566/1992 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.1996 do 31.12.1996

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

566
ZÁKON
Národnej rady Slovenskej republiky
z 18. novembra 1992
o Národnej banke Slovenska
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
(1)
Zriaďuje sa Národná banka Slovenska ako emisná banka Slovenskej republiky.
(2)
Národná banka Slovenska je právnickou osobou so sídlom v Bratislave; nezapisuje sa do obchodného registra.
(3)
Pri vydávaní všeobecne záväzných právnych predpisov v rozsahu ustanovenom týmto zákonom má Národná banka Slovenska postavenie ako ministerstvá a iné orgány štátnej správy podľa čl. 123 Ústavy Slovenskej republiky. Národná banka Slovenska vydáva opatrenia vyhlasované v Zbierke zákonov a rozhodnutia v rozsahu ustanovenom osobitnými predpismi.1)
(4)
Národná banka Slovenska má v majetkovoprávnych vzťahoch pri nakladaní s vlastným majetkom postavenie podnikateľa.
§ 2
Hlavnou úlohou Národnej banky Slovenska je zabezpečenie stability meny. Za tým účelom Národná banka Slovenska
a)
určuje menovú politiku,
b)
vydáva bankovky a mince,
c)
riadi peňažný obeh, koordinuje platobný styk a zúčtovanie bánk a stará sa o ich plynulosť a hospodárnosť,
d)
vykonáva dozor nad vykonávaním bankových činností v rozsahu upravenom týmto zákonom a stará sa o bezpečné fungovanie a účelný rozvoj bankového systému,
e)
vykonáva ďalšie činnosti podľa tohto zákona.
§ 3
(1)
Národná banka Slovenska je povinná podávať Národnej rade Slovenskej republiky polročne správu o menovom vývoji.
(2)
Národná banka Slovenska je povinná zverejniť informáciu o menovom vývoji najmenej raz za tri mesiace.
§ 4
(1)
Národná banka Slovenska zastupuje Slovenskú republiku v medzinárodných menových inštitúciách a zabezpečuje plnenie úloh vyplývajúcich z tohto zastúpenia.
(2)
Národná banka Slovenska zastupuje Slovenskú republiku v operáciách na svetových trhoch peňazí.
DRUHÁ ČASŤ
ORGÁNY NÁRODNEJ BANKY SLOVENSKA
§ 5
Orgánmi Národnej banky Slovenska sú
a)
Banková rada Národnej banky Slovenska,
b)
Direktórium Národnej banky Slovenska.
Banková rada Národnej banky Slovenska
§ 6
(1)
Najvyšším riadiacim orgánom Národnej banky Slovenska je Banková rada Národnej banky Slovenska (ďalej len „banková rada“). Banková rada určuje menovú politiku a nástroje na jej uskutočňovanie a rozhoduje o menových opatreniach Národnej banky Slovenska.
(2)
Banková rada ďalej najmä
a)
ustanovuje zásady činnosti a obchodov Národnej banky Slovenska,
b)
schvaľuje rozpočet Národnej banky Slovenska (§ 38),
c)
ustanovuje organizačné usporiadanie Národnej banky Slovenska,
d)
ustanovuje druhy fondov Národnej banky Slovenska, ich výšku a použitie,
e)
ustanovuje rozsah úverov podľa § 25 ods. 2 a pravidlá emisie,
f)
ustanovuje platové a iné požitky guvernéra a viceguvernérov,
g)
udeľuje súhlas s pôsobením zamestnancov Národnej banky Slovenska v riadiacich, dozorných a kontrolných orgánoch obchodných spoločností a bánk,
h)
schvaľuje rokovací poriadok bankovej rady.
§ 7
(1)
Členmi bankovej rady sú guvernér, dvaja viceguvernéri, dvaja vrchní riaditelia a traja ďalší členovia.
(2)
Guvernéra a viceguvernérov vymenúva a odvoláva prezident Slovenskej republiky na návrh vlády Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“), po schválení Národnou radou Slovenskej republiky.
(3)
Vrchných riaditeľov a ostatných troch členov bankovej rady vymenúva a odvoláva vláda na návrh guvernéra Národnej banky Slovenska.
(4)
Guvernér, viceguvernéri a vrchní riaditelia Národnej banky Slovenska sú vymenúvaní na šesť rokov. Funkčné obdobie ostatných členov bankovej rady je štvorročné.
