569/1992 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 14.12.1992

569
OZNÁMENIE
Federálneho ministerstva zahraničných vecí
Federálne ministerstvo zahraničných vecí oznamuje, že 29. apríla 1991 bola v Prahe podpísaná Dohoda medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Holandským kráľovstvom o podpore a vzájomnej ochrane investícií.
Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 13 ods. 1 dňom 1. októbra 1992.
České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)
DOHODA

medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Holandským kráľovstvom o podpore a vzájomnej ochrane investícií
Vláda Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
a
vláda Holandského kráľovstva,
ďalej označované ako zmluvné strany,
vedené prianím rozšíriť a posilniť vzájomné hospodárske vzťahy, najmä investície investorov jednej zmluvnej strany na území druhej zmluvnej strany,
uznávajúc, že dohoda o zaobchádzaní poskytovanom týmto investíciám bude podporovať tok kapitálu a technológie a ekonomický rozvoj zmluvných strán a že nestranné a spravodlivé zaobchádzanie je žiadúce,
postupujúc v duchu Záverečného aktu Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe, podpísaného v Helsinkách 1. augusta 1975,
dohodli sa na nasledujúcom:
Článok 1
Na účely tejto Dohody:
a)
pojem „investície“ označuje každý druh aktív investovaných priamo alebo prostredníctvom investora z tretieho štátu, a to najmä, nie však výlučne:
i)
hnuteľný a nehnuteľný majetok i všetky vecné práva s ním súvisiace;
ii)
akcie, obligácie a ostatné formy účasti na spoločnostiach a spoločných podnikoch, ako aj práva z nich vyplývajúce;
iii)
pohľadávky na peniaze a na iné aktíva a akékoľvek plnenia majúce hospodársku hodnotu;
iv)
práva z oblasti duševného vlastníctva, včítane technologických postupov, goodwill a know-how;
v)
koncesie udelené na základe zákona alebo zmluvy, včítane koncesií na prieskum, kultiváciu, ťažbu a získavanie prírodných zdrojov.
b)
pojem „investor“ označuje:
i)
fyzické osoby, ktoré sú občanmi jednej zo zmluvných strán v súlade s jej právnym poriadkom;
ii)
právnické osoby zriadené v súlade s právnym poriadkom jednej zo zmluvných strán.
c)
pojem „územie“ zahŕňa takisto prímorské pásma priliehajúce k pobrežiu dotknutého štátu, a to v rozsahu, v akom tento štát v súlade s medzinárodným právom vykonáva v týchto pásmach zvrchované práva alebo súdnu právomoc.
Článok 2
Každá zmluvná strana na svojom území podporuje investície investorov druhej zmluvnej strany a povoľuje tieto investície v súlade s ustanoveniami svojho právneho poriadku.
Článok 3
(1)
Každá zmluvná strana zabezpečí investíciám investorov druhej zmluvnej strany nestranné a spravodlivé zaobchádzanie a nebude neprimeranými alebo diskriminačnými opatreniami poškodzovať správu, riadenie, udržiavanie, používanie, využitie alebo dispozíciu s investíciami týchto investorov.
(2)
Každá zmluvná strana poskytne týmto investíciám najmä plnú bezpečnosť a ochranu, ktorá v žiadnom prípade nebude menšia ako priznávaná investíciám vlastných investorov alebo investíciám investorov z ktoréhokoľvek tretieho štátu, pokiaľ je pre dotknutého investora výhodnejšia.
(3)
Ustanovenia tohto článku sa nebudú vykladať tak, aby zaväzovali ktorúkoľvek zmluvnú stranu poskytovať investorom druhej zmluvnej strany preferencie a výhody obdobné tým, ktoré priznáva investorom z tretieho štátu
a)
členstvo v bývalej alebo existujúcej alebo budúcej colnej únii alebo hospodárskej únii alebo obdobnej organizácii; alebo
b)
dohoda o zamedzení dvojakého zdanenia alebo reciprocita s tretím štátom.
(4)
Každá zmluvná strana bude dodržiavať všetky záväzky, ktoré môže prijať vo vzťahu k investíciám investorov druhej zmluvnej strany.
(5)
Pokiaľ ustanovenia právneho poriadku jednej zo zmluvných strán alebo záväzky, ktoré podľa medzinárodného práva teraz platia alebo neskôr medzi zmluvnými stranami nadobudnú platnosť, obsahujú nad rámec tejto Dohody pravidlá, či už všeobecné alebo osobitné, oprávňujúce investície investorov druhej zmluvnej strany na priaznivejšie zaobchádzanie, než poskytuje táto Dohoda, budú mať tieto pravidlá v miere, v akej sú výhodnejšie, prednosť pred touto Dohodou.
