73/1992 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.05.2001 do 31.12.2001

73
ZÁKON
Slovenskej národnej rady
z 29. januára 1992
o audítoroch a Slovenskej komore audítorov
Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
Úvodné ustanovenie
§ 1
Tento zákon upravuje
a)
postavenie a činnosť audítorov a asistentov audítorov,
b)
zriadenie a pôsobnosť Slovenskej komory audítorov (ďalej len „komora“).
DRUHÁ ČASŤ
Postavenie a činnosť audítora
§ 2
(1)
Audítor je fyzická osoba alebo právnická osoba zapísaná v zozname audítorov vedenom komorou.
(2)
Audítor v účtovnej jednotke1) overuje,
a)
či údaje riadnej, mimoriadnej a konsolidovanej účtovnej závierky (ďalej len „účtovná závierka“) a výročnej správy verne zobrazujú stav majetku a záväzkov, vlastné imanie predstavujúce súhrn vlastných zdrojov krytia majetku, finančnú situáciu a hospodársky výsledok,
b)
či je účtovníctvo vedené úplne, preukazným spôsobom a správne,
c)
ďalšie skutočnosti, ktoré súvisia s činnosťou uvedenou v písmenách a) a b), ak sa tak dohodlo v zmluve,
d)
ďalšie skutočnosti, ktoré ustanovuje osobitný zákon.2)
(3)
O výsledkoch overovania audítor spracuje písomnú správu pre účtovnú jednotku. Spôsob overovania účtovnej závierky a náležitosti správy upravuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi komora.
(4)
Audítorskú činnosť možno vykonávať len podľa tohto zákona. Vykonávanie kontrolnej činnosti podľa osobitných zákonov3) nie je týmto zákonom dotknuté.
(5)
Účtovná jednotka je povinná poskytnúť audítorovi všetky ním požadované doklady a iné písomnosti, informácie a vysvetlenia potrebné na riadne overenie účtovnej závierky a výročnej správy. Povinnosť poskytnúť potrebné informácie, doklady a dokumentáciu o overovanej účtovnej jednotke s jej súhlasom majú aj obchodní partneri tejto účtovnej jednotky, a to na základe žiadosti audítora doloženej týmto súhlasom. Audítor je oprávnený požiadať banku o správu3a) o overovanej účtovnej jednotke. Audítor je oprávnený byť prítomný pri inventarizácii majetku a záväzkov účtovnej jednotky, prípadne si vyžiadať dokumentáciu z oblasti, v ktorej zistil nedostatky.
(6)
O priebehu overovania v účtovnej jednotke podľa odseku 2 vedie audítor spis, v ktorom zaznamenáva všetky významné skutočnosti zistené pri tejto činnosti. Súčasťou spisu je kópia správy o overení účtovnej závierky, účtovná závierka, výročná správa overovanej účtovnej jednotky a ďalšie náležitosti určené komorou. Audítor uschováva spis desať rokov. Právo nahliadnuť do spisu majú orgány komory v rámci disciplinárneho konania a v rámci kontroly kvality vykonávania audítorskej činnosti.
(7)
Audítor je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré sa dozvedel pri výkone audítorskej činnosti. Táto povinnosť trvá aj po ukončení audítorskej činnosti. Povinnosti zachovávať mlčanlivosť môže audítora zbaviť súd alebo účtovná jednotka, ktorej účtovnú závierku overuje. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť sa však nevzťahuje na prípady, ak ide o zákonom uloženú povinnosť oznámiť alebo prekaziť spáchanie trestného činu.
(8)
Povinnosť zachovávať mlčanlivosť podľa odseku 7 sa vzťahuje aj na asistentov audítora, zamestnancov audítora, zamestnancov komory a na členov orgánov komory.
(9)
Audítor je povinný na svojich písomnostiach uvádzať svoje sídlo alebo bydlisko a evidenčné číslo dekrétu, ak je fyzická osoba, a svoje obchodné meno, sídlo a evidenčné číslo licencie, ak je právnická osoba.
§ 3
(1)
Audítorská činnosť je odbornou činnosťou, ktorú audítor vykonáva samostatne a nezávisle. Nikto nesmie zasahovať do činnosti audítora spôsobom, ktorý by obmedzoval jeho nezávislosť.
(2)
Spoločníci právnickej osoby, ako aj členovia štatutárneho a dozorného orgánu, ktorí nie sú audítormi, nesmú zasahovať do priebehu overovania spôsobom, ktorý môže ohroziť nezávislosť audítora.
