Predpis bol zrušený predpisom 10/2004 Z. z.

539/1992 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 31.12.1992 do 29.02.2004

539
ZÁKON
zo 4. novembra 1992
o puncovníctve a skúšaní drahých kovov (puncový zákon)
Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIE
HLAVA I
§ 1
Predmet úpravy
Zákon upravuje
a)
puncovníctvo a skúšanie drahých kovov,
b)
práva a povinnosti právnických a fyzických osôb, ktoré vyrábajú, predávajú alebo inak uvádzajú na trh výrobky z drahých kovov.
Vymedzenie pojmov
§ 2
Drahé kovy
Drahými kovmi sú na účely tohto zákona zlato, striebro, platina, paládium, irídium, ródium, ruténium a osmium.
§ 3
Výrobky z drahých kovov
(1)
Za výrobky z drahých kovov sa na účely tohto zákona považujú
a)
klenotnícke, bižutérne, medailárske a iné zlatnícke a striebornícke výrobky zo zliatin zlata, striebra alebo platiny, ktoré možno kombinovať s prírodnými alebo syntetickými kameňmi, perlami, smaltom, korálmi, sklom a inými nekovovými materiálmi (ďalej len „tovar“),
b)
zliatiny a polotovary z drahých kovov (ďalej len „klenotnícke zliatiny“) určené pre výrobu a opravy tovaru,
c)
zliatiny z drahých kovov používané v starostlivosti o chrup (ďalej len „dentálne drahé kovy“),
d)
česko-slovenské mince z drahých kovov vydávané v súlade s osobitným právnym predpisom1) (ďalej len „česko-slovenské mince“),
e)
lístkové zlato a striebro.
(2)
Za tovar sa na účely tohto zákona nepovažujú
a)
výrobky zo zlata s rýdzosťou nižšou ako 333/1000,
b)
výrobky zo striebra s rýdzosťou nižšou ako 500/1000,
c)
výrobky z platiny s rýdzosťou nižšou ako 800/1000,
d)
prístroje, nástroje a iné predmety z drahých kovov určené na technické, vedecké, laboratórne, vyučovacie alebo obdobné účely, bez ohľadu na ich rýdzosť.
(3)
Tovar je dovolené v tuzemsku vyrábať alebo zo zahraničia na obchodovanie v tuzemsku dovážať, len pokiaľ má zákonnú rýdzosť ustanovenú týmto zákonom (§ 5).
§ 4
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
tuzemským tovarom tovar vyrobený v tuzemsku po nadobudnutí účinnosti tohto zákona včítane tovaru, ktorý vznikol podstatnou úpravou iného tovaru,
b)
cudzím tovarom tovar dovezený zo zahraničia po nadobudnutí účinnosti tohto zákona podnikateľom,2) ktorého predmet podnikania zahŕňa obchodovanie s výrobkami z drahých kovov (ďalej len „obchodník“),
c)
starým tovarom tovar, ktorý neprešiel tuzemskou puncovou kontrolou,
d)
starožitným tovarom starý tovar, ktorý má umeleckú alebo kultúrno-historickú hodnotu,
e)
opraveným tovarom úradne označený tovar, pri ktorom sa musí pri oprave vymeniť súčasť označená puncovou značkou, alebo pri ktorom pri oprave musí byť puncová značka poškodená a majiteľ požaduje opravu včítane úradného označenia,
f)
registrovanou zliatinou klenotnícka zliatina, ktorá je zapísaná v zozname registrovaných zliatin (§ 49),
g)
výrobcom podnikateľ,2) ktorého predmet podnikania zahŕňa výrobu alebo opravu tovaru, výrobu alebo spracovanie klenotníckych zliatin, česko-slovenských mincí alebo dentálnych drahých kovov,
h)
obchodovaním predaj včítane obstarania predaja, nákup za účelom ďalšieho predaja a predaj použitého tovaru.
§ 5
Zákonné rýdzosti
(1)
Rýdzosť znamená pomerný hmotnostný obsah drahého kovu v zliatine vyjadrený v tisícinách (1/1000), takže rýdzi kov má rýdzosť 1000/1000. Zákonnými rýdzosťami sú
a) pre zlaty tovar
&nbsp rýdzosť č. 1 986/1000
rýdzosť č. 2 900/1000
rýdzosť č. 3 750/1000
rýdzosť č. 4 585/1000
b) pre strieborný tovar
&nbsp rýdzost č. 1 959/1000
rýdzosť č. 2 925/1000
rýdzosť č. 3 900/1000
rýdzosť č. 4 835/1000
rýdzosť č. 5 800/1000
c) pre platinový tovar
&nbsp rýdzost č. 1 950/1000
rýdzosť č. 2 900/1000
rýdzosť č. 3 850/1000
rýdzosť č. 4 800/1000.
(2)
Rýdzosť 583/1000 pri zlatom cudzom tovare a rýdzosť 580/1000 pri zlatom starom tovare sa považuje za najnižšiu zákonnú rýdzosť.
HLAVA II
§ 6
Orgány puncovníctva a skúšania drahých kovov
Štátnu správu na úseku puncovníctva a skúšania drahých kovov vykonávajú orgány štátnej správy republík určené zákonom Českej národnej rady alebo zákonom Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „puncové úrady“).
