490/1992 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.11.1992 do 31.03.1998

490
ZÁKON
Slovenskej národnej rady
z 30. septembra 1992,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 410/1991 Zb. o služobnom pomere príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky
Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Slovenskej národnej rady č. 410/1991 Zb. o služobnom pomere príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 5 sa vypúšťajú odseky 5 a 6.
2.
V § 10 sa slová za bodkočiarkou „ak má stredné“ nahrádzajú slovami „ak má úplné stredné“.
3.
V § 11 ods. 1 písm. c) sa vypúšťajú slová „vykonávanú funkciu alebo“.
4.
V § 11 ods. 2 písm. b) sa slová „ak má úplné stredné vzdelanie“ nahrádzajú slovami „ak spĺňa kvalifikačné predpoklady pre túto hodnosť“.
5.
V § 11 ods. 3 písm. a) sa vypúšťa slovo „a funkciu“.
6.
§ 15 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Ministerstvo ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom kvalifikačné predpoklady pre funkciu.“.
7.
V § 16 ods. 2 písm. b) sa slová „služobným orgánom, ktorý je oprávnený rozhodnúť o jeho prevedení na inú funkciu“ nahrádzajú slovami „nadriadeným služobným orgánom“.
Za písmeno b) sa vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
„c)
ak nespĺňa kvalifikačný predpoklad vzdelania ustanovený pre vykonávanú funkciu.“.
8.
V § 21 ods. 2 sa na konci pripája veta, ktorá znie: „Bez jeho súhlasu môže byť doba vyslania na stáž najviac šesť mesiacov.“.
9.
V § 22 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Policajtovi, ktorý zastupuje iného policajta v plnom rozsahu činnosti po dobu dlhšiu ako 4 týždne a zastupovanie nie je súčasťou jeho povinností vyplývajúcich zo služobného pomeru, patrí od prvého dňa zastupovania príplatok za zastupovanie vo výške určenej služobným orgánom v rámci rozpätia príplatku za vedenie ustanoveného pre zastupovaného policajta. Ak prislúcha policajtovi v riadiacej funkcii príplatok za zastupovanie podľa predchádzajúcej vety a aj jeho príplatok za vedenie, vypláca sa mu len vyšší z týchto príplatkov.“.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.
10.
V § 24 písm. b) sa na konci pripájajú slová „ozbrojených silách, ozbrojených bezpečnostných zboroch a bezpečnostných službách,“.
Doterajší text § 24 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa novým odsekom 2, ktorý znie:
(2) Po skončení zaradenia v činnej zálohe sa policajti ustanovia do funkcií podľa § 15.“.
11.
§ 48 včítane nadpisu znie:
㤠48
Služba vykonávaná nad základný čas služby v týždni a služba vykonávaná v deň nepretržitého odpočinku v týždni alebo vo sviatok
(1)
Ak to vyžaduje dôležitý záujem služby, policajt je povinný vykonávať službu nad základný čas služby v týždni, vyplývajúci z vopred určeného rozvrhnutia základného času služby v týždni, a v deň nepretržitého odpočinku v týždni alebo vo sviatok.
(2)
Pri službe vykonávanej nad základný čas služby v týždni možno nepretržitý odpočinok medzi dvoma službami skrátiť až na 6 hodín; nepretržitý odpočinok v týždni musí však byť najmenej 24 hodín.
(3)
Služba vykonávaná v dôležitom záujme je činnosť, ktorú vzhľadom na jej závažnosť, rozsah alebo neodkladnosť nemožno zabezpečiť v určenom základnom čase služby v týždni a ktorá je vykonávaná na príkaz alebo so súhlasom nadriadeného služobného orgánu.“.
12.
Za § 48 sa vkladajú nové § 48a, 48b a 48c, ktoré včítane nadpisov znejú:
㤠48a
Peňažná náhrada a náhradné voľno za službu vykonávanú nad základný čas služby v týždni
(1)
Ak koná policajt službu nad základný čas služby v týždni, patrí mu za každú hodinu výkonu takejto služby peňažná náhrada vo výške zodpovedajúcej jeho priemernému hodinovému služobnému príjmu zvýšená o 25 %; ak je takáto služba vykonávaná v deň nepretržitého odpočinku v týždni, patrí mu peňažná náhrada vo výške zodpovedajúcej jeho priemernému hodinovému služobnému príjmu zvýšená o 50 %.
