626/1992 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1993 do 31.12.1999

626
ZÁKON
z 15. decembra 1992,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov
Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 4 písm. b) sa na konci bodkočiarka nahrádza bodkou a pripája sa táto veta: „Oslobodenie sa ďalej nevzťahuje na príjmy, ktoré plynú daňovníkovi na základe zmluvy o budúcom predaji nehnuteľnosti uzavretej v čase do piatich rokov od nadobudnutia, aj keď kúpna zmluva bude uzavretá až po piatich rokoch po nadobudnutí;“.
2.
§ 4 písm. c) druhá veta znie: „Oslobodenie sa nevzťahuje na príjmy z predaja motorových vozidiel, lietadiel, lodí a cenných papierov, ak doba medzi nadobudnutím a predajom nepresahuje dobu jedného roka.“.
3.
V § 4 písm. n) sa za slová „ozbrojených síl“ dopĺňajú slová „a zborov“.
4.
Poznámka pod čiarou č. 3) znie:
„3)
Zákon č. 480/1992 Zb. o hmotnom zabezpečení vojakov a žiakov škôl ozbrojených síl a ich zodpovednosti za škodu.
§ 15 a diel VIII zákona č. 76/1959 Zb. o niektorých služobných pomeroch vojakov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 100/1970 Zb. o služobnom pomere príslušníkov Zboru národnej bezpečnosti v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 334/1991 Zb. o služobnom pomere policajtov zaradených vo Federálnom policajnom zbore a v Zbore hradnej polície v znení neskorších predpisov.
Zákon Slovenskej národnej rady č. 410/1991 Zb. o služobnom pomere príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky.
Zákon Českej národnej rady č. 186/1992 Zb. o služobnom pomere príslušníkov polície Českej republiky.“.
5.
V § 4 písm. o) sa na konci pripájajú slová „a dávky súvisiace so skončením služobného pomeru príslušníkov ozbrojených bezpečnostných zborov“.
6.
V § 4 sa bodka za písmenom p) nahrádza bodkočiarkou a pripája sa písmeno r), ktoré znie:
„r)
príjmy z prevodu členských práv družstva alebo z prevodu účasti na obchodných spoločnostiach, ak nejde o predaj cenných papierov, ak doba medzi nadobudnutím a prevodom presahuje dobu piatich rokov.“.
7.
§ 5 ods. 3 znie:
„(3)
Pokiaľ podľa účtovníctva výdavky presiahnu príjmy uvedené v § 7 a 9, je rozdiel stratou. O stratu sa zníži úhrn čiastkových základov dane zistených podľa jednotlivých druhov príjmov uvedených v § 7 až 10 s použitím ustanovenia odseku 1. Stratu alebo jej časť, ktorú nemožno uplatniť pri zdanení príjmov v zdaňovacom období, v ktorom vznikla, možno odpočítať od úhrnu čiastkových základov dane zistených podľa jednotlivých druhov príjmov uvedených v § 7 až 10 v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach podľa ustanovení § 34.“.
8.
V § 5 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto vety: „Príjmy zo závislej činnosti a funkčné požitky (§ 6) plynúce daňovníkovi najdlhšie 25 dní po skončení zdaňovacieho obdobia, za ktoré sa dosiahli, sa považujú za príjmy plynúce daňovníkovi v tomto zdaňovacom období. U daňovníka s príjmami podľa § 7 a 9 sa prihliadne aj na zásoby obstarané v kalendárnom roku, ktorý predchádzal roku, v ktorom daňovník začal činnosť. Obdobne sa posudzujú aj iné nevyhnutne vynaložené výdavky spojené so začatím činnosti.“.
9.
V § 6 ods. 1 písm. a) sa v prvej vete slová „z činnosti vykonávanej na základe“ nahrádzajú slovami „zo“.
10.
V § 6 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Ak ide o prenajaté vozidlo, vychádza sa z obstarávacej ceny vozidla u pôvodného vlastníka, a to aj v prípade, že dôjde k následnej kúpe prenajatého vozidla.“.
11.
V § 6 ods. 8 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová „alebo v rámci závodného stravovania zabezpečovaného prostredníctvom iných subjektov“.
12.
V § 6 ods. 8 písm. g) sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripája sa písmeno h), ktoré včítane poznámky pod čiarou znie:
„h)
príjmy získané nadobudnutím zamestnaneckých akcií podľa osobitného predpisu5a) za nižšiu ako menovitú hodnotu s výnimkou príjmov z nich plynúcich a príjmov plynúcich zo spätného odpredaja (vrátenie) týchto akcií za vyššiu ako nadobúdaciu hodnotu, ktoré sa považujú za príjmy z kapitálového majetku [§ 8 ods. 3 písm. a)].
5a)
§ 158 Obchodného zákonníka.“.
13.
V § 7 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Príjmy uvedené v § 22 ods. 1 písm. d) bodoch 1 až 3 plynúce daňovníkom uvedeným v § 2 ods. 3 sú samostatným základom dane pre zdanenie osobitnou sadzbou dane (§ 36).“.
14.
V § 8 ods. 1 písm. e) sa na konci bodkočiarka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „úroky z hodnoty splateného vkladu v dohodnutej výške spoločníkov verejných obchodných spoločností. Vklady na bežných účtoch, ktoré podľa podmienok banky nie sú určené na podnikanie (sporožírové účty, devízové účty), sa posudzujú podľa písmena c);“.
15.
§ 8 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Úroky a iné výnosy plynúce z vkladov, ktoré prijíma zamestnávateľ iba od svojich zamestnancov alebo ktoré prijíma banka iba od svojich zamestnancov za odchylných podmienok než od ostatných fyzických osôb, sú samostatným základom dane pre zdanenie osobitnou sadzbou dane (36).“.
16.
V § 9 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Príjem z prenájmu plynúci daňovníkom uvedeným v § 2 ods. 3 je, s výnimkou príjmov z prenájmu nehnuteľnosti, samostatným základom dane pre zdanenie osobitnou sadzbou dane (§ 36).“.
17.
V § 10 ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „včítane príjmov z poľnohospodárskej výroby, ktorú neprevádzkuje podnikateľ (samostatne hospodáriaci roľník),“.
18.
V § 10 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto vety: „Ak ide o príjmy z poľnohospodárskej výroby, možno výdavky uplatniť podľa § 7 ods. 7 písm. a). Príjmy plynúce zo splátok na základe uzavretej kúpnej zmluvy alebo z preddavku na základe uzavretej zmluvy o budúcom predaji nehnuteľnosti, sa zahrnú do čiastkového základu dane za zdaňovacie obdobie, v ktorom boli dosiahnuté.“.
19.
V § 10 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto vety: „Výdavky, ktoré prevyšujú príjmy plynúce zo splátok alebo preddavkov na budúci predaj nehnuteľnosti v zdaňovacom období po prvý raz, možno uplatniť v tomto zdaňovacom období až do výšky tohto príjmu. Ak tieto príjmy plynú aj v ďalšom zdaňovacom období, postupuje sa obdobne, a to až do výšky celkovej sumy, ktorú možno podľa tohto ustanovenia uplatniť.“.
20.
V § 10 ods. 5 sa na konci pripájajú tieto vety, ktoré včítane poznámky pod čiarou znejú: „Nepeňažný vklad sa oceňuje rovnako ako nepeňažný príjem v čase vykonania vkladu (§ 3 ods. 3). Ak je vkladom nehnuteľnosť obstaraná alebo nadobudnutá v čase kratšom ako dva roky pred vložením do spoločnosti alebo družstva, považuje sa za obstarávací alebo nadobúdací výdavok cena tejto nehnuteľnosti alebo zostatková cena, ak ide o hmotný majetok už odpisovaný. Výdavkom nie je podiel na majetku družstva prevedený v rámci transformácie družstiev podľa osobitného predpisu11a) s výnimkou podielu alebo jeho časti, ktorý je náhradou podľa osobitných predpisov.2)
11a) Zákon č. 42/1992 Zb. o úprave majetkových vzťahov a vyporiadaní majetkových nárokov v družstvách v znení zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 297/1992 Zb.“.
21.
§ 10 ods. 7 znie:
„(7)
Príjmy podľa odseku 1 písm. f) až h) plynúce zo zdrojov na území Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sú samostatným základom dane pre zdanenie osobitnou sadzbou dane (§ 36). Ak plynú tieto príjmy zo zdrojov v zahraničí, sú základom dane (čiastkovým základom dane) podľa § 5 ods. 2.“.
22.
V § 12 ods. 2 prvá veta znie: „Príjmy dosiahnuté pri podnikaní alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 7) prevádzkovanej za spolupráce osôb, ktoré žijú v spoločnej domácnosti s daňovníkom, a výdavky vynaložené na ich dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie sa rozdeľujú aj na tieto spolupracujúce osoby tak, aby ich podiel na spoločných príjmoch a výdavkoch bol v úhrne najviac 20 %.“.
23.
§ 13 ods. 1 znie:
„(1)
Verejná obchodná spoločnosť zisťuje základ dane za spoločnosť ako celok (§ 23 až 33) rovnako ako daňovník. Podľa podielov určených spoločenskou zmluvou sa rozdeľuje tento základ dane na jednotlivých spoločníkov, u ktorých tvorí základ dane (čiastkový základ dane) podľa § 5 ods. 2, ak je spoločník fyzickou osobou, alebo sa zahŕňajú do základu dane podľa § 23, ak je spoločník právnickou osobou. Strata verejnej obchodnej spoločnosti (§ 34) sa rozdeľuje rovnako ako základ dane.“.
24.
V § 15 ods. 1 písm. c) sa na konci bodkočiarka nahrádza bodkou a pripája sa táto veta: Do vlastného príjmu sa nezahŕňa zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť, rodičovský príspevok, prídavky na deti, výchovné k dôchodku a štipendium poskytované študujúcim sústavne sa pripravujúcim na budúce povolanie;“.
25.
V § 15 ods. 1 písm. d) sa slová „alebo je daňovník podľa osobitných predpisov čiastočne invalidný“ vypúšťajú.
26.
V § 15 ods. 1 písm. e) znie:
„e)
12 000 Kčs ročne, ak daňovník poberá invalidný dôchodok alebo iný dôchodok, ktorého jednou z podmienok pre priznanie je invalidita, alebo je daňovník podľa osobitných predpisov invalidným, alebo jeho žiadosť o invalidný dôchodok bola zamietnutá z iných dôvodov než z dôvodu jeho invalidity; ak je daňovník držiteľom preukážky ZŤP-S (zvlášt ťažko poškodený so sprievodcom), zvyšuje sa suma na 36 000 Kčs ročne, a to aj keď nepoberá invalidný dôchodok. Sumy podľa písmen d) a e) možno uplatniť aj pri súbehu nároku na starobný, invalidný i čiastočný invalidný dôchodok.“.
27.
V § 15 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Podľa tohto odseku sa nepostupuje u daňovníkov, ktorí na začiatku zdaňovacieho obdobia nie sú požívateľmi starobného dôchodku a tento dôchodok im nebol priznaný ani spätne k začiatku zdaňovacieho obdobia.“.
28.
V § 15 ods. 4 úvodný text znie: „Za vyživované dieťa daňovníka (vlastné, osvojené, dieťa v starostlivosti, ktorá nahrádza starosltivosť rodičov, dieťa druhého z manželov a vnuk, pokiaľ jeho rodičia nemajú príjmy, z ktorých by mohli zníženie uplantiť) sa v súlade s osobitným predpismi12a) považuje:“.
29.
Poznámka pod čiarou č. 12a znie:
„12a) Zákon č. 54/1956 Zb. o nemocenskom poistení zamestnancov v znení neskorších predpisov.“.
30.
V § 15 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Pri použití odseku 7 môže uplatniť dieťa (deti) po časť zdaňovacieho obdobia jeden z daňovníkov a po zostávajúcu časť druhý z daňovníkov.“.
31.
V § 15 ods. 7 sa v poslednej vete na konci pripájajú slová: „alebo v ktorom sa začína sústavná príprava plnoletého dieťaťa na budúce povolanie“.
32.
§ 18 ods. 4 včítane poznámky pod čiarou znie:
„(4)
U daňovníkov, ktorí nie sú založení alebo zriadení na podnikanie,14a) sú predmetom dane iba príjmy z podnikania včítane príjmov z výnosov z cenných papierov.
14a)
§ 2 ods. 1 Obchodného zákonníka.“.
33.
V § 22 ods. 1 písm. c) sa za slovo „poradenstva“ vkladajú slová „služieb, riadiacej a“.
34.
V § 22 ods. 2 sa na konci prvej vety pripájajú slová „alebo prenajaté nehnuteľnosti“ a v druhej vete sa za slovo „opráv“ vkladajú čiarka a slová „poskytovania činností a služieb uvedených v odseku 1 písm. c) zamestnancami daňovníka alebo osobami pre neho pracujúcimi“.
35.
§ 23 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:
„(10)
Pri stálej prevádzkárni (§ 22 ods. 2) daňovníka so sídlom alebo bydliskom v zahraničí (§ 2 ods. 3 a § 17 ods. 5) nemôže byť základ dane nižší, než aký by dosiahol z tej istej alebo podobnej činnosti daňovník so sídlom alebo bydliskom na území Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky. Na jeho určenie možno použiť pomer zisku k nákladom alebo k hrubým príjmom u porovnateľných daňovníkov alebo pri činnostiach, porovnateľnú výšku obchodného rozpätia (províziu) a iné porovnateľné údaje.“.
36.
V § 24 ods. 2 písm. h) sa na konci pripájajú tieto slová: „ale u daňovníkov účtujúcich v sústave jednoduchého účtovníctva len vo výške pripadajúcej na príslušné zdaňovacie obdobie“.
37.
V § 24 ods. 2 písm. j) bode 4 sa bodkočiarka na konci náhrádza bodkou a pripája sa táto veta: „Za závodné stravovanie vo vlastnom zariadení sa považuje aj závodné stravovanie zabezpečované vo vlastnom zariadení prostredníctvom iných subjektov;“.
38.
V § 24 ods. 2 písm. k) bode 2 sa za slovo „daňovníka“ vkladajú slová „alebo v prenájme“.
39.
V § 24 ods. 2 písm. o) sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripája sa písmeno p), ktoré včítane poznámky pod čiarou znie:
„p)
zostatková cena (§ 29 ods. 2) hmotného majetku, ktorý je daňovník povinný odovzdať podľa osobitných predpisov,24a) znížená o prijaté dotácie na jeho obstaranie,
24a)
Napr. zákon č. 79/1957 Zb. o výrobe, rozvode a spotrebe elektriny (elektrizačný zákon), zákon č. 67/1960 Zb. o výrobe, rozvode a využití vyhrievacích plynov (Plynárenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 138/1973 Zb. o vodách (vodný zákon).“.
40.
V § 24 ods. 2 sa za písmeno p) pripája písmeno r), ktoré včítane poznámky znie:
„r)
výdavky (náklady), na ktorých úhradu je daňovník povinný podľa osobitných zákonov.24b)
24b)
Napr. zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov.“.
41.
§ 24 ods. 4 písm. a) a b) znejú:
„a)
doba nájmu prenajímanej veci je dlhšia ako 20 % určenej doby odpisovania uvedenej v § 30, najmenej však 3 roky, s výnimkou nehnuteľností, pri ktorých môže doba nájmu trvať najmenej 8 rokov, a
b)
kúpna cena najatej veci nie je vyššia než zostatková cena, ktorú by vec mala pri rovnomernom odpisovaní podľa tohto zákona.“.
42.
V § 24 ods. 5 sa slová „pri odpisovaní“ nahrádzajú slovami „pri rovnomernom odpisovaní“.
43.
§ 25 písm. a) znie:
„a)
výdavky (náklady) na obstaranie hmotného majetku, nehmotného majetku (§ 26) a pozemkov včítane splátok a úrokov z úverov spojených s ich obstaraním, ak sú súčasťou ich vstupnej ceny,“.
44.
V § 25 písm. f) sa na konci pripájajú tieto slová „a prirážky k poistnému platenému do fondov sociálneho poistenia, fondu zamestnanosti a fondu zdravotného poistenia“.
45.
V § 25 písm. v) sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripája sa písmeno w), ktoré znie:
„w)
úroky platené z úverov a pôžiček poskytnutých subjektmi, ktoré nemajú sídlo alebo bydlisko na území Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, a to vo výške, o ktorú súhrn pôžičiek a úverov takto poskytnutých presahuje v priebehu zdaňovacieho obdobia štvornásobok výšky základného imania, pri bankových a poisťovacích spoločnostiach šesťnásobok výšky základného imania.“.
46.
V § 26 ods. 2 sa za slová „hnuteľné veci“ vkladajú slová „prípadne súbory predmetov, ktoré majú samostatné technicko-ekonomické určenie,“ a za slovo „stavby“ slová „s výnimkou prevádzkových banských diel“.
47.
V § 26 ods. 4 sa za slová „20 000 Kčs“ vkladajú slová „a majú prevádzkovo-technické funkcie dlhšie ako jeden rok“ a slová „vo vlastnej réžii“ sa nahrádzajú slovami „vytvorené vlastnou činnosťou za účelom obchodovania s nimi“.
48.
V § 26 ods. 5 sa za slová „nehmotného majetku“ vkladajú slová „evidovaného v majetku daňovníka k 31. decembru bežného roka“ a na konci sa pripája táto veta: „Pri vyradení hmotného majetku a nehmotného majetku v dôsledku predaja pred 31. decembrom bežného roka evidovaného v majetku daňovníka k 1. januáru bežného roka možno uplatniť odpis vo výške jednej polovice z vypočítaného ročného odpisu za zdaňovacie obdobie.“.
49.
V § 27 písm. g) na konci sa bodka nahrádza čiarkou a pripája sa písmeno h), ktoré znie:
„h)
hmotný majetok prevzatý bezodplatne podľa osobitných predpisov.24a)“.
50.
V § 29 ods. 3 sa vypúšťajú slová „začiatkom nasledujúceho zdaňovacieho obdobia“ a slovo „hmotného“.
51.
V § 30 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Právny nástupca daňovníka pokračuje v odpisovaní začatom pôvodným vlastníkom.“.
52.
§ 30 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Prenajaté veci s právom kúpy najatej veci podľa § 24 ods. 4 písm. a) možno s výnimkou nehnuteľností odpísať až do 90 % vstupnej ceny rovnomerne po dobu trvania prenájmu za predpokladu, že doba prenájmu trvá minimálne 40 % doby odpisovania ustanovenej v odseku 1. Pri predĺžení doby prenájmu nad 40 % doby odpisovania možno odpísať za každé 1 % predĺženia ďalšie 1 % vstupnej ceny nad 90 % až do 100 % vstupnej ceny. Pri určení tohto spôsobu odpisovania sa nepoužijú ustanovenia § 31 a 32.“.
53.
V § 33 ods. 3 sa vypúšťa slovo „hmotného“.
54.
V § 36 ods. 1 písm. a) sa na konci slová „písm. d)“ nahrádzajú slovami „písm. c) a d)“.
55.
V § 36 ods. 2 sa za slová „a 17“ vkladajú slová „pokiaľ nie je v odseku 1 ustanovené inak,“.
56.
§ 36 ods. 2 písm. a) znie:
„a)
25 %
1.
z výnosov z akcií a dočasných listov,
2.
z výnosov z podielových listov, dlhopisov, s výnimkou uvedenou v bode 3, kupónov a investičných kupónov,
3.
u držiteľa nekupónových dlhopisov predávaných pod menovitú hodnotu sumy, o ktorú predajná cena prevyšuje kúpnu cenu,
4.
z podielov na zisku z účastí na spoločnostiach s ručením obmedzeným, z účasti komanditistov na komanditných spoločnostiach,
5.
z podielov na zisku a obdobného plnenia z členstva v družstvách,
6.
z podielov na zisku tichého spoločníka,
7.
z vyrovnacieho podielu pri zániku účasti spoločníka v obchodnej spoločnsti alebo členstva v družstve,
8.
z podielov na likvidačnom zostatku pri likvidácii obchodnej spoločnosti alebo družstva;
body 2. a 3. sa nevzťahujú na banky a poisťovne.“.
57.
V § 36 ods. 2 písm. b) sa na konci pripájajú slová „a z úrokov a iných výnosov z vkladov prijímaných zamestnávateľom od svojich zamestnancov (§ 8 ods. 6)“.
58.
V § 36 ods. 2 písm. c) sa na konci pripájajú slová „a z obdobných príjmov plynúcich daňovníkom uvedeným v § 17“.
59.
V § 40 písm. b) sa na konci vypúšťa bodka a pripájajú sa slová, ktoré včítane poznámky pod čiarou znejú: „alebo o zamestnancov rozpočtových a niektorých ďalších organizácií33a) vyslaných do zahraničia za účelom výkonu práce alebo o daňovníkov uvedených v § 2 ods. 2, ktorí mali najmenej desať rokov bydlisko v zahraničí a plynú im príjmy zo zdrojov v zahraničí,
33a) § 2 zákona č. 143/1992 Zb. o plate a odmene za pracovnú pohotovosť v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch.“.
60.
V § 40 sa za písmeno b) pripája písmeno c), ktoré znie:
„c)
ustanoviť odchýlky na zamedzenie nezrovnalostí pri zdanení príjmov zo závislej činnosti a funkčných požitkov plynúcich daňovníkom v zdaňovacom období 1993 v nadväznosti na niektoré ustanovenia Zákonníka práce a nadväzujúcich právnych predpisov.“.
61.
V § 41 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Nepoužije sa tiež na pomernú časť základu dane vzťahujúceho sa na príjmy podľa § 8 ods. 1 písm. d) zistenú podľa pomeru doby od uzavretia poistnej zmluvy pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona do 31. decembra 1992 k celkovej dobe od uzavretia poistnej zmluvy do okamihu, keď sa poistné plnenie začne poskytovať po prvý raz.“.
62.
V § 41 ods. 7 sa vypúšťa písmeno c). Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno c) a v ňom sa vypúšťajú slová „alebo § 32 ods. 1“.
63.
V § 41 ods. 8 sa na konci pripájajú slová „obdobne sa postupuje aj pri odpisovaní investičných prác zaplatených nájomcom v prenajatom stavebnom objekte“.
64.
§ 41 sa dopĺňa odsekmi 10 a 11, ktoré znejú:
„(10)
Pri základných prostriedkoch odpisovaných pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, pri ktorých nadobúdacia cena bola 10 000 Kčs a menej, môže daňovník zostatkovú cenu zahrnúť plne do nákladov (výdavkov) v roku 1993 alebo pokračovať v odpisovaní obdobne ako pri hmotnom majetku podľa odseku 7.
(11)
Pri zmluvách, pri ktorých sa dojednalo právo kúpy najatej veci pred 1. januárom 1993, sa pre posúdenie zahŕňania nájomného do nákladov (výdavkov) nepoužije ustanovenie § 24 ods. 4.“.
65.
V prílohe zákona sa položka 2 dopĺňa o písmená d) a e), ktoré znejú:
„d)
skrývkové a uhoľné koľaje pevné na povrchových baniach.............................................. 4
e)
stavebné objekty na povrchových
baniach v oblasti banského poľa (odbory 801, 802, 811 a 812)......................................... 4“.
66.
V prílohe zákona sa v položke 5 doterajší text za dvojbodkou označuje ako písmeno a) a pripájajú sa písmená b) a c), ktoré znejú:
„b)
stroje na spracovanie dát (odbor 403)............ 1
c)
reprografické zaradenia (odbor 401)............. 1“.
67.
V prílohe zákona v položke 6 písmeno b) znie:
„b)
nákladné automobily a ich účelové modifikácie, prívesy a návesy (odbory 445 a 446)............. 2“.
68.
V prílohe zákona v položke 6 písmene c) sa odpisová skupina 2 nahrádza odpisovou skupinou 1.
69.
V prílohe zákona položky 12 a 13 znejú:
„(12)
Otvárky nových lomov, pieskovní, hlinísk a technické rekultivácie, pokiaľ nie sú súčasťou hmotného majetku, do ktorého vstupnej ceny je zahrnutý, dočasné stavby2) a banské diela sa odpisujú rovnomerne. Ročný odpis sa určí ako podiel vstupnej ceny a určenej doby trvania.
(13)
Banské diela prevádzkované pred 1. januárom 1993 možno odpisovať ako celý súbor jednotnmou sadzbou vo výške 4 % zo vstupnej ceny súboru.“.
70.
Príloha zákona sa dopĺňa o položku 15, ktorá znie:
„(15)
Súbor predmetov (§ 26) sa musí evidovať na jednej karte a zaradiť do príslušnej odpisovej skupiny podľa hlavného funkčného celku.“.
Čl. II
Predsedníctvo Federálneho zhromaždenia sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov vyhlásilo úplné znenie zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov, ako vyplýva z neskorších predpisov.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1993.
Stráský v. r.
Kováč v. r.