Článok 4
Každá zmluvná strana zabezpečí, aby sa platby súvisiace s investíciou mohli prevádzať. Prevody sa uskutočňujú vo voľne zameniteľnej mene bez nežiadúcich obmedzovaní alebo omeškania. Tieto prevody zahŕňajú najmä, nie však výlučne:
a)
zisky, úroky, dividendy, licenčné poplatky, honoráre a iné bežné príjmy;
b)
sumy potrebné
i)
pre nákup surovín alebo pomocných materiálov, rozpracovaných alebo hotových výrobkov, alebo
ii)
pre rozvoj investície alebo doplnenie kapitálových aktív za účelom zabezpečenia kontinuity investície;
c)
sumy na splatenie pôžičiek;
d)
zárobky fyzických osôb;
e)
výťažky z predaja alebo likvidácie investície.
Článok 5
Žiadna zo zmluvných strán neprijme opatrenia zbavujúce priamo alebo nepriamo investorov druhej zmluvnej strany ich investícií, ak nebudú splnené nasledujúce podmienky:
a)
opatrenia sa prijímajú vo verejnom záujme a sú vykonané podľa zákona;
b)
opatrenia nie sú diskriminačné;
c)
opatrenia sprevádza ustanovenie o vyplatení spravodlivej náhrady. Táto náhrada predstavuje skutočnú hodnotu dotknutých investícií; aby bola pre nárokujúceho čo najúčinnejšia, vyplatí sa a bez nežiadúceho omeškania prevedie do krajiny určenej nárokujúcimi, ktorých sa to týka, a to v ktorejkoľvek voľne zameniteľnej mene, na ktorej sa nárokujúci dohodli.
Článok 6
Investori jednej zmluvnej strany, ktorí utrpia straty na svojich investíciách na území druhej zmluvnej strany v dôsledku vojny alebo iného ozbrojeného konfliktu, výnimočného stavu, občianskych nepokojov alebo iných výnimočných situácií, budú od tejto druhej zmluvnej strany strany požívať, pokiaľ ide o reštitúciu, náhradu škody, kompenzáciu alebo iné vyrovnanie, zaobchádzanie nie menej priaznivé, než táto zmluvná strana priznáva svojim vlastným investorom alebo investorom z ktoréhokoľvek tretieho štátu, ak je pre uvedených investorov priaznivejšie.
Článok 7
Ak sú investície investora jednej zmluvnej strany poistené proti neobchodným rizikám na základe systému založeného zákonom, uzná druhá zmluvná strana vstup poisťovateľa alebo zabezpečovateľa do práv uvedeného investora podľa podmienok takého poistenia.
Článok 8
(1)
Všetky spory medzi jednou zmluvnou stranou a investorom druhej zmluvnej strany týkajúce sa jeho investície sa, pokiaľ možno, vyriešia priateľsky.
(2)
Každá zmluvná strana týmto súhlasí, že podriadi spor uvedený v odseku 1 tohto článku rozhodcovskému súdu, ak sa spor nepodarilo vyriešiť priateľsky v lehote šiestich mesiacov od doby, keď jedna strana v spore o také riešenie sporu požiadala.
(3)
Rozhodcovský súd uvedený v odseku 2 tohto článku sa pre každý jednotlivý prípad ustanoví takto: každá strana v spore určí jedného rozhodcu a títo dvaja rozhodcovia určení týmto spôsobom vyberú predsedu, ktorý bude občanom tretieho štátu. Každá strana v spore určí svojho rozhodcu v lehote dvoch mesiacov a predseda bude vymenovaný v lehote troch mesiacov od doby, keď investor oznámil zmluvnej strane svoje rozhodnutie odovzdať spor rozhodcovskému súdu.
(4)
Ak sa vymenovanie neuskutočnilo v uvedenom čase, každá strana v spore môže požiadať predsedu rozhodcovského súdu obchodnej komory v Stockholme, aby vykonal potrebné vymenovania. Ak je predseda občanom jednej zmluvnej strany alebo ak mu bráni nejaká prekážka v splnení tejto úlohy, požiada sa podpredseda, aby vykonal potrebné vymenovania. Ak je aj podpredseda občanom jednej zmluvnej strany alebo ak aj jemu bráni nejaká prekážka v splnení tejto úlohy, požiada sa o vykonanie potrebného vymenovania služobne najstarší člen rozhodcovského súdu, ktorý nie je občanom žiadnej zmluvnej strany.
(5)
Rozhodcovský súd ustanoví svoje procesné pravidlá s použitím rozhodcovských pravidiel Komisie OSN pre medzinárodné právo obchodné (UNCITRAL).
(6)
Rozhodcovský súd bude rozhodovať na základe zákona a prihliadne najmä, nie však výlučne:
– na platné právo zmluvnej strany, o ktorú ide;
– na ustanovenia tejto Dohody a iných príslušných dohôd uzavretých medzi zmluvnými stranami;
– na ustanovenia osobitných dohôd, ktoré sa týkajú investícií;
– na všeobecné zásady medzinárodného práva.
(7)
Rozhodcovský súd rozhoduje väčšinou hlasov; také rozhodnutie bude pre strany v spore konečné a záväzné.
Článok 9
Každá zmluvná strana môže navrhnúť druhej zmluvnej strane konzultáciu týkajúcu sa výkladu alebo použitia Dohody. Druhá zmluvná strana taký návrh priaznivo posúdi a využije pre takú konzultáciu vhodnú príležitosť.
