478/1992 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 26.10.1992 do 28.04.1993

478
ZÁKON
z 24. septembra 1992
o úžitkových vzoroch
Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:
Základné ustanovenia
§ 1
Technické riešenia, ktoré sú nové, presahujú rámec prostej odbornej schopnosti a sú priemyselne využiteľné, sa chránia úžitkovými vzormi.
§ 2
Technickými riešeniami podľa tohto zákona nie sú najmä:
a)
objavy, vedecké teórie a matematické metódy,
b)
iba vonkajšie úpravy výrobkov,
c)
plány, pravidlá a spôsoby vykonávania duševnej činnosti,
d)
programy počítačov,
e)
iba uvedenie informácie.
§ 3
Úžitkovými vzormi nemožno chrániť
a)
technické riešenia, ktoré sú v rozpore so všeobecnými záujmami, najmä so zásadami ľudskosti a verejnej morálky,
b)
odrody rastlín a plemená zvierat, ako aj biologické reproduktívne materiály,
c)
spôsoby výroby alebo pracovné činnosti.
§ 4
(1)
Technické riešenie je nové, ak nie je súčasťou stavu techniky.
(2)
Stavom techniky na účely tohto zákona je všetko, čo bolo predo dňom, od ktorého prislúcha prihlasovateľovi úžitkového vzoru právo prednosti (§ 9), zverejnené.
(3)
Stavom techniky nie je také zverejnenie výsledkov práce prihlasovateľa alebo jeho právneho predchodcu, ku ktorému došlo v posledných šiestich mesiacoch pred podaním prihlášky úžitkového vzoru.
§ 5
Technické riešenie je priemyselne využiteľné, ak sa môže opakovane využívať v hospodárskej činnosti.
§ 6
(1)
Právo na ochranu úžitkovým vzorom má pôvodca alebo jeho právny nástupca.
(2)
Pôvodcom úžitkového vzoru je ten, kto ho vytvoril vlastnou tvorivou prácou.
§ 7
Úžitkové vzory zapisuje Federálny úrad pre vynálezy (ďalej len „Úrad“) do registra úžitkových vzorov (ďalej len „register“).
Prihláška a zápis úžitkového vzoru
§ 8
(1)
O zápis do registra sa žiada prihláškou úžitkového vzoru (ďalej len „prihláška“) podanou písomne na Úrade.
(2)
Prihláška úžitkového vzoru smie obsahovať len jedno technické riešenie alebo skupinu riešení, ktoré sú navzájom spojené tak, že uskutočňujú jedinú technickú myšlienku.
(3)
Prihláška musí obsahovať:
a)
žiadosť o zápis do registra úžitkových vzorov, s uvedením názvu úžitkového vzoru,
b)
opis technického riešenia, prípadne jeho dokumentáciu,
c)
nároky na ochranu, v ktorých musí byť jasne a stručne vymedzený predmet, ktorý má byť chránený úžitkovým vzorom.
(4)
V prihláške sa musí uviesť, kto je pôvodcom predmetu prihlášky úžitkového vzoru.
(5)
Vyhotovenie prihlášky musí zodpovedať jednotnej forme a požiadavkám, ktoré Úrad zverejní vo Vestníku Federálneho úradu pre vynálezy (ďalej len „Vestník“).
§ 9
(1)
Podaním prihlášky vzniká prihlasovateľovi právo prednosti.
(2)
Právo prednosti, ktoré vyplýva z medzinárodnej zmluvy,1) musí prihlasovateľ uplatniť už v prihláške a súčasne musí uviesť dátum podania prihlášky, z ktorej odvodzuje právo prednosti, jej číslo a štát, v ktorom bola prihláška podaná, prípadne orgán, na ktorom bola prihláška podaná podľa medzinárodnej zmluvy. Na výzvu Úradu v lehote ním určenej je prihlasovateľ povinný toto právo preukázať; inak sa naň neprihliada.
§ 10
(1)
Ak prihlasovateľ požiadal už prv v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike o udelenie patentu2) na rovnaké technické riešenie, môže pri podaní prihlášky požadovať priznanie dátumu podania, prípadne aj právo prednosti z tejto prihlášky vynálezu. Úrad prizná prihláške dátum podania, prípadne aj právo prednosti z pôvodnej prihlášky vynálezu, pokiaľ sa prihláška podá najneskôr do dvoch mesiacov od rozhodnutia o prihláške vynálezu, najdlhšie však do desiatich rokov od jej podania.