(2)
Peňažná náhrada podľa odseku 1 nepatrí v prípade, ak sa policajt so služobným orgánom dohodli na poskytnutí náhradného voľna. Ak neposkytne služobný orgán policajtovi náhradné voľno v čase troch kalendárnych mesiacov po výkone služby alebo v inak dohodnutej dobe, najneskôr však do 12 mesiacov po výkone služby, patrí policajtovi peňažná náhrada podľa odseku 1.
(3)
Policajtovi, ktorému prislúcha príplatok za vedenie a má postavenie štatutárneho orgánu, peňažná náhrada alebo náhradné voľno podľa odsekov 1 a 2 neprislúcha.
(4)
Minister po prerokovaní s ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky určí, ktorým policajtom poberajúcim príplatok za vedenie patrí peňažná náhrada alebo náhradné voľno podľa odsekov 1 a 2 len za službu vykonávanú v noci alebo v deň nepretržitého odpočinku v týždni.
§ 48b
Peňažná náhrada za službu vykonávanú vo sviatok
(1)
Ak koná policajt službu vo sviatok, patrí mu za každú hodinu výkonu takejto služby peňažná náhrada vo výške zodpovedajúcej jeho priemernému hodinovému služobnému príjmu zvýšená o 100 %, pokiaľ sa služobný orgán s policajtom nedohodli na poskytnutí náhradného voľna. Ustanovenie § 48a ods. 2 druhej vety platí obdobne.
(2)
Policajtovi, ktorý nepracoval preto, že sviatok pripadol na obvyklý deň výkonu jeho služby, patrí peňažná náhrada vo výške priemerného služobného príjmu, pokiaľ mu služobný príjem ušiel v dôsledku sviatku. Náhrada služobného príjmu v tejto výške patrí policajtovi tiež za deň, v ktorom mu bolo poskytnuté náhradné voľno za službu vykonávanú vo sviatok.
(3)
Náhrada služobného príjmu za sviatok nepatrí policajtovi, ktorý neospravedlnene nevykonával službu bezprostredne predchádzajúcu sviatku alebo bezprostredne po ňom následujúcu alebo nevykonával službu nariadenú služobným orgánom na sviatok, prípadne časť niektorej z týchto služieb.
§ 48c
Príplatok za nočnú službu a službu v sobotu a nedeľu
(1)
Policajtovi patrí za každú hodinu služby vykonávanej v noci príplatok vo výške 20 % priemerného hodinového služobného príjmu a za každú hodinu služby vykonávanej v sobotu alebo v nedeľu príplatok vo výške 25 % priemerného hodinového služobného príjmu.
(2)
Nocou sa rozumie čas od 22.00 hodiny do 06.00 hodiny.“.
13.
§ 49 včítane nadpisu znie:
㤠49
Služobná pohotovosť a jej odmeňovanie
(1)
Ak to vyžaduje dôležitý záujem služby, možno policajtovi nariadiť služobnú pohotovosť na pracovisku alebo mimo pracoviska.
(2)
Za každú hodinu služobnej pohotovosti na pracovisku nad základný čas služby patrí policajtovi osobitná odmena vo výške 50 % a v dňoch nepretržitého odpočinku v týždni a vo sviatok vo výške 100 % jeho priemerného hodinového služobného príjmu, pokiaľ sa policajt a služobný orgán nedohodli na poskytnutí náhradného voľna. Ustanovenie § 48a ods. 2 druhej vety platí obdobne.
(3)
Za každú hodinu služobnej pohotovosti mimo pracoviska nad základný čas služby patrí policajtovi osobitná odmena vo výške 15 % v deň nepretržitého odpočinku v týždni vo výške 25 % jeho priemerného hodinového služobného príjmu.
(4)
Za službu vykonávanú v čase služobnej pohotovosti patrí policajtovi služobný príjem. Osobitná odmena za služobnú pohotovosť v takomto prípade nepatrí.
(5)
Ministerstvo ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom podrobnosti o nariaďovaní služobnej povinnosti.“.
14.
V § 51 ods. 1 v prvej vete sa číslica 36 nahrádza číslicou 37.
15.
§ 59 včítane nadpisu znie:
㤠59
Náležitosti
(1)
Policajt má nárok na tieto náležitosti:
a)
služobný príjem, ktorý tvorí: funkčný plat, prídavok za výsluhu rokov, hodnostný príplatok, ako aj príplatky a odmeny vo výške a za podmienok ustanovených týmto zákonom a osobitným predpisom vydaným podľa § 59e,
b)
osobitné jednorazové peňažné náležitosti,
c)
naturálne náležitosti.
(2)
Za služobný príjem sa nepovažujú plnenia poskytované podľa osobitných predpisov v súvislosti so služobným pomerom, najmä náhrady výdavkov poskytovaných v súvislosti s výkonom služby, ako aj osobitná odmena za služobnú pohotovosť a peňažná náhrada za službu vykonávanú nad základný čas služby v týždni.
(3)
Ministerstvo ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom podmienky nároku na naturálne náležitosti, ich výšku, výplatné termíny a ďalšie podrobnosti.“.
16.
Za § 59 sa vkladajú nové § 59a, 59b, 59c, 59d a 59e, ktoré včítane nadpisov znejú:
㤠59a
Funkčný plat
(1)
Na ustanovenie tarify funkčného platu sa policajt zaraďuje do platovej triedy v súlade s charakteristikami platových tried ustanovených osobitným predpisom vydaným podľa § 59e.
(2)
Pre jednotlivé platové triedy platia tieto minimálne tarify funkčného platu:
platová trieda minimálna tarifa funkčného platu Kčs mesačne
1 2 200
2 2 350
3 2 500
4 2 650
5 2 800
6 3 000
7 3 200
8 3 500
9 3 900
10 4 400
11 5 000
12 5 700
§ 59b
Osobný príplatok
K ohodnoteniu náročnosti výkonu služby a dlhodobo dosahovaných kvalitných výsledkov možno policajtovi poskytnúť osobný príplatok, a to vo výške a za podmienok ustanovených osobitným predpisom vydaným podľa § 59e.
§ 59c
Príplatok za vedenie
Policajtovi, ktorý vykonáva riadiacu funkciu, patrí podľa stupňa riadenia a náročnosti riadiacej práce príplatok za vedenie v rozpätí 300 - 6 000 Kčs vo výške a za podmienok ustanovených osobitným predpisom vydaným podľa § 59e.
§ 59d
Osobitný príplatok
Policajtovi patrí osobitný príplatok, a to vo výške a za podmienok ustanovených osobitným predpisom vydaným podľa § 59e.
§ 59e
Vláda Slovenskej republiky ustanoví nariadením:
a)
katalóg pracovných činností, kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé platové triedy a spôsob zaraďovania do platových tried,
b)
mesačnú výmeru hodnostných príplatkov pre jednotlivé skupiny a druhy hodností,
c)
podmienky poskytovania a výšku osobného príplatku, príplatku za vedenie, osobitného príplatku a osobitných jednorazových peňažných náležitostí.“.
17.
Za § 60 sa vkladá § 60a, ktorý včítane nadpisu a odkazu 8a) znie:
㤠60a
Výplata služobného príjmu a peňažných náležitostí
(1)
Služobný príjem sa vypláca policajtovi v peniazoch a je splatný v mesiaci, v ktorom služobný pomer vznikol alebo trvá.
(2)
Služobný príjem sa vypláca policajtovi spravidla v služobnej dobe a na pracovisku. Ak sa policajt nemôže dostaviť na výplatu z vážnych dôvodov alebo ak vykonáva službu na vzdialenom pracovisku, zašle sa mu služobný príjem v deň výplatného termínu alebo najneskôr nasledujúci deň na náklady a nebezpečenstvo odosielateľa.
(3)
Na žiadosť policajta mu finančný orgán predloží na nahliadnutie doklady, na základe ktorých bol vypočítaný jeho služobný príjem.
(4)
Na žiadosť policajta je finančný orgán povinný pri výplate služobného príjmu alebo iných peňažných náležitostí v prospech policajta po vykonaní prípadných zrážok zo služobného príjmu podľa príslušných právnych predpisov poukázať sumu určenú policajtom na jeho účet v peňažnom ústave na území Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.
(5)
Policajt môže na prijatie služobného príjmu, prípadne iných peňažných náležitostí písomne splnomocniť inú osobu. Manželovi možno služobný príjem, prípadne iné peňažné náležitosti vyplatiť len na základe písomného splnomocnenia. Bez písomného splnomocnenia možno vyplatiť služobný príjem, prípadne iné peňažné náležitosti inej osobe než policajtovi len vtedy, ak to povoľuje osobitný zákon.8a)
8a)
Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 46/1989 Zb. o ochrane pred alkoholizmom a inými toxikomániami.“.