§ 4
Audítor vykonáva svoju činnosť za odplatu na základe zmluvy o audítorskej činnosti uzavretej s účtovnou jednotkou, ak tento zákon alebo osobitný predpis neustanovuje inak; zmluvu o audítorskej činnosti uzavrie vždy, ak bol určený žrebom na základe osobitného zákona.3b) Audítor má nárok aj na úhradu výdavkov účelne vynaložených v priamej súvislosti s touto činnosťou.
§ 5
(1)
Prekážkou výkonu audítorskej činnosti v účtovnej jednotke je
a)
vlastnícky, spoluvlastnícky, členský s výnimkou uvedenou v § 20 ods. 3, pracovnoprávny alebo obdobný pracovný vzťah audítora k overovanej účtovnej jednotke,
b)
členstvo audítora v orgánoch overovanej účtovnej jednotky,
c)
príbuzenský alebo obdobný vzťah3b) audítora k osobám s rovnakým alebo s obdobným vzťahom uvedeným v písmenách a) a b) k overovanej účtovnej jednotke,
d)
vlastnícky, spoluvlastnícky, členský, pracovnoprávny alebo obdobný pracovný vzťah audítora k overovanej účtovnej jednotke v predchádzajúcom účtovnom období,
(2)
Prekážky podľa odseku 1 trvajú ešte po dobu päť rokov po skončení týchto dôvodov.
§ 6
Do zoznamu audítorov, ak ide o právnickú osobu, sa môže zapísať len verejná obchodná spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným a komanditná spoločnosť4).
§ 7
(1)
Komora zapíše do zoznamu audítorov do dvoch mesiacov od doručenia písomnej žiadosti
a)
fyzickú osobu, ktorá získala osvedčenie o spôsobilosti na výkon činnosti audítora podľa § 8,
b)
právnickú osobu, v ktorej mene budú vykonávať audítorskú činnosť audítori podľa písmena a) alebo c), ak splní podmienky:
1.
väčšina hlasovacích práv v nej patrí audítorom, ktorí sú zapísaní do zoznamu audítorov vedenom komorou alebo do obdobného zoznamu vedenom v členských štátoch Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj,
2.
väčšina členov štatutárneho orgánu,4a) spoločníkov poverených obchodným vedením spoločnosti4b) a komplementárov4c) sú audítori podľa písmena a) alebo c) zapísaní v zozname audítorov vedenom komorou.
c)
zahraničnú fyzickú osobu, ktorá spĺňa podmienky na výkon tejto činnosti v zahraničí a získala osvedčenie o spôsobilosti na výkon činnosti audítora podľa § 8.
(2)
Podmienkou zápisu do zoznamu audítorov podľa odseku 1 písm. a) a c) je zloženie sľubu do rúk prezidenta komory. Sľub znie: „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy, svedomite a zodpovedne plniť svoje povinnosti audítora a zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré sa dozviem v súvislosti s výkonom činnosti audítora.
(3)
Komora nezapíše do zoznamu audítorov právnickú osobu, v ktorej tvoria väčšinu členov štatutárneho orgánu,4a) spoločníkov poverených obchodným vedením spoločnosti4b) a komplementárov4c) audítori, ktorí pôsobia v inej právnickej osobe zapísanej v zozname audítorov.
(4)
Ak audítor vykonáva audítorskú činnosť ako fyzická osoba, môže zamestnávať na výkon tejto činnosti v pracovnoprávnom vzťahu zamestnancov, len ak sám nie je v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu, prípadne nevykonáva inú platenú činnosť s výnimkou pedagogickej, vedeckej a publicistickej činnosti.
(5)
Audítor je povinný do 15 dní písomne oznámiť komore vznik a skončenie pracovnoprávneho vzťahu audítora alebo asistenta audítora, ktorých zamestnáva.
(6)
Na základe zápisu do zoznamu audítorov vydá komora fyzickej osobe dekrét a právnickej osobe licenciu oprávňujúce na výkon činnosti audítora.
§ 8
(1)
Osvedčenie o spôsobilosti na výkon činnosti audítora vydá komora fyzickej osobe, ktorá
a)
má plnú spôsobilosť na právne úkony,
b)
je bezúhonná,
c)
má úplné vysokoškolské vzdelanie ekonomického zamerania,
d)
má najmenej päť rokov odbornej praxe v účtovníctve po splnení podmienky podľa písmena c), z toho aspoň tri roky praxe asistenta audítora,
e)
zložila odbornú skúšku podľa § 9.
