500/1992 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 14.11.2010 do 26.06.2012

500
OZNÁMENIE
Federálneho ministerstva zahraničných vecí
Federálne ministerstvo zahraničných vecí oznamuje, že 20. septembra 1990 boli vo Washingtone podpísané v mene Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky tieto dohody:
Dohoda o Medzinárodnom menovom fonde (Washington, 22. júla 1944),
Dohoda o Medzinárodnej banke pre obnovu a rozvoj (Washington, 22. júla 1944),
Dohoda o Medzinárodnej finančnej korporácii (Washington, 25. mája 1955),
Dohoda o Medzinárodnom združení pre rozvoj (Washington, 26. januára 1960) a
Dohoda o Mnohostrannej agentúre pre investičné záruky (Washington, 11. októbra 1985).
S dohodami vyslovilo súhlas Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a listiny o prijatí týchto dohôd Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou boli uložené u depozitára (vláda Spojených štátov amerických v prípade dohôd z 22. júla 1944, pri ostatných Medzinárodná banka pre obnovu a rozvoj) 20. septembra 1990.
Dohody nadobudli platnosť pre Českú a Slovenskú Federatívnu Republiku 20. septembrom 1990.
České preklady dohôd sa vyhlasujú súčasne.*)
Medzinárodný menový fond
ČLÁNKY DOHODY
Vlády, v mene ktorých je táto Dohoda podpísaná, sa dohodli takto:
ÚVODNÝ ČLÁNOK
I. Medzinárodný menový fond je založený a bude pôsobiť podľa ustanovení tejto Dohody, ako bola pôvodne prijatá a neskôr zmenená.
II. Aby sa Fondu umožnilo riadiť jeho operácie a transakcie, bude vo Fonde zriadená Všeobecná správa a Správa osobitných práv čerpania. Členstvo vo Fonde bude oprávňovať na účasť v Správe osobitných práv čerpania.
III. Operácie a transakcie pripustené podľa tejto Dohody bude riadiť Všeobecná správa, ktorá podľa ustanovení tejto Dohody pozostáva z Účtu všeobecných zdrojov, Osobitného výplatného účtu a z Ukladacieho účtu, pričom však operácie a transakcie zahŕňajúce osobitné práva čerpania bude riadiť Správa osobitných práv čerpania.
Článok I
Ciele
Ciele Medzinárodného menového fondu sú:
I. Podporovať medzinárodnú menovú súčinnosť stálou inštitúciou, ktorá zabezpečí mechanizmus konzultácií a spolupráce v medzinárodných menových otázkach.
II. Uľahčovať rozmach a vyrovnaný rast medzinárodného obchodu a prispievať tak k podpore a udržiavaniu vysokého stupňa zamestnanosti a reálneho dôchodku i k rozvoju výrobných zdrojov všetkých členov ako prvoradých cieľov hospodárskej politiky.
III. Podporovať kurzovú stabilitu, udržiavať riadne devízové dojednania medzi členmi a čeliť konkurenčnému znehodnocovaniu meny.
IV. Napomáhať pri ustanovení mnohostrannej sústavy platieb pre bežné transakcie medzi členmi a pri odstraňovaní devízových obmedzení, ktoré bránia rozvoju svetového obchodu.
V. Dodávať členom dôveru tým, že im budú za primeraných istôt dočasne prístupné všeobecné zdroje Fondu, a poskytovať im takto možnosť napraviť poruchy vo vyrovnanosti ich platobných bilancií bez toho, aby sa Fond uchyľoval k opatreniam škodlivým národnej alebo medzinárodnej prosperite.
VI. V súlade s tým, čo bolo uvedené, skracovať trvanie a zmierňovať stupeň nerovnováhy v medzinárodných platobných bilanciách členov. Fond sa bude riadiť pri každom svojom rokovaní a pri všetkých rozhodnutiach cieľmi uvedenými v tomto článku.
Článok II
Členstvo
ČASŤ 1. PÔVODNÍ ČLENOVIA
Pôvodnými členmi Fondu budú štáty zastúpené na Menovej a finančnej konferencii Spojených národov, ich vlády prijmú členstvo pred 31. decembrom 1945.
ČASŤ 2. OSTATNÍ ČLENOVIA
Členstvo bude prístupné iným krajinám v čase a za podmienok, aké môže určiť Zbor guvernérov. Tieto podmienky, včítane podmienok pre úpisy, budú spočívať na zásadách zhodných s podmienkami uplatnenými voči ostatným krajinám, ktoré už sú členmi.
Článok III
Kvóty a úpisy
ČASŤ 1. KVÓTY A PLATENIE ÚPISOV
Každému členovi bude určená kvóta vyjadrená v osobitných právach čerpania. Kvóty členov zastúpených na Menovej a finančnej konferencii Spojených národov, ktorí prijmú členstvo pred 31. decembrom 1945, budú vo výške podľa prílohy A. Kvóty ostatných členov určí Zbor guvernérov. Úpis každého člena sa bude rovnať jeho kvóte a bude zaplatený v plnej výške Fondu vo vhodnom ukladacom mieste.
ČASŤ 2. ÚPRAVY KVÓT
a)
Zbor guvernérov vykoná v obdobiach nie dlhších ako päť rokov celkové preskúmanie kvót členov, a ak to bude považovať za vhodné, navrhne ich úpravu. Môže tiež, ak to pokladá za účelné, uvažovať v ktorejkoľvek inej podobe o úprave jednotlivej kvóty na žiadosť príslušného člena.
b)
Fond môže kedykoľvek navrhnúť zvýšenie kvót tých členov Fondu, ktorí boli členmi k 31. augustu 1975, v pomere k ich kvótam k tomuto dátumu v úhrnnej sume neprevyšujúcej sumy prevedené podľa článku V, časti 12f, i) a j) z Osobitného výplatného účtu na účet všeobecných zdrojov.
c)
Na akúkoľvek zmenu kvót treba osemdesiatpäťpercentnú väčšinu všetkých hlasov.
d)
Kvóta člena sa nezmení, dokiaľ člen s tým neprejaví súhlas a dokiaľ nezaplatí, ak nejde o prípad, keď sa zaplatenie predpokladá podľa časti 3b) tohto článku.
ČASŤ 3. PLATENIE PRI ZMENÁCH KVÓT
a)
Každý člen, ktorý súhlasí so zvýšením svojej kvóty podľa časti 2a) tohto článku, zaplatí Fondu v lehote ním určenej dvadsaťpäť percent zvýšenia v osobitných právach čerpania. Zbor guvernérov však môže určiť, že úhrady možno vykonávať na rovnakom základe pre všetkých členov vcelku alebo čiastočne v menách iných členov určených Fondom s ich súhlasom alebo vo vlastnej mene člena. Neúčastník zaplatí v menách iných členov výslovne určených Fondom a s ich súhlasom časť zvýšenia zodpovedajúcu podielu, ktorý majú platiť účastníci v osobitných právach čerpania. Zostatok zvýšenia zaplatí člen vo svojej vlastnej mene. Držba meny niektorého člena Fondom sa nezvýši nad úroveň, pri ktorej by podliehala poplatkom podľa článku V, časti 8b) (II) v dôsledku platieb inými členmi podľa tohto ustanovenia.
b)
U každého člena, ktorý súhlasí so zvýšením svojej kvóty podľa časti 2b) tohto článku, sa predpokladá, že zaplatil Fondu sumu úpisu, ktorá zodpovedá takému zvýšeniu.
c)
Ak člen súhlasí so znížením svojej kvóty, Fond uhradí členovi v priebehu šesťdesiatich dní sumu zodpovedajúcu zníženiu. Úhradu Fond vykoná v mene člena a v takej sume osobitných práv čerpania alebo mien iných určených členov s ich súhlasom, aby sa zabránilo zníženiu držby meny Fondom pod novú kvótu; za výnimočných okolností však Fond môže znížiť svoju držbu meny pod novú kvótu úhradou členovi v jeho vlastnej mene.
d)
Sedemdesiatpercentná väčšina všetkých hlasov sa vyžaduje na akékoľvek rozhodnutie podľa uvedeného odseku a) s výnimkou určenia doby a určenia mien podľa uvedeného ustanovenia.
ČASŤ 4. NAHRÁDZANIE MENY CENNÝMI PAPIERMI
Fond prijme na účet všeobecných zdrojov od ktoréhokoľvek člena namiesto akejkoľvek časti jeho meny, ktorá podľa úsudku Fondu nie je potrebná pre jeho operácie a transakcie, poukážky alebo obdobné dlhopisy vydané členom alebo jeho ukladacím miestom určeným podľa článku XIII, časti 2; také ukladacie cenné papiere budú neobchodovateľné, bezúročné a splatné v ich menovitej hodnote na požiadanie pripísaním v prospech účtu Fondu v určenom ukladacom mieste. Táto časť sa vzťahuje nielen na menu upisovanú členmi, ale aj na akúkoľvek menu inak dlžnú Fondu alebo ním získanú a určenú v prospech Účtu všeobecných zdrojov.
Článok IV
Záväzky vo vzťahu ku kurzovým sústavám
ČASŤ 1. VŠEOBECNÉ ZÁVÄZKY ČLENOV
Ako uznanie toho, že základným poslaním medzinárodnej menovej sústavy je vytvárať mechanizmus, ktorý uľahčuje výmenu tovaru, služieb a kapitálu medzi krajinami a ktorý podporuje zdravý hospodársky rast, a že hlavným zámerom je trvalý rozvoj riadnych základných podmienok potrebných pre finančnú a hospodársku stabilitu, sa každý člen zaväzuje spolupracovať s Fondom a s ostatnými členmi k zabezpečovaniu riadnych devízových sústav a k podpore stabilnej sústavy devízových kurzov. Každý člen najmä
I. bude s náležitým prihliadnutím na svoje podmienky usilovať o také zameranie svojej hospodárskej a finančnej politiky, aby sa podporoval riadny hospodársky rast za primeranej cenovej stability;
II. bude dbať o podporu stability posilňovaním náležitých základných hospodárskych a finančných podmienok i menovej sústavy, ktorá by neviedla k vzniku náhodných porúch;
III. vyvaruje sa manipulácií s devízovými kurzami alebo s medzinárodnou menovou sústavou, ktorými by znemožňoval dosiahnutie účinnej nápravy platobných bilancií alebo ťažil z výhod z nekalej súťaže na úkor ostatných členov; a
IV. bude vykonávať devízovú politiku v súlade so záväzkami podľa tejto časti.
ČASŤ 2. VŠEOBECNÉ USPORIADANIE DEVÍZOVÝCH KURZOV
a)
Každý člen oznámi Fondu do tridsiatich dní odo dňa druhej úpravy tejto Dohody devízovú kurzovú sústavu, ktorú zamýšľa uplatňovať, aby splnil záväzky podľa časti 1 tohto článku, a bude bez meškania oznamovať akékoľvek zmeny vo svojej kurzovej sústave.
b)
Podľa povahy medzinárodnej menovej sústavy, ako prevládala k 1. januáru 1976, môžu kurzové sústavy zahŕňať:
I. udržiavanie hodnoty meny člena a podľa jeho voľby vo vzťahu k osobitným právam čerpania alebo k odlišnému všeobecnému menovateľu inému než zlato, alebo
II. spoločnú sústavu, ktorou členovia udržiavajú hodnotu svojich mien vo vzťahu k hodnote meny alebo mien iných členov, alebo
III. iné kurzové usporiadanie podľa voľby člena.
c)
V súlade s vývojom medzinárodnej menovej sústavy môže Fond väčšinou osemdesiatich piatich percent všetkých hlasov prijať opatrenia o všeobecnom kurzovom usporiadaní bez toho, aby sa obmedzilo právo členov na kurzovú sústavu podľa vlastnej voľby, zodpovedajúce cieľom Fondu i záväzkom podľa časti 1 tohto článku.
ČASŤ 3. DOHĽAD NA KURZOVÉ USPORIADANIE
a)
Fond bude dohliadať na medzinárodnú menovú sústavu, aby zabezpečoval jej účinnosť, ako aj na to, ako sa každý člen vyporiadava so svojimi záväzkami podľa časti 1 tohto článku.
b)
Na plnenie svojich funkcií podľa predchádzajúceho odseku a) bude Fond vykonávať pevný dohľad nad politikou devízových kurzov členov a prijme v tomto smere potrebné zásady ako smernice pre všetkých členov. Každý člen poskytne Fondu nevyhnutné informácie pre taký dohľad a na žiadosť Fondu prerokuje s ním otázky kurzovej politiky. Zásady prijaté Fondom budú zodpovedať spoločnému usporiadaniu, podľa ktorého členovia udržiavajú hodnotu svojich mien vo vzťahu k hodnotám meny alebo mien ostatných členov, rovnako tak ako inému kurzovému usporiadaniu podľa voľby člena, zodpovedajúcemu cieľom Fondu a časti 1 tohto článku. Zásady budú rešpektovať vnútornú sociálnu a celkovú politiku členov a pri ich uplatňovaní bude Fond brať náležitý zreteľ na podmienky členov.
ČASŤ 4. PARITY
Fond môže rozhodnúť osemdesiatpäťpercentnou väčšinou všetkých hlasov, že medzinárodné hospodárske podmienky dovoľujú, aby sa zaviedla široko uplatňovaná sústava kurzového usporiadania spočívajúca v stálych, ale upravovateľných paritách. Fond prijme také rozhodnutie na základe náležitej stability svetovej ekonomiky a vezme pritom do úvahy cenové pohyby a tempá rozvoja ekonomík členov. Rozhodnutie urobí s prihliadnutím na vývoj medzinárodnej menovej sústavy - s osobitným zreteľom na zdroje likvidity a v záujme zabezpečenia účinného pôsobenia sústavy parít, ako aj so zreteľom na dojednanie, podľa ktorého členovia tak s prebytkovosťou, ako aj so schodkovitosťou platobných bilancií pristúpia k rozhodnému pohotovému, účinnému a súmernému opatreniu pre dosiahnutie rovnováhy, ako aj na podklade dojednania o intervenciách a postupe pri riešení nerovnováhy. Po prijatí takého rozhodnutia oznámi Fond členom, že sa uplatňujú ustanovenia Prílohy C.
ČASŤ 5. OSOBITNÉ MENY NA ÚZEMIACH ČLENA
a)
Pri opatrení člena v otázkach jeho meny podľa tohto článku sa bude predpokladať, že sa vzťahuje na jednotlivé meny všetkých území, voči ktorým člen prijal túto Dohodu podľa článku XXXI, časti 2g), pokiaľ člen nevyhlási, že sa tieto opatrenia vzťahujú buď len na menu materského územia, alebo len na jednu alebo viac menovite uvedených osobitných mien, alebo na menu materského územia i na jednu alebo viac menovite uvedených osobitných mien.
b)
Pri konaní Fondu podľa tohto článku sa bude predpokladať, že sa vzťahuje na všetky meny člena podľa predchádzajúceho odseku a), pokiaľ Fond nevyhlási inak.
Článok V
Operácie a transakcie Fondu
ČASŤ 1. INŠTITÚCIA KONAJÚCA S FONDOM
Každý člen bude konať s Fondom len prostredníctvom svojho ministerstva financií, ústrednej banky, stabilizačného fondu alebo inej podobnej finančnej inštitúcie a Fond bude konať len s týmito inštitúciami alebo ich prostredníctvom.
ČASŤ 2. VYMEDZENIE OPERÁCIÍ A TRANSAKCIÍ FONDU
a)
Pokiaľ nie je v tejto Dohode ustanovené inak, transakcie na účet Fondu sa obmedzia len na tie, ktorými sa majú členovi na jeho podnet opatriť zo všeobecných zdrojov Fondu osobitné práva čerpania alebo meny iných členov vedené na Účte všeobecných zdrojov výmenou za menu člena, ktorý požaduje odkup.
b)
Fond môže na požiadanie rozhodnúť o poskytnutí finančných a technických služieb, včítane správy zdrojov, ktorými prispeli členovia, pokiaľ je to v súlade s cieľmi Fondu. Operácie zahrnuté do takých poskytovaných finančných služieb nepôjdu na účet Fondu.
Zo služieb podľa tohto odseku nevznikne členovi žiaden záväzok, pokiaľ s tým neprejaví súhlas.
ČASŤ 3. PODMIENKY PRE POUŽÍVANIE VŠEOBECNÝCH ZDROJOV FONDU
a)
Fond prijme smernice o používaní svojich všeobecných zdrojov včítane smerníc pre dojednanie o pohotových zdrojoch alebo podobné dohody a môže prijať osobitné smernice, ktoré členom pomôžu riešiť ich problémy platobnej bilancie spôsobom zodpovedajúcim ustanoveniu tejto Dohody a budú poskytovať primerané istoty pre dočasné použitie všeobecných zdrojov Fondu.
b)
Člen bude oprávnený odkúpiť meny iných členov od Fondu za zodpovedajúcu sumu svojej vlastnej meny za týchto podmienok:
I. použitie všeobecných zdrojov Fondu členom bude v súlade s ustanoveniami tejto Dohody a so smernicami vydanými na ich podklade;
II. člen doloží, že potrebuje vykonať odkup pre riešenie stavu svojej platobnej bilancie alebo rezerv, príp. ich vývoja;
III. navrhovaný odkup bude buď odkupom rezervnej tranše, alebo bude v takom rozsahu, aby vo Fonde držba meny člena, ktorý vykonáva odkup, nepresiahla dvesto percent jeho kvóty;
IV. Fondu nedošli skôr vyhlásenia podľa časti 5 tohto článku, podľa článku VI, časti 1 alebo článku XXVI, časti 2a), že člen, ktorý požaduje odkup, nie je spôsobilý používať všeobecné zdroje Fondu.
c)
Fond preskúma žiadosť o odkup, aby rozhodol, či navrhovaný odkup by bol v zhode s ustanoveniami tejto Dohody a so smernicami prijatými na jej vykonanie s tým, že k žiadostiam o odkup rezervnej tranše nebudú vznášané výhrady.
d)
Fond prijme smernice s určením postupu pre výber mien určených na predaj, pričom po prerokovaní s členmi vezme do úvahy stav platobnej bilancie a stav rezerv členov i vývoj na devízových trhoch, ako aj žiadúce posilňovanie výhľadovo vyrovnaných pozícií vo Fonde; ak niektorý člen doloží, že navrhuje odkup meny iného člena, pretože kupujúci člen chce získať za svoju menu zodpovedajúcu sumu ponúkanú týmto ďalším členom, bude oprávnený odkúpiť menu tohto ďalšieho člena, pokiaľ Fond nevyhlási podľa článku VII, časť 3, že držba takej meny sa stala nedostatkovou.
e)
I. Každý člen zabezpečí, že zostatky jeho meny odkupované od Fondu sú zostatkami voľne použiteľnej meny, alebo že môžu byť vymenené v čase odkupu za voľne použiteľnú menu podľa jeho voľby a pri devízovom kurze medzi týmito dvoma menami, ktorý zodpovedá kurzu medzi nimi na základe článku XIX, časti 7a).
II. Každý člen, ktorého mena sa od Fondu odkupuje alebo získava výmenou za menu odkúpenú od Fondu, bude spolupracovať s Fondom aj s ďalšími členmi, aby sa umožnilo, že také zostatky budú vymenené v čase odkupu za voľne použiteľné meny ostatných členov.
III. Výmenu meny, ktorá nie je voľne použiteľná, vykoná podľa bodu I člen, ktorého mena sa odkupuje, pokiaľ sa tento člen a kupujúci člen nedohodnú na inom postupe.
IV. Člen kupujúci od Fondu voľne použiteľnú menu ďalšieho člena a požadujúci vymeniť ju za ďalšiu voľne použiteľnú menu, vykoná výmenu s iným členom, ak si tak tento člen praje. Výmena sa vykoná za voľne použiteľnú menu vybranú druhým členom pri kurze podľa bodu I.
f)
Fond môže dohodnúť podľa schválených smerníc a postupov, že namiesto mien ostatných členov poskytne účastníkovi, ktorý vykonáva odkup podľa tejto časti, osobitné práva čerpania.
ČASŤ 4. ODPUSTENIE PODMIENOK
Fond môže podľa svojho uváženia a za podmienok, ktoré zabezpečujú jeho záujmy, odpustiť ktorúkoľvek z podmienok ustanovených v časti 3b) (III) a (IV) tohto článku, najmä ak ide o členov, o ktorých je známe, že sa vystríhali rozsiahleho alebo stáleho používania všeobecných zdrojov Fondu. Pri odpúšťaní podmienok Fond uváži periodické alebo výnimočné požiadavky člena domáhajúceho sa odpustenia. Fond vezme tiež do úvahy ochotu člena dať do zálohu ako vedľajšie zabezpečenie prijateľné aktíva, ktoré majú podľa názoru Fondu dostatočnú hodnotu, aby chránili jeho záujmy, a môže záloh takého vedľajšieho zabezpečenia požadovať ako podmienku pre odpustenie.
ČASŤ 5. NESPÔSOBILOSŤ POUŽÍVAŤ VŠEOBECNÉ ZDROJE FONDU
Kedykoľvek sa Fond domnieva, že člen používa všeobecné zdroje Fondu spôsobom, ktorý odporuje jeho cieľom, predloží členovi správu o svojich názoroch a určí primeranú lehotu na odpoveď. Po predložení tejto správy môže Fond obmedziť používanie všeobecných zdrojov týmto členom. Ak nedôjde do určenej lehoty od člena odpoveď, alebo ak je došlá odpoveď neuspokojujúca, môže Fond naďalej obmedzovať členovi používanie všeobecných zdrojov Fondu alebo môže člena, keď ho primerane upovedomil, vyhlásiť za nespôsobilého používať všeobecné zdroje Fondu.
ČASŤ 6. INÉ ODKUPY A PREDAJE OSOBITNÝCH PRÁV ČERPANIA FONDOM
a)
Fond môže prijať osobitné práva čerpania ponúknuté účastníkom za zodpovedajúcu sumu mien iných členov.
b)
Fond môže poskytnúť účastníkovi na jeho žiadosť osobitné práva čerpania za zodpovedajúcu sumu mien iných členov. Držba členovej meny Fondom neprevýši ako dôsledok týchto transakcií úroveň, pri ktorej by držba podliehala poplatkom podľa časti 8b) (II) tohto článku.
c)
Meny poskytnuté alebo prijaté Fondom podľa tejto časti sa budú vyberať podľa smerníc, ktoré vezmú do úvahy zásady časti 3d) alebo 7i) tohto článku. Fond môže pristúpiť k transakciám podľa tejto časti jedine vtedy, ak člen, ktorého menu Fond poskytuje alebo prijíma, súhlasí s takým použitím svojej meny.
ČASŤ 7. SPÄTNÝ ODKUP VLASTNEJ MENY Z DRŽBY FONDU
a)
Člen bude oprávnený kedykoľvek odkúpiť späť svoju menu z držby Fondu, ktorá podlieha poplatkom podľa časti 8b) tohto článku.
b)
Od člena, ktorý vykonal odkup podľa časti 3 tohto článku, sa bude spravidla očakávať, že pristúpi k spätnému odkupu svojej meny z držby Fondu, ktorá vyplýva z odkupu a podlieha poplatkom podľa časti 8b) tohto článku, len čo sa zlepší jeho platobná bilancia a stav rezerv. Člen pristúpi k spätnému odkupu tejto držby, ak podľa smerníc o spätnom odkupe, ktoré Fond prijme, a po prerokovaní s ním Fond vyhlási, že má pristúpiť k spätnému odkupu vzhľadom na to, že sa zlepšila jeho platobná bilancia a stav rezerv.
c)
Člen, ktorý vykonal odkup podľa časti 3 tohto článku, vykoná spätný odkup svojej meny z držby Fondu, ktorá vyplýva z odkupu a podlieha poplatkom podľa časti 8b) tohto článku, a to však najneskôr do piatich rokov po dni, ku ktorému sa vykonal odkup. Fond môže predpísať, aby spätný odkup člen vykonával v splátkach v lehote od troch do piatich rokov po dni odkupu. Fond môže osemdesiatpäťpercentnou väčšinou všetkých hlasov pozmeniť obdobie pre spätný odkup podľa tohto odseku a akékoľvek obdobie takto prijaté sa bude uplatňovať voči všetkým členom.
d)
Fond môže osemdesiatpäťpercentnou väčšinou všetkých hlasov prijať iné lehoty, než ako je uvedené v predchádzajúcom odseku c), ktoré budú platiť rovnako pre všetkých členov na spätné odkupy držby meny nadobudnutej Fondom podľa osobitných smerníc o použití jeho všeobecných zdrojov.
e)
Člen pristúpi v súlade so smernicami, ktoré Fond prijme sedemdesiatpercentnou väčšinou všetkých svojich hlasov, na spätný odkup svojej meny z držby Fondu, ktorej nadobudnutie nevyplynulo z odkupov a držba podlieha poplatkom podľa časti 8b) (II) tohto článku.
f)
Rozhodnutie, ktorým sa ustanovuje, že podľa smerníc o použití všeobecných zdrojov Fondu bude obdobie na spätný odkup podľa predchádzajúcich odsekov c) alebo d) kratšie, než ako je ustanovené podľa uvedených smerníc, sa bude vzťahovať len na držbu, ktorú Fond nadobudol po dni účinnosti takého rozhodnutia.
g)
Na žiadosť člena môže Fond odložiť dátum splatnosti záväzku spätného odkupu, ale nie nad hranicu lehôt podľa odsekov c) alebo d) alebo podľa smerníc prijatých Fondom podľa odseku e), pokiaľ Fond nerozhodne sedemdesiatpercentnou väčšinou všetkých hlasov, že dlhšie obdobie na spätný odkup, ktoré zodpovedá dočasnému použitiu všeobecných zdrojov Fondu, je odôvodnené preto, že vyrovnanie záväzku ku dňu splatnosti by členovi vyvolalo mimoriadne ťažkosti.
h)
Smernice Fondu podľa časti 3d) tohto článku možno doplniť ustanovením, podľa ktorého môže Fond rozhodnúť po prerokovaní s členom, že odpredá podľa časti 3b) tohto článku svoju držbu meny tohto člena, u ktorého nedošlo ku spätnému odkupu v súlade s touto časťou 7 bez toho, aby tým boli dotknuté akékoľvek iné opatrenia, ku ktorým môže Fond pristúpiť podľa ktoréhokoľvek iného ustanovenia tejto Dohody.
i)
Všetky spätné odkupy podľa tejto časti sa budú uhrádzať osobitnými právami čerpania alebo menami iných členov určených Fondom. Pokiaľ ide o meny, ktoré majú použiť členovia pri spätných odkupoch, Fond prijme smernice a pravidlá o postupe, v ktorých sa prihliadne na zásady v časti 3d) tohto článku. Držba meny niektorého člena Fondom, ktorá sa používa na spätný odkup, neprevýši spätným odkupom úroveň, pri ktorej by podliehala poplatkom podľa časti 8b) (II) tohto článku.
j)
I. Ak mena niektorého člena výslovne určená podľa predchádzajúceho odseku i) nie je voľne použiteľnou menou, potom taký člen zabezpečí, že ju môže člen vykonávajúci spätný odkup získať v čase tohto odkupu za voľne použiteľnú menu podľa výberu člena, ktorého mena sa zahrnula medzi určené meny. Výmena meny podľa tohto opatrenia sa uskutoční pri devízovom kurze medzi týmito dvoma menami, ktorý zodpovedá kurzu medzi nimi na základe článku XIX, časti 7a).
k)
II. Každý člen, ktorého menu určil Fond pre spätné odkupy, bude spolupracovať s Fondom aj s inými členmi, aby umožnil tým členom, ktorí vykonávajú spätný odkup, získať v čase tohto odkupu určenú menu za voľne použiteľné meny iných členov.
III. Výmena podľa odseku j) (I) sa vykoná s členom, ktorého mena je na to určená, pokiaľ sa tento člen spolu s členom vykonávajúcim spätný odkup nedohodne na odlišnom postupe.
IV. Ak člen vykonávajúci spätný odkup si praje získať v čase tohto odkupu voľne použiteľnú menu ďalšieho člena určeného Fondom podľa odseku i), dostane ju, ak tak požaduje iný člen, od tohto iného člena za voľne použiteľnú menu pri kurze, na ktorý sa vzťahuje odsek j) (I). Fond môže určiť predpisy o voľne použiteľnej mene, ktorá sa má zaobstarávať výmenou.
ČASŤ 8. POPLATKY
a)
I. Fond uloží manipulačný poplatok členovi pri kúpe osobitných práv čerpania alebo meny iného člena z Účtu všeobecných zdrojov za jeho vlastnú menu, pričom Fond môže určiť nižší manipulačný poplatok na odkupy v rámci rezervnej tranše než na ostatné kúpy. Správny poplatok na odkupy rezervnej tranše neprevýši pol percenta.
II. Fond môže uložiť poplatok na dojednanie o pohotových zdrojoch alebo na podobné dohody. Fond môže rozhodnúť, že poplatok za dojednanie sa vyrovná správnym poplatkom ukladaným podľa predchádzajúceho odseku (I) pri kúpach podľa tohto dojednania.
b)
Fond bude ukladať poplatky na svoje priemerné denné zostatky členovej meny na Účte všeobecných zdrojov v týchto prípadoch:
I. boli získané podľa smerníc, ktoré sa vzťahujú na prípady vylučovania podľa článku XXX c) alebo
II. prevyšujú sumu členovej kvóty po vylúčení ktorýchkoľvek zostatkov, na ktoré sa vzťahuje predchádzajúci odsek (I).
Sadzby poplatku sa budú obvykle zvyšovať v časových pásmach za dobu, po ktorú držba zostatkov trvá.
c)
Ak člen nevykoná spätný odkup vyžadovaný podľa časti 7 tohto článku, môže Fond po rokovaní s ním o znížení svojej držby jeho meny uložiť také poplatky na svoju držbu členovej meny, pri ktorej malo dôjsť k spätnému odkupu, ako Fond považuje za primerané.
d)
Na rozhodnutie o sadzbách poplatkov podľa odsekov a) a b), ktoré budú jednotné pre všetkých členov, a podľa predchádzajúceho odseku c) sa vyžaduje sedemdesiatpercentná väčšina všetkých hlasov.
e)
Člen bude platiť všetky poplatky v osobitných právach čerpania, pričom Fond môže členovi povoliť vo výnimočných prípadoch úpravu poplatkov v menách iných členov určených Fondom po prerokovaní s nimi, alebo v jeho vlastnej mene. Držba meny niektorého člena Fondom pritom neprevýši z dôvodov platieb podľa tohto opatrenia úroveň, pri ktorých by už podliehala poplatkom podľa b) (II).
ČASŤ 9. ODMENY
a)
Fond uhradí odmenu za sumu, o ktorú percento kvóty predpísanej podľa ďalších odsekov b) a c) prevyšuje priemerné denné zostatky členovej meny v držbe Fondu na Účte všeobecných zdrojov, ak nejde o zostatky získané podľa smerníc, ktoré vedú k ich vylúčeniu podľa článku XXX c). Sadzba odmeny, ktorú Fond určí väčšinou sedemdesiatich percent všetkých hlasov, je rovnaká pre všetkých členov a nebude vyššia ako úroková sadzba podľa článku XX, časť 3, ale ani nižšia ako štyri pätiny tejto úrokovej sadzby. Pri určení sadzby odmeny vezme Fond do úvahy sadzby poplatkov podľa časti 8b) tohto článku V.
b)
Percento kvóty uplatňované na účely predchádzajúceho odseku a) sa určí takto:
I. pre každého člena, ktorý sa stal členom pred druhou úpravou tejto Dohody, percento kvóty zodpovedajúce sedemdesiatim piatim percentám jeho kvóty ku dňu účinnosti druhej zmeny Dohody, a pre každého člena, ktorý sa stal členom po druhej úprave Dohody, percento kvóty vypočítané ako podiel súčtu súm, ktoré zodpovedajú percentám kvóty, ktoré sa uplatňujú voči ostatným členom ku dňu, ku ktorému sa začalo členstvo takého člena, a súčtu kvót ostatných členov k tomu istému dňu; plus
II. sumy, ktoré zaplatil Fondu v mene alebo v osobitných právach čerpania podľa článku III, časti 3a) odo dňa určeného podľa predchádzajúceho odseku b) (I); mínus
III. sumy, ktoré dostal od Fondu v mene alebo v osobitných právach čerpania podľa článku III, časti 3c) odo dňa určeného podľa b) (I).
c)
Fond môže na podklade rozhodnutia sedemdesiatpercentnej väčšiny všetkých hlasov zvýšiť každému členovi doterajšie percento kvóty uplatňované na účely uvedené v odseku a)
I. až do percentnej sadzby nepresahujúcej sto percent, ktorá sa určí pre každého člena na základe rovnakých kritérií pre všetkých členov, alebo
II. do výšky sto percent pre všetkých členov.
d)
Odmena sa uhradí v osobitných právach čerpania, pokiaľ sa Fond alebo člen nerozhodnú, že sa úhrada členovi vykoná v jeho vlastnej mene.
ČASŤ 10. VÝPOČTY
a)
Hodnota položiek imania Fondu na účtoch Všeobecnej správy sa vyjadruje v osobitných právach čerpania.
b)
Všetky výpočty, ktoré sa týkajú mien členov pri uplatňovaní ustanovení tejto Dohody s výnimkou článku IV a prílohy C, sa budú vykonávať pri kurzoch, za ktorých Fond zúčtováva tieto meny podľa časti 11 tohto článku.
c)
Do výpočtu súm meny týkajúcich sa kvóty pri uplatňovaní tejto Dohody sa nebude zahŕňať mena, ktorá je na Osobitnom výplatnom účte alebo na Ukladacom účte.
ČASŤ 11. UDRŽIAVANIE HODNOTY
a)
Hodnota mien členov na Účte všeobecných zdrojov sa bude udržiavať v osobitných právach čerpania v súlade s devízovými kurzami podľa článku XIX časti 7a).
b)
K úprave výšky meny člena v držbe Fondu sa v zhode s touto časťou prikročí v prípadoch, keď sa táto mena použije v niektorej operácii alebo transakcii medzi Fondom a ďalším členom, a vtedy, ak tak môže rozhodnúť Fond alebo požiadať člen. Úhrady Fondu alebo Fondom podľa takej úpravy sa vykonajú v priebehu primeranej doby po dni úpravy podľa rozhodnutia Fondu a kedykoľvek inokedy na požiadanie člena.
ČASŤ 12. OSTATNÉ OPERÁCIE A TRANSAKCIE
a)
Vo všetkých svojich smerniciach a rozhodnutiach podľa tejto časti bude Fond vedený cieľmi vytýčenými v článku VIII časti 7 a zámerom zabraňovať riadeniu ceny zlata na trhu alebo určeniu jeho pevnej ceny.
b)
Rozhodnutia Fondu o účasti na operáciách alebo transakciách podľa ďalších odsekov c), d) a e) sa budú prijímať na základe väčšiny osemdesiatich piatich percent všetkých hlasov.
c)
Fond môže predať zlato za menu ktoréhokoľvek člena po porade s členom, za ktorého menu sa zlato predáva, za predpokladu, že držba členovej meny Fondom na Účte všeobecných zdrojov neprevýši týmto predajom úroveň, pri ktorej by členovia podliehali poplatkom podľa časti 8, b/II tohto článku bez súhlasu člena, a za predpokladu, že Fond na žiadosť člena vymení v čase predaja takú časť získanej meny za menu iného člena, aby sa tým predišlo takému zvýšeniu. Výmena niektorej meny za menu iného člena sa vykoná po prerokovaní s týmto členom a nesmie viesť k zvýšeniu držby meny tohto člena vo Fonde nad úroveň, pri ktorej by členovia podliehali poplatkom podľa časti 8, b/II tohto článku. Z hľadiska výmen určí Fond smernice a postupy, pri ktorých vezme do úvahy zásady uplatnené v časti 7, (I) tohto článku. Predaje niektorému členovi podľa tohto opatrenia sa budú realizovať za cenu dojednanú pre každú transakciu na základe cien na trhu.
d)
Fond môže prijať od člena platby v zlate namiesto osobitných práv čerpania alebo meny pri ktorýchkoľvek operáciách alebo transakciách podľa tejto Dohody. Platby Fondu podľa tohto opatrenia budú za cenu dojednanú pre každú operáciu alebo transakciu na základe cien na trhu.
e)
Fond môže odpredať zlato, ktoré je v jeho držbe ku dňu účinnosti druhej úpravy tejto Dohody tým členom, ktorí boli členmi k 31. augustu 1975 a ktorí súhlasia s jeho odkupom, v pomere k ich kvótam k tomuto dátumu. Ak Fond zamýšľa odpredať zlato podľa c) na účel uvedený podľa f) (II), môže predať každému členovi z rozvojových krajín, ktorý ho chce odkúpiť, takú časť zlata, ktorá by v prípade kúpy podľa c) tvorila prebytok, aký by mu mohol byť inak pridelený podľa f) (III). Zlato, ktoré by sa mohlo podľa tohto opatrenia predať členovi, ktorý bol vyhlásený za nespôsobilého používať všeobecné zdroje Fondu podľa časti 5 tohto článku, sa mu predá až po zrušení takej nespôsobilosti, pokiaľ Fond nerozhodne urobiť taký predaj skôr. Predaj zlata členovi podľa tohto odseku e) sa uskutoční za jeho menu a za cenu zodpovedajúcu v čase predaja 0,888671 gramu rýdzeho zlata za jednotku osobitného práva čerpania.
f)
Kedykoľvek Fond predá podľa odseku c) zlato, ktoré je v jeho držbe ku dňu druhej úpravy tejto Dohody, pôjde suma výťažku zodpovedajúca ku dňu predaja 0,888671 gramu rýdzeho zlata za jednotku osobitného práva čerpania na Účet všeobecných zdrojov a s výnimkou, keď Fond rozhodne inak podľa odseku g), pôjde akýkoľvek rozdiel na Osobitný výplatný účet. Tieto aktíva na Osobitnom výplatnom účte sa budú viesť oddelene od ostatných účtov Všeobecnej správy a môžu sa kedykoľvek použiť:
I. na prevody na Účet všeobecných zdrojov na okamžité použitie pre operácie a transakcie, na ktoré je dané splnomocnenie podľa iných opatrení tejto Dohody, než uvádza táto časť;
II. na operácie a transakcie, na ktoré nie je dané splnomocnenie podľa iných opatrení tejto Dohody, sú však v súlade s cieľmi Fondu. Podľa tohto odseku f) (II) sa môže poskytnúť za osobitných podmienok pomoc pre potreby platobnej bilancie členom z rozvojových krajín, ktorí sú v ťažkom postavení; na tento účel vezme Fond do úvahy úroveň dôchodku na obyvateľa;
III. členom z rozvojových krajín, ktorí boli členmi 31. 8. 1975, na prídel v pomere podľa ich kvót tej časti aktív, ktorú Fond rozhodne použiť na účely podľa predchádzajúceho odseku (II), ako zodpovedá pomeru kvót týchto členov ku dňu prídelu k úhrnu kvót všetkých členov k rovnakému dátumu, a to za predpokladu, že prídel podľa tohto opatrenia členovi, ktorý bol vyhlásený za nespôsobilého používať všeobecné zdroje Fondu podľa časti 5 tohto článku, sa vykoná, až nespôsobilosť pominie, pokiaľ Fond nerozhodne pristúpiť k prídelu skôr.
 Na rozhodnutie o použití aktív podľa odseku (I) sa vyžaduje sedemdesiatpercentná väčšina všetkých hlasov a rozhodnutie podľa (II) a (III) osemdesiatpäťpercentná väčšina všetkých hlasov.
g)
Fond môže rozhodnúť osemdesiatpäťpercentnou väčšinou všetkých hlasov, že časť rozdielu, na ktorý sa vzťahuje odsek f), sa prevedie na Ukladací účet v súlade s opatreniami článku XII časti 6 f).
h)
Až do použitia uvedeného v odseku f) môže Fond ukladať menu niektorého člena, ktorú má na Osobitnom výplatnom účte, do obchodovateľných dlhopisov tohto člena alebo do obchodovateľných dlhopisov medzinárodných finančných organizácií. Príjmy z takej investície i úroky prijaté podľa f) (II) idú na Osobitný výplatný účet. K žiadnemu ukladaniu takých prostriedkov nedôjde bez súhlasu člena, ktorého mena je použitá na zamýšľané investovanie. Fond bude investovať len do dlhopisov v osobitných právach čerpania alebo v mene na to použitej.
i)
Na správne výdavky Osobitného výplatného účtu uhrádzané z Účtu všeobecných zdrojov bude z času na čas Účet všeobecných zdrojov krytý prevodom z Osobitného výplatného účtu na základe rozumného odhadu takých výdavkov.
j)
Osobitný výplatný účet sa uzavrie v prípade likvidácie Fondu a môže byť uzavretý pred likvidáciou Fondu na základe rozhodnutia väčšinou sedemdesiatich percent všetkých hlasov. Pri uzavretí účtu z dôvodu likvidácie Fondu budú akékoľvek aktíva na tomto účte rozdelené podľa ustanovení Prílohy K. Pri jeho uzavretí pred likvidáciou Fondu budú na bezprostredné použitie pre operácie a transakcie. Sedemdesiatpercentnou väčšinou všetkých hlasov môže Fond prijať pravidlá a predpisy pre správu Osobitného výplatného účtu.
Článok VI
Prevody kapitálu
ČASŤ 1. POUŽÍVANIE VŠEOBECNÝCH ZDROJOV FONDU NA KAPITÁLOVÉ PREVODY
a)
Člen nesmie používať všeobecné zdroje Fondu na krytie veľkého alebo trvalého úniku kapitálu s výnimkou ustanovení časti 2 tohto článku a Fond môže vyzvať člena, aby uplatnením dohľadu zabránil takému používaniu všeobecných zdrojov Fondu. Ak člen po tom, čo dostal takú výzvu, opomenie uplatniť vhodné kontrolné opatrenia, môže ho Fond vyhlásiť za nespôsobilého používať všeobecné zdroje Fondu.
b)
Nič v tejto časti nemá viesť k výkladu, že sa má
I. zabraňovať používaniu všeobecných zdrojov Fondu na kapitálové transakcie primeraného rozsahu potrebné na rozvoj vývozu alebo na bežný priebeh obchodnej, bankovej alebo inej takej činnosti, alebo že sa má
II. pôsobiť na kapitálové pohyby, ktoré sa uhrádzajú z vlastných zdrojov člena, pričom sa však členovia zaväzujú, že také kapitálové pohyby budú v súlade s cieľmi Fondu.
ČASŤ 2. OSOBITNÉ USTANOVENIA PRE PREVODY KAPITÁLU
Člen bude oprávnený pristúpiť k odkupu rezervnej tranše na krytie kapitálových prevodov.
ČASŤ 3. KONTROLA KAPITÁLOVÝCH PREVODOV
Členovia môžu vykonávať takú kontrolu, aká je nevyhnutná na úpravy medzinárodných kapitálových pohybov, žiadny člen však nesmie vykonávať túto kontrolu spôsobom, ktorým by sa obmedzovali platby za bežné transakcie alebo ktorými by sa nepatrične zdržovali prevody na vyrovnávanie záväzkov s výnimkou ustanovení článku VII, časti 3b) a článku XIV, časti 2.
Článok VII
Dopĺňanie mien a nedostatkové meny
ČASŤ 1. OPATRENIA NA DOPĹŇANIE MIEN V DRŽBE FONDU
Ak Fond pokladá za účelné doplniť svoju držbu meny ktoréhokoľvek člena na Účte všeobecných zdrojov, môže urobiť niektoré alebo obe z týchto opatrení:
I. navrhnúť členovi, aby požičal svoju menu Fondu za predpokladov a podmienok dojednaných medzi Fondom a členom, alebo aby si Fond so súhlasom člena vypožičal takú menu z iného zdroja buď na území člena, alebo mimo neho, žiadny člen však nie je povinný poskytnúť také pôžičky Fondu alebo súhlasiť, aby si Fond vypožičal jeho menu z akéhokoľvek iného zdroja;
II. žiadať, aby člen, ak ide o účastníka, predal svoju menu Fondu za osobitné práva čerpania z Účtu všeobecných zdrojov v zhode s článkom XIX časti 4. Pri dopĺňaní zdrojov v osobitných právach čerpania venuje Fond patričnú pozornosť zásadám o určovaní designácií podľa článku XIX, časti 5.
ČASŤ 2. VŠEOBECNÝ NEDOSTATOK MENY
Ak Fond zistí, že sa vytvára všeobecný nedostatok určitej meny, môže to oznámiť členom a vydať správu uvádzajúcu príčiny tohto nedostatku a obsahujúcu odporúčanie, ako ho odstrániť. Zástupca člena, o ktorého menu ide, sa zúčastní na príprave správy.
ČASŤ 3. NEDOSTATOK MENOVEJ DRŽBY FONDU
a)
Ak bude Fondu zrejmé, že dopyt po mene niektorého člena vážne ohrozuje schopnosť Fondu obstarávať túto menu, Fond oficiálne vyhlási, či už vydal alebo nie správu podľa časti 2 tohto článku, takú menu za nedostatkovú a nabudúce bude prideľovať svoju pohotovú a dopĺňanú zásobu nedostatkovej meny s patričným zreteľom na pomerné potreby členov, na všeobecnú medzinárodnú hospodársku situáciu a všetky iné dôležité okolnosti. Fond tiež vydá správu o svojom postupe.
b)
Formálne vyhlásenie podľa predchádzajúceho odseku a) bude pôsobiť ako splnomocnenie ktoréhokoľvek člena, aby po porade s Fondom dočasne obmedzil voľnosť devízových operácií v nedostatkovej mene. Bez ujmy na ustanoveniach článku IV a prílohy C bude mať člen plnú voľnosť pri určení druhu takých obmedzení; tieto obmedzenia však nepresiahnu nevyhnutnú mieru na obmedzenie dopytu po nedostatkovej mene na zásobu, ktorú príslušný člen má alebo ktorá mu plynie; obmedzenie sa uvoľní a zruší, len čo to podmienky dovolia.
c)
Splnomocnenie podľa predchádzajúceho odseku b) zanikne, kedykoľvek Fond oficiálne vyhlási, že príslušná mena už nie je považovaná za nedostatkovú.
ČASŤ 4. UPLATNENIE OBMEDZOVACÍCH OPATRENÍ
Každý člen, ktorý ukladá obmedzenia týkajúce sa meny ktoréhokoľvek iného člena podľa ustanovenia časti 3b) tohto článku, má s pochopením uvážiť námietky iného člena týkajúce sa vykonávania takých obmedzení.
ČASŤ 5. ÚČINOK INÝCH MEDZINÁRODNÝCH DOHÔD NA OBMEDZENIA
Členovia súhlasia s tým, že sa nebudú dovolávať záväzkov z dohovorov uzavretých pred touto Dohodou s iným členom takým spôsobom, ktorý by bránil vykonávať ustanovenia tohto článku.
Článok VIII
Všeobecné záväzky členov
ČASŤ 1. ÚVOD
Dodatkom k záväzkom prevzatým podľa ostatných článkov tejto Dohody sa každý člen podrobuje záväzkom ustanoveným v tomto článku.
ČASŤ 2. UPUSTENIE OD OBMEDZOVANIA BEŽNÝCH PLATIEB
a)
Bez ujmy na ustanoveniach článku VII, časti 3b) a článku XIV, časti 2 nebude žiadny člen bez súhlasu Fondu ukladať obmedzenie platieb a prevodov v bežných medzinárodných transakciách.
b)
Na území žiadneho z členov nemožno vynútiť uzavretie devízových kontraktov, ktoré sa týkajú meny ktoréhokoľvek člena a sú v rozpore s predpismi devízovej správy tohto člena udržiavanými v platnosti alebo zavádzanými v súlade s touto Dohodou. Okrem toho môžu členovia po vzájomnej dohode spolupracovať na opatreniach v záujme zvýšenia účinnosti predpisov devízového konania ktoréhokoľvek člena za predpokladu, že také opatrenia a úpravy sú v súlade s touto Dohodou.
ČASŤ 3. UPUSTENIE OD DISKRIMINAČNÝCH MENOVÝCH PRAKTÍK
Žiadny člen sa nesmie podieľať alebo dovoliť svojim finančným inštitúciám, na ktoré sa vzťahuje článok V, časť 1, aby sa zúčastnili na akýchkoľvek diskriminačných menových opatreniach alebo praktikách plurality kurzov, či v rámci podľa ustanovení článku IV či mimo neho alebo ustanovení predpísaných prílohou C alebo podľa nej - okrem prípadov, na ktoré ho splnomocňuje táto Dohoda alebo ktoré schválil Fond. Ak v čase, keď táto Dohoda nadobudne platnosť, sa také opatrenia a praktiky uplatňujú, je príslušný člen povinný konzultovať s Fondom, ako ich postupne odstrániť, pokiaľ sa neudržiavajú v platnosti alebo nezavádzajú podľa článku XIV, časti 2, v ktorom prípade sa použijú ustanovenia časti 3 uvedeného článku.
ČASŤ 4. VYMENITEĽNOSŤ ZOSTATKOV MENY V ZAHRANIČNEJ DRŽBE
a)
Každý člen bude kupovať zostatky svojej meny, ktoré sú v držbe iného člena, ak tento člen, ktorý žiada odkup, doloží,
I. že zostatky určené na odkup sa získali nedávno ako výsledok bežných transakcií; alebo
II. že ich výmena je potrebná na platby za bežné transakcie.
Kupujúci člen bude mať možnosť voľby platiť buď v osobitných právach čerpania - s výhradou ustanovení článku XIX, časti 4, alebo v mene člena, ktorý požaduje odkup.
b)
Záväzok uvedený v odseku a) neplatí, ak
I. vymeniteľnosť zostatkov bola obmedzená podľa časti 2 tohto článku alebo článku VI, časti 3;
II. zostatky sa nahromadili ako výsledok transakcií uskutočnených skôr, než člen odstránil obmedzenia udržiavané v platnosti alebo zavádzané podľa článku XIV, časti 2;
III. zostatky boli získané v rozpore s devízovými predpismi člena, od ktorého sa požaduje ich odkup;
IV. mena člena, ktorý požaduje odkup, bola vyhlásená za nedostatkovú podľa článku VII, časti 3a); alebo
V. člen, ktorý bol požiadaný o odkup, nie je z akéhokoľvek dôvodu oprávnený kupovať od Fondu meny iných členov za svoju vlastnú menu.
ČASŤ 5. DODÁVANIE INFORMÁCIÍ
a)
Fond môže požadovať, aby členovia poskytovali také informácie, ktoré považuje za potrebné pre svoju činnosť, a to ako minimum potrebné pre účinné plnenie povinností Fondu, včítane údajov o národnej ekonomike týkajúcich sa týchto otázok:
I. oficiálna držba 1. zlata, 2. devíz, a to doma i v zahraničí;
II. držba 1. zlata, 2. devíz doma i v zahraničí v bankových a finančných inštitúciách iných ako oficiálnych;
III. ťažba zlata;
IV. vývoz a dovoz zlata podľa krajín určenia a pôvodu;
V. celkové vývozy a dovozy tovaru vyjadrené v hodnotách domácej meny podľa krajín určenia a pôvodu;
VI. medzinárodné platobné bilancie zahŕňajúce 1. obchod s tovarom a služby, 2. transakcie so zlatom, 3. známe kapitálové transakcie a 4. ostatné položky;
VII. stav medzinárodných investícií, t. j. investícií na území člena s vlastníctvom v zahraničí a investícií v zahraničí s vlastníctvom osôb na jeho území, pokiaľ možno tieto informácie poskytnúť;
VIII. národný dôchodok;
IX. cenové indexy, t. j. indexy veľkoobchodných aj maloobchodných cien tovaru a cien vývozných aj dovozných;
X. nákupné a predajné kurzy cudzích mien;
XI. riadenie devízového hospodárstva, t. j. vyčerpávajúci opis devízových opatrení platných v čase prijatia členstva vo Fonde a podrobnosti neskorších zmien, len čo nastanú; a
XII. pokiaľ existujú oficiálne clearingové dohody, uviesť podrobné údaje o sumách určených na zúčtovanie, ktoré vyplývajú z obchodných a finančných transakcií, a o dĺžke času, po ktorý také nedoplatky neboli vyrovnané.
b)
Pri požadovaní informácií Fond uváži meniacu sa schopnosť členov poskytovať žiadané údaje. Členovia nebudú povinní poskytovať informácie do takých podrobností, že by sa tým prezrádzali záležitosti jednotlivcov alebo obchodných spoločností. Členovia sa však zaväzujú, že dodajú vyžiadané informácie tak podrobné a presné, ako to možno vykonať, a vyhnú sa, pokiaľ možno, prostým odhadom.
c)
Na podklade dohody s členmi si môže Fond zabezpečiť ďalšie informácie. Má plniť funkciu ústredia pre zber a výmenu informácií o menových a finančných otázkach a uľahčovať tak prípravu štúdií, ktoré majú pomôcť členom pri spracúvaní rozvojových opatrení sledujúcich ciele Fondu.
ČASŤ 6. PORADY MEDZI ČLENMI O EXISTUJÚCICH MEDZINÁRODNÝCH DOHODÁCH
Tam, kde je člen podľa tejto Dohody oprávnený, aby za mimoriadnych a dočasných okolností, ktoré sú v nej uvedené, udržiaval alebo zavádzal obmedzenia devízových transakcií, a tam, kde sú medzi členmi iné záväzky uzavreté pred touto Dohodou, ktoré odporujú uplatňovaniam takých obmedzení, sa strany zúčastnené na takých záväzkoch spoločne poradia, aby urobili vzájomne prijateľné úpravy, ako bude nevyhnutné. Ustanovenia tohto článku nebudú na ujmu účinnosti článku VII, časti 5.
ČASŤ 7. POVINNOSŤ SPOLUPRACOVAŤ V OTÁZKACH REZERVNÝCH HODNÔT
Každý člen sa zaväzuje spolupracovať s Fondom aj s inými členmi, aby sa zabezpečilo, že smernice člena týkajúce sa rezervných hodnôt budú v súlade so zámermi podporiť lepší medzinárodný dohľad na medzinárodnú likviditu a vytvárať z osobitného práva čerpania hlavnú zložku rezerv v medzinárodnej menovej sústave.
Článok IX
Štatus, imunity a prednostné práva
ČASŤ 1. ÚČEL ČLÁNKU
Fondu budú priznané na území každého člena štatus, imunity a prednostné práva, ako je uvedené v tomto článku, aby mohol plniť funkcie, ktorými je poverený.
ČASŤ 2. ŠTATUS FONDU
Fond je plnoprávnou právnickou osobou a je oprávnený najmä:
I. uzavierať zmluvy;
II. nadobúdať nehnuteľný a hnuteľný majetok a nakladať s ním; a
III. viesť právne konanie.
ČASŤ 3. SÚDNA IMUNITA
Fond, jeho majetok a aktíva, kdekoľvek sa nachádzajú v držbe ktorýchkoľvek subjektov, požíva imunitu proti akémukoľvek súdnemu konaniu, pokiaľ sa výslovne nevzdá svojej imunity pre prípad niektorého súdneho konania alebo podľa podmienok niektorej zmluvy.
ČASŤ 4. IMUNITA PROTI INÝM OPATRENIAM
Majetok a aktíva Fondu, kdekoľvek sa nachádzajú a v držbe ktorýchkoľvek subjektov, sú chránené pred prehliadkou, zhabaním, prepadnutím, vyvlastnením alebo pred akýmkoľvek iným spôsobom zaistenia správnym konaním alebo zákonodarným konaním.
ČASŤ 5. NEDOTKNUTEĽNOSŤ ARCHÍVOV
Archívy Fondu sú nedotknuteľné.
ČASŤ 6. OSLOBODENIE AKTÍV OD OBMEDZENÍ
Všetok majetok a aktíva Fondu, pokiaľ sú potrebné na vykonávanie činnosti podľa tejto Dohody, budú oslobodené od akéhokoľvek druhu obmedzení, úprav, kontrol alebo moratórií.
ČASŤ 7. PREDNOSTNÉ PRÁVO NA PREPRAVU SPRÁV
S oficiálnymi správami Fondu budú členovia nakladať rovnako ako s oficiálnymi správami iných členov.
ČASŤ 8. IMUNITY A VÝSADY FUNKCIONÁROV A ZAMESTNANCOV
Všetci guvernéri, výkonní riaditelia, ich námestníci, členovia výborov, zástupcovia ustanovení podľa článku XII, časti 3j), poradcovia ktorejkoľvek z predchádzajúcich osôb, funkcionári a zamestnanci Fondu
I. budú požívať imunitu v prípade súdneho procesu vzniknutého z konaní, ktoré uskutočnili vo svojej oficiálnej funkcii - s výnimkou prípadu, keď sa Fond tejto imunity vzdal;
II. ak nie sú miestnymi štátnymi príslušníkmi, budú v rovnakej miere zbavení obmedzení, aké sa uplatňujú voči prisťahovalcom; budú vyňatí z predpisov o registrácii cudzincov a z povinnosti vojenskej služby a dostanú rovnaké úľavy voči devízovým obmedzeniam, ako sa priznávajú pre obdobné hodnosti zástupcom, úradníkom a zamestnancom iných členov;
III. poskytne sa im rovnaké zaobchádzanie, pokiaľ ide o cestovné úľavy, ako priznávajú pre obdobné hodnosti členské krajiny zástupcom, úradníkom a zamestnancom iných členov.
ČASŤ 9. OSLOBODENIE OD DANÍ
a)
Fond, jeho aktíva, majetok, príjmy, ako aj jeho operácie a transakcie vyplývajúce z tejto Dohody budú oslobodené od akéhokoľvek zdanenia a od všetkých ciel. Fond bude tiež oslobodený od povinnosti vyberať alebo platiť akúkoľvek daň alebo clo.
b)
Platy a iné príjmy vyplácané Fondom výkonným riaditeľom, ich námestníkom, úradníkom alebo zamestnancom Fondu, ktorí nie sú štátnymi občanmi, miestnymi občanmi, miestnymi poddanými alebo inými miestnymi štátnymi príslušníkmi, nepodliehajú zdaneniu.
c)
Dlhopisy alebo cenné papiere vydané Fondom, a ktoré sú v držbe ktorýchkoľvek subjektov, a to včítane dividendy alebo úroku z nich, nebudú podliehať žiadnemu zdaneniu,
I. ktoré by diskriminovalo takú obligáciu alebo cenný papier len pre ich pôvod, alebo
II. ak jediným zákonným dôvodom takého zdanenia je miesto alebo mena, v ktorej sú vydané, splatné alebo platené, alebo umiestnenie ktorejkoľvek úradovne alebo obchodného pracoviska Fondu.
ČASŤ 10. UPLATNENIE TOHTO ČLÁNKU
Každý člen vykoná podľa potreby na svojich územiach opatrenia, aby v rámci svojho právneho poriadku uplatnil zásady tohto článku, a upovedomí Fond o podrobnostiach opatrení, ktoré urobil.
Článok X
Vzťahy k iným medzinárodným organizáciám
Fond bude spolupracovať v rámci tejto Dohody s ktoroukoľvek všeobecnou medzinárodnou organizáciou i s verejnými medzinárodnými organizáciami, ktoré majú špecializované funkcie v príbuzných odboroch. Akékoľvek dojednania o takej spolupráci, ktoré by mohli vyvolať akúkoľvek zmenu niektorého ustanovenia tejto Dohody, sa môžu uskutočniť len po úprave tejto Dohody podľa článku XXVIII.
Článok XI
Vzťahy k nečlenským krajinám
ČASŤ 1. ZÁVÄZKY TÝKAJÚCE SA VZŤAHOV K NEČLENSKÝM KRAJINÁM
Každý člen sa zaväzuje
I. že sa nezúčastní ani nedovolí, aby niektorá z jeho finančných inštitúcií uvedených v článku V, časti 1 sa zúčastňovala na akýchkoľvek transakciách s nečlenom alebo s osobami na územiach nečlenov, ktoré by odporovali ustanoveniam tejto Dohody alebo cieľom Fondu;
II. že nebude spolupracovať s nečlenom alebo s osobami na územiach nečlena v činnostiach, ktoré by odporovali ustanoveniam tejto Dohody alebo cieľom Fondu;
III. že bude spolupracovať s Fondom, aby sa na jeho územiach uplatňovali vhodné opatrenia, ktoré by zabránili takým transakciám s nečlenmi alebo osobami na ich územiach, ktoré by odporovali ustanoveniam tejto Dohody alebo cieľom Fondu.
ČASŤ 2. OBMEDZENIA PRI TRANSAKCIÁCH S NEČLENSKÝMI KRAJINAMI
Nič v tejto Dohode neobmedzuje právo ktoréhokoľvek člena vykonávať obmedzenia devízových transakcií s nečlenmi alebo s osobami na ich území, pokiaľ Fond nezistí, že také obmedzenia sú na ujmu záujmov členov a odporujú cieľom Fondu.
Článok XII
Organizácia a správa
ČASŤ 1. ŠTRUKTÚRA FONDU
Fond bude pozostávať zo Zboru guvernérov, z Výkonného zboru, z vedúceho riaditeľa a z aparátu a okrem toho z Rady, ak Zbor guvernérov rozhodne väčšinou osemdesiatich piatich percent všetkých hlasov, že budú uplatnené ustanovenia Prílohy D.
ČASŤ 2. ZBOR GUVERNÉROV
a)
Všetky oprávnenia podľa tejto Dohody, ktoré nie sú priamo vyhradené Zboru guvernérov, Výkonnému zboru alebo vedúcemu riaditeľovi, prislúchajú Zboru guvernérov. Zbor guvernérov sa skladá z guvernérov a ich námestníkov, z ktorých vždy po jednom vymenúva každý člen spôsobom, ako sa určí. Každý guvernér a každý námestník bude pôsobiť v týchto funkciách až dovtedy, dokiaľ nedôjde k ustanoveniu nástupcu. Námestník nesmie hlasovať - s výnimkou neprítomnosti svojho guvernéra. Zbor guvernérov zvolí jedného z guvernérov za svojho predsedu.
b)
Zbor guvernérov môže splnomocniť Výkonný zbor na výkon ktoréhokoľvek svojho oprávnenia - s výnimkou tých, ktoré sú touto Dohodou vyhradené priamo Zboru guvernérov.
c)
Zbor guvernérov bude konať schôdze, ako sám určí alebo aké zvolá Výkonný zbor. Schôdze Zboru guvernérov sa zvolajú, kedykoľvek o to požiada pätnásť členov alebo členovia, ktorí majú štvrtinu všetkých hlasov.
d)
Na právoplatné uznesenie ktorejkoľvek schôdze Zboru guvernérov sa vyžaduje prítomnosť väčšiny guvernérov s najmenej dvoma tretinami všetkých hlasov.
e)
Každý guvernér bude oprávnený odovzdať toľko hlasov, koľko sa ich priznalo podľa časti 5 tohto článku členovi, ktorý ho vymenoval.
f)
Zbor guvernérov môže určiť rokovací poriadok, podľa ktorého Výkonný zbor môže dať hlasovať o určitej otázke guvernérom bez toho, že by sa zvolávala schôdza jeho zboru, ak sa domnieva, že taký postup je v plnom záujme Fondu.
g)
Zbor guvernérov a Výkonný zbor môžu prijať v rozsahu daného splnomocnenia také pravidlá a predpisy, aké budú potrebné alebo vhodné na riadenie činnosti Fondu.
h)
Guvernéri a ich námestníci budú vykonávať svoje funkcie bez náhrady zo strany Fondu, ktorý im však nahradí primerané výdavky vzniknuté ich účasťou na schôdzach.
i)
Zbor guvernérov určí odmenu, ktorá sa má platiť výkonným riaditeľom a ich námestníkom a plat i zmluvné pracovné podmienky vedúceho riaditeľa.
j)
Zbor guvernérov i Výkonný zbor môžu ustanoviť také výbory, aké považujú za vhodné. Členstvo vo výboroch sa nemusí obmedziť na guvernérov alebo na výkonných riaditeľov alebo ich námestníkov.
ČASŤ 3. VÝKONNÝ ZBOR
a)
Výkonný zbor bude zodpovedný za riadenie činnosti Fondu a v súvislosti s tým bude vykonávať všetky oprávnenia prenesené naň Zborom guvernérov.
b)
Výkonný zbor bude pozostávať z výkonných riaditeľov s vedúcim riaditeľom ako jeho predsedom. Z výkonných riaditeľov
I. piatich vymenuje päť členov, ktorí majú najväčšie kvóty; a
II. pätnástich budú voliť ostatní členovia.
Pre každú pravidelnú voľbu výkonných riaditeľov môže Zbor guvernérov osemdesiatpäťpercentnou väčšinou všetkých hlasov zvýšiť alebo znížiť počet výkonných riaditeľov podľa (II) tohto odseku. Počet výkonných riaditeľov uvedený v odseku (II) sa zníži o jedného alebo o dvoch v prípade, ak sú vymenovaní výkonní riaditelia podľa ďalšieho odseku c), pokiaľ Zbor guvernérov nerozhodne osemdesiatpäťpercentnou väčšinou všetkých hlasov, že toto zníženie by bránilo účinnému plneniu funkcií Výkonného zboru alebo výkonných riaditeľov alebo ohrozovalo žiadúcu rovnováhu vo Výkonnom zbore.
c)
Ak pri druhej alebo niektorej ďalšej pravidelnej voľbe výkonných riaditeľov nebudú medzi členmi oprávnenými vymenúvať výkonných riaditeľov podľa odseku b) (I) dvaja takí, u ktorých držba ich mien vo Fonde na Účte všeobecných zdrojov v priebehu predchádzajúcich dvoch rokov v priemere klesla pod ich kvóty o najväčšiu úhrnnú sumu vyjadrenú v osobitnom práve čerpania, potom jeden z nich alebo podľa okolností obaja títo členovia budú oprávnení vymenovať výkonného riaditeľa.
d)
Voľby volených výkonných riaditeľov sa budú konať v dvojročných obdobiach podľa ustanovení Prílohy E, doplnenej takými predpismi, ktoré Fond považuje za vhodné. Ku každej pravidelnej voľbe výkonných riaditeľov môže Zbor guvernérov vykonať úpravu meniacu pomer hlasov požadovaných na voľbu výkonných riaditeľov podľa ustanovení Prílohy E.
e)
Každý výkonný riaditeľ vymenuje námestníka s plným oprávnením konať za neho v jeho neprítomnosti. Ak sú výkonní riaditelia, ktorí vymenovali námestníkov, prítomní, môžu sa námestníci zúčastňovať na schôdzach, ale nesmú hlasovať.
f)
Výkonní riaditelia budú zastávať funkciu dovtedy, dokiaľ nebudú vymenovaní alebo zvolení ich nástupcovia. Ak sa uvoľní funkcia voleného výkonného riaditeľa skôr ako deväťdesiat dní pred koncom obdobia, na ktoré bol zvolený, na zvyšok obdobia zvolia iného výkonného riaditeľa členovia, ktorí volili prvšieho výkonného riaditeľa. Na zvolenie sa vyžaduje väčšina odovzdaných hlasov. Dokiaľ sa funkcia neobsadí, bude ju vykonávať námestník prvšieho výkonného riaditeľa v rozsahu jeho oprávnení - s výnimkou vymenovania námestníka.
g)
Výkonný zbor bude v činnosti nepretržite, bude zasadať v hlavnej úradovni Fondu a bude sa schádzať tak často, ako to bude činnosť Fondu vyžadovať.
h)
Na platné uznesenie akejkoľvek schôdze Výkonného zboru sa vyžaduje väčšina výkonných riaditeľov zastupujúcich najmenej polovicu všetkých hlasov.
i)
I. Každý vymenovaný výkonný riaditeľ bude oprávnený odovzdať toľko hlasov, koľko sa ich podľa časti 5 tohto článku priznalo členovi, ktorý ho vymenoval.
II. Ak hlasy priznané členovi, ktorý vymenúva výkonného riaditeľa podľa odseku c), odovzdal výkonný riaditeľ spoločne s hlasmi priznanými iným členom v dôsledku poslednej pravidelnej voľby výkonných riaditeľov, člen sa môže dohodnúť s každým z ostatných členov, že počet hlasov, ktoré sa mu priznali, môže odovzdať vymenovaný výkonný riaditeľ. Člen, ktorý dojedná takú dohodu, sa nezúčastňuje na voľbe výkonných riaditeľov.
III. Každý zvolený výkonný riaditeľ bude oprávnený odovzdávať toľko hlasov, koľkými bol sám zvolený.
IV. V prípadoch, keď sa uplatní ustanovenie časti 5b) tohto článku, sa počet hlasov, ktorý by bol inak výkonný riaditeľ oprávnený odovzdať, primerane zvýši alebo zníži. Všetky hlasy, ktoré je výkonný riaditeľ oprávnený odovzdať, sa odovzdajú ako jednotka vcelku.
j)
Zbor guvernérov prijme pravidlá, podľa ktorých člen, ktorý nie je oprávnený vymenovať výkonného riaditeľa podľa odseku b), môže vyslať zástupcu, aby sa zúčastnil na ktorejkoľvek schôdzi Výkonného zboru, na ktorej sa bude prerokúvať žiadosť tohto člena alebo záležitosť, ktorá sa ho zvlášť týka.
ČASŤ 4. VEDÚCI RIADITEĽ A APARÁT
a)
Výkonný zbor zvolí vedúceho riaditeľa, ktorý nezastáva funkciu guvernéra alebo výkonného riaditeľa. Vedúci riaditeľ zastáva funkciu predsedu Výkonného zboru, ale nebude mať hlasovacie právo s výnimkou rozhodujúceho hlasu v prípade rovnosti hlasov. Môže sa zúčastňovať na schôdzach Zboru guvernérov, ale nebude na takých schôdzach hlasovať. Vedúci riaditeľ prestane vykonávať svoju funkciu, len čo tak rozhodne Výkonný zbor.
b)
Vedúci riaditeľ bude vedúcim činného aparátu Fondu a bude riadiť pod vedením Výkonného zboru bežnú činnosť Fondu. Pri všeobecnej kontrole Výkonného zboru bude však zodpovedný za organizáciu, prijímanie a prepúšťanie zamestnancov Fondu.
c)
Vedúci riaditeľ a zamestnanci Fondu budú pri výkone svojich funkcií plne viazaní svojimi povinnosťami len voči Fondu a voči žiadnemu inému orgánu mimo neho. Každý člen Fondu musí rešpektovať medzinárodnú povahu tejto povinnosti a zdržať sa všetkých pokusov ovplyvňovať kohokoľvek z aparátu pri výkone týchto funkcií.
d)
Pri vymenúvaní zamestnancov bude vedúci riaditeľ so zreteľom na zvrchovanú dôležitosť dbať pri výbere pracovníkov aparátu o čo najvyššiu úroveň ich výkonnosti a odbornej spôsobilosti a prihliadať náležite na to, aby sa tento výber uskutočňoval podľa možnosti na najširšej zemepisnej základni.
ČASŤ 5. HLASOVANIE
a)
Každý člen bude mať dvestopäťdesiat hlasov a jeden ďalší hlas za každú časť svojej kvóty rovnajúcu sa stotisícu osobitných práv čerpania.
b)
Kedykoľvek bude potrebné hlasovanie podľa článku V, časti 4 alebo 5, bude mať každý člen počet hlasov, na ktorý je oprávnený podľa predchádzajúceho odseku a), ale s týmito úpravami:
I. pripočíta sa jeden hlas za ekvivalent každých štyristotisíc osobitných práv čerpania čistých predajov jeho meny zo všeobecných zdrojov až do dňa, keď sa hlasuje, alebo
II. odpočíta sa jeden hlas za ekvivalent každých štyristotisíc osobitných práv čerpania z jeho čistých nákupov podľa článku V, časti 3b)f) až do dňa, keď sa hlasuje, a to za predpokladu, že sa ani o čistých nákupoch ani o čistých predajoch nebude nikdy predpokladať, že presahujú sumu rovnajúcu sa kvóte príslušného člena.
c)
Všetky rozhodnutia Fondu sa budú prijímať väčšinou odovzdaných hlasov, pokiaľ nie je výslovne ustanovené inak.
ČASŤ 6. REZERVY, ROZDEĽOVANIE ČISTÉHO VÝNOSU A UKLADANIE (INVESTOVANIE)
a)
Fond ročne rozhodne, aká časť jeho čistého výnosu sa pripíše všeobecnej rezerve alebo osobitnej rezerve a aká prípadná časť sa rozdelí.
b)
Fond môže použiť osobitnú rezervu na akýkoľvek účel, na ktorý môže použiť všeobecnú rezervu - s výnimkou jej rozdelenia.
c)
Ak dôjde k rozdeleniu čistého výnosu ktoréhokoľvek roka, pôjde v prospech všetkých členov v pomere k ich kvótam.
d)
Fond môže kedykoľvek rozhodnúť sedemdesiatpercentnou väčšinou všetkých hlasov o rozdelení akejkoľvek časti všeobecnej rezervy. Akékoľvek také rozdelenie ide v prospech členov v pomere k ich kvótam.
e)
Platby podľa predchádzajúcich odsekov c) a d) sa budú vykonávať v osobitných právach čerpania, pokiaľ by buď Fond, alebo člen nerozhodol, že platba členovi sa má uskutočniť v jeho vlastnej mene.
f)
I. Fond môže založiť Ukladací účet na účely tohto oddielu f). Aktíva Ukladacieho účtu sa budú viesť oddelene od ostatných účtov Všeobecnej správy.
II. Fond môže rozhodnúť, že bude prevádzať na Ukladací účet časť výťažkov z predaja zlata podľa článku V, časti 12g), a môže sedemdesiatpercentnou väčšinou všetkých hlasov rozhodnúť o prevode mien v držbe na Účte všeobecných zdrojov na Ukladací účet na účely okamžitého ukladania. Suma týchto prevodov neprevýši celkovú sumu všeobecnej rezervy a osobitnej rezervy v čase rozhodovania.
III. Fond môže ukladať menu niektorého člena v držbe na Ukladacom účte do obchodovateľných dlhopisov tohto člena alebo do dlhopisov medzinárodných finančných organizácií. K žiadnej takej investícii nedôjde bez súhlasu člena, ktorého mena sa na investovanie použila. Fond bude ukladať prostriedky len do dlhopisov v hodnotách osobitných práv čerpania alebo v hodnotách meny použitej na investovanie.
IV. Výnosy z ukladania prostriedkov sa môžu investovať v súlade s ustanoveniami tohto oddielu f). Výnosy neinvestované sa ponechajú na Ukladacom účte alebo sa môžu použiť na krytie výdavkov s vedením činnosti Fondu.
V. Fond môže použiť menu niektorého člena, ktorú má na Ukladacom účte, na získavanie mien potrebných na krytie výdavkov s vedením činnosti Fondu.
VI. V prípade likvidácie Fondu sa Ukladací účet uzavrie a pred likvidáciou Fondu ho možno uzavrieť alebo sumu ukladania možno znížiť sedemdesiatpercentnou väčšinou všetkých hlasov. Rovnakou väčšinou sedemdesiatich percent hlasov môže Fond ustanoviť predpisy a poriadky ohľadne správy Ukladacieho účtu, ktoré budú v súlade s oddielmi (VII), (VIII) a (IX).
VII. Po uzavretí Ukladacieho účtu z dôvodu likvidácie Fondu sa akékoľvek aktíva na tomto účte rozdelia podľa ustanovení Prílohy K za predpokladu, že časť týchto aktív zodpovedajúca pomeru aktív prevedených na tento účet podľa článku V, časti 12g) k úhrnu aktív prevedených na tento účet, sa bude považovať za aktíva na Osobitnom výplatnom účte a rozdelí sa podľa Prílohy K, odsek 2a) (II).
VIII. Po uzavretí Ukladacieho účtu pred likvidáciou Fondu sa časť aktív udržiavaných na tomto účte zodpovedajúca pomeru aktív prevedených na tento účet podľa článku V, časť 12g) k úhrnu aktív na tomto účte, prevedie na Osobitný výplatný účet, ak sa ešte neuzavrel, a zostatok aktív udržiavaných na Ukladacom účte sa prevedie na Účet všeobecných zdrojov na okamžité použitie v operáciách a transakciách.
IX. Po znížení sumy ukladanej Fondom sa časť zníženia zodpovedajúca pomeru aktív prevedených na Ukladací účet podľa článku V, časti 12g) k úhrnu aktív na tomto účte prevedie na Osobitný výplatný účet, ak sa ešte neuzavrel a zostatok zníženia sa prevedie na Účet všeobecných zdrojov na okamžité použitie v operáciách a transakciách.
ČASŤ 7. UVEREJŇOVANIE SPRÁV
a)
Fond bude uverejňovať výročnú správu obsahujúcu jeho preskúmaný záverečný účet a bude vydávať v trojmesačných alebo kratších obdobiach úhrnný výkaz o svojich operáciách a transakciách a svojich držbách osobitných práv čerpania, zlata a mien členov.
b)
Fond môže uverejňovať iné také správy, ak to uzná za žiadúce pre plnenie svojich cieľov.
ČASŤ 8. OZNAMOVANIE STANOVÍSK ČLENOM
Fond bude mať kedykoľvek právo oznamovať neformálne ktorémukoľvek členovi svoje stanoviská k akejkoľvek otázke, ktorá sa vyskytne v súvislosti s touto Dohodou. Fond môže rozhodnúť sedemdesiatpercentnou väčšinou všetkých hlasov, že zverejní správu podanú niektorému členovi ohľadne jeho menových a hospodárskych pomerov i vývojových tendencií, ktoré by mohli vyvolať vážnu nerovnováhu v medzinárodnej platobnej bilancii členov. Ak tento člen nie je oprávnený vymenovať výkonného riaditeľa, bude oprávnený na zastúpenie podľa časti 3j) tohto článku. Fond nebude zverejňovať správu zahŕňajúcu zmeny v základnej štruktúre hospodárskej organizácie členov.
Článok XIII
Úradovne a ukladacie miesta
ČASŤ 1. UMIESTNENIE ÚRADOVNÍ
Ústredie Fondu bude umiestnené na území člena, ktorý má najväčšiu kvótu, a zastupiteľstvá alebo pobočky sa môžu zriadiť na územiach ostatných členov.
ČASŤ 2. UKLADACIE MIESTA
a)
Každá členská krajina určí svoju ústrednú banku ako ukladacie miesto pre všetku držbu Fondu meny tejto krajiny, alebo ak nemá ústrednú banku, určí taký iný ústav, ktorý bude pre Fond prijateľný.
b)
Fond môže udržiavať iné aktíva včítane zlata v ukladacích miestach, ktoré určia piati členovia s najväčšími kvótami, a v iných určených ukladacích miestach, ktoré si môže Fond zvoliť. Zo začiatku bude aspoň polovica držieb Fondu v ukladacom mieste, ktoré určí člen, na ktorého území má Fond svoju hlavnú úradovňu, a najmenej štyridsať percent držby bude v ukladacích miestach určených zostávajúcimi štyrmi uvedenými členmi. Všetky prevody zlata Fondom sa však budú vykonávať s náležitým zreteľom na prepravné náklady a na predpokladané potreby Fondu. V naliehavom prípade môže Výkonný zbor previesť všetky zásoby zlata Fondu alebo akúkoľvek ich časť na ktorékoľvek miesto, kde môžu dostať dostatočnú ochranu.
ČASŤ 3. ZÁRUKY ZA AKTÍVA FONDU
Každý člen preberá záruky za všetky aktíva Fondu proti stratám vzniknutým z neplnenia alebo z omeškania ukladacieho miesta, ktoré určil.
Článok XIV
Opatrenia pre prechodné obdobie
ČASŤ 1. OZNÁMENIE FONDU (NOTIFIKÁCIA)
Každý člen oznámi Fondu, či zamýšľa použiť prechodné opatrenia v časti 2 tohto článku alebo či je pripravený prevziať záväzky článku VIII, časť 2, 3 a 4. Člen, ktorý bude uplatňovať prechodné opatrenia, oznámi Fondu, len čo bude pripravený prevziať tieto záväzky.
ČASŤ 2. DEVÍZOVÉ OBMEDZENIA
Člen, ktorý oznámil Fondu, že zamýšľa uplatňovať prechodné opatrenia podľa tohto ustanovenia, môže bez ujmy na ustanoveniach ktorýchkoľvek iných článkov tejto Dohody zachovávať a upravovať podľa meniacich sa pomerov obmedzenia platieb a prevodov k bežným medzinárodným transakciám, ktoré boli v účinnosti ku dňu, keď sa stal členom. Členovia však budú brať vo svojej devízovej politike trvalý zreteľ na ciele Fondu, a len čo to podmienky dovolia, urobia všetky možné opatrenia na rozvoj takých obchodných a finančných dojednaní s ostatnými členmi, ktoré uľahčia medzinárodné platby a podporu pevnej sústavy devízových kurzov. Členovia najmä zrušia obmedzenia zachovávané podľa tejto časti, len čo sa presvedčia, že budú schopní vyrovnávať platobnú bilanciu aj bez takých obmedzení spôsobom, ktorý nebude neprimerane sťažovať ich prístup k všeobecným zdrojom Fondu.
ČASŤ 3. ČINNOSŤ FONDU VO VZŤAHU K OBMEDZENIAM
Fond bude vydávať ročné správy o obmedzeniach, ktoré sú v platnosti podľa časti 2 tohto článku. Každý člen, ktorý dosiaľ zachováva obmedzenia nezlučiteľné s článkom VIII, časti 2, 3 alebo 4, sa bude ročne radiť s Fondom, pokiaľ ide o ich ďalšiu platnosť. Ak to považuje v mimoriadnych prípadoch za potrebné, Fond môže upozorniť ktoréhokoľvek člena, že sú vhodné podmienky pre odvolanie určitého obmedzenia alebo pre všeobecné upustenie od obmedzení, ktoré sú nezlučiteľné s ktorýmikoľvek inými článkami tejto Dohody. Členovi bude daná primeraná lehota na odpoveď na také upozornenie. Ak Fond zistí, že člen trvá na zavedených obmedzeniach, ktoré sú nezlučiteľné s cieľmi Fondu, voči tomuto členovi sa uplatní článok XXVI, časť 2a).
Článok XV
Osobitné práva čerpania
ČASŤ 1. OPRÁVNENIE PRIDEĽOVAŤ OSOBITNÉ PRÁVA ČERPANIA
Na krytie potreby, akokoľvek a kedykoľvek vznikne, je Fond oprávnený prideľovať ako doplnok k existujúcim rezervným hodnotám osobitné práva čerpania členom, ktorí sú účastníkmi Správy osobitných práv čerpania.
ČASŤ 2. HODNOTENIE OSOBITNÉHO PRÁVA ČERPANIA
Metódu hodnotenia osobitného práva čerpania určí Fond sedemdesiatpercentnou väčšinou všetkých hlasov; pokiaľ by šlo o zmenu, bude sa na schválenie vyžadovať osemdesiatpäťpercentná väčšina všetkých hlasov.
Článok XVI
Všeobecná správa a Správa osobitných práv čerpania
ČASŤ 1. ODDEĽOVANIE OPERÁCIÍ A TRANSAKCIÍ
Všetky operácie a transakcie zahŕňajúce osobitné práva čerpania sa vedú prostredníctvom Správy osobitných práv čerpania. Všetky ostatné operácie a transakcie na účet Fondu pripustené touto Dohodou alebo podľa nej sa vedú prostredníctvom Všeobecnej správy. Operácie a transakcie podľa článku XVII, časť 2 sa vedú tak prostredníctvom Všeobecnej správy, ako aj Správy osobitných práv čerpania.
ČASŤ 2. ODDEĽOVANIE AKTÍV A MAJETKU
Všetky aktíva a majetok Fondu - s výnimkou zdrojov spravovaných podľa článku V, časť 2b) - budú vo Všeobecnej správe vedené oddelene tak, že aktíva a majetok nadobudnuté podľa článku XX, časť 2 a článkov XXIV a XXV, ako aj podľa príloh H a I budú v držbe Správy osobitných práv čerpania. Žiadne aktíva alebo majetok v držbe jednej správy nemožno použiť na úhradu alebo krytie pasív, záväzkov alebo strát Fondu vzniknutých pri vykonávaní operácií a transakcií druhej správy s výnimkou prípadu, keď výdavky spojené s činnosťou Správy osobitných práv čerpania bude hradiť Fond zo Všeobecnej správy, ktoré budú kryté z času na čas v osobitných právach čerpania dávkami podľa článku XX, časti 4 na základe uváženého odhadu takých výdavkov.
ČASŤ 3. ZÁZNAMY A INFORMÁCIE
Všetky zmeny v držbe osobitných práv čerpania nadobudnú platnosť až účtovným zápisom Fondu v Správe osobitných práv čerpania. Účastníci budú oznamovať Fondu, podľa akých ustanovení tejto Dohody sa osobitné práva čerpania používajú. Fond môže od účastníkov požadovať, aby mu poskytli také ďalšie informácie, aké považuje za potrebné pre plnenie svojich funkcií.
Článok XVII
Účastníci a iní držitelia osobitných práv čerpania
ČASŤ 1. ÚČASTNÍCI
Každý člen Fondu, ktorý uloží Fondu dokument svedčiaci o tom, že preberá všetky záväzky účastníka Správy osobitných práv čerpania v súlade so svojimi zákonmi a že urobil všetky opatrenia nevyhnutné na to, aby mohol plniť všetky tieto záväzky, stane sa účastníkom Správy osobitných práv čerpania ku dňu, keď došlo k uloženiu dokumentu; žiaden člen sa však nestane účastníkom skôr, než opatrenia tejto Dohody vzťahujúce sa výlučne na Správu osobitných práv čerpania nadobudnú účinnosť a dokumenty deponovali podľa tejto časti členovia, na ktorých pripadá aspoň sedemdesiatpäť percent celkového úhrnu kvót.
ČASŤ 2. FOND AKO DRŽITEĽ
Fond môže mať v držbe osobitné práva čerpania na Účte všeobecných zdrojov a môže ich prijímať a používať pri operáciách a transakciách vedených prostredníctvom Účtu všeobecných zdrojov s účastníkmi podľa ustanovení tejto Dohody alebo s určenými držiteľmi podľa hľadísk a podmienok ustanovených podľa časti 3 tohto článku.
ČASŤ 3. INÍ DRŽITELIA
Fond môže určiť:
I. za držiteľov nečlenov, ktorí nie sú účastníkmi, inštitúcie vykonávajúce funkcie ústrednej banky pre viac než jedného člena a iné oficiálne orgány;
II. predpoklady a podmienky, za ktorých možno určeným držiteľom povoliť, že môžu mať v držbe osobitné práva čerpania a môžu ich prijímať aj používať pri operáciách a transakciách s účastníkmi a inými určenými držiteľmi; a
III. predpoklady a podmienky, na ktorých sa účastníci a Fond môžu prostredníctvom Účtu všeobecných zdrojov zúčastniť na operáciách a transakciách v osobitných právach čerpania s určenými držiteľmi.
Na rozhodnutie podľa (I) tejto časti sa vyžaduje väčšina osemdesiatich piatich percent všetkých hlasov. Predpoklady a podmienky, ktoré Fond určí, musia byť v súlade s ustanoveniami tejto Dohody a s účinným pôsobením Správy osobitných práv čerpania.
Článok XVIII
Prideľovanie a zrušovanie osobitných práv čerpania
ČASŤ 1. ZÁSADY A HĽADISKÁ UPRAVUJÚCE PRIDEĽOVANIE A ZRUŠOVANIE
a)
Vo všetkých svojich rozhodnutiach týkajúcich sa prideľovania alebo zrušovania osobitných práv čerpania bude sa Fond usilovať, aby kryl celkovú dlhodobú potrebu v rozsahu, ako a kedy vzniká, dopĺňaním existujúcich rezervných hodnôt takým spôsobom, aby sa podporilo dosiahnutie jeho cieľov a zabraňovalo hospodárskej stagnácii a deflácii, rovnako tak, ako nadmernému dopytu a inflácii vo svete.
b)
Pri prvom rozhodnutí o prídele osobitných práv čerpania vezme sa do úvahy ako osobitné hľadisko spoločný názor, že je všeobecne potrebné doplniť rezervy a dosiahnuť lepšiu rovnováhu platobných bilancií, ako aj že pôjde pravdepodobne o účinnejšie pôsobenie vyrovnávacieho procesu v budúcnosti.
ČASŤ 2. PRIDEĽOVANIE A ZRUŠOVANIE
a)
Rozhodnutia Fondu prideliť alebo zrušiť osobitné práva čerpania sa budú vzťahovať na základné obdobia, ktoré budú na seba nadväzovať a budú päťročné. Prvé základné obdobie začne dňom prvého rozhodnutia o prídele osobitných práv čerpania alebo takým neskorším dátumom, ako sa ustanoví týmto rozhodnutím. Ktorékoľvek prídely alebo zrušenia sa budú vykonávať v ročných intervaloch.
b)
Sadzby, za ktorých sa majú prídely uskutočňovať, sa budú vyjadrovať v percentách čistých súhrnných prídelov osobitných práv čerpania k dátumu každého rozhodnutia o zrušení. Percentá budú rovnaké pre všetkých účastníkov.
c)
Vo svojich rozhodnutiach, týkajúcich sa ktoréhokoľvek základného obdobia, môže Fond bez zreteľa na predchádzajúci odsek a) a b) ustanoviť, že
I. trvanie základného obdobia bude iné ako päť rokov; alebo že
II. prideľovanie alebo zrušovanie sa bude uskutočňovať v iných ako ročných intervaloch; alebo že
III. základom pre prideľovanie alebo zrušovanie budú kvóty alebo čisté súhrnné prídely k iným dátumom, než ku dňu rozhodnutia o prídele alebo zrušení.
d)
Člen, ktorý sa stane účastníkom až po začiatku základného obdobia, dostane prídely od nasledujúceho základného obdobia po tom, čo sa stal účastníkom, pokiaľ Fond nerozhodne, že nový účastník dostane prídely už od najbližšieho prídelu po tom, čo sa stal účastníkom. Ak Fond rozhodne, že člen,m ktorý sa stáva účastníkom počas základného obdobia, dostane prídely za zvyšok tohto základného obdobia, a účastník nebol členom k dátumom ustanoveným podľa predchádzajúcich odsekov b) alebo c), Fond určí základ, podľa ktorého sa budú tieto prídely účastníkovi uskutočňovať.
e)
Účastník dostane prídely osobitných práv čerpania na základe ktoréhokoľvek rozhodnutia o prídeloch, s výnimkou prípadov,
I. keď guvernér nehlasoval za účastníka v prospech rozhodnutia; a
II. keď účastník oznámil Fondu písomne pred prvým prídelom osobitných práv čerpania podľa tohto rozhodnutia, že si nepraje, aby sa mu podľa neho prideľovali osobitné práva čerpania. Fond môže na žiadosť účastníka rozhodnúť, že sa zrušuje platnosť oznámenia, týkajúca sa prídelov osobitných práv čerpania, ku ktorým by došlo po takom zrušení.
f)
Ak ku dňu účinnosti akéhokoľvek zrušenia je suma osobitných práv čerpania, ktorá je v držbe niektorého účastníka, menšia ako jeho podiel z osobitných práv čerpania, ktoré sa majú zrušiť, vyrovná účastník svoj záporný zostatok urýchlene, ako mu to stav jeho hrubých rezerv dovoľuje, a bude v súvislosti s tým konzultovať s Fondom. Osobitné práva čerpania získané účastníkom po dni účinnosti zrušenia, sa použijú na vyrovnanie jeho záporného zostatku a zrušia.
ČASŤ 3. NEPREDVÍDANÝ ZÁVAŽNÝ VÝVOJ
Fond môže zmeniť sadzby alebo obdobia prideľovania alebo zrušovania počas zvyšku základného obdobia alebo zmeniť dĺžku niektorého základného obdobia, príp. začať nové základné obdobie, kedykoľvek bude považovať taký postup za žiadúci z dôvodu nepredvídaného závažného vývoja.
ČASŤ 4. ROZHODNUTIA O PRÍDELOCH A ZRUŠENIACH
a)
Rozhodnutia podľa časti 2a), b) a c) alebo časti 3 tohto článku bude prijímať Zbor guvernérov na základe návrhov vedúceho riaditeľa odsúhlasených vo Výkonnom zbore.
b)
Pred predložením akéhokoľvek návrhu a po tom, keď sa ubezpečil, že bude v súlade s ustanoveniami časti 1a) tohto článku, uskutoční vedúci riaditeľ také konzultácie, ktoré mu umožnia zistiť, že je zo strany účastníkov široká podpora tohto návrhu. Pred predložením návrhu na prvý prídel sa vedúci riaditeľ okrem toho ubezpečí, že sa splnili ustanovenia časti 1b) tohto článku a že je medzi účastníkmi široká podpora začatia prídelov; návrh na prvý prídel predloží ihneď po zriadení Správy osobitných práv čerpania, len čo sa presvedčil o splnení uvedených predpokladov.
c)
Vedúci riaditeľ predloží návrhy
I. najneskôr šesť mesiacov pred koncom každého základného obdobia;
II. kedykoľvek sa presvedčí, že sú splnené ustanovenia predchádzajúceho odseku b), ak sa neprijalo žiadne rozhodnutie o prídele alebo zrušení pre základné obdobie;
III. ak podľa časti 3 tohto článku považuje za žiadúce zmeniť sadzbu alebo intervaly prídelov alebo zrušenia alebo zmeniť dĺžku základného obdobia alebo začiatok nového základného obdobia; alebo
IV. počas šiestich mesiacov od požiadavky Zboru guvernérov alebo Výkonného zboru; pokiaľ však vedúci riaditeľ zistí podľa predchádzajúcich bodov (I), (III) alebo (IV), že sa nepodal žiaden návrh, ktorý považuje za zodpovedajúci ustanoveniam časti 1 tohto článku a ktorý by mal širokú podporu medzi účastníkmi podľa predchádzajúceho odseku b), predloží správu Zboru guvernérov a Výkonnému zboru.
d)
Na rozhodnutia podľa časti 2a), b) a c) alebo časti 3 tohto článku s výnimkou rozhodnutia podľa článku 3 o znížení sadzieb prídelu sa vyžaduje osemdesiatpäťpercentná väčšina všetkých hlasov.
Článok XIX
Operácie a transakcie v osobitných právach čerpania
ČASŤ 1. POUŽITIE OSOBITNÝCH PRÁV ČERPANIA
Osobitné práva čerpania sa môžu používať pri operáciách a transakciách, ktoré sú touto Dohodou alebo na jej základe povolené.
ČASŤ 2. OPERÁCIE A TRANSAKCIE MEDZI ÚČASTNÍKMI
a)
Účastník bude oprávnený používať svoje osobitné práva čerpania na to, aby získal zodpovedajúcu sumu meny od účastníka určeného podľa časti 5 tohto článku.
b)
Účastník môže svoje osobitné práva čerpania použiť po dohode s iným účastníkom na to, aby od neho získal zodpovedajúcu sumu meny.
c)
Fond môže väčšinou sedemdesiatich percent všetkých hlasov určiť operácie, ktoré je účastník oprávnený vykonávať po dohode s iným účastníkom za takých predpokladov a podmienok, aké Fond považuje za vhodné. Tieto predpoklady a podmienky musia byť v súlade s účinným pôsobením Správy osobitných práv čerpania a so správnym používaním osobitných práv čerpania podľa tejto Dohody.
d)
Fond môže vzniesť námietky voči účastníkovi, ktorý sa podieľa na niektorej operácii alebo transakcii podľa b) alebo c) tejto časti, ktorá by mohla byť podľa názoru Fondu prejudiciálna pre postup pri určovaní podľa zásad časti 5 tohto článku alebo ktorá je inak nezlučiteľná s článkom XXII. Proti účastníkovi, ktorý zotrváva na dojednávaní takých operácií alebo transakcií, sa uplatní článok XXIII, časť 2b).
ČASŤ 3. POŽIADAVKA POTREBY
a)
Predpokladá sa, že účastník bude používať svoje osobitné práva čerpania v transakciách podľa časti 2a) tohto článku s výnimkou prípadov ustanovených v jeho ďalšom odseku c) len vtedy, ak u neho ide o potreby vyplývajúce z platobnej bilancie alebo stavu alebo vývoja jeho rezerv a nielen o prostý zámer zmeniť skladbu svojich rezerv.
b)
Používanie osobitných práv čerpania sa nepozastaví z dôvodu prostého predpokladu podľa predchádzajúceho odseku a), Fond však môže vzniesť námietky voči účastníkovi, ktorý nespĺňa tento predpoklad. Účastník, ktorý bude pokračovať v porušovaní tohto predpokladu, bude podliehať ustanoveniu článku XXIII, časť 2b).
c)
Fond môže upustiť od predpokladu podľa odseku a) pri akejkoľvek transakcii, pri ktorej účastník použije osobitné právo čerpania na to, aby získal zodpovedajúcu sumu meny od účastníka určeného podľa časti 5 tohto článku, čo by prispelo k obnoveniu držby osobitných práv čerpania druhého účastníka podľa časti 6a) tohto článku, aby predišiel alebo znížil záporný zostatok druhého účastníka alebo aby vyrovnal dôsledky zanedbania druhého účastníka pri plnení predpokladu uvedeného v odseku a) tejto časti.
ČASŤ 4. POVINNOSŤ ZABEZPEČOVAŤ MENU
a)
Účastník určený Fondom podľa časti 5 tohto článku zabezpečí na požiadanie účastníkovi, ktorý použije osobitné práva čerpania podľa časti 2a) tohto článku, voľne použiteľnú menu. Povinnosť účastníka zabezpečiť takto menu nepresiahne hranicu, pri ktorej by držba osobitných práv čerpania prekročila dvojnásobok čistých súhrnných prídelov alebo by presiahla takú vyššiu hranicu, akú možno dojednať medzi účastníkom a Fondom.
b)
Účastník môže zabezpečiť menu nad úroveň záväzného limitu alebo akejkoľvek vyššej dojednanej hranice.
ČASŤ 5. URČOVANIE ÚČASTNÍKOV NA ZABEZPEČENIE MENY
a)
Fond zabezpečí, aby bol účastník schopný použiť svoje osobitné práva čerpania určením účastníkov, ktorí budú takto povolaní, aby za určené sumy osobitných práv čerpania zabezpečovali menu na účely podľa časti 2a) a 4 tohto článku. Určovanie týchto účastníkov sa bude vykonávať podľa ďalej uvedených všeobecných zásad dopĺňaných takými ďalšími zásadami, ktoré Fond môže z času na čas prijať:
I. Účastníka možno určiť (dezignovať), ak stav jeho platobnej bilancie aj hrubých rezerv je dostatočne veľký, pričom však nie je vylúčená možnosť, aby u niektorého účastníka so silnou rezervnou pozíciou došlo k dezignácii aj vtedy, ak jeho platobná bilancia je mierne schodková. Účastníci budú určovaní tak, aby sa medzi nimi podporovalo z času na čas vyrovnané rozdelenie držby osobitných práv čerpania.
II. Účastníci budú určovaní v záujme toho, aby prispievali k obnovovaniu držby osobitných práv čerpania podľa časti 6a) tohto článku, znižovali záporné zostatky takej držby alebo aby vyrovnávali dôsledky zanedbania plnenia predpokladu podľa časti 3a) tohto článku.
III. Pri určovaní účastníkov bude Fond dávať obvykle prednosť tým, ktorí potrebujú získať osobitné práva čerpania, aby sa splnili ciele dezignácie podľa (II).
b)
Aby sa podľa potreby podporilo postupne vyrovnané rozdelenie držby osobitných práv čerpania podľa predchádzajúceho odseku a) (I), bude Fond uplatňovať pravidlá pre určovanie podľa Prílohy F alebo také pravidlá, ktoré možno prijať podľa ďalšieho odseku c).
c)
Pravidlá pre určovanie možno kedykoľvek preskúmať a podľa potreby možno prijať aj nové pravidlá. Pokiaľ nedôjde k prijatiu nových pravidiel, budú sa naďalej uplatňovať pravidlá platné v čase ich revízie.
ČASŤ 6. OBNOVA DRŽBY OSOBITNÝCH PRÁV ČERPANIA
a)
Účastníci, ktorí používajú svoje osobitné práva čerpania, budú obnovovať ich držbu podľa pravidiel pre obnovu ustanovených v Prílohe G alebo podľa takých pravidiel, ktoré možno prijať podľa ďalšieho odseku b).
b)
Pravidlá pre obnovu držby možno kedykoľvek preskúmať a podľa potreby možno prijať aj nové pravidlá. Dokiaľ nedôjde k prijatiu nových pravidiel, alebo ak sa prijalo rozhodnutie o zrušení pre obnovu držby, budú sa naďalej uplatňovať pravidlá platné v čase ich revízie. Na rozhodovanie o prijatí, o zmenách alebo o zrušení pravidiel sa vyžaduje sedemdesiatpercentná väčšina všetkých hlasov.
ČASŤ 7. DEVÍZOVÉ KURZY
a)
S výnimkou podľa nasledujúceho odseku b) budú devízové kurzy pre transakcie medzi účastníkmi podľa časti 2a) a b) tohto článku také, aby účastníci používajúci osobitné práva čerpania dostali rovnakú hodnotu, nech ide o akékoľvek obstarávané meny a ktorýchkoľvek účastníkov; Fond vydá predpisy na uplatnenie tejto zásady.
b)
Fond môže osemdesiatpäťpercentnou väčšinou všetkých hlasov prijať opatrenia, podľa ktorých môže za výnimočných okolností väčšinou sedemdesiatich percent všetkých hlasov poveriť účastníkov zúčastnených na transakciách podľa časti 2b) tohto článku, aby sa dohodli na iných kurzoch, než pre ktoré platí predchádzajúci odsek a).
c)
Fond bude konzultovať s účastníkom postup pre určenie devízových kurzov jeho meny.
d)
Pri uplatňovaní tohto ustanovenia sa pojem účastník vzťahuje aj na končiaceho účastníka.
Článok XX
Správa osobitných práv čerpania, úrok a poplatky
ČASŤ 1. ÚROK
Fond bude vyplácať každému držiteľovi zo sumy jeho držby osobitných práv čerpania úroky, a to pri rovnakej sadzbe pre všetkých držiteľov. Fond uhradí ich splatnú sumu každému držiteľovi bez ohľadu na to, či poplatky, ktoré Fond dostal na krytie na zaplatenie úrokov, sú postačujúce alebo nie.
ČASŤ 2. POPLATKY
Fondu zaplatí každý účastník poplatky pri rovnakej sadzbe pre všetkých účastníkov zo sumy jeho čistých súhrnných prídelov osobitných práv čerpania, zvýšené o akýkoľvek záporný zostatok alebo nezaplatené poplatky.
ČASŤ 3. SADZBA ÚROKOV A POPLATKOV
Úrokovú sadzbu určí Fond väčšinou sedemdesiatich percent všetkých hlasov. Sadzba poplatkov bude rovnaká ako úroková sadzba.
ČASŤ 4. UKLADANIE DÁVOK
Ak sa rozhodne o úhradách podľa článku XVI, časť 2, Fond uloží za tým účelom dávky pri rovnakej sadzbe pre všetkých účastníkov z ich čistých súhrnných prídelov.
ČASŤ 5. PLATENIE ÚROKOV, POPLATKOV A DÁVOK
Úroky, poplatky a dávky sa budú platiť v osobitných právach čerpania. Účastník, ktorý potrebuje osobitné práva čerpania na zaplatenie akéhokoľvek poplatku alebo dávky, bude povinný aj oprávnený ich získať za menu prijateľnú pre Fond na základe transakcie s Fondom prostredníctvom Účtu všeobecných zdrojov. Ak nebude možné získať dostatočné osobitné práva čerpania týmto spôsobom, bude účastník povinný aj oprávnený ich získať na základe voľne použiteľnej meny od niektorého účastníka, ktorého Fond určí. Osobitné práva čerpania, ktoré účastník získa po splatnosti platby, sa použijú na úhradu ním nezaplatených poplatkov a zrušia sa.
Článok XXI
Riadenie Všeobecnej správy a Správy osobitných práv čerpania
a)
Všeobecná správa a Správa osobitných práv čerpania sa budú riadiť v súlade s článkom XII týmito ustanoveniami:
I. Pri schôdzach alebo rozhodnutiach Zboru guvernérov o otázkach vzťahujúcich sa výlučne na Správu osobitných práv čerpania budú na účely zvolávania schôdzí a určovania, či je na platné uznesenie k dispozícii potrebná účasť alebo či niektoré uznesenie je prijaté požadovanou väčšinou, brané do úvahy len požiadavky alebo počty a hlasy prítomných guvernérov vymenovaných členmi, ktorí sú účastníkmi.
II. Na rozhodnutia Výkonného zboru o otázkach vzťahujúcich sa výlučne na Správu osobitných práv čerpania budú oprávnení hlasovať len výkonní riaditelia vymenovaní účastníkmi alebo výkonní riaditelia volení aspoň jedným členom, ktorý je účastníkom. Každý z týchto výkonných riaditeľov bude oprávnený odovzdať počet hlasov pridelených členovi, ktorý je účastníkom a ktorý ho vymenoval, alebo pridelených členov, ktorí sú účastníkmi a ktorých hlasmi bol výkonný riaditeľ zvolený. Pri rozhodovaní o tom, či je na platnosť uznesenia potrebná účasť alebo či niektoré uznesenie je prijaté požadovanou väčšinou, sa budú brať do úvahy len prítomní výkonní riaditelia, vymenovaní alebo volení členmi, ktorí sú účastníkmi, s hlasmi pridelenými členom, ktorí sú účastníkmi. Na účely tohto ustanovenia je na základe dohody podľa článku XII, časti 3i) (II) dojednanej členom, ktorý je účastníkom, oprávnený vymenovaný výkonný riaditeľ hlasovať za takého člena a odovzdať aj počet jemu pridelených hlasov.
III. O otázkach všeobecného riadenia a správy Fondu včítane úhrad podľa článku XVI, časť 2 a o akýchkoľvek otázkach, nech sa týkajú oboch správ alebo len Správy osobitných práv čerpania, sa bude rozhodovať tak, akoby sa vzťahovali výlučne na Všeobecnú správu. Rozhodnutia o metódach hodnotenia osobitného práva čerpania, prijímania a držbe osobitných práv čerpania na Účte všeobecných zdrojov Všeobecnej správy aj ich používanie a ostatné rozhodnutia týkajúce sa operácií a transakcií, vedených prostredníctvom tak Účtu všeobecných zdrojov Všeobecnej správy, ako aj Správy osobitných práv čerpania sa budú prijímať väčšinami vyžadovanými na rozhodnutie o otázkach vzťahujúcich sa výlučne na každú z týchto správ. V rozhodnutí o otázkach týkajúcich sa Správy osobitných práv čerpania sa bude táto skutočnosť takto vyznačovať.
b)
Okrem výsad a imunít, ktoré sa priznávajú podľa článku IX tejto Dohody, nebude sa vyberať žiadna daň akéhokoľvek druhu na osobitné práva čerpania alebo na operácie alebo transakcie v osobitných právach čerpania.
c)
O výklade ustanovenia tejto Dohody v záležitostiach týkajúcich sa výlučne Správy osobitných práv čerpania rozhodne Výkonný zbor v zhode s článkom XXIX a) len na požiadanie účastníka. Len čo Výkonný zbor urobil rozhodnutie v otázke interpretácie týkajúcej sa výlučne Správy osobitných práv čerpania, môže len účastník požadovať, aby sa taká otázka predložila Zboru guvernérov podľa článku XXIX b). Zbor guvernérov rozhodne, či guvernér, vymenovaný členom, ktorý nie je účastníkom, bude oprávnený hlasovať vo výbore vo veci výkladu ustanovenia o otázkach týkajúcich sa výlučne Správy osobitných práv čerpania.
d)
Kedykoľvek vznikne nezhoda medzi Fondom a účastníkom, ktorý ukončil svoju účasť v Správe osobitných práv čerpania, alebo medzi Fondom a ktorýmkoľvek účastníkom počas likvidácie Správy osobitných práv čerpania v akejkoľvek záležitosti vyplývajúcej výlučne z účasti v Správe osobitných práv čerpania, predloží sa tento rozpor na rozhodnutie v zhode s postupom podľa článku XXIX c).
Článok XXII
Všeobecné záväzky účastníkov
Okrem záväzkov prevzatých vo vzťahu k osobitným právam čerpania podľa ostatných článkov tejto Dohody preberá každý účastník záväzok spolupracovať s Fondom a s ostatnými účastníkmi, aby sa uľahčilo účinné pôsobenie Správy osobitných práv čerpania a správne používanie osobitných práv čerpania podľa tejto Dohody a v súlade s cieľom urobiť osobitné právo čerpania základnou zložkou rezerv v medzinárodnej menovej sústave.
Článok XXIII
Zastavenie operácií a transakcií v osobitných právach čerpania
ČASŤ 1. OPATRENIA PRE PRÍPAD NÚDZE
V prípade naliehavej potreby alebo vzniku nepredvídaných okolností ohrozujúcich činnosti Fondu vo veci Správy osobitných práv čerpania môže Výkonný zbor osemdesiatpäťpercentnou väčšinou všetkých hlasov pozastaviť na určité obdobie, najdlhšie však na jeden rok účinnosť ktorýchkoľvek ustanovení týkajúcich sa operácií a transakcií v osobitných právach čerpania a uplatnia sa potom ustanovenia článku XXVII, časť 1b), c) a d).
ČASŤ 2. NESPLNENIE ZÁVÄZKOV
a)
Ak Fond zistí, že účastník nesplnil svoje záväzky podľa článku XIX, časť 4, pozastaví sa právo účastníka používať osobitné práva čerpania, pokiaľ Fond nerozhodne inak.
b)
Ak Fond zistí, že účastník nesplnil akýkoľvek iný záväzok, týkajúci sa osobitných práv čerpania, môže Fond pozastaviť právo účastníka používať osobitné práva čerpania, ktoré získa po rozhodnutí o tejto suspencii.
c)
Prijmú sa opatrenia (predpisy) na zabezpečenie toho, aby postihom ktoréhokoľvek účastníka podľa predchádzajúcich odsekov a) alebo b) bol taký účastník bez meškania upovedomený o sťažnosti proti nemu, a dá sa mu primeraná príležitosť, aby zaujal stanovisko k tomuto prípadu ústne i písomne. Kedykoľvek sa takto účastník upovedomil o došlej sťažnosti podľa odseku a) tejto časti, nebude používať osobitné právo čerpania až do vybavenia sťažnosti.
d)
Pozastavenie podľa odsekov a) alebo b) alebo obmedzenie podľa predchádzajúceho odseku c) nezbavuje účastníka povinnosti zabezpečovať menu podľa článku XIX, časť 4.
e)
Fond môže kedykoľvek odvolať pozastavenie podľa odsekov a) alebo b), pričom však pozastavenia uložené účastníkovi podľa odseku b) pre nesplnenie záväzkov podľa článku XIX, časť 6a) skončia až za stoosemdesiat dní po uplynutí prvého kalendárneho štvrťroka, počas ktorého účastník splnil svoje záväzky o obnovovaní držby.
f)
Právo účastníka používať svoje osobitné práva čerpania nebude pozastavené z dôvodov, že sa stal nespôsobilým používať všeobecné zdroje Fondu podľa článku V, časť 5, článku VI, časť 1, alebo článku XXVI, časť 2a). Ustanovenie článku XXVI, časť 2 sa nepoužije v prípade, keď účastník nesplnil niektorý záväzok týkajúci sa osobitných práv čerpania.
Článok XXIV
Ukončenie účasti
ČASŤ 1. PRÁVO UKONČIŤ ÚČASŤ
a)
Ktorýkoľvek účastník môže kedykoľvek ukončiť svoju účasť na Správe osobitných práv čerpania odovzdaním písomnej výpovede Fondu v jeho ústredí. Ukončenie nadobudne účinnosť dňom, keď Fond dostal výpoveď.
b)
Ak účastník odvoláva členstvo vo Fonde, predpokladá sa, že súbežne s tým skončila jeho účasť na Správe osobitných práv čerpania.
ČASŤ 2. VYPORIADANIE PRI UKONČENÍ ÚČASTI
a)
Len čo účastník ukončí svoju účasť na Správe osobitných práv čerpania, budú zastavené všetky operácie a transakcie týmto účastníkom v osobitných právach čerpania, pokiaľ nebudú inak povolené na podklade dohody dojednanej podľa odseku c), aby sa uľahčilo vyporiadanie, alebo ako je ustanovené v častiach 3, 5 a 6 tohto článku alebo v Prílohe H. Úroky a poplatky zročné do dňa ukončenia, ako aj dávky uložené pred týmto dňom, ale nezaplatené, sa uhradia v osobitných právach čerpania.
b)
Fond je povinný vyplatiť všetky osobitné práva čerpania, ktoré sú v držbe končiaceho účastníka, a tento účastník je povinný uhradiť Fondu sumu rovnajúcu sa jeho čistému súhrnnému prídelu a akékoľvek iné sumy, ktoré sú splatné a vyplývajú z jeho účasti na Správe osobitných práv čerpania. Tieto záväzky sa voči sebe navzájom vyrovnajú a suma osobitných práv čerpania, ktorá je v držbe končiaceho účastníka a ktorá sa použije na vyrovnanie jeho uhrádzaného záväzku Fondu, bude zrušená.
c)
Vyporiadanie sa vykoná s náležitou operatívnosťou na základe dojednania medzi končiacim účastníkom a Fondom pri všetkých záväzkoch končiaceho účastníka alebo Fondu po vyrovnaní podľa predchádzajúceho odseku b). Ak sa nedosiahne urýchlené dojednanie o vyporiadaní, uplatnia sa ustanovenia Prílohy H.
ČASŤ 3. ÚROK A POPLATKY
Po dni ukončenia účasti uhradí Fond úrok z akéhokoľvek nevyrovnaného zostatku osobitných práv čerpania, ktorý je v držbe účastníka, a končiaci účastník uhradí poplatky za akýkoľvek nevyrovnaný zostatok, ktorý dlhuje Fondu, v lehotách a za sadzby, ako sú ustanovené v článku XX. Úhrada sa vykoná v osobitných právach čerpania. Končiaci účastník bude oprávnený získať osobitné práva čerpania na zaplatenie poplatkov alebo dávok za voľne použiteľnú menu v transakcii s niektorým účastníkom určeným Fondom alebo od ktoréhokoľvek iného držiteľa na základe dohody, príp. bude oprávnený použiť na to osobitné práva čerpania, ktoré získa ako úrok v transakcii s ktorýmkoľvek účastníkom určeným podľa článku XIX, časť 5, alebo s ktorýmkoľvek iným držiteľom na základe dohody.
ČASŤ 4. VYPORIADANIE ZÁVÄZKU VOČI FONDU
Menu, ktorú Fond dostane od končiaceho účastníka, Fond použije na vyplatenie osobitných práv čerpania, ktoré sú v držbe účastníkov, v pomere k sume, o ktorú držba osobitných práv čerpania každého účastníka prevyšuje jeho čistý súhrnný prídel v čase, keď Fond menu dostane. Takto vyplatené osobitné práva čerpania a osobitné práva čerpania, ktoré dostane končiaci účastník podľa ustanovení Dohody na úhradu akejkoľvek platby splatnej podľa dojednania o vyporiadaní alebo podľa prílohy H a vyrovnané takou splátkou, budú zrušené.
ČASŤ 5. VYPORIADANIE ZÁVÄZKU VOČI KONČIACEMU ÚČASTNÍKOVI
Kedykoľvek bude Fond požiadaný o vyplatenie osobitných práv čerpania, ktoré sú v držbe končiaceho účastníka, urobí tak v mene poskytnutej účastníkmi, ktorých určí Fond. Títo účastníci budú určení podľa zásad článku XIX, časť 5. Každý určený účastník obstará podľa svojej voľby menu končiaceho účastníka alebo voľne použiteľnú menu Fondu a dostane zodpovedajúcu sumu osobitných práv čerpania. Končiaci účastník však môže použiť svoje osobitné práva čerpania, aby od ktoréhokoľvek účastníka získal svoju vlastnú menu, voľne použiteľnú menu alebo akúkoľvek inú hodnotu, ak to Fond pripustí.
ČASŤ 6. TRANSAKCIE ÚČTU VŠEOBECNÝCH ZDROJOV
Aby sa uľahčilo vyporiadanie s končiacim účastníkom, môže Fond rozhodnúť, že končiaci účastník:
I. použije akékoľvek osobitné práva čerpania vo svojej držbe po vyrovnaní podľa časti 2b) tohto článku, ak majú byť vyplatené, v transakcii s Fondom vedenej prostredníctvom Účtu všeobecných zdrojov, aby získal svoju vlastnú menu alebo voľne použiteľnú menu podľa voľby Fondu; alebo
II. dostane osobitné práva čerpania v transakcii s Fondom vedenej prostredníctvom Účtu všeobecných zdrojov za menu prijateľnú Fondu, aby vyrovnal akékoľvek poplatky alebo splátku, vyplývajúce z dojednania alebo z ustanovení Prílohy H.
Článok XXV
Zrušenie Správy osobitných práv čerpania
a)
Správa osobitných práv čerpania môže byť zrušená len na podklade rozhodnutia Zboru guvernérov. Ak v prípade naliehavosti Výkonný zbor dôjde k záveru, že zrušenie Správy osobitných práv čerpania bude nevyhnutné, môže dočasne pozastaviť prídely alebo zrušenie, ako aj všetky operácie a transakcie v osobitných právach čerpania až do rozhodnutia Zboru guvernérov. Rozhodnutie Zboru guvernérov zrušiť Fond povedie k zrušeniu tak Všeobecnej správy, ako aj Správy osobitných práv čerpania.
b)
Ak Zbor guvernérov sa rozhodne zrušiť Správu osobitných práv čerpania, prestanú všetky prídely alebo zrušenia aj všetky operácie a transakcie v osobitných právach čerpania a činnosti Fondu týkajúce sa Správy osobitných práv čerpania - s výnimkou náhodných prípadov poriadkovej povahy alebo vyrovnania povinností účastníkov aj Fondu týkajúcich sa osobitných práv čerpania; skončia tiež všetky záväzky Fondu aj účastníkov podľa tejto Dohody, týkajúce sa osobitných práv čerpania - s výnimkou tých, ktoré sú ustanovené v tomto článku, v článku XX, v článku XXI d), v článku XXIV, v článku XXIX c) a v Prílohe H, alebo v ktoromkoľvek dojednaní uzavretom podľa článku XXIV - s výhradou ustanovenia odseku 4 Prílohy H a ustanovenia Prílohy I.
c)
Pri zrušení Správy osobitných práv čerpania budú úroky a poplatky, ktoré sa nahromadili do dňa likvidácie, a dávky, ktoré boli uložené pred týmto dátumom a neboli zaplatené, uhradené v osobitných právach čerpania. Fond bude povinný vyplatiť všetky osobitné práva čerpania, pokiaľ sú u ich držiteľov, a každý účastník bude povinný uhradiť Fondu sumu zodpovedajúcu jeho čistému súhrnnému prídelu osobitných práv čerpania a také ďalšie sumy, pokiaľ sú dlžné a splatné z titulu jeho účasti na Správe osobitných práv čerpania.
d)
Likvidácia Správy osobitných práv čerpania sa vykoná podľa ustanovenia Prílohy I.
Článok XXVI
Vystúpenie z Fondu
ČASŤ 1. PRÁVO ČLENA VYSTÚPIŤ
Ktorýkoľvek člen môže kedykoľvek vystúpiť z Fondu, ak doručí písomnú výpoveď Fondu jeho hlavnej úradovni. Vystúpenie nadobúda účinnosť dňom prijatia výpovede.
ČASŤ 2. NÚTENÉ VYSTÚPENIE
a)
Ak člen neplní niektoré zo svojich záväzkov podľa tejto Dohody, môže Fond vyhlásiť člena za nespôsobilého používať všeobecné zdroje Fondu. Žiadne ustanovenie v tejto časti nemožno považovať za obmedzenie ustanovenia článku V, časť 5, alebo článku VI, časť 1.
b)
Ak aj po uplynutí primeranej lehoty zotrváva člen v neplnení ktoréhokoľvek zo svojich záväzkov podľa tejto Dohody, môže byť taký člen vyzvaný rozhodnutím Zboru guvernérov prijatým väčšinou guvernérov zastupujúcich osemdesiatpäť percent všetkých hlasov, aby sa vzdal členstva vo Fonde.
c)
Budú prijaté predpisy, ktoré zabezpečia, aby pred prijatím opatrenia proti ktorémukoľvek členovi podľa odsekov a) alebo b) bol člen v primeranej lehote upovedomený o sťažnosti proti nemu a bola mu daná primeraná príležitosť zaujať svoje stanovisko tak ústne, ako aj písomne.
ČASŤ 3. VYPORIADANIE ÚČTOV S VYSTUPUJÚCIM ČLENOM
Ak člen vystúpi z Fondu, skončia sa bežné operácie a transakcie Fondu v jeho mene a vyporiadanie všetkých účtov medzi ním a Fondom sa vykoná s náležitou operatívnosťou na základe dohody medzi ním a Fondom. Ak sa urýchlene nedosiahne dohoda, uplatnia sa pri vyporiadaní účtov ustanovenia Prílohy J.
Článok XXVII
Opatrenie pre prípad núdze
ČASŤ 1. DOČASNÉ POZASTAVENIE
a)
V prípade naliehavej potreby alebo vzniku nepredvídaných okolností ohrozujúcich činnosti Fondu môže Výkonný zbor osemdesiatpäťpercentnou väčšinou všetkých hlasov pozastaviť na dobu najdlhšie jedného roka účinnosť ktoréhokoľvek z týchto ustanovení.
b)
Pozastavenie účinnosti ustanovenia podľa predchádzajúceho odseku a) nesmie trvať dlhšie ako jeden rok, pokiaľ Zbor guvernérov osemdesiatpäťpercentnou väčšinou všetkých hlasov nepredĺži túto sistáciu o ďalšie obdobie, nie však dlhšie ako dva roky, ak zistí, že podľa odseku a) naďalej trvá stav naliehavej potreby alebo nepredvídaných okolností.
c)
Výkonný zbor môže kedykoľvek väčšinou všetkých hlasov také pozastavenie ukončiť.
d)
Fond môže prijať pravidlá týkajúce sa rozhodovania o niektorom ustanovení počas obdobia, v ktorom jeho účinnosť bola pozastavená.
ČASŤ 2. ZRUŠENIE FONDU
a)
Fond možno zrušiť len na podklade rozhodnutia Zboru guvernérov. Ak v prípade naliehavosti Výkonný zbor dôjde k záveru, že zrušenie Fondu sa javí nevyhnutným, môže dočasne pozastaviť až do rozhodnutia Zboru guvernérov všetky operácie a transakcie.
b)
Ak Zbor guvernérov rozhodne, že Fond sa má zrušiť, prestane Fond ihneď vykonávať akúkoľvek činnosť - s výnimkou náhodných prípadov poriadkovej povahy na vyinkasovanie a likvidáciu svojich aktív i na vyporiadanie svojich pasív a všetky záväzky členov podľa tejto Dohody skončia okrem tých, ktoré sú uvedené v tomto článku, v článku XXIXc), v Prílohe J, odsek 7 a v Prílohe K.
c)
Likvidácia sa vykoná podľa ustanovení Prílohy K.
Článok XXVIII
Zmeny stanov
a)
Každý návrh na úpravu tejto Dohody či už podaný členom, guvernérom alebo Výkonným zborom - sa odovzdá predsedovi Zboru guvernérov, ktorý návrh predloží Zboru guvernérov. Ak navrhnutá zmena bude schválená Zborom guvernérov, Fond sa opýta obežníkom alebo telegramom všetkých členov, či navrhnutú zmenu prijímajú. Ak navrhnutú zmenu prijmú tri pätiny členov majúcich osemdesiatpäťpercent všetkých hlasov, Fond osvedčí túto skutočnosť oficiálnou správou zaslanou všetkým členom.
b)
Bez ujmy na ustanoveniach predchádzajúceho odseku a) sa vyžaduje súhlas všetkých členov v prípade každej zmeny, ktorá upravuje
I. právo vystúpiť z Fondu (článok XXVI, časť 1);
II. ustanovenie, podľa ktorého zmenu v členskej kvóte nemožno urobiť bez súhlasu člena [článok III, časť 2d)]; a
III. ustanovenie, podľa ktorého nie je prípustná zmena parity členovej meny, pokiaľ by to sám člen nenavrhol (Príloha C, odsek 6).
c)
Zmeny nadobudnú účinnosť pre všetkých členov tri mesiace po dni oficiálneho oznámenia, pokiaľ v obežníku alebo v telegrame nebola určená kratšia lehota.
Článok XXIX
Výklad ustanovení Dohody
a)
Akákoľvek otázka výkladu ustanovení tejto Dohody, ktorá sa vytvorí vo vzťahu medzi ktorýmkoľvek členom a Fondom alebo medzi ktorýmikoľvek členmi Fondu, bude predložená na rozhodnutie Výkonnému zboru. Ak sa otázka v konkrétnom prípade týka niektorého člena, ktorý nie je oprávnený vymenovať výkonného riaditeľa, bude taký člen oprávnený vymenovať zástupcu podľa článku XII, časť 3j).
b)
Pokiaľ Výkonný zbor urobí rozhodnutie podľa predchádzajúceho odseku a), môže ktorýkoľvek člen požadovať v lehote troch mesiacov odo dňa rozhodnutia, aby bola otázka predložená Zboru guvernérov, ktorého rozhodnutie bude konečné. Každú otázku predloženú Zboru guvernérov bude posudzovať výbor Zboru guvernérov zriadený pre výklad Dohody. Každý člen výboru bude mať jeden hlas. Zbor guvernérov určí tak skladbu členov, ako aj postup a požadovanú väčšinu pri hlasovaní výboru. Rozhodnutie tohto výboru sa bude posudzovať ako rozhodnutie Zboru guvernérov, pokiaľ Zbor guvernérov nerozhodne väčšinou osemdesiatich piatich percent hlasov inak. Až do rozhodnutia Zboru guvernérov môže Fond, pokiaľ to považuje za potrebné, konať na základe rozhodnutia Výkonného zboru.
c)
Kedykoľvek dôjde k rozporu medzi Fondom a niektorým členom, ktorý vystúpil, alebo medzi Fondom a ktorýmkoľvek členom počas likvidácie Fondu, predloží sa taký rozpor na rozhodnutie rozhodcovskému súdu zloženému z troch rozhodcov, z ktorých jedného vymenuje Fond, druhého člen alebo vystupujúci člen a tretieho - ako hlavného rozhodcu, pokiaľ sa strany nedohodnú inak - vymenuje prezident Medzinárodného súdneho dvora alebo iný taký orgán, ktorý môže byť určený opatrením Fondu. Hlavný rozhodca bude splnomocnený riešiť všetky otázky postupu konania, ak v nich dôjde medzi stranami k rozporu.
Článok XXX
Vysvetlenie použitých výrazov
Pri výklade ustanovení tejto Dohody sa bude Fond a jeho členovia spravovať týmito ustanoveniami:
a)
Držba meny niektorého člena Fondom na Účte všeobecných zdrojov bude zahŕňať akékoľvek cenné papiere prijaté Fondom podľa článku III, časť 4.
b)
Dohodou o pohotových zdrojoch sa rozumie rozhodnutie Fondu, ktorým sa členovi zabezpečuje, že môže uskutočniť podľa podmienok takého rozhodnutia odkupy z účtu Všeobecných zdrojov počas ustanoveného obdobia a do výšky určenej sumy.
c)
Odkupom v rámci rezervnej tranše sa rozumie odkup osobitných práv čerpania alebo meny iného člena za vlastnú menu bez toho, aby to malo za následok, že držba členovej meny Fondom na Účte všeobecných zdrojov prevýši kvótu člena, pričom však Fond môže na účely sledované touto definíciou vylúčiť odkupy a držby
I. podľa smerníc o použití jeho všeobecných zdrojov na kompenzačné financovanie výkyvov vo vývozoch;
II. podľa smerníc o použití jeho všeobecných zdrojov pri financovaní príspevkov pre medzinárodné nárazníkové zásoby surovín; a
III. podľa iných smerníc o použití všeobecných zdrojov, o ktorých Fond rozhodne osemdesiatpäťpercentnou väčšinou všetkých hlasov, že má pri nich dôjsť k vylúčeniu.
d)
Platbami za bežné transakcie sa rozumejú platby, ktoré neslúžia na prevod kapitálu a zahŕňajú bez akéhokoľvek obmedzenia
1.
všetky platby splatné v súvislosti so zahraničným obchodom, inými bežnými obchodmi, včítane služieb a bankových operácií aj obvyklých krátkodobých úverov;
2.
splatné platby takého druhu, ako sú úroky z pôžičiek a čistý dôchodok z iných investícií;
3.
platby neveľkého rozsahu na umorovanie pôžičiek a na odpisy priamych investícií;
4.
neveľké úhrady na výdavky spojené s výživou rodiny.
Fond môže určiť po porade s členmi, ktorých sa to týka, či určité osobitné transakcie sa majú považovať za bežné alebo za kapitálové transakcie.
e)
Čistým súhrnným prídelom osobitných práv čerpania sa rozumie celková suma osobitných práv čerpania, ktorá sa pridelila účastníkovi po odpočítaní jeho podielu na osobitných právach čerpania zrušených podľa článku XVIII, časť 2a).
f)
Voľne použiteľná mena znamená menu niektorého člena, ktorá podľa rozhodnutia Fondu
I. sa skutočne široko používa v platbách pri medzinárodných transakciách a
II. je predmetom rozsiahleho obchodovania na hlavných devízových trhoch.
g)
Členstvo k 31. augustu 1975 sa prizná každému členovi, ktorý ho získal aj po tomto dátume, ale na základe rozhodnutia o prijatí, ktoré schválil Zbor guvernérov pred uvedeným dátumom.
h)
Transakciami Fondu sa rozumejú výmeny menových hodnôt Fondom za iné menové hodnoty. Operáciami Fondu sa rozumejú iné použitia alebo prijímanie menových hodnôt Fondom.
i)
Transakciami v osobitných právach čerpania sa rozumejú výmeny osobitných práv čerpania za iné menové hodnoty. Operáciami v osobitných právach čerpania sa rozumejú iné použitia osobitných práv čerpania.
Článok XXXI
Záverečné ustanovenia
ČASŤ 1. NADOBUDNUTIE ÚČINNOSTI
Táto Dohoda nadobudne platnosť, len čo bude podpísaná v mene štátov, ktoré majú šesťdesiatpäť percent všetkých kvót uvedených v Prílohe A, a len čo budú v ich mene uložené listiny uvedené v časti 2a) tohto článku; v žiadnom prípade však táto Dohoda nenadobudne platnosť pred 1. májom 1945.
ČASŤ 2. PODPISY
a)
Každý štát, v ktorého mene je táto Dohoda podpísaná, uloží na vláde Spojených štátov amerických listinu vyhlasujúcu, že schválil túto Dohodu podľa svojich zákonov a že podnikol všetky potrebné opatrenia na to, aby mohol plniť všetky svoje záväzky podľa tejto Dohody.
b)
Každý štát sa stane členom Fondu odo dňa, keď bude v jeho mene uložená listina uvedená v predchádzajúcom odseku a), členstvo však nevznikne, dokiaľ táto Dohoda nenadobudne platnosť podľa časti 1 tohto článku.
c)
Vláda Spojených štátov amerických upovedomí vlády všetkých štátov, ktorých mená sú uvedené v Prílohe A, a vlády všetkých štátov, ktorých členstvo bude schválené podľa článku II, časť 2, o všetkých podpisoch tejto Dohody a o uložení všetkých listín, na ktoré sa vzťahuje odsek a) tejto časti.
d)
Každý štát zašle v čase, keď bude táto Dohoda v jeho mene podpísaná, vláde Spojených štátov amerických na úhradu správnych výdavkov Fondu jednu stotinu percenta svojho celkového úpisu v zlate alebo v dolároch Spojených štátov amerických. Vláda Spojených štátov amerických povedie tieto prostriedky na osobitnom vkladovom účte a prevedie ich Zboru guvernérov Fondu, len čo sa zvolá ustanovujúca schôdza. Ak táto Dohoda nenadobudne platnosť do 31. decembra 1945, vráti vláda Spojených štátov amerických tieto prostriedky štátom, ktoré jej ich zaslali.
e)
Táto Dohoda bude otvorená na podpis do 31. decembra 1945 vo Washingtone v mene vlád krajín, ktorých mená sú uvedené v Prílohe A.
f)
Po 31. decembri 1945 môže byť táto Dohoda podpísaná v mene vlád ktorýchkoľvek štátov, ktorých členstvo bolo schválené podľa článku II, časť 2.
g)
Podpisom tejto Dohody ju všetky štáty prijímajú tak za seba, ako aj v mene a vo vzťahu ku všetkým svojim kolóniám, zámorským územiam, ku všetkým územiam pod svojou ochranou, zvrchovanosťou, či pod svojou mocou aj ku všetkým územiam, voči ktorým vykonávajú mandát.
h)
Odsek d) nadobudne účinnosť voči každému signatárskemu štátu dňom jeho podpisu.
(Podpisy a doložka o uložení listín sú uvedené podľa textu článku XX pôvodných článkov Dohody):
Dané vo Washingtone v jedinom vyhotovení, ktoré zostane uložené v archívoch vlády Spojených štátov amerických, ktorá zašle overené odpisy všetkým štátom, ktorých mená sú uvedené v Prílohe A, a všetkým štátom, ktorých členstvo bolo schválené podľa článku II, časť 2.
PRÍLOHA A
KVÓTY
(v mil. dolárov Spojených štátov amerických)
Austrália.................................................... 200
Belgicko..................................................... 225
Bolívia....................................................... 10
Brazília...................................................... 150
Česko-Slovensko........................................ 125
Čína.......................................................... 550
Dánsko...................................................... x)
Dominikánska republika................................ 5
Ecuádor........................................................ 5
Egypt.......................................................... 45
El Salvador................................................. 2,5
Etiópia......................................................... 6
Filipíny........................................................ 10
Francúzsko................................................ 450
Grécko........................................................ 40
Guatemala..................................................... 5
Haiti..............................................................ĺ5
Honduras................................................... 2,5
Holandsko................................................. 275
Chile........................................................... 50
India......................................................... 400
Irak............................................................ 8
Irán............................................................ 25
Island............................................................ĺ1
Juhoafrická únia........................................ 100
Juhoslávia................................................... 60
Kanada...................................................... 300
Kolumbia..................................................... 50
Kostarika...................................................... 5
Kuba........................................................... 50
Libéria........................................................ 0,5
Luxembursko............................................... 10
Mexiko........................................................ 90
Nikaragua..................................................... 2
Nórsko........................................................ 50
Nový Zéland................................................. 50
Panama...................................................... 0,5
Paraguay....................................................... 2
Peru............................................................ 25
Poľsko....................................................... 125
Spojené kráľovstvo................................... 1300
Spojené štáty americké.............................. 2750
Uruguay...................................................... 15
Venezuela.................................................... 15
Zväz sovietskych socialistických republík... 1200
PRÍLOHA B
PRECHODNÉ OPATRENIA TÝKAJÚCE SA SPÄTNÉHO ODKUPU, ÚHRADY DODATOČNÝCH ÚPISOV, ZLATA A NIEKTORÝCH PREVÁDZKOVÝCH ZÁLEŽITOSTÍ
1. Záväzky na spätný odkup, ktoré vznikli podľa článku V, časť 7b) predo dňom druhej úpravy tejto Dohody a ktoré zostávajú neuhradené k tomuto dátumu, musia sa uhradiť najneskôr ku dňu alebo v lehotách, ku ktorým sa museli vyporiadať záväzky podľa ustanovení tejto Dohody pred jej druhou úpravou.
2. Každý záväzok, ktorý sa má Fondu uhradiť v zlate na spätný odkup alebo ako úpis a ktorý zostáva neuhradený ku dňu druhej úpravy tejto Dohody, sa vyrovná osobitnými právami čerpania, Fond však môže ustanoviť, že také platby sa môžu vykonať úplne alebo sčasti v menách iných členov určených Fondom. Neúčastník vyrovná záväzok, ktorý sa musí podľa tohto ustanovenia uhradiť v osobitných právach čerpania, menami iných členov určených Fondom.
3. Na účely predchádzajúceho odseku 2 sa bude 0,888671 gramov rýdzeho zlata rovnať jednému osobitnému právu čerpania a suma meny splatná podľa predchádzajúceho odseku 2 sa určí na tomto základe a na základe hodnoty meny vyjadrenej osobitnými právami čerpania ku dňu vyporiadania.
4. Ak držba meny niektorého člena vo Fonde presahuje sedemdesiatpäť percent kvóty člena ku dňu druhej úpravy tejto Dohody a ak nepodlieha spätnému odkupu podľa odseku 1, odkúpi sa späť podľa týchto pravidiel:
I. Držby, ktoré vyplynuli z odkupu, sa odkúpia späť podľa smerníc o používaní všeobecných zdrojov Fondu, podľa ktorých sa odkup uskutočnil.
II. Ostatná držba sa odkúpi späť najneskôr do štyroch rokov po dni druhej úpravy tejto Dohody.
5. Spätné odkupy podľa odseku 1, ktoré nepodliehajú ustanoveniu odseku 2, spätné odkupy podľa predchádzajúceho odseku 4 a akékoľvek určenie mien podľa odseku 2 musí byť v súlade s článkom V, časť 7 (i).
6. Všetky poriadky a predpisy, sadzby, postupy a rozhodnutia, ktoré platia ku dňu druhej úpravy tejto Dohody, zostanú v platnosti až do ich zmien podľa ustanovení tejto Dohody.
7. Pokiaľ opatrenia podľa ustanovení ďalších odsekov a) a b) neboli splnené do dňa druhej úpravy tejto Dohody, Fond
a) odpredá z držby rýdzeho zlata, ktorú mal k 31. augustu 1975, až do 25 miliónov uncí tým členom, ktorí boli členmi k tomuto dňu a ktorí súhlasia s jeho kúpou, a to v pomere podľa ich kvót k tomuto dátumu. Predaj členovi podľa tohto odseku a) sa vykoná za jeho menu a za cenu zodpovedajúcu v čase predaja jednotke osobitného práva čerpania za 0,888671 gramu rýdzeho zlata, a
b) odpredá z držby rýdzeho zlata, ktorú mal 31. augusta 1975, až do 25 miliónov uncí v prospech členov z rozvojových krajín, ktorí boli členmi k tomuto dňu, a to však za predpokladu, že časť akýchkoľvek ziskov alebo prebytkovej hodnoty zlata, ktorá zodpovedá podielu kvóty takého člena k 31. 8. 1975 z úhrnu kvót všetkých členov k tomuto dňu, sa prevedie priamo každému takému členovi. Ustanovenie článku V, časť 12c) o tom, že Fond bude vykonávať konzultácie s členom, aby získal jeho súhlas alebo aby za určitých okolností vymenil menu niektorého člena za meny iných členov, sa uplatní vo vzťahu k mene, ktorú Fond dostal na základe predajov zlata podľa tohto opatrenia, teda na rozdiel od iných predajov niektorému členovi za jeho vlastnú menu a vedených na Účte všeobecných zdrojov.
Na základe predajov zlata podľa tohto bodu 7 bude suma výnosov v menách prijatých protihodnotou v čase predaja pri pomere jednotky osobitného práva čerpania za 0,888671 gramov rýdzeho zlata pripísaná na účet všeobecných zdrojov a ostatné hodnoty v držbe Fondu podľa vyporiadania v zhode s predchádzajúcim odsekom b) budú vedené oddelene od všeobecných zdrojov Fondu. Aktíva, ktoré po ukončenom usporiadaní podľa predchádzajúceho odseku b) zostávajú k dispozícii Fondu, budú prevedené na Osobitný výplatný účet.
PRÍLOHA C
PARITY
1. Fond upovedomí členov, že na účely tejto Dohody možno podľa článku IV, časť 1, 3, 4 a 5 a podľa tejto prílohy určiť parity vo vzťahu k osobitnému právu čerpania alebo vo vzťahu k inému takému spoločnému menovateľovi určenému Fondom. Spoločným menovateľom nebude zlato alebo niektorá mena.
2. Člen, ktorý zamýšľa určiť paritu svojej meny, navrhne paritu Fondu v primeranom čase po oznámení podľa predchádzajúceho odseku 1.
3. Každý člen, ktorý nezamýšľa určiť paritu svojej meny podľa odseku 1, bude konzultovať s Fondom a zabezpečovať, aby jeho kurzové usporiadania boli v súlade s cieľmi Fondu a aby boli primerané z hľadiska plnenia jeho záväzkov podľa článku IV, časť 1.
4. V primeranom čase po dôjdení návrhu Fond schváli návrh parity alebo vznesie proti nemu námietky. Navrhnutá parita nenadobudne účinnosť z hľadiska cieľov tejto Dohody, ak Fond proti nej vznesie námietky, a člen bude podliehať ustanoveniam predchádzajúceho odseku 3. Fond nevznesie námietky z dôvodov zamerania vnútornej sociálnej alebo celkovej politiky člena, ktorý paritu navrhuje.
5. Každý člen, ktorý má paritu pre svoju menu, sa zaväzuje, že bude uplatňovať vhodné opatrenia v súlade s touto Dohodou, aby zabezpečil, že maximálne a minimálne kurzy pohotových devízových transakcií, ku ktorým dochádza na jeho územiach, medzi jeho menou a menami iných členov udržiavajúcich parity, sa nebudú od parity odchyľovať o viac ako štyri a pol percenta alebo o také iné rozpätie alebo iné rozpätia, ktoré môže Fond určiť osemdesiatpäťpercentnou väčšinou všetkých hlasov.
6. Člen nebude navrhovať zmenu parity svojej meny s výnimkou prípadov, keď ide o nápravu základnej nerovnováhy, alebo aby jej predišiel. Zmena sa môže uskutočniť len na návrh člena a len po konzultácii s Fondom.
7. Len čo dôjde k návrhu zmeny, Fond odsúhlasí navrhnutú paritu alebo proti nej vznesie námietky v primeranom čase po dôjdení návrhu. Fond prejaví súhlas, ak je ubezpečený, že zmena je potrebná, aby sa napravila základná nerovnováha alebo aby sa jej zabránilo. Fond nevznesie námietky z dôvodu zamerania vnútornej sociálnej alebo celkovej politiky člena, ktorý zmenu navrhuje. Navrhnutá zmena nenadobudne účinnosť z hľadiska cieľov tejto Dohody, ak Fond vznesie námietky. Pokiaľ niektorý člen zmení paritu svojej meny aj napriek námietkam Fondu, bude taký člen podliehať ustanoveniu článku XXVI, časť 2. Postup Fondu musí odrádzať člena od udržiavania nerealistickej parity.
8. Parita členovej meny ustanovená podľa tejto Dohody prestane platiť na účely tejto Dohody, ak člen podá Fondu správu, že zamýšľa túto paritu ukončiť. Fond môže vzniesť námietky proti ukončeniu parity, ak tak rozhodne osemdesiatpäťpercentná väčšina všetkých hlasov. Ak niektorý člen ukončí paritu svojej meny aj napriek námietke Fondu, bude člen podliehať ustanoveniu článku XXVI, časť 2. Parita ustanovená podľa tejto Dohody prestane platiť na účely tejto Dohody, ak člen ukončí paritu aj napriek námietke Fondu, alebo ak Fond zistí, že člen neudržiava kurzy pri podstatnej časti devízových transakcií podľa odseku 5; také zistenie však Fond nemôže urobiť skôr, dokiaľ o ňom nerokoval s členom a pokiaľ by mu nedal šesťdesiat dní vopred upozornenie o svojom úmysle.
9. Ak sa skončila platnosť parity meny niektorého člena podľa predchádzajúceho odseku 8, člen pristúpi ku konzultáciám s Fondom a bude zabezpečovať, aby jeho kurzové usporiadania boli v súlade s cieľmi Fondu a zodpovedali plneniu jeho záväzkov podľa článku IV, časť 1.
10. Člen, u ktorého meny sa skončila platnosť parity podľa odseku 8, môže kedykoľvek navrhnúť novú paritu svojej meny.
11. Bez ujmy na ustanovení odseku 6 môže Fond väčšinou sedemdesiatich percent všetkých hlasov urobiť jednotné pomerné zmeny všetkých parít, ak je spoločným menovateľom osobitné právo čerpania a ak zmeny nepostihnú hodnotu osobitného práva čerpania. Parita meny člena sa nebude však meniť podľa tohto ustanovenia, ak člen do siedmich dní po tom, čo Fond urobil toto opatrenie, oznámi Fondu, že si nepraje, aby parita jeho meny bola takým opatrením menená.
PRÍLOHA D
RADA
1. a) Každý člen, ktorý vymenuje výkonného riaditeľa a každá skupina členov, ktorých počet hlasov je vyjadrený hlasmi voleného výkonného riaditeľa, vymenuje do Rady jedného člena Rady, ktorý bude vo funkcii guvernéra, ministra ako člena vlády, alebo vo funkcii porovnateľného postavenia a ktorý môže vymenovať až sedem svojich pomocníkov. Zbor guvernérov môže osemdesiatpäťpercentnou väčšinou všetkých hlasov zmeniť počet týchto pomocníkov, ktorých možno ustanoviť. Člen rady alebo pomocník bude vykonávať funkciu až do nového ustanovenia alebo do najbližšej pravidelnej voľby výkonných riaditeľov, ak k nej dôjde skôr.
b) Výkonní riaditelia - alebo v ich neprítomnosti ich námestníci - a pomocníci členov Rady budú oprávnení zúčastňovať sa na schôdzi Rady, pokiaľ Rada nerozhodne, že ide o zasadanie obmedzené na členov Rady. Každý člen a každá skupina členov, ktorá vymenúva člena Rady, vymenuje námestníka, ktorý bude oprávnený zúčastňovať sa na rokovaniach Rady, ak člen Rady nie je prítomný, a bude oprávnený za člena Rady konať.
2. a) Rada bude dohliadať na riadenie a úpravu medzinárodnej menovej sústavy, včítane pokračujúceho procesu rovnovážnosti a vývoja celkovej likvidity, a v tejto súvislosti bude preverovať a sledovať priebeh prevodov reálnych zdrojov rozvojovým krajinám.
b) Rada bude posudzovať návrhy podľa článku XXVIII a) na zmenyčlánkov Dohody.
3. a) Zbor guvernérov môže preniesť na Radu oprávnenia vykonávať akékoľvek práva Zboru guvernérov s výnimkou tých práv, ktoré sú touto Dohodou vyhradené priamo Zboru guvernérov.
b) Každý člen Rady bude oprávnený odovzdať počet hlasov pridelených podľa článku XII, časť 5 členovi alebo skupine členov, ktorí ho vymenovali. Člen Rady vymenovaný skupinou členov môže odovzdať oddelene hlasy pridelené každému členovi v skupine. Ak počet hlasov pridelených niektorému členovi nemôže odovzdať výkonný riaditeľ, člen sa môže dojednať s členom Rady, aby odovzdal počet hlasov pridelených tomuto členovi.
c) Rada nebude vykonávať žiadnu činnosť vyplývajúcu z oprávnení prevádzaných na ňu Zborom guvernérov, ktorá je nezlučiteľná s akýmkoľvek opatrením prijatým Zborom guvernérov, a Výkonný zbor nebude vykonávať žiadnu činnosť vyplývajúcu z oprávnení prevádzaných naň Zborom guvernérov, ktorá je nezlučiteľná s akýmkoľvek opatrením prijatým buď Zborom guvernérov, alebo Radou.
4. Rada určí niektorého člena Rady ako predsedu, schváli pravidlá, ktoré považuje za potrebné alebo vhodné pre výkon svojich funkcií, a bude rozhodovať o akomkoľvek hľadisku svojho postupu. Rada bude konať schôdze, ako bude zodpovedať jej záverom, alebo ako ich zvolá Výkonný zbor.
5. a) Rada bude mať oprávnenia, ktoré zodpovedajú oprávneniam Výkonného zboru podľa týchto ustanovení: článok XII, časť 2c), f), g) a j); článok XVIII, časť 4a)časť 4c) (IV); článok XXIII, časť 1; a článok XXVII, časť 1a).
b) Pri rozhodovaní Rady o otázkach týkajúcich sa výlučne správy osobitných práv čerpania budú oprávnení hlasovať len členovia Rady vymenovaní členom, ktorý je účastníkom, alebo skupinou členov, z ktorých je aspoň jeden účastníkom. Každý z týchto členov Rady bude oprávnený odovzdať počet hlasov pridelených členovi, ktorý je účastníkom, ktorý ho vymenoval, alebo členom, ktorí sú účastníkmi v skupine členov, ktorá ho vymenovala, a môže odovzdať hlasy pridelené niektorému účastníkovi, s ktorým sa dojednal dohovor podľa poslednej vety odseku 3b).
c) Rada môže určiť predpisom postup, podľa ktorého možno Výkonnému zboru udeliť právo členov Rady hlasovať o určitej otázke bez schôdze Rady, ak podľa názoru Výkonného zboru musí Rada prijať nejaké opatrenie, ktoré neznesie odklad až do nasledujúcej schôdze Rady a ktoré nevyžaduje zvolanie osobitnej schôdze.
d) Článok IX, časť 8 sa vzťahuje na členov Rady, ich námestníkov a pomocníkov a na ktorúkoľvek inú osobu oprávnenú zúčastniť sa na schôdzi Rady.
e) Na účely ustanovení odseku b) a odseku 3b) bude dohoda dojednaná niektorým členom alebo členom, ktorý je účastníkom podľa článku XII, časť 3i) (II), oprávňovať člena Rady na hlasovanie a na odovzdanie počtu hlasov, ktoré sú takému členovi pridelené.
6. Prvej vete článku XII, časť 2a) treba rozumieť tak, že sa vzťahuje tiež na Radu.
PRÍLOHA E
VOĽBA VÝKONNÝCH RIADITEĽOV
1. Voľba volených výkonných riaditeľov sa bude konať hlasovaním guvernérov, ktorí sú na voľbu oprávnení.
2. Pri hlasovaní o výkonných riaditeľoch, ktorí majú byť zvolení, odovzdá každý guvernér oprávnený na hlasovanie pre jednu osobu všetky hlasy, na ktoré je oprávnený podľa článku XII, časť 5a). Pätnásť osôb, ktoré dostanú najväčší počet hlasov, sa stanú výkonnými riaditeľmi za predpokladu, že žiadna osoba, ktorá dostane menej ako štyri percentá všetkých hlasov, ktoré sa môžu odovzdať (spôsobilé hlasy), sa nebude považovať za zvolenú.
3. Ak pri prvom hlasovaní nebude zvolených pätnásť osôb, pristúpi sa k druhému hlasovaniu, pri ktorom budú hlasovať len
a) tí guvernéri, ktorí pri prvom hlasovaní odovzdali hlas pre osobu, ktorá nebola zvolená, a
b) tí guvernéri, o ktorých hlasoch odovzdaných pre zvolenú osobu sa podľa ďalšieho odseku 4. predpokladá, že o ne bol zvýšený počet hlasov odovzdaných pre túto osobu nad deväť percent spôsobilých hlasov.
Ak pri druhom hlasovaní je viac kandidátov než počet výkonných riaditeľov, ktorí majú byť zvolení, osoba, ktorá dostala pri prvom hlasovaní najmenší počet hlasov, nebude už ďalej voliteľná.
4. Pri posudzovaní toho, či pri hlasoch odovzdaných niektorým guvernérom, sa má predpokladať, že o ne bol zvýšený celkový počet hlasov odovzdaných pre niektorú osobu nad deväť percent hlasov, sa bude pri týchto deviatich percentách hlasov predpokladať, že zahŕňajú predovšetkým hlasy guvernéra, ktorý odovzdal najväčší počet hlasov pre takú osobu, potom hlasy guvernéra, ktorý odovzdal ďalší najväčší počet hlasov, a tak ďalej, až sa dosiahne deväť percent.
5. O ktoromkoľvek guvernérovi, z ktorého hlasov sa musí časť započítať, aby sa zvýšil celkový počet hlasov pre niektorú osobu nad štyri percentá, sa bude predpokladať, že odovzdal všetky svoje hlasy pre takú osobu, aj keď tým celkový počet hlasov pre takú osobu prevýši deväť percent.
6. Ak po druhom hlasovaní nebude zvolených pätnásť osôb, budú sa konať ďalšie kolá hlasovania podľa rovnakých zásad, až dôjde k zvoleniu pätnástich osôb; po zvolení štrnástich osôb však môže byť pätnásta zvolená prostou väčšinou zvyšujúcich členov, a bude sa predpokladať, že bola zvolená všetkými takými hlasmi.
PRÍLOHA F
URČOVANIE ÚČASTNÍKOV (DEZIGNÁCIA)
Počas prvého základného obdobia pre určovanie účastníkov budú platiť tieto pravidlá:
a) Účastníci, ktorí sú spôsobilí, aby sa určovali podľa článku XIX, časť 5a) (I), sa budú určovať k takým sumám, ktoré podporia v priebehu doby vyrovnania relácií medzi držbou osobitných práv čerpania účastníkov nad úrovňou ich čistých úhrnných prídelov a ich oficiálnymi rezervami zlata a devíz.
b) Pri uplatňovaní predchádzajúceho odseku a) sa bude postupovať tak, aby účastníci, ktorí sú spôsobilí na dezignáciu, sa určovali
I. v pomere k ich oficiálnym rezervám zlata a devíz, ak sú relácie uvedené v predchádzajúcom odseku a) vyrovnané; a
II. takým spôsobom, aby sa postupne znížil rozdiel medzi reláciami uvedenými v predchádzajúcom odseku a), ktoré sú nízke, a reláciami, ktoré sú vysoké.
PRÍLOHA G
OBNOVOVANIE DRŽBY (REKONŠTITÚCIA)
1. Počas prvého základného obdobia budú pre obnovovanie držby platiť tieto pravidlá:
a)
I. Účastník bude užívať a obnovovať svoju držbu osobitných práv čerpania tak, že za päť rokov po prvom prídele a potom ku koncu každého kalendárneho štvrťroka nebude priemer jeho celkovej dennej držby osobitných práv za uplynulé päťročné obdobie menší ako tridsať percent priemeru jeho denného čistého úhrnného prídelu osobitných práv čerpania za to isté obdobie.
II. Za dva roky po prvom prídele a potom ku koncu každého kalendárneho mesiaca vykoná Fond pre každého účastníka prepočet na zistenie toho, či a v akom rozsahu potrebuje účastník získať osobitné práva čerpania medzi dátumom prepočtu a koncom päťročného obdobia, aby sa vyporiadal s požiadavkou ustanovenou podľa predchádzajúceho odseku a) (I). Fond určí predpisom, podľa akých základov sa budú tieto prepočty vykonávať, a s prihliadnutím na časové poradie určovania účastníkov podľa článku XIX, časť 5a) (II), aby sa im umožnilo plniť požiadavky podľa predchádzajúceho odseku a) (I).
III. Fond dá účastníkovi osobitné upozornenie, ak prepočty podľa predchádzajúceho odseku a) (II) naznačujú, že je nepravdepodobné, že účastník bude schopný sa vyporiadať s požiadavkou odseku a) (I), pokiaľ neprestane používať osobitné práva čerpania na zvyšok obdobia, na ktoré sa prepočet podľa odseku a) (II) vzťahoval.
IV. Účastník, ktorý potrebuje obstarať osobitné práva čerpania na splnenie tohto záväzku, bude povinný aj oprávnený ich získať za menu prijateľnú pre Fond transakciou s Fondom vedenou na Účte všeobecných zdrojov. Ak sa týmto spôsobom nemôžu získať dostatočné osobitné práva čerpania na splnenie tohto záväzku, bude účastník povinný aj oprávnený získať ich za voľne použiteľnú menu od účastníka, ktorého Fond určí.
b) Účastníci budú náležite dbať na to, že je žiadúce udržiavať v priebehu doby vyrovnaný vzťah medzi ich držbou osobitných práv čerpania a ich ostatnými rezervami.
2. Ak účastník zanedbá dodržiavanie pravidiel o obnovovaní držby, Fond určí, či okolnosti oprávňujú alebo nie pozastavenie podľa článku XXIII, časť 2b).
PRÍLOHA H
UKONČENIE ÚČASTI
1. Ak záväzok zostávajúci po vyrovnaní podľa článku XXIV, časť 2b) znie v prospech končiaceho účastníka a ak medzi Fondom a končiacim účastníkom nebude do šiestich mesiacov odo dňa ukončenia dosiahnutá dohoda o vyporiadaní, Fond vyporiada tento zostatok osobitných práv čerpania v rovnakých polročných splátkach najdlhšie do piatich rokov odo dňa ukončenia. Fond uhradí tento zostatok podľa svojho rozhodnutia, buď
a) tým, že končiacemu účastníkovi zaplatí sumami poskytnutými Fondu zostávajúcimi účastníkmi podľa článku XXIV, časť 5, alebo
b) povolením, aby končiaci účastník mohol použiť svoje osobitné práva čerpania na získanie svojej vlastnej meny alebo niektorej voľne použiteľnej meny od účastníka určeného Fondom z Účtu všeobecných zdrojov alebo od ktoréhokoľvek iného držiteľa.
2. Ak zostatok po vyrovnaní podľa článku XXIV, časť 2b) znie v prospech Fondu a nedosiahne sa dohoda o vyporiadaní do šiestich mesiacov odo dňa ukončenia, vyrovná končiaci účastník tento záväzok do troch rokov odo dňa ukončenia v rovnakých polročných splátkach alebo počas takého dlhšieho obdobia, ako môže určiť Fond. Končiaci účastník vyporiada tento záväzok podľa rozhodnutia Fondu buď
a) zaplatením Fondu vo voľne použiteľnej mene, alebo
b) získaním osobitných práv čerpania z Účtu všeobecných zdrojov podľa článku XXIV, časť 6, alebo dohodou s účastníkom určeným Fondom alebo od iného držiteľa a vyrovnaním dlžnej splátky týmito osobitnými právami čerpania.
3. Splátky podľa predchádzajúceho odseku 1 alebo 2 budú splatné šesť mesiacov po dni ukončenia a potom v šesťmesačných obdobiach.
4. Ak by došlo počas šiestich mesiacov odo dňa, keď účastník ukončí svoju účasť, k zrušeniu Správy osobitných práv čerpania podľa článku XXV, vyporiadanie medzi Fondom a vládou končiaceho účastníka sa vykoná podľa článku XXV a Prílohy I.
PRÍLOHA I
POSTUP PRI LIKVIDÁCII SPRÁVY OSOBITNÝCH PRÁV ČERPANIA
1. Ak dôjde k zrušeniu Správy osobitných práv čerpania, vyrovnajú účastníci svoje záväzky voči Fondu v desiatich polročných splátkach alebo počas takého dlhšieho obdobia, aké je podľa rozhodnutia Fondu potrebné, a to v niektorej voľne použiteľnej mene a v menách účastníkov s držbou osobitných práv čerpania, ktoré majú byť uhradené formou splátok až do výšky takého vyrovnania, ako bolo určené Fondom. Prvá polročná platba sa vykoná šesť mesiacov po rozhodnutí zrušiť Správu osobitných práv čerpania.
2. Ak sa rozhodlo zrušiť Fond počas šiestich mesiacov odo dňa rozhodnutia o zrušení Správy osobitných práv čerpania, nepristúpi sa k likvidácii Správy osobitných práv čerpania, pokiaľ nebudú osobitné práva čerpania na Účte všeobecných zdrojov rozdelené podľa tohto pravidla:
Po rozdelení vykonanom podľa 2a) a 2b) Prílohy K pridelí Fond svoje osobitné práva čerpania, ktoré má na Účte všeobecných zdrojov, medzi všetkých členov, ktorí sú účastníkmi, v pomere k sumám dlžným každému účastníkovi po rozdelení podľa uvedeného oddielu 2b). Aby určil sumy pripadajúce na každého člena na rozdelenie zvyšku svojej držby v každej mene podľa oddielu 2d) Prílohy K, odpočíta Fond rozdelenie osobitných práv čerpania účinné podľa tohto pravidla.
3. So sumami, ktoré Fond dostane podľa odseku 1 tejto Prílohy, uhradí Fond osobitné práva čerpania ich držiteľom týmto spôsobom a v tomto poradí:
a) Osobitné práva čerpania v držbe členov, ktorí ukončili svoju účasť viac ako šesť mesiacov predo dňom, keď Zbor guvernérov rozhodol o zrušení Správy osobitných práv čerpania, vyplatia sa podľa podmienok dohody uzavretej podľa článku XXIV alebo podľa Prílohy H.
b) Osobitné práva čerpania držiteľov, ktorí nie sú účastníkmi, sa vyplatia pred osobitnými právami čerpania v držbe účastníkov, a to pomerne k sume držby každým držiteľom.
c) Fond určí podiel osobitných práv čerpania, ktorý má v držbe každý účastník, v pomere k jeho čistému súhrnnému prídelu. Fond predovšetkým vyrovná osobitné práva čerpania účastníkov s najväčším podielom, a to až do úrovne druhého najväčšieho podielu; Fond potom vyrovná osobitné práva čerpania v držbe týchto účastníkov podľa ich čistých súhrnných prídelov, až sú podiely znížené na úroveň tretieho najväčšieho podielu; tento postup bude pokračovať, až sa suma, ktorá je na vyrovnanie k dispozícii, vyčerpá.
4. Každá suma, ktorú je účastník oprávnený dostať pri vyporiadaní podľa predchádzajúceho odseku 3, sa použije na vyporiadanie akejkoľvek sumy, ktorá sa má platiť podľa odseku 1.
5. Počas likvidácie bude Fond platiť úrok zo súm osobitných práv čerpania, ktoré sú u ich držiteľov, a každy účastník bude platiť poplatky z čistého súhrnného prídelu osobitných práv čerpania, zníženého o sumu akýchkoľvek platieb, vykonávaných podľa odseku 1. Sadzbu úroku a poplatkov, ako aj dobu úhrady určí Fond. Úroky a poplatky sa budú platiť podľa možnosti v osobitných právach čerpania. Účastník, ktorý nemá postačujúcu držbu osobitných práv čerpania, bude platiť menou určenou Fondom. Osobitné práva čerpania, prijaté na poplatky vo výške nevyhnutnej na úhradu správnych výdavkov, sa nepoužijú na platenie úrokov, ale sa prevedú Fondu a vyplatia sa najskôr, a to menami používanými Fondom na krytie jeho výdavkov.
6. Pokiaľ je niektorý účastník v omeškaní s ktoroukoľvek platbou požadovanou podľa odseku 1 alebo 5, nevyplatia sa mu žiadne sumy podľa predchádzajúcich odsekov 3 alebo 5.
7. Ak po konečných platbách účastníkov nemá každý účastník, ktorý nie je v omeškaní, vo svojej držbe osobitné práva čerpania v rovnakom pomere k svojmu čistému súhrnnému prídelu, potom tí účastníci, ktorí majú nižší podiel, odkúpia od účastníkov s vyšším podielom také sumy podľa opatrenia Fondu urobeného tak, aby podiel ich držby osobitných práv čerpania bol rovnaký. Každý účastník, ktorý je v omeškaní, zaplatí Fondu svojou vlastnou menou sumu zodpovedajúcu svojmu záväzku. Fond rozdelí túto menu i akékoľvek zostávajúce nároky medzi účastníkov v pomere k sume osobitných práv čerpania v držbe každého z nich a tieto osobitné práva čerpania sa zrušia. Fond potom uzavrie účtovné knihy Správy osobitných práv čerpania a všetky záväzky Fondu vyplývajúce z prídelov osobitných práv čerpania a činnosť Správy osobitných práv čerpania prestane.
8. Každý účastník, ktorého mena je pridelená iným účastníkom podľa tejto prílohy, ručí za neobmedzené použitie takej meny kedykoľvek na nákup tovaru alebo na zaplatenie súm, ktoré sú splatné jemu alebo osobám na jeho územiach. Každý takto zaviazaný účastník súhlasí, že nahradí iným účastníkom akúkoľvek stratu vyplývajúcu z rozdielu medzi hodnotou, za ktorú Fond prideľoval jeho menu podľa tejto prílohy, a hodnotou realizovanou takým účastníkom pri disponovaní s jeho menou.
PRÍLOHA J
VYROVNANIE ÚČTOV S VYSTUPUJÚCIMI ČLENMI
1. Pri vyrovnaní účtov vo vzťahu k Účtu všeobecných zdrojov sa postupuje podľa odsekov 1 až 6 tejto prílohy. Fond bude povinný vyplatiť vystupujúcemu členovi sumu rovnajúcu sa jeho kvóte zväčšenú o akékoľvek sumy, ktoré mu Fond dlhuje, a zmenšenú o akékoľvek sumy, ktoré sám dlhuje Fondu včítane poplatkov vznikajúcich po dni jeho vystúpenia, pričom sa však žiadna platba nebude vykonávať do šiestich mesiacov odo dňa vystúpenia. Platby sa budú vykonávať v mene vystupujúceho člena a za tým účelom môže Fond previesť na Účet všeobecných zdrojov držbu členovej meny na Osobitnom výplatnom účte alebo na Ukladacom účte za zodpovedajúcu sumu mien iných členov na Účte všeobecných zdrojov vybraných Fondom s ich súhlasom.
2. Ak Fond nemá dostatok meny vystupujúceho člena, aby vyplatil čistú sumu, ktorú členovi dlhuje, uhradí zostatok vo voľne použiteľnej mene alebo takým spôsobom, ako sa dohodne. Ak medzi Fondom a vystupujúcim členom nedôjde k dohode do šiestich mesiacov odo dňa vystúpenia, vyplatí sa vystupujúcemu členovi suma jeho meny v držbe Fondu bez odkladov. Akýkoľvek splatný zostatok sa uhradí v desiatich polročných splátkach počas nasledujúcich piatich rokov. Každá taká splátka sa bude platiť podľa voľby Fondu buď v mene vystupujúceho člena, získanej po jeho vystúpení, alebo vo voľne použiteľnej mene.
3. Ak Fond nedodrží niektorú splátku, ktorú dlhuje podľa predchádzajúcich odsekov, bude vystupujúci člen oprávnený požadovať, aby Fond uhradil splátku v akejkoľvek mene zo svojej držby s výnimkou ktorejkoľvek meny, ktorá bola vyhlásená za nedostatkovú podľa článku VII časti 3.
4. Ak má Fond v držbe väčšie množstvo meny vystupujúceho člena, než mu dlhuje, a ak sa do šiestich mesiacov odo dňa vystúpenia nedosiahne dohoda o spôsobe vyrovnania účtov, bude prvší člen povinný vyplatiť také prekročenie meny vo voľne použiteľnej mene. Úhrada sa vykoná pri kurze, pri ktorom by Fond predal také meny v čase vystúpenia z Fondu. Vystupujúci člen dokončí splácanie počas piatich rokov odo dňa vystúpenia alebo počas takého dlhšieho obdobia, ktoré môže určiť Fond, pričom sa však od neho nebude požadovať, aby splácal v ktoromkoľvek polročnom období viac ako jednu desatinu nadmernej držby svojej meny, ktorú mal Fond ku dňu jeho vystúpenia, zvýšenú o ďalšiu získanú menu tohto člena počas takého polročného obdobia. Ak člen nesplní tento záväzok, môže Fond likvidovať riadnym spôsobom na ktoromkoľvek trhu sumu meny, ktorá mala byť splatená.
5. Každý člen, ktorý si praje získať menu člena, ktorý vystúpil, získa ju kúpou od Fondu v rozsahu, v akom má taký člen prístup ku všeobecným zdrojom Fondu a v akom je taká mena dostupná podľa predchádzajúceho odseku 4.
6. Vystupujúci člen ručí za neobmedzené použitie meny prevádzanej podľa predchádzajúcich odsekov 4 a 5, a to kedykoľvek na nákup tovaru alebo na platenie súm, ktoré sú dlžné jemu alebo osobám na jeho územiach. Nahradí Fondu akúkoľvek stratu vyplývajúcu z rozdielu medzi hodnotou svojej meny voči osobitnému právu čerpania ku dňu vystúpenia a medzi hodnotou Fondom realizovanou voči osobitnému právu čerpania pri disponovaní podľa predchádzajúcich odsekov 4 a 5.
7. Ak vystupujúci člen má voči Fondu dlžný záväzok v dôsledku transakcií vedených prostredníctvom Osobitného výplatného účtu podľa článku V, časť 12f) (II), vyrovná sa tento dlh podľa podmienok záväzku.
8. Ak má Fond v držbe menu vystupujúceho člena na Osobitnom výplatnom účte alebo na Ukladacom účte, môže Fond vymeniť riadnym spôsobom na ktoromkoľvek trhu za meny členov zostatky meny vystupujúceho člena na každom účte s použitím ustanovenia odseku 1 a výťažky výmeny sumy na každom účte sa budú na ňom ďalej viesť. Ustanovenie odseku 5 a prvá veta odseku 6 sa uplatnia na menu vystupujúceho člena.
9. Ak má Fond na Osobitnom účte v zhode s článkom V, časť 12h) alebo na Ukladacom účte dlhopisy vystupujúceho člena, môže si ich podržať až do dňa splatnosti alebo s nimi nakladať skôr. Predchádzajúci odsek 8 sa vzťahuje na výnosy z takej realizácie.
10. Ak by Fond začal likvidáciu podľa článku XXVII, časť 2 počas šiestich mesiacov odo dňa, ku ktorému člen vystupuje, vyrovnajú sa účty medzi Fondom a príslušným štátom podľa článku XXVII, časť 2Prílohy K.
PRÍLOHA K
LIKVIDAČNÉ KONANIE
1. V prípade likvidácie budú mať prednosť pri rozdeľovaní aktív Fondu ostatné jeho pasíva pred splácaním úpisov. Pri vyrovnávaní každého takého pasíva použije Fond svoje aktíva v tomto poradí:
a) mena, v ktorej je záväzok splatný;
b) zlato;
c) všetky ostatné meny, pokiaľ je to vykonateľné v pomere ku kvótam členov.
2. Po úhrade pasív Fondu podľa predchádzajúceho odseku 1 sa zostatok aktív Fondu pridelí a rozdelí takto:
a)
I. Fond prepočíta hodnotu zlata, ktorá má v držbe k 31. augustu 1975 a ktoré ďalej drží ku dňu rozhodnutia o likvidácii. Prepočet sa vykoná v súlade s odsekom 9 a tiež na základe jedného osobitného práva čerpania za 0,888671 gramu rýdzeho zlata ku dňu likvidácie. Ekvivalent zlata zodpovedajúci rozdielu medzi prvou, prv uvedenou hodnotou, a druhou, ďalšou uvedenou hodnotou sa pridelí tým členom, ktorí boli členmi k 31. augustu 1975, a to v pomere k ich kvótam k tomuto dňu.
II. Fond pridelí všetky aktíva, ktoré má na Osobitnom výplatnom účte ku dňu rozhodnutia o zrušení, tým členom, ktorí boli členmi k 31. 8. 1975, a to v pomere k ich kvótam k tomuto dňu. Každý druh aktíva sa pridelí pomerne členom.
b) Fond pridelí svoje zostávajúce aktíva v zlate medzi členov, ktorých meny v držbe Fondu dosahujú nižšie sumy ako ich kvóty, a to pomerne k sumám - nie však nad ne - ktorými ich kvóty prevyšujú držbu Fondu v ich menách.
c) Fond pridelí každému členovi polovicu držby Fondu v jeho mene; taký prídel však nesmie presahovať päťdesiat percent jeho kvóty.
d) Fond rozdelí svoje držby zlata a každej meny
I. medzi všetkých členov v pomere k sumám - ale nie však nad ne - dlžným každému členovi po prídeloch podľa odseku b) a c) za predpokladu, že na prídel podľa odseku 2a) sa nebude prihliadať na určenie dlžných súm, a
II. akýkoľvek nadbytok držby zlata a meny medzi všetkých členov v pomere k ich kvótam.
3. Každý člen vykúpi držby svojej meny pridelené ostatným členom podľa predchádzajúceho odseku 2d) a dohodne sa s Fondom do troch mesiacov po rozhodnutí o likvidácii na riadnom postupe pri takom výkupe.
4. Ak sa člen nedohodne s Fondom počas trojmesačnej lehoty uvedenej v predchádzajúcom odseku 3, použije Fond meny iných členov pridelené tomuto členovi podľa ustanovenia odseku 2d) na výkup meny takého člena, pridelenej iným členom.
Všetky sumy meny pridelené členovi, ktorý sa nedohodol, použijú sa podľa možností na výkup jeho meny pridelenej členom, ktorí dojednali s Fondom dohodu podľa predchádzajúceho odseku 3.
5. Ak sa člen dohodol s Fondom podľa odseku 3, použije Fond meny iných členov pridelené tomuto členovi podľa odseku 2d) na výkup meny tohto člena pridelenej k iným členom, ktorí uzavreli s Fondom dohody podľa odseku 3. Každá suma takto vykúpená sa bude platiť v mene člena, ktorému sa pridelila.
6. Po splnení postupu podľa predchádzajúcich odsekov vyplatí Fond každému členovi zostávajúce meny, ktoré má v držbe, na jeho účet.
7. Každý člen, ktorého mena bola pridelená iným členom podľa predchádzajúceho odseku 6, vykúpi takú menu v mene člena požadujúceho výkup alebo takým iným spôsobom, na akom sa môžu vzájomne dohodnúť. Ak sa príslušní členovia nedohodnú inak, dokončí výkup člen, ktorý sa na to zaviazal, v priebehu piatich rokov odo dňa prídelu, nebude sa však od neho požadovať, aby vykúpil v ktoromkoľvek polročnom období viac ako jednu desatinu sumy pridelenej každému inému členovi. Ak člen tento záväzok nesplní, môže sa suma meny, ktorá sa mala vykúpiť, likvidovať riadnym spôsobom na ktoromkoľvek trhu.
8. Každý člen, ktorého mena sa pridelila iným členom podľa odseku 6, ručí za neobmedzené používanie takej meny kedykoľvek na nákup tovaru alebo na úhrady súm dlžných jemu alebo osobám na jeho územiach. Každý člen s takýmto záväzkom súhlasí s tým, že nahradí ostatným členom akúkoľvek stratu, ktorá by vyplynula z rozdielu medzi hodnotou jeho meny voči osobitnému právu čerpania ku dňu rozhodnutia o zrušení Fondu a medzi hodnotou voči osobitnému právu čerpania, realizovanou takými členmi pri disponovaní s jeho menou.
9. Fond určí hodnotu zlata podľa tejto prílohy na základe cien na trhu.
10. Pri kvótach bude na účely tejto prílohy platiť, že sa zvýšili v plnom rozsahu, do ktorého sa mohli zvýšiť podľa článku III, časť 2b) tejto Dohody.
DOHODA
o Medzinárodnej banke pre obnovu a rozvoj
Vlády, v mene ktorých sa táto Dohoda podpísala, dohodli sa takto:
ÚVODNÝ ČLÁNOK
Medzinárodná banka pre obnovu a rozvoj je založená a bude pôsobiť podľa týchto ustanovení:
Článok I
Účel
Účelom banky je:
I. Napomáhať obnovu a rozvoj území členov tým, že bude uľahčovať investície kapitálu na produktívne účely, medzi ktoré patrí znovuvybudovanie zničených alebo vojnou rozvrátených hospodárstiev, prebudovanie výrobných prostriedkov pre potreby mieru a povzbudzovanie rozvoja výrobných prostriedkov a zdrojov v menej vyvinutých krajinách.
II. Podporovať súkromnú zahraničnú investičnú činnosť zárukami alebo účasťami na pôžičkách a iných investíciách súkromných investorov; ak však súkromný kapitál nebude k dispozícii za prijateľných podmienok, dopĺňať súkromnú investičnú činnosť obstarávaním finančných prostriedkov na produktívne účely za primeraných podmienok z vlastného kapitálu, z prostriedkov, ktoré získa, a z iných jej prostriedkov.
III. Podporovať rozsiahly vyrovnaný vzrast medzinárodného obchodu a udržiavanie rovnováhy platobných bilancií povzbudzovaním medzinárodnej investičnej činnosti pre rozvoj výrobných prostriedkov členov, a tým napomáhať zvyšovanie produktivity, životnej úrovne a zlepšovanie pracovných podmienok na členových územiach.
IV. Zariaďovať poskytovanie pôžičiek alebo zaručovanie medzinárodných pôžičiek inde získaných tak, aby najskôr prišli na rad užitočnejšie a naliehavejšie projekty, či už veľké alebo malé.
V. Vykonávať svoje operácie s náležitým zreteľom na vplyv medzinárodných investícií na hospodárske pomery na území členov a napomáhať v prvých povojnových rokoch vytvorenie hladkého prechodu z vojnového hospodárstva do mierového.
Banka bude vedená pri všetkom svojom rozhodovaní práve uvedenými účelmi.
Článok II
Členstvo a kapitál Banky
ČASŤ 1. ČLENSTVO
a)
Pôvodnými členmi Banky budú tí členovia Medzinárodného menového fondu, ktorí prijmú členstvo v Banke pred dátumom ustanoveným v článku XI, časti 2e).
b)
Členstvo bude prístupné iným členom Fondu v čase a za podmienok, ako ich určí Banka.
ČASŤ 2. SCHVÁLENÝ KAPITÁL
a)
Schválený základný kapitál Banky bude $ 10 000 000 000, vyjadrených v dolároch Spojených štátov amerických, s váhou a rýdzosťou, aké mali 1. júla 1944. Základný kapitál sa rozdelí na 100 000 akcií*) s hodnotou al pari po $ 100 000, ktoré budú môcť upísať iba členovia.
b)
Základný kapitál možno zvýšiť, ak to Banka uzná za vhodné, trojštvrtinovou väčšinou všetkých oprávnených hlasov.
ČASŤ 3. UPISOVANIE AKCIÍ
a)
Každý člen upíše akcie základného kapitálu Banky. Najmenší počet akcií, ktoré majú upísať pôvodní členovia, je uvedený v prílohe A. Minimálny počet akcií, ktoré majú upísať iní členovia, určí Banka, ktorá rezervuje dostatočnú časť základného kapitálu pre úpisy takých členov.
b)
Banka určí podmienky, za ktorých môžu členovia upísať viac akcií schváleného základného kapitálu Banky, než je ich minimum.
c)
Ak sa schválený základný kapitál banky zvýši, bude mať každý člen primeranú možnosť upísať za podmienok, ktoré Banka určí, taký podiel zvýšeného základného kapitálu, ktorý zodpovedá podielu jeho pôvodného úpisu na pôvodnom celkovom základnom kapitáli Banky, žiadny člen však nebude povinný upísať akúkoľvek časť zvýšeného kapitálu.
ČASŤ 4. UPISOVACIA CENA AKCIÍ
Akcie zahrnuté do minimálnych úpisov pôvodných členov sa vydajú al pari. Ostatné akcie sa vydajú al pari, pokiaľ Banka väčšinou všetkých oprávnených hlasov nerozhodne, aby sa s ohľadom na osobitné okolnosti vydali za iných podmienok.
ČASŤ 5. ROZDELENIE A SPLATNOSŤ UPÍSANÉHO KAPITÁLU
Úpis každého člena sa rozdelí na dve časti, a to:
I. dvadsať percent sa splatí alebo podrobí výzve na splatenie za podmienok uvedených v časti 7 (I) tohto článku tak, ako to Banka bude potrebovať pre svoje operácie;
II. zostávajúcich osemdesiat percent sa podrobí výzve Banky na splatenie len vtedy, ak to bude potrebné na splnenie záväzkov Banky vzniknutých podľa článku IV, časti 1a) (II) a (III). Výzvy na splácanie dosiaľ nesplatených úpisov budú rovnaké pre všetky akcie.
ČASŤ 6. OBMEDZENIE RUČENIA
Ručenie za akcie sa obmedzí na nezaplatenú časť upisovacej ceny akcií.
ČASŤ 7. SPÔSOB SPLÁCANIA ÚPISOV ZA AKCIE
Splácanie upísaných akcií sa bude vykonávať v zlate alebo v dolároch Spojených štátov amerických a v menách členov takto:
I. pri splácaní podľa časti 5 (I) tohto článku budú dve percentá ceny každej akcie splatné v zlate alebo v dolároch Spojených štátov amerických a zostávajúcich osemnásť percent na výzvu v mene člena;
II. keď sa urobí výzva podľa časti 5 (II) tohto článku, môže sa platba vykonávať podľa voľby člena buď v zlate, v dolároch Spojených štátov amerických alebo v mene vyžadovanej na splnenie záväzkov Banky na účel, na ktorý sa výzva urobila;
III. keď člen vykonáva platby v ktorejkoľvek mene podľa uvedených odsekov (I) a (II), takéto platby sa vykonajú v sumách rovnajúcich sa hodnote členovho záväzku, ktorého sa výzva týka. Tento záväzok bude úmernou časťou upísaného základného kapitálu Banky, ako bol schválený a vymedzený v časti 2 tohto článku.
ČASŤ 8. DOBA SPLÁCANIA ÚPISOV
a)
Dve percentá splatné na každú akciu v zlate alebo v dolároch Spojených štátov amerických podľa časti 7 (I) tohto článku sa zaplatia do šesťdesiatich dní odo dňa, keď Banka začne operácie, s výhradou, že (I) každému pôvodnému členovi Banky, ktorého materské územie utrpelo nepriateľským obsadením alebo vojnovými akciami za tejto vojny, sa poskytne právo odložiť platenie pol percenta do piatich rokov po tomto dni; (II) pôvodný člen, ktorý nemôže vykonať takú platbu, pretože znovu nenadobudol držbu svojich zlatých rezerv, ktoré sú dosiaľ zhabané alebo imobilizované v dôsledku vojny, môže odložiť všetky platby až do tohto dňa, ktorý určí Banka.
b)
Zvyšok ceny každej akcie, splatný podľa časti 7 (I) tohto článku, sa splatí tak a vtedy, ako určí Banka vo svojej výzve, s výhradou, že
I. Banka v priebehu jedného roka od začatia svojej činnosti vyzve na platenie nie menej ako ôsmich percent ceny akcie okrem platby dvoch percent uvedenej v odseku a);
II. v priebehu ktorejkoľvek trojmesačnej lehoty sa nevyžiada viac ako päť percent ceny akcie.
ČASŤ 9. UDRŽANIE HODNOTY URČITÝCH MENOVÝCH DRŽIEB BANKY
a)
Kedykoľvek sa zníži (I) parita členovej meny alebo (II) kedykoľvek podľa mienenia Banky poklesne zahraničná hodnota členovej meny na jeho území v značnej miere, zaplatí člen Banke v primeranom čase dodatočnú sumu vo vlastnej mene, postačujúcu na udržanie počiatočnej hodnoty úpisu člena, ktorý Banka drží a ktorý pochádza z meny pôvodne členom do Banky vyplatenej podľa článku II, časti 7 (I), z meny uvedenej v článku IV, časti 2b) alebo z akejkoľvek meny, ktorá sa odovzdala dodatočne podľa ustanovenia tohto odseku a ktorú člen neodkúpil za zlato alebo za takú menu ktoréhokoľvek člena, ktorá je pre Banku prijateľná.
b)
Kedykoľvek stúpne parita členovej meny, vráti Banka tomuto členovi v primeranej lehote takú sumu členovej meny, ktorá zodpovedá vzrastu hodnoty meny, ako sa uvádza v odseku a).
c)
Banka môže upustiť od ustanovení predchádzajúcich odsekov, ak Medzinárodný menový fond vykoná jednotnú rovnomernú zmenu v paritách mien všetkých členov.
ČASŤ 10. OBMEDZENIE DISPOZÍCIE S AKCIAMI
Akcie sa nesmú dať do zálohu ani žiadnym spôsobom zaťažiť a možno ich previesť iba na Banku.
Článok III
Všeobecné predpisy o pôžičkách a zárukách
ČASŤ 1. POUŽÍVANIE PROSTRIEDKOV
a)
Prostriedky a služby Banky sa budú používať výhradne v prospech členov a so spravodlivým zreteľom tak na projekty slúžiace rozvoju, ako aj na projekty obnovy.
b)
Aby uľahčila znovuvybudovanie a obnovu hospodárstva členov, ktorých materské územia utrpeli veľké spustošenia nepriateľským obsadením alebo vojnovými akciami, Banka pri určení podmienok a predpokladov pôžičiek, poskytnutých takým členom, bude osobitne prihliadať na to, aby uľahčila finančné bremeno a urýchlila dokončenie takého znovuvybudovania a obnovy.
ČASŤ 2. ROKOVANIE MEDZI ČLENMI A BANKOU
Každý člen bude rokovať s Bankou iba prostredníctvom svojho ministerstva financií, ústrednej banky, stabilizačného fondu alebo inej podobnej fiskálnej inštitúcie a Banka bude rokovať s členmi iba prostredníctvom týchto inštitúcií.
ČASŤ 3. OBMEDZENIE ZÁRUK A PÔŽIČIEK BANKY
Celková výška nesplatených záruk, účastí na pôžičkách a priamych pôžičiek poskytnutých Bankou sa nesmie nikdy zvýšiť, keby takým zvýšením celková suma presiahla sto percent nezmenšeného upísaného kapitálu, rezerv a prebytkov Banky.
ČASŤ 4. PODMIENKY, ZA KTORÝCH MÔŽE BANKA POSKYTOVAŤ ZÁRUKY ALEBO VÝPOŽIČKY
Banka môže poskytovať záruky za pôžičky, zúčastniť sa na pôžičkách alebo ich poskytovať ktorémukoľvek členovi alebo ktorejkoľvek jeho politickej súčasti a ktorémukoľvek obchodnému, priemyselnému alebo poľnohospodárskemu podniku na jeho územiach za týchto podmienok:
1.
Ak člen, na ktorého území sa projekt uskutočňuje, nie je sám vypožičiavateľom, člen, ústredná banka alebo iná podobná inštitúcia, ktorá vyhovuje Banke, plne zaručí splatenie kapitálu a platenie úrokov i iných nákladov pôžičky.
2.
Banka je presvedčená, že za daných podmienok na trhu by vypožičiavateľ nedostal inak výpožičku za takých podmienok, aké sú podľa mienky Banky pre vypožičiavateľa primerané.
3.
Príslušný výbor, ako je ustanovený v článku V, časti 7, predloží po starostlivom štúdiu prospešnosti návrhu písomnú správu, odporúčajúci projekt.
4.
Úroková sadzba a iné náklady sú podľa mienky Banky primerané a táto sadzba, náklady a umorovací plán kapitálu sa hodia k projektu.
5.
Pri poskytovaní alebo zaručovaní výpožičky Banka vnuje náležitý zreteľ tomu, či je tu vyhliadka, že vypožičiavateľ, a ak nie je vypožičiavateľ, že ručiteľ bude schopný plniť svoje záväzky z výpožičky; a Banka bude konať obozretne v záujme tak jednotlivého člena, na ktorého území sa projekt uskutočňuje, ako aj všetkých členov ako celku.
6.
Pri zaručovaní výpožičky poskytnutej inými investormi dostane Banka primeranú náhradu za svoje riziko.
7.
Výpožičky, poskytnuté alebo zaručené Bankou, budú - s výnimkou osobitných okolností - určené pre presne označené projekty obnovy a rozvoja.
ČASŤ 5. POUŽITIE VÝPOŽIČIEK, ZA KTORÉ SA BANKA ZARUČILA, NA KTORÝCH SA ZÚČASTNILA ALEBO KTORÉ POSKYTLA
a)
Banka nebude ukladať žiadne podmienky, že výťažky z výpožičky sa majú použiť na území určitého člena alebo členov.
b)
Banka urobí opatrenie, aby zabezpečila, že výťažky z ktorejkoľvek výpožičky sa použijú iba na účely, na ktoré sa výpožička poskytla, s náležitým zreteľom na hospodárnosť a výkonnosť a bez ohľadu na politické alebo iné mimohospodárske vplyvy alebo úvahy.
c)
V prípade výpožičiek poskytnutých Bankou otvorí Banka účet na meno vypožičiavateľa a suma výpožičky sa pripíše v prospech tohto účtu v mene alebo v menách, v ktorých sa výpožička poskytla. Banka dovolí vypožičiavateľovi vyberať z tohto účtu také sumy, ktoré sú určené na náklady, spojené s projektom, ako mu skutočne budú vznikať.
ČASŤ 6. VÝPOŽIČKY MEDZINÁRODNEJ FINANČNEJ KORPORÁCII*)
a)
Banka môže poskytovať výpožičky, zúčastňovať sa na výpožičkách alebo vystaviť záruku na výpožičky Medzinárodnej finančnej korporácii, pridruženej organizácii Banky, ktorá ich môže využiť vo svojich výpožičkových operáciách. Celkový objem týchto výpožičiek, účastí alebo záruk sa nesmie zvýšiť, pokiaľ celková suma dlhu Korporácie (včítane záruky akéhokoľvek druhu) z ktoréhokoľvek zdroja by v dôsledku toho prekročila štvornásobok jej nezmenšeného upísaného kapitálu a prebytku.
b)
Ustanovenia článku III, časť 4 a 5c) a článku IV, časti 3 sa netýkajú výpožičiek, účastí a záruk, na ktoré sa vzťahuje tento článok.
Článok IV
Činnosť
ČASŤ 1. POSTUP PRI POSKYTOVANÍ ALEBO UĽAHČOVANÍ VÝPOŽIČIEK
a)
Banka môže poskytovať alebo uľahčovať výpožičky, ktoré vyhovujú všeobecným podmienkam článku III, niektorým z týchto spôsobov:
I. Poskytuje priame výpožičky alebo sa na nich zúčastňuje, čerpajúc zo svojich vlastných prostriedkov, zodpovedajúcich jej nezmenšenému vplatenému kapitálu, prebytku a za podmienok uvedených v časti 6 tohto článku aj jej rezervám.
II. Poskytuje priame výpožičky alebo sa na nich zúčastňuje, čerpajúc z prostriedkov, ktoré si získa na trhu člena alebo si inak vypožičia.
III. Úplne alebo čiastočne zaručuje pôžičky poskytované obvyklými cestami od súkromných investorov.
b)
Banka si môže vypožičať prostriedky uvedené v odseku a) (II) alebo zaručiť výpožičky uvedené v odseku a) (III) iba so súhlasom člena, na ktorého trhoch sa prostriedky získavajú, a člena, v ktorého mene je výpožička označená, a iba vtedy, ak títo členovia súhlasia s tým, že výťažky možno bez obmedzenia vymeniť za menu ktoréhokoľvek iného člena.
ČASŤ 2. POUŽITEĽNOSŤ A PREVODITEĽNOSŤ MIEN
a)
Meny vplatené do Banky podľa článku II, časti 7 (I) sa budú vypožičiavať vždy len so schválením toho člena, o ktorého menu ide; ale s tou výhradou, že ak bude treba a ak sa kapitál upísaný Banke plne vyžiada, budú sa také meny - bez obmedzovania zo strany členov, ktorých meny sa ponúkajú - používať alebo vymieňať za meny požadované na plnenie zmluvných úrokových platieb, iných nákladov, na umorovanie vlastných výpožičiek alebo na plnenie záväzkov Banky týkajúcich sa takých zmluvných platieb na výpožičky zaručené Bankou.
b)
Meny, ktoré Banka prijme od vypožičiavateľov alebo ručiteľov ako úhradu na účet kapitálu priamych výpožičiek poskytnutých v menách uvedených v odseku a), sa budú vymieňať za meny iných členov alebo znovu požičiavať vždy len so schválením členov, ktorých mien sa táto dispozícia týka; ale s tou výhradou, že ak bude treba a ak sa kapitál upísaný Banke plne vyžiada, budú sa také meny - bez obmedzovania zo strany členov, ktorých meny sa ponúkajú - používať alebo vymieňať za meny požadované na plnenie zmluvných úrokových platieb, iných nákladov, pri umorovaní vlastných výpožičiek alebo na plnenie záväzkov Banky týkajúcich sa takých zmluvných platieb na výpožičky zaručené Bankou.
c)
Meny, ktoré Banka prijme od vypožičiavateľov alebo ručiteľov ako úhradu na účet kapitálu priamych výpožičiek poskytnutých Bankou podľa časti 1a) (II) tohto článku, sa budú držať a používať bez akýchkoľvek obmedzení zo strany členov tak, aby sa nimi mohli konať umorovacie platby alebo platby pred splatnosťou alebo odkup časti, ev. všetkých vlastných obligácií Banky.
d)
Všetky ostatné meny, ktoré má Banka k dispozícii, aj s tými, ktoré získala na trhu, vydlžila inak podľa časti 1a) (II) tohto článku, ktoré nadobudla predajom zlata, aj tie, ktoré došli ako platby úrokov alebo iných nákladov za priame výpožičky poskytnuté podľa časti 1a) (I) a (II), aj tie, ktoré boli prijaté ako úhrady odmien a iných nákladov podľa časti 1a) (III), sa použijú alebo vymenia za iné meny alebo zlato, potrebné pre operácie Banky, bez obmedzovania zo strany členov, ktorých meny sa ponúkajú.
e)
Meny, ktoré vypožičiavatelia získajú na trhoch členov na výpožičky, zaručené Bankou podľa časti 1a) (III) tohto článku, sa takisto použijú alebo vymenia za iné meny bez obmedzovania zo strany týchto členov.
ČASŤ 3. OBSTARÁVANIE MIEN PRE PRIAME VÝPOŽIČKY
Nasledujúce ustanovenie sa bude používať pre priame výpožičky podľa časti 1a) (I) a (II) tohto článku:
a)
Banka dodá vypožičiavateľovi aj meny členov iných, než je člen, na ktorého území sa projekt uskutočňuje, ako ich vypožičiavateľ potrebuje pre vydanie na území týchto iných členov, aby dosiahol účel výpožičky.
b)
Banka môže za výnimočných okolností, ak vypožičiavateľ nemôže za primeraných podmienok získať miestnu menu potrebnú na účel výpožičky, poskytnúť vypožičiavateľovi ako časť výpožičky primeranú sumu v tejto mene.
c)
Ak projekt nepriamo spôsobí zvýšenie potreby cudzích devíz členom, na ktorého území sa uskutočňuje, môže Banka (za výnimočných okolností) poskytnúť vypožičiavateľovi ako časť výpožičky primeranú sumu v zlate alebo v cudzích devízach, nie však sumu vyššiu, ako je miestne vydanie vypožičiavateľa v súvislosti s účelom výpožičky.
d)
Banka môže za výnimočných okolností na žiadosť člena, na ktorého území sa časť výpožičky spotrebuje, odkúpiť za zlato alebo cudzie devízy časť jeho meny takto použitej, ale v žiadnom prípade nemá časť takto vykúpená presahovať sumu, o ktorú sa pri použití výpožičky na onom území zvýši potreba cudzích devíz.
ČASŤ 4. PLATOBNÉ USTANOVENIA PRE PRIAME VÝPOŽIČKY
Zmluvy o výpožičkách podľa časti 1a (I) alebo (II) tohto článku sa budú dojednávať podľa týchto platobných ustanovení:
a)
Predpoklady a podmienky pre platenie úrokov a umorovacích platieb, zročnosť a splatnosť každej výpožičky určí Banka. Banka takisto určí úrokovú sadzbu a akékoľvek iné predpoklady aj podmienky odmeny účtovanej v súvislosti s takou výpožičkou.
V prípade výpožičiek poskytnutých podľa časti 1a) (II) tohto článku počas prvých desiatich rokov činnosti Banky nebude sadzba odmeny nižšia ako jedno percento ročne a ani vyššia ako jedenapol percenta ročne a odmena sa bude účtovať za nesplatenú časť takejto výpožičky. Ku koncu tohto desaťročného obdobia môže Banka sadzbu odmeny znížiť, a to či pre nesplatené časti výpožičiek už poskytnutých, či pre budúce výpožičky, ak rezervy nazhromaždené Bankou podľa časti 6 tohto článku, ako aj z iných výťažkov bude Banka považovať za dostatočné, aby ospravedlnili také zníženie. Pri budúcich výpožičkách bude takisto na vôli Banky zvýšiť sadzbu odmeny nad uvedenú hranicu, ak skúsenosť ukáže, že zvýšenie je vhodné.
b)
Všetky zmluvy o výpožičkách majú určiť menu alebo meny, v ktorých sa majú podľa zmluvy konať platby Banke. Podľa voľby vypožičiavateľa sa však môžu takéto platby konať v zlate alebo po dohode s Bankou v inej členskej mene ako v tej, ktorá je určená v zmluve.
(I)
Pri výpožičkách, poskytnutých podľa časti 1a) (I) tohto článku, zmluvy o výpožičkách ustanovia, že platby úrokov, iných nákladov a umorovanie budú sa Banke vykonávať vo vypožičanej mene, hoci by člen, ktorého mena je vypožičaná, súhlasil, aby sa takéto platby vykonávali v niektorej inej určenej mene alebo menách. Tieto platby s výhradou predpisov článku II, časť 9c), budú sa rovnať hodnote takých zmluvných platieb v čase, keď sa výpožičky poskytli, vyjadrené v mene ustanovenej na tento účel Bankou, a to trojštvrtinovou väčšinou všetkých oprávnených hlasov.
(II)
Pri výpožičkách, poskytnutých podľa časti 1a) (II) tohto článku, celková nesplatená suma, splatná Banke v ktorejkoľvek mene, neprevýši nikdy celkovú sumu nesplatených a v tej istej mene splatných výpožičiek Banky podľa časti 1a) (II).
c)
Ak člen trpí akútnym nedostatkom devíz, takže služba akejkoľvek výpožičky uzavretej týmto členom alebo zaručenej ním alebo niektorou z jeho inštitúcií, nemôže sa plniť ustanoveným spôsobom, môže príslušný člen žiadať Banku o zmiernenie platobných podmienok. Ak Banka predpokladá, že akési zmiernenie je v záujme onoho člena a činnosti Banky i všetkých členov ako celku, môže urobiť opatrenia, týkajúce sa celku alebo časti ročnej služby buď podľa jedného, alebo oboch nasledujúcich odsekov:
(I)
Banka sa môže podľa svojho uváženia dohodnúť s príslušným členom, že prijme platobné plnenie na výpožičku v členovej mene pre obdobie, ktoré neprekročí tri roky, a to za podmienok vhodných pre použitie takejto meny, udržanie jej devízovej hodnoty a pre odkup takej meny za primeraných podmienok.
(II)
Banka môže pozmeniť podmienky umorovania alebo predĺžiť trvanie pôžičky alebo oboje.
ČASŤ 5. ZÁRUKY
a)
Pri zaručovaní výpožičky, umiestnenej obvyklými investičnými cestami, Banka bude účtovať záručnú odmenu splatnú periodicky z nesplatenej sumy výpožičky podľa sadzby ustanovenej Bankou. Počas prvých desiatich rokov činnosti Banky nebude táto sadzba nižšia ako jedno percento ročne a nie vyššia než jeden a pol percenta ročne. Ku koncu tohto desaťročného obdobia môže sadzbu odmeny Banka znížiť, a to či pre nesplatené časti výpožičiek už zaručených, či pre budúce výpožičky, ak rezervy nazhromaždené Bankou podľa časti 6 tohto článku a z iných výťažkov bude považovať Banka za dostatočné, aby ospravedlnili také zníženie. Pri budúcich výpožičkách bude Banka mať takisto vôľu zvýšiť sadzbu odmeny nad uvedenú hranicu, ak skúsenosť ukáže, že zvýšenie je vhodné.
b)
Záručné odmeny bude vypožičiavateľ platiť priamo Banke.
c)
V podmienkach záruk daných Bankou bude ustanovenie, že Banka môže obmedziť svoj záväzok, pokiaľ ide o úroky, ak v dôsledku omeškania vypožičiavateľa a prípadného ručiteľa Banka ponúkne, že kúpi dlhopisy alebo iné zaručené obligácie al pari spolu s úrokmi narastenými ku dňu označenému v ponuke.
d)
Banka sa splnomocňuje, aby určila akékoľvek iné predpoklady a podmienky záruky.
ČASŤ 6. OSOBITNÁ REZERVA
Odmeny, ktoré Banka dostane podľa časti 4 a 5 tohto článku, sa uložia stranou ako osobitná rezerva, ktorá sa použije výhradne na plnenie záväzkov Banky podľa časti 7 tohto článku. Osobitná rezerva sa má držať v likvidnej forme, prípustnej podľa tejto Dohody, ako o nej rozhodnú výkonní riaditelia.
ČASŤ 7. SPÔSOBY PLNENIA ZÁVÄZKOV BANKY V PRÍPADE OMEŠKANIA
V prípadoch, že záväzky z výpožičiek, ktoré Banka poskytla, na ktorých sa zúčastnila alebo ktoré zaručila, sa nebudú plniť:
a)
Banka urobí také vykonateľné opatrenia, aby prispôsobila záväzky z výpožičiek, pričom môže použiť opatrenia uvedené v časti 4c) tohto článku alebo obdobné opatrenia.
b)
Platby na úhradu záväzkov Banky z výpožičiek alebo záruk podľa časti 1a) (II) a (III) tohto článku sa budú účtovať:
I. najprv na ťarchu osobitnej rezervy uvedenej v časti 6 tohto článku,
II. potom v potrebnom rozsahu a podľa voľného uváženia Banky na ťarchu iných rezerv, prebytku a kapitálu, ktoré má Banka k dispozícii.
c)
Kedykoľvek bude potrebné plniť zmluvné platby z titulu úrokov, iných nákladov alebo umorovanie vlastných výpožičiek Banky alebo plniť záväzky Banky vzhľadom na podobné platby na výpožičky jej zaručené, môže si Banka vyžiadať primeranú sumu nesplatených úpisov členov v súhlase s článkom II, časť 5 a 7. Okrem toho, ak Banka predpokladá, že omeškanie môže trvať dlhšie, môže si vyžiadať dodatočnú sumu nesplatených úpisov členov, ktorá nebude presahovať v ktoromkoľvek roku jedno percento celých úpisov členov, a to na tieto účely:
I. aby úplne alebo čiastočne ešte pred zročnosťou splatila nesplatenú a ňou zaručenú pôžičku, s ktorou je dlžník v omeškaní, alebo inak zvládla svoj záväzok;
II. aby úplne alebo čiastočne odkúpila svoje záväzky zo svojich vlastných nesplatených výpožičiek alebo ich inak zvládla.
ČASŤ 8. RÔZNA INÁ ČINNOSŤ
Okrem činnosti vyznačenej inde v tejto Dohode bude Banka oprávnená:
I. kupovať a predávať cenné papiere, ktoré vydala, a kupovať a predávať cenné papiere, ktoré zaručila, alebo do ktorých investovala, s výhradou, že Banka dostane schválenie člena, na ktorého území sa majú cenné papiere kupovať alebo predávať;
II. zaručovať cenné papiere, do ktorých investovala, aby uľahčila ich predaj;
III. vypožičiavať si menu ktoréhokoľvek člena so súhlasom tohto člena;
IV. kupovať a predávať iné také cenné papiere, aké riaditelia trojštvrtinovou väčšinou všetkých oprávnených hlasov uznajú za vhodné pre investovanie celej osobitnej rezervy alebo jej časti podľa časti 6 tohto článku.
Pri vykonávaní oprávnenia udeleného jej touto časťou, môže Banka rokovať s akoukoľvek osobou, obchodnou spoločnosťou alebo spoločenstvom, korporáciou alebo inou právnickou osobou na území ktoréhokoľvek člena.
ČASŤ 9. UPOZORNENIE, KTORÉ SA MÁ UMIESTNIŤ NA CENNÝCH PAPIEROCH
Ak to nie je na cennom papieri už výslovne určené, každý cenný papier, zaručený alebo vydaný Bankou, bude mať na prednej strane zreteľné vyhlásenie, že nie je obligáciou žiadneho štátu.
ČASŤ 10. ZÁKAZ POLITICKEJ ČINNOSTI
Banka a jej úradníci nesmú zasahovať do politických záležitostí žiadneho člena. Nesmú vo svojich rozhodnutiach dať na seba pôsobiť politickou povahou člena alebo členov, ktorých sa vec týka. Iba hospodárske zretele budú určovať ich rozhodnutia a tieto zretele sa budú zvažovať nestranne, aby sa dosiahli účely ustanovené v článku I.
Článok V
Organizácia a správa
ČASŤ 1. ZLOŽENIE BANKY
Banka bude mať zbor guvernérov, výkonných riaditeľov, prezidenta a takých iných úradníkov a zamestnancov, aby mohli vykonávať povinnosti ustanovené Bankou.
ČASŤ 2. ZBOR GUVERNÉROV
a)
Všetky oprávnenia Banky bude mať zbor guvernérov, skladajúci sa z guvernérov a ich námestníkov, z ktorých vždy jedného vymenuje každý člen, a to spôsobom, aký si sám určí. Každý guvernér a každý námestník bude úradovať päť rokov, ak ho neodvolá člen, ktorý ho vymenoval, a môže byť znova vymenovaný. Zástupca smie hlasovať len za neprítomnosti svojho guvernéra. Zbor zvolí jedného z guvernérov za predsedu.
b)
Zbor guvernérov môže preniesť na výkonných riaditeľov splnomocnenie, aby vykonávali ktorékoľvek oprávnenia zboru okrem týchto:
I. prijímať nových členov a určovať podmienky ich prijatia;
II. zvyšovať alebo znižovať základný kapitál;
III. suspendovať člena;
IV. rozhodovať o odvolaniach proti výkladom tejto Dohody urobeným výkonnými riaditeľmi;
V. dojednávať dohody o spolupráci s inými medzinárodnými organizáciami (okrem neformálnych dojednaní dočasného a administratívneho rázu);
VI. rozhodovať o trvalom zastavení operácií Banky a o rozdelení ich aktív;
VII. určovať rozdelenie čistého výnosu Banky.
c)
Zbor guvernérov bude konať výročnú schôdzu a také iné schôdze, aké určí zbor alebo aké zvolajú výkonní riaditelia. Schôdze zboru budú zvolávať riaditelia, kedykoľvek o to požiada päť členov alebo členovia, ktorí majú štvrtinu všetkých oprávnených hlasov.
d)
Na právoplatné uznesenie ktorejkoľvek schôdze zboru guvernérov je potrebná väčšina guvernérov s najmenej dvoma tretinami všetkých oprávnených hlasov.
e)
Zbor guvernérov môže vydať rokovací poriadok, podľa ktorého môžu výkonní riaditelia, ak sa domnievajú, že je to v dobrom záujme Banky, dať hlasovať o určitej otázke guvernérom bez toho, aby zvolávali schôdzu zboru.
f)
Zbor guvernérov a výkonní riaditelia môžu - pokiaľ sú na to splnomocnení - prijať také predpisy a poriadky, aké budú potrebné alebo vhodné na riadne prevádzkovanie obchodov Banky.
g)
Guvernéri a ich námestníci budú vykonávať svoj úrad bez náhrady zo strany Banky, ale Banka im bude platiť primerané náklady vzniknuté ich účasťou na schôdzach.
h)
Zbor guvernérov určí odmenu, ktorá sa bude platiť výkonným riaditeľom, a slúžne, ako aj zmluvné služobné podmienky prezidenta.
ČASŤ 3. HLASOVANIE
a)
Každý člen bude mať 250 hlasov a jeden ďalší hlas za každú akciu základného kapitálu, ktorú drží.
b)
O všetkých záležitostiach Banky sa bude rozhodovať väčšinou odovzdaných hlasov, ibaže by bolo výslovne určené inak.
ČASŤ 4. VÝKONNÍ RIADITELIA
a)
Výkonní riaditelia budú zodpovední za vykonávanie všeobecnej činnosti Banky a za tým účelom budú vykonávať všetky oprávnenia zverené im zborom guvernérov.
b)
Výkonných riaditeľov bude dvanásť a nemusia byť guvernérmi. Z nich:
I. päť sa ustanoví tak, že každý z piatich členov, majúcich najväčší počet akcií, vymenuje jedného výkonného riaditeľa;
II. sedem bude zvolených podľa prílohy B všetkými guvernérmi okrem oných guvernérov, ktorých vymenovali piati členovia spomenutí podľa odseku (I).
„Členmi" sa v tomto odseku rozumejú vlády krajín, ktorých mená sú uvedené v prílohe A, či už sú to pôvodní členovia alebo sa stanú členmi podľa článku II, časti 1b). Ak sa stanú členmi vlády iných krajín, zbor guvernérov môže štvorpätinovou väčšinou všetkých oprávnených hlasov zvýšiť celkový počet riaditeľov tým, že zvýši počet volených riaditeľov. Výkonní riaditelia budú vymenovaní alebo volení každé dva roky.
c)
Každý výkonný riaditeľ vymenuje svojho námestníka s plnomocenstvom konať za neho v jeho neprítomnosti. Ak sú výkonní riaditelia, ktorí vymenovali námestníkov, prítomní, môžu sa námestníci zúčastňovať na schôdzach, ale nesmú hlasovať.
d)
Riaditelia budú zastávať úrad, dokiaľ nebudú vymenovaní alebo zvolení ich nástupcovia. Ak sa úrad zvoleného riaditeľa uprázdni skôr než deväťdesiat dní pred koncom jeho úradného obdobia, pre zvyšok obdobia zvolia iného riaditeľa guvernéri, ktorí zvolili prvšieho riaditeľa. Pre zvolenie sa vyžaduje väčšina odovzdaných hlasov. Pokiaľ úrad nebude obsadený, námestník prvšieho riaditeľa bude vykonávať jeho oprávnenia, vynímajúc oprávnenie ustanoviť námestníka.
e)
Výkonní riaditelia budú úradovať nepretržite v hlavnej úradovni Banky a budú sa schádzať tak často, ako to budú obchody Banky vyžadovať.
f)
Na platné uznesenie akejkoľvek schôdze výkonných riaditeľov sa vyžaduje väčšina riaditeľov zastupujúcich najmenej polovicu všetkých oprávnených hlasov.
g)
Každý vymenovaný riaditeľ bude oprávnený odovzdať toľko hlasov, koľko sa ich podľa časti 3 tohto článku priznalo členovi, ktorý ho vymenoval. Každý zvolený riaditeľ bude oprávnený odovzdať toľko hlasov, koľkými bol sám zvolený. Všetky hlasy, ktoré je riaditeľ oprávnený odovzdať, budú odovzdané ako jednotka.
h)
Zbor guvernérov prijme poriadky, podľa ktorých člen, ktorý nie je oprávnený vymenovať riaditeľa podľa odseku b), môže vyslať zástupcu, aby sa zúčastnil na ktorejkoľvek schôdzi výkonných riaditeľov, na ktorej sa bude prerokúvať žiadosť onoho člena alebo vec, ktorá sa ho osobitne týka.
i)
Výkonní riaditelia môžu ustanoviť také výbory, aké považujú za potrebné. Členstvo v takých výboroch nemusí byť obmedzené na guvernérov alebo riaditeľov alebo ich námestníkov.
ČASŤ 5. PREZIDENT A ZAMESTNANCI
a)
Výkonní riaditelia zvolia prezidenta, ktorý nebude ani guvernérom ani výkonným riaditeľom alebo námestníkom žiadneho z nich. Prezident bude predsedom výkonných riaditeľov, ale nebude mať hlasovacie právo s výnimkou rozhodujúceho hlasu v prípade rovnosti. Môže sa zúčastňovať na schôdzach zboru guvernérov, ale nebude na takých schôdzach hlasovať. Prezident prestane vykonávať svoj úrad, ak tak rozhodnú výkonní riaditelia.
b)
Prezident bude predstaveným úradujúcich zamestnancov Banky a povedie, počas rokovania výkonných riaditeľov, bežné obchody Banky. Podliehajúc všeobecnej kontrole výkonných riaditeľov, bude zodpovedný za organizáciu, prijímanie a prepúšťanie úradníkov a zamestnancov.
c)
Prezident, úradníci a zamestnanci Banky majú pri výkone svojich funkcií služobnú povinnosť len k Banke a k žiadnej inej autorite. Každý člen Banky musí rešpektovať medzinárodnú povahu tejto povinnosti a musí sa zdržať všetkých pokusov vplývať na kohokoľvek z nich pri výkone jeho povinnosti.
d)
Pri vymenovaní úradníkov a zamestnancov prezident majúc na zreteli zvrchovanú dôležitosť toho, aby zabezpečil čo najvyššiu úroveň výkonnosti a technickej spôsobilosti, bude prihliadať náležite na to, že je dôležité, aby sa personál vyberal, na pokiaľ možno najširšej zemepisnej základni.
ČASŤ 6. PORADNÝ ZBOR
a)
Zriadi sa poradný zbor skladajúci sa z nie menej ako siedmich členov vybraných zborom guvernérov z predstaviteľov bankových, obchodných, priemyselných, robotníckych a poľnohospodárskych záujmov, a to so zastúpením národov, čo možno najširším. V tých odboroch, kde existujú špecializované medzinárodné organizácie, členovia zboru zastupujúci tieto odbory, sa budú vyberať po dohode s týmito organizáciami. Poradný zbor bude radiť Banke v záležitostiach všeobecnej politiky Banky. Zbor sa bude schádzať raz do roka a na žiadosť Banky i pri iných príležitostiach.
b)
Členovia poradného zboru budú zastávať svoj úrad dva roky a môžu byť znova vymenovaní. Nahradia sa im primerané náklady, ktoré im vznikli z činnosti pre Banku.
ČASŤ 7. VÝPOŽIČKOVÉ VÝBORY
Banka vymenuje výbory, ktoré sú potrebné, aby podávali správy o výpožičkách podľa článku III, časti IV. Každý taký výbor bude mať vo svojom strede odborníka, ktorého vyberie guvernér, zastupujúci člena, na ktorého území sa projekt uskutočňuje, a jedného alebo viacerých členov technických zamestnancov Banky.
ČASŤ 8. VZŤAHY K INÝM MEDZINÁRODNÝM ORGANIZÁCIÁM
a)
Banka bude pracovať v medziach tejto Dohody spolu s ktoroukoľvek všeobecnou medzinárodnou organizáciou a s verejnými medzinárodnými organizáciami, ktoré majú vymedzenú zodpovednosť v príbuzných odboroch. Každé dojednanie o takej spolupráci, ktoré by obsahovalo akúkoľvek zmenu v ustanoveniach tejto Dohody, sa smie urobiť len po zmene tejto Dohody podľa článku VIII.
b)
Pri rozhodovaní o žiadostiach o výpožičkách alebo o zárukách, ktoré sa vzťahujú na záležitosti patriace priamo do odboru pôsobnosti ktorejkoľvek medzinárodnej organizácie druhov uvedených v predchádzajúcom odseku, na ktorej najmä členovia Banky majú podiel, Banka uváži názory a odporúčania takejto organizácie.
ČASŤ 9. UMIESTNENIE ÚRADOVNÍ
a)
Hlavná úradovňa Banky bude umiestnená na území člena, ktorý drží najväčší podiel akcií.
b)
Banka môže zriadiť zastupiteľstvo alebo odbočky na území ktoréhokoľvek člena Banky.
ČASŤ 10. OBLASTNÉ ÚRADOVNE A ZBORY
a)
Banka môže zriadiť oblastné úradovne a rozhodnúť o ich umiestnení a o oblasti, pre ktorú každá oblastná úradovňa bude zriadená.
b)
Každej oblastnej úradovni bude radiť oblastný poradný zbor, predstavujúci celú oblasť a vybraný spôsobom, aký Banka určí.
ČASŤ 11. UKLADACIE MIESTA
a)
Každý člen určí svoju ústrednú banku ako ukladacie miesto pre všetky sumy, ktoré Banka drží v jeho mene; ak nemá ústrednú banku, určí taký iný ústav, ktorý bude pre Banku prijateľný.
b)
Banka môže držať iné aktíva, a to aj zlato, na ukladacích miestach určených piatimi členmi, ktorí majú najväčší počet akcií, a na iných ukladacích miestach, ktoré vyberie Banka. Spočiatku sa bude aspoň polovica zásoby zlata Banky držať na ukladacom mieste určenom členom, na ktorého území má Banka svoju hlavnú úradovňu, a najmenej 40 % sa bude držať na ukladacích miestach určených zostávajúcimi štyrmi uvedenými členmi, pričom každé z týchto ukladacích miest bude spočiatku držať najmenej to množstvo zlata, ktoré na svoje akcie splatil člen, ktorý toto miesto určuje. Ale všetky prevody zlata Bankou sa budú vykonávať s náležitým zreteľom na dopravné náklady a na predpokladanú potrebu Banky. V naliehavom prípade môžu výkonní riaditelia previesť všetky zásoby zlata Banky alebo ich časť na ktorékoľvek miesto, kde môžu byť dostatočne chránené.
ČASŤ 12. SPÔSOB DRŽIEB MENY
Banka prijme od ktoréhokoľvek člena namiesto akejkoľvek časti členovej meny splatenej banke podľa článku II, časti 7 (I) alebo na úhradu umorovacích platieb na výpožičky poskytnuté v tejto mene, ktoré Banka nepotrebuje pre svoju činnosť, zmenky (poukážky) alebo podobné obligácie vydané vládou člena alebo ukladacím miestom určeným takýmto členom; budú neprenosné, nezúročiteľné a budú splatné svojou nominálnou hodnotou na požiadanie tak, že sa pripíšu Banke k dobru na jej účte v určenom ukladacom mieste.
ČASŤ 13. UVEREJŇOVANIE A OBSTARÁVANIE SPRÁV
a)
Banka bude uverejňovať výročnú správu obsahujúcu preskúmaný záverečný účet a bude rozosielať členom v trojmesačných alebo kratších lehotách úhrnný výkaz svojho finančného stavu a výkaz zisku a straty upovedomujúci o výsledkoch jej činnosti.
b)
Banka môže uverejniť aj iné správy, ak to uzná za žiadúce na plnenie svojho účelu.
c)
Výtlačky všetkých správ, výkazov a publikácií vydaných podľa tohto článku sa budú dodávať členom.
ČASŤ 14. PRIDELENIE ČISTÉHO VÝNOSU
a)
Zbor guvernérov rozhodne každoročne, aká časť čistého výnosu Banky bude po dotovaní rezerv pridelená prebytku a aká prípadná časť bude rozdelená.
b)
Ak bude nejaká časť rozdelená, vyplatí sa nekumulatívne každému členovi ako prvá splátka na rozdelenie výnosu pre každý rok suma až do dvoch percent zo základne danej priemernou výškou výpožičiek poskytnutých podľa článku IV, časti 1a) (I), a nesplatených počas roka, a to v mene zodpovedajúcej jeho úpisu. Ak sú dve percentá splatené ako prvá splátka, zvyšok, ktorý sa má rozdeliť, bude vyplatený všetkým členom v pomere ich akcií. Platby každému členovi sa budú vykonávať v jeho vlastnej mene, alebo ak Banka nemá túto menu, v inej mene vyhovujúcej členovi. Ak sa budú takéto platby vykonávať v iných menách, než je členova vlastná mena, prevod meny a jej použitie prijímajúcim členom po zaplatení nebude podliehať obmedzeniam zo strany členov.
Článok VI
Vzdanie sa a suspenzia členstva: zastavenie činnosti
ČASŤ 1. PRÁVO ČLENOV VZDAŤ SA ČLENSTVA
Každý člen sa môže kedykoľvek vzdať členstva v Banke, ak zašle písomné ohlásenie Banke do jej hlavnej úradovne. Vzdanie sa stane účinné dňom, keď také ohlásenie bude prijaté.
ČASŤ 2. SUSPENZIA ČLENSTVA
Ak člen nesplní ktorýkoľvek zo svojich záväzkov voči Banke, Banka môže suspendovať jeho členstvo rozhodnutím väčšiny guvernérov majúcich väčšinu všetkých oprávnených hlasov. Člen takto suspendovaný prestane automaticky byť členom po roku od svojho suspendovania, hoci by tou istou väčšinou bolo rozhodnuté suspenziu zrušiť.
Pokiaľ je členstvo suspendované, nebude člen oprávnený vykonávať akékoľvek práva podľa tejto Dohody, okrem práva vzdať sa členstva, ale zostane viazaný všetkými záväzkami.
ČASŤ 3. STRATA ČLENSTVA V MEDZINÁRODNOM MENOVOM FONDE
Každý člen, ktorý prestane byť členom Medzinárodného menového fondu, prestane po troch mesiacoch automaticky byť členom Banky, ibaže by Banka trojštvrtinovou väčšinou všetkých oprávnených hlasov prejavila súhlas s ďalším trvaním jeho členstva.
ČASŤ 4. VYROVNANIE ÚČTOV SO ŠTÁTMI, KTORÉ PRESTANÚ BYŤ ČLENMI
a)
Ak štát prestane byť členom, zostane viazaný svojimi priamymi záväzkami k Banke, ako aj nepredvídanými povinnosťami voči Banke tak dlho, pokiaľ akákoľvek časť výpožičiek alebo záruk uzavretých pred stratou členstva, je nesplatená; ale nebude viazaný novými povinnosťami týkajúcimi sa výpožičiek a záruk, ku ktorým sa Banka zaviazala neskôr, a nebude sa zúčastňovať ani na výnose ani na nákladoch Banky.
b)
V čase, keď niektorý štát prestane byť členom, zariadi Banka výkup jeho akcií ako súčasť vyrovnania účtov s takýmto štátom, a to v súlade s predpismi uvedenými pod c) a d). Na tento účel bude odkupnou cenou akcií hodnota, ktorú vykazujú knihy Banky v deň, keď štát prestáva byť členom.
c)
Platby za akcie odkúpené Bankou podľa tejto časti sa budú spravovať týmito podmienkami:
I. Akúkoľvek sumu dlžnú štátu za jeho akcie zadrží Banka tak dlho, pokiaľ štát, jeho ústredná banka alebo ktorákoľvek z jeho inštitúcií zostane v záväzku ako vypožičiavateľ alebo ručiteľ Banke; takú sumu možno, ak tak Banka rozhodne, použiť na krytie akéhokoľvek takého záväzku, len čo sa stane zročným. Žiadna suma sa nebude zadržiavať na účet záväzku štátu vyplývajúceho podľa článku II, časti 5 (II) z jeho úpisu akcií. V žiadnom prípade nebude žiadna suma dlžná členovi za jeho akcie splatená skôr než za šesť mesiacov po dni, keď štát prestane byť členom.
II. Platby za akcie sa môžu vykonávať postupne, ako akcie štát odovzdáva, a to v tom rozsahu, o aký suma, ktorá tvorí výkupnú cenu podľa odseku b), presahuje úhrn záväzkov z pôžičiek a záruk uvedených v odseku c) (I) a budú sa vykonávať, dokiaľ bývalý člen nedostane celú odkupnú cenu.
III. Platby sa budú vykonávať v mene krajiny prijímajúcej platbu alebo podľa voľby Banky v zlate.
IV. Ak Banka utrpí straty na zárukách, účastiach na výpožičkách, alebo na výpožičkách, ktoré neboli splatené v deň, keď štát prestal byť členom, a suma týchto strát presahuje sumu, akú majú rezervy určené na krytie strát v deň, keď štát prestal byť členom, bude taký štát zaviazaný splatiť na požiadanie sumu, o ktorú by odkupná cena akcií bola znížená, keby straty boli vzaté do úvahy vtedy, keď sa odkupná cena určovala. Okrem toho bývalý členský štát zostane zaviazaný voči každej výzve na doplatok nesplatených úpisov podľa článku II, časti 5 (II), v tom rozsahu, aký by bol potrebný na vyrovnanie, keby nastalo znehodnotenie kapitálu a výzva sa stala v čase, keď odkupná cena akcií bola určená.
d)
Ak Banka zastaví trvalo svoju činnosť podľa časti 5b) tohto článku počas šiestich mesiacov odo dňa, keď niektorý štát prestane byť členom, všetky práva takého štátu sa určia predpismi časti 5 tohto článku.
ČASŤ 5. ZASTAVENIE ČINNOSTI A SPLNENIE ZÁVÄZKOV
a)
V prípade naliehavej potreby môžu výkonní riaditelia zastaviť na čas činnosť, pokiaľ ide o nové výpožičky a záruky, až do vhodnej príležitosti pre ďalšiu úvahu alebo rokovanie zboru guvernérov.
b)
Banka môže trvalo zastaviť svoju činnosť, pokiaľ ide o nové výpožičky a záruky, a to uznesením väčšiny guvernérov zastupujúcich väčšinu všetkých oprávnených hlasov. Po takom zastavení prestane Banka v akejkoľvek činnosti s výnimkou takej, ktorá smeruje k riadnemu vykonaniu, zachovaniu a uchovaniu jej aktív a k vyrovnaniu ich záväzkov.
c)
Záväzok všetkých členov za nevyžiadané úpisy základného kapitálu Banky a záväzok vznikajúci zo znehodnotenia ich vlastných mien bude trvať, pokiaľ nebudú uspokojené všetky nároky veriteľov aj so všetkými prípadnými nárokmi priamo nepredvídanými.
d)
Všetci veritelia s priamymi nárokmi budú vyplatení z aktív Banky a potom z platieb vykonávaných Banke na výzvy na nesplatené úpisy. Pred vykonávaním akýchkoľvek platieb veriteľom majúcim priame nároky urobia výkonní riaditelia také opatrenia, aké budú podľa ich úvahy potrebné, aby sa zabezpečilo veriteľom majúcim prípadné nároky priamo nepredvídané, že sa splnia v rovnakom pomere ako priame nároky.
e)
Členom sa nič nerozdelí na účet ich úpisov základného kapitálu Banky,
I. dokiaľ všetky záväzky voči veriteľom nebudú splnené alebo sa o ne nepostará a
II. dokiaľ väčšina guvernérov majúcich väčšinu oprávnených hlasov, nerozhodne, že také rozdelenie urobí.
f)
Len čo sa urobí rozhodnutie o vykonaní rozdelenia podľa odseku e), môžu výkonní riaditelia dvojtretinovou väčšinou vykonať postupné rozdelenie aktív Banky členom až do vyčerpania. Toto rozdelenie je podmienené predchádzajúcim uspokojením neuhradených nárokov Banky proti každému členovi.
g)
Skôr, než dôjde k akémukoľvek rozdeleniu aktív, výkonní riaditelia určia pomerný podiel každého člena podľa pomeru jeho držby akcií k úhrnu akcií Banky, ktoré sú v obehu.
h)
Výkonní riaditelia ocenia ku dňu rozdelenia aktíva, ktoré sa majú rozdeliť, a potom budú postupovať pri rozdeľovaní takto:
I. Každému členovi sa vyplatí v jeho vlastných obligáciách alebo v obligáciách jeho oficiálnych miest alebo právnických osôb na jeho území, pokiaľ ich Banka môže použiť na rozdelenie, suma, ktorá sa v hodnote rovná pomernému podielu člena na celkovej sume, ktorá sa má rozdeliť.
II. Zvyšok prislúchajúci členovi po výplate urobenej podľa (I) sa vyplatí v jeho vlastnej mene, pokiaľ ju Banka drží, až do sumy rovnajúcej sa hodnotou tomuto zvyšku.
III. Zvyšok prislúchajúci členovi po výplate vykonanej podľa (I) a (II) sa zaplatí v zlate alebo v mene prijateľnej členovi, pokiaľ ich Banka drží až do sumy rovnajúcej sa hodnotou tomuto zvyšku.
IV. Akékoľvek zostávajúce aktíva, ktoré drží Banka, po vykonaní platieb členom podľa bodov (I), (II) a (III) sa rozdelia pro rata medzi členov.
Každý člen, ktorý dostane aktíva rozdelené Bankou podľa odseku h), bude k nim mať tie isté práva, aké mala Banka pred ich rozdelením.
Článok VII
Štatus, imunity a prednostné práva
ČASŤ 1. ÚČEL ČLÁNKU
Aby Banka mohla plniť funkcie, ktorými je poverená, budú jej na území každého člena priznané štatus, imunity a prednostné práva uvedené v tomto článku.
ČASŤ 2. ŠTATUS BANKY
Banka má byť plnoprávnou právnickou osobou a najmä bude spôsobilá:
I. uzavierať zmluvy;
II. nadobúdať nehnuteľný a hnuteľný majetok a nakladať s ním;
III. začínať právne konanie.
ČASŤ 3. POSTAVENIE BANKY VZHĽADOM NA SÚDNE KONANIE
Žaloby proti Banke možno podávať iba na súde príslušnej jurisdikcie na území člena, na ktorom má Banka úradovňu, ustanovila konateľa na prijímanie súdnych predvolaní alebo žalôb, alebo vydala alebo zaručila cenné papiere. Žaloby však nesmú podávať členovia alebo osoby, ktoré konajú za členov alebo odvodzujú od nich nároky. Majetok a aktíva Banky budú, nech sú umiestnené kdekoľvek alebo držané kýmkoľvek, oslobodené od všetkých spôsobov zhabania, zaťaženia alebo exekúcie pred vydaním konečného rozsudku proti Banke.
ČASŤ 4. NEZHABATEĽNOSŤ AKTÍV
Majetok a aktíva Banky, nech sú umiestnené kdekoľvek a držané kýmkoľvek, budú bezpečné pred prehliadkou, rekvizíciou, zhabaním, vyvlastnením alebo akýmkoľvek iným spôsobom zhabania správnym alebo zákonodarným konaním.
ČASŤ 5. IMUNITA ARCHÍVOV
Archívy Banky sú nedotknuteľné.
ČASŤ 6. OSLOBODENIE AKTÍV OD OBMEDZENÍ
V miere potrebnej na vykonávanie činnosti Banky podľa tejto Dohody a v medziach ustanovení tejto Dohody, budú všetok majetok a aktíva Banky oslobodené od obmedzení, nariadení, kontrol a moratórií akéhokoľvek druhu.
ČASŤ 7. PREDNOSTNÉ PRÁVA PRE SPRÁVY
S oficiálnymi správami Banky bude každý člen zaobchádzať rovnako ako s oficiálnymi správami iných členov.
ČASŤ 8. IMUNITY A VÝSADY ÚRADNÍKOV A ZAMESTNANCOV
Všetci guvernéri, výkonní riaditelia, námestníci, úradníci a zamestnanci Banky
I. budú požívať imunitu proti sporom vzniknutým z konaní, ktoré podnikli vo svojej úradnej hodnosti, ledaže by sa Banka tejto imunity vzdala;
II. ak nie sú miestnymi štátnymi príslušníkmi, budú požívať tie isté imunity proti prisťahovaleckým obmedzeniam, požiadavkám cudzineckej registrácie a záväzkom vojenskej služby aj tie isté výhody vzhľadom na devízové obmedzenia, aké členovia priznávajú zástupcom iných členov, ich úradníkom a zamestnancom v obdobných hodnostiach;
III. povolia sa im tie isté cestovné výhody, aké členovia priznávajú zástupcom iných členov, ich úradníkom a zamestnancom v obdobných hodnostiach.
ČASŤ 9. OSLOBODENIE OD DANÍ
a)
Banka, jej aktíva, majetok, výnos aj jej operácie a transakcie, dovolené touto Dohodou budú oslobodené od akéhokoľvek zdanenia a od všetkých colných povinností. Banka bude tiež oslobodená od záväzku vyberať alebo platiť akúkoľvek daň alebo clo.
b)
Nebude sa vyberať daň z platieb a iných príjmov platených Bankou výkonným riaditeľom, ich námestníkom alebo zamestnancom Banky, ktorí nie sú miestnymi občanmi, miestnymi poddanými alebo inými miestnymi štátnymi príslušníkmi.
c)
Obligácie alebo cenné papiere vydané Bankou (a to aj ich úroky a dividendy), kýmkoľvek držané, nebudú podliehať žiadnemu zdaneniu,
I. ktoré diskriminuje takú obligáciu alebo cenný papier len preto, že ho vydala Banka;
II. ak jediným zákonným odôvodnením takého zdanenia je miesto alebo mena, v ktorej sú vydané, splatné alebo platené, alebo umiestnenie úradovne alebo obchodného miesta Banky;
d)
Obligácie alebo cenné papiere zaručené Bankou (a to aj ich dividendy a úroky), kýmkoľvek držané, nebudú podliehať žiadnemu zdaneniu,
I. ktoré diskriminuje takú obligáciu alebo cenný papier len preto, že ho vydala Banka;
II. ak jediným zákonným odôvodnením takého zdanenia je umiestnenie úradovne alebo obchodného miesta Banky.
ČASŤ 10. POUŽITIE ČLÁNKU
Každý člen urobí také opatrenia, aké budú potrebné na jeho vlastnom území, za tým účelom, aby v rámci vlastného právneho poriadku uplatnil zásady vyslovené v tomto článku, a bude informovať Banku o podrobnostiach opatrení, ktoré urobil.
Článok VIII
Zmeny stanov
a)
Akýkoľvek návrh na úpravy tejto Dohody, nech vychádza od člena, guvernéra alebo výkonných riaditeľov, sa oznámi predsedovi zboru guvernérov; ten potom predloží návrh zboru. Ak navrhnutú zmenu schváli zbor, Banka sa opýta všetkých členov obežným listom alebo telegramom, či navrhnutú zmenu prijímajú. Ak prijmú navrhnutú zmenu tri pätiny členov, majúce osemdesiatpäť*) percent všetkých oprávnených hlasov, overí Banka túto skutočnosť formálnou správou adresovanou na všetkých členov.
b)
Nehľadiac na to, čo bolo uvedené pod a), vyžaduje sa prijatie všetkými členmi v prípade každej zmeny, ktorá novo upravuje (I) právo vzdať sa členstva v Banke ustanovené článkom VI, časť 1; (II) právo zabezpečené článkom II, časť 3c); (III) obmedzenie ručenia ustanovené článkom II, časť 6.
c)
Zmeny nadobudnú účinnosť pre všetkých členov tri mesiace po dni formálnej správy, ledaže by bola v obežnom liste alebo telegrame určená kratšia lehota.
Článok IX
Výklad Dohody
a)
Akákoľvek otázka výkladu ustanovení tejto Dohody, ktorá vzniká medzi ktorýmkoľvek členom a Bankou alebo medzi ktorýmikoľvek členmi Banky, predloží sa na rozhodnutie výkonným riaditeľom. Ak sa otázka týka osobitne člena, ktorý nie je oprávnený vymenovať výkonného riaditeľa, bude tento člen oprávnený na zastúpenie podľa článku V, časti 4h).
b)
V každom prípade, keď výkonní riaditelia urobia rozhodnutie podľa odseku a), môže každý člen žiadať, aby otázka bola predložená zboru guvernérov; ich rozhodnutie bude konečné. Až do rozhodnutia zboru môže Banka, ak to považuje za potrebné, konať na základe rozhodnutia výkonných riaditeľov.
c)
Kedykoľvek vznikne nezhoda medzi Bankou a krajinou, ktorá prestala byť členom, alebo medzi Bankou a ktorýmkoľvek členom za trvalého zastavenia činnosti Banky, bude taká nezhoda predložená na rozhodnutie tribunálu troch arbitrov, a to jedného vymenovaného Bankou, druhého vymenovaného príslušnou krajinou a rozhodcu, ktorého má - ibaže by sa strany dohodli inak - vymenovať prezident Stáleho súdu medzinárodnej spravodlivosti alebo iná taká autorita, ako bude predpisovať poriadok, ktorý Banka prijme. Rozhodca má plnomocenstvo vybavovať všetky otázky konania, o ktorých vznikne medzi stranami nezhoda.
Článok X
Predpokladaný súhlas
Kedykoľvek bude potrebný súhlas člena na to, aby Banka podnikla nejaké konanie, súhlas sa bude - s výnimkou konania podľa článku VIII - predpokladať, ak člen nepredloží námietky počas takej primeranej doby, akú Banka určí, upovedomujúc člena o zamýšľanom konaní.
Článok XI
Záverečné ustanovenia
ČASŤ 1. NADOBUDNUTIE ÚČINNOSTI
Táto Dohoda nadobudne účinnosť, len čo bude podpísaná v mene štátov, ktorých najmenšie úpisy sú najmenej šesťdesiatpäť percent celkových úpisov uvedených v prílohe A, a len čo budú v ich mene zložené listiny uvedené v časti 2a) tohto článku; v žiadnom prípade však táto Dohoda nenadobudne účinnosť pred 1. májom 1945.
ČASŤ 2. PODPISY
a)
Každý štát, v mene ktorého je táto Dohoda podpísaná, uloží na vláde Spojených štátov amerických listinu vyhlasujúcu, že prijal túto Dohodu v súlade so svojimi zákonmi a že podnikol všetky potrebné kroky, aby mohol vykonávať všetky svoje záväzky podľa tejto Dohody.
b)
Každý štát sa stane členom Banky odo dňa, keď bude uložená listina uvedená v odseku a), ale žiadny štát sa nestane členom, dokiaľ táto Dohoda nenadobudne účinnosť podľa časti 1 tohto článku.
c)
Vláda Spojených štátov amerických upovedomí vlády všetkých krajín, ktorých mená sú uvedené v prílohe A, a všetky štáty, ktorých členstvo bude schválené podľa článku II, časti 1b), o všetkých podpisoch tejto Dohody a o zložení všetkých listín uvedených v odseku a).
d)
V čase, keď táto Dohoda bude v jeho mene podpísaná, odovzdá každý štát vláde Spojených štátov amerických na úhradu správnych výdavkov Banky jednu stotinu percenta z ceny každej akcie v zlate alebo v dolároch Spojených štátov amerických. Táto platba sa pripíše k dobru na účet platby, ktorá sa má urobiť v zmysle článku II, časti 8a). Vláda Spojených štátov amerických povedie peniaze na osobitnom ukladacom účte a odovzdá ich zboru guvernérov Banky, len čo bude zvolaná otváracia schôdza podľa časti 3 tohto článku. Ak táto Dohoda nadobudne účinnosť do 31. decembra 1945, vláda Spojených štátov amerických vráti tieto peniaze štátom, ktoré ich odovzdali.
e)
Táto Dohoda sa bude môcť podpísať do 31. decembra 1945 vo Washingtone v mene vlád krajín, ktorých mená sú uvedené v prílohe A.
f)
Po 31. decembri 1945 sa bude môcť táto Dohoda podpísať v mene vlády každej krajiny, ktorej členstvo bolo schválené podľa článku II, časti 1b).
g)
Podpisom tejto Dohody ju všetky štáty prijímajú tak za seba, ako aj za všetky svoje kolónie, zámorské územia, všetky územia pod svojou ochranou, suverenitou alebo autoritou a za všetky územia, nad ktorými vykonávajú mandát.
h)
Pokiaľ ide o štáty, ktorých materské územia obsadil nepriateľ, možno uloženie listiny uvedenej v odseku a) odložiť až do 180 dní po dni, keď tieto územia budú oslobodené. Ak ju však niektorý taký štát neuloží pred uplynutím tejto lehoty, podpis pripojený v mene onoho štátu sa stane neplatným a časť úpisu, zaplatená podľa odseku d), sa mu vráti.
i)
Odseky d) a h) nadobudnú účinnosť voči každému signatárnemu štátu odo dňa jeho podpisu.
ČASŤ 3. ZAČATIE ČINNOSTI BANKY
a)
Len čo táto Dohoda nadobudne účinnosť podľa časti 1 tohto článku, každý člen vymenuje guvernéra a člen, ktorému je pridelený v prílohe A najväčší počet akcií, zvolá prvú schôdzu zboru guvernérov.
b)
Na prvej schôdzi zboru guvernérov sa urobia opatrenia pre voľbu dočasných výkonných riaditeľov. Vlády piatich krajín, ktorým je v prílohe A pridelený najväčší počet akcií, vymenujú dočasných výkonných riaditeľov. Ak sa jedna alebo viaceré také vlády nestanú členmi, zostane výkonné riaditeľstvo, ktoré by boli oprávnené obsadiť, uprázdnené, dokiaľ sa nestanú členmi alebo až do 1. januára 1946 podľa toho, ktorý dátum bude skorší. Sedem dočasných výkonných riaditeľov bude zvolených podľa ustanovení prílohy B a zostane v úrade až do dňa prvej riadnej voľby výkonných riaditeľov, ktorá sa bude konať čo možno najskôr po 1. januári 1946.
c)
Zbor guvernérov môže preniesť na dočasných výkonných riaditeľov všetky oprávnenia okrem tých, ktoré nemožno na výkonných riaditeľov preniesť.
d)
Banka upovedomí členov, len čo bude pripravená začať činnosť.
Dané vo Washingtone, dvadsiateho siedmeho decembra roka tisíc deväťsto štyridsiateho piateho, v jedinom vyhotovení, ktoré zostane uložené v archívoch vlády Spojených štátov amerických. Tá pošle overené odpisy všetkým štátom, ktorých mená sú uvedené v prílohe A, a všetkým štátom, ktorých členstvo je schválené podľa článku II, časti 1b).
PRÍLOHA A
ÚPISY
(v miliónoch amerických dolárov)
Austrália 200
Belgicko 225
Bolívia 7
Brazília 105
Československo 125
Čína 600
Dánsko x)
Dominikánska republika 2
Ecuádor 3,2
Egypt 40
El Salvador 1
Filipíny 15
Francúzsko 450
Grécko 25
Guatemala 2
Habeš 3
Holandsko 275
Honduras 1
Chile 35
India 400
Irak 6
Irán 24
Island 1
Juhoafrická únia 100
Juhoslávia 45
Kanada 325
Kolumbia 35
Kostarika 5
Kuba 35
Libéria 0,5
Luxembursko 10
Mexiko 65
Nicaragua 0,8
Nórsko 50
Nový Zéland 50
Panama 0,2
Paraguaj 0,8
Peru 17,5
Poľsko 125
Spojené kráľovstvo 1300
Spojené štáty americké 3175
Zväz sovietskych social. republík 1200
Uruguaj 10,5
Venezuela 10,5
Spolu 9100
PRÍLOHA B
VOĽBA VÝKONNÝCH RIADITEĽOV
1. Voľba volených výkonných riaditeľov sa bude konať hlasovaním guvernérov oprávnených na voľbu podľa článku V, časti 4b).
2. Pri hlasovaní o volených výkonných riaditeľoch, každý guvernér oprávnený na voľbu, odovzdá pre jednu osobu všetky hlasy, na ktoré je podľa časti 3, článku V oprávnený člen, ktorý ho vymenoval. Sedem osôb, ktoré dostanú najväčší počet hlasov, stanú sa výkonnými riaditeľmi s tou výnimkou, že sa nebude považovať za zvolenú žiadna osoba, ktorá dostane menej ako 14 percent všetkých spôsobilých hlasov.
3. Ak nebude zvolených sedem osôb pri prvom hlasovaní, pri ktorom osoba, ktorá dostala najmenší počet hlasov, nebude voliteľná, a pri ktorom budú voliť iba
a) tí guvernéri, ktorí pri prvom hlasovaní hlasovali pre nezvolenú osobu,
b) oní guvernéri, o ktorých hlasoch odovzdaných pre zvolenú osobu, sa podľa odseku 4 predpokladá, že zvýšili počet hlasov odovzdaných pre onú osobu nad 15 percent spôsobilých hlasov.
4. Pri rozhodovaní, či o hlasoch odovzdaných niektorým guvernérom, sa má predpokladať, že zvýšili celkový počet hlasov odovzdaných pre niektorú osobu nad pätnásť percent spôsobilých hlasov, bude sa o oných pätnástich percentách predpokladať, že zahŕňajú predovšetkým hlasy guvernéra, ktorý odovzdal najväčší počet hlasov pre takú osobu, potom hlasy guvernéra, ktorý odovzdal najbližší počet atď., až sa dosiahne pätnásť percent.
5. O každom guvernérovi, z ktorého hlasov sa musí časť započítať, aby zvýšila celkový počet hlasov pre niektorú osobu nad štrnásť percent, bude sa predpokladať, že odovzdal všetky svoje hlasy pre takú osobu, aj keď celkový počet hlasov pre túto osobu tým prevýši pätnásť percent.
6. Ak pri druhom hlasovaní nebude zvolených sedem osôb, budú sa konať ďalšie hlasovania podľa tých istých zásad, tak dlho až bude zvolených sedem osôb, za predpokladu, že po zvolení šiestich osôb môže byť siedma zvolená prostou väčšinou zostávajúcich hlasov a bude sa predpokladať, že bola zvolená všetkými týmito hlasmi.
DOHODA
o Medzinárodnej finančnej korporácii
(V znení dodatku podľa uznesenia s účinnosťou od 21. septembra 1961 a 1. septembra 1965)
Washington, D. C.
Júl 1986
Dohoda o Medzinárodnej finančnej korporácii
Vlády, v ktorých mene sa táto Dohoda podpisuje, sa dohodli takto:
Úvodný článok
Ustanovuje sa Medzinárodná finančná korporácia (ďalej len „Korporácia“), ktorá bude prevádzkovať svoju činnosť v súlade s týmito ustanoveniami:
Článok I
Cieľ
Cieľom Korporácie je napomáhať ekonomický vývoj podporovaním rastu súkromného výrobného podnikania v členských krajinách, osobitne potom v menej rozvinutých oblastiach, a tak dopĺňať činnosť Medzinárodnej banky pre obnovu a rozvoj (ďalej len „Banka“). Pri uskutočňovaní tohto cieľa bude Korporácia:
(i)
v spojení so súkromnými investormi pomáhať financovať zakladanie, zdokonaľovanie a rozširovanie súkromných výrobných podnikov, čo prispeje k rozvoju členských krajín prostredníctvom investícií, na ktoré sa od príslušných členských vlád nevyžaduje záruka za splatenie, a to v tých prípadoch, keď nie je k dispozícii dostatok súkromného kapitálu za prijateľných podmienok;
(ii)
vyhľadávať investičné možnosti a zabezpečovať pre ne domáci a zahraničný súkromný kapitál a skúsené riadenie; a
(iii)
podnecovať a spoluvytvárať podmienky, ktoré by pomohli privádzať súkromný domáci aj zahraničný kapitál do výrobných investícií v členských krajinách.
Korporácia sa bude vo všetkých svojich rozhodnutiach spravovať ustanoveniami tohto článku.
Článok II
Členstvo a kapitál
ČASŤ 1 : ČLENSTVO
(a)
Zakladajúcimi členmi Korporácie sú tí členovia Banky, ktorí sú uvedení na zozname A tejto Dohody a ktorí prijmú členstvo v Korporácii v deň alebo predo dňom uvedeným v článku IX, časť 2 (c).
(b)
Členstvo môžu získať ďalší členovia Banky v dobe a za podmienok, ktoré určí Korporácia.
ČASŤ 2 : AKCIOVÝ KAPITÁL
(a)
Menovitý akciový kapitál Korporácie bude 100.000.000 v US dolároch.*)
(b)
Menovitý akciový kapitál bude rozdelený na 100.000 podielov, ktoré majú nominálnu hodnotu tisíc amerických dolárov. Ďalšie také akcie, ktoré neboli upísané ako vstupné podiely zakladajúcimi členmi, budú k dispozícii ďalším upisujúcim podľa časti 3 (d) tohto článku.
(c)
Veľkosť akciového kapitálu môže správna rada kedykoľvek zvýšiť takto:
(i)
väčšinou odovzdaných hlasov v prípadoch, keď toto zvýšenie je potrebné pre vydanie akcií na vstupné podiely pre členov, ktorí nie sú zakladajúcimi členmi, za predpokladu, že celkové zvýšenie schválené podľa tohto odseku nebude viac ako 10.000 akcií;
(ii)
vo všetkých ďalších prípadoch trojštvrtinovou väčšinou všetkých hlasov.
(d)
V prípade zvýšenia podľa uvedeného odseku (c) (ii) bude mať každý člen primeranú možnosť upísať za podmienok, o ktorých rozhodne Korporácia, taký pomerný diel zvýšeného kapitálu, ktorý by zodpovedal pomeru kapitálu, ktorý už upísal, k celkovému akciovému kapitálu Korporácie, pre žiadneho člena však upísanie akejkoľvek časti zvýšeného kapitálu nie je povinné.
(e)
Vydávanie akcií okrem tých, ktoré sa upisujú ako vstupné podiely alebo podľa uvedeného odseku (d), vyžaduje trojštvrtinovú väčšinu všetkých hlasov.
(f)
Akcie Korporácie budú k dispozícii pre upísanie iba členom a iba im sa budú vydávať.
ČASŤ 3 : UPÍSANÉ AKCIE
(a)
Každý zakladajúci člen sa upíše na počet akcií, ktorý je uvedený vedľa jeho mena v zozname A. O počte akcií, ktoré upíšu ďalší členovia, rozhodne Korporácia.
(b)
Akcie upísané zakladajúcimi členmi sa budú vydávať al pari za upísanú hodnotu.
(c)
Vstupný podiel každého zakladajúceho člena je celkovo splatný do 30 dní buď odo dňa, keď Korporácie začne existovať podľa článku IX, časti 3 (b), alebo odo dňa, keď sa taký zakladajúci člen stane členom, podľa toho, ktorá eventualita nastane neskôr, alebo ten nasledujúci deň, ktorý určí Korporácia. Platba sa vykonáva v zlate alebo US dolároch na výzvu Korporácie, ktorá určí miesto alebo miesta platby.
(d)
Cena a iné podmienky upisovania akcií, ktoré sa upisujú inak než na vstupné podiely zakladajúcich členov, určí Korporácia.
ČASŤ 4 : OBMEDZENIE RUČENIA
Z titulu svojho členstva nezodpovedá žiadny člen za záväzky Korporácie.
ČASŤ 5 : OBMEDZENIE PREVODU A ZÁLOHY AKCIÍ
Akcie sa nesmú žiadnym spôsobom založiť alebo zaťažiť a smú sa previesť iba na Korporáciu.
Článok III
Operácia
ČASŤ 1 : FINANČNÉ OPERÁCIE
Korporácia môže investovať svoje fondy v súkromných výrobných podnikoch na území svojich členov. Existencia vládnych alebo iných verejných záujmov v týchto podnikoch nevylučuje nevyhnutne možnosti Korporácie investovať do takého podniku.
ČASŤ 2 : SPÔSOBY FINANCOVANIA*)
(Pozmeňovací návrh z 21. septembra 1961)
Korporácia môže investovať svoje fondy takou formou alebo formami, aké uzná za vhodné za daných okolností.
ČASŤ 3 : ZÁSADY OPERÁCIÍ
Operácie Korporácie sa budú vykonávať v súlade s týmito zásadami:
(i)
Korporácia nebude poskytovať financie tam, kde podľa jej názoru možno získať dostatok súkromného kapitálu za primeraných podmienok;
(ii)
Korporácia nebude poskytovať financie podniku na území ktoréhokoľvek člena, ak má člen námietky proti takému financovaniu;
(iii)
Korporácia nebude trvať na tom, aby výťažok z jej financovania sa použil na území určitej krajiny;
(iv)
Korporácia nebude preberať zodpovednosť za riadenie podniku, do ktorého investovala, a nebude využívať hlasovacie právo za týmto účelom alebo za akýmkoľvek iným účelom, ktorý podľa jej názoru spadá oprávnene do oblasti riadenia;**)
(v)
Korporácia bude vykonávať svoje financovanie takým spôsobom a za takých podmienok, aké považuje za vhodné, pričom bude brať do úvahy požiadavky podniku, riziká podstupované Korporáciou a podmienky a spôsoby, ktoré platia za normálnych okolností pre súkromných investorov pri podobnom financovaní;
(vi)
Korporácia sa bude snažiť zabezpečiť obrat svojho kapitálu predajom svojich investícií súkromným investorom, kedykoľvek to bude vhodné za uspokojivých podmienok;
(vii)
Korporácia sa pri svojich investíciách bude snažiť o primeranú diverzifikáciu pri svojich investíciách.
ČASŤ 4 : OCHRANA ZÁUJMOV
Nič v tejto Dohode nebráni Korporácii v tom, aby v prípade skutočnej alebo možnej hrozby nedodržania platných záväzkov týkajúcej sa ktorejkoľvek jej investície, skutočnej alebo možnej platobnej neschopnosti podniku, do ktorého investovala, alebo v inej situácii, ktorá podľa názoru Korporácie ohrozuje tieto investície, podnikla také kroky a uplatňovala také práva, ktoré považuje za potrebné na ochranu svojich záujmov.
ČASŤ 5 : APLIKOVATEĽNOSŤ URČITÝCH DEVÍZOVÝCH REŠTRIKCIÍ
Sumy, ktoré Korporácia dostala alebo ktoré sú splatné v súvislosti s investíciou Korporácie v ktorejkoľvek z členských krajín podľa časti 1 tohto článku, sa neoslobodzujú iba na základe ktoréhokoľvek ustanovenia v tejto Dohode od devízových reštrikcií, regulácií a kontroly, ktoré platia na území tohto člena.
ČASŤ 6 : RÔZNE OPERÁCIE
Okrem operácií uvedených inde v tejto Dohode má Korporácia právo:
(i)
vypožičiavať si peňažné obnosy a v tejto súvislosti poskytnúť paralelné alebo iné záruky, ktoré sama určí, však za predpokladu, že skôr, než vykoná verejný predaj svojich obligácií na trhoch člena, získa Korporácia súhlas tohto člena a súhlas člena, v ktorého mene sa majú obligácie predať; ak bude Korporácia dlžná za pôžičky od Banky alebo za pôžičky garantované Bankou, potom sa po dobu tohto zadlženia celková výška nesplateného dlhu Korporácie samotnej alebo pôžičiek, za ktoré Korporácia ručí, nesmie zvýšiť, ak by v tej dobe alebo z toho dôvodu súhrnná výška dlhov Korporácie (včítane záruk za akékoľvek dlhy), pochádzajúcich z akéhokoľvek zdroja a v tom čase nesplatených, prevýšila sumu, ktorá sa rovná štvornásobku jej nezaťaženého upísaného kapitálu a prebytkov;*)
(ii)
investovať finančné prostriedky, ktoré nepotrebuje pre financovanie svojich operácií do obligácií, ktoré si sama môže určiť, a investovať finančné prostriedky, ktoré má v držaní, na penzijné a podobné účely do akýchkoľvek predajných cenných papierov, pričom toto investovanie nebude podliehať žiadnym obmedzeniam uvedeným v iných častiach tohto článku;
(iii)
poskytovať garancie na cenné papiere, do ktorých investovala, aby uľahčila ich predaj;
(iv)
nakupovať a predávať cenné papiere, ktoré vydala alebo ktoré garantuje, alebo do ktorých investovala;
(v)
vykonávať ďalšie práva v spojitosti so svojou obchodnou činnosťou, ak to bude potrebné alebo vhodné na podporu vlastných cieľov.
ČASŤ 7 : HODNOTENIE MIEN
Kedykoľvek to bude potrebné podľa tejto Dohody hodnotiť akúkoľvek menu v porovnaní s inou menou, vykoná toto hodnotenie Korporácia po konzultáciách s Medzinárodným menovým fondom.
ČASŤ 8 : UPOZORNENIE TÝKAJÚCE SA CENNÝCH PAPIEROV
Každý cenný papier, ktorý Korporácia vydá alebo za ktorý ručí, bude mať na viditeľnom mieste vyhlásenie, že nejde o obligáciu Banky alebo, pokiaľ to nebude na danom papieri výslovne uvedené, ani o obligáciu vlády.
ČASŤ 9 : ZÁKAZ POLITICKEJ ČINNOSTI
Korporácia a jej činitelia nebudú zasahovať do politických záležitostí ktoréhokoľvek člena, ani jej rozhodnutia nebudú ovplyvnené politickou orientáciou toho ktorého člena. Rozhodnutia budú podliehať iba ekonomickým úvahám, ktoré musia byť nestranné v záujme dosiahnutia cieľov uvedených v tejto Dohode.
Článok IV
Organizácia a riadenie
ČASŤ 1 : ŠTRUKTÚRA KORPORÁCIE
Korporácia má správnu radu, radu riaditeľov, predsedu rady riaditeľov, prezidenta a ďalších činiteľov a zamestnancov pre výkon povinností určených Korporáciou.
ČASŤ 2 : SPRÁVNA RADA
(a)
Všetka právomoc Korporácie patrí správnej rade.
(b)
Každý riadny alebo náhradný člen správnej rady Banky, vymenovaný členom Banky, ktorý je zároveň členom Korporácie, bude ex officio riadnym, resp. náhradným členom správnej rady Korporácie. Každý náhradný člen správnej rady smie hlasovať iba v neprítomnosti riadneho člena správnej rady. Správna rada vyberie jedného zo svojich členov ako predsedu správnej rady. Ktorýkoľvek riadny alebo náhradný člen správnej rady prestane vykonávať funkciu, ak člen, ktorý ho vymenoval, prestane byť členom Korporácie.
(c)
Správna rada môže odovzdať rade riaditeľov právo vykonávať jej právomoci s výnimkou:
(i)
prijímania nových členov a určenia podmienok ich prijatia;
(ii)
zvýšenia alebo zníženia akciového kapitálu;
(iii)
vylúčenia členov;
(iv)
rozhodovania o odvolaniach týkajúcich sa výkladu tejto zmluvy v interpretácii rady riaditeľov;
(v)
uzavierania dohovorov o spolupráci s inými medzinárodnými organizáciami (okrem neformálnych dohôd dočasnej a administratívnej povahy);
(vi)
rozhodnutia o trvalom zrušení operácií Korporácie a rozdelení aktív;
(vii)
vyhlasovania dividend;
(viii)
pozmeňovania tejto Dohody.
(d)
Správna rada usporadúva výročnú schôdzu a ďalšie schôdze, ktoré pripravuje správna rada alebo zvoláva rada riaditeľov.
(e)
Výročná schôdza správnej rady sa koná spolu s výročnou schôdzou správnej rady Banky.
(f)
Ktorákoľvek schôdza správnej rady je uznášaniaschopná, ak je prítomná väčšina členov rady, ktorí reprezentujú najmenej dve tretiny všetkých hlasov.
(g)
Korporácia môže určiť postup, pri ktorom rada riaditeľov získa hlasy členov správnej rady pre určitú otázku bez toho, aby sa musela zvolať schôdza správnej rady.
(h)
Správna rada a rada riaditeľov môžu v rozsahu svojej kompetencie prijať také pravidlá a ustanovenia, ktoré sú potrebné pre správny chod práce Korporácie.
(i)
Členovia správnej rady a náhradní členovia rady vykonávajú svoj úrad bez kompenzácie zo strany Korporácie.
ČASŤ 3 : HLASOVANIE
(a)
Každý člen bude mať 250 hlasov plus jeden ďalší hlas za každú akciu.
(b)
Ak nie je inak uvedené, rozhoduje sa o všetkých záležitostiach Korporácie nadpolovičnou väčšinou odovzdaných hlasov.
ČASŤ 4 : RADA RIADITEĽOV
(a)
Rada riaditeľov je zodpovedná za vykonávanie všeobecných operácií Korporácie a za týmto účelom uplatňuje všetku svoju právomoc podľa tejto Dohody alebo právomoc, ktorú jej odovzdala správna rada.
(b)
Rada riaditeľov Korporácie sa skladá ex officio z výkonných riaditeľov Banky, z ktorých každý je buď (i) vymenovaný členom Banky, ktorý je zároveň členom Korporácie, alebo (ii) zvolený vo voľbách, v ktorých sa pre jeho zvolenie započítavali hlasy najmenej jedného člena Banky, ktorý je zároveň členom Korporácie. Zástupca každého z takýchto výkonných riaditeľov Banky bude ex officio zástupcom riaditeľa Korporácie. Riaditeľ prestane byť riaditeľom, ak člen, ktorý ho vymenoval, alebo všetci členovia, ktorých hlasy sa počítali pre jeho zvolenie, prestanú byť členmi Korporácie.
(c)
Každý riaditeľ, ktorý je vymenovaný za výkonného riaditeľa Banky, má právo na toľko hlasov, ako má v Korporácii člen, ktorý ho vymenoval. Každý riaditeľ, ktorý je zvoleným výkonným riaditeľom Banky, má nárok na toľko hlasov, koľko ich v Korporácii má člen alebo členovia Korporácie, ktorých hlasy sa započítavali pre jeho zvolenie v Banke. Všetky hlasy, na ktoré má riaditeľ nárok, musí pri hlasovaní použiť ako jeden celok.
(d)
Zástupca riaditeľa má v neprítomnosti riaditeľa, ktorý ho vymenoval, plné právomoci na výkon funkcie tohto riaditeľa. Ak je riaditeľ prítomný, smie sa jeho zástupca zúčastňovať na schôdzach, ale nesmie hlasovať.
(e)
Schôdza rady riaditeľov je uznášaniaschopná, ak je prítomná väčšina riaditeľov, ktorí predstavujú nie menej ako jednu polovicu všetkých hlasov.
(f)
Rada riaditeľov sa schádza tak často, ako to práca Korporácie vyžaduje.
(g)
Správna rada prijme také ustanovenia, podľa ktorých člen Korporácie, ktorý nemá právo vymenovať výkonného riaditeľa Banky, môže poslať svojho zástupcu na ktorúkoľvek schôdzu rady riaditeľov Korporácie, ak sa prerokúva žiadosť podaná týmto členom alebo záležitosť, ktorá sa tohto člena zvlášť dotýka.
ČASŤ 5 : PREDSEDA, PREZIDENT, APARÁT
(a)
Prezident Banky je ex officio predsedom rady riaditeľov Korporácie, ale nemá hlasovacie právo okrem prípadov, keď bude mať rozhodovací hlas pri rovnakom počte hlasov. Môže sa zúčastniť na schôdzach správnej rady, ale nebude na týchto schôdzach hlasovať.
(b)
Prezidenta Korporácie vymenuje rada riaditeľov na odporúčanie predsedu. Prezident je vedúcim prevádzkového aparátu Korporácie. Pod vedením rady riaditeľov a pod dohľadom predsedu bude vykonávať bežné úkony Korporácie a pod ich všeobecnou kontrolou bude zodpovedný za organizáciu, prijímanie a prepúšťanie funkcionárov a pracovníkov aparátu. Prezident sa môže zúčastniť na schôdzach rady riaditeľov, ale nebude na týchto schôdzach hlasovať. Prezident môže byť odvolaný rozhodnutím rady riaditeľov so súhlasom predsedu.
(c)
Prezident, funkcionári a aparát Korporácie sú povinní službou iba Korporácii a žiadnym iným orgánom. Každý člen Korporácie bude ctiť medzinárodný charakter tejto služby a nebude sa snažiť ovplyvňovať kohokoľvek vo výkone jeho služby.
(d)
S ohľadom na prvoradý význam zabezpečenia maximálnej úrovne výkonnosti a technickej spôsobilosti sa pri výbere funkcionárov a pracovníkov aparátu Korporácie musí mať na zreteli, že je potrebné získať pracovníkov z čo najširšej zemepisnej základne.
ČASŤ 6 : VZŤAH K BANKE
(Dodatok 1. septembra 1965)
(a)
Korporácia je samostatná jednotka, oddelená a odlišná od Banky a finančné prostriedky Korporácie sa budú viesť oddelene od fondov, ktoré patria Banke.*) Ustanovenia tejto časti nebránia Korporácii, aby sa dohodla s Bankou o miestnostiach, personále a službách a o úhrade administratívnych výdavkov, ktoré v prvom rade jedna organizácia zaplatila v prospech druhej.
(b)
Podľa tejto Dohody nie je Korporácia zodpovedná za činy a záväzky Banky, ani Banka nie je zodpovedná za záväzky Korporácie.
ČASŤ 7 : VZŤAHY K INÝM MEDZINÁRODNÝM ORGANIZÁCIÁM
Korporácia prostredníctvom Banky uzavrie oficiálne dohody so Spojenými národmi a môže uzavrieť podobné dohody s inými verejnými medzinárodnými organizáciami so špecializáciou v príbuzných oblastiach.
ČASŤ 8 : KANCELÁRIE
Hlavná kancelária Korporácie bude v rovnakom mieste ako hlavná kancelária Banky. Korporácia môže mať kancelárie na území ktoréhokoľvek člena.
ČASŤ 9 : DEPOZITNÉ MIESTA
Každý člen určí svoju centrálnu banku alebo depozitné miesto, kde Korporácia môže uschovať menu člena alebo iné aktíva Korporácie, alebo ak člen nemá centrálnu banku, určí na tento účel takú inštitúciu, ktorá by Korporácii vyhovovala.
ČASŤ 10 : KOMUNIKAČNÝ KANÁL
Každý člen určí príslušný orgán, s ktorým by Korporácia komunikovala v záležitostiach vyplývajúcich z tejto Dohody.
ČASŤ 11 : VYDÁVANIE SPRÁV A USTANOVENÍ TÝKAJÚCICH SA INFORMÁCIÍ
(a)
Korporácia bude vydávať výročnú správu, ktorá bude obsahovať účtovný výkaz, a bude rozosielať členom v zodpovedajúcich intervaloch súhrnné výkazy o stave financií, zisku a strát a celkového výsledku operácií.
(b)
Korporácia môže vydávať ďalšie správy, ak to pokladá za žiadúce pre plnenie svojich cieľov.
(c)
Kópie všetkých správ, vyhlásení a publikácií uvedených v tejto časti sa rozošlú členom.
ČASŤ 12 : DIVIDENDY
(a)
Správna rada rozhodne z času na čas, ktorá časť čistého príjmu a prebytku Korporácie sa po náležitom zabezpečení rezerv rozdelí vo forme dividend.
(b)
Dividendy sa rozdelia pro rata v pomere k akciám, ktorých sú členovia držiteľmi.
(c)
Dividendy sa budú vyplácať takým spôsobom a v takej mene alebo menách, aké určí Korporácia.
Článok V
Odstúpenie, prerušenie členstva, pozastavenie operácií
ČASŤ 1 : ODSTÚPENIE ČLENOV
Ktorýkoľvek člen môže z Korporácie kedykoľvek vystúpiť na základe písomného oznámenia odovzdaného v hlavnej kancelárii Korporácie. Odstúpenie nadobúda platnosť v deň, keď Korporácia toto písomné oznámenie dostane.
ČASŤ 2 : PRERUŠENIE ČLENSTVA
(a)
Keď člen nesplní ktorýkoľvek zo svojich záväzkov voči Korporácii, môže Korporácia prerušiť jeho členstvo rozhodnutím väčšiny správnej rady, ktorá predstavuje väčšinu celkových hlasov. Člen, ktorý má prerušené členstvo, automaticky prestane byť členom rok po dátume zrušenia členstva, pokiaľ sa rovnaká väčšina nerozhodne navrátiť mu členstvo.
(b)
V čase, keď má člen prerušené členstvo, nemá právo uplatňovať práva vyplývajúce z tejto Dohody okrem práva na odstúpenie, ale bude aj naďalej podliehať všetkým záväzkom.
ČASŤ 3 : PRERUŠENIE ALEBO UKONČENIE ČLENSTVA V BANKE
Ktorýkoľvek člen, ktorému sa prerušilo členstvo v Banke alebo prestáva byť členom Banky, bude mať automaticky prerušené členstvo v Korporácii, príp. prestane byť jej členom.
ČASŤ 4 : PRÁVA A POVINNOSTI VLÁD, KTORÉ PRESTÁVAJÚ BYŤ ČLENMI
(a)
Keď vláda prestane byť členom, zodpovedá naďalej za všetky sumy, ktoré má splatiť Korporácii. Korporácia zariadi odkúpenie akcií takejto vlády ako súčasť splátky podľa ustanovení tejto časti, ale vláda podľa tejto Dohody nebude mať iné práva než tie, ktoré sú uvedené v tejto časti a článku VIII (c).
(b)
Korporácia a vláda sa môžu dohodnúť na nákupe akcií od vlády za podmienok vhodných v danej situácii bez ohľadu na ustanovenie nasledujúceho odseku (c). Takéto dohody môžu okrem iného mať ustanovenia o konečnom vyrovnaní všetkých záväzkov vlády voči Korporácii.
(c)
Ak k takej dohode nedôjde v priebehu šiestich mesiacov po tom, čo vláda prestane byť členom, alebo do doby, na ktorej sa vláda a Korporácia dohodnú, bude kúpna cena odkupovaných akcií takej vlády určená ako hodnota týchto akcií uvedená v účtovných knihách Korporácie v deň, keď vláda prestala byť členom. Nákup akcií podlieha týmto podmienkam:
(i)
platby za akcie sa po tom, čo sa ich vláda vzdala, môžu vykonávať z času na čas v takých splátkach, v takom čase a v takej dostupnej mene alebo menách, aké Korporácia primeraným spôsobom určí, pričom berie do úvahy finančné postavenie Korporácie;
(ii)
akákoľvek suma plynúca vláde z jej kapitálového vkladu sa zadrží, pokiaľ vláda alebo niektorá z jej agencií má naďalej záväzky voči Korporácii v súvislosti so splácaním akejkoľvek dlžnej sumy alebo súm, a takéto dlžné sumy sa môžu podľa uváženia Korporácie v čase splatnosti uhradiť zo sumy zadržanej Korporáciou;
(iii)
ak Korporácia utrpí čistú stratu z investícií vynaložených podľa článku III, časti 1, a ak je v držaní tejto investície k tomu dňu, keď vláda prestáva byť členom, a ak taká strata presahuje objem rezerv existujúcich pre krytie takej straty k tomu istému dňu, potom taká vláda zaplatí na požiadanie tú sumu, o ktorú by sa bola cena akcií od nej odkupovaných znížila, keby sa boli také straty brali do úvahy pri určovaní ceny týchto odkupovaných akcií;
(d)
V žiadnom prípade sa nevyplatí obnos patriaci vláde za kapitál podľa tejto časti pred uplynutím šiestich mesiacov po tom, čo vláda prestala byť členom. Ak počas šiestich mesiacov po tom, čo vláda prestane byť členom, Korporácia zastaví operácie podľa časti 5 tohto článku, všetky práva takejto vlády sa určia podľa ustanovení časti 5 a taká vláda bude naďalej považovaná za člena Korporácie na účely uvedené v časti 5, až na to, že nebude mať hlasovacie právo.
ČASŤ 5 : ZASTAVENIE OPERÁCIÍ A VYROVNANIE ZÁVÄZKOV
(a)
Korporácia môže trvalo zastaviť svoje operácie na základe hlasovania väčšiny členov správnej rady predstavujúcej väčšinu všetkých hlasov. Po takom zastavení operácií Korporácia ukončí všetku ďalšiu činnosť, až na tú, ktorá je nevyhnutná pre realizáciu, uchovanie a zachovanie vlastných aktív a na vyrovnanie záväzkov. Do konečného vyrovnania takých záväzkov a rozdelenia aktív bude Korporácia naďalej existovať a všetky vzájomné práva a záväzky Korporácie a jej členov vyplývajúce z tejto Dohody zostanú neporušené, až na to, že žiadnemu členovi sa nemôže prerušiť členstvo, ani sa žiadny nemôže vzdať členstva a že sa nič nerozdelí medzi členov okrem rozdelenia uvedeného v tejto časti.
(b)
Medzi členov sa nič nerozdelí na základe ich vkladov do imania Korporácie dovtedy, než sa zaplatí všetkým veriteľom, alebo dovtedy, než správna rada väčšinou svojich členov predstavujúcou väčšinu všetkých hlasov rozhodne vykonať takéto rozdelenie.
(c)
Podľa predchádzajúceho rozdelí Korporácia aktíva Korporácie členom pomerným prepočtom (pro rata) v pomere k akciovému kapitálu v ich držaní, každý člen však musí najprv zaplatiť pohľadávky, ktoré Korporácia voči nemu má. Toto rozdelenie sa vykoná v tom čase a v takej mene buď v hotovosti, alebo v iných aktívach, aké bude Korporácia považovať za správne a prijateľné. Podiely rozdeľované medzi niekoľko členov nemusia byť nutne rovnaké čo do druhu aktív alebo meny, v ktorých sú vyjadrené.
(d)
Ktorýkoľvek člen, ktorý dostane aktíva rozdeľované Korporáciou podľa tejto časti, bude mať rovnaké práva, čo sa týka týchto aktív, ako mala predtým Korporácia.
Článok VI
Štatút, imunity a výsady
ČASŤ 1 : ÚČEL ČLÁNKOV
Aby Korporácia mohla plniť funkcie, ktorými bola poverená, je podľa tohto článku vybavená štatútom, imunitou a výsadami, ktoré bude mať na území každého člena.
ČASŤ 2 : ŠTATÚT KORPORÁCIE
Korporácia je právny subjekt a má oprávnenie najmä:
(i)
uzavierať kontrakty;
(ii)
získavať a predávať nehnuteľnosti a hnuteľnosti;
(iii)
začínať súdne konanie.
ČASŤ 3 : POSTAVENIE KORPORÁCIE VO VZŤAHU K PRÁVNEMU KONANIU
Korporáciu možno žalovať iba na príslušnom súde na území člena, na ktorom má Korporácia kanceláriu, alebo kde má svojho splnomocnenca alebo kde vydala cenné papiere alebo sa za také papiere zaručila. Žalobu však nesmie podať člen alebo osoba, ktorá pôsobí pri vymáhaní pohľadávok od členov. Majetok a aktíva Korporácie, nech už sú kdekoľvek a v držaní kohokoľvek, sú imúnne voči všetkým druhom zhabania, prevedenia alebo exekúcií pred odovzdaním konečného rozsudku proti Korporácii.
ČASŤ 4 : IMUNITA AKTÍV PROTI ZHABANIU
Majetok a aktíva Korporácie, nech už sú kdekoľvek a v držaní kohokoľvek, budú imúnne proti prehliadkam, rekvizícii, konfiškácii, vyvlastneniu alebo akejkoľvek inej forme zhabania exekutívnym alebo legislatívnym spôsobom.
ČASŤ 5 : IMUNITA ARCHÍVOV
Archívy Korporácie sú nedotknuteľné.
ČASŤ 6 : AKTÍVA NEPODLIEHAJÚ REŠTRIKCIÁM
V miere potrebnej na vykonanie operácií podľa tejto Dohody a podľa článku III, časti 5 a iných ustanovení tejto Dohody sú všetok majetok a aktíva Korporácie oslobodené od reštrikcií, regulácie, kontroly a moratórií akéhokoľvek druhu.
ČASŤ 7 : VÝSADY KOMUNIKÁCIE
K oficiálnym komunikačným médiám Korporácie sa každý člen bude správať rovnako ako k oficiálnym komunikačným médiám iných členov.
ČASŤ 8 : IMUNITY A VÝSADY FUNKCIONÁROV A ZAMESTNANCOV
Všetci riadni i náhradní členovia správnej rady, riaditelia, zástupcovia riaditeľov, funkcionári a zamestnanci Korporácie:
(i)
sú imúnni voči súdnemu konaniu v prípade činov vykonaných v ich oficiálnej funkcii;
(ii)
ak nemajú miestne občianstvo, majú právo na rovnaké imunity týkajúce sa imigračných obmedzení, požiadaviek na registráciu cudzincov a povinností vojenskej služby a rovnaké možnosti, čo sa týka valutových reštrikcií, aké poskytujú členovia zástupcom, funkcionárom a zamestnancom iných členov v podobnom postavení;
(iii)
budú mať rovnaké možnosti, čo sa týka cestovania, aké poskytujú členovia zástupcom, funkcionárom a zamestnancom iných členov v podobnom postavení.
ČASŤ 9 : IMUNITA PROTI ZDANENIU
(a)
Korporácia, jej aktíva, majetok, príjmy a operácie a transakcie autorizované touto Dohodou sú imúnne proti všetkému zdaneniu a všetkým členom. Korporácia je tiež imúnna proti povinnostiam v súvislosti s vyberaním alebo platením daní alebo ciel.
(b)
Nebude sa ukladať daň z platov a požitkov, ktoré Korporácia poskytuje riaditeľom, zástupcom riaditeľov, funkcionárom a ďalším pracovníkom Korporácie, ktorí nie sú miestnymi občanmi, nemajú miestnu národnosť ani štátnu príslušnosť.
(c)
Z obligácií ani cenných papierov vydaných Korporáciou (včítane dividend alebo úrokov z nich), nech sú v držaní kohokoľvek, sa nevyrubí daň,
(i)
ktorá by znamenala diskrimináciu takých obligácií alebo cenných papierov iba z toho dôvodu, že ich vydala Korporácia; alebo
(ii)
keby jediným právnym predpokladom pre tieto dane bolo miesto alebo mena, v ktorej boli vydané, kde sú splatné alebo splatené, alebo umiestnenie kancelárie alebo obchodného zastúpenia prevádzkovaného Korporáciou.
(d)
Nebude sa vymáhať daň z obligácií alebo cenných papierov zaručených Korporáciou (včítane dividend a úrokov z nich), nech sú v držaní kohokoľvek, nevyrubuje sa žiadna daň,
(i)
ktorá by znamenala diskrimináciu takých obligácií alebo cenných papierov zaručených Korporáciou; alebo
(ii)
keby jediným právnym podkladom pre tieto dane bolo miesto kancelárie alebo obchodné zastúpenie, ktoré Korporácia prevádzkuje.
ČASŤ 10 : APLIKÁCIA ČLÁNKU
Každý člen urobí také kroky, ktoré sú potrebné na jeho území na to, aby sa v zmysle vlastného zákonodarstva členov zásady tohto článku uplatnili, a bude informovať Korporáciu o podrobnostiach krokov, ktoré uskutočnil.
ČASŤ 11 : ZRIEKNUTIE SA VÝSAD A IMUNÍT
Korporácia sa môže podľa vlastného uváženia zriecť výsad a imunít vyplývajúcich z tohto článku do tej miery a za takých podmienok, aké sama určí.
Článok VII
Pozmeňovacie návrhy
(a)
Túto Dohodu možno meniť dvojpätinovou väčšinou členov správnej rady predstavujúcich štyri pätiny všetkých hlasov.
(b)
Bez ohľadu na uvedený odsek (a) je potrebný kladný hlas všetkých členov správnej rady v prípadoch pozmeňovacích návrhov týkajúcich sa:
(i)
práva vystúpiť z Korporácie podľa článku V, časť 1;
(ii)
predkupného práva podľa článku II, časť 2 (d);
(iii)
obmedzenia zodpovednosti podľa článku II, časť 4.
(c)
Akýkoľvek pozmeňujúci návrh tejto Dohody nech už pochádza od člena správnej rady alebo rady riaditeľov, sa musí odovzdať predsedovi správnej rady, ktorý návrh predloží správnej rade. Keď bol pozmeňovací návrh prijatý, oznámi to Korporácia oficiálnym oznámením všetkým členom. Pozmeňovacie návrhy nadobudnú platnosť pre všetkých členov za tri mesiace po odovzdaní oficiálnej správy, pokiaľ správna rada neurčí kratšie obdobie.
Článok VIII
Výklad a arbitráž
(a)
Akékoľvek otázky týkajúce sa výkladu ustanovení tejto zmluvy, ktoré vzniknú medzi členmi Korporácie alebo medzi členom a Korporáciou, sa predložia rade riaditeľov, ktorá urobí rozhodnutie. Ak sa otázka týka predovšetkým člena Korporácie, ktorý nemá právo vymenúvať výkonného riaditeľa Banky, bude mať tento člen právo na zastúpenie podľa článku IV, časť 4 (g).
(b)
V prípade, keď rada riaditeľov urobila rozhodnutie podľa (a), môže člen žiadať, aby sa otázka predložila správnej rade, ktorej rozhodnutie bude potom konečné. Dovtedy, než urobí správna rada svoje rozhodnutie, Korporácia môže, pokiaľ to pokladá za potrebné, konať podľa rozhodnutia rady riaditeľov.
(c)
Kedykoľvek dôjde k nezhode medzi Korporáciou a krajinou, ktorá prestala byť členom, alebo medzi Korporáciou a ktorýmkoľvek členom počas trvalého prerušenia práce Korporácie, predloží sa taký spor na rozhodcovské konanie tribunálu troch arbitrov, z ktorých jedného vymenovala Korporácia, ďalšieho vymenovala zainteresovaná krajina, a ďalej z rozhodcu, ktorého, pokiaľ sa strany nedohodnú inak, vymenoval prezident medzinárodného súdu alebo iná inštitúcia, ktorú vo svojich ustanoveniach môže určiť Korporácia. Rozhodca bude mať právo rozhodovať o postupe v prípadoch, kde sa strany o postupe nedohodli.
Článok IX
Záverečné ustanovenia
ČASŤ 1 : NADOBUDNUTIE PLATNOSTI
Táto Dohoda je platná, ak bola podpísaná v mene najmenej 30 vlád, ktorých upísaný podiel predstavuje najmenej 75 percent celkových upísaných podielov podľa zoznamu A, a ak dokumenty uvedené v časti 2 (a) tohto článku boli v ich mene uložené, ale v žiadnom prípade nenadobudne táto Dohoda platnosť pred 1. októbrom 1955.
ČASŤ 2 : PODPIS
(a)
Každá vláda, v mene ktorej sa táto Dohoda podpisuje, uloží v Banke právny dokument, v ktorom uvedie, že vláda prijíma túto Dohodu bez výhrad podľa svojich zákonov a že podnikla všetky kroky potrebné na to, aby vyhovela všetkým povinnostiam vyplývajúcim z tejto Dohody.
(b)
Každá vláda sa stane členom Korporácie dátumom uloženia právneho dokumentu uvedeného v predchádzajúcom odseku (a), až na to, že žiadna vláda sa nestane členom skôr, než Dohoda nadobudne platnosť podľa časti 1 tohto článku.
(c)
Túto Dohodu možno podpísať do 31. decembra 1956 do konca úradných hodín v sídle Banky v mene vlád krajín uvedených v zozname A.
(d)
Po tom, čo táto Dohoda nadobudne platnosť, ju môže podpísať vláda ktorejkoľvek krajiny, ktorej členstvo sa schválilo podľa článku II, časť 1 (b).
ČASŤ 3 : OFICIÁLNE ZAČATIE ČINNOSTI
(a)
Len čo táto Dohoda nadobudne platnosť podľa časti 1 tohto článku, predseda rady riaditeľov zvolá schôdzu rady riaditeľov.
(b)
Korporácia začne svoju činnosť v deň, keď sa táto schôdza koná.
(c)
Pred prvou schôdzou správnej rady má rada riaditeľov všetky práva správnej rady, až na tie, ktoré patria podľa tejto Dohody výlučne správnej rade.
Dané vo Washingtone v jednom vyhotovení, ktoré sa uloží v archíve Medzinárodnej banky pre obnovu a rozvoj, ktorá svojím podpisom potvrdila svoj súhlas s tým, že bude uschovávateľom tejto Dohody a že všetky vlády, ktorých mená sú uvedené v zozname A, upovedomí o dátume, keď táto Dohoda nadobudne platnosť podľa článku IX, časť 1 tejto Dohody.
Zoznam A
Upísanie akciového kapitálu Medzinárodnej finančnej korporácie
Krajina Počet akcií Suma (v US dolároch)
Austrália 2,215 2,215,000
Rakúsko 554 554,000
Belgicko 2,492 2,492,000
Bolívia 78 78,000
Brazília 1,163 1,163,000
Barma 166 166,000
Kanada 3,600 3,600,000
Cejlón 166 166,000
Chile 388 388,000
Čína 6,646 6,646,000
Kolumbia 388 388,000
Kostarika 22 22,000
Kuba 388 388,000
Dánsko 753 753,000
Dominikánska republika 22 22,000
Ecuádor 35 35,000
Egypt 590 590,000
Salvádor 11 11,000
Etiópia 33 33,000
Fínsko 421 421,000
Francúzsko 5,815 5,815,000
Nemecko 3,655 3,655,000
Grécko 277 277,000
Guatemala 22 22,000
Haiti 22 22,000
Honduras 11 11,000
Island 11 11,000
India 4,431 4,431,000
Indonézia 1,218 1,218,000
Irán 372 372,000
Irak 67 67,000
Izrael 50 50,000
Taliansko 1,994 1,994,000
Japonsko 2,769 2,769,000
Jordánsko 33 33,000
Libanon 50 50,000
Luxembursko 111 111,000
Mexiko 720 720,000
Holandsko 3,046 3,046,000
Nikaragua 9 9,000
Nórsko 554 554,000
Pakistan 1,108 1,108,000
Panama 2 2,000
Paraguaj 16 16,000
Peru 194 194,000
Filipíny 166 166,000
Švédsko 1,108 1,108,000
Sýria 72 72,000
Thajsko 139 139,000
Turecko 476 476,000
Južná Afrika 1,108 1,108,000
Veľká Británia 14,400 14,400,000
Spojené štáty 35,168 35,168,000
Uruguaj 116 116,000
Venezuela 116 116,000
Juhoslávia 443 443.000
Spolu 100,000 $ 100,000,000
DOHODA
o Medzinárodnom Združení pre rozvoj
Vlády, v ktorých mene sa táto Dohoda podpisuje, vedomé si,
že vzájomná spolupráca sledujúca konštruktívne hospodárske ciele, zdravý rozvoj svetovej ekonomiky a rovnomerný rast medzinárodného obchodu priaznivo ovplyvňuje medzinárodné vzťahy, ktoré prispievajú k uchovaniu mieru a blahobytu vo svete;
že urýchlenie hospodárskeho rozvoja, ktoré by prispelo k zvýšeniu životnej úrovne a k hospodárskemu a sociálnemu pokroku v menej vyvinutých krajinách, je žiadúce nielen pre tieto krajiny samotné, ale aj v záujme celého medzinárodného spoločenstva;
že dosiahnutie týchto cieľov by uľahčil zvýšený medzinárodný tok kapitálu, a to tak verejného, ako aj súkromného, ktorý by napomohol rozvoj zdrojov v menej vyvinutých krajinách; dohodli sa takto:
Úvodný článok
Ustanovuje sa Medzinárodné Združenie pre rozvoj (ďalej len „Združenie“) a bude pracovať podľa nasledujúcich ustanovení:
Článok I
Ciele
Cieľom Združenia je podporiť ekonomický rozvoj, zvýšiť produktivitu, a tým pozdvihnúť životnú úroveň v menej rozvinutých oblastiach sveta územne pokrytých členskými štátmi Združenia, najmä tým, že poskytne financie na krytie požiadaviek pre rozvoj za podmienok, ktoré sú pružnejšie a majú menší dopad na platobnú bilanciu než konvenčné pôžičky, a tým podporí rozvojové ciele Medzinárodnej banky pre obnovu a rozvoj (ďalej len „Banka“) a doplní jej činnosť.
Združenie sa bude spravovať vo všetkých svojich rozhodnutiach ustanoveniami tohto článku.
Článok II
Členstvo; pôvodné vklady
ČASŤ 1 : ČLENSTVO
(a)
Pôvodnými členmi Združenia budú členovia Banky uvedení v zozname A, ktorí najneskôr ku dňu uvedenému v článku XI, časti 2 (c) prijmú členstvo v asociácii.
(b)
Členstvo je otvorené aj ďalším členom Banky v lehotách a za podmienok, ktoré určí asociácia.
ČASŤ 2 : PÔVODNÉ VKLADY
(a)
Pri prijatí členstva upíše každý člen obnos, ktorý sa mu predpíše. Tieto obnosy sa v tejto Dohode ďalej uvádzajú ako pôvodný vklad.
(b)
Pôvodný vklad určený pre každého člena je uvedený vedľa jeho mena v zozname A v US dolároch, a to v hodnote, ktorú mal US dolár k 1. januáru 1960.
(c)
Desať percent pôvodného vkladu každého člena sa platí v zlate alebo voľne zameniteľnej mene takto: päťdesiat percent počas tridsiatich dní odo dňa, keď začne Združenie pracovať podľa článku XI, časť 4 alebo v deň, keď sa pôvodný člen stane členom, podľa toho, ktorá z týchto možností nastane neskôr; dvanásť a pol percenta rok po začatí operácií Združenia; a dvanásť a pol percenta každý nasledujúci rok v ročných intervaloch dovtedy, než sa desaťpercentný diel pôvodného vkladu splatí.
(d)
Zostávajúcich deväťdesiat percent pôvodného vkladu každého pôvodného člena je splatných v zlate alebo voľne zameniteľnej mene v prípade členov uvedených v časti I zoznamu A; v prípade členov uvedených v časti II zoznamu A sa platí v národnej mene člena. Týchto 90 percent pôvodných vkladov pôvodných členov je splatných v piatich rovnakých ročných splátkach takto: prvá splátka v priebehu tridsiatich dní odo dňa, keď Združenie začne svoje operácie podľa článku IX, časť 4 alebo v deň, keď sa pôvodný člen stane členom, podľa toho, ktorá z týchto možností nastane neskôr; druhá splátka rok po začatí operácií Združenia a ďalšie splátky každý nasledujúci rok v ročných intervaloch dovtedy, než bude týchto 90 percent pôvodného vkladu úplne splatených.
(e)
Namiesto akejkoľvek časti platieb ktoréhokoľvek člena v jeho národnej mene, ktorá je splatená alebo splatná členom podľa predchádzajúceho bodu (d) alebo podľa časti 2 článku IV, ale ktorú Združenie nepotrebuje pre svoju činnosť, prijme Združenie úpisy alebo podobné obligácie vydané vládou členskej krajiny alebo depozitnou inštitúciou, ktorú táto členská krajina určí; také obligácie budú neprenosné a bezúročné a budú na vyžiadanie splatné v paritnej hodnote na účet Združenia v určenej depozitnej inštitúcii.
(f)
Na účely tejto Dohody pokladá Združenie za „voľne zameniteľnú menu“:
i)
menu člena, ktorú Združenie po konzultáciách s Medzinárodným menovým fondom uzná za dostatočne konvertibilnú na meny iných členov na účely činnosti združení; alebo
ii)
menu člena, pri ktorej tento člen súhlasí za podmienok vyhovujúcich Združeniu s výmenou za meny iných členov na účely činnosti Združenia.
(g)
Pokiaľ sa Združenie nedohodne inak, každý člen uvedený v časti I zoznamu A si zachová vo vzťahu k svojej mene, ktorú použil ako voľne zameniteľnú menu na platbu podľa bodu (d) tejto časti rovnakú zameniteľnosť, aká existovala v čase platby.
(h)
Podmienky, za ktorých môžu pôvodné vklady upisovať ďalší členovia, ktorí nie sú pôvodnými členmi, a ďalej sumy: podmienky splácania týchto vkladov určí Združenie podľa časti 1 (b) tohto článku.
ČASŤ 3 : OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI
Z titulu členstva nevyplýva pre žiadneho člena zodpovednosť za záväzky Združenia.
Článok III
Ďalšie zdroje
ČASŤ 1 : DODATOČNÉ VKLADY
(a)
V čase, ktorý samo uzná za vhodný, s prihliadnutím na harmonogram platieb pôvodných vkladov pôvodných členov a v intervaloch približne piatich rokov, zreviduje Združenie adekvátnosť svojich zdrojov, a ak to bude pokladať za potrebné, požiada o celkové zvýšenie vkladov. Bez ohľadu na predchádzajúce možno kedykoľvek schváliť zvýšenie buď všetkých vkladov, alebo jednotlivých vkladov, pričom sa o zvýšení jednotlivého vkladu uvažuje iba vtedy, ak oň požiada sám príslušný člen. Vklady podľa tejto časti sa naďalej považujú za dodatočné vklady.
(b)
Podľa ustanovenia bodu (c) tohto článku sa v prípade schválenia dodatočných vkladov bude veľkosť týchto vkladov a príslušné termíny a podmienky určovať podľa rozhodnutia Združenia.
(c)
Keď dôjde k schváleniu ďalších vkladov, bude mať každý člen možnosť za podmienok, ktoré Združenie uzná za vhodné, upísať sumu, ktorá mu naďalej zaručí jeho pomerný diel na hlasovaní, ale žiadny člen nebude mať povinnosť upísať ďalší vklad.
(d)
Všetky rozhodnutia podľa tejto časti podliehajú schváleniu dvojtretinovou väčšinou všetkých hlasov.
ČASŤ 2 : DODATOČNÉ ZDROJE POSKYTOVANÉ ČLENOM V MENE INÉHO ČLENA
(a)
Združenie môže za podmienok, ktoré sú v súlade s ustanoveniami tejto Dohody, vstúpiť do dojednania, podľa ktorého môže od ktoréhokoľvek člena, okrem obnosov, ktoré člen musí zaplatiť z titulu svojho pôvodného alebo dodatočného vkladu, dostať ďalšie zdroje v mene iného člena; Združenie však na také dojednanie nepristúpi, pokiaľ nebude presvedčené, že člen, ktorého meny sa to týka, súhlasí s využitím svojej meny ako dodatočného zdroja a s podmienkami takého použitia. Dojednania, podľa ktorých sa takéto zdroje prijímajú, zahŕňajú ustanovenia týkajúce sa nakladania s výnosmi zo zdrojov a nakladania so samotnými zdrojmi v prípade, že člen, ktorý ich poskytol, prestane byť členom Združenia, alebo v prípade, že Združenie zastaví svoju činnosť.
(b)
Asociácia vydá prispievajúcemu členovi Osobitný rozvojový certifikát, v ktorom sa uvádza obnos a mena zdrojov, ktorými člen prispel, a ďalej termíny a podmienky dojednania týkajúceho sa týchto zdrojov. Osobitný rozvojový certifikát neoprávňuje na hlasovanie a možno ho previesť iba na Združenie.
(c)
Podľa tejto časti nič nebráni Združeniu prijímať zdroje od člena v jeho vlastnej mene za podmienok, ktoré sa dohodnú.
Článok IV
Meny
ČASŤ 1 : POUŽITIE MIEN
(a)
Mena ktoréhokoľvek člena uvedená v časti I zoznamu A, nech voľne zameniteľná alebo nie, ktorú Združenie dostalo podľa článku II, časti 2 (d), ako splátku pri úhrade 90 % podielu vkladu, ktorý je splatný v mene člena, môže Združenie použiť na svoje administratívne výdavky na území tohto člena a ďalej, pokiaľ to zodpovedá rozumnej peňažnej politike, na platby za tovar a služby produkované alebo poskytované na takomto území, ktoré môžu byť potrebné pre projekty financované Združením a vykonávané na tomto území; okrem toho v tých prípadoch a v tom rozsahu, aké zodpovedajú ekonomickej a finančnej situácii príslušného člena na základe dohody medzi členom a asociáciou, možno túto menu voľne zameniť alebo inak použiť pre projekty financované Združením a vykonávané aj mimo územia člena.
(b)
Využívanie mien, ktoré Združenie dostane ako platby iných vkladov, než sú pôvodné vklady pôvodných členov, a ďalej mien z nich nasledovne získaných ako istiny, úroky alebo iné poplatky sa bude spravovať podľa podmienok a termínov, za ktorých sa také vklady schválili.
(c)
Využívanie mien, ktoré Združenie dostane ako dodatočné zdroje iné než vklady, a ďalej mien z nich nasledovne získaných vo forme istín úrokov alebo z iných poplatkov sa bude spravovať podľa podmienok dojednania, na ktorých základe sú tieto meny získané.
(d)
Všetky iné meny, ktoré Združenie dostane, môže Združenie voľne použiť a vymieňať bez akéhokoľvek obmedzenia zo strany člena, ktorého mena sa využíva alebo vymieňa; to však za predpokladu, že uvedené ustanovenie Združeniu nebráni uzavrieť s členom, na ktorého území sa nachádza projekt financovaný Združením, akékoľvek dojednanie, ktoré bude Združenie obmedzovať vo využívaní meny príslušného člena, ktorú Združenie dostalo vo forme istiny, úrokov alebo iných poplatkov v spojitosti s financovaním takého projektu.
(e)
Združenie podnikne zodpovedajúce kroky, aby mohlo vo vhodných časových intervaloch príslušné diely vkladu platené podľa článku II, časť 2 (d) členmi uvedenými v časti I zoznamu A využiť približne na základe pomerného prepočtu (pro rata), ale za predpokladu, že tie diely vkladov, ktoré sa platia v zlate alebo v iných menách než platiaceho člena, možno využiť skôr.
ČASŤ 2 : UDRŽANIE HODNOTY OBEŽIVA
(a)
Kedykoľvek sa paritná hodnota meny niektorého člena zníži alebo došlo podľa názoru Združenia k značnému poklesu výmenného kurzu meny niektorého člena na jeho území, zaplatí člen Združenia v primeranom čase ďalší obnos vo svojej vlastnej mene, dostačujúci na to, aby sa udržala hodnota, ktorú mal v čase upísania vklad, ktorý člen zaplatil vo svojej mene Združeniu podľa článku II. časť 2 (d), a hodnota meny poskytnutej podľa ustanovenia tohto odseku, či už táto mena je alebo nie je v držaní vo forme úpisov prijatých podľa článku II, časti 2 (e), to však za predpokladu, že uvedené ustanovenie bude platné iba tak dlho a do tej miery, pokiaľ táto mena nebola už vynaložená alebo vymenená za menu iného člena.
(b)
Kedykoľvek sa paritná hodnota meny člena zvýši alebo sa podľa názoru Združenia výmenný kurz meny člena na jeho území značne zvýši, Združenie vráti takému členovi v primeranej dobe obnos v jeho mene, ktorý sa rovná zvýšeniu hodnoty obnosu v danej mene, pre ktorý platí ustanovenie odseku (a) tejto časti.
(c)
Na ustanovenia predchádzajúcich odsekov nemusí Združenie prihliadať v tom prípade, že Medzinárodný menový fond vykoná pomerné zmeny v paritnej hodnote mien všetkých členov Združenia.
(d)
Obnosy poskytované podľa ustanovení odseku (a) tejto časti na udržanie hodnoty akejkoľvek meny sú konvertibilné a použiteľné v rovnakom rozsahu ako táto mena.
Článok V
Operácie
ČASŤ 1 : POUŽÍVANIE ZDROJOV A PODMIENKY FINANCOVANIA
(a)
Združenie poskytne financie na podporu rozvoja v menej vyvinutých častiach sveta, ktoré územne spadajú do rámca členstva Združenia.
(b)
Financovanie poskytované Združením bude slúžiť na také účely, ktoré Združenie pokladá za rozvojovo-prioritné vzhľadom na potreby danej oblasti alebo oblastí, a až na prípady, keď nastanú výnimočné okolnosti, je určené pre špecifické projekty.
(c)
Združenie financovanie neposkytne, keď podľa jeho názoru je také financovanie možné zo súkromných zdrojov za podmienok, ktoré sú pre príjemcu primerané, alebo vtedy, keby sa mohlo zabezpečiť vo forme pôžičky takého typu, aké poskytuje Banka.*)
(d)
Združenie neposkytne financovanie, ak nebude mať od kompetentného výboru odporúčanie pripravené po dôkladnej štúdii výhod daného návrhu. Každý taký výbor bude vymenovaný Združením a bude zahŕňať osobu, ktorú vymenuje jeden alebo viac členov správnej rady a táto osoba bude zastupovať člena alebo členov Združenia, na ktorých území sa zamýšľaný projekt nachádza, a ďalej bude taký výbor zahŕňať jedného alebo viac členov technického personálu Združenia. Požiadavka, aby člena vo výbore vymenoval člen alebo členovia správnej rady, sa nebude vzťahovať na prípady, keď ide o financovanie zabezpečované pre verejnú medzinárodnú alebo regionálnu organizáciu.
(e)
Združenie nebude financovať žiaden projekt, ak člen, na ktorého území sa projekt nachádza, má námietky proti takému financovaniu, nebude však nutné, aby sa združenie ubezpečilo, či sú zo strany členov námietky v tých prípadoch, keď ide o financovanie pre verejnú medzinárodnú alebo regionálnu organizáciu.
(f)
Združenie nebude trvať na tom, aby sa výťažok z tohto financovania využil na území ktoréhokoľvek člena alebo členov. Toto však neznamená, že Združenie nebude brať do úvahy reštrikcie týkajúce sa využívania fondov, ak budú tieto reštrikcie v súlade s ustanoveniami tejto Dohody, včítane reštrikcií týkajúcich sa dodatočných zdrojov, ktoré možno uviesť po dohode medzi Združením a vkladateľom.
(g)
Združenie podnikne kroky, aby zabezpečilo využitie výťažku tohto financovania iba na účely, pre ktoré sa financovanie poskytlo; bude brať do úvahy hospodárnosť, účinnosť a konkurenčnú schopnosť v medzinárodnom obchode a nebude brať do úvahy politické a iné mimoekonomické vplyvy alebo úvahy.
(h)
Fondy poskytované pre finančné operácie sa poskytnú príjemcovi iba na výdavky spojené s projektom tak, ako skutočne vzniknú.
ČASŤ 2 : FORMY A PODMIENKY FINANCOVANIA
(a)
Financovanie poskytované Združením má formu pôžičiek. Združenie však môže poskytnúť aj iné financovanie buď
(i)
z fondov vložených podľa článku III, časť 1, a z fondov z nich plynúcich vo forme istín, úrokov alebo iných poplatkov, v prípade, že sa v schválení týchto vkladov takéto financovanie výslovne uvádza; alebo
(ii)
za zvláštnych okolností z dodatočných zdrojov poskytovaných Združením a z fondov získaných z nich ako istiny, úroky alebo iné poplatky v prípade, že sa vo schválení týchto vkladov takéto financovanie výslovne uvádza.
(b)
Podľa predchádzajúceho odseku môže Združenie poskytnúť financovanie v takých formách a za takých podmienok, aké považuje za vhodné, pričom musí brať do úvahy ekonomické postavenie a vyhliadky oblasti alebo oblastí, ktorých sa to týka, a povahu a požiadavky projektu.
(c)
Združenie môže poskytnúť financovanie členovi, vláde územia, na ktoré sa vzťahuje členstvo v Združení, ich správnym jednotkám, súkromnej alebo verejnej organizácii alebo inštitúcii na území člena alebo členov alebo verejnej medzinárodnej alebo regionálnej organizácii.
(d)
V prípade pôžičky poskytnutej inej inštitúcii než členom Združenia môže Združenie žiadať podľa svojho dobrozdania vhodnú vládnu alebo inú záruku alebo záruky.
(e)
V osobitných prípadoch môže Združenie poskytnúť cudziu menu pre miestne výdavky.
ČASŤ 3 : MODIFIKÁCIE PODMIENOK FINANCOVANIA
V tých prípadoch a v tom rozsahu, aké samo považuje za vhodné s prihliadnutím na všetky okolnosti, včítane ekonomickej a finančnej situácie a vyhliadok príslušného člena a za takých podmienok, aké samo určí, môže Združenie súhlasiť s uvoľnením alebo inou úpravou podmienok, za ktorých financovanie poskytlo.
ČASŤ 4 : SPOLUPRÁCA S INÝMI MEDZINÁRODNÝMI ORGANIZÁCIAMI A ČLENMI POSKYTUJÚCIMI ROZVOJOVÚ POMOC
Združenie bude spolupracovať s tými medzinárodnými organizáciami a členmi, ktorí poskytujú finančnú a technickú pomoc menej vyvinutým oblastiam sveta.
ČASŤ 5 : RÔZNE OPERÁCIE
Okrem operácií uvedených inde v tejto Dohode, môže Združenie:
(i)
vypožičať si fondy so súhlasom člena, v ktorého mene sa pôžička uskutoční;
(ii)
ručiť za obligácie, do ktorých investovalo, aby uľahčilo ich predaj;
(iii)
nakupovať a predávať obligácie, ktoré vydalo, alebo za ktoré ručí, alebo do ktorých investovalo;
(iv)
v osobitných prípadoch ručiť za pôžičky z iných zdrojov na účely, ktoré nie sú v rozpore s ustanoveniami tejto Dohody;
(v)
poskytovať technickú pomoc a poradné služby na žiadosť člena; a
(vi)
vykonávať také ďalšie právomoci, ktoré budú potrebné alebo žiadúce na uskutočnenie jeho cieľov.
ČASŤ 6 : ZÁKAZ POLITICKEJ ČINNOSTI
Združenie a jeho funkcionári nebudú zasahovať do politických záležitostí žiadneho člena; ich rozhodovanie nesmie byť ovplyvnené politickou orientáciou príslušného člena alebo členov. Iba ekonomické úvahy sa môžu brať do úvahy pri ich rozhodovaní a tieto úvahy budú nestranné a budú slúžiť iba na dosiahnutie cieľov uvedených v tejto Dohode.
Článok VI
Organizácia a riadenie
ČASŤ 1 : ŠTRUKTÚRA ZDRUŽENIA
Združenie bude mať správnu radu, výkonných riaditeľov, prezidenta a ďalších funkcionárov a personál, ktorí budú potrební na výkon úloh, ktoré Združenie určí.
ČASŤ 2 : SPRÁVNA RADA
(a)
Všetku právomoc Združenia vykonáva Správna rada.
(b)
Každý riadny aj náhradný člen Správnej rady Banky, ktorého vymenuje člen Banky, ktorý je zároveň členom Združenia, bude ex officio riadnym, resp. náhradným členom Správnej rady Združenia. Žiadny náhradný člen Správnej rady nesmie hlasovať, hlasuje iba v neprítomnosti riadneho člena Správnej rady. Predseda Správnej rady Banky bude ex officio predsedom Správnej rady Združenia s výnimkou prípadu, keď predseda Správnej rady Banky bude zastupovať štát, ktorý nie je členom Združenia; v tom prípade Správna rada vyberie jedného člena Správnej rady ako predsedu Správnej rady. Ktorýkoľvek riadny alebo náhradný člen Správnej rady svoju funkciu ukončí, ak člen, ktorý ho vymenoval, prestane byť členom Združenia.
(c)
Správna rada môže odovzdať svoje právomoci výkonným riaditeľom s výnimkou právomoci:
(i)
prijímať nových členov a určovať podmienky pre ich prijatie;
(ii)
schvaľovať dodatočné vklady a určovať ich podmienky;
(iii)
vylúčiť člena;
(iv)
rozhodovať o odvolaní týkajúcom sa výkladu tejto Dohody tak, ako ju interpretujú výkonní riaditelia;
(v)
podniknúť kroky podľa časti 7 tohto článku v záujme spolupráce s inými medzinárodnými organizáciami (okrem neformálnych dojednaní dočasnej a administratívnej povahy);
(vi)
rozhodnúť o trvalom zastavení operácií Združenia a rozdelení aktív;
(vii)
rozhodovať o rozdelení čistého dôchodku Združenia podľa časti 12 tohto článku; a
(viii)
schvaľovať podané pozmeňovacie návrhy tejto Dohody.
(d)
Správna rada usporadúva výročnú schôdzu a ďalšie schôdze, ktoré sama môže pripraviť alebo ktoré zvolajú výkonní riaditelia.
(e)
Výročná schôdza Správnej rady sa koná spolu s výročnou schôdzou Správnej rady Banky.
(f)
Ktorákoľvek schôdza Správnej rady bude uznášaniaschopná, ak bude prítomná väčšina členov Správnej rady predstavujúca nie menej ako dve tretiny všetkých hlasov.
(g)
Združenie môže určiť postup, podľa ktorého výkonní riaditelia môžu dostať hlas členov Správnej rady týkajúci sa špecifickej otázky bez toho, aby zvolalo schôdzu Správnej rady.
(h)
Správna rada a výkonní riaditelia môžu v schválenom rozsahu prijať také pravidlá a ustanovenia, ktoré môžu byť potrebné a vhodné pre prácu Združenia.
(i)
Riadni a náhradní členovia Správnej rady vykonávajú svoj úrad bez kompenzácie zo strany Združenia.
ČASŤ 3 : HLASOVANIE
(a)
Každý pôvodný člen podľa svojho pôvodného vkladu bude mať 500 hlasov plus jeden ďalší hlas na každých $ 5000 svojho pôvodného vkladu. Iné vklady než pôvodné vklady pôvodných členov budú predstavovať také hlasovacie práva, aké určí Správna rada podľa ustanovenia článku II, časť 1 (b) resp. článku III, časti 1 (b) a (c). Iné zdroje, ktoré pribudli, než vklady podľa článku II, časť 1 (b) a než dodatočné vklady podľa článku III časť 1, nebudú nositeľmi hlasovacích práv.
(b)
Ak sa v špecifických prípadoch neurčí inak, rozhoduje o všetkých záležitostiach Združenia väčšina odovzdaných hlasov.
ČASŤ 4 : VÝKONNÍ RIADITELIA
(a)
Výkonní riaditelia sú zodpovední za vykonávanie všeobecných operácií Združenia a za týmto účelom vykonávajú všetku právomoc určenú podľa tejto Dohody alebo právomoc, ktorú im odovzdá Správna rada.
(b)
Výkonným riaditeľom Združenia bude ex officio každý výkonný riaditeľ Banky, ktorého vymenoval (i) člen Banky, ktorý je tiež členom Združenia, alebo (ii) bol zvolený vo voľbách, v ktorých sa pre jeho zvolenie počítali hlasy najmenej jedného člena Banky, ktorý je zároveň členom Združenia. Náhradník každého výkonného riaditeľa Banky bude ex officio náhradným riaditeľom Združenia. Každý riaditeľ prestane vykonávať svoj úrad, ak člen, ktorý ho vymenoval, alebo všetci členovia, ktorých hlasy sa započítavali v prospech jeho zvolenia, prestanú byť členmi Združenia.
(c)
Každý riaditeľ, ktorý je vymenovaný za výkonného riaditeľa Banky, má právo na toľko hlasov, koľko má v Združení člen, ktorý ho vymenoval. Každý riaditeľ, ktorý je voleným výkonným riaditeľom Banky, má právo na toľko hlasov, na koľko má v Združení právo člen alebo členovia Združenia, ktorých hlasy sa započítavali pre jeho zvolenie v Banke. Všetky hlasy, ktoré riaditeľ má, musí pri hlasovaní použiť ako jeden celok.
(d)
Náhradný riaditeľ má v neprítomnosti riadneho riaditeľa, ktorý ho vymenoval, plné právomoci na výkon funkcie tohto riaditeľa. Keď je riaditeľ prítomný, môže sa náhradník zúčastniť na schôdzach, ale nebude hlasovať.
(e)
Ktorákoľvek schôdza výkonných riaditeľov je uznášaniaschopná, ak je prítomná väčšina riaditeľov, ktorí predstavujú nie menej než jednu polovicu hlasov.
(f)
Výkonní riaditelia sa schádzajú tak často, ako to vyžaduje chod Združenia.
(g)
Správna rada prijme ustanovenia, podľa ktorých ten člen Združenia, ktorý nemá právo vymenovať výkonného riaditeľa Banky, môže poslať svojho zástupcu na ktorúkoľvek schôdzu výkonných riaditeľov Združenia, ak sa prerokúva žiadosť podaná týmto členom alebo záležitosť, ktorá sa ho zvlášť dotýka.
ČASŤ 5 : PREZIDENT A APARÁT
(a)
Prezident Banky je ex officio prezidentom Združenia. Prezident predsedá výkonným riaditeľom Združenia, ale nebude mať možnosť hlasovať; hlasuje iba v tom prípade, keď je hlasovanie nerozhodné. Môže sa zúčastniť na schôdzach Správnej rady, ale nebude na týchto schôdzach hlasovať.
(b)
Prezident je vedúcim výkonného aparátu Združenia. Pod vedením výkonných riaditeľov zabezpečuje bežnú prevádzkovú činnosť Združenia a pod ich kontrolou zodpovedá za organizáciu a za vymenúvanie a odvolávanie funkcionárov a personálu. Pokiaľ to bude možné, sú vymenovaní funkcionári a personál Banky súčasne funkcionármi a personálom Združenia.
(c)
Prezident, funkcionári a personál Združenia sú povinní službou iba Združeniu a žiadnym iným orgánom. Každý člen Združenia bude ctiť medzinárodný charakter tejto služby a zdrží sa všetkých pokusov ovplyvniť týchto funkcionárov a personál pri výkone ich služby.
(d)
Pri vymenúvaní funkcionárov a personálu bude prezident s ohľadom na prvoradý význam zabezpečenia maximálnej úrovne výkonnosti a technickej spôsobilosti dbať na získavanie personálu z čo najširšej zemepisnej základne.
ČASŤ 6 : VZŤAH K BANKE
(a)
Združenie je samostatná jednotka oddelená a odlišná od Banky a fondy Združenia sa budú viesť zvlášť oddelene od fondov Banky. Združenie si nebude vypožičiavať od Banky ani Banke požičiavať, čo nevylučuje, aby Združenie investovalo fondy, ktoré nepotrebuje pre svoje finančné operácie ako obligácie Banky.
(b)
Združenie môže s Bankou vstúpiť do dojednania, čo sa týka vybavenia, personálu a služieb a ďalej úhrady administratívnych výdavkov, ktoré v prvom rade jedna organizácia zaplatila v prospech druhej.
(c)
Podľa tejto Dohody nie je Združenie zodpovedné za činy alebo záväzky Banky, ani Banka nie je zodpovedná za činy alebo záväzky Združenia.
ČASŤ 7 : VZŤAH K INÝM MEDZINÁRODNÝM ORGANIZÁCIÁM
Združenie uzavrie oficiálne dohody so Spojenými národmi a môže nadviazať takéto kontakty tiež s inými medzinárodnými organizáciami so špecializáciou v príbuzných odboroch.
ČASŤ 8 : KANCELÁRIE
Hlavnou kanceláriou Združenia bude hlavná kancelária Banky. Združenie môže otvoriť ďalšie kancelárie na území ktoréhokoľvek člena.
ČASŤ 9 : DEPOZITNÉ MIESTA
Každý člen určí svoju centrálnu banku ako depozitné miesto, v ktorom Združenie môže uložiť fondy v mene príslušného člena alebo iné aktíva Združenia, alebo ak tento člen nemá centrálnu banku, určí na tieto účely takú inštitúciu, ktorá je pre Združenie prijateľná. Ak nie je určené iné depozitné miesto, bude depozitné miesto Banky tiež depozitným miestom pre Združenie.
ČASŤ 10 : KOMUNIKAČNÝ KANÁL
Každý člen určí zodpovedajúci orgán, s ktorým Združenie môže komunikovať v akejkoľvek záležitosti, ktorá môže nastať v spojitosti s touto Dohodou. Pokiaľ sa neurčí inak, bude komunikačný kanál určený pre Banku slúžiť tiež ako komunikačný kanál pre Združenie.
ČASŤ 11 : VYDÁVANIE SPRÁV A ZABEZPEČENIE INFORMÁCIÍ
(a)
Združenie vydáva výročnú správu, ktorá obsahuje bilanciu účtov, a rozosiela členom v zodpovedajúcich intervaloch súhrnný výkaz o finančnej situácii a výsledkoch svojich operácií.
(b)
Združenie môže vydávať ďalšie správy, ktoré považuje za vhodné na svoje účely.
(c)
Kópie všetkých správ, výkazov a publikácií podľa tejto časti sa rozošlú všetkým členom.
ČASŤ 12 : NAKLADANIE S ČISTÝM PRÍJMOM
Správna rada rozhodne z času na čas o tom, ako naložiť s čistým príjmom Združenia, a bude pritom brať do úvahy rezervy a nepredvídané skutočnosti.
Článok VII
Vystúpenie, pozastavenie členstva, zastavenie operácií
ČASŤ 1 : VYSTÚPENIE ČLENOV
Každý člen môže kedykoľvek vystúpiť zo Združenia tým, že oznámenie o vystúpení odovzdá Združeniu písomnou formou v jeho hlavnej kancelárii. Vystúpenie nadobudne platnosť v deň, keď sa také oznámenie prevzalo.
ČASŤ 2 : POZASTAVENIE ČLENSTVA
(a)
Ak člen nesplní svoje povinnosti voči Združeniu, môže Združenie pozastaviť jeho členstvo väčšinou hlasov Správnej rady, predstavujúcou väčšinu všetkých hlasov. Člen s takto pozastaveným členstvom automaticky prestane byť členom rok odo dňa, keď jeho členstvo bolo pozastavené, ibaže rovnaká väčšina rozhodne navrátiť členovi jeho členstvo.
(b)
Keď má člen pozastavené členstvo, nemá nárok uplatňovať práva vyplývajúce z tejto Dohody okrem práva odstúpenia, ale musí splniť všetky povinnosti.
ČASŤ 3 : POZASTAVENIE ALEBO UKONČENIE ČLENSTVA V BANKE
Ktorýkoľvek člen, ktorý má pozastavené členstvo alebo prestane byť členom Banky, má automaticky pozastavené členstvo, resp. prestane byť členom Združenia.
ČASŤ 4 : PRÁVA A POVINNOSTI ČLENOV SPRÁVNEJ RADY, KTORÍ PRESTANÚ BYŤ ČLENMI
(a)
Keď vláda prestane byť členom, nebude mať žiadne práva podľa tejto Dohody okrem tých, ktoré sú uvedené v tejto časti a v článku X (c), ale zostane, pokiaľ nie je v tejto časti uvedené inak, zodpovedná za všetky finančné záväzky, na ktoré sa voči Združeniu podujala, nech už ako člen, vypožičiavateľ, ručiteľ alebo inak.
(b)
Keď vláda prestane byť členom, vykoná vláda a Združenie vyúčtovanie. Ako súčasť tohto vyúčtovania sa môžu Združenie a vláda dohodnúť o obnose, ktorý sa vláde vyplatí na základe jeho vkladu, a na dobe a mene tejto platby. Výraz „vklad“, ak sa použije vo vzťahu ku ktorejkoľvek členskej vláde, bude za účelom tohto článku obsahovať tak pôvodný vklad, ako aj všetky ďalšie vklady tejto členskej vlády.
(c)
Ak k takej dohode nedôjde počas šiestich mesiacov odo dňa, keď prestala byť vláda členom, alebo v deň, na ktorom sa Združenie a vláda dohodli, budú platiť nasledujúce ustanovenia:
(i)
Vláda bude oslobodená od ďalšej zodpovednosti voči Združeniu na základe svojich vkladov, až na to, že vláda musí zaplatiť Združeniu sumy, ktoré sú splatné a neboli zaplatené v deň, keď vláda prestala byť členom, a ktoré podľa názoru Združenia sú potrebné, aby Združenie dodržalo k danému dňu svoje záväzky v súvislosti so svojimi finančnými operáciami.
(ii)
Združenie vráti vláde fondy zaplatené vládou na základe vkladov alebo fondy z nich získané ako vyrovnanie istín, a tieto fondy sú v držaní Združenia v deň, keď vláda prestala byť členom, ale s výnimkou fondov v tom rozsahu, v ktorom Združenie pokladá tieto fondy za potrebné, aby dodržalo k danému dňu svoje záväzky v súvislosti so svojimi finančnými operáciami.
(iii)
Združenie zaplatí vláde pomerne spočítaný podiel všetkých splátok istín, ktoré Združenie dostalo po dni, keď vláda prestala byť členom, pri umorovaní pôžičiek uzavretých pred týmto dňom, až na tie, ktoré sa poskytli zo zdrojov, ktoré Združenie dostalo na základe dojednaní s uvedením osobitných likvidačných práv. Tento podiel bude k celkovej istine týchto pôžičiek v takom pomere, v akom je celková suma zaplatená vládou vo forme jej vkladu, ktorá jej nebola vrátená podľa uvedeného bodu (ii), voči celkovej sume platenej všetkými členmi na základe ich vkladov, ktoré sa využili alebo sú podľa názoru Združenia potrebné na krytie jej záväzkov v rámci jej finančných operácií ku dňu, keď vláda prestáva byť členom. Tieto platby vykoná Združenie v splátkach tak a v tých termínoch, ako sú Združeniu splácané spomenuté pôžičky, nie však častejšie ako raz za rok. Tieto splátky sa platia v menách, ktoré Združenie dostane až na to, že Združenie môže podľa svojho uváženia zaplatiť splátky v mene vlády, ktorej sa to týka.
(iv)
Sumu, ktorá patrí vláde na základe jej vkladov, možno pozdržať, pokiaľ vláda, príp. vládny orgán územia spadajúceho do rámca členstva, alebo akákoľvek ich správna jednotka alebo inštitúcia má voči Združeniu naďalej záväzky ako vypožičiavateľ alebo ručiteľ a pokiaľ sa zadržaná suma môže podľa názoru Združenia využiť na splnenie spomenutých záväzkov, keď nadíde termín takéhoto plnenia.
(v)
V žiadnom prípade nedostane vláda podľa tohto odseku (c) obnos, ktorý celkovo presahuje menšiu z dvoch nasledujúcich možností: (a) sumu zaplatenú vládou vo forme vkladov alebo (b) sumu, ktorá je k čistým aktívam Združenia vykazovaným v účtovných knihách Združenia v deň, keď vláda prestala byť členom, v takom pomere, v akom je vklad danej vlády voči celkovej sume vkladov všetkých členov.
(vi)
Všetky tu uvedené výpočty sa vykonajú na takom základe, ktorý primeraným spôsobom určí Združenie.
(d)
V žiadnom prípade sa suma patriaca vláde podľa tejto časti nevyplatí skôr než šesť mesiacov po dátume, keď vláda prestane byť členom. Ak do šiestich mesiacov po dátume, keď vláda prestane byť členom Združenia, pozastaví svoje operácie podľa časti 5 tohto článku, určia sa všetky práva takejto vlády podľa ustanovení časti 5 a takáto vláda bude považovaná za člena Združenia za účelom časti 5, až na to, že nebude mať hlasovacie právo.
ČASŤ 5 : ZASTAVENIE OPERÁCIÍ A VYROVNANIE ZÁVÄZKOV
(a)
Združenie môže trvalo zastaviť svoje operácie, ak za toto zastavenie hlasuje väčšina členov Správnej rady majúca väčšinu všetkých hlasov. Po zastavení operácií zastaví Združenie naďalej všetku činnosť, až na tú, ktorá je potrebná pre riadnu realizáciu, zachovanie a uchovanie jeho aktív a vyrovnanie jeho záväzkov. Do konečného vyrovnania týchto záväzkov a rozdelenia aktív Združenie naďalej existuje a všetky spoločné práva a záväzky Združenia a jeho členov podľa tejto Dohody zostanú nedotknuté, až na to, že žiadnemu členovi nemožno pozastaviť členstvo. Žiadny člen nemôže vystúpiť a medzi členov sa nesmie nič rozdeliť inak, než sa uvádza v tejto časti.
