541/1992 Zb.

Vyhlásené znenie

541
ÚSTAVNÝ ZÁKON
z 13. novembra 1992
o delení majetku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky medzi Českú republiku a Slovenskú republiku a jeho prechode na Českú republiku a Slovenskú republiku
Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto ústavnom zákone:
Čl. 1
Tento ústavný zákon upravuje delenie majetku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky medzi Českú republiku a Slovenskú republiku a jeho prechod na Českú republiku a Slovenskú republiku ako nástupnícke štáty Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, a to na základe ústavne urobeného rozhodnutia majúceho za následok zánik Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky. Ďalej upravuje zrušenie Federálneho fondu národného majetku, rozdelenie a prechod jeho majetku na Fond národného majetku Českej republiky a Fond národného majetku Slovenskej republiky v prípade zániku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky; podľa tohto ústavného zákona sa rozdelí aj majetok Štátnej banky česko-slovenskej.
Čl. 2
Majetkom Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ktorý je predmetom delenia podľa čl. 1, sú na účely tohto ústavného zákona:
a)
nehnuteľné a hnuteľné veci vo vlastníctve Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky,1)
b)
štátne finančné aktíva a pasíva Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky,
c)
menové aktíva, pasíva a rezervy Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky,
d)
iné majetkové práva a záväzky patriace Českej a Slovenskej Federatívnej Republike a štátnym organizáciám v pôsobnosti Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, nachádzajúce sa na území Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky aj mimo tohto územia.
Čl. 3
(1) Princípy delenia majetku uvedeného v čl. 2 sú
a)
územný princíp, podľa ktorého prechádza majetok na ten nástupnícky štát, na ktorého území sa nachádza; pre nehnuteľnosti na území Českej republiky a Slovenskej republiky sa použije tento princíp vždy, pre hnuteľné veci sa použije v prípadoch, keď tieto veci vzhľadom na ich určenie, účel použitia, prípadne povahu tvoria príslušenstvo nehnuteľnej veci,
b)
princíp podielu počtu obyvateľov Českej republiky a obyvateľov Slovenskej republiky, podľa ktorého prechádza majetok na Českú republiku a Slovenskú republiku v pomere dva ku jednej; použije sa pre delenie ostatného majetku, pri ktorom nemožno použiť princíp podľa písmena a).
(2)
Pri delení majetku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uplatňuje hospodárnosť a zachovanie ďalšieho riadneho využitia tohto majetku pri spravodlivom majetkovom a finančnom vyporiadaní.
(3)
Pri delení majetku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa vo výnimočných prípadoch ustanovených dohodou Českej republiky a Slovenskej republiky, uzavretou podľa čl. 12 ods. 1, zachováva jedinečnosť podmieňujúca funkčnosť tohto majetku; táto dohoda určí takisto ďalší spôsob využívania tohto majetku a upraví aj ďalšie súvisiace otázky.
(4)
Práva a záväzky, ktoré sa podľa svojho obsahu vzťahujú iba na Českú republiku alebo Slovenskú republiku, prechádzajú na Českú republiku alebo Slovenskú republiku.
Čl. 4
Členská kvóta Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky v Medzinárodnom menovom fonde, ako aj finančné záväzky voči Medzinárodnému menovému fondu sa rozdelia podľa princípu, ktorý určí Medzinárodný menový fond. Kapitálové vklady Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky v Medzinárodnej banke pre obnovu a rozvoj, Medzinárodnej finančnej korporácii, Mnohostrannej agentúre pre investičné záruky a v Medzinárodnom združení pre rozvoj, ako aj finančné záväzky Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky vo vzťahu k uvedeným finančným inštitúciám, sa delia medzi Českú republiku a Slovenskú republiku podľa čl. 3 ods. 1 písm. b), pokiaľ sa nepoužije čl. 3 ods. 4.
Čl. 5
(1)
Záväzky vyplývajúce z prv prijatých finančných úverov vo voľne zameniteľných menách - centrálny devízový zdroj a bankové aktíva v nezameniteľných menách, vedené v Česko-slovenskej obchodnej banke, a. s. sa delia ku dňu zániku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky medzi Českú republiku a Slovenskú republiku podľa princípu uvedeného v čl. 3 ods. 1 písm. b).
(2)
Poskytnuté a prijaté vládne úvery sa delia ku dňu zániku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky podľa princípu, uvedeného v čl. 3 ods. 1 písm. b), medzi Českú republiku a Slovenskú republiku, pokiaľ pri prijatých vládnych úveroch nebude s veriteľmi dohodnuté inak a pokiaľ sa nepoužije čl. 3 ods. 4.
(3)
V dohode o vyporiadaní majetku uvedeného v odseku 2 medzi Českou republikou a Slovenskou republikou a uzavretej do dňa zániku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky určí Česká republika a Slovenská republika, ktorá z republík bude pri jednotlivých poskytnutých a prijatých vládnych úveroch nástupcom Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.
