený tovar na výzvu colnice nevydá, môže byť tomu, kto ho má u seba, odňatý.
(3)
O vydaní alebo o odňatí zaisteného tovaru sa vyhotoví doklad, v ktorom sa uvedie aj opis tovaru, a doručí sa fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá tovar vydala, alebo ktorej bol tovar odňatý.
§ 106
(1)
Ak zaistený tovar na ďalšie konanie už netreba a ak neprichádza do úvahy jeho prepadnutie podľa § 89 alebo zhabanie podľa § 90, alebo predaj podľa § 107, vráti sa fyzickej alebo právnickej osobe, ktorej bol zaistený.
(2)
Ak uplatní právo na zaistený tovar iná fyzická alebo právnická osoba než tá, ktorej bol tovar zaistený, vydá colnica tovar tomu, o práve ktorého naň niet pochýb.
(3)
Ak má colnica pochybnosti o tom, či tovar patrí fyzickej alebo právnickej osobe, ktorej bol zaistený, alebo inej fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá naň uplatňuje nárok, upraví colnica tieto fyzické a právnické osoby, aby svoj nárok uplatnili v konaní, ktorého predmetom je úprava majetkových vzťahov.
Druhý oddiel
Predaj tovaru
§ 107
(1)
Colnica môže predať tovar zaistený podľa § 102 ods. 1, ak sa clo neuhradí do 30 dní po vykonateľnosti rozhodnutia, ktorým sa ukladá povinnosť na jeho úhradu.
(2)
Colnica môže predať tovar zaistený podľa § 102 ods. 2, pri ktorom nebol vyslovený trest prepadnutia tovaru, alebo ktorý nebol zhabaný, na úhradu pokuty uloženej fyzickej osobe za colný priestupok alebo právnickej osobe za porušenie colných predpisov, ak sa pokuta neuhradí do 30 dní po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola uložená.
(3)
Colnica môže tovar podliehajúci rýchlej skaze alebo živé zvieratá zaistené podľa § 102 ods. 2 alebo § 103 ods. 1 ihneď predať.
(4)
Colnica môže predať tovar zaistený podľa § 103, ak clo alebo pokuta uložená fyzickej osobe za colný priestupok alebo právnickej osobe za porušenie colných predpisov sa neuhradia v lehotách určených v odsekoch 1 a 2.
(5)
Podľa odsekov 1 až 4 nemožno predať tovar, ktorý je národným majetkom.
§ 108
(1)
Colnica predá tovar spravidla na dražbe. Pritom postupuje podľa osobitných predpisov.3)
(2)
Tovar, ktorý sa nemohol predať na dražbe, predá colnica fyzickým a právnickým osobám spôsobilým podľa všeobecne záväzných právnych predpisov na nakladanie s predávaným druhom tovaru.
(3)
S tovarom, ktorý nemožno predávať alebo používať zo zdravotných, zverolekárskych, rastlinolekárskych, bezpečnostných alebo iných dôvodov, naloží colnica spôsobom ustanoveným osobitnými predpismi.
§ 109
(1)
Z výťažku predaja tovaru sa prednostne uhradí clo, ďalej dopravné, skladné, poštové poplatky, pokuta uložená fyzickej osobe za colný priestupok alebo právnickej osobe za porušovanie colných predpisov a náklady konania. Zvyšok výťažku vyplatí colnica oprávnenému. Ak sa oprávnený neprihlási do troch rokov po predaji tovaru, pripadne zvyšok výťažku predaja štátu.
(2)
Ak uplatní tretia fyzická alebo právnická osoba do troch rokov po predaji tovaru na colnici nárok na zvyšok výťažku predaja tovaru, upraví colnica túto fyzickú alebo právnickú osobu, aby svoj nárok uplatnila v konaní, ktorého predmetom je úprava majetkových vzťahov.
(3)
O predaji tovaru sa upovedomí fyzická alebo právnická osoba, ktorej bol tovar zaistený alebo uskladnený.
§ 110
(1)
Colnica je oprávnená predať, prípadne inak nakladať s tovarom,
a)
pri ktorom bolo vyslovené prepadnutie, alebo ktorý bol zhabaný v konaní o colných priestupkoch;
b)
pri ktorom bolo vyslovené prepadnutie veci alebo ktorý bol zhabaný pri trestnom konaní o trestných činoch spáchaných pri dovoze, vývoze a prevoze tovaru;
c)
ktorého sa účastník colného konania vzdal v prospech štátu.