(b)
Medzi členov sa nesmie nič rozdeliť na základe ich vkladov dovtedy, než sa vyrovnajú všetky záväzky voči veriteľom alebo než sa toto vyrovnanie zabezpečí a než Správna rada hlasovaním väčšiny svojich členov predstavujúcich väčšinu všetkých hlasov rozhodne o takom rozdelení.
(c)
Na základe uvedeného a na základe prípadných osobitných dojednaní týkajúcich sa nakladania s dodatočnými zdrojmi, dohodnutých v spojitosti s poskytnutím týchto zdrojov Združeniu, rozdelí Združenie svoje aktíva medzi členov pomerným prepočtom (pro rata) v pomere k sumám nimi plateným na základe vkladov. Akékoľvek rozdelenie podľa predchádzajúceho ustanovenia v tomto odseku (c) sa bude môcť vykonať v prípade ktoréhokoľvek člena až po vyrovnaní všetkých nezaplatených pohľadávok, ktoré Združenie má voči takému členovi. Rozdelenie sa vykoná v takom čase a v takej mene buď v hotovosti, alebo v iných aktívach, aké Združenie považuje za správne a prijateľné. Rozdelenie medzi jednotlivými členmi nemusí byť rovnaké čo do druhu rozdelených aktív alebo meny.
(d)
Ktorýkoľvek člen, ktorý dostane aktíva rozdeľované Združením podľa tejto časti alebo časti 4, bude mať rovnaké práva vo vzťahu k týmto aktívam, aké malo Združenie pred rozdelením.
Článok VIII
Štatút, imunity a výsady
ČASŤ 1 : CIELE ČLÁNKU
Aby Združenie mohlo plniť funkciu, ktorá mu bola zverená, udelí sa mu na území každého člena podľa tohto článku príslušný štatút, imunita a výsady.
ČASŤ 2 : ŠTATÚT ZDRUŽENIA
Združenie bude mať postavenie právnickej osoby a osobitne bude vybavené oprávnením:
(i)
uzavierať zmluvy;
(ii)
získavať hnuteľnosti a nehnuteľnosti a disponovať s nimi;
(iii)
začínať právne konanie.
ČASŤ 3 : POSTAVENIE ZDRUŽENIA VO VZŤAHU K SÚDNEMU KONANIU
Žalovať možno združenie iba v súlade so zodpovedajúcou kompetenciou na území člena, na ktorom má Združenie kanceláriu alebo kde má svojho splnomocnenca, alebo kde vydalo cenné papiere alebo sa za také papiere zaručilo. Žalobu však nesmú podať členovia alebo osoby, ktoré pôsobia pri získavaní pohľadávok od členov. Majetok a aktíva Združenia, nech sú kdekoľvek a v držaní kohokoľvek, budú imúnne proti všetkým formám zhabania, prevedenia alebo exekúcií pred odovzdaním konečného rozsudku proti Združeniu.
ČASŤ 4 : IMUNITA AKTÍV PROTI ZHABANIU
Majetok a aktíva Združenia, nech sú kdekoľvek a v držaní kohokoľvek, budú imúnne proti vyšetrovaniu, vymáhaniu, konfiškácii, vyvlastneniu alebo akémukoľvek inému druhu zhabania exekutívnym alebo legislatívnym postupom.
ČASŤ 5 : IMUNITA ARCHÍVOV
Archívy Združenia sú nedotknuteľné.
ČASŤ 6 : AKTÍVA NEPODLIEHAJÚ REŠTRIKCIÁM
Do tej miery, ako je to potrebné pre vykonávanie operácií podľa tejto Dohody a operácií podliehajúcich ustanoveniam tejto Dohody, sú všetok majetok a aktíva Združenia oslobodené od reštrikcií, regulácií, kontroly a moratórií akéhokoľvek druhu.
ČASŤ 7 : VÝSADY KOMUNIKÁCIÍ
K oficiálnym komunikačným médiám Združenia sa každý člen bude správať rovnako ako k oficiálnym komunikačným médiám iných členov.
ČASŤ 8 : IMUNITY A VÝSADY FUNKCIONÁROV A ZAMESTNANCOV
Všetci členovia Správnej rady, náhradní členovia rady, funkcionári a zamestnanci Združenia
(i)
sú imúnni proti súdnemu konaniu vo vzťahu k činom vykonaným v ich oficiálnej funkcii s výnimkou prípadov, keď Združenie zruší túto imunitu;
(ii)
ak nie sú miestnej národnosti, majú rovnakú imunitu voči imigračným reštrikciám, požiadavkám registrácie cudzincov a vojenskej služby a poskytujú sa im rovnaké možnosti týkajúce sa valutových reštrikcií, aké poskytujú členovia zástupcom, funkcionárom a zamestnancom podobného postavenia iných členov;
(iii)
poskytne sa im rovnaké zaobchádzanie pri cestovaní, aké členovia poskytujú zástupcom, funkcionárom a zamestnancom podobného postavenia iných členov.
ČASŤ 9 : IMUNITA VOČI DANIAM
(a)
Združenie, jeho aktíva, majetok, príjmy a operácie a transakcie, autorizované touto Dohodou, sú imúnne voči všetkým druhom daní a clu. Združenie je tiež imúnne voči povinnostiam v súvislosti s vyberaním a platením daní alebo ciel.
(b)
V súvislosti s platmi a služobnými požitkami vyplácanými Združením výkonným riaditeľom, zástupcom, funkcionárom alebo zamestnancom Združenia, ktorí nie sú miestnymi občanmi, ani nemajú miestnu národnosť alebo štátnu príslušnosť, sa nevyrubuje žiadna daň.
(c)
Z obligácií alebo cenných papierov vydaných Združením (včítane dividend alebo úrokov z nich), nech sú v držaní kohokoľvek, sa nevyrubí žiadna daň,
(i)
ktorá by diskriminovala takéto obligácie alebo cenné papiere iba z toho dôvodu, že ich vydalo Združenie, alebo
(ii)
keď jediný právny základ pre také zdanenie je miesto alebo mena, v ktorej sú vydané, majú sa platiť alebo sa zaplatili, alebo miesto, v ktorom sídli niektorá kancelária alebo obchodné zastúpenie, ktoré Združenie udržiava.
(d)
Z obligácií alebo cenných papierov, za ktoré ručí Združenie (včítane dividend a úrokov z nich), nech sú v držaní kohokoľvek, sa nevyrubuje žiadna daň,
(i)
ktorá by diskriminovala takéto obligácie alebo cenné papiere iba z toho dôvodu, že ich garantuje Združenie alebo
(ii)
keď jediný právny základ pre také zdanenie je miesto, v ktorom sídli niektorá kancelária alebo obchodné zastúpenie, ktoré Združenie udržiava.
ČASŤ 10 : APLIKÁCIA ČLÁNKU
Každý člen podnikne také kroky, ktoré sú potrebné na jeho území na to, aby sa v zmysle vlastného zákonodarstva členov zásady tohto článku uviedli do praxe, a podá Združeniu informácie o detailných krokoch, ktoré podnikol.
Článok IX
Pozmeňujúce návrhy
(a)
Akýkoľvek návrh modifikácie tejto Dohody, nech pochádza od člena, člena správnej rady, alebo výkonného riaditeľa, sa musí odovzdať predsedovi Správnej rady, ktorý návrh predloží rade. Keď rada zmenu schváli, Združenie sa obežníkom alebo telegramom opýta všetkých členov, či prijímajú predkladaný pozmeňujúci návrh. Ak tri pätiny všetkých členov so štyrmi pätinami všetkých hlasov prijmú daný návrh, Združenie potvrdí tento fakt oficiálnym oznámením adresovaným všetkým členom.
(b)
Bez ohľadu na uvedené ustanovenie (a) je potrebný súhlas všetkých členov, ak ide o modifikáciu.
(i)
práva vystúpiť zo Združenia podľa článku VII, časť 1;
(ii)
práva zabezpečeného v článku III, časť 1 (c);
(iii)
obmedzenie zodpovednosti uvedené v článku II, časť 3;
(c)
Pozmeňovacie návrhy nadobudnú platnosť pre všetkých členov tri mesiace po dátume oficiálneho oznámenia, ibaže sa v obežníku alebo telegrame uvedie kratšia lehota.
Článok X
Výklad a arbitráž
(a)
Akákoľvek sporná otázka, ktorá sa v súvislosti s interpretáciou ustanovení tejto Dohody objaví medzi ktorýmkoľvek členom a Združením alebo medzi ktorýmikoľvek členmi Združenia, sa predkladá na rozhodnutie výkonným riaditeľom. Ak sa sporná otázka týka v hlavnej miere člena Združenia, ktorý nemá právo vymenovať výkonného riaditeľa Banky, má taký člen právo na zastúpenie v súlade s článkom VI, časť 4 (g).
(b)
V ktoromkoľvek prípade, keď rozhodli výkonní riaditelia podľa predchádzajúceho ustanovenia (a), môže ktorýkoľvek člen požiadať, aby sa otázka odovzdala Správnej rade, ktorej rozhodnutie bude konečné. Dovtedy, než Správna rada rozhodne, môže Združenie, pokiaľ to bude považovať za potrebné, konať na základe rozhodnutia výkonných riaditeľov.
(c)
Keď dôjde ku sporu medzi Združením a krajinou, ktorá prestala byť členom, alebo Združením a členom počas trvalého zastavenia činnosti Združenia, odovzdá sa tento spor arbitrážnemu tribunálu skladajúcemu sa z troch arbitrov, z ktorých jedného vymenúva Združenie, druhého krajina, ktorej sa to týka, a tretím členom je rozhodca, ktorého, ak sa strany nedohodnú inak, vymenuje prezident medzinárodného súdu alebo úrad, ktorý je určený v ustanovení prijatom Združením. Rozhodca bude mať plné oprávnenie rozhodnúť o všetkých otázkach postupu vo všetkých prípadoch, v ktorých sa strany nedohodli.
Článok XI :
Konečné ustanovenia
ČASŤ 1 : NADOBUDNUTIE PLATNOSTI
Táto Dohoda nadobúda platnosť po podpise v mene vlád, ktorých vklad predstavuje nie menej ako šesťdesiatpäť percent celkových vkladov podľa zoznamu A, a po tom, čo dokumenty uvedené v časti 2 (a) tohto článku boli v ich mene uložené, ale v žiadnom prípade nenadobudne táto Dohoda platnosť pred 15. septembrom 1960.
ČASŤ 2 : PODPIS
(a)
Každá vláda, v ktorej mene sa táto Dohoda podpísala, uloží v Banke dokument uvádzajúci, že prijala túto Dohodu v súlade so svojimi zákonmi a že podnikla všetky potrebné kroky, aby mohla splniť všetky záväzky vyplývajúce z tejto Dohody.
(b)
Každá vláda sa stane členom Združenia dňom, keď bol uložený v jej mene dokument uvedený v predchádzajúcom odseku (a), až na to, že žiadna vláda sa nestane členom skôr, než táto Dohoda nadobudne platnosť podľa časti 1 tohto článku.
(c)
Túto Dohodu možno podpísať do konca pracovného dňa 31. decembra 1960 v hlavnej kancelárii Banky v mene vlád štátov uvedených v zozname A za predpokladu, že ak táto Dohoda nenadobudne platnosť do toho dňa, výkonní riaditelia Banky môžu predĺžiť termín, do ktorého sa Dohoda môže podpísať, ale nie dlhšie ako o šesť mesiacov.
(d)
Po tom, čo táto Dohoda nadobudne platnosť, zostane otvorená pre podpisy vlád ktoréhokoľvek štátu, ktorého členstvo bolo schválené podľa článku II, časť 1 (b).
ČASŤ 3 : DOHODY TERITORIÁLNE PRIHLÁŠKY
Podpisom tejto Dohody prijíma vláda tak vo svojom mene, ako aj vo vzťahu ku všetkým teritóriám, za ktoré je táto vláda zodpovedná vo svojich medzinárodných vzťahoch, až na tie, ktoré táto vláda vyňala, čo písomne oznámi Združeniu.
ČASŤ 4 : OFICIÁLNE ZAČATIE ČINNOSTI ZDRUŽENIA
(a)
Len čo nadobudne táto Dohoda platnosť podľa časti 1 tohto článku, zvolá prezident schôdzu výkonných riaditeľov.
(b)
Združenie začne operácie v deň, keď sa táto schôdza koná.
(c)
Do doby prvej schôdze Správnej rady majú výkonní riaditelia všetku právomoc Správnej rady, až na tú, ktorá je podľa tejto Dohody vyhradená iba Správnej rade.
ČASŤ 5 : REGISTRÁCIA
Banka je oprávnená registrovať túto Dohodu na Sekretariáte Spojených národov podľa článku 102 Charty Spojených národov a podľa predpisov prijatých Valným zhromaždením.
Dané vo Washingtone v jednom vyhotovení, ktoré zostane uložené v archívoch Medzinárodnej banky pre obnovu a rozvoj, ktorá svojím podpisom dala súhlas na to, že bude uschovávateľom tejto Dohody, že vykoná registráciu tejto Dohody na Sekretariáte Spojených národov a že oznámi všetkým vládam, ktorých mená sú uvedené v zozname A, dátum, kedy táto Dohoda nadobudne platnosť podľa článku XI, časť 1 tejto Dohody.
Dohoda
Zoznam A
Tabuľka A - Pôvodné vklady
(US $ miliónov)*)
Časť I
Austrália 20.18
Rakúsko 5.04
Belgicko 22.70
Kanada 37.83
Dánsko 8.74
Fínsko 3.83
Francúzsko 52.96
Nemecko 52.96
Taliansko 18.16
Japonsko 33.59
Luxembursko 1.01
Holandsko 27.74
Nórsko 6.72
Švédsko 10.09
Juž. Afrika 10.09
Spojené kráľovstvo 131.14
Spojené štáty 320.29
  763.07
Časť II
Afganistan 1.01
Argentína 18.83
Bolívia 1.06
Brazília 18.83
Barma 2.02
Cejlón 3.03
Chile 3.53
Čína 30.26
Kolumbia 3.53
Kostarika 0.20
Kuba 4.71
Dom. rep. 0.40
Ecuádor 0.65
Salvádor 0.30
Etiópia 0.50
Ghana 2.36
Grécko 2.52
Guatemala 0.40
Haiti 0.76
Honduras 0.30
Island 0.10
India 40.35
Indonézia 11.10
Irán 4.54
Irak 0.76
Izrael 1.68
Jordánsko 0.30
Kórea 1.26
Libanon 0.45
Líbia 1.01
Malajsko 2.52
Mexiko 8.74
Maroko 3.53
Niracagua 0.30
Pakistan 10.09
Írsko 3.03
Panama 0.02
Paraguaj 0.30
Peru 1.77
Filipíny 5.04
Saud. Arábia 3.70
Španielsko 10.09
Sú dán 1.01
Thajsko 3.03
Tunisko 1.51
Turecko 5.80
Zjednotená ar. republika 6.03
Uruguaj 1.06
Venezuela 7.06
Vietnam 1.51
Juhoslávia 4.04
  263.93
SPOLU 1000.00
MNOHOSTRANNÁ AGENTÚRA PRE INVESTIČNÉ ZÁRUKY
DOHODA ZRIAĎUJÚCA MNOHOSTRANNÚ AGENTÚRU PRE INVESTIČNÉ ZÁRUKY A KOMENTÁR K DOHODE
Vládam predložené
Správnou radou
MEDZINÁRODNEJ BANKY PRE OBNOVU A ROZVOJ
11. októbra 1985
DOHODA ZRIAĎUJÚCA MNOHOSTRANNÚ AGENTÚRU PRE INVESTIČNÉ ZÁRUKY
Zoznam kapitol a článkov
Úvod
1. Zariadenie, štatút, účely a definície Agentúry
1. Zariadenie a štatút Agentúry
2. Ciele a účely
3. Definície
2. Členstvo a kapitál
4. Členstvo
5. Kapitál
6. Nákup akcií
7. Rozdelenie akciového kapitálu a výzvy na jeho uhradenie
8. Platba za zakúpené akcie
9. Vyjadrenie hodnoty mien
10. Náhrady
3. Operácie
11. Kryté riziká
12. Investície, na ktoré sa Dohoda vzťahuje
13. Investori, na ktorých sa Dohoda vzťahuje
14. Hostiteľské krajiny, na ktoré sa Dohoda vzťahuje
15. Schválenie hostiteľskej krajiny
16. Podmienky
17. Výplata nárokov
18. Prevzatie práv veriteľa zaplatením pohľadávky
19. Vzťah k štátnym a regionálnym orgánom
20. Zabezpečenie štátnych a regionálnych orgánov
21. Spolupráca so súkromnými poisťavňami a zaisťovateľmi
22. Limity záruky
23. Podpora investícií
24. Záruky na investície s finančnou podporou
4. Financie a ustanovenia
25. Riadenie finančných operácií
26. Poistné prémie a poplatky
27. Rozdelenie čistého príjmu
28. Rozpočet
29. Účtovníctvo
5. Organizácia a riadenie
30. Štruktúra Agentúry
31. Rada správcov
32.Riaditeľské rada
33. Prezident a personál
34. Zákaz politickej činnosti
35. Vzťahy k medzinárodným organizáciám
36. Sídlo hlavnej kancelárie
37. Miesto uloženia aktív
38. Spôsob komunikácie
6. Hlasovanie, predaj akcií a reprezentácia
39. Hlasovanie a rozdiely akcií
40. Hlasovanie v Rade správcov
41. Voľba riaditeľov
42. Hlasovanie v Riaditeľskej rade
7. Privilégiá a imunity
43. Účel kapitoly
44. Súdne knanie
45. Aktíva
46. Archív a komunikácie
47. Dane
48. Pracovníci Agentúry
49. Uplatnenie tejto kapitoly
50. Vzdanie sa práv
8. Vystúpenie, pozastavenie členstva a ukončenie činnosti
51. Vystúpenie
52. Pozastavenie členstva
53. Práva a povinnosti štátov, ktorých členstvo končí
54. Pozastavenie činnosti Agentúry
55. Likvidácia
9. Riešenie sporov
56. Interpretácia a použitie Dohody
57. Spory medzi Agentúrou a členmi
58. Spory s účasťou držiteľov záruk alebo zabezpečení
10. Doplnky
59. Doplnky Radou správcov
60. Postup
11. Záverečné ustanovenia
61. Nadobudnutie platnosti
62. Úvodné zasadanie
63. Depozitár
64. Registrácia
65. Oznamovanie
66. Územné platnosť
67. Periodické kontroly
Dodatok I - Záruky za investície s finančnou podporou podľa Článku 24
1. Finančná podpora
2. Finančná podporná nadácia
3. Vyzvanie podporujúcich členov na úhradu
4. Ohodnocovanie mien a náhrad
5. Zabezpečenie
6. Princípy činnosti
7. Hlasovanie
Dodatok II - Riešenie sporov medzi členom a Agentúrou podľa Článku 57
1. Platnosť Dodatku
2. Vyjednávanie
3. Zmier
4. Arbitráž
5. Doručovanie
Materiál A - Členstvo a upísaný kapitál
Materiál B - Voľby riaditeľov
DOHODA ZRIAĎUJÚCA MNOHOSTRANNÚ AGENTÚRU PRE INVESTIČNÉ ZÁRUKY
ÚVOD
Zmluvné štáty
vedomé si potreby posilniť medzinárodnú spoluprácu v oblasti ekonomického rozvoja a podporiť podiel zahraničných investícií a najmä súkromných zahraničných investícií na tomto rozvoji,
súc si vedomé toho, že tok zahraničných investícií do rozvojových krajín by sa uľahčil a ešte viac podporil znížením obáv plynúcich z rizík neobchodnej povahy,
túžiac zvýšiť príliv kapitálu a technológie na výrobné účely do rozvojových krajín za podmienok zodpovedajúcich potrebám ich rozvoja, cieľom a politike a na základe spravodlivých a stabilných noriem pre zaobchádzanie so zahraničnými investíciami,
presvedčené o tom, že Mnohostranná agentúra pre investičné záruky môže hrať významnú úlohu v posilnení zahraničných investícií pri doplnení štátnymi a regionálnymi programami ochrany investícií a súkromnými poisťovateľmi neobchodných rizík,
uvedomujúc si, že takáto agentúra by mala v maximálnej možnej miere plniť svoje povinnosti bez toho, aby využívala svoj disponibilný kapitál, a že takýto cieľ možno dosiahnuť neustálym zlepšovaním investičných podmienok, dohodli sa takto:
KAPITOLA 1
ZRIADENIE, ŠTATÚT, ÚČELY A DEFINÍCIE AGENTÚRY
Článok 1: Zriadenie a štatút Agentúry
(a)
Touto Dohodou sa zriaďuje Mnohostranná agentúra pre investičné záruky (ďalej len „Agentúra“).
(b)
Agentúra bude vystupovať ako plnohodnotná právnická osoba a bude mať najmä tieto právomoci:
(i)
uzavierať zmluvy,
(ii)
získavať hnuteľný aj nehnuteľný majetok a disponovať s ním,
(iii)
zavádzať zákonné rokovania.
Článok 2: Ciele a účely
Cieľom Agentúry bude podporovať príliv investícií na výrobné účely do členských krajín a najmä do rozvojových členských krajín, čím bude dopĺňať Medzinárodnú banku pre obnovu a rozvoj (ďalej len „Banka“), Medzinárodnú finančnú korporáciu a ďalšie medzinárodné finančné inštitúcie pre rozvoj.
Na tento účel bude Agentúra:
(a)
vydávať záruky, včítane poistnej spoluúčasti a kaucií, proti rizikám neobchodnej povahy v krajinách, kam prúdia investície z iných členských krajín,
(b)
vykonávať príslušné dopĺňajúce činnosti podporujúce príliv investícií do členských krajín a pohyb investícií medzi členskými rozvojovými krajinami,
(c)
uplatňovať také príležitostné právomoci, ktoré budú pre presadzovanie uvedeného cieľa potrebné alebo žiadúce.
Pri všetkých svojich rozhodnutiach sa Agentúra bude spravovať ustanoveniami tohto článku.
Článok 3: Definície
Pre potreby predkladanej Dohody sa zavádzajú nasledujúce definície:
(a)
„Člen“ označuje štát, vzhľadom na ktorý táto Dohoda nadobudla platnosť v súlade s Článkom 61.
(b)
„Hostiteľská krajina“ alebo „hostiteľská vláda“ označuje člena, jeho vládu, alebo verejný orgán člena, na ktorého území v súlade s Článkom 66 má byť situovaná investícia, ktorú má zabezpečiť alebo za ktorú má ručiť Agentúra, alebo o ktorej zabezpečení alebo zaručení Agentúrou sa uvažuje.
(c)
„Rozvojová členská krajina“ je krajina, ktorá je ako taká zanesená do Materiálu A. Tento materiál môže z času na čas dopĺňať Rada správcov, o ktorej hovorí Článok 30.
(d)
„Osobitná väčšina“ označuje schvaľujúce hlasovanie najmenej dvoch tretín celkového počtu voličov, ktorí reprezentujú najmenej 55 % upísaného akciového kapitálu Agentúry.
(e)
„Voľne použiteľná mena“ označuje (i) akúkoľvek menu, ktorú takýmto spôsobom z času na čas označuje Medzinárodný menový fond, (ii) akúkoľvek voľne dostupnú a účinne použiteľnú menu, ktorú môže Riaditeľská rada spomínaná v Článku 30 po konzultácii s Medzinárodným menovým fondom a so súhlasom krajiny, kde táto mena platí, určiť na účely predloženej Dohody.
KAPITOLA 2
ČLENSTVO A KAPITÁL
Článok 4: Členstvo
(a)
Členstvo v Agentúre bude otvorené pre všetkých členov Banky a pre Švajčiarsko.
(b)
Pôvodnými členmi budú štáty uvedené v priloženom Materiáli A, ktoré sa stali členmi Dohody, k 30. 10. 87 včítane.
Článok 5: Kapitál
(a)
Akciový kapitál Agentúry bude tvoriť 1 miliarda osobitných výberových jednotiek (SDR) (1 000 000 000). Akciový kapitál sa rozdelí do 100 000 akcií s nominálnou hodnotou 10 000 SDR, ktoré budú môcť členovia odkúpiť. Všetky platobné povinnosti členov vzhľadom na akciový kapitál budú vyrovnané na základe priemernej hodnoty SDR vyjadrenej v amerických dolároch za obdobie 1. 1. 1981 až 30. 6. 1985, ktorá je 1,082 USD = 1 SDR.
(b)
Akciový kapitál sa zvýši pri prijatí nového člena preto, že jestvujúce akcie už nebudú stačiť na to, aby si nový člen mohol v súlade s Článkom 6 akciu zakúpiť.
(c)
Rada správcov môže prostredníctvom osobitnej väčšiny kedykoľvek akciový kapitál Agentúry zvýšiť.
Článok 6: Nákup akcií
Každý pôvodný člen Agentúry upíše kapitál v nominálnej hodnote zodpovedajúcej počtu akcií uvedenému pri jeho názve v priloženom Materiáli A. Všetci ďalší členovia zakúpia taký počet akcií a za takých podmienok, aké určí Rada správcov, ale v žiadnom prípade za nižšiu než nominálnu hodnotu. Každý člen zakúpi najmenej 50 akcií. Rada správcov môže predpísať pravidlá, podľa ktorých budú môcť členovia kupovať ďalšie akcie.
Článok 7: Rozdelenie akciového kapitálu a výzvy na jeho uhradenie
Počiatočný podiel každého člena sa uhradí nasledovne:
(i)
Do 90 dní odo dňa, keď pre príslušného člena táto Dohoda nadobudla platnosť, uhradí tento člen 10 % ceny každej akcie v hotovosti podľa odseku (a) Článku 8 a ďalších 10 % formou neprevoditeľných bezúročných zmeniek alebo podobných obligácií, ktoré sa budú inkasovať na základe rozhodnutia Riaditeľskej rady za účelom splnenia záväzkov Agentúry.
(ii)
Zostávajúca suma bude podliehať výzve na uhradenie zo strany Agentúry v prípade, že táto bude potrebovať uhradiť svoje záväzky.
Článok 8: Platba za zakúpené akcie
(a)
Úhrada zakúpených akcií bude prebiehať vo voľne použiteľných menách, s výnimkou úhrad členských rozvojových krajín, ktorých platby možno uhradiť ich vlastnými menami až do výšky 25 % v hotovosti plateného podielu hodnoty zakúpených akcií podľa Článku 7 (a).
(b)
Výzva na úhradu akejkoľvek časti nezaplateného podielu hodnoty zakúpených akcií bude pri všetkých akciách rovnaká.
(c)
Pokiaľ na výzvu dostane Agentúra sumu, ktorá nebude stačiť na úhradu záväzkov, ktoré výzvu spôsobili, môže vyzývať tak dlho, dokiaľ celková suma nebude na úhradu jej záväzkov stačiť.
(d)
Finančné záväzky vzhľadom na akcie budú obmedzené na neuhradenú časť ich emisnej hodnoty.
Článok 9: Vyjadrenie hodnoty mien
Pokiaľ bude na účely predkladanej Dohody potrebné určiť hodnotu jednej meny pomocou ďalšej meny, vykonáva toto určenie Agentúra po konzultáciách s Medzinárodným menovým fondom.
Článok 10: Náhrady
(a)
Agentúra vráti v najkratšom možnom čase členským štátom sumy vyplatené na výzvu za nasledujúcich podmienok a v nasledujúcom rozsahu:
(i)
výzva bude vyplývať z potreby uhradiť záväzok vyplývajúci zo zmluvy poskytujúcej záruku alebo zabezpečenie a Agentúra potom získa splatenú sumu späť, úplne alebo čiastočne, vo voľne použiteľnej mene,
(ii)
výzva bola vyvolaná nedodržaním záväzku platby niektorého člena a tento člen potom svoje záväzky úplne alebo čiastočne vyrovná, alebo
(iii)
Rada správcov prostredníctvom osobitnej väčšiny rozhodne, že finančné postavenie Agentúry umožňuje tieto sumy úplne alebo čiastočne vrátiť z príjmov Agentúry.
(b)
Všetky náhrady spadajúce pod tento článok sa členovi vyplatia vo voľne použiteľnej mene a v pomere úhrady daného člena k celkovej sume vyplatenej na výzvy uskutočnené pred vykonaním náhrady.
(c)
Ekvivalent súm vyplatených ako náhrada podľa ustanovení tohto článku bude súčasťou kapitálových záväzkov splatných na výzvu podľa Článku 7 (ii) daného člena.
KAPITOLA 3
OPERÁCIE
Článok 11: Garantované riziká
(a)
Agentúra môže v súlade s ustanoveniami nižšie uvedených odsekov (b) a (c) garantovať tie investície, ktoré prichádzajú do úvahy, pokiaľ ide o krytie straty, ktorá je dôsledkom jedného alebo niekoľkých z nasledujúcich typov rizík:
(i)
Prevod peňažných prostriedkov
akékoľvek zavedenie obmedzení prevodov peňažných prostriedkov, ktoré možno pripísať vláde hostiteľskej krajiny a ktoré sa týka prevodu meny takejto dotknutej hostiteľskej krajiny mimo jej územia a na voľne použiteľnú menu alebo na inú menu, ktorá je z hľadiska držiteľa garancie prijateľná, a to vrátane nekonania zo strany vlády hostiteľskej krajiny v primeranej lehote vo veci žiadosti o povolenie takého prevodu predloženej zo strany ktoréhokoľvek takého držiteľa garancie;
(ii)
Vyvlastnenie alebo opatrenia podobnej povahy
akýkoľvek legislatívny krok alebo krok administratívneho charakteru, respektíve opomenutie, ktoré možno pripísať vláde hostiteľskej krajiny a z ktorého pre držiteľa garancie vyplynie pozbavenie vlastníctva alebo kontroly nad jeho investíciou alebo nad podstatnou časťou výnosu, ktorý z nej vyplýva, s výnimkou opatrení, ktoré majú nediskriminačný charakter a ktoré sa zo strany vlád zvyčajne aplikujú plošne na účel regulácie hospodárskej činnosti na území, ktoré im podlieha;
(iii)
Porušenie zmluvy
akékoľvek popretie alebo porušenie zmluvy uzatvorenej s držiteľom garancie zo strany vlády hostiteľskej krajiny, pokiaľ (a) sa držiteľ garancie s cieľom stanoviť pohľadávku, ktorá vyplýva z popretia alebo porušenia zmluvy, neobráti na súdne alebo arbitrážne fórum, alebo (b) rozhodnutie sa zo strany takého fóra nevydá v lehote, ktorá je ako primeraná v súlade s predpismi agentúry ustanovená v zmluvách o garancii, alebo (c) takéto rozhodnutie nemožno vynútiť; a
(iv)
Vojnový konflikt a občianske nepokoje
akákoľvek vojenská akcia alebo občiansky nepokoj, ktorý vznikne na ktorejkoľvek časti územia hostiteľskej krajiny a ktorý tak, ako ustanovuje článok 66, upravuje tento dohovor.
(b)
Okrem toho môže rada svojou väčšinou v stanovenom pomere hlasov schváliť rozšírenie krytia v súlade s týmto článkom na konkrétne nekomerčné riziká, ktoré sa neuvádzajú vo vyššie uvedenom odseku (a), ale s tým, že do uvedeného rozšírenia krytia sa v žiadnom prípade nezahrnie devalvácia alebo znehodnotenie meny.
(c)
Krytiu nepodliehajú straty, ktoré sú dôsledkom nasledujúcich okolností:
(i)
akýkoľvek krok zo strany vlády hostiteľskej krajiny, respektíve akékoľvek opomenutie zo strany vlády hostiteľskej krajiny, s ktorým držiteľ garancie vyjadril súhlas, alebo za ktoré držiteľ garancie niesol zodpovednosť; a
(ii)
akýkoľvek krok zo strany vlády hostiteľskej krajiny, respektíve akékoľvek opomenutie zo strany vlády hostiteľskej krajiny alebo akákoľvek iná okolnosť, ktorá nastala pred uzatvorením tejto zmluvy o garancii.
Článok 12: Garantované investície
(a)
Garantované investície zahŕňajú obchodné podiely vrátane strednodobých a dlhodobých pôžičiek, ktoré buď poskytli alebo ktoré garantovali držitelia podielu v dotknutom podniku, ako aj také formy priamych investícií, ktoré určí rada.
(b)
Nasledujúce pôžičky, ktoré sa neuvádzajú vo vyššie uvedenom odseku (a), tiež, pokiaľ ide o garančné krytie, prichádzajú do úvahy:
(i)
pokiaľ sa také pôžičky poskytnú na účel financovania alebo sa inak týkajú konkrétnej investície alebo projektu, ktorého súčasťou je nejaká iná forma priamej investície, a to bez ohľadu na to, či ide o pôžičky, ktoré sú zo strany agentúry garantované alebo garantované nie sú, a bez ohľadu na to, kedy sa taká investícia iného druhu vykonala, alebo
(ii)
také pôžičky, ktoré môže rada inak schváliť svojou väčšinou v stanovenom pomere hlasov.
(c)
Rada môže svojou väčšinou v stanovenom pomere hlasov rozšíriť garančné krytie na akékoľvek iné strednodobé a dlhodobé formy investícií.
(d)
Garancie sa vo všeobecnosti obmedzujú na investície, ktorých implementácia sa začína následne po registrácii žiadosti o garanciu zo strany agentúry alebo následne po prijatí iného uspokojivého dôkazu, že investor zamýšľa získať garancie agentúry, zo strany agentúry. Takéto investície môžu zahŕňať:
(i)
prevod cudzej meny (valuty) vykonaný na účel modernizácie, rozšírenia alebo vývoja súčasnej investície s tým, že v takom prípade sa pôvodná investícia i následná investícia vykonaná nad rámec pôvodnej investície považujú za investície, ktoré prichádzajú z hľadiska garančného krytia do úvahy;
(ii)
použitie výnosov aktuálnych investícií, ktoré by sa inak mohli previesť mimo územia hostiteľskej krajiny;
(iii)
nadobudnutie aktuálnej investície zo strany investora, ktorý prichádza z hľadiska garančného krytia do úvahy;
(iv)
aktuálne investície, v prípade ktorých sa investor, ktorý prichádza z hľadiska garančného krytia do úvahy, snaží o získanie poistenia pre celok zložený z aktuálnych a nových investícií;
(v)
aktuálne investície vo vlastníctve investora, ktorý prichádza z hľadiska garančného krytia do úvahy, a v prípade ktorých sa zlepšuje alebo rozširuje základný projekt alebo v prípade ktorých investor v súvislosti s projektom iným spôsobom demonštruje strednodobý alebo dlhodobý záväzok a agentúra je presvedčená o tom, že projekt má v rámci hostiteľskej krajiny aj naďalej vysoký rozvojový dosah; a
(vi)
také iné investície, ktoré môže rada schváliť svojou väčšinou v stanovenom pomere hlasov.
(e)
Pri garantovaní investície sa agentúra presviedča, pokiaľ ide o:
(i)
hospodársku opodstatnenosť investície a o jej príspevok k rozvoju hostiteľskej krajiny;
(ii)
súlad investície so zákonmi a predpismi hostiteľskej krajiny;
(iii)
súlad investície s vyhlásenými rozvojovými cieľmi a prioritami hostiteľskej krajiny; a
(iv)
investičné podmienky v hostiteľskej krajine vrátane toho, či je, pokiaľ ide o investíciu, k dispozícii čestný a spravodlivý prístup, ako aj jej právna ochrana.
Článok 13: Investori, na ktorých sa vzťahuje Dohoda
(a)
Záruku zo strany Agentúry môže dostať akákoľvek právnická osoba alebo jednotlivec, pokiaľ:
(i)
takýto jednotlivec je občanom členskej, ale nie hostiteľskej krajiny,
(ii)
takáto právnická osoba je zapísaná do registra a má svoje hlavné pôsobisko v členskej krajine alebo väčšinu jej kapitálu vlastní členská krajina alebo členské krajiny, prípadne ich občania; v žiadnom z uvedených prípadov však nesmie ísť o hostiteľskú krajinu,
(iii)
takáto právnická osoba je prevádzkovaná na komerčnom základe bez ohľadu na to, či je v súkromnom vlastníctve alebo nie.
(b)
V prípade, že je investor multinacionálneho charakteru, považuje sa na účely odseku (a) za právnickú osobu členskej krajiny aj v prípade, že patrí čiastočne do nečlenských krajín, a za hostiteľskú krajinu aj v prípade, keď patrí čiastočne do nehostiteľských krajín.
(c)
Na základe spoločnej žiadosti investora a hostiteľskej krajiny môže Riaditeľská rada osobitnou väčšinou rozšíriť pôsobnosť na jednotlivca, ktorý je občanom hostiteľskej krajiny, alebo na právnickú osobu zapísanú v registri hostiteľskej krajiny, alebo ktorej väčšinu vlastnia štátni príslušníci hostiteľskej krajiny, pokiaľ investície budú prevedené do hostiteľskej krajiny zo zahraničia.
Článok 14: Hostiteľské krajiny, na ktoré sa Dohoda vzťahuje
V zmysle ustanovenia tohto článku a kapitoly sa bude ručiť iba za investície realizované na území rozvojovej členskej krajiny.
Článok 15: Schválenie hostiteľskej krajiny
Agentúra nebude uzavierať záručné zmluvy skôr, než hostiteľská krajina schváli vydanie záruky Agentúrou, ktorá sa bude týkať krytých rizík.
Článok 16: Podmienky
Podmienky každej záručnej zmluvy určí Agentúra. Tieto podmienky budú podliehať všetkým ustanoveniam a nariadeniam vydaným Riaditeľskou radou, pokiaľ Agentúra nebude kryť úplnú stratu investície, za ktorú ručí. Záručné zmluvy bude schvaľovať predseda pod vedením Riaditeľskej rady.
Článok 17: Výplata nárokov
Pod vedením Riaditeľskej rady rozhodne predseda o výplate nárokov držiteľovi záruky, a to v súlade so záručnou zmluvou a nariadeniami prijatými Riaditeľskou radou. Pred vyplatením príslušnej sumy Agentúrou sú držitelia záruky podľa podmienok záručnej zmluvy povinní sa snažiť o uplatnenie svojich nárokov takými administratívnymi krokmi, ktoré sú za daných okolností správne a ktoré sú v podmienkach zákona hostiteľskej krajiny okamžite uskutočniteľné. Zmluvy môžu ustanoviť určitú rozumnú lehotu medzi udalosťou dávajúcou podnet na nárokovanie výplaty a vlastnou výplatou nároku.
Článok 18: Prevzatie práv veriteľa zaplatením pohľadávky
(a)
Po zaplatení odškodného, alebo súhlase so zaplatením odškodného držiteľovi záruky, prevezme Agentúra všetky práva súvisiace s investíciou, za ktorú prevzala záruku, a všetky súvisiace nároky, ktoré mal držiteľ záruky vo vzťahu k hostiteľskej krajine a iným povinovaným stranám. Záručná zmluva určí podmienky takéhoto prevzatia práv.
(b)
Všetci členovia budú uznávať práva Agentúry vyplývajúce z odseku (a).
(c)
Sumy v mene hostiteľskej krajiny získané Agentúrou v rámci prevzatia práv veriteľa podľa ustanovenia odseku (a) sa budú z hľadiska použitia a konverzie tešiť zo strany hostiteľskej krajiny rovnakému zaobchádzaniu, ako keby boli v rukách držiteľa záruky. V každom prípade môže tieto sumy Agentúra použiť na úhradu administratívnych výdavkov a ďalších nákladov. Agentúra sa takisto bude snažiť dohodnúť s hostiteľskými krajinami ďalšie spôsoby využitia mien, ktoré nie sú voľne použiteľné.
Článok 19: Vzťah k štátnym a regionálnym orgánom
Agentúra bude spolupracovať a snažiť sa dopĺňať činnosť štátnych orgánov členských krajín a regionálnych orgánov, v ktorých väčšinu kapitálu vlastnia členské krajiny, ktoré vyvíjajú činnosť podobnú ako Agentúra. Cieľom je maximalizovať efektívnosť služieb Agentúry aj týchto orgánov a ich príspevok k zvýšenému prílivu zahraničných investícií. Za týmto účelom môže Agentúra uzavierať s týmito orgánmi dohody o podrobnostiach tejto spolupráce, najmä s ohľadom na spolupoistenie a zabezpečenie.
Článok 20: Zabezpečenie štátnych a regionálnych orgánov
(a)
Agentúra môže pre konkrétny projekt poskytnúť zabezpečenie proti stratám v dôsledku jedného alebo viacerých rizík neobchodnej povahy, ktoré podpíše členská krajina alebo jej organizácia, prípadne regionálna agentúra pre investičné záruky, v ktorej väčšinu kapitálu vlastnia členské krajiny. Rada prostredníctvom osobitnej väčšiny z času na čas určí maximálnu výšku prípadných záväzkov, ktoré na seba môže Agentúra vzhľadom na zabezpečovacie zmluvy prevziať. Pri konkrétnych projektoch dokončených viac než 12 mesiacov predtým, než Agentúra dostane žiadosť o zabezpečenie, bude maximálna výška zo začiatku určená na 10 % celkových záväzkov Agentúry v zmysle ustanovení tejto kapitoly. Podmienky pôsobnosti uvedené v Článkoch 11 a 14 sa budú týkať aj zabezpečovacích operácií s tou výnimkou, že k realizácii takýchto investícií nemusí dôjsť až následne po žiadosti o zabezpečenie.
(b)
Vzájomné práva a povinnosti Agentúry a zabezpečeného člena alebo organizácie sa určia v príslušnej zabezpečovacej zmluve a budú podliehať ustanoveniam a nariadeniam vydaným Riaditeľskou radou. Riaditeľská rada bude schvaľovať každú zabezpečovaciu zmluvu týkajúcu sa investície realizovanej predtým, než Agentúra dostane žiadosť o zabezpečenie. Cieľom schvaľovacieho konania je znížiť na minimum príslušné riziká, zabezpečiť, aby Agentúra určila poistné prémie úmerné rizikám projektu a aby zabezpečená organizácia bola zodpovedajúcim spôsobom zaviazaná na podporu a presadzovanie nových investícií v rozvojových členských krajinách.
(c)
Agentúra sa bude v maximálne možnej miere snažiť o to, aby zabezpečená organizácia mala také práva prevzatia pohľadávok a arbitráže, aké by mala Agentúra v prípade, že by bola prvotným ručiteľom. Podmienky zabezpečenia vyžadujú, aby sa pred vyplatením zabezpečenia Agentúrou zabezpečená organizácia usilovala o vyriešenie príslušných problémov administratívnou cestou v súlade s Článkom 17. Vzhľadom na hostiteľskú krajinu bude prevzatie práv veriteľa platné iba vtedy, ak hostiteľská krajina schváli, aby investíciu zabezpečovala Agentúra. V zabezpečovacích zmluvách Agentúra zahrnie ustanovenia žiadajúce zabezpečenú stranu, aby sa so zodpovedajúcou usilovnosťou usilovala o práva a nároky vzťahujúce sa na zabezpečenú investíciu.
Článok 21: Spolupráca so súkromnými poisťovateľmi a zaisťovateľmi
(a)
Agentúra môže nadväzovať vzťahy so súkromnými poisťovateľmi v členských krajinách s cieľom zlepšiť svoju vlastnú činnosť a podporiť takýchto poisťovateľov v tom, aby poskytovali krytie rizík neobchodnej povahy v rozvojových členských krajinách za obdobných podmienok, ako ich poskytuje Agentúra. Takéto zmluvy môžu zahŕňať aj ustanovenia o zabezpečení zo strany Agentúry za podmienok a postupov uvedených v Článku 20.
(b)
Agentúra môže objednať čiastočné alebo úplné zabezpečenie v akejkoľvek riadnej zabezpečovacej firme na akúkoľvek záruku alebo akékoľvek záruky, ktoré poskytuje.
(c)
Agentúra sa bude najmä snažiť o poskytovanie záruk na investície, pri ktorých súkromní poisťovatelia a zaisťovatelia neposkytujú porovnateľné krytie za rozumných podmienok.
Článok 22: Limity záruky
(a)
Pokiaľ Rada správcov osobitnou väčšinou nerozhodne inak, celková výška záväzkov, ktoré môže v zmysle ustanovení tejto kapitoly Agentúra prevziať, nepresiahne 150 % nezmenšeného upísaného kapitálu a jeho rezerv plus takú časť zabezpečovacieho krytia, ktorú určí Riaditeľská rada. Riaditeľská rada bude z času na čas revidovať zloženie rizík, ktoré Agentúra kryje, a to vo svetle získaných skúseností s uplatňovaním nárokov, stupňa diverzifikácie rizík, zabezpečovacieho krytia a ostatných relevantných okolností, aby overila, či by nemali byť odporúčané zmeny v celkovej výške preberaných záväzkov. Maximálna výška určená Radou správcov v žiadnom prípade nepresiahne päťnásobok výšky nezmenšeného upísaného kapitálu Agentúry, jej rezerv a takú časť zabezpečovacieho krytia, ktorá sa bude považovať za zodpovedajúcu.
(b)
Bez ohľadu na celkový záručný limit ustanovený v odseku (a) môže Riaditeľská rada určiť:
(i)
maximálnu výšku záväzkov, ktoré na základe ustanovení tejto kapitoly môže Agentúra prevziať vzhľadom na všetky investície v každej jednotlivej členskej krajine. Pri určovaní týchto maximálnych súm zohľadní Riaditeľská rada zodpovedajúcim spôsobom podiel príslušnej členskej krajiny na kapitáli Agentúry a potrebu určovať pre investície realizované v rozvojových členských krajinách miernejšie limity.
(ii)
maximálnu výšku záväzkov, ktoré môže Agentúra prevziať s ohľadom na konkrétny projekt, konkrétnu hostiteľskú krajinu a typ investície alebo rizika.
Článok 23: Podpora investícií
(a)
Agentúra bude vykonávať prieskum a činnosti zamerané na podporu prílivu investícií, ako aj distribuovať informácie o investičných možnostiach v rozvojových členských krajinách, s cieľom zlepšiť situáciu pre príliv zahraničných investícií do týchto krajín. Agentúra môže na žiadosť členskej krajiny poskytnúť technické konzultácie a pomoc pri zlepšovaní investičných podmienok na území príslušnej členskej krajiny. Pri vykonávaní tejto činnosti bude Agentúra:
(i)
vedená príslušnými investičnými dohodami medzi členskými krajinami,
(ii)
usilovať o odstránenie prekážok v rozvinutých aj rozvojových krajinách, ktoré bránia prílivu investícií do rozvojových členských krajín,
(iii)
koordinovať svoju činnosť s ostatnými organizáciami zaoberajúcimi sa podporou zahraničných investícií, a to najmä s Medzinárodnou finančnou korporáciou.
(b)
Agentúra takisto bude:
(i)
podporovať zmierlivé riešenia sporov medzi investormi a hostiteľskými krajinami,
(ii)
usilovať o uzavieranie zmlúv s rozvojovými členskými krajinami a najmä perspektívnymi hostiteľskými krajinami, ktoré zabezpečia, aby Agentúra s ohľadom na investície, pre ktoré poskytuje záruku, dostala prinajmenšom rovnaké podmienky, ako najprotežovanejšia záručná agentúra v danej krajine, alebo štát. Tieto zmluvy schvaľuje Riaditeľská rada prostredníctvom osobitnej väčšiny,
(iii)
podporovať a uľahčovať uzavieranie zmlúv medzi jej členskými krajinami v otázkach týkajúcich sa podpory a ochrany investícií.
(c)
Vo svojej činnosti bude Agentúra venovať osobitnú pozornosť podpore zvýšenia pohybu investícií medzi rozvojovými členskými krajinami.
Článok 24: Záruky na investície s finančnou podporou
Okrem záručných operácií vykonávaných Agentúrou podľa ustanovení tejto kapitoly môže Agentúra takisto poskytovať záruky na investície realizované s finančnou podporou, ktorá je špecifikovaná v Dodatku I tejto Dohody.
KAPITOLA 4
FINANČNÉ USTANOVENIA
Článok 25: Riadenie finančných operácií
Agentúra bude vykonávať svoju činnosť v súlade so zdravými, rozumnými a zdržanlivými praktikami tak, aby svoje finančné záväzky mohla dodržať za akýchkoľvek okolností.
Článok 26: Poistné prémie a poplatky
Agentúra určí a bude periodicky revidovať sadzby poistných prémií, poplatkov, prípadne ostatných platieb pre každý typ rizika.
Článok 27: Rozdelenie čistého príjmu
(a)
Bez ohľadu na ustanovenia odseku (a) (iii) Článku 10 bude Agentúra prevádzať čistý príjem do rezerv až do tej doby, dokiaľ tieto rezervy nedosiahnu päťnásobok upísaného kapitálu Agentúry.
(b)
Po dosiahnutí výšky uvedenej v odseku (a) rozhodne Rada správcov o tom, či a v akej miere sa bude čistý príjem Agentúry prevádzať do rezerv, rozdeľovať medzi členské krajiny Agentúry, alebo či sa s ním naloží iným spôsobom. Pri rozdeľovaní čistého príjmu medzi členské krajiny sa bude postupovať proporcionálne podľa podielu každej členskej krajiny na kapitáli Agentúry a v súlade s osobitnou väčšinou Rady správcov.
Článok 28: Rozpočet
Predseda bude pripravovať každoročne rozpočet príjmu a vydaní Agentúry, ktorý bude schvaľovať Riaditeľská rada.
Článok 29: Účtovníctvo
Agentúra bude vydávať Výročnú správu, ktorá bude obsahovať stav jej účtov a takisto účtov Nadácie pre finančnú podporu, o ktorej sa hovorí v Dodatku I, podľa výsledkov kontroly vykonanej nezávislými účtovnými kontrolórmi. Agentúra bude v zodpovedajúcich intervaloch rozosielať svojim členom súhrnnú správu informujúcu o finančnom postavení, ziskoch a stratách, a teda o výsledkoch činnosti Agentúry.
KAPITOLA 5
ORGANIZÁCIA A RIADENIE
Článok 30: Štruktúra Agentúry
Agentúra bude mať Radu správcov, Riaditeľskú radu, predsedu a personál, ktorí budú plniť povinnosti určené Agentúrou.
Článok 31: Rada správcov
(a)
Všetky právomoci Agentúry budú zverené Rade správcov, s výnimkou prípadov, ktoré sú touto konvenciou výslovne zverené inému orgánu Agentúry. Rada správcov môže preniesť svoje právomoci na Riaditeľskú radu, ale s výnimkou nasledujúcich prípadov:
(i)
prijímania nových členov a určenia podmienok ich prijatia,
(ii)
dočasného vylúčenia člena,
(iii)
rozhodovania o zvýšení alebo znížení kapitálu,
(iv)
zvýšenia limitu celkovej výšky záväzkov podľa odseku (a) Článku 22,
(v)
označenia členskej krajiny za rozvojovú v súlade s odsekom (c) Článku 3,
(vi)
zaradenia nového člena do hlasovacej kategórie 1 alebo 2 podľa ustanovenia odseku (a) Článku 39, alebo preradenia jestvujúceho člena podľa rovnakých ustanovení,
(vii)
určenia náhrad pre riaditeľov a ich námestníkov,
(viii)
likvidácie Agentúry a ukončenia jej činnosti,
(ix)
rozdelenia aktív medzi členské krajiny pri likvidácii,
(x)
úpravy a dopĺňania tejto Dohody, jej dodatkov a materiálov.
(b)
Radu správcov bude tvoriť jeden správca a jeden zástupca pre každú členskú krajinu, ktorá ich vymenuje takým spôsobom, aký uzná za vhodný. Zástupca smie voliť iba v prípade, že nie je prítomný jeho nadriadený. Rada správcov zvolí jedného zo správcov ako predsedu.
(c)
Rada správcov bude usporadúvať výročnú schôdzu a prípadne ďalšie schôdze, ktoré uzná za vhodné, alebo ktoré zvolá Riaditeľská rada. Riaditeľská rada zvolá schôdzu Rady správcov vždy, keď to bude vyžadovať 5 členov, alebo členovia reprezentujúci 25 % celkového počtu hlasov.
Článok 32: Riaditeľská rada
(a)
Riaditeľská rada bude zodpovedná za všeobecné pôsobenie Agentúry a bude uplatňovať pri plnení tejto zodpovednosti akékoľvek postupy vyžadované alebo povolené podľa tejto Dohody.
(b)
Riaditeľskú radu bude tvoriť najmenej 12 riaditeľov. Rada správcov môže počet riaditeľov upraviť tak, aby sa v ňom odrážali zmeny členskej základne. Každý riaditeľ môže vymenovať svojho námestníka s plnými právomocami, ktorý ho bude zastupovať v prípade absencie alebo neschopnosti konať. Prezident banky bude z titulu svojho úradu predsedom Riaditeľskej rady, ale nebude mať hlasovacie právo, s výnimkou prípadov, keď jeho hlas bude rozhodovať pri rovnosti.
(c)
Rada správcov určí dĺžku funkčného obdobia riaditeľov. Prvú radu riaditeľov zriadi Rada správcov na svojom otváracom rokovaní.
(d)
Rada riaditeľov sa bude schádzať na výzvu predsedu konajúceho z vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť troch riaditeľov.
(e)
Až do doby, keď sa Rada správcov prípadne rozhodne mať stálu Riaditeľskú radu na plný úväzok, budú riaditelia a ich námestníci dostávať odškodné iba za náklady spojené s účasťou na schôdzach Riaditeľskej rady a výkon ďalších oficiálnych funkcií v prospech Agentúry. Po zriadení stálej Riaditeľskej rady budú riaditelia a ich námestníci poberať taký príjem, aký určí Rada správcov.
Článok 33: Prezident a personál
(a)
Prezident bude pod všeobecným dohľadom Riaditeľskej rady vykonávať bežnú agendu Agentúry. Bude zodpovedný za organizáciu, vymenovanie a prepúšťanie personálu.