(5)
Členstvo v bankovej rade je obmedzené najviac na dve funkčné obdobia nasledujúce za sebou.
(6)
S členstvom v bankovej rade je nezlučiteľná funkcia poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, členstvo vo vláde, členstvo v riadiacich, dozorných a kontrolných orgánoch iných bánk, obchodných spoločností a ostatných podnikateľských subjektov.
(7)
Členstvo v bankovej rade zaniká vzdaním sa funkcie na vlastnú žiadosť člena odovzdanú bankovej rade.
(8)
Členstvo v bankovej rade zaniká odvolaním z funkcie
a)
ak bol člen právoplatne odsúdený za trestný čin,
b)
na návrh bankovej rady, ak člen stratil schopnosť vykonávať svoju funkciu,
c)
ak člen začal vykonávať funkciu uvedenú v odseku 6.
§ 8
(1)
Rokovaniu bankovej rady predsedá guvernér, v jeho neprítomnosti ním poverený viceguvernér. Banková rada prijíma svoje rozhodnutia väčšinou hlasov všetkých členov. Banková rada je uznášaniaschopná, ak je prítomný guvernér alebo ním poverený predsedajúci viceguvernér a aspoň ďalší traja členovia. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedajúceho.
(2)
Rokovací poriadok bankovej rady môže ustanoviť prípady, kedy je na prijatie rozhodnutia potrebný súhlas všetkých jej členov, prípadne ustanoviť inú majoritu pri hlasovaní.
(3)
Člen bankovej rady môže písomne splnomocniť iného člena bankovej rady, aby ho zastupoval na rokovaní a hlasovaní bankovej rady.
(4)
Rokovací poriadok bankovej rady schválený podľa § 6 ods. 2 písm. h) vydá guvernér.
§ 9
(1)
Národnú banku Slovenska zastupuje navonok jej guvernér.
(2)
O neodkladných veciach, ktoré inak podliehajú schváleniu bankovej rady, môže rozhodnúť guvernér spolu s dvoma viceguvernérmi. Rozhodnutie je možné prijať len v prípade ich jednomyseľného súhlasu.
(3)
Rozhodnutia, prijaté podľa odseku 1, prerokúva na nasledujúcom zasadnutí banková rada, ktorá ich schváli alebo zruší.
Direktórium Národnej banky Slovenska
§ 10
(1)
Direktórium Národnej banky Slovenska (ďalej len „direktórium“) je výkonným orgánom Národnej banky Slovenska. Zodpovedá za výkon rozhodnutí bankovej rady.
(2)
Direktórium pripravuje zasadania bankovej rady, vykonáva jej rozhodnutia a spravuje Národnú banku Slovenska.
(3)
Direktórium zabezpečuje najmä výkon
a)
obchodov so Slovenskou republikou podľa tohto zákona (§ 25 a 26),
b)
schválenej menovej politiky,
c)
správy menových rezerv v zlate a devízových prostriedkoch, obchodov s devízovými hodnotami a platobného styku so zahraničím,
d)
emisie cenných papierov Národnej banky Slovenska a obchody s nimi,
e)
operácií s cennými papiermi,
f)
metodického riadenia a bankového dozoru v rozsahu ustanovenom bankovou radou,
g)
obchodov s bankami podľa tohto zákona,
h)
kontroly plnenia povinností pri hospodárení s devízovými hodnotami inými osobami než bankami, ktorú Národná banka Slovenska vykonáva podľa osobitného predpisu.2)
§ 11
(1)
Členmi direktória sú viceguvernér poverený guvernérom Národnej banky Slovenska a vrchní riaditelia Národnej banky Slovenska.
(2)
Direktórium riadi viceguvernér a v čase jeho neprítomnosti ho zastupuje ním poverený vrchný riaditeľ.
TRETIA ČASŤ
VZŤAH K VLÁDE
§ 12
(1)
Národná banka Slovenska v rozsahu ustanovenom týmto zákonom podporuje hospodársku politiku vlády.
(2)
Plnenie úloh podľa § 2 tohto zákona zabezpečuje Národná banka Slovenska nezávisle od pokynov vlády.
(3)
Na rokovaní bankovej rady sa môže zúčastniť s poradným hlasom člen vlády poverený vládou.