(2)
Prihlasovateľ uplatňujúci právo podľa odseku 1 je povinný v lehote dvoch mesiacov od podania prihlášky predložiť rovnopis prihlášky vynálezu, ktorej dátumu podania, prípadne práva prednosti sa dovoláva, inak sa naň neprihliada.
(3)
Zmeškanie lehôt uvedených v odseku 1 nemožno odpustiť.
§ 11
(1)
Ak prihláška spĺňa podmienky ustanovené v § 8 a ak jej predmet nie je zjavne v rozpore s § 2, 3 a 5, zapíše Úrad úžitkový vzor do registra.
(2)
Zápisom úžitkového vzoru do registra vzniká jeho ochrana podľa tohto zákona. Prihlasovateľovi, ktorý sa zápisom úžitkového vzoru do registra stáva majiteľom úžitkového vzoru, vydá Úrad osvedčenie o zápise úžitkového vzoru do registra a zápis úžitkového vzoru do registra oznámi vo Vestníku. Po zápise úžitkového vzoru do registra Úrad zverejní podklady uvedené v § 8 ods. 3 písm. b) a c).
(3)
Ak prihláška nezodpovedá požiadavkám uvedeným v § 8, Úrad vyzve prihlasovateľa, aby v určenej lehote nedostatky odstránil. Ak prihlasovateľ neodstráni vytknuté nedostatky v určenej lehote, Úrad konanie o prihláške zastaví. Na tento dôsledok musí byť prihlasovateľ pri určení lehoty upozornený.
(4)
Ak prihláška obsahuje predmet uvedený v § 2 a 3, prípadne ak je predmet prihlášky zjavne v rozpore s § 5, Úrad prihlášku zamietne. Pred vydaním rozhodnutia musí byť prihlasovateľ na tento dôsledok upozornený.
(5)
Úpravy a zmeny vykonané v prihláške nesmú ísť nad rámec jej pôvodného podania.
(6)
Až do doby zápisu úžitkového vzoru do registra podľa odseku 1 môže prihlasovateľ prihlášku rozdeliť. Úrad prizná vylúčeným prihláškam právo prednosti pôvodnej prihlášky, ak nejdú nad jej rámec a ak budú podané do troch mesiacov od písomného oznámenia prihlasovateľa, že hodlá prihlášku rozdeliť.
(7)
Na žiadosť prihlasovateľa Úrad odloží zápis úžitkového vzoru do registra, najdlhšie však do uplynutia 15 mesiacov odo dňa podania prihlášky.
Účinky úžitkového vzoru
§ 12
(1)
Bez súhlasu majiteľa úžitkového vzoru nikto nesmie technické riešenie chránené úžitkovým vzorom pri svojej hospodárskej činnosti vyrábať, uvádzať do obehu alebo upotrebiť.
(2)
Majiteľ úžitkového vzoru je oprávnený poskytnúť súhlas na využívanie technického riešenia chráneného úžitkovým vzorom (licencia) iným osobám alebo na ne úžitkový vzor previesť.
(3)
Práva vyplývajúce z patentu udeleného na základe prihlášky vynálezu s neskorším právom prednosti sa nesmú v prípade stretu vykonávať bez súhlasu majiteľa úžitkového vzoru.
§ 13
(1)
Úžitkový vzor nepôsobí proti tomu, kto pred vznikom práva prednosti využíval technické riešenie chránené úžitkovým vzorom nezávisle od pôvodcu alebo majiteľa úžitkového vzoru alebo kto na to vykonal preukázateľné opatrenia (ďalej len „predchádzajúci užívateľ“).
(2)
Ak nedôjde k dohode, môže predchádzajúci užívateľ požadovať na súde, aby majiteľ úžitkového vzoru jeho právo uznal.
§ 14
(1)
Ak pri úžitkovom vzore nedošlo k uzavretiu licenčnej zmluvy, môže Úrad udeliť nútenú licenciu:
a)
ak majiteľ úžitkového vzoru nevyužíva jeho predmet vôbec alebo ho využíva nedostatočne a ak nedoloží svoju nečinnosť riadnymi dôvodmi; túto nútenú licenciu nemožno udeliť pred uplynutím štyroch rokov od podania prihlášky úžitkového vzoru alebo troch rokov od jeho zápisu, pričom platí lehota, ktorá uplynie neskôr;
b)
z dôvodov ohrozenia dôležitého verejného záujmu.
