540/1992 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 31.12.1992 do 29.02.2004

540
VYHLÁŠKA
Federálneho ministerstva hospodárstva
zo 16. novembra 1992,
ktorou sa vykonáva zákon o puncovníctve a skúšaní drahých kovov (puncový zákon)
Federálne ministerstvo hospodárstva podľa § 54 zákona č. 539/1992 Zb. o puncovníctve a skúšaní drahých kovov (puncový zákon) (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
Puncové značky
§ 1
Puncové značky na zlatý tovar zákonných rýdzostí
(1)
Puncovú značku na zlatý tovar rýdzosti 986/1000 (rýdzosť č. 1) tvorí obraz hlavy orla hľadiaceho vľavo v obryse polkruhu s odseknutými rohami; číslo rýdzosti je vyznačené arabskou číslicou 1 umiestnenou v ľavej spodnej časti značky.
(2)
Puncovú značku na zlatý tovar rýdzosti 900/1000 (rýdzosť č. 2) tvorí obraz hlavy orla hľadiaceho vľavo v obryse obdĺžnika, ktorého bočné strany sú vyklenuté; číslo rýdzosti je vyznačené arabskou číslicou 2 umiestnenou v ľavej spodnej časti značky.
(3)
Puncovú značku na zlatý tovar rýdzosti 750/1000 (rýdzosť č. 3) tvorí obraz hlavy kohúta hľadiaceho vľavo v obryse nerovnostranného päťuholníka; číslo rýdzosti je vyznačené arabskou číslicou 3 umiestnenou v pravej hornej časti značky.
(4)
Puncovú značku na zlatý tovar rýdzosti 585/1000 (rýdzosť č. 4) tvorí obraz hlavy labute hľadiacej vľavo v obryse pretiahnutého nepravidelného šesťuholníka; číslo rýdzosti je vyznačené arabskou číslicou 4 umiestnenou v ľavej hornej časti značky.
§ 2
Puncové značky na strieborný tovar zákonných rýdzostí
(1)
Puncovú značku na strieborný tovar rýdzosti 959/1000 (rýdzosť č. 1) tvorí obraz hlavy kamzíka hľadiceho mierne vľavo v kruhovom obryse s výbežkom dole; číslo rýdzosti je vyznačené arabskou číslicou 1 umiestnenou v dolnom výbežku obrysu značky.
(2)
Puncovú značku na strieborný tovar rýdzosti 925/1000 (rýdzosť č. 2) tvorí obraz hlavy kamzíka hľadiaceho mierne vľavo v obryse nerovnostranného šesťuholníka symetrického podľa zvislej osi, ktorého horná vodorovná strana je vyklenutá, doplneného výbežkom dole; číslo rýdzosti je vyznačené arabskou číslicou 2 umiestnenou v dolnou výbežku obrysu značky.
(3)
Puncovú značku na strieborný tovar rýdzosti 900/1000 (rýdzosť č. 3) tvorí obraz hlavy zajaca hľadiaceho vľavo v obryse nepravidelného šesťuholníka; číslo rýdzosti je vyznačené arabskou číslicou 3 umiestnenou v pravej dolnej časti značky.
(4)
Puncovú značku na strieborný tovar rýdzosti 835/1000 (rýdzosť č. 4) tvorí obraz hlavy zajaca hľadiaceho vľavo v obryse lichobežníka, ktorého spodná vodorovná strana je vyklenutá; číslo rýdzosti je vyznačené arabskou číslicou 4 umiestnenou v pravej dolnej časti značky.
(5)
Puncovú značku na strieborný tovar rýdzosti 800/1000 (rýdzosť č. 5) tvorí obraz hlavy zajaca hľadiaceho vľavo v obryse obdĺžnika, ktorého bočné strany sú vyklenuté; číslo rýdzosti je vyznačené arabskou číslicou 5 umiestnenou v dolnej časti značky.
§ 3
Puncové značky na platinový tovar
Puncové značky na platinový tovar všetkých zákonných rýdzostí majú spoločné vyobrazenie štylizovanej kráľovskej koruny, v ktorej strednej časti dole je vynechaný priestor na vyznačenie čísla rýdzosti arabskou číslicou 1 až 4. Toto vyobrazenie je umiestnené
a)
pre rýdzosť 950/1000 (rýdzosť č. 1) v obryse obdĺžnika, ktorého horná strana je vyklenutá,
b)
pre rýdzosť 900/1000 (rýdzosť č. 2) v obryse obdĺžnika, ktorého bočné strany sú vyklenuté,
c)
pre rýdzosť 850/1000 (rýdzosť č. 3) v obryse symetrického šesťuholníka,
d)
pre rýdzosť 800/1000 (rýdzosť č. 4) v obryse vzniknutom čiastočným prienikom dvoch kruhov rovnakého priemeru.
§ 4
Puncové značky na starý tovar nižšej ako zákonnej rýdzosti
(1)
Puncovú značku na starý zlatý tovar nižšej ako zákonnej rýdzosti tvorí na šikmo šrafovanom pozadí umiestnené písmeno „Z“, ktorého stredná časť je čiastočne zakrytá alchymistickým znamením pre zlato (štylizovaná značka slnka). Toto vyobrazenie je umiestnené v oválnom obryse s dvoma pravouhlými výsekmi na užších koncoch.
(2)
Puncovú značku na starý strieborný tovar nižšej ako zákonnej rýdzosti tvorí na šikmo šrafovanom pozadí alchymistické znamenie pre striebro (štylizovaná značka mesiaca), doplnené písmenom „S“ v podobe štylizovaných fúzov; toto vyobrazenie je umiestnené v obryse rovnoramenného trojuholníka s krátkou hornou základňou a otupenými rohami.
§ 5
Znamienka „METAL“
Znamienka „METAL“ tvorí nápis „METAL“ alebo „MET“ alebo „M“ písaný paličkovými písmenami, umiestnený v obdĺžnikovom alebo štvorcovom obryse.
§ 6
Vyobrazenie puncových značiek a znamienok „METAL“ je uvedené v prílohe tejto vyhlášky.
Rýdzosti spájok a zloženie klenotníckych zliatin
§ 7
(1)
Rýdzosť spájky na spájkovanie zlatého tovaru nesmie byť menšia, ako je rýdzosť spájkovaného tovaru.
(2)
Rýdzosť spájky na spájkovanie strieborného tovaru musí byť najmenej 600/1000 striebra.
(3)
Rýdzosť spájky na spájkovanie platinového tovaru musí byť najmenej 585/1000 zlata.
§ 8
(1)
Klenotnícka zliatina zlata môže obsahovať
a)
striebro a meď,
b)
zinok v obsahu neprevyšujúcom 50/1000,
c)
ak ide o bielozlatú zliatinu, paládium v obsahu neprevyšujúcom 200/1000 alebo nikel v obsahu neprevyšujúcom 150/1000.
(2)
Klenotnícka zliatina striebra môže obsahovať iba meď.
(3)
Klenotnícka zliatina platiny môže obsahovať len paládium, zlato, meď, irídium, volfrám alebo kobalt; v kombinácii možno použiť iba paládium, vždy však len s jedným zo zostávajúcich kovov.
Podrobnosti puncovej kontroly
§ 9
Predkladanie tovaru
Výrobca alebo obchodník oznamuje druh, počet kusov, hmotnosť a rýdzosť tovaru na tlačivách, ktoré mu vydá puncový úrad; za iné osoby vyplní tlačivo puncový úrad.
§ 10
Remedium
Hodnoty remedia (§ 18 ods. 2 zákona) sú
a) pre zlatý tovar
&nbsp 1 . tuzemský a cudzí tovar 10/1000,
2 . starý tovar zákonnej rýdzosti 15/1000,
3. starý tovar nižšej ako zákonnej rýdzosti 20/1000,
b) pre strieborný tovar
&nbsp 1 . tuzemský a cudzí tovar 10/1000,
2 . starý tovar zákonnej rýdzosti 20/1000,
3. starý tovar nižšej ako zákonnej rýdzosti 30/1000,
c) pre platinový tovar
&nbsp 1 . tuzemský a cudzí tovar 10/1000,
2 . starý tovar zákonnej rýdzosti 10/1000.
§ 11
Úradné označovanie tovaru
(1)
Ak sa má tovar zhotovený z viacerých drahých kovov označiť rôznymi puncovými značkami, vyrazí sa zodpovedajúca značka na príslušnú časť tovaru; ak to nie je možné, vyrazia sa značky čiastočne cez seba, a to najprv značka kovu, ktorého je menej.
(2)
Porušením plomby (§ 20 ods. 4 zákona) stráca úradné označenie tovaru platnosť.
(3)
Osvedčenie (§ 20 ods. 4 zákona) alebo odborný posudok (§ 21 ods. 3 zákona) obsahuje opis tovaru, jeho hmotnosť, zistenú rýdzosť a kov a odtlačok úradnej pečiatky. Osvedčenie i odborný posudok platia iba pre tovar, na ktorý boli vydané.
§ 12
Hmotnostný limit
Za tovar s veľmi nízkou hmotnosťou (§ 27 ods. 1 bod 3 zákona) sa považuje tovar, ktorého hmotnosť nepresahuje 0,5 gramu pri zlatom tovare a 1 gram pri striebornom tovare.
§ 13
Starožitným tovarom, ktorý nepodlieha puncovej kontrole [§ 27 ods. 1 písm. d) zákona], sú
a)
medaily a plakety razené do roku 1939, pokiaľ nie sú súčasťou tovaru v pevnom spojení (napr. spájkovaním alebo nitovaním),
b)
medaily a plakety razené pred účinnosťou tejto vyhlášky Štátnou mincovňou v Kremnici a označené mincovou značkou, ktorá pozostáva z veľkého písmena „K“ umiestneného vo vyšrafovanom osemuholníku.
§ 14
Označovanie zliatkov
Zliatky drahých kovov do hmotnosti 50 gramov označí puncový úrad iba úradným znakom, zliatky s hmotnosťou 50 až 1500 gramov aj číslom zliatku a zliatky s hmotnosťou nad 1500 gramov označí ďalej aj údajom rýdzosti a hmotnosti.
§ 15
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 31. decembrom 1992.
Minister:
Kubečka v. r.
Príloha vyhlášky č. 540/1992 Zb.
ČESKO-SLOVENSKÉ PUNCOVÉ ZNAČKY
pre zlatý, strieborný a platinový tovar
ZLATO
STRIEBRO
PLATINA
STARÝ TOVAR NIŽŠEJ AKO ZÁKONNEJ RÝDZOSTÍ
ZNAMIENKA „METAL“