§ 7
Úlohou orgánov puncovníctva a skúšania drahých kovov je
a)
vykonávať puncovú kontrolu (§ 8), puncovú inšpekciu (§ 41) a súvisiace činnosti,
b)
overovať alebo inak zisťovať rýdzosť výrobkov alebo iných vecí z drahých kovov (§ 33),
c)
nakladať s tovarom, ktorý štát nadobudol podľa osobitných predpisov3) alebo medzinárodných zmlúv,
d)
vykonávať na vyžiadanie expertnú činnosť v odbore puncovníctva, skúšania a analytickej chémie drahých kovov a hospodárenia s drahými kovmi a vyjadrovať sa k návrhom česko-slovenských technických noriem v odbore skúšania a analytickej chémie drahých kovov,
e)
plniť ďalšie úlohy podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov.
DRUHÁ ČASŤ
PUNCOVÁ KONTROLA
HLAVA I
Predmet a rozsah puncovej kontroly
§ 8
Puncová kontrola spočíva v zistení a overení rýdzosti a predpísaného stavu tovaru, ktoré sú ustanovené týmto zákonom. Výsledkom puncovej kontroly je úradné označenie tovaru puncovou značkou príslušnej zákonnej rýdzosti (ďalej len „puncová značka“) alebo iným spôsobom ustanoveným týmto zákonom alebo jeho rozbitie (§ 22 ods. 1).
§ 9
(1)
Povinnej puncovej kontrole, pokiaľ nie je ďalej ustanovené inak (§ 27), podlieha
a)
tuzemský a cudzí tovar určený na obchodovanie v tuzemsku,
b)
starý tovar v prípade, že má byť predmetom obchodovania,
c)
opravený tovar.
(2)
Ostatný starý tovar možno predložiť na puncovú kontrolu.
HLAVA II
Skúšanie tovaru
§ 10
Tuzemský tovar
(1)
Tuzemský tovar predkladá výrobca na puncovú kontrolu kompletný, vyčistený a v takom stave, aby sa mohol skúšať a označovať bez neprimeranej manipulácie. Tovar musí byť do tej miery dohotovený, aby po jeho označení nemohla byť puncová značka poškodená, zmenená alebo odstránená.
(2)
Výrobca je povinný pri predložení oznámiť druh, hmotnosť, počet kusov a rýdzosť tuzemského tovaru. Ak je tuzemský tovar vyrobený z inej než registrovanej zliatiny, je výrobca povinný pri predložení takisto oznámiť druh a množstvo použitých kovov.
(3)
Tuzemský tovar musí byť zhotovený tak, aby sa mohol označiť vyrazením puncovej značky, pokiaľ sa výrobca nedohodne a puncovým úradom výnimočne inak.
(4)
Predložený tuzemský tovar musí výrobca označiť pridelenou výrobnou značkou (§ 46) na mieste, ktoré určí puncový úrad, a to takým spôsobom, aby sa vedľa nej mohla vyraziť puncová značka.
§ 11
Cudzí tovar
(1)
Cudzí tovar predkladá na puncovú kontrolu obchodník, ktorý ho doviezol, spolu s rozhodnutím v colnom konaní o prepustenie cudzieho tovaru do voľného obehu.4)
(2)
Obchodník je povinný predložiť cudzí tovar na puncovú kontrolu najneskôr do 30 dní od právoplatnosti rozhodnutia uvedeného v odseku 1.
(3)
Ustanovenia § 10 ods. 1 až 3 platia pre predkladanie cudzieho tovaru obdobne.
§ 12
Starý a opravený tovar
(1)
Starý tovar, ktorý má byť predmetom obchodovania, predkladá na puncovú kontrolu obchodník s vyznačením počtu kusov, druhu a hmotnosti starého tovaru.
(2)
Opravený tovar predkladá na puncovú kontrolu výrobca spolu s vymenenou súčasťou.
§ 13
Ak osoba, ktorá má povinnosť tovar predložiť (ďalej len „predkladateľ“), nesplní povinnosti uvedené v § 10, § 11 ods. 1 a 3 a § 12, neprijme puncový úrad tovar na puncovú kontrolu.
§ 14
Skúška rýdzosti tovaru
(1)
Skúšku rýdzosti tovaru vykonáva puncový úrad na skúšobnom kameni alebo iným nedeštruktívnym spôsobom alebo chemicky.
(2)
Chemickú skúšku rýdzosti tovaru (ďalej len „chemická skúška“) vykoná puncový úrad v prípade, že tuzemský alebo cudzí tovar je vyrobený z inej než registrovanej zliatiny alebo pokiaľ nedeštruktívna skúška podľa odseku 1 nie je preukazná.
(3)
Pri starom tovare alebo opravenom tovare môže puncový úrad vykonať chemickú skúšku len so súhlasom predkladateľa. Ak predkladateľ odmietne súhlas udeliť, puncový úrad starý alebo opravený tovar vráti.
(4)
Na vykonanie chemickej skúšky je puncový úrad oprávnený odobrať potrebnú vzorku skúšaného tovaru, pokiaľ ju nepredloží predkladateľ.
HLAVA III
Predpísaný stav tovaru
§ 15
Povolené kombinácie
(1)
Tovar predložený na puncovú kontrolu možno zhotoviť aj z toho istého drahého kovu rôznych zákonných rýdzostí alebo z rôznych drahých kovov.