(b)
Prezidenta vymenuje Riaditeľská rada pri vymenúvaní jej predsedu. Rada správcov určí prezidentovi plat a ďalšie podmienky jeho zmluvy.
(c)
Pri výkone funkcie budú prezident a personál pracovať výlučne pre Agentúru a žiadnu inú inštitúciu. Každý člen Agentúry bude rešpektovať medzinárodný charakter týchto povinností a zdrží sa všetkých pokusov ovplyvniť pri vykonávaní ich povinností prezidenta a personál.
(d)
Pri prijímaní personálu bude prezident dbať na to, aby boli pracovníci prijímaní na čo najširšom geografickom základe, pričom samozrejme treba na prvé miesto klásť najvyššiu efektívnosť a technické znalosti.
(e)
Prezident a personál budú vždy zachovávať dôverný charakter informácií, ktoré pri práci pre Agentúru získajú.
Článok 34: Zákaz politickej činnosti
Agentúra, jej prezident a personál nebudú zasahovať do politických záležitostí žiadnej členskej krajiny. Agentúra má síce právo uvážiť všetky okolnosti týkajúce sa investície, ale jej pracovníci sa pri rozhodovaní nedajú ovplyvniť politickým charakterom zúčastnenej členskej krajiny. Úvahy majúce význam pre ich rozhodnutie budú nestranné a zamerané na ciele formulované v Článku 2.
Článok 35: Vzťahy k medzinárodným organizáciám
V rámci podmienok ustanovených v tejto Konvencii bude Agentúra spolupracovať s OSN a ostatnými medzivládnymi organizáciami s vymedzenými okruhmi činnosti v príbuzných oblastiach, najmä Bankou a Medzinárodnou finančnou korporáciou.
Článok 36: Sídlo hlavnej kancelárie
(a)
Hlavným sídlom Agentúry bude Washington, D. C., pokiaľ Rada prostredníctvom osobitnej väčšiny nerozhodne sídlo umiestniť inde.
(b)
Agentúra môže zriaďovať ďalšie kancelárie, ktoré budú potrebné pre jej činnosť.
Článok 37: Miesto uloženia aktív
Každý člen označí svoju ústrednú banku ako miesto, kde bude Agentúra môcť ukladať sumy v mene príslušnej členskej krajiny, prípadne ďalšie svoje aktíva. Pokiaľ takú banku nemá, označí tak takú inštitúciu, ktorá bude pre Agentúru prijateľná.
Článok 38: Spôsob komunikácie
(a)
Každý člen označí príslušný orgán, s ktorým bude môcť Agentúra komunikovať v otázkach súvisiacich s touto Dohodou. Agentúra bude brať vyhlásenie takéhoto orgánu tak, akoby išlo o vyhlásenie príslušného člena. Na základe žiadosti člena prekonzultuje Agentúra s príslušným členom záležitosti súvisiace s Článkami 19 až 21, ktoré sa týkajú inštitúcií a poisťovateľov príslušného člena.
(b)
Pokiaľ sa pre akýkoľvek akt Agentúry vyžaduje predbežný súhlas akejkoľvek členskej krajiny, predpokladá sa, že súhlas bol udelený, pokiaľ príslušná krajina nepredloží v lehote určenej Agentúrou námietky.
KAPITOLA 6
HLASOVANIE, PREDAJ AKCIÍ A REPREZENTÁCIA
Článok 39: Hlasovanie a podiely akcií
(a)
Aby sa zaručila hlasovacia schéma, ktorá odráža rovnaký záujem Agentúry o obe kategórie štátov uvedených v Materiáli A k tejto Dohode, aj finančnú účasť jednotlivých členských štátov, každý člen bude mať 177 členských hlasov plus 1 hlas za každú akciu, ktorú má v držaní.
(b)
Pokiaľ kedykoľvek počas troch rokov od okamihu, keď táto Konvencia nadobudne platnosť, dôjde k tomu, že celkový súčet členských a akciových hlasov členov patriacich do niektorej z dvoch kategórií uvedených v Materiáli A bude menší než 40 % celkového počtu hlasov v oboch kategóriách, členské krajiny z tejto kategórie dostanú toľko doplnkových hlasov, aby sa celkový súčet hlasov v tejto kategórii dostal na požadované percento celkového počtu všetkých hlasov. Doplnkové hlasy sa medzi členské krajiny v danej kategórii rozdelia v pomere akciových hlasov jednotlivých členov k celkovému súčtu akciových hlasov v danej kategórii. Tieto doplnkové hlasy budú podliehať automatickému zníženiu alebo zvýšeniu tak, aby bolo požadované percento zachované, a na konci uvedeného trojročného obdobia budú zrušené.
(c)
V treťom roku od okamihu, keď táto Dohoda nadobudne platnosť, vykoná Rada správcov kontrolu distribúcie akcií a vo svojom rozhodovaní sa bude spravovať týmito princípmi:
(i)
hlasy členských krajín budú odrážať skutočnú hodnotu ich úpisov do kapitálu Agentúry a členské hlasy v zmysle odseku (a) tohto článku,
(ii)
akcie pridelené krajinám, ktoré Dohodu nepodpíšu, sa dajú k dispozícii pre znovurozdelenie medzi tých členov a takým spôsobom, aby sa umožnila hlasovacia parita oboch uvedených kategórií,
(iii)
Rada správcov prijme opatrenia, ktoré uľahčia členským krajinám nákup pridelených akcií.
(d)
Počas trojročného obdobia uvedeného v odseku (b) tohto článku budú všetky rozhodnutia Rady správcov a Riaditeľskej rady prijímané prostredníctvom osobitnej väčšiny. Výnimku tvoria rozhodnutia, ktoré podľa tejto Dohody vyžadujú vyššiu väčšinu.
(e)
V prípade, že akciový kapitál Agentúry bude na základe odseku (c) Článku 5 zvýšený, každý člen, ktorý o to požiada, bude oprávnený na nákup časti podielu, o ktorý sa akciový kapitál zvýšil. Táto časť bude úmerná podielu príslušného člena na celkovom akciovom kapitáli Agentúry pred zvýšením. Žiadny z členov však nebude viazaný povinnosťou nakúpiť akcie, o ktoré sa kapitál Agentúry zvýšil.
(f)
Rada správcov vydá nariadenie týkajúce sa nákupu doplňujúcich akcií podľa odseku (e) tohto článku. Tieto opatrenia budú tiež ustanovovať vhodnú časovú lehotu, v ktorej člen predloží žiadosť o zakúpenie dodatočných akcií.
Článok 40: Hlasovanie v Rade správcov
(a)
Každý správca bude oprávnený hlasovať za člena, ktorého reprezentuje. Okrem prípadov, ktoré sú v predloženej Konvencii uvedené, budú rozhodnutia Rady správcov podliehať schváleniu väčšiny.
(b)
Uznášaniaschopnú Radu správcov tvorí zhromaždenie väčšiny správcov, ktorí spolu predstavujú najmenej 2/3 hlasov.
(c)
Rada správcov môže vydať nariadenie, podľa ktorého môže Riaditeľská rada, ak taký krok bude považovať z hľadiska záujmov Agentúry za najlepší, požiadať o rozhodnutie Rady správcov v konkrétnej záležitosti bez toho, aby sa táto Rada správcov zvolávala.
Článok 41: Voľba riaditeľov
(a)
Riaditelia budú volení v súlade s Materiálom B.
(b)
Riaditelia budú pôsobiť v úrade do tej doby, dokiaľ nebudú zvolení ich nástupcovia. Pokiaľ sa uvoľní úrad riaditeľa skôr než 90 dní pred vypršaním jeho funkčného obdobia, zvolia správcovia, ktorí volili aj predchádzajúceho riaditeľa, na zostávajúcu časť funkčného obdobia nástupcu. Pre zvolenie bude potrebná väčšina hlasov. Pokiaľ nie je miesto riaditeľa obsadené, vykonáva povinnosti riaditeľa, s výnimkou vymenovania námestníka, jeho námestník.
Článok 42: Hlasovanie v Riaditeľskej rade
(a)
Každý riaditeľ bude mať právo disponovať s počtom hlasov všetkých členov, ktorí pre neho hlasovali pri voľbe. Všetky hlasy, s ktorými je riaditeľ oprávnený disponovať, sa musia odovzdávať nedeliteľne. Okrem prípadov výslovne uvedených v tejto Konvencii budú rozhodnutia Riaditeľskej rady podliehať schváleniu väčšiny.
(b)
Uznášaniaschopnú Riaditeľskú radu tvorí väčšina riaditeľov, ktorí spolu reprezentujú najmenej polovicu celkového počtu hlasov.
(c)
Riaditeľská rada môže vydať nariadenie, podľa ktorého môže jej predseda v prípade, že to bude z hľadiska záujmov Agentúry považovať za najlepšie, požiadať o rozhodnutie Riaditeľskej rady v konkrétnej záležitosti bez toho, aby sa táto Riaditeľská rada zvolávala.
KAPITOLA 7
PRIVILÉGIÁ A IMUNITY
Článok 43: Účel kapitoly
Aby mohla Agentúra plniť svoju funkciu, bude sa na území každého členského štátu tešiť nasledujúcim privilégiám a imunitám.
Článok 44: Súdne konanie
Akty okrem krokov uvedených v Článkoch 57 a 58 sa môžu uskutočniť proti Agentúre iba pred kompetentným súdom na území členského štátu, kde má Agentúra kanceláriu, alebo kde vymenovala na účely doručenia správy o súdnom konaní zástupcu. Žiadny takýto krok proti Agentúre nepodniknú (i) členovia, alebo osoby konajúce v prospech členov alebo majúce voči členom nároky, (ii) v osobných záležitostiach. Majetok a aktíva Agentúry bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú a komu patria, nebudú podliehať žiadnemu obstaveniu, zhabaniu alebo exekúcii pred doručením konečného verdiktu alebo rozhodnutia poroty.
Článok 45: Aktíva
(a)
Majetok a aktíva Agentúry bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú a v koho držaní sú, nebudú podliehať prehliadkam, rekvizíciám, konfiškácii, vyvlastneniu alebo inej forme zhabania exekutívnym alebo zákonným krokom.
(b)
V rozsahu potrebnom pre činnosť Agentúry v rámci tejto Konvencie bude všetok majetok a aktíva Agentúry oslobodený od obmedzení, nariadení, regulačných opatrení a moratórií akéhokoľvek druhu; pokiaľ Agentúra získa majetok a aktíva v rámci prevzatia veriteľských práv alebo ako nástupca držiteľa záruky, zabezpečená právnická osoba, prípadne investor poistený zabezpečenou právnickou osobou bude oslobodený od príslušných obmedzení týkajúcich sa prevodu meny, nariadení a opatrení platiacich na území príslušnej členskej krajiny, ale iba vtedy, ak držiteľ záruky, právnická osoba alebo investor, ktorých právna Agentúra prebrala, mali na takéto zaobchádzanie nárok.
(c)
Na účely tejto kapitoly termín „aktíva“ zahŕňa aktíva Podporného finančného fondu (nadácie), ktorý je uvedený v Dodatku 1 k tejto Konvencii, a ďalšie aktíva, ktoré Agentúra pri usilovaní sa o svoje ciele spravuje.
Článok 46: Archív a komunikácia
a)
Archív Agentúry bude nedotknuteľný bez ohľadu na to, kde bude umiestnený.
b)
Oficiálnej komunikácii Agentúry sa dostane od každého člena také zaobchádzanie, ako oficiálnej komunikácii Banky.
Článok 47: Dane
a)
Agentúra, jej aktíva, majetok a príjem a takisto jej operácie a transakcie, na ktoré je na základe tejto Konvencie oprávnená, budú oslobodené od všetkých daní a colných poplatkov. Agentúra bude takisto oslobodená od povinnosti vyberať alebo platiť dane a clá.
b)
Okrem miestnych štátnych príslušníkov nebudú na sumy vyplácané na výdavky Agentúrou správcom a ich námestníkom a na platy, sumy na výdavky a ďalšie požitky vyplácané Agentúrou predsedovi Riaditeľskej rady, riaditeľom, ich námestníkom, prezidentovi a personálu Agentúry žiadne dane.
c)
Na žiadnu investíciu, za ktorú Agentúra ručí alebo ktorú zabezpečuje (včítane prípadného zisku), ani na žiadnu poistku, ktorú Agentúra zabezpečuje (včítane poistných prémií a ďalších príjmov z nej plynúcich), sa nebudú uvaľovať dane akéhokoľvek druhu bez ohľadu na to, v koho držaní sa nachádzajú, pokiaľ: (i) toto zdanenie diskriminuje investíciu alebo poistku iba preto, že za ňu ručí, alebo ju zabezpečuje Agentúra, (ii) jediným zákonným odôvodnením pre tento krok je umiestnenie kancelárie alebo pracoviska udržiavaného Agentúrou.
Článok 48: Pracovníci Agentúry
Všetci správcovia, riaditelia, námestníci, prezident a personál Agentúry:
(i)
budú mať imunitu vo vzťahu k akýmkoľvek zákonným opatreniam týkajúcim sa skutkov vykonaných v rámci svojej funkcie,
(ii)
v prípade, že nebudú miestnymi štátnymi príslušníkmi, nebudú sa na nich vzťahovať prisťahovalecké obmedzenia, požiadavky na registráciu cudzincov a vojenská povinnosť; obdobné úľavy poskytujú členské krajiny, čo sa týka obmedzenia výmeny, predstaviteľom, úradníkom a zamestnancom porovnateľného postavenia z iných členských krajín.
(iii)
budú mať nárok na rovnaké zaobchádzanie v otázkach cestovania, ako sa dostáva od členských krajín predstaviteľom, úradníkom a zamestnancom porovnateľného postavenia z iných členských krajín.
Článok 49: Uplatnenie tejto kapitoly
Každá členská krajina prijme na svojom území také opatrenia, aké budú v rámci jej legislatívy potrebné na uplatnenie princípov formulovaných v tejto kapitole, a bude Agentúru o týchto opatreniach podrobne informovať.
Článok 50: Vzdanie sa práv
Imunity, výnimky a privilégiá formulované v tejto kapitole sa udeľujú v záujme Agentúry a tá sa ich môže v rozsahu a za podmienok, ktoré si určí, vzdať. To platí iba pre prípady, keď nedôjde vzdaním sa práv k dotknutiu záujmov Agentúry. Agentúra zruší imunitu akéhokoľvek svojho zamestnanca v prípadoch, keď podľa jej názoru by imunita bránila uplatneniu zákona a keď ju možno zrušiť bez toho, aby pritom došlo k poškodeniu záujmov Agentúry.
KAPITOLA 8
VYSTÚPENIE, POZASTAVENIE ČLENSTVA A UKONČENIE ČINNOSTI
Článok 51: Vystúpenie
Po uplynutí troch rokov od okamihu, keď táto Konvencia nadobudla pre príslušného člena platnosť, môže každý člen z Agentúry vystúpiť tak, že svoj úmysel písomne oznámi hlavnej kancelárii Agentúry. Agentúra bude informovať Banku ako depozitára tejto Dohody o tom, že toto upozornenie dostala. Vystúpenie nadobudne platnosť do 90 dní odo dňa doručenia upozornenia Agentúre. Členská krajina od svojho úmyslu môže ustúpiť, pokiaľ však vystúpenie ešte nenadobudlo platnosť.
Článok 52: Pozastavenie členstva
a)
Pokiaľ člen nesplní záväzky vyplývajúce z tejto Dohody, môže Rada riaditeľov pozastaviť jeho členstvo, pokiaľ to odhlasuje väčšina jej členov reprezentujúcich väčšinu hlasov.
b)
Pokiaľ má člen pozastavené členstvo, nemá žiadne práva ustanovené touto Dohodou, s výnimkou práva vystúpiť a ostatných práv ustanovených v tejto kapitole a kapitole 9, ale podlieha naďalej všetkým svojim záväzkom a povinnostiam.
c)
Na účely určenia nároku alebo vhodnosti pre záruku alebo zabezpečenie podľa Kapitoly 3 alebo Dodatku I k tejto Dohode nebude sa s členom, ktorého členstvo bolo pozastavené, zaobchádzať ako s členom Agentúry.
d)
Člen, ktorého členstvo je pozastavené, stratí automaticky členstvo do roka odo dňa pozastavenia. Výnimku tvoria prípady, keď sa Rada správcov rozhodne predĺžiť obdobie pozastavenia členstva, alebo naopak obnoviť plnoprávne členstvo člena v Agentúre.
Článok 53: Práva a povinnosti štátov, ktorých členstvo končí
a)
Pokiaľ členstvo štátu končí, zostávajú štátu naďalej všetky povinnosti (včítane povinnosti finančnej účasti), ktoré podľa tejto Dohody nadobudli platnosť pred ukončením jeho členstva.
b)
Bez toho, aby porušila ustanovenia odseku (a), začne Agentúra so štátom rokovať o usporiadaní a vyporiadaní vzájomných nárokov a záväzkov. Každé takéto usporiadanie bude podliehať schváleniu Riaditeľskou radou.
Článok 54: Pozastavenie činnosti Agentúry
a)
Riaditeľská rada môže vždy, keď to bude považovať za odôvodnené, pozastaviť vydávanie záruk, a to na dobu určitú.
b)
V prípade núdze môže Riaditeľská rada pozastaviť všetku činnosť Agentúry na dobu neprevyšujúcu trvanie spomenutej núdzovej situácie, ale zároveň musí prijať opatrenia zabraňujúce poškodeniu záujmov Agentúry a tretích strán.
c)
Rozhodnutie pozastaviť činnosť nebude mať vplyv na povinnosti členov podľa tejto Dohody, na záväzky Agentúry voči držiteľom záruk, prípadne zabezpečenia, ani na tretie strany.
Článok 55: Likvidácia
a)
Rada správcov môže prostredníctvom osobitnej väčšiny rozhodnúť o ukončení činnosti a likvidácii Agentúry. Od tejto chvíle ukončí Agentúra až na ďalšie všetku svoju činnosť, s výnimkou speňaženia, uchovania a zachovania všetkých aktív a vyrovnania záväzkov. Až do konečného vyrovnania a rozdelenia aktív bude Agentúra existovať a všetky práva a povinnosti jej členov budú pokračovať a trvať v neskrátenej podobe.
b)
K rozdeleniu aktív nedôjde pred tým, než Agentúra vyrovná alebo zabezpečí všetky svoje záväzky k držiteľom záruk a ostatným veriteľom a než o takomto rozdelení rozhodne Rada správcov.
c)
Po splnení ustanovení predchádzajúcich odsekov Agentúra rozdelí zostávajúce aktíva medzi členov proporcionálne k podielu každého člena na upísanom kapitáli. Agentúra takisto rozdelí akékoľvek zvyšujúce aktíva Podpornej finančnej nadácie spomínanej v Dodatku I k tejto Dohode medzi jeho členov proporcionálne k podielu každého člena na podpore investícií. Žiaden člen nebude mať nárok na svoj podiel na aktívach Agentúry alebo Nadácie, pokiaľ nevyrovnal prípadné nároky Agentúry. Rozdelenie aktív sa vykoná v čase určenom Radou správcov a takým spôsobom, aký bude Rada správcov považovať za rovný a spravodlivý.
KAPITOLA 9
RIEŠENIE SPOROV
Článok 56: Interpretácia a použitie Konvencie
a)
Akýkoľvek problém súvisiaci s interpretáciou alebo použitím ustanovení tejto Dohody, ktorý vznikne medzi členom a Agentúrou alebo medzi členmi Agentúry, sa odovzdá na rozhodnutie Riaditeľskej rade. Každý člen, ktorého sa prerokúvaná záležitosť bezprostredne dotýka a ktorý zároveň nemá v Riaditeľskej rade vlastného zástupcu, môže vyslať na akékoľvek rokovanie, kde sa bude príslušná otázka prerokúvať, svojho zástupcu.
b)
Vo všetkých prípadoch, keď Riaditeľská rada vydá rozhodnutie v zmysle predchádzajúceho odseku (a), môže akýkoľvek člen požiadať o to, aby sa vecou zaoberala Rada správcov, ktorej rozhodnutie je potom konečné. Agentúra je viazaná rozhodnutím odvolania k Rade správcov, ale medzitým môže v potrebných otázkach konať podľa rozhodnutia Riaditeľskej rady.
Článok 57: Spory medzi Agentúrou a členmi
a)
Bez toho, aby sa tým narušila platnosť ustanovení Článku 56 a odseku (b) tohto článku, každý spor medzi Agentúrou na jednej strane a členskou krajinou alebo jej orgánom alebo štátom, ktorý prestal byť členom, alebo jeho orgánom na druhej strane sa vyrieši v súlade s postupom uvedeným v Dodatku II k tejto Dohode.
b)
Spory týkajúce sa nárokov Agentúry, na ktorú sa previedli veriteľské práva investora, sa vyriešia buď v súlade s (i) postupom uvedeným v Dodatku II tejto Dohody, alebo (ii) dohodou uzavretou medzi Agentúrou a príslušným členom a týkajúcou sa alternatívneho spôsobu alebo spôsobu vyriešenia takýchto sporov. V druhom prípade poslúži Dodatok II k tejto Dohode ako základ dohody, ktorú v každom jednotlivom prípade musí pred tým, než Agentúra na území príslušného člena začne príslušné kroky, potvrdiť osobitnou väčšinou Riaditeľská rada.
Článok 58: Spory s účasťou držiteľov záruk alebo zabezpečení
Každý spor súvisiaci so záručnou alebo zabezpečovacou zmluvou medzi jej účastníkmi sa predloží na arbitráž a na konečné rozhodnutie v súlade s takými podmienkami, ktoré sú uvedené alebo na ktoré je odkaz v záručnej alebo zabezpečovacej zmluve.
KAPITOLA 10
DOPLNKY
Článok 59: Doplnky Radou správcov
a)
Doplnky k tejto Dohode a jej Dodatkom môže schváliť trojpätinová väčšina správcov reprezentujúcich štyri pätiny celkového množstva hlasov, s tým, že:
(i)
akýkoľvek doplnok upravujúci právo na vystúpenie z Agentúry podľa článku 51 a obmedzenie pasív podľa odseku (d) Článku 8 bude vyžadovať súhlas všetkých správcov,
(ii)
akýkoľvek doplnok upravujúci schému spoločného krytia strát podľa Článkov 1 a 3 Dodatku I k tejto Dohode a majúci za následok zvýšenie záväzkov akéhokoľvek člena v súvislosti s touto úpravou bude vyžadovať súhlas správcov všetkých členov, ktorých sa to týka.
b)
Materiály A a B k tejto Dohode môže doplniť Rada správcov prostredníctvom osobitnej väčšiny.
c)
Pokiaľ akýkoľvek doplnok ovplyvní akékoľvek ustanovenie Dodatku I k tejto Dohode, bude celkové množstvo hlasov zahŕňať aj dodatočné hlasy pridelené na základe Článku 7 tohto Dodatku členom poskytujúcim podporu a krajinám, kde sa realizujú investície s podporou.
Článok 60: Postup
Akýkoľvek návrh na doplnenie tejto Dohody podaný členskou krajinou, riaditeľom alebo správcom sa predloží predsedovi Riaditeľskej rady, ktorý ho predloží Riaditeľskej rade. Pokiaľ navrhnutý doplnok Riaditeľská rada schváli, predloží sa ďalej na schválenie Rade správcov, v súlade s Článkom 59. Až doplnok formálne schváli Rada správcov, Agentúra to formálne oznámi všetkým svojim členom. Doplnky nadobudnú platnosť do 90 dní odo dňa doručenia formálneho oznámenia, s výnimkou prípadov, keď Rada správcov rozhodne inak.
KAPITOLA 11
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Článok 61: Nadobudnutie platnosti
a)
Túto Dohodu môžu podpísať všetci členovia Banky a Švajčiarsko. Dohoda podlieha ratifikácii, prijatiu alebo schváleniu členskými štátmi v súlade s ich ústavnými postupmi.
b)
Táto Dohoda nadobudne platnosť dňom, keď bude deponovaných najmenej 5 listín ratifikujúcich, prijímajúcich alebo schvaľujúcich Dohodu od signatárskych krajín spadajúcich do Kategórie 1 a najmenej 15 týchto listín od štátu spadajúcich do Kategórie 2; pritom musí upísaný kapitál tvoriť najmenej jednu tretinu celkového kapitálu Agentúry uvedeného v Článku 5.
c)
Pokiaľ štát deponuje listinu, v ktorej Dohodu ratifikuje, prijíma alebo schvaľuje, po tom, čo Dohoda už nadobudla platnosť, je preň Dohoda platná odo dňa, keď takúto listinu deponoval.
d)
Pokiaľ táto Dohoda nenadobudne platnosť do dvoch rokov, keď bola daná k dispozícii na podpísanie, zvolá prezident Banky konferenciu zainteresovaných krajín, ktorá rozhodne o ďalšom postupe.
Článok 62: Úvodné zasadanie
Len čo táto Dohoda nadobudne platnosť, zvolá prezident Banky jej úvodné zasadanie. Táto schôdzka sa bude konať v hlavnom sídle Agentúry čo najskôr odo dňa, keď Dohoda nadobudla platnosť, ale najneskôr do 60 dní.
Článok 63: Depozitár
Listiny týkajúce sa ratifikácie, prijatia alebo schválenia tejto Dohody a jej doplnkov budú ukladané v Banke, ktorá bude slúžiť ako depozitár tejto Dohody. Depozitár odovzdá overené kópie tejto Dohody členským štátom Banky a Švajčiarsku.
Článok 64: Registrácia
Depozitár zaregistruje túto Dohodu na Sekretariáte OSN v súlade s Článkom 102 Charty OSN a nariadeniami, ktoré v súlade s ňou prijalo Valné zhromaždenie OSN.
Článok 65: Oznamovanie
Depozitár bude informovať všetky signatárske štáty a pri nadobudnutí platnosti Dohody i Agentúru o nasledujúcich veciach:
a)
podpisoch na Dohode,
b)
uložení ratifikačných, prijímacích alebo schvaľovacích listín podľa článku 63,
c)
dátume, kedy v súlade s Článkom 61 Dohoda nadobudne platnosť,
d)
výnimkách z územnej platnosti podľa Článku 66,
e)
vystúpení člena z Agentúry podľa Článku 51.
Článok 66: Územná platnosť
Táto Dohoda platí na všetkých územiach pod jurisdikciou člena, včítane území, za ktorých medzinárodné vzťahy člen zodpovedá, s výnimkou území, ktorých zoznam člen písomne odovzdá pri deponovaní ratifikačných, prijímacích alebo schvaľovacích listín, alebo kedykoľvek potom.
Článok 67: Periodické kontroly
a)
Rada správcov bude podnikať periodické súhrnné kontroly činnosti Agentúry a jej výsledkov, ktorých cieľom bude zavedenie prípadných zmien slúžiacich na posilnenie schopnosti Agentúry plniť určené ciele.
b)
K prvej tejto kontrole dôjde po piatich rokoch od dátumu nadobudnutia platnosti Dohody. Doby konania ďalších kontrol určí Rada správcov.
Spísané v Soule, v jedinom vyhotovení, ktoré bude uložené v archíve Medzinárodnej banky pre obnovu a rozvoj, ktorá svojím podpisom potvrdila svoj súhlas s plnením funkcií, ktorými je v rámci tejto Konvencie poverená.
DODATOK I
ZÁRUKY ZA INVESTÍCIE S FINANČNOU PODPOROU PODĽA ČLÁNKU 24
Článok 1: Finančná podpora
a)
Akýkoľvek člen môže podporiť záruky na investíciu realizovanú investormi akejkoľvek štátnej príslušnosti alebo dokonca príslušníkmi niekoľkých štátov.
b)
Podľa ustanovení odsekov (b) a (c) Článku 3 tohto Dodatku sa bude každý podporujúci člen spolu s ostatnými podporujúcimi členmi podieľať na stratách vznikajúcich zo záruk na podporované investície, pokiaľ tieto straty nedokáže vyrovnať Finančná podporná nadácia, o ktorej sa hovorí v Článku 2, a to proporcionálne k tomu, aký je podiel finančných záväzkov plynúcich z ním podporovaných investícií na celkovom množstve finančných záväzkov plynúcich z investícií podporovaných všetkými podporujúcimi členmi.
c)
Pri rozhodovaní o zárukách poskytovaných v rámci tohto Dodatku bude Agentúra brať do úvahy to, či je podporujúci člen v postavení, ktoré mu umožňuje plniť záväzky v rámci tohto Dodatku, a bude uprednostňovať investície, ktoré zároveň podporuje i zúčastnená hostiteľská krajina.
d)
Agentúra bude periodicky konzultovať s podporujúcimi členmi otázky spojené s jej činnosťou v rámci tohto Dodatku.
Článok 2: Finančná podporná nadácia
a)
Poistné prémie a ďalšie príjmy plynúce z poskytovania záruk na podporované investície, i z investovania poistných prémií a príjmov, sa budú ukladať na osobitný účet, ktorý bude mať názov Finančná podporná nadácia.
b)
Všetky administratívne výdavky a platby plynúce z nárokov uplatňovaných na základe záruk poskytovaných v rámci tohto Dodatku sa budú uhrádzať z Finančnej podpornej nadácie.
c)
Aktíva Finančnej podpornej nadácie sa budú udržiavať a spravovať na spoločnom účte podporujúcich členov a budú oddelené od aktív Agentúry.
Článok 3: Vyzvanie podporujúcich členov na úhradu
a)
V prípade, že Agentúra je povinná splatiť na základe straty utrpenej v rámci podporovanej záruky určitú sumu, a pokiaľ túto sumu nemôžu aktíva Finančnej podpornej nadácie pokryť, vyzve Agentúra každého podporujúceho člena, aby zaplatil príslušný podiel do nadácie, ktorého výška sa určí v súlade s odsekom (b) Článku 1 tohto Dodatku.
b)
Žiaden člen nebude musieť na základe výzvy podľa predchádzajúceho článku nič platiť, pokiaľ by v dôsledku jeho platby celkový súčet všetkých platieb tohto člena prevýšil celkovú sumu záruk kryjúcich investície podporované týmto členom.
c)
Po vypršaní akejkoľvek záruky kryjúcej investíciu podporovanú členom sa pasíva tohto člena znížia o sumu ekvivalentnú výške tejto sumy. Takéto pasíva sa takisto znížia na základe pomernosti v prípadoch, že Agentúra uskutoční platbu v prospech podporovanej investície. Inak budú naďalej pokračovať až do vypršania všetkých záruk na podporované investície, ktoré plynú v čase takejto platby.
d)
Pokiaľ člen nebude na základe ustanovení odsekov (b) a (c) povinný na výzvu uhradiť príslušnú sumu alebo pokiaľ niektorý podporujúci člen včas neuhradí alebo vôbec neuhradí sumu, na ktorej zaplatenie sa vyzval, o tieto sumy sa úmerne podelia ostatní podporujúci členovia. Povinnosť členov na úhradu na výzvu v zmysle tohto článku podlieha obmedzeniam určeným v odsekoch (b) a (c).
e)
Každá platba, ktorú na výzvu uhradí podporujúci člen v súlade s týmto článkom, sa vykoná čo najskôr a vo voľne použiteľnej mene.
Článok 4: Ohodnocovanie mien a náhrad
Ustanovenia týkajúce sa ohodnocovania mien a náhrad obsiahnuté v tejto Dohode s ohľadom na kapitálové úpisy sa mutatis mutandis použijú aj na sumy zaplatené členmi za účelom podporovania investícií.
Článok 5: Zabezpečenie
a)
Agentúra môže za podmienok uvedených v Článku 1 tohto Dodatku poskytnúť zabezpečenie svojmu členovi, jeho inštitúcii, regionálnej agentúre definovanej v odseku (a) Článku 20 tejto Dohody, alebo súkromnému poisťovateľovi v niektorej z členských krajín. Na zabezpečenie poskytované v rámci tohto Dodatku sa budú mutatis mutandis vzťahovať ustanovenia tohto Dodatku týkajúce sa záruk a Článkov 20 a 21 tejto Dohody.
b)
Agentúra môže získať zabezpečenie pre investície, za ktoré ručí v rámci tohto Dodatku a náklady na takéto zabezpečenie bude kryť z Finančného podporného fondu. Riaditeľská rada môže rozhodnúť, či a v akom rozsahu možno na konto získaného zabezpečenia znížiť záväzok týkajúci sa spoločného krytia strát u podporujúcich členov, o ktorom sa hovorí v odseku (b) Článku 1 tohto Dodatku.
Článok 6: Princípy činnosti
Bez toho, aby sa tým narušili ustanovenia tohto Dodatku, platia pre záruky na podporované investície mutatis mutandis tie isté ustanovenia, ktoré sú vzhľadom na poskytovanie záruk uvedené v Kapitole 3 a Kapitole 4 tejto Dohody, s tou výnimkou, že (i) takéto investície majú nárok na podporu, pokiaľ sa realizujú na území akéhokoľvek, ale najmä rozvojového, člena a zúčastňuje sa na nich investor alebo investori, ktorí spĺňajú podmienky uvedené v odseku (a) Článku 1 tohto Dodatku, alebo (ii) Agentúra vzhľadom na svoje aktíva nebude znášať žiadne záväzky za záruky alebo zabezpečenia poskytnuté v rámci tohto Dodatku a každá záručná alebo zabezpečovacia zmluva túto skutočnosť výslovne uvedie.
Článok 7: Hlasovanie
Pri rozhodnutiach týkajúcich sa podporovaných investícií bude mať každý podporujúci člen jeden hlas navyše za každých 10 000 jednotiek SDR záruky alebo zabezpečenia, ktoré podporuje, a každá krajina, v ktorej sa podporovaná investícia bude realizovať, bude mať jeden hlas navyše za každých 10 000 jednotiek SDR záruky alebo zabezpečenia akejkoľvek podporovanej investície, ktorej je hostiteľom. Tieto hlasy navyše budú platiť iba pri hlasovaniach týkajúcich sa podporovaných investícií a pri určení počtu hlasov u jednotlivých členov sa inak na ne nebude brať zreteľ.
DODATOK II
RIEŠENIE SPOROV MEDZI ČLENOM A AGENTÚROU PODĽA ČLÁNKU 57
Článok 1: Platnosť Dodatku
Všetky spory v rámci Článku 57 tejto Dohody sa budú riešiť v súlade s postupom uvedeným v tomto Dodatku, s výnimkou prípadov, keď Agentúra uzavrela zmluvy s členom podľa odseku (b) (ii) Článku 57.
Článok 2: Vyjednávanie
Strany v spore v rámci tohto Dodatku sa pokúsia tento spor vyriešiť rokovaním, než sa uchýlia k zmierovaciemu alebo arbitrážnemu riešeniu. Pokiaľ strany nedosiahnu dohodu do 120 dní odo dňa žiadosti o začatie rokovania, bude sa rokovanie považovať za neúčinné a jeho prostriedky za vyčerpané.
Článok 3: Zmier
a)
Pokiaľ nedôjde k vyriešeniu sporu rokovaním, môže každá strana predložiť takýto spor na arbitráž v súlade s ustanoveniami Článku 4 tohto Dodatku, ale obe strany takisto majú možnosť uchýliť sa k zmierovaciemu konaniu, o ktorom sa hovorí v tomto článku.
b)
Dohoda o voľbe zmierovacieho postupu uvedie sporný problém, požiadavky oboch strán na jeho vyriešenie a meno zmierovacieho úradníka, pokiaľ je k dispozícii. Pokiaľ sa strany nedohodnú na zmierovateľovi, môžu spoločne požiadať o jeho vymenovanie buď generálneho tajomníka Medzinárodného strediska pre riešenie investičných sporov (ICSID), alebo predsedu Medzinárodného súdneho dvora. Zmierovacie riešenie končí, pokiaľ nebol zmierovateľ vymenovaný do 90 dní od uzavretia dohody o voľbe zmierovacieho postupu.
c)
Pokiaľ sa v tomto Dodatku výslovne neustanovuje inak alebo pokiaľ sa obe strany nedohodnú, zmierovateľ určí pravidlá pre zmierovacie konanie a v tomto ohľade sa bude riadiť pravidlami prijatými Dohodou o riešení investičných sporov medzi štátmi a príslušníkmi iných štátov.
d)
Obe strany budú dobromyseľne spolupracovať so zmierovateľom a najmä mu poskytnú všetku dokumentáciu a všetky informácie, ktoré mu pomôžu pri výkone jeho funkcie. Budú o jeho odporúčaniach veľmi vážne uvažovať.
e)
Pokiaľ sa strany nedohodnú inak, predloží zmierovateľ v čase nepresahujúcom 180 dní odo dňa svojho vymenovania stranám správu zhŕňajúcu výsledky jeho snáh vymedzujúce predmety sporu strán a predkladajúce návrhy na ich riešenie.
f)
Každá strana do 60 dní po tom, čo dostane správu, vyjadrí písomne svoje stanoviská k tejto správe a zašle ich druhej strane.
g)
Žiadna strana zúčastňujúca sa na zmierovacom konaní nebude mať právo uchýliť sa na arbitráž, pokiaľ:
(i)
zmierovateľ predloží svoju správu v lehote určenej v odseku (e),
(ii)
strany prijmú všetky návrhy obsiahnuté v správe do 60 dní od jej dôjdenia,
(iii)
strany po výmene názorov na správu sa dohodnú na riešení všetkých predmetov sporu do 60 dní po tom, čo dostanú správu zmierovateľa,
(iv)
strana vyjadrí svoje názory na správu podľa ustanovenia obsiahnutého v odseku (f).
h)
Pokiaľ sa strany nedohodnú inak, honorár zmierovateľa sa určí na základe sadzieb platných pre zmierovacie konanie ICSID. Honorár a ďalšie náklady na zmierovacie konanie budú znášať rovnakým dielom obe strany. Každá strana si bude uhrádzať svoje vlastné náklady.
Článok 4: Arbitráž
a)
Arbitrážne konanie sa začne upozornením strany žiadajúcej o arbitráž (žalobcom) adresovaným ďalšej strane alebo ďalším stranám v spore (žalovaný). Upozornenie bude charakterizovať povahu sporu, návrh riešenia a meno arbitra vymenovaného žalobcom. Žalovaná strana do 30 dní odo dňa doručenia upozornenia oznámi žalobcovi meno arbitra, ktorého zvolila. Do 30 dní od dňa vymenovania druhého arbitra obe strany vyberú tretieho arbitra, ktorý bude fungovať ako predseda arbitrážneho tribunálu (ďalej tribunál).
b)
Pokiaľ sa tribunál neustanoví do 60 dní odo dňa upozornenia, neurčeného arbitra alebo predsedu vymenuje na spoločnú žiadosť strán generálny tajomník ICSID. Pokiaľ strany spoločnú žiadosť nepodajú alebo pokiaľ generálny tajomník nevymenuje príslušnú osobu do 30 dní od podania žiadosti, každá strana sa môže obrátiť so žiadosťou o vymenovanie na predsedu Medzinárodného súdneho dvora.
c)
Žiadna strana nebude mať právo zmeniť arbitra, ktorého vymenovala, len čo začne vypočúvanie vo veci sporu. Pokiaľ akýkoľvek arbiter (včítane predsedu tribunálu) predloží svoju rezignáciu, zomrie, alebo nebude schopný výkonu funkcie, bude jeho následník vymenovaný rovnakým spôsobom ako jeho predchodca a takýto následník bude mať rovnaké práva a povinnosti, ako osoba, na ktorej miesto nastúpil.
d)
Tribunál sa zíde po prvý raz v čase a na mieste určenom predsedom. Následné schôdzky určuje tribunál dohodou všetkých členov.
e)
Pokiaľ tento Dodatok neustanovuje inak alebo pokiaľ sa strany nedohodnú inak, tribunál určí svoj postup a bude v tomto ohľade vedený arbitrážnymi pravidlami prijatými podľa Dohody o riešení investičných sporov medzi štátmi a príslušníkmi iných štátov.
f)
Tribunál bude posudzovať svoju vlastnú kompetenciu s výnimkou prípadov, keď je pred tribunálom vznesená námietka v tom zmysle, že spor spadá do právomoci a jurisdikcie Riaditeľskej rady alebo Rady správcov podľa Článku 56 alebo do právomoci súdneho alebo arbitrážneho orgánu určeného dohodou v zmysle Článku 1 tohto Dodatku. Pokiaľ tribunál predpokladá, že je námietka oprávnená, predloží ju Riaditeľskej rade, Rade správcov alebo príslušnému orgánu, a arbitrážne konanie sa pozastaví až dovtedy, než sa vo veci dosiahne pre tribunál záväzné rozhodnutie.
g)
Tribunál bude v akomkoľvek spore v rámci tohto Dodatku uplatňovať ustanovenia tejto Konvencie, akéhokoľvek relevantného dokumentu formulujúceho dohodu oboch strán, podzákonov a nariadení Agentúry, príslušných nariadení medzinárodného práva, miestneho práva zúčastneného člena a takisto príslušných ustanovení investičného kontraktu, pokiaľ sa v ňom tieto nachádzajú. Bez toho, aby sa tým narušili ustanovenia tejto Dohody, môže tribunál vydať vo veci sporu rozhodnutie ex aequo et bono, ak s tým Agentúra a zúčastnený člen súhlasia. Tribunál nesmie vydať rozhodnutie non liquet s tým, že zákon je nejasný alebo o danom probléme nehovorí.
h)
Tribunál poskytne spravodlivé vypočutie všetkým stranám. Všetky uznesenia tribunálu budú založené na schválení väčšinou jeho členov a budú uvádzať dôvody, ktoré k nim viedli. Vyjadrenie tribunálu bude písomné, podpísané najmenej dvoma arbitrami a každá strana dostane jeho kópiu. Vyjadrenie bude konečné, pre strany záväzné a nebude sa naň vzťahovať možnosť odvolania, anulovania alebo revízie.
i)
Pokiaľ medzi stranami vznikne spor v otázke významu alebo rozsahu rozhodnutia tribunálu, môže každá strana písomnou žiadosťou adresovanou predsedovi tribunálu, ktorý rozhodnutie vydal, do 60 dní od vydania rozhodnutia požiadať o jeho vysvetlenie a interpretáciu. Pokiaľ to bude možné, odovzdá predseda žiadosť tribunálu, ktorý rozhodnutie vydal, a do 60 dní od dôjdenia žiadosti tribunál zvolá. Pokiaľ tento postup nebude možný, zostaví sa v súlade s ustanoveniami odsekov (a) až (d) tribunál nový. Tribunál môže výkon rozhodnutia pozastaviť až do svojho rozhodnutia v otázke požadovaného vysvetlenia.
j)
Každý člen bude požadovať rozhodnutie vydané v súlade s týmto článkom za záväzné a na jeho území uplatniteľné tak, akoby išlo o výrok súdu tohto člena. Výkon rozhodnutia sa bude spravovať zákonmi platnými pre výkon súdnych verdiktov v štáte, na ktorého území sa má rozhodnutie vykonať, a nebude porušovať platný zákon vzťahujúci sa na imunitu pred výkonom rozhodnutia.
k)
Pokiaľ sa strany nedohodnú inak, budú honoráre a požitky vyplatené arbitrom určené na základe sadzieb platných pre arbitráže ICSID. Každá strana bude uhrádzať svoje vlastné náklady spojené s arbitrážnym konaním. Náklady tribunálu budú znášať rovnakým dielom obe strany, s výnimkou prípadov, keď tribunál rozhodne inak. O akejkoľvek otázke týkajúcej sa rozdelenia nákladov tribunálu, prípadne o postupe pri úhrade takýchto nákladov rozhodne tribunál.
Článok 5: Doručovanie
Oznámenia súvisiace s akýmikoľvek krokmi v rámci tohto Dodatku budú písomné. Oznámenie bude podávať Agentúra orgánu vymenovanému zúčastneným členom podľa Článku 38 tejto Konvencie, zatiaľ čo zúčastnený člen bude oznámenie podávať Agentúre na adresu jej hlavnej kancelárie.
MATERIÁL A
Členstvo a upísaný kapitál
Kategória 1
Štát Počet akcií Upísaný kapitál
(mil. SDR)   
Austrália 1,713 17.13
Rakúsko 775 7.75
Belgicko 2,030 20.30
Kanada 2,965 29.65
Dánsko 718 7.18
Fínsko 600 6.00
Francúzsko 4,860 48.60
SRN 5,071 50.71
Island 90 0.90
Írsko 369 3.69
Taliansko 2,820 28.20
Japonsko 5,095 50.95
Luxembursko 116 1.16
Holandsko 2,169 21.69
Nový Zéland 513 5.13
Nórsko 699 6.99
Juhoafrická republika 943 9.43
Švédsko 1,049 10.49
Švajčiarsko 1,500 15.00
Veľká Británia 4,860 48.60
USA 20,519 205.19
  59,473 594.73
Kategória 2
(Na účely tejto Konvencie sú do Kategórie 2 rozvojové krajiny)
Štát Počet akcií Upísaný kapitál (mil. SDR)
Afganistan 118 1.18
Alžírsko 649 6.49
Antigua a Barbuda 50 0.50
Argentína 1,254 12.54
Bahamy 100 1.00
Bahrajn 77 0.77
Bangladéš 340 3.40
Barbados 68 0.68
Belize 50 0.50
Benin 61 0.61
Bhután 50 0.50
Bolívia 125 1.25
Botswana 50 0.50
Brazília 1,479 14.79
Bourkina Fasso 61 0.61
Barma 178 1.78
Burundi 74 0.74
Kamerun 107 1.07
Ostrovy Zeleného mysu 50 0.50
Stredoafrická rep. 60 0.60
Čad 60 0.60
Chile 485 4.85
Čína 3,138 31.38
Kolumbia 437 4.37
Komory 50 0.50
Konžská ľud. rep. 65 0.65
Kostarika 117 1.17
Cyprus 104 1.04
Džibuti 50 0.50
Dominika 50 0.50
Dominikáska rep. 147 1.47
Ecuádor 182 1.82
Egyptská arabská rep. 459 4.59
Salvador 122 1.22
Rovníková Guinea 50 0.50
Etiópia 70 0.70
Fidži 71 0.71
Gabun 96 0.96
Gambia 50 0.50
Ghana 245 2.45
Grécko 280 2.80
Grenada 50 0.50
Guatemala 140 1.40
Guinea 91 0.91
Guinea-Bissau 50 0.50
Guayana 84 0.84
Haiti 75 0.75
Honduras 101 1.01
Maďarsko 564 5.64
India 3,048 30.48
Indonézia 1,049 10.49
Iránska islamská rep. 1,659 16.59
Irak 350 3.50
Izrael 474 4.74
Pobrežie slonoviny 176 1.76
Jamajka 181 1.81
Jordánsko 97 0.97
Demokratická Kampučia 93 0.93
Keňa 172 1.72
Južná Kórea 449 4.49
Kuvajt 930 9.30
Laoská ľud. dem. rep. 60 0.60
Libanon 142 1.42
Lesotho 50 0.50
Libéria 84 0.84
Líbyjská arab. džamah. 549 5.49
Madagaskar 100 1.00
Malawi 77 0.77
Malajzia 579 5.79
Maledivy 50 0.50
Malta 75 0.75
Mali 81 0.81
Mauretánia 63 0.63
Maurítius 87 0.87
Mexiko 1,192 11.92
Maroko 348 3.48
Mozambik 97 0.97
Nepál 69 0.69
Nicaragua 102 1.02
Niger 62 0.62
Nigéria 844 8.44
Omán 94 0.94
Pakistan 660 6.60
Panama 131 1.31
Papua - Nová Guinea 96 0.96
Paraguaj 80 0.80
Peru 373 3.73
Filipíny 484 4.84
Portugalsko 382 3.82
Katar 137 1.37
Rumunsko 555 5.55
Rwanda 75 0.75
St. Christopher a Nevis 50 0.50
St. Lucia 50 0.50
St. Vincent 50 0.50
Sv. Tomáš a Principov ostrov 50 0.50
Saudská Arábia 3,137 31.37
Senegal 145 1.45
Seychelly 50 0.50
Sierra Leone 75 0.75
Singapur 154 1.54
Šalamúnove ostrovy 50 0.50
Somálsko 78 0.78
Španielsko 1,285 12.85
Srí Lanka 271 2.71
Sudán 206 2.06
Surinam 82 0.82
Sýrska arabská rep. 168 1.68
Svazijsko 58 0.58
Tanzánia 141 1.41
Thajsko 421 4.21
Togo 77 0.77
Trinidad a Tobago 203 2.03
Tunisko 156 1.56
Turecko 462 4.62
Spojené arabské emiráty 372 3.72
Uganda 132 1.32
Uruguaj 202 2.02
Vanuatu 50 0.50
Venezuela 1,427 14.27
Vietnam 220 2.20
Západná Samoa 50 0.50
Jemenská arabská rep. 67 0.67
Jemenská ľud. dem. rep. 115 1.15
Juhoslávia 635 6.35
Zair 338 3.38
Zambia 318 3.18
Zimbabwe 236 2.36
40,527 405.27
Spolu 100,000 1.000.000
MATERIÁL B
Voľby riaditeľov
1. Kandidátov na úrad riaditeľa vymenujú správcovia. Každý správca môže navrhnúť iba jedného kandidáta.
2. Voľbu riaditeľov vykonajú tajným hlasovaním správcovia.
3. Pri hlasovaní odovzdá správca pre svojho kandidáta všetky hlasy, ktoré má jeho členská krajina na základe odseku (a) Článku 40 pridelené.
4. Štvrtina celkového počtu riaditeľov sa bude voliť osobitne, po jednom pre každého správcu reprezentujúceho členské štáty s najvyšším počtom akcií. Pokiaľ nie je celkový počet riaditeľov deliteľný štyrmi, počet takto zvolených riaditeľov sa bude rovnať jednej štvrtine najbližšieho nižšieho čísla deliteľného štyrmi.
5. Zostávajúcich riaditeľov zvolia ostatní správcovia v súlade s ustanoveniami odsekov 6 až 11 tohto materiálu.
6. Pokiaľ sa počet kandidátov rovná počtu riaditeľov, ktorí majú byť ešte zvolení, všetci kandidáti budú zvolení v prvom kole; výnimku tvoria kandidáti, ktorí nedostanú minimálne percento z celkového počtu hlasov, ktoré určí Rada správcov, pokiaľ zároveň ktorýkoľvek z kandidátov dostane viac, než je maximálne percento celkového počtu hlasov, ktoré určí rada.
7. Pokiaľ počet kandidátov prevyšuje počet voľných riaditeľských miest, budú zvolení kandidáti, ktorí získali najvyšší počet hlasov, s výnimkou prípadov, keď kandidát nezíska minimálne percento celkového počtu hlasov určené Radou správcov.
8. Pokiaľ nie sú všetci títo zostávajúci riaditelia zvolení v prvom kole, bude sa konať druhé kolo. Kandidát alebo kandidáti nezvolení v prvom kole sa môžu opäť zúčastniť na druhom kole.
9. V druhom kole sa hlasovanie obmedzí na (i) správcov, ktorí v prvom kole hlasovali pre nezvoleného kandidáta, (ii) správcov, ktorí v prvom kole hlasovali pre kandidáta, ktorý už dostal maximálne percento celkového počtu hlasov určené Radou správcov už predtým, než sa započítali ich hlasy.
10. Pri určovaní, keď daný kandidát dostal viac ako maximálne percento hlasov, sa najprv počíta hlasovanie správcu reprezentujúceho najvyšší počet hlasov. Po ňom nasleduje správca reprezentujúci druhý najvyšší počet hlasov, tretí atď., dokiaľ sa nedosiahne požadované percento.
11. Pokiaľ nie sú v druhom kole zvolení všetci zostávajúci riaditelia, budú sa na tom istom princípe usporadúvať ďalšie kolá, dokiaľ nie sú zvolení všetci riaditelia. Výnimku tvorí prípad, keď zostáva zvoliť iba jedného riaditeľa. Ten môže byť zvolený prostou väčšinou zostávajúcich hlasov a platí, že boli pre neho odovzdané všetky tieto zostávajúce hlasy.
*)
Tu sa uverejňujú slovenské preklady.
*)
od 27. 4. 1988 bol schválený základný kapitál zvýšený na 1 420 500 akcií.
*)
Časť 6 doplnená po zmene Dohody, ktorá nadobudla platnosť 17. decembrom 1965.
*)
Zmena zo 16. 2. 1989 boli štyri pätiny nahradené 85 %.
*)
3. septembra bol menovitý kapitál zvýšený na $ 110 000 000 rozdelených na 110 000 akcií po $ 1000. 2. novembra 1977 bol menovitý kapitál ďalej zvýšený na $ 650 000 000, rozdelených na 650 000 akcií po $ 1.000. 26. decembra 1985 bol autorizovaný kapitál zvýšený na $ 1 300 000 000 rozdelených na 1 300 000 akcií po $ 1000.
*)
Pôvodný text:
(a) Korporácia nebude svoje financovanie vykonávať formou investícií základného kapitálu. Korporácia môže investovať svoje fondy takou formou alebo formami, ktoré bude považovať za vhodné za daných okolností, včítane (ale bez obmedzenia) investícií, ktorých držiteľ má právo podieľať sa na výťažku a právo upísať akciový kapitál alebo investíciu previesť na
(b) Korporácia sama nemá právo upísať alebo zmeniť investície na akciový kapitál.
**)
Pôvodný text:
(iv) Korporácia nebude preberať zodpovednosť za riadenie ktoréhokoľvek podniku, do ktorého investovala.
*)
Posledná klauzula doplnená v novele platnej od 1. septembra 1965.
*)
Pôvodný text obsahoval toto: Korporácia si nebude požičiavať od Banky a nebude Banke požičiavať.
*)
Medzinárodná banka pre obnovu a rozvoj.
*)
V US dolároch v hodnote, ktorú mal US dolár k 1. januáru 1960.
x)
Kvótu Dánska určí Fond, len čo dánska vláda vyhlási svoju ochotu podpísať túto Dohodu, ale ešte predtým, než dôjde k podpisu.