Čl. 6
(1)
Majetok uvedený v čl. 2 prechádza na Českú republiku a Slovenskú republiku dňom rozdelenia, ktorým je deň podpisu dohody o odovzdaní a prevzatí majetku splnomocnencami poverenými vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládami republík; súčasťou dohody je súpis odovzdávaného majetku ku dňu jeho prechodu. Túto dohodu možno uzavrieť po nadobudnutí účinnosti ústavne urobeného rozhodnutia majúceho za následok zánik Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.
(2)
Ak majetok uvedený v čl. 2 neprejde na Českú republiku a Slovenskú republiku do zániku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky dňom rozdelenia tohto majetku podľa odseku 1, prechádza na Českú republiku a Slovenskú republiku okamihom zániku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.
(3)
Majetok uvedený v odseku 2 odovzdávajú ku dňu zániku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky príslušné štátne orgány a štátne organizácie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a preberajú ho týmto dňom príslušné štátne orgány a štátne organizácie Českej republiky a Slovenskej republiky, určené zákonmi národných rád, prípadne vládou Českej republiky a vládou Slovenskej republiky; súčasťou zápisnice o odovzdaní a prevzatí majetku, ktorú podpisujú štatutárne orgány štátnych orgánov a štátnych organizácií Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, Českej republiky a Slovenskej republiky, je súpis odovzdávaného majetku ku dňu zániku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky. Majetok Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, nachádzajúci sa mimo jej územia, odovzdávajú ku dňu zániku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky splnomocnenci poverení vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a preberajú ho k tomuto dňu splnomocnenci poverení vládou Českej republiky a vládou Slovenskej republiky. Za štátne orgány Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa pre tento prípad považujú aj Kancelária prezidenta Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, Kancelária Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a Úrad vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.
(4)
Emisná banka Českej republiky a emisná banka Slovenskej republiky prevezmú ku dňu zániku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky príslušnú časť majetku, práv a povinností Štátnej banky česko-slovenskej.
Čl. 7
Spolu s majetkom uvedeným v čl. 2 prechádza na príslušné štátne orgány a štátne organizácie Českej republiky a Slovenskej republiky aj s týmto majetkom spätá spisová agenda, príslušná časť archívu, poznatkové fondy a dokumentácia priemyselného a iného duševného vlastníctva.
Čl. 8
(1)
Majetok Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ku ktorému prislúcha právo hospodárenia štátnym podnikom v pôsobnosti federácie, prechádza do vlastníctva Českej republiky alebo Slovenskej republiky podľa sídla štátneho podniku.
(2)
Ak štátny podnik so sídlom na území jednej republiky má vnútornú organizačnú jednotku na území druhej republiky, prechádza majetok uvedený v odseku 1, ktorý slúži hospodáreniu tejto vnútornej organizačnej jednotky, do vlastníctva tej republiky, na ktorej území sa táto vnútorná organizačná jednotka nachádza.
(3)
Práva a povinnosti zakladateľov štátnych podnikov v pôsobnosti federácie prechádzajú spoločne s majetkom podľa odseku 1 na štátne orgány Českej republiky alebo štátne orgány Slovenskej republiky príslušné podľa zákonov národných rád.
(4)
Ak má štátny podnik so sídlom na území jednej republiky vnútornú organizačnú jednotku na území druhej republiky, prechádza s majetkom podľa odseku 2 aj obsah funkcie zakladateľa na štátny orgán tejto republiky, príslušný podľa zákona jej národnej rady.
(5)
Dohoda Českej republiky a Slovenskej republiky uzavretá do zániku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky však môže v odôvodnených prípadoch ustanoviť, že pre majetok, ktorý slúži na hospodárenie vnútorných organizačných jednotiek štátnych podnikov, ktoré sa nachádzajú na území druhej republiky, a pre obsah funkcie zakladateľa, ktorý je s nimi spojený, sa ustanovenia odsekov 2 a 4 nepoužijú.
Čl. 9
(1)
Pre dokončenie vyporiadania nárokov vzniknutých rozdelením majetku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky medzi Českou republikou a Slovenskou republikou sa zriaďuje Komisia pre dokončenie vyporiadania majetku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky po zániku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky. Táto komisia sa skladá rovným dielom z členov vymenovaných vládou Českej republiky a vládou Slovenskej republiky.
(2)
Počet členov, spôsob konania a podmienky rozhodovania, ako aj ďalšie podrobnosti činnosti tejto komisie ustanoví jej štatút, ktorý vydajú najneskôr do 31. decembra 1992 po vzájomnej dohode vláda Českej republiky a vláda Slovenskej republiky.
Čl. 10
(1)
Od účinnosti tohto ústavného zákona do dňa zániku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky nemožno prevádzať na Českú republiku a Slovenskú republiku majetok Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, s ktorým hospodária štátne orgány Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, Štátna banka česko-slovenská, štátne podniky a iné štátne organizácie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky; to platí aj o ich majetkových účastiach na podnikaní iných právnických osôb. Obdobne nemožno prevádzať majetkové účasti Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky na podnikaní právnických osôb.