(4)
O záveroch rokovania a o prijatých rozhodnutiach bankovej rady informuje vládu guvernér alebo ním poverený člen bankovej rady.
§ 13
(1)
Národná banka Slovenska zaujíma stanovisko k návrhom predkladaným na rokovanie vlády, ktoré sa dotýkajú pôsobnosti Národnej banky Slovenska.
(2)
Národná banka Slovenska plní poradné funkcie voči vláde vo veciach menovej politiky a bankovníctva.
(3)
Guvernér Národnej banky Slovenska a v jeho neprítomnosti ním poverený viceguvernér sa zúčastňuje na schôdzach vlády.
§ 14
Pri Národnej banke Slovenska môže byť ustanovený zbor poradcov zložený z odborníkov, ktorí nie sú zamestnancami Národnej banky Slovenska. O ustanovení zboru poradcov rozhoduje a jeho členov vymenúva a odvoláva guvernér. Rokovaniu zboru poradcov predsedá guvernér alebo nim poverený viceguvernér.
ŠTVRTÁ ČASŤ
EMISIA BANKOVIEK A MINCÍ
§ 15
Peňažnou jednotkou v Slovenskej republike je slovenská koruna, skratka názvu je „Sk“. Slovenská koruna sa delí na sto halierov.
§ 16
Národná banka Slovenska má výhradné právo vydávať bankovky a mince, ako aj pamätné mince (ďalej len „bankovky a mince“), ktoré sú zákonnými peniazmi.
§ 17
Podrobnosti súvisiace s emisiou bankoviek a mincí ustanoví Národná banka Slovenska všeobecne záväzným právnym predpisom.
PIATA ČASŤ
NÁSTROJE MENOVEJ REGULÁCIE NÁRODNEJ BANKY SLOVENSKA
§ 18
(1)
Národná banka Slovenska ustanovuje úrokové sadzby, rámce, splatnosti a ďalšie podmienky obchodov, ktoré vykonáva podľa tohto zákona.
(2)
Národná banka Slovenska môže ustanoviť minimálne úrokové sadzby z vkladov prijímaných bankami a pobočkami zahraničných bánk (ďalej len „banky“) a maximálne úrokové sadzby z úverov nimi poskytovaných. Tieto sadzby bezodkladne vyhlasuje opatrením3) v Zbierke zákonov a zverejňuje ich v dennej tlači.
(3)
Národná banka Slovenska môže určiť bankám maximálny rozsah nimi poskytovaných úverov.
§ 19
Národná banka Slovenska ustanovuje a vyhlasuje podľa osobitného predpisu4) pravidlá likvidity, kapitálového vybavenia a ďalšie pravidlá obozretného podnikania bánk.
§ 20
Národná banka Slovenska môže požadovať, aby banky mali na účte v Národnej banke Slovenska uloženú ňou určenú časť svojich zdrojov (ďalej len „povinná minimálna rezerva“), ktoré sa spravidla neúročia.
§ 21
(1)
Ak banka nedodržiava určenú povinnú minimálnu rezervu, je Národná banka Slovenska oprávnená účtovať jej zo sumy, o ktorú nie je určená povinná minimálna rezerva naplnená, úrok vo výške zodpovedajúcej až trojnásobku platnej diskontnej sadzby.
(2)
Pri zvýšení úrovne povinných minimálnych rezerv určí Národná banka Slovenska lehotu, v ktorej sa banka musí so zvýšením vyrovnať.
ŠIESTA ČASŤ
OBCHODY NÁRODNEJ BANKY SLOVENSKA
Obchody s bankami
§ 22
Národná banka Slovenska vedie účty bánk a prijíma ich vklady.
§ 23
Národná banka Slovenska môže od bánk nakupovať alebo im predávať
a)
zmenky splatné do šiestich mesiacov odo dňa nákupu Národnou bankou Slovenska, opatrené aspoň dvoma podpismi, z toho aspoň jedným podpisom za banku,
b)
štátne dlhopisy alebo iné cenné papiere so štátnou zárukou, splatné do jedného roka odo dňa ich nákupu Národnou bankou Slovenska.
§ 24
(1)
Národná banka Slovenska môže poskytnúť bankám na dobu najviac šiestich mesiacov úver zabezpečený cennými papiermi uvedenými v § 23, prípadne štátnymi dlhopismi alebo inými cennými papiermi so štátnou zárukou so splatnosťou dlhšou, než je uvedené v § 23 písm. b), alebo skladiskovými listami pre tovar hromadného charakteru plne poistený proti strate a poškodeniu, ako aj inými majetkovými hodnotami.
(2)
V záujme zachovania likvidity banky môže Národná banka Slovenska výnimočne poskytnúť banke krátkodobý úver, a to na dobu najviac troch mesiacov.
(3)
Národná banka Slovenska môže poskytnúť úver Fondu ochrany vkladov4a) najviac na tri mesiace.
Obchody so Slovenskou republikou
§ 25
(1)
Národná banka Slovenska vedie príjmové a výdavkové účty štátneho rozpočtu, štátnych finančných aktív a pasív a štátnych účelových fondov. Platby z výdavkových účtov sa vykonávajú do výšky súhrnného zostatku na príjmových účtoch. Súhrnný zostatok nemožno prečerpať.
(2)
Národná banka Slovenska môže na základe rozhodnutia bankovej rady poskytnúť Slovenskej republike krátkodobý úver nákupom štátnych pokladničných poukážok splatných do troch mesiacov od ich nákupu na krytie výkyvov v hospodárení štátneho rozpočtu v priebehu roka. Celkový stav týchto úverov kedykoľvek v priebehu roka nesmie prekročiť 5 % príjmov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v uplynulom roku.
§ 26
Národná banka Slovenska dáva do predaja podľa osobitného predpisu5) štátne dlhopisy a po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) môže na základe jeho poverenia a za dohodnutú odplatu vykonávať aj činnosti spojené so správou, splácaním a prevodmi štátnych dlhopisov, s výplatou úrokov z týchto dlhopisov, prípadne ďalšie požadované činnosti.
§ 27
Iné obchody Národnej banky Slovenska
Národná banka Slovenska môže na usmernenie peňažného trhu vydávať, kupovať a predávať obchodovateľné cenné papiere.
SIEDMA ČASŤ
PRÁVOMOC NÁRODNEJ BANKY SLOVENSKA V DEVÍZOVOM HOSPODÁRSTVE
§ 28
Národná banka Slovenska
a)
vyhlasuje kurz slovenskej koruny k cudzím menám,
b)
určuje cenu zlata v bankových operáciách Národnej banky Slovenska,
c)
má v úschove a spravuje menové rezervy v zlate a v devízových prostriedkoch a disponuje s nimi.
§ 29
Národná banka Slovenska
a)
obchoduje so zlatom a ostatnými devízovými hodnotami a vykonáva všetky druhy bankových obchodov s tuzemskými a zahraničnými bankami,
b)
určuje podmienky pre usmerňovanie platobnej bilancie Slovenskej republiky a vyhlasuje ich opatrením3) v Zbierke zákonov,
c)
určuje podmienky pre obchod so zlatom a ostatnými devízovými hodnotami vykonávanými bankami a inými osobami podľa osobitného predpisu2) a vyhlasuje ich opatrením3) v Zbierke zákonov,
d)
vydáva cenné papiere znejúce na cudziu menu.
ÔSMA ČASŤ
ĎALŠIE ČINNOSTI A OPRÁVNENIA NÁRODNEJ BANKY SLOVENSKA
§ 30
(1)
Národná banka Slovenska predkladá vláde návrhy zákonov v oblasti meny a peňažného obehu.
(2)
Národná banka Slovenska spolu s ministerstvom predkladá vláde návrhy zákonov v oblasti devízového hospodárstva a bankovníctva.
§ 31
(1)
Národná banka Slovenska riadi hotovostný peňažný obeh a po dohode s ministerstvom ustanovuje vykonávacím predpisom prípady, kedy nemožno platiť v hotovosti.
(2)
Národná banka Slovenska na zabezpečenie jednotného platobného styku a zúčtovania v Slovenskej republike ustanoví vykonávacím predpisom
a)
rámcové zásady platobného styku medzi bankami a zúčtovania na účtoch v bankách,
b)
spôsob používania platobných prostriedkov používaných bankami v platobnom styku.
(3)
Národná banka Slovenska vedie register cenných papierov emitovaných Slovenskou republikou.
§ 32
Národná banka Slovenska vedie evidenciu zastúpení zahraničných bánk a finančných inštitúcií pôsobiacich na území Slovenskej republiky. Zahraničná banka alebo finančná inštitúcia je povinná prihlásiť zastúpenie na evidenciu ešte pred začiatkom jeho pôsobenia.