18.
Za § 61 sa vkladá § 61a, ktorý včítane nadpisu a odkazu8b) znie:
㤠61a
Priemerný služobný príjem
(1)
Na zisťovanie priemerného služobného príjmu policajta pre účely tohto zákona sa použijú obdobne ustanovenia osobitného predpisu.8b)
(2)
Bližšiu úpravu zisťovania priemerného služobného príjmu upraví minister.
8b)
§ 17 zákona č. 1/1992 Zb. o mzde, odmene za pracovnú pohotovosť a o priemernom zárobku.“.
19.
§ 75 znie:
㤠75
(1)
Tehotná policajtka a policajtka starajúca sa o dieťa mladšie ako tri roky nesmie byť zaraďovaná do nočných služieb, do služieb konaných nad základný čas služby v týždni a do služobnej pohotovosti. Do služobnej pohotovosti môže byť zaraďovaná policajtka, ktorá sa stará o dieťa mladšie ako 15 rokov, len s jej súhlasom.
(2)
Tehotná policajtka a policajtka starajúca sa o dieťa mladšie ako jeden rok nesmie byť vysielaná na služobné cesty mimo obce služobného pôsobiska alebo bydliska.“.
20.
§ 89 znie:
㤠89
Pri určení výšky škody na veci sa vychádza z jej ceny v čase poškodenia alebo straty. Ak je ustanovená maloobchodná cena, vychádza sa z tejto ceny a prihliada sa na prípadné opotrebenie veci.“.
21.
§ 101 ods. 2 včítane odkazu 17) znie:
„(2)
Ak nastali zmeny vo vývoji mzdovej úrovne, postupuje sa pri určovaní výšky a spôsobu náhrady za stratu na služobnom príjme patriacej policajtovi po skončení neschopnosti na službu vzniknutej služobným úrazom alebo chorobou z povolania podľa osobitných predpisov.17)
17)
Zákon č. 297/1991 Zb. o úprave náhrady za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti vzniknutej pracovným úrazom alebo chorobou z povolania.“.
22.
V § 110 ods. 1 písm. b) sa na konci pripájajú slová „alebo vykonávať doterajšiu funkciu a nemožno ho previesť na inú funkciu, ktorej výkon by nebol na ujmu jeho zdravia,“.
23.
V § 112 ods. 2 sa text „§ 110 ods. 1 písm. e) a f).“ nahrádza textom „§ 110 ods. 1 písm. c), e) a f).“.
24.
V § 120 ods. 2 sa slová „5 kalendárnych rokov“ nahrádzajú slovami „12 mesiacov“.
25.
V § 142 ods. 2 písm. a) sa na konci vypúšťa čiarka a dopĺňa text „a c) ,“.
26.
§ 147 ods. 1 znie:
„(1)
Policajt, ktorý bol zvolený do funkcie v odborovom orgáne, môže byť v čase funkčného obdobia a v čase dvoch rokov po jeho skončení prepustený len po predchádzajúcom súhlase príslušného odborového orgánu. Súhlas nie je potrebný, ak ide o prepustenie podľa § 110 ods. 1 písm. b), c), e) alebo f).“.
27.
Za § 147 sa vkladajú § 147a a 147b, ktoré včítane označenia časti a nadpisu znejú:
„DRUHÁ ČASŤ
SLUŽOBNÝ POMER PRÍSLUŠNÍKOV ZBORU VÄZENSKEJ A JUSTIČNEJ STRÁŽE SLOVENSKEJ REPUBLIKY
§ 147a
Ustanovenie tohto zákona sa vzťahujú aj na služobný pomer príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky s tým, že
a)
kde sa v tomto zákone hovorí o Ministerstve vnútra Slovenskej republiky, rozumie sa tým Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky,
b)
kde sa v tomto zákone hovorí o ministrovi vnútra Slovenskej republiky, rozumie sa tým minister spravodlivosti Slovenskej republiky,
c)
kde sa v tomto zákone hovorí o Policajnom zbore Slovenskej republiky, rozumie sa tým Zbor väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky,
d)
kde sa v tomto zákone hovorí o príslušníkovi Policajného zboru Slovenskej republiky, rozumie sa tým príslušník Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky.