(2)
Súčasti potrebné na dosiahnutie nevyhnutnej pevnosti a pružnosti tovaru možno vyrobiť z obyčajných kovov; v ostatných prípadoch je na to potrebný predchádzajúci súhlas puncového úradu. Súčasti z obyčajných kovov musia byť ľahko rozpoznateľné, a pokiaľ je to technicky možné, označené znamienkom „METAL“.
(3)
Klenotnícka zliatina použitá na výrobu tovaru môže popri základnom drahom kove obsahovať len kovy, ktorých používanie pripúšťa vykonávací predpis. Na kovy s obsahom do 3/1000 sa neprihliada.
(4)
Pokovovanie tovaru sa smie vykonať iba v takej miere, aby sa mohol nedeštruktívnou skúškou určiť obsah drahého kovu v základnej zliatine.
(5)
Výnimku z odseku 3 môže v odôvodnených prípadoch udeliť puncový úrad.
§ 16
Spájkovanie tuzemského alebo cudzieho tovaru
(1)
Na spájkovanie tovaru, s výnimkou platinového tovaru, musí sa použiť spájka z rovnakého drahého kovu, z akého je zhotovený tovar. Na spájkovanie platinového tovaru možno použiť zlatú spájku.
(2)
Na spájkovanie tovaru možno použiť len spájku s rýdzosťou ustanovenou vo vykonávacom predpise.
(3)
Použiť iné spájky alebo spájkovať nekovovým materiálom možno len po predchádzajúcom súhlase puncového úradu.
(4)
Pri spájkovaní strieborného a platinového tovaru smie sa spájka použiť iba v množstve nevyhnutne potrebnom na spájkovanie; nesmie sa použiť na zosilňovanie alebo vypĺňanie tovaru.
§ 17
Ustanovenie § 15 a 16 sa pre starý a opravený tovar použijú primerane.
HLAVA IV
Úradné označovanie tovaru a nakladanie s chybným tovarom
§ 18
(1)
Na tovar, ktorý má zákonnú rýdzosť a predpísaný stav, vyrazí puncový úrad príslušnú puncovú značku alebo ho označí iným spôsobom podľa tohto zákona. Pokiaľ má tovar chybu, ktorú možno odstrániť, vydá puncový úrad tovar predkladateľovi a označenie vykoná po jej odstránení.
(2)
Puncový úrad nemusí prihliadnuť na zistenú nižšiu rýdzosť tovaru, pokiaľ odchýlka od rýdzosti (remedium) nebude pre tuzemský a cudzí tovar väčšia ako 10/1000, pre zlatý a platinový starý tovar 20/1000 a pre strieborný starý tovar 30/1000. Príslušné nižšie hodnoty remedia môže ustanoviť vykonávací predpis.
§ 19
Pre každú zákonnú rýdzosť a drahý kov je ustanovená puncová značka. Osobitné puncové značky sú pre starý tovar, ktorý nedosahuje ani najnižšiu zákonnú rýdzosť. Vyobrazenie a opis puncových značiek, ako aj znamienka „METAL“ ustanovuje vykonávací predpis.
§ 20
(1)
Puncovú značku pre najbližšie nižšiu zákonnú rýdzosť vyrazí puncový úrad na tovar, ktorý má inú rýdzosť ako zákonnú, ale vyššiu, ako je najnižšia zákonná rýdzosť.
(2)
Na tovar zhotovený z toho istého drahého kovu dvoch, prípadne viacerých rôznych zákonných rýdzostí sa vyrazí puncová značka nižšia, prípadne najnižšej zistenej zákonnej rýdzosti.
(3)
Pokiaľ je tovar zhotovený z viacerých drahých kovov, vyrazia sa naň zodpovedajúce puncové značky pre použité drahé kovy, pričom sa nepoužijú značky tých kovov, ktorých sa použilo menej ako jedna pätina hmotnosti predmetu a ktorých hmotnosť je menšia ako 0,5 gramu.
(4)
V prípade dohody podľa § 10 ods. 3 označí puncový úrad tovar zavesením plomby s vyrazenou puncovou značkou alebo vydaním osvedčenia.
§ 21
(1)
Ak zlatý alebo strieborný starý tovar má predpísaný stav a nemá ani najnižšiu zákonnú rýdzosť (§ 5), označí sa puncovou značkou pre starý tovar.
(2)
Pokiaľ starý tovar nemožno bez meškania označiť vyrazením puncovej značky, označí ho puncový úrad zavesením plomby s vyrazenou puncovou značkou alebo vydaním osvedčenia.
(3)
Starožitný tovar predložený na puncovú kontrolu sa neoznačuje puncovou značkou a prepustí sa do obchodu vydaním odborného posudku.
(4)
Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa pre opravený tovar použijú obdobne.
Nakladanie s chybným tovarom
§ 22
(1)
Tovar, s výnimkou starého alebo opraveného tovaru, ktorý nevyhovuje rýdzosťou alebo nemá predpísaný stav, puncový úrad rozbije, pokiaľ nie je ďalej ustanovené inak.
(2)
Zlomky a neoznačený starý alebo opravený tovar vráti puncový úrad predkladateľovi.