(2)
Ustanovenie odseku 1 neplatí pre
a)
majetok, ktorý prechádza na Českú republiku a Slovenskú republiku v súvislosti so zmenou pôsobnosti federácie a republík,
b)
prevody majetku v rámci obvyklého hospodárenia,
c)
prechod majetku podľa čl. 6 ods. 1.
Čl. 11
(1)
Dňom zániku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa zrušuje Federálny fond národného majetku.
(2)
Majetok, ktorý patrí Federálnemu fondu národného majetku ku dňu zániku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, prechádza týmto dňom na Fond národného majetku Českej republiky a Fond národného majetku Slovenskej republiky; pre jeho delenie sa použijú obdobne ustanovenia tohto ústavného zákona.
(3)
Zápisnicu o odovzdaní a prevzatí majetku Federálneho fondu národného majetku, ktorého súčasťou je súpis odovzdávaného majetku ku dňu zániku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, podpisujú predseda Prezídia Federálneho fondu národného majetku, predseda Prezídia Fondu národného majetku Českej republiky a predseda Prezídia Fondu národného majetku Slovenskej republiky.
Čl. 12
(1)
Do zániku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky uzavrú Česká republika a Slovenská republika dohodu, ktorej predmetom je najmä záväzok prevzatia tohto ústavného zákona do právnych poriadkov nástupníckych štátov ku dňu zániku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a spoločný výklad tohto ústavného zákona oboma stranami dohody. Jej súčasťou je takisto dohoda o zachovaní celistvosti dokumentácie uvedenej v čl. 7 v osobitných prípadoch záujmu na jej ďalšom využití a dohoda o tomto využití Českou republikou a Slovenskou republikou za rovnakých podmienok.
(2)
Súčasťou dohody podľa odseku 1 je aj dohoda o spôsobe rozhodovania sporov vzniknutých pri delení majetku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky cestou arbitrážneho konania a záväzok Českej republiky a Slovenskej republiky, že nález arbitrážneho orgánu je platný a vykonateľný na území Českej republiky a na území Slovenskej republiky. Arbitrážnym orgánom, ak tak ustanoví dohoda republík, môže byť aj komisia zriadená podľa čl. 9.
(3)
Súčasťou dohody podľa odseku 1 je, v súlade s ustanovením čl. 3 ods. 2, aj iné majetkové a finančné vyporiadanie.
Čl. 13
(1)
Zrušenie Federálnej bezpečnostnej informačnej služby najneskôr ku dňu zániku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vyporiadanie jej majetkových a iných pomerov ustanoví zákon Federálneho zhromaždenia.
(2)
Delenie majetku Česko-slovenskej televízie, Česko-slovenského rozhlasu, Česko-slovenskej tlačovej kancelárie, Česko-slovenských štátnych dráh, Správy pôšt a telekomunikácií Praha a Správy pôšt a telekomunikácií Bratislava a jeho prechod najneskôr ku dňu zániku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky na Českú republiku a Slovenskú republiku obdobne podľa tohto ústavného zákona ustanoví zákon Federálneho zhromaždenia.
(3)
Zrušenie Česko-slovenskej akadémie vied najneskôr ku dňu zániku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vyporiadanie jej majetkových a iných pomerov ustanoví zákon Federálneho zhromaždenia.
(4)
Zákon Federálneho zhromaždenia môže ustanoviť odchylne od princípov podľa čl. 3 ods. 1 delenie majetku Federálneho fondu trhovej regulácie v poľnohospodárstve.
(5)
Majetok Centra kupónovej privatizácie sa rozdelí ku dňu zániku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky medzi Centrum kupónovej privatizácie Českej republiky a Centrum kupónovej privatizácie Slovenskej republiky takto:
a)
hnuteľný majetok okrem čistého výnosu z predaja kupónov podľa územného princípu,
b)
čistý výnos z predaja kupónov v pomere dve celé dvadsaťdeväť stotín ku jednej.
Podrobnosti delenia majetku Centra kupónovej privatizácie ustanoví dohoda Českej republiky a Slovenskej republiky uzavretá do zániku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.
(6)
Delenie majetku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ku ktorému prislúcha právo hospodárenia Tranzitnému plynovodu, Česko-slovenským aerolíniám, Čechofraktu, bývalým podnikom zahraničného obchodu a ich afiláciám v zahraničí, a delenie ďalšieho majetku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky určeného dohodou medzi Českou republikou a Slovenskou republikou, pokiaľ ho neupravia osobitné zákony, sa vykoná na základe dohody medzi Českou republikou a Slovenskou republikou.
Čl. 14
Ku dňu zániku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa zrušuje piata časť (§ 27 až 40) zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby.
Čl. 15
Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Stráský v. r.
v z. Benda v. r.
1)
Čl. 4 ods. 4 ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o československej federácii v znení neskorších ústavných zákonov.