(2)
Osvedčenie o spôsobilosti na výkon činnosti audítora vydá komora aj zahraničnej fyzickej osobe, ktorá spĺňa podmienky na výkon tejto činnosti v zahraničí, ak
a)
má plnú spôsobilosť na právne úkony,
b)
je bezúhonná,
c)
zložila odbornú skúšku podľa § 9.
(3)
Podmienky uvedené v odseku 1 písm. a) až d) a v odseku 2 písm. a) a b) musia byť splnené predtým, ako sa osoba uvedená v odsekoch 1 a 2 prihlási na odbornú skúšku podľa § 9 ods. 1.
§ 9
(1)
Odborná skúška na získanie osvedčenia o spôsobilosti na výkon činnosti audítora sa koná pred skúšobnou komisiou.
(2)
Predsedu a členov skúšobnej komisie vymenúva a odvoláva minister financií Slovenskej republiky. Funkčné obdobie skúšobnej komisie je trojročné.
(3)
Rozsah a obsah odbornej skúšky podľa odseku 1 a možnosti jej opakovania vymedzí skúšobný poriadok, ktorý vydá komora po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).
(4)
Odborná skúška podľa odseku 1 má písomnú a ústnu časť.
(5)
Po úspešnom vykonaní odbornej skúšky podľa odseku 1 vydá komora fyzickej osobe osvedčenie o spôsobilosti na výkon činnosti audítora.
(6)
Za odbornú skúšku podľa odseku 1 sa platí komore úhrada vo výške určenej v skúšobnom poriadku.
§ 10
(1)
Komora vyčiarkne zo zoznamu audítorov fyzickú osobu, ktorá
a)
zomrela alebo bola vyhlásená za mŕtvu,
b)
bola pozbavená spôsobilosti na právne úkony alebo ktorej spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená,
c)
bola právoplatne odsúdená na nepodmienečný trest odňatia slobody za úmyselný trestný čin alebo bola právoplatne odsúdená na trest zákazu výkonu povolania súvisiaceho s činnosťou audítora,
d)
preukázateľne zneužila informácie, ktoré získala v súvislosti s výkonom audítorskej činnosti,
e)
mala právoplatne uložené disciplinárne opatrenie podľa § 21 ods. 1 písm. d) tohto zákona,
f)
neplatí peňažné úhrady určené komorou,
g)
písomné požiadala komoru o vyčiarknutie zo zoznamu audítorov.
(2)
Zo zoznamu audítorov komora vyčiarkne právnickú osobu, ktorá
a)
skončila audítorskú činnosť,
b)
zanikla,
c)
je v likvidácii,
d)
nesplňuje podmienky uvedené v § 7 ods. 1 písm. b) tohto zákona,
e)
porušila závažným spôsobom všeobecne záväzné právne predpisy a úpravy komory,
f)
neplatí peňažné úhrady určené komorou v súlade s týmto zákonom,
g)
písomne požiadala o vyčiarknutie zo zoznamu audítorov.
(3)
Zo zoznamu môže komora vyčiarknuť toho, kto
a)
bol právoplatne odsúdený za iný trestný čin, ako je uvedený v odseku 1 písm. c) tohto zákona za podmienok ustanovených v disciplinárnom poriadku,
b)
nevykonáva činnosť audítora po dobu troch po sebe nasledujúcich rokov alebo z titulu pozastavenia výkonu činnosti, ak po uplynutí tejto doby nezložil odbornú skúšku, ktorej rozsah, obsah a termín určí komora.
§ 11
Uchádzač o zápis do zoznamu audítorov, ktorý nebol komorou zapísaný, má právo domáhať sa ochrany na súde5).
§ 12
(1)
Audítor je pred začatím svojej činnosti povinný uzatvoriť zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu, ktorá by mohla vzniknúť v súvislosti s výkonom činnosti. Ak je audítor fyzická osoba, nie je povinný uzatvoriť túto zmluvu, ak audítorskú činnosť vykonáva v mene právnickej osoby zapísanej v zozname audítorov, ktorá je na túto činnosť poistená.