(3)
Tuzemský a cudzí tovar môže puncový úrad rozbiť až vtedy, ak
a)
proti rozhodnutiu puncového úradu už nemožno podať opravný prostriedok (§ 25 a 26),
b)
predkladateľ sa práva na podanie opravného prostriedku výslovne vzdal,
c)
po splnení podmienok uvedených v písmene a) alebo b) predkladateľ cudzieho tovaru nepostupoval podľa § 23.
§ 23
(1)
Pokiaľ predkladateľ do siedmich dní odo dňa doručenia oznámenia výsledku puncovej kontroly písomne oznámi puncovému úradu, že cudzí tovar vyvezie mimo územia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, a do ďalších 20 dní zloží puncovému úradu peňažnú zábezpeku vo výške dvojnásobku hodnoty drahého kovu obsiahnutého v cudzom tovare, puncový úrad mu tento tovar vydá.
(2)
Ak predkladateľ preukáže v lehote určenej puncovým úradom pri vydaní tovaru podľa odseku 1, že tento tovar vyviezol mimo územia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, puncový úrad mu peňažnú zábezpeku vráti; v opačnom prípade peňažná zábezpeka prepadá v prospech štátneho rozpočtu republiky, na ktorej území má puncový úrad sídlo. Určená lehota nesmie byť kratšia ako 15 dní.
(3)
Postupovať podľa odseku 1 môže predkladateľ aj po rozhodnutí o niektorom z opravných prostriedkov (§ 25 a 26).
§ 24
Puncový úrad je oprávnený odstrániť zo starého alebo opraveného tovaru údaje, ktoré by mohli uvádzať do omylu o jeho rýdzosti.
HLAVA V
Opravné prostriedky
§ 25
Odvolanie
(1)
Opravným prostriedkom proti výsledku puncovej kontroly (§ 8) je odvolanie, na ktorého základe sa vykoná opakovaná skúška rýdzosti alebo predpísaného stavu tovaru.
(2)
Odvolanie sa podáva puncovému úradu, a to do siedmich dní odo dňa oznámenia výsledku puncovej kontroly. O odvolaní rozhoduje puncový úrad. Odvolanie proti výsledku puncovej kontroly podľa § 18 a 21 nemá odkladný účinok.
(3)
Ak odvolanie smeruje proti výsledku skúšky rýdzosti tovaru (§ 14), vykoná puncový úrad opakovanú skúšku chemicky.
(4)
Ak sú na to dôvody, puncový úrad v odvolacom konaní tovar úradne označí alebo pôvodné označenie zmení alebo ho odstráni; inak výsledok puncovej kontroly potvrdí.
(5)
Odvolanie nie je prípustné po oznámení predkladateľa urobenom podľa § 23 ods. 1.
§ 26
Žiadosť o konečné vyskúšanie rýdzosti tovaru
(1)
Opravným prostriedkom proti rozhodnutiu o odvolaní je žiadosť o konečné vyskúšanie rýdzosti tovaru.
(2)
Žiadosť o konečné vyskúšanie rýdzosti tovaru sa podáva písomne vedúcemu puncového úradu do siedmich dní odo dňa doručenia rozhodnutia o odvolaní. O žiadosti rozhoduje vedúci puncového úradu na základe návrhu ním ustanovenej komisie.
(3)
Proti rozhodnutiu o žiadosti o konečné vyskúšanie rýdzosti tovaru sa nemožno odvolať.
(4)
Ustanovenia § 25 ods. 3 až 5 platia obdobne.
HLAVA VI
Výnimky z puncovej kontroly a náhrada škody
§ 27
(1)
Povinnej puncovej kontrole nepodlieha
a)
tovar
1.
smaltom úplne potiahnutý,
2.
pri ktorom má hmotnosť drahého kovu vzhľadom na hmotnosť ostatných použitých materiálov podradný význam (napr. iba uzávery alebo obruby a úchyty kameňov, ušká),
3.
s veľmi nízkou hmotnosťou neprevyšujúcou limit uvedený vo vykonávacom predpise,
b)
cudzí tovar prepustený v colnom konaní do viazaného obehu,5)
c)
tuzemský tovar určený na vývoz,
d)
starožitný tovar uvedený vo vykonávacom predpise.
(2)
Tovar uvedený v odseku 1 písm. c) možno predložiť na puncovú kontrolu; ak sa má taký tovar úradne označiť, musí vyhovovať podmienkam ustanoveným týmto zákonom.
(3)
Puncovej kontrole nepodliehajú česko-slovenské a zahraničné mince, a to ani vtedy, ak sú súčasťou tovaru, ktorý tejto kontrole podlieha a sú s ním voľne spojené.
(4)
Pri pochybnostiach, či tovar podlieha puncovej kontrole, rozhodne puncový úrad.
§ 28
(1)
Tovar uvedený v § 27 ods. 1 písm. a) bod 3 musí výrobca alebo obchodník označiť číslom vyjadrujúcim zodpovedajúcu rýdzosť (ďalej len „rýdzostné číslo“).
(2)
Úradne neoznačený tovar uvedený v § 27 ods. 1 písm. a), pokiaľ inak vyhovuje podmienkam ustanoveným týmto zákonom, a ďalej úradne neoznačený tovar uvedený v § 27 ods. 1 písm. d) môže byť predmetom obchodovania v tuzemsku.