Článok 10
(1)
Spory medzi zmluvnými stranami o výklad alebo použitie tejto Dohody sa budú, pokiaľ možno, riešiť priateľsky.
(2)
Ak sa nemôže spor medzi zmluvnými stranami takto riešiť, predloží sa na žiadosť jednej zmluvnej strany rozhodcovskému súdu.
(3)
Taký rozhodcovský súd sa pre každý jednotlivý prípad ustanoví takto: každá zmluvná strana určí v lehote dvoch mesiacov od prijatia žiadosti o rozhodcovské konanie jedného rozhodcu. Títo dvaja rozhodcovia potom vyberú predsedu, ktorý bude občanom tretieho štátu. Predseda bude určený v lehote dvoch mesiacov od určenia ďalších dvoch rozhodcov.
(4)
Ak sa potrebné vymenovanie neuskutočnilo v lehotách uvedených v odseku 3 tohto článku, môže každá zmluvná strana požiadať predsedu Medzinárodného súdneho dvora, aby vykonal potrebné vymenovania. Ak je predseda občanom jednej zo zmluvných strán alebo ak mu bráni nejaká prekážka v splnení tejto úlohy, požiada sa podpredseda, aby vykonal potrebné vymenovania. Ak je aj podpredseda občanom jednej zo zmluvných strán alebo ak aj jemu bráni nejaká prekážka v splnení tejto úlohy, požiada sa o vykonanie potrebného vymenovania služobne najstarší člen Medzinárodného súdneho dvora, ktorý nie je občanom žiadnej zmluvnej strany.
(5)
Rozhodcovský súd ustanoví svoje procesné pravidlá. Rozhodnutie rozhodcovského súdu je pre obe zmluvné strany konečné a záväzné.
(6)
Rozhodcovský súd môže pred svojím rozhodnutím v každom štádiu konania navrhnúť zmluvným stranám, aby sa spor vyriešil priateľsky.
(7)
Rozhodcovský súd bude rozhodovať na základe tejto Dohody a iných príslušných dohôd uzavretých medzi oboma zmluvnými stranami, všeobecných zásad medzinárodného práva, ako aj takých všeobecných právnych zásad, ktoré bude rozhodcovský súd považovať za použiteľné. Predchádzajúce ustanovenia nebudú brániť rozhodcovskému súdu urobiť rozhodnutie podľa zásady ex aequo et bono, pokiaľ s tým zmluvné strany súhlasia.
(8)
Každá zmluvná strana bude znášať trovy svojho zastúpenia v rozhodcovskom konaní; trovy predsedu a ostatné náklady budú znášať zmluvné strany rovnakým dielom. Rozhodcovský súd však môže vo svojom rozhodnutí určiť, že jedna zmluvná strana uhradí väčší podiel na nákladoch a toto rozhodnutie je pre obe zmluvné strany konečné a záväzné.
Článok 11
Pokiaľ sa týka Holandského kráľovstva, táto Dohoda sa bude vzťahovať na časti Kráľovstva v Európe, Holandské Antily a Arubu, pokiaľ oznámenie uvedené v článku 13 ods. 1 neustanovuje inak.
Článok 12
Ustanovenia tejto Dohody sa budú odo dňa nadobudnutia jej platnosti vzťahovať takisto na investície založené po 1. januári 1950.
Článok 13
(1)
Táto Dohoda nadobudne platnosť prvý deň druhého mesiaca, ktorý nasleduje po dni, keď sa zmluvné strany navzájom písomne upovedomili, že nevyhnutné ústavné požiadavky boli splnené, a zostane v platnosti po dobu desiatich rokov.
(2)
Pokiaľ Dohodu nevypovie jedna zo zmluvných strán najmenej šesť mesiacov pred ukončením jej platnosti, jej platnosť sa mlčky predĺži o ďalších desať rokov. Každá zmluvná strana si zachová právo ukončiť platnosť Dohody výpoveďou danou aspoň šesť mesiacov pred dátumom uplynutia práve plynúcej doby platnosti.
(3)
Pokiaľ ide o investície uskutočnené predo dňom ukončenia platnosti tejto Dohody, zostanú pre ne predchádzajúce články v platnosti na obdobie pätnástich rokov od tohto dátumu.
(4)
Pokiaľ ide o lehotu uvedenú v odseku 2 tohto článku, bude vláda Holandského kráľovstva oprávnená ukončiť použitie tejto Dohody oddelene s ohľadom na ktorúkoľvek časť Kráľovstva.
Na dôkaz toho podpísaní, plne splnomocnení zástupcovia, podpísali túto Dohodu.
Dané v Prahe 29. apríla 1991 vo dvoch vyhotoveniach, každé v českom, holandskom a anglickom jazyku, pričom všetky tri znenia majú rovnakú platnosť. V prípade rozdielneho výkladu je rozhodujúce anglické znenie.
Za vládu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky:
Ing. Jozef Bakšay v. r.
minister zahraničného obchodu ČSFR
Za vládu Holandského kráľovstva:
Ivonne van Rooy v. r.
ministerka zahraničného obchodu Holandského kráľovstva
*)
Tu sa uverejňuje slovenský preklad.