(2)
Udelením nútenej licencie nie je dotknuté právo majiteľa úžitkového vzoru na úhradu ceny licencie.
Doba platnosti úžitkového vzoru
§ 15
(1)
Úžitkový vzor platí štyri roky odo dňa podania prihlášky, prípadne od podania prvšej prihlášky vynálezu so zhodným predmetom (§ 10).
(2)
Dobu platnosti zápisu úžitkového vzoru predĺži Úrad na žiadosť majiteľa úžitkového vzoru až dvakrát vždy o tri roky.
(3)
O predĺženie doby platnosti úžitkového vzoru možno požiadať najskôr v poslednom roku jeho platnosti.
(4)
Ak dôjde k zápisu úžitkového vzoru do registra po uplynutí doby ustanovenej v odseku 1, Úrad predĺži dobu platnosti zápisu úžitkového vzoru bez žiadosti majiteľa úžitkového vzoru.
§ 16
Úžitkový vzor zanikne, ak:
a)
uplynie doba jeho platnosti;
b)
majiteľ úžitkového vzoru sa ho vzdá; v tomto prípade ochrana zanikne dňom, keď písomné vyhlásenie majiteľa úžitkového vzoru dôjde Úradu.
Výmaz úžitkového vzoru
§ 17
(1)
Na návrh kohokoľvek Úrad vykoná výmaz úžitkového vzoru z registra,
a)
ak technické riešenie nie je spôsobilé na ochranu podľa § 1 a 3,
b)
ak je predmet úžitkového vzoru už chránený patentom alebo úžitkovým vzorom s prvším právom prednosti,
c)
ak je prihlasovateľom alebo majiteľom úžitkového vzoru osoba, ktorá nemá právo na ochranu podľa ustanovení § 6,
d)
ak predmet úžitkového vzoru ide nad rámec pôvodného podania prihlášky úžitkového vzoru.
(2)
Výmaz úžitkového vzoru z registra má účinky, akoby úžitkový vzor nebol do registra zapísaný.
(3)
Výmaz úžitkového vzoru z registra možno vykonať i po zániku úžitkového vzoru (§ 16), ak preukáže navrhovateľ právny záujem.
§ 18
(1)
Návrh na výmaz úžitkového vzoru z registra sa podáva na Úrade písomne vo dvoch vyhotoveniach.
(2)
Návrh na výmaz úžitkového vzoru z registra sa musí vecne odôvodniť a súčasne sa musia predložiť dôkazné prostriedky, o ktoré sa návrh na výmaz opiera.
(3)
Úrad vyzve majiteľa úžitkového vzoru, aby sa k návrhu na výmaz úžitkového vzoru z registra v určenej lehote vyjadril. Majiteľ úžitkového vzoru predkladá svoje vyjadrenie k návrhu na výmaz písomne vo dvoch vyhotoveniach.
(4)
Ak sa majiteľ úžitkového vzoru v určenej lehote nevyjadrí, Úrad vykoná výmaz úžitkového vzoru z registra.
(5)
Ak sa majiteľ úžitkového vzoru v určenej lehote vyjadrí proti návrhu na výmaz úžitkového vzoru z registra, zašle Úrad jeho vyjadrenie navrhovateľovi výmazu a určí dátum ústneho pojednávania o návrhu.
(6)
Ak sa účastník nedostaví na ústne pojednávanie o návrhu na výmaz úžitkového vzoru, nie je to na prekážku rozhodnutiu Úradu o návrhu.
(7)
Účastníkovi konania o výmaze úžitkového vzoru z registra, ktorý mal vo veci úspech, prizná Úrad náhradu nákladov potrebných na účelné uplatnenie alebo obranu práva proti účastníkovi, ktorý nemal vo veci úspech, pokiaľ nárok na ňu účastník uplatní najneskôr do vydania rozhodnutia vo veci samej.
§ 19
Odňatie ochrany
(1)
Úrad na návrh odníme úžitkový vzor majiteľovi, ak z rozhodnutia súdu zistí, že mu právo na úžitkový vzor podľa § 6 neprislúchalo.
(2)
Návrh na odňatie ochrany podľa odseku 1 je oprávnená podať iba osoba, ktorej podľa rozhodnutia súdu prislúcha právo na ochranu úžitkovým vzorom, alebo jej právny nástupca.