§ 29
Zodpovednosť za škodu
(1)
Puncový úrad zodpovedá za poškodenie, stratu alebo zničenie tovaru, ktorý prevzal za účelom vykonania povinnej puncovej kontroly, ibaže by ku škode došlo aj inak.
(2)
Puncový úrad nezodpovedá za škodu, ak
a)
k poškodeniu tovaru došlo v dôsledku chemickej skúšky, pokiaľ ju puncový úrad vykonal riadne a bol podľa tohto zákona oprávnený ju vykonať,
b)
puncový úrad v súlade s týmto zákonom tuzemský alebo cudzí tovar rozbil.
(3)
V ostatných prípadoch zodpovedá puncový úrad podľa ustanovení všeobecných predpisov o zodpovednosti za škodu.
TRETIA ČASŤ
SKÚŠANIE OSTATNÝCH VÝROBKOV A VECÍ Z DRAHÝCH KOVOV
§ 30
Česko-slovenské mince
Výrobca česko-slovenských mincí je povinný predložiť puncovému úradu vzorky z razby na overenie rýdzosti. Bez súhlasu puncového úradu nemôže výrobca odovzdať razbu odberateľovi; ustanovenia osobitných predpisov6) nie sú týmto dotknuté.
§ 31
Dentálne drahé kovy
(1)
Dentálne drahé kovy môžu byť predmetom obchodovania alebo môžu byť inak vydávané do obehu, len ak zodpovedajú svojou rýdzosťou záväzným podmienkam uvedeným v česko-slovenských technických normách.
(2)
Výrobcovia alebo obchodníci sú povinní predkladať puncovému úradu podľa jeho pokynov vzorky dentálnych drahých kovov na overenie rýdzosti.
§ 32
Lístkové zlato a striebro
(1)
Puncový úrad overuje na žiadosť rýdzosť lístkového zlata alebo striebra. Lístkové zlato alebo striebro sa predkladá na overenie rýdzosti v knižke.
(2)
Ak zistená rýdzosť lístkového zlata alebo striebra zodpovedá rýdzosti deklarovanej na obale knižky, overí puncový úrad rýdzosť tak, že na obal knižky odtlačí úradnú pečiatku.
(3)
Na overenie rýdzosti odoberie puncový úrad náhodne vzorku v rozsahu do 1 % celkového počtu lístkov, najmenej však jeden kus; za odobratú vzorku neprislúcha náhrada.
§ 33
Veci z drahých kovov
(1)
Puncový úrad zisťuje na žiadosť predkladateľa obsah drahých kovov v predložených veciach, prípadne vzorkách, ktoré nepodliehajú povinnej puncovej kontrole. Ak je to účelné a ak predkladateľ s tým súhlasí, puncový úrad predloženú vec alebo vzorku pretaví alebo inak upraví. O výsledku vydá úradný nález.
(2)
Puncový úrad označuje len zliatky, ktoré sám stavil z predložených výrobkov z drahých kovov, polotovarov, včítane iných zliatkov, zlomkov alebo odpadov z drahých kovov. Zliatok označí puncový úrad vyrazením úradného znaku. Pokiaľ to veľkosť zliatku dovoľuje, vyrazí naň puncový úrad i číslo, prípadne aj rýdzosť a hmotnosť zliatku, inak tieto údaje uvedie v priloženom úradnom náleze.
(3)
Puncový úrad nevykoná zistenie a overenie obsahu drahých kovov, pokiaľ vykonanie požadovaných úkonov nie je v jeho technických možnostiach.
§ 34
Pre skúšanie ostatných výrobkov a vecí z drahých kovov platia ustanovenia § 25 a 26 obdobne.
ŠTVRTÁ ČASŤ
POVINNOSTI VÝROBCOV A OBCHODNÍKOV
§ 35
Výrobcovia a obchodníci sú povinní do 15 dní od začatia činnosti oznámiť puncovému úradu obchodné meno, prevádzkáreň a vedľajšie prevádzkárne, pokiaľ sú zriadené, a druh svojej činnosti. V rovnakej lehote sú povinní oznámiť i zmenu týchto údajov a skončenie činnosti.
§ 36
Výrobnú značku môže používať len výrobca, ktorému bola pridelená, a môže s ňou označovať len tovar, ktorý sám vyrobil alebo skompletizoval.
§ 37
(1)
Výrobcovia a obchodníci sú povinní viesť evidenciu o hmotnosti a rýdzosti používaných a skladovaných drahých kovov.
(2)
Výrobcovia sú povinní viesť hmotnostnú evidenciu o vyrobenom tovare a vykonaných opravách a obchodníci evidenciu o príjme, nákupe a predaji tovaru.
(3)
Pri určovaní hmotnosti drahých kovov alebo tovaru musia výrobcovia a obchodníci používať ustanovené meradlá.7) Určovanie hmotnosti striebra a strieborného tovaru stačí vykonávať s presnosťou na celé gramy, pri ostatných drahých kovoch a zlatom a platinovom tovare na 0,05 gramu.
Predaj v obchode
§ 38
(1)
Obchodníci nesmú obchodovať s úradne neoznačeným tovarom alebo taký tovar na obchodovanie mať alebo na predaj ponúkať, ak sa v tomto zákone neustanovuje inak.
(2)
Zákaz predaja úradne neoznačeného tovaru platí aj pre
a)
predaj tovaru nariadený súdom podľa osobitných predpisov,8)
b)
predaj založeného tovaru záložniarom,
c)
predaj tovaru na verejnej dražbe,9)
d)
predaj tovaru, ktorý je výsledkom duševnej tvorivej činnosti chránenej osobitným zákonom.10)
§ 39
(1)
Tovar ponúkaný alebo určený na predaj alebo za tým účelom skladovaný musí byť v predajni alebo v sklade umiestnený oddelene od ostatných výrobkov; to platí aj pre skladovanie úradne neoznačeného tuzemského tovaru určeného na vývoz. Tovar ponúkaný na predaj musí byť rozlíšený aj podľa drahého kovu, z ktorého je vyrobený.
(2)
Obchodníci sú povinní pri predaji vydať doklad s uvedením druhu, ceny, hmotnosti a rýdzosti tovaru.
(3)
V predajni musí byť umiestnené na prístupnom a trvalo viditeľnom mieste vyobrazenie česko-slovenských puncových značiek.
(4)
Ustanovenia osobitných predpisov11) o prevádzke obchodu nie sú týmto dotknuté.
§ 40
(1)
Obchodníci, ktorí predávajú i predmety zo zlata, striebra alebo platiny, ktoré nedosahujú rýdzosť podľa § 3 ods. 2 alebo sú úplne z obyčajného kovu alebo nekovového materiálu, hoci povrchovo upraveného drahým kovom, nesmú pri ich predaji používať údaje, ktoré by mohli uvádzať do omylu, že ide o tovar podľa § 3, najmä označovať tieto predmety slovami zlato, striebro alebo platina včítane odvodených výrazov alebo prekladov do cudzieho jazyka (ďalej len „klamlivé označenie“).
(2)
Obchodníci musia predmety uvedené v odseku 1 ako také zreteľne označiť a vystavovať ich oddelene.
PIATA ČASŤ
PUNCOVÁ INŠPEKCIA
HLAVA I
Práva a povinnosti puncovej inšpekcie
§ 41
(1)
Puncový úrad kontroluje u výrobcov a obchodníkov (ďalej len „kontrolované osoby“)
a)
či predávaný tovar, tovar ponúkaný na predaj alebo za tým účelom skladovaný neunikol puncovej kontrole a či je označený rýdzostným číslom, pokiaľ tak zákon ustanovuje,
b)
rýdzosť a zloženie klenotníckych zliatin alebo dentálnych drahých kovov,
c)
dodržiavanie ďalších povinností ustanovených týmto zákonom.
(2)
Pracovníci puncového úradu písomne poverení jeho vedúcim alebo ním určenou osobou (ďalej len „inšpektori“) sú oprávnení pri výkone kontroly podľa odseku 1
a)
vstupovať do všetkých výrobných, skladovacích alebo obchodných priestorov kontrolovanej osoby,
b)
nazerať do evidencie vedenej kontrolovanou osobou podľa tohto zákona alebo do evidencie vedenej podľa iného právneho predpisu, pokiaľ súvisí s činnosťou kontrolovanej osoby podľa tohto zákona,
c)
vykonávať skúšku rýdzosti tovaru a ďalej klenotníckych zliatin alebo dentálnych drahých kovov včítane odberu vzoriek,
d)
tovar, ktorý v rozpore s týmto zákonom nebol predložený na puncovú kontrolu, odobrať za účelom jej vykonania alebo tento tovar zabezpečiť proti neoprávnenej manipulácii a uložiť kontrolovanej osobe lehotu na jeho predloženie puncovému úradu na vykonanie puncovej kontroly.
(3)
O odbere vzoriek alebo tovaru a ich hmotnosti vystavia inšpektori kontrolovanej osobe potvrdenie. Drahý kov zo vzoriek puncový úrad po vykonaní skúšky vráti. S odobratým tovarom naloží puncový úrad podľa druhej časti tohto zákona.
(4)
Inšpektori sú povinní bez zbytočného odkladu oboznámiť kontrolovanú osobu s výsledkami puncovej inšpekcie.
§ 42
(1)
Inšpektori preukazujú svoju totožnosť preukazmi puncového úradu.
(2)
O skutočnostiach tvoriacich výrobné alebo obchodné tajomstvo, o ktorých sa dozvedeli pri výkone kontroly, sú inšpektori povinní zachovávať mlčanlivosť, a to aj po skončení výkonu funkcie inšpektora.
(3)
Povinnosti mlčanlivosti podľa odseku 2 môže inšpektorov zbaviť vedúci puncového úradu.
HLAVA II
Pokuty
§ 43
(1)
Puncový úrad uloží pokutu až do výšky 500 000 Kčs v prípade, že kontrolovaná osoba
a)
neurobí oznámenie podľa § 35,
b)
používa výrobnú značku v rozpore s týmto zákonom alebo také konanie umožní,
c)
nesplní povinnosti podľa § 39 ods. 1 až 3 alebo § 40 ods. 2,
d)
nepredloží v lehote uloženej inšpektorom tovar na vykonanie puncovej kontroly,
e)
nevedie evidenciu vyžadovanú týmto zákonom alebo ju vedie neúplne.