§ 33
Národná banka Slovenska uzaviera v rámci svojej pôsobnosti platobné a iné dohody so zahraničnými bankami a medzinárodnými finančnými inštitúciami.
§ 34
Národná banka Slovenska koordinuje rozvoj bankového informačného systému v Slovenskej republike. Za tým účelom ustanoví vykonávacím predpisom zásady bankového informačného systému.
§ 35
Národná banka Slovenska je oprávnená vykonávať investičnú a obchodnú činnosť v rozsahu nevyhnutnom na zabezpečenie jej činnosti.
DEVIATA ČASŤ
BANKOVÝ DOHĽAD A ŠTÁTNY DOZOR
§ 36
Bankový dohľad
(1)
Národná banka Slovenska vykonáva bankový dohľad nad
a)
činnosťou bánk a nad bezpečným fungovaním bankového systému,
c)
činnosťou Fondu ochrany vkladov.
(2)
Bankový dohľad zahŕňa
a)
posudzovanie rozhodnutí o žiadostiach o udelenie povolenia pôsobiť ako banka podľa osobitného predpisu,4)
b)
dozor nad dodržiavaním podmienok ustanovených v povolení podľa písmena a), ako aj v povolení podľa osobitných predpisov,
c)
kontrolu dodržiavania opatrení vydaných Národnou bankou Slovenska a povinností vyplývajúcich z iných zákonov,
d)
ukladanie opatrení podľa tohto zákona alebo podľa osobitného predpisu.4)
(3)
Pri výkone bankového dohľadu formou kontroly na mieste sa vzťahy medzi Národnou bankou Slovenska a kontrolovanými osobami riadia základnými pravidlami kontrolnej činnosti ustanovenými osobitným predpisom,7) s výnimkou ustanovení o overovaní odbornej spôsobilosti pracovníkov poverených výkonom kontroly a ustanovení o zverejňovaní výsledkov kontroly a ustanovení o spolupráci v oblasti kontroly.
§ 37
Štátny dozor
(1)
Štátny dozor nad činnosťou bánk a iných osôb než bánk, ktoré majú povolenie podľa osobitných predpisov,6) vykonáva ministerstvo alebo ním poverený orgán.
(2)
Štátny dozor zahŕňa
a)
kontrolu dodržiavania zákonov, keď je na to ministerstvo týmto zákonom alebo osobitnými predpismi4) splnomocnené,
b)
kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných Národnou bankou Slovenska,
c)
kontrolu plnenia opatrení vydaných ministerstvom pri výkone štátneho dozoru.
(3)
Ministerstvo má právo zúčastniť sa na rokovaniach riadiacich orgánov Národnej banky Slovenska, bánk a iných osôb než bánk, ktoré majú povolenie podľa osobitných predpisov,6) pri prerokúvaní ročnej účtovnej závierky a výsledkov výkonu štátneho dozoru.
(4)
Ak ministerstvo zistí nedostatky v činnosti bánk a iných osôb než bánk, ktoré majú povolenie podľa osobitných predpisov,6) vydá opatrenie na odstránenie zistených nedostatkov a určí lehotu na ich odstránenie. Pri zistení závažných nedostatkov môže uložiť týmto osobám pokutu do výšky 1 000 000 Sk.
(5)
Na výkon štátneho dozoru sa primerane použijú ustanovenia § 36 ods. 3, 7 až 10.
DESIATA ČASŤ
HOSPODÁRENIE NÁRODNEJ BANKY SLOVENSKA
§ 38
(1)
Národná banka Slovenska hospodári podľa rozpočtu schváleného bankovou radou.
(2)
Národná banka Slovenska zo svojich výnosov uhrádza nevyhnutné náklady na svoju činnosť. Vytvorený zisk používa na dopĺňanie rezervného fondu a ďalších fondov vytváraných zo zisku a na ostatné použitie v rozpočtovanej výške. Zostávajúci zisk odvádza do štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Národná banka Slovenska odvádza preddavok na odvod zostávajúceho zisku štvrťročne, a to do 25 dní po uplynutí príslušného štvrťroku.