(2)
Federálne ministerstvo zahraničného obchodu po dohode s Federálnym ministerstvom financií ustanoví vyhláškou postup pri predaji, prípadne inom nakladaní s tovarom uvedeným v odseku 1.
DESIATA HLAVA
SPOLOČNÉ ZÁSADY PRE KONANIE PRED ORGÁNMI COLNEJ SPRÁVY
§ 111
Pokiaľ z ustanovení tohto zákona nevyplýva inak, platia o colných priestupkoch a o konaní pred orgánmi colnej správy všeobecné predpisy o priestupkoch a o správnom konaní.4)
Opravné prostriedky
§ 112
(1)
O odvolaní proti rozhodnutiu colnice rozhoduje colné riaditeľstvo, ktorému je colnica podriadená.
(2)
O odvolaní proti rozhodnutiu colného riaditeľstva rozhoduje Ústredná colná správa.
(3)
Proti rozhodnutiu colného riaditeľstva o určení colnej hodnoty obchodného tovaru podľa odseku 1 možno podať opravný prostriedok na súde. O tomto opravnom prostriedku rozhoduje krajský súd, v obvode ktorého má colné riaditeľstvo sídlo.
§ 113
(1)
Odvolanie podané proti rozhodnutiu orgánov colnej správy nemá odkladný účinok. Orgán colnej správy, proti rozhodnutiu ktorého odvolanie smeruje, alebo odvolací orgán môže odkladný účinok povoliť, ak sa tým nesťaží výkon rozhodnutia alebo ak tomu nebráni všeobecný záujem.
(2)
Včas podané odvolanie proti rozhodnutiu o colnom priestupku a proti rozhodnutiu, ktorým bola uložená pokuta právnickej osobe za porušovanie colných predpisov, má odkladný účinok, ktorý nemožno vylúčiť.
§ 114
Výkon rozhodnutia
Ak nie sú clo, dopravné, skladné, poštové poplatky, pokuta uložená fyzickej osobe za colný priestupok alebo právnickej osobe za porušovanie colných predpisov a náklady konania uhradené v určených lehotách a ak ich nemožno uhradiť ani predajom tovaru podľa § 107, môže colnica uskutočniť výkon rozhodnutia podľa predpisov o správnom konaní.2)
JEDENÁSTA HLAVA
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 115
(1)
Ustanovenia tohto zákona o treste prepadnutia tovaru, o zhabaní tovaru, zaistení a predaji tovaru platia i pre veci a iné hodnoty podľa predpisov o devízovom hospodárstve, pokiaľ sa získali colným priestupkom.
(2)
Ustanovenia tohto zákona o zaistení tovaru podľa § 103 platia i pre veci a iné hodnoty podľa predpisov o devízovom hospodárstve.
§ 116
Pokiaľ sa v tomto zákone neustanovuje inak, platia o doprave tovaru v prepravnom styku a v prevoze ustanovenia o dovoze a vývoze tovaru.
§ 117
Colnice prejednávajú priestupky proti devízovému hospodárstvu, zistené pri devízovej kontrole vývozu a dovozu vecí a hodnôt podľa predpisov o devízovom hospodárstve.1) Pri prejednávaní priestupku proti devízovému hospodárstvu postupujú colnice podľa všeobecných predpisov upravujúcich prejednávanie priestupkov.
§ 118
(1)
Federálne ministerstvo vnútra môže po dohode s Federálnym ministerstvom zahraničného obchodu poveriť policajtov plnením niektorých úloh colníc.
(2)
Orgány colnej správy plnia úlohy ustanovené zákonmi národných rád súvisiace s dovozom, vývozom alebo tranzitom tovaru.
§ 119
(1)
Colnice môžu prijímať i cudziu menu na úhradu cla, dopravného, skladného, poštových poplatkov, uloženej pokuty a nákladov konania.
(2)
Podmienky uskutočňovania úhrad podľa predchádzajúceho odseku ustanoví Federálne ministerstvo financií.
§ 119a
Ak obsahuje medzinárodná zmluva, ktorou je Česká a Slovenská Federatívna Republika viazaná, ustanovenia odchylné od tohto zákona alebo od predpisov podľa neho vydaných, platia zmluvné ustanovenia.
§ 119b
Pokiaľ orgány colnej správy vykonávajú oprávnenie podľa osobitných predpisov, majú, pokiaľ tieto predpisy neustanovujú inak, rovnaké práva a povinnosti ako pri colnej kontrole. To isté platí o právach a povinnostiach subjektov, ktoré tejto kontrole podliehajú.