(2)
Puncový úrad uloží pokutu až do výšky 1 000 000 Kčs v prípade, že kontrolovaná osoba
a)
obchoduje s úradne neoznačeným tovarom, ktorý podlieha povinnej puncovej kontrole, alebo taký tovar na obchodovanie má alebo na predaj ponúka,
b)
obchoduje s tovarom, ktorý v rozpore s týmto zákonom nie je označený rýdzostným číslom,
c)
falšuje alebo zneužije puncovú značku alebo obchoduje s tovarom, hoci je jej známe, že je takouto značkou označený,
d)
obchoduje s tovarom označeným vyšším rýdzostným číslom, ako je skutočná rýdzosť tohto tovaru,
e)
dopustí sa pri predaji klamlivého označenia,
f)
predá alebo inak uvedie do obehu dentálne drahé kovy, ktoré nespĺňajú záväzné podmienky ustanovené v česko-slovenskej technickej norme,
g)
nepoužíva ustanovené meradlá7) alebo ich používa bez platného overenia,
h)
bráni inšpektorovi vo výkone kontroly alebo jej výkon sťažuje najmä tým, že mu neumožní vstupovať do príslušných priestorov, nazerať do evidencie alebo nepredloží tovar požadovaný inšpektorom,
i)
dopustí sa konaní uvedených v odseku 1 opakovane.
(3)
Puncový úrad uloží pokutu až do výšky 1 500 000 Kčs v prípade, že konaním uvedeným v odseku 2 písm. a) až f) získala kontrolovaná osoba majetkový prospech veľkého rozsahu,12) ktorý by jej inak nepatril.
§ 44
Ukladanie pokút
(1)
Ak sa kontrolovaná osoba dopustí viacerých protiprávnych konaní, uloží jej puncový úrad pokutu podľa ustanovenia vzťahujúceho sa na protiprávne konanie najprísnejšie postihované.
(2)
Konanie o uloženie pokuty podľa § 43 môže puncový úrad začať len do jedného roka odo dňa, keď sa o protiprávnom konaní dozvedel, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k takému konaniu došlo.
(3)
Pri určení výšky pokuty prihliadne puncový úrad najmä na závažnosť, spôsob, dobu trvania a následky protiprávneho konania.
(4)
Pokuta je splatná do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty. Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu republiky, na ktorej území má sídlo puncový úrad, ktorý pokutu uložil.
§ 45
(1)
Pokutu za konanie podľa § 43 ods. 2 a 3 môže puncový úrad uložiť aj tomu, kto bez príslušného oprávnenia vykonáva rovnakú činnosť ako výrobca alebo obchodník.
(2)
Pokutu za konanie podľa § 43 ods. 2 písm. c) uloží puncový úrad aj iným osobám než výrobcovi alebo obchodníkovi.
(3)
Pokutu za konanie podľa § 43 ods. 2 písm. e) a ods. 3 uloží puncový úrad aj osobám, ktoré sa pri prevádzkovaní obchodnej živnosti alebo živnosti poskytujúcej služby13) dopustia klamlivého označenia.
(4)
Pri ukladaní pokút podľa odsekov 1 až 3 sa použijú ustanovenia § 44 obdobne.
ŠIESTA ČASŤ
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Spoločné ustanovenia
§ 46
(1)
Puncový úrad pridelí vyobrazenie výrobnej značky do 30 dní od doručenia žiadosti výrobcu. Ukončením činnosti stráca výrobca oprávnenie výrobnú značku používať.
(2)
Osobe oprávnenej v súlade s osobitným predpisom11) pokračovať v činnosti ponechá puncový úrad na jej žiadosť rovnakú výrobnú značku, akú mal predchádzajúci výrobca.
(3)
Ak je viac oprávnených osôb podľa odseku 2, rozhodne puncový úrad, ktorej z nich výrobnú značku ponechá, ak sa tieto osoby nedohodnú písomne o výlučnom používaní výrobnej značky jednou z nich.
(4)
Puncový úrad pridelí vyobrazenie výrobnej značky obdobne podľa odseku 1 aj osobe, ktorej tovar je výsledkom duševnej tvorivej činnosti chránenej osobitným zákonom.10)
§ 47
(1)
Na území Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa nesmú prideliť dve zhodné alebo zameniteľné výrobné značky alebo výrobné značky, ktoré sú zhodné alebo zameniteľné s ochrannou známkou.14)
(2)
Ak puncový úrad zistí, že sa pridelila výrobná značka už raz pridelená, oznámi túto skutočnosť bez meškania takto postihnutému výrobcovi a bez žiadosti mu pridelí inú výrobnú značku. Právo výrobcu na náhradu škody nie je týmto dotknuté.
§ 48
(1)
Puncový úrad vydá na základe žiadosti uchádzača o prevádzkovanie živnosti „zlievanie drahých kovov“15) osvedčenie o splnení ďalších podmienok odbornej spôsobilosti, po preskúmaní spoľahlivosti výsledkov chemických skúšok potrebných na výrobu klenotníckych zliatin alebo dentálnych drahých kovov a po previerke technologickej úrovne výroby.
(2)
Ak puncový úrad zistí porušenie podmienok, za ktorých bolo osvedčenie udelené, a podnikateľ neodstráni chyby v ustanovenej lehote, môže puncový úrad osvedčenie odňať.