(3)
Na návrh osoby, ktorej prislúcha právo na ochranu úžitkovým vzorom, podaný do jedného mesiaca od právoplatného rozhodnutia súdu Úrad zapíše túto osobu ako majiteľa úžitkového vzoru.
(4)
Ak nebude podaný návrh na prepis podľa odseku 3, Úrad vykoná výmaz úžitkového vzoru z registra z úradnej moci.
§ 20
Register
(1)
Úrad vedie register, do ktorého zaznamenáva rozhodné údaje o prihláškach úžitkových vzorov a o zapísaných úžitkových vzoroch.
(2)
Do registra sa pri každom úžitkovom vzore zapisuje najmä:
a)
číslo zápisu (osvedčenia),
b)
dátum zápisu,
c)
dátum zverejnenia zápisu úžitkového vzoru vo Vestníku,
d)
názov úžitkového vzoru,
e)
dátum podania prihlášky, prípadne právo prednosti, a spisová značka prihlášky,
f)
prihlasovateľ úžitkového vzoru (meno alebo názov), jeho bydlisko (sídlo), prípadne jeho zástupca,
g)
priezvisko, meno a bydlisko pôvodcu úžitkového vzoru,
h)
majiteľ úžitkového vzoru (meno alebo názov), bydlisko (sídlo), prípadne jeho zástupca,
i)
právo predchádzajúceho užívateľa,
j)
zatriedenie úžitkového vzoru podľa medzinárodného patentového triedenia,
k)
prevod úžitkového vzoru,
l)
licencia,
m)
nútená licencia,
n)
predĺženie platnosti zápisu,
o)
výmaz úžitkového vzoru,
p)
odňatie ochrany, prípadne jej prepis,
r)
zánik ochrany.
(3)
Vo Vestníku zverejňuje Úrad skutočnosti týkajúce sa úžitkových vzorov, ako aj úradné oznámenia a rozhodnutia zásadnej povahy.
Záverečné ustanovenia
§ 21
(1)
Pre konanie vo veciach úžitkových vzorov platia všeobecné predpisy o správnom konaní s odchýlkami uvedenými v tomto zákone a s výnimkou ustanovení o prerušení konania, o čestnom vyhlásení, o lehotách pre rozhodnutie a o opatrení proti nečinnosti.3)
(2)
Pre práva na úžitkový vzor, spolumajiteľské vzťahy, pre zápis licenčných zmlúv na využitie predmetu chráneného úžitkovým vzorom, pre prevody úžitkových vzorov, pre vzťahy k zahraničiu, pre zastupovanie v konaní pred Úradom, pre zastavenie konania, pre odpustenie zmeškania lehoty, pre nazeranie do spisov, pre určovacie konanie, pre zápis úžitkových vzorov utajovaných podľa osobitných predpisov, pre opravné konanie a pre porušovanie práv sa obdobne použijú ustanovenia zákona o vynálezoch, priemyselných vzoroch a zlepšovacích návrhoch.4)
(3)
Za jednotlivé úkony podľa tohto zákona vyberá Úrad správne poplatky.5)
§ 22
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Stráský v. r.
Kováč v. r.
1)
Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 64/1975 Zb. o Parížskom dohovore na ochranu priemyslového vlastníctva z 20. marca 1883, revidovanom v Bruseli 14. decembra 1900, vo Washingtone 2. júna 1911, v Haagu 6. novembra 1925, v Londýne 2. júna 1934, v Lisabone 31. októbra 1958 a v Stockholme 14. júla 1967, v znení vyhlášky ministra zahraničných vecí č. 81/1985 Zb.
2)
§ 2 a nasl. zákona č. 527/1990 Zb. o vynálezoch, priemyselných vzoroch a zlepšovacích návrhoch.
3)
§ 29, 39, 49 a 50 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
4)
Napr. § 8 až 10, 14 až 16, 64 až 68, 70, 71 a 75 zákona č. 527/1990 Zb.,
§ 19 vyhlášky Federálneho úradu pre vynálezy č. 550/1990 Zb. o konaní vo veciach vynálezov a priemyselných vzorov.
5)
Zákon č. 105/1951 Zb. o správnych poplatkoch v znení zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia č. 138/1960 Zb.
Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej republiky a Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 570/1990 Zb. o správnych poplatkoch v znení vyhlášky Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej republiky a Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 522/1991 Zb. a vyhlášky Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej republiky a Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 411/1992 Zb.