§ 120
(1)
Konanie začaté pred účinnosťou tohto zákona sa ukončí podľa doterajších predpisov.
(2)
Colné priestupky spáchané pred účinnosťou tohto zákona sa prejednajú podľa doterajších predpisov.
§ 121
Colný sadzobník vydaný vládnym nariadením č. 32/1947 Zb. so zmenami a doplnkami sa považuje podľa tohto zákona za colný sadzobník obchodného tovaru. Paušálny sadzobník vydaný vyhláškou Ministerstva zahraničného obchodu č. 6/1969 Zb. sa považuje podľa tohto zákona za colný sadzobník neobchodného tovaru.
§ 122
Zrušujú sa:
1.
colný zákon č. 36/1953 Zb;
2.
vyhláška Ministerstva zahraničného obchodu č. 147/1954 Ú. l. (č. 173/1954 Ú. v.), ktorou sa vydáva colný železničný poriadok;
3.
vyhláška Ministerstva zahraničného obchodu č. 149/1954 Ú. l. (č. 175/1954 Ú. v.), ktorou sa vydáva colný letecký poriadok;
4.
vyhláška Ministerstva zahraničného obchodu č. 151/1954 Ú. l. (č. 177/1954 Ú. v.), ktorou sa vydáva colný poštový poriadok;
5.
vyhláška Ministerstva zahraničného obchodu č. 82/1961 Zb., ktorou sa vykonáva colný zákon;
6.
vyhláška Ministerstva zahraničného obchodu č. 81/1962 Zb. o colnom oslobodení predmetov dovážaných pre potrebu osôb a orgánov požívajúcich výsady a imunity v Československej socialistickej republike;
7.
vyhláška Ministerstva zahraničného obchodu č. 36/1963 Zb., ktorou sa vydáva colný plavebný poriadok;
8.
vyhláška Ministerstva zahraničného obchodu č. 106/1963 Zb. ktorou sa vydáva colný cestný poriadok;
9.
vyhláška Ministerstva zahraničného obchodu č. 7/1965 Zb. o organizácii siete colníc a ich pôsobnosti;
10.
vyhláška ministra zahraničného obchodu č. 85/1967 Zb., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 82/1961 Zb., ktorou sa vykonáva colný zákon č. 36/1953 Zb.;
11.
§ 15, § 31 ods. 2 a § 32 písm. b), c) zákona č. 60/1961 Zb. o úlohách národných výborov pri zabezpečovaní socialistického poriadku.
§ 123
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1975.5)
Čl. II zákona č. 217/1992 Zb.
24.
Na konanie začaté pred 1. júnom 1992 sa použije zákon účinný pred týmto dňom; nový zákon sa použije iba vtedy, ak je to pre účastníka colného konania priaznivejšie.
Kováč v. r.
1a)
Zákon č. 135/1982 Zb. o hlásení a evidencii pobytu občanov.
1b)
§ 89 ods. 5 zákona č. 140/1961 Zb. Trestný zákon.
1c)
Vyhláška Federálneho ministerstvo vnútra č. 99/1989 Zb. o pravidlách premávky na pozemných komunikáciách (pravidlá cestnej premávky) v znení vyhlášky Federálneho ministerstva vnútra č. 24/1990 Zb.
1d)
1e)
Napr. zákon č. 547/1990 Zb. o nakladaní s niektorými druhmi tovaru a technológií a o ich kontrole, zákon č. 528/1990 Zb. devízový zákon v znení zákona č. 228/1992 Zb.
1)
Devízový zákon.
2)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
3)
Zákon č. 174/1950 Zb. o dražbách mimo exekúcie.
4)
Zákon č. 71/1967 Zb.
Zákon Českej národnej rady č. 200/1990 Zb. o priestupkoch.
Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona SNR č. 524/1990 Zb.
5)
Zákon č. 117/1983 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa colný zákon, nadobudol účinnosť dňom vyhlásenia (1. november 1983).
Zákon č. 5/1991 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa colný zákon č. 44/1974 Zb. v znení zákona č. 117/1983 Zb., nadobudol účinnosť 1. februárom 1991.
Zákon č. 143/1992 Zb. o plate a odmene za pracovnú pohotovosť v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch nadobudol účinnosť 1. májom 1992.
Zákon č. 217/1992 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa colný zákon č. 44/1974 Zb. v znení neskorších predpisov, nadobudol účinnosť 1. júnom 1992.