479/1992 Zb.

Vyhlásené znenie

479
ZÁKON
z 24. septembra 1992,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 30/1968 Zb. o štátnom skúšobníctve v znení zákona č. 54/1987 Zb. a zákona č. 194/1988 Zb.
Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 30/1968 Zb. o štátnom skúšobníctve v znení zákona č. 54/1987 Zb. a zákona č. 194/1988 Zb. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 6 ods. 2 sa vypúšťajú slová „,ktoré sú mu podriadené alebo iným organizáciám“ a slová „a po dohode s ich nadriadenými orgánmi“.
2.
V § 13 ods. 1 sa vypúšťajú slová „so súhlasom svojho nadriadeného orgánu“.
3.
V § 13 ods. 2 sa vypúšťa časť vety za bodkočiarkou.
4.
§ 14 znie:
㤠14
Štátna skúšobňa hodnotí výrobky na návrh ich výrobcu.“.
5.
V § 16 sa vypúšťa odsek 5.
6.
V § 18 sa vypúšťa v odseku 1 tretia veta a odsek 2; zároveň sa zrušuje číslovanie odsekov.
7.
V § 19 ods. 2 sa vypúšťa druhá veta.
8.
§ 21 sa vypúšťa.
9.
V § 22 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Dovozca výrobku, ktorý bol schválený ako typ pre iného dovozcu, môže na túto skutočnosť upozorniť pri podaní prihlášky na schvaľovanie štátnej skúšobni. Pokiaľ štátna skúšobňa uvádzanú zhodu preverí ako pravdivú, vydá bez ďalšieho konania rozhodnutie o schválení aj pre tohto dovozcu.“.
Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 4 až 6.
10.
V § 22 sa za novooznačený odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5)
Dovážané výrobky určené na schvaľovanie sa považujú tiež za schválené, ak sa ich dovoz oznámil príslušnej štátnej skúšobni a ak sú označené značkami alebo vybavené nálezmi (napr. certifikátmi) uznanými na tento účel na základe medzinárodnej zmluvy, ktorou je Česká a Slovenská Federatívna Republika viazaná, alebo uznanými Federálnym úradom pre normalizáciu a meranie. Federálny úrad pre normalizáciu a meranie môže po prerokovaní so zúčastnenými orgánmi uznať značky alebo nálezy, ak vyjadrujú zhodu vlastností výrobku s požiadavkami ustanovenými na jeho schválenie podľa tohto zákona. Značky a nálezy uznané na účely schvaľovania sa uverejňujú vo Vestníku Federálneho úradu pre normalizáciu a meranie.“.
Doterajšie odseky 5 a 6 sa označujú ako odseky 6 a 7.
11.
V § 22 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Dovozca výrobku schváleného typu pre iného dovozcu môže dovážaný výrobok uvádzať do obehu už na základe podania prihlášky na schvaľovanie štátnej skúšobni doplnenej písomným vyhlásením, že taký výrobok je zhodný so schváleným typom výrobku, a to až do doby, keď sa rozhodnutie o schvaľovaní výrobku vydá aj pre tohto dovozcu.“.
12.
V § 29 sa vypúšťajú odseky 2 a 3; doterajšie odseky 4 až 9 sa označujú ako odseky 2 až 7.
Čl. II
Pokiaľ sa v zákone o štátnom skúšobníctve používa výraz „organizácia“, nahrádza sa výrazom „právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikateľskú činnosť“. Pokiaľ sa používa výraz „nadriadené orgány“, nahrádza sa výrazom „ústredné orgány štátnej správy, pokiaľ plnia voči právnickej osobe funkciu zakladateľa alebo zriaďovateľa“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Stráský v. r.
Kováč v. r.