487/1992 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 27.10.1992 do 23.07.1996

487
ZÁKON
Slovenskej národnej rady
z 29. septembra 1992,
ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady o organizácii miestnej štátnej správy
Čl. I
Zákon Slovenskej národnej rady č. 472/1990 Zb. o organizácii miestnej štátnej správy v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 595/1990 Zb. a zákona Slovenskej národnej rady č. 295/1992 Zb. sa mení takto:
§ 6 ods. 1 znie:
„(1)
Na čele obvodného úradu je prednosta, ktorého vymenúva a odvoláva prednosta okresného úradu.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
I. Gašparovič v. r.
V. Mečiar v. r.