§ 49
(1)
Klenotnícku zliatinu, ktorá má zákonnú rýdzosť, zodpovedá podmienkam uvedeným v § 15 ods. 3 a 5 a chemicky ju preskúšal puncový úrad alebo ním poverená osoba, zapíše puncový úrad na základe žiadosti výrobcu alebo obchodníka do zoznamu registrovaných zliatin; v žiadosti musí výrobca alebo obchodník uviesť zloženie zliatiny.
(2)
Ak výrobca alebo obchodník neumožní puncovému úradu získať potrebné množstvo klenotníckej zliatiny, puncový úrad zápis nevykoná.
§ 50
Za úradne označený podľa tohto zákona sa považuje tovar označený spôsobom, ktorý ustanovuje medzinárodná zmluva, ktorou je Česká a Slovenská Federatívna Republika viazaná a ktorá bola vyhlásená v Zbierke zákonov.
§ 51
Za úkony puncového úradu ustanovené osobitným predpisom16) sa vyberajú správne poplatky. Ostatné úkony puncového úradu sa vykonávajú za úhradu, ktorej druh a výšku ustanovia právne predpisy republík. Povinnosť platiť úhradu za puncovú kontrolu sa nevzťahuje na súdy.
§ 52
Živnostenský úrad zašle odpis živnostenského listu17) vydaného výrobcovi alebo obchodníkovi aj puncovému úradu.
§ 53
Pre konanie podľa tohto zákona platia všeobecné predpisy o správnom konaní18) s odchýlkami uvedenými v tomto zákone.
§ 54
(1)
Federálne ministerstvo hospodárstva upraví všeobecne záväzným právnym predpisom
a)
podrobnosti puncovej kontroly a skúšania výrobkov a vecí z drahých kovov,
b)
podrobnosti označovania zliatkov.
(2)
Federálne ministerstvo hospodárstva vydá všeobecne záväzný právny predpis na vykonanie ustanovení § 15, 16, 18, 19 a 27.
Prechodné ustanovenia
§ 55
(1)
Oznámenia o začatí činnosti, zmene jej druhu a miesta urobené predo dňom účinnosti tohto zákona sa považujú za úkony podľa tohto zákona.
(2)
Výrobné značky pridelené predo dňom účinnosti tohto zákona zostávajú v platnosti.
§ 56
Za úradne označený podľa tohto zákona sa považuje tovar označený podľa predpisov platných na dnešnom území Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky pred účinnosťou tohto zákona s výnimkou
a)
tovaru označeného puncovými značkami, ktoré v rokoch 1938 až 1945 používali na tomto území iné štáty,
b)
predmetov označených puncovými značkami pre rýdzosť zlata menšiu ako 333/1000.
Záverečné ustanovenia
§ 57
Zrušuje sa
1.
§ 35 ods. 2 zákona č. 30/1968 Zb. o štátnom skúšobníctve,
2.
vyhláška ministra hutníckeho priemyslu a rudných baní č. 93/1962 Zb. o štátnej službe pre drahé kovy v znení vyhlášky č. 34/1968 Zb. a vyhlášky č. 154/1980 Zb.,
3.
§ 7 ods. 2 písm. a) vyhlášky Federálneho ministerstva financií č. 61/1986 Zb. o dočasnej správe národného majetku,
4.
vyhláška Štátneho plánovacieho úradu č. 216/1955 Ú. l. o hospodárení s priemyselnými diamantmi,
5.
vyhláška Ministerstva ľahkého priemyslu č. 336/1952 Ú. l. (č. 390/1952 Ú. v.) o zbere odpadu spekaných karbidov (tvrdokovov) a odpadov priemyselných diamantov.
§ 58
Tento zákon nadobúda účinnosť 31. decembrom 1992.
Stráský v. r.
v z. Šedivý v. r.
1)
§ 17 zákona č. 22/1992 Zb. o Štátnej banke česko-slovenskej.
2)
§ 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
3)
Napr. zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
4)
§ 75 zákona č. 44/1974 Zb. colný zákon v znení neskorších predpisov (úplné znenie č. 461/1992 Zb.).
5)
§ 77 zákona č. 44/1974 Zb.
6)
§ 19 a 20 zákona č. 22/1992 Zb.
7)
§ 3 zákona č. 505/1990 Zb. o metrológii.
8)
Zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní.
Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov (úplné znenie č. 501/1992 Zb.)
9)
Zákon č. 174/1950 Zb. o dražbách mimo exekúcie.
10)
Zákon č. 35/1965 Zb. o literárnych, vedeckých a umeleckých dielach (autorský zákon) v znení zákona č. 89/1990 Zb. (úplné znenie č. 247/1990 Zb.).
11)
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon).
12)
§ 64 zákona č. 455/1991 Zb.
13)
§ 33 a 43 zákona č. 455/1991 Zb.
14)
Zákon č. 174/1988 Zb. o ochranných známkach.
15)
Príloha č. 2 zákona č. 455/1991 Zb.
16)
Zákon ČNR č. 368/1992 Zb. o správnych poplatkoch vyberaných správnymi orgánmi Českej republiky.
Zákon SNR č. 320/1992 Zb. o správnych poplatkoch.
17)
18)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).