(3)
Ročnú správu o výsledku svojho hospodárenia Národná banka Slovenska predkladá do troch mesiacov po skončení kalendárneho roka na schválenie Národnej rade Slovenskej republiky. Ak ju Národná rada Slovenskej republiky neschváli, je Národná banka Slovenska povinná do šiestich týždňov predložiť spresnenú a doplnenú správu podľa jej požiadavky.
§ 39
(1)
Národná banka Slovenska vedie účtovníctvo podľa osobitných predpisov.9)
(2)
Účtovnú závierku Národnej banky Slovenska overujú dvaja audítori. Audítorov určuje Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky.
(3)
Národná banka Slovenska zverejní výročnú správu, ktorá obsahuje základné údaje o menovom vývoji Slovenskej republiky, po jej schválení Národnou radou Slovenskej republiky.
(4)
Národná banka Slovenska spracúva a poskytuje dekádne na zverejnenie v tlači výkaz o svojej finančnej pozícii.
JEDENÁSTA ČASŤ
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
§ 40
(1)
Na všetky bankové operácie Národnej banky Slovenska včítane stavov na účtoch, ktoré vedie, sa vzťahuje bankové tajomstvo.
(2)
Povinnosť zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, s ktorými sa oboznámia pri výkone svojej funkcie, platí aj pre členov zboru poradcov. Z dôvodov verejného záujmu ich môže tejto povinnosti zbaviť guvernér.
§ 41
Členovia bankovej rady a ostatní zamestnanci Národnej banky Slovenska sú povinní zachovávať mlčanlivosť v služobných veciach. Táto povinnosť trvá aj po skončení pracovnoprávneho vzťahu alebo iného obdobného vzťahu. Z dôvodov verejného záujmu môže zbaviť tejto povinnosti členov bankovej rady banková rada a ostatných zamestnancov Národnej banky Slovenska guvernér.
§ 41a
Ustanovenia § 40 a 41 sa nepoužijú, ak osobitný zákon ustanovuje inak.
DVANÁSTA ČASŤ
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 42
Vydávanie cenných papierov podľa § 27 a § 29 písm. d) tohto zákona nepodlieha povoleniu ministerstva.
§ 43
Pre zamestnancov Národnej banky Slovenska platia ustanovenia osobitných predpisov.10)
§ 44
Na Národnú banku Slovenska sa vzťahuje
a)
zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 567/1990 Zb. o rozpočtových pravidlách Slovenskej republiky s výnimkou § 11 ods. 3, § 14, § 16 ods. 2 a § 18,
b)
§ 46
Opatrenia zabezpečujúce prechod česko-slovenskej meny na slovenskú menu budú ustanovené osobitným predpisom.
§ 47
Prechod majetku, práv a záväzkov zo Štátnej banky česko-slovenskej na Národnú banku Slovenska sa uskutoční v súlade s osobitným predpisom.
§ 48
Až do uskutočnenia prechodu česko-slovenskej meny na slovenskú menu sa vzťahujú na emisiu bankoviek a mincí ustanovenia štvrtej časti zákona č. 22/1992 Zb. o Štátnej banke česko-slovenskej.
§ 49
Až do uskutočnenia prechodu česko-slovenskej meny na slovenskú menu sa pokuta podľa § 36 ods. 4 písm. b) a § 37 ods. 4 tohto zákona ukladá v korunách česko-slovenských.
§ 50
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1993, okrem ustanovení § 15 až 17 a § 28 písm. a), ktoré nadobudnú účinnosť súčasne s prechodom česko-slovenskej meny na slovenskú menu.
I. Gašparovič v. r.
V. Mečiar v. r.
1)
Napr. zákon č. 21/1992 Zb. o bankách, devízový zákon č. 528/1990 Zb. v znení zákona č. 228/1992 Zb.
2)
Devízový zákon č. 528/1990 Zb. v znení zákona č. 228/1992 Zb.
3)
§ 8 zákona č. 131/1989 Zb. o Zbierke zákonov.
4)
Zákon č. 21/1992 Zb.
4a)
§ 13 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
5)
§ 19 ods. 2 zákona č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch.
6)
Devízový zákon č. 528/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon).
7)
Zákon SNR č. 418/1991 Zb. o štátnej kontrole.
8)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
9)
Zákon č. 563/1991 Zb. o účtovníctve.
11)
§ 21 a § 55 zákona č. 22/1992 Zb. o Štátnej banke česko-slovenskej.