496/1992 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 29.10.1992

496
ZÁKON
z 9. októbra 1992,
ktorým sa dopĺňa zákon č. 42/1992 Zb. o úprave majetkových vzťahov a vyporiadaní majetkových nárokov v družstvách v znení zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 297/1992 Zb.
Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 42/1992 Zb. o úprave majetkových vzťahov a vyporiadaní majetkových nárokov v družstvách v znení zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 297/1992 Zb. sa dopĺňa takto:
Za § 33 sa vkladá nový § 33a, ktorý včítane nadpisu znie:
§ 33a
Splnomocňovacie ustanovenie
Zákon Slovenskej národnej rady15) môže ustanoviť podrobnosti o spôsobe a lehote preukázania už uplatneného právneho nároku vlastníkov, ktorí ho nemohli preukázať v lehote ustanovenej v § 14 písm. b).“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Stráský v. r.
Kováč v. r.
15)
Národná rada Slovenskej republiky podľa čl. 154 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb.