632/1992 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 31.12.1992 do 31.12.1999

632
ZÁKON
z 15. decembra 1992,
ktorým sa mení zákon č. 142/1991 Zb. o česko-slovenských technických normách
Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:
Čl. I
V § 9 zákona č. 142/1991 Zb. o česko-slovenských technických normách sa
1.
v odseku 1 slová „31. decembra 1992“ nahrádzajú slovami „31. decembra 1994“;
2.
v odsekoch 2 a 3 slová „31. decembra 1992“ nahrádzajú slovami „31. decembra 1993“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Stráský v. r.
Kováč v. r.