§ 147b
Vláda Slovenskej republiky ustanoví nariadením:
a)
katalóg pracovných činností, kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé platové triedy a spôsob zaraďovania do platových tried,
b)
mesačnú výmeru hodnostných príplatkov pre jednotlivé skupiny a druhy hodností,
c)
podmienky poskytovania a výšku osobného príplatku, príplatku za vedenie, osobitného príplatku a osobitných jednorazových peňažných náležitostí.“.
Doterajšia „DRUHÁ ČASŤ“ sa označuje ako „TRETIA ČASŤ“.
28.
Za § 152 sa vkladá § 152a, ktorý včítane nadpisu znie.
㤠152a
Osobitné obmedzenie
(1)
S výnimkou vedeckej, pedagogickej, publicistickej, literárnej alebo umeleckej činnosti a správy vlastného majetku môže policajt vykonávať podnikateľskú alebo inú zárobkovú činnosť iba s písomným súhlasom služobného orgánu.
(2)
Policajt musí mať písomný súhlas služobného orgánu aj na:
a)
správu cudzieho majetku,
b)
členstvo v predstavenstvách, dozorných radách alebo iných orgánoch obchodných spoločností či družstiev.
(3)
Súhlas nemožno udeliť k činnostiam:
a)
ktoré by bránili riadnemu výkonu služby policajta,
b)
ktoré by mohli ohroziť autoritu policajta, jeho vážnosť a dôstojnosť na verejnosti alebo narušiť dôveru verejnosti voči policajnému zboru,
c)
pri ktorých by policajt mohol zneužiť svoje postavenie, informácie získané v súvislosti s výkonom služby, ako aj prostriedky a pomôcky používané pri výkone služby.
(4)
Ak dôjde po udelení súhlasu k porušeniu podmienok, za ktorých bol súhlas vydaný, alebo sa vyskytli okolnosti uvedené v odseku 3, môže služobný orgán súhlas odňať. V písomnom odňatí súhlasu je služobný orgán povinný uviesť dôvody odňatia.
(5)
Pri odňatí súhlasu je policajt povinný bez zbytočného odkladu činnosť skončiť spôsobom vyplývajúcim pre jej skončenie z príslušných právnych predpisov.“.
29.
V § 154 sa vypúšťa § 120.
Čl. II
1.
Nároky vzniknuté predo dňom účinnosti tohto zákona sa posudzujú podľa doterajších predpisov.
2.
Policajt, ktorý ku dňu účinnosti tohto zákona vykonáva činnosť uvedenú v § 152a ods. 1 a 2, je povinný najneskôr do 30 dní odo dňa účinnosti tohto zákona písomne požiadať služobný orgán o udelenie súhlasu na výkon takejto činnosti. Služobný orgán je povinný do jedného mesiaca odo dňa podania žiadosti policajtovi písomne oznámiť, či súhlas udeľuje alebo nie; ak sa policajtovi súhlas neudelí alebo policajt v lehote podľa predchádzajúcej vety o súhlas nepožiadal, je povinný bez zbytočného odkladu takúto činnosť skončiť spôsobom vyplývajúcim z príslušných právnych predpisov, pokiaľ neurobil právny úkon smerujúci k skončeniu služobného pomeru. Ak sa služobný orgán v určenej lehote k žiadosti písomne nevyjadril, platí, že udeľuje súhlas na takúto činnosť.
Čl. III
Zákon Slovenskej národnej rady č. 79/1992 Zb. o Zbore väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 24 ods. 1 znie:
㤠24
(1)
Na služobný pomer príslušníkov zboru, hmotné a sociálne zabezpečenie, zdravotnícku starostlivosť a ostatné náležitosti z toho vyplývajúce sa vzťahuje osobitný zákon,6) ak tento zákon neustanovuje inak.“.
2.
V § 24 ods. 1 sa odkaz č. 6 v poznámke pod čiarou dopĺňa textom:
„v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 490/1992 Zb.“.
Čl. IV
V zákone Slovenskej národnej rady č. 126/1985 Zb. o požiarnej ochrane v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 525/1990 Zb. sa v § 57 vypúšťa odsek 2; zároveň sa zrušuje číslovanie odsekov.
Čl. V
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembrom 1992.
I. Gašparovič v. r.
V. Mečiar v. r.