(2)
Ak audítor zamestnáva pracovníkov, je povinný uzatvoriť zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu vzniknutú jeho pracovníkom pri plnení ich pracovných povinností alebo v priamej súvislosti s nimi.
(3)
Poistenie zodpovednosti za škodu, ktorá by mohla vzniknúť v súvislosti s výkonom činnosti audítora, musí trvať po celú dobu výkonu činnosti; poistenie podľa odseku 2 musí trvať po celú dobu, po ktorú audítor pracovníkov zamestnáva.
TRETIA ČASŤ
Asistent audítora
§ 13
Asistent audítora je fyzická osoba zapísaná v zozname asistentov audítorov vedenom komorou.
§ 14
(1)
Komora zapíše na základe písomnej žiadosti do zoznamu asistentov audítorov toho, kto
a)
má plnú spôsobilosť na právne úkony,
b)
je bezúhonný,
c)
má úplné vysokoškolské vzdelanie ekonomického zamerania.
d)
je u audítora v pracovnoprávnom vzťahu,
e)
nebol počas posledných piatich rokov vyčiarknutý zo zoznamu audítorov podľa § 21 ods. 1 písm. d).
(2)
Komora vydá asistentovi audítora potvrdenie o jeho zápise v zozname asistentov audítora.
§ 15
(1)
Asistent audítora je oprávnený vykonávať všetky úkony, na ktoré ho audítor splnomocní, s výnimkou podpisovania písomnej správy o výsledkoch overovania podľa § 2 ods. 3 tohto zákona.
(2)
Asistent audítora je povinný počas vykonávania činnosti asistenta audítora absolvovať odborné semináre určené pre asistentov audítorov v rozsahu určenom komorou.
§ 16
(1)
Komora vyčiarkne zo zoznamu asistentov audítorov toho, kto
a)
nevykonáva činnosť asistenta audítora po dobu troch po sebe nasledujúcich rokov,
b)
bol zapísaný do zoznamu audítorov.
(2)
Komora ďalej vyčiarkne zo zoznamu asistentov audítorov aj asistenta audítora z dôvodov uvedených v § 10 ods. 1 tohto zákona.
(3)
Komora môže vyčiarknuť zo zoznamu asistentov audítorov asistenta audítora z dôvodu uvedeného v § 10 ods. 3 písm. a) tohto zákona.
ŠTVRTÁ ČASŤ
Organizácia audítorov
§ 17
(1)
Zriaďuje sa komora so sídlom v Bratislave.
(2)
Komora je nezávislou samosprávnou profesijnou organizáciou, ktorá združuje audítorov zapísaných v zozname vedenom komorou. Audítori sa stávajú členmi komory dňom zápisu do zoznamu audítorov.
(3)
Komora je právnickou osobou.
(4)
Komora môže vytvoriť územné sekcie.
§ 18
Komora najmä
a)
zastupuje, chráni a presadzuje oprávnené záujmy audítorov v Slovenskej republike,
b)
vydáva osvedčenia o spôsobilosti, dekréty a licencie oprávňujúce na výkon činnosti audítora,
c)
vedie zoznam audítorov a zoznam asistentov audítorov,
d)
dbá na riadny výkon audítorskej činnosti a vysokú profesionálnu úroveň a všeobecnú autoritu audítorskej profesie,
e)
vydáva národné audítorské štandardy v súlade s medzinárodnými audítorskými štandardmi,
f)
usmerňuje činnosť audítorov a asistentov audítorov v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, národnými audítorskými štandardmi a kontroluje kvalitu vykonávania audítorskej činnosti,
g)
zabezpečuje predpoklady na zvyšovanie vzdelanosti a profesionálnej úrovne audítorov a asistentov audítorov,
h)
vyjadruje sa k návrhom právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na činnosť audítorov a podnikateľov,
ch)
spolupracuje s ministerstvom pri tvorbe všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti účtovníctva a audítorstva,
i)
vydáva štatút komory, disciplinárny poriadok, volebný poriadok, skúšobný poriadok, zásady kontroly kvality vykonávania audítorskej činnosti a zásady ďalšieho vzdelávania audítorov,
j)
určuje výšku členského príspevku, výšku peňažnej úhrady za vykonanie zápisu do zoznamu audítorov,
k)
aspoň raz ročne zverejňuje vo Finančnom spravodajcovi Ministerstva financií Slovenskej republiky aktualizovaný zoznam audítorov zapísaných v zozname audítorov vedenom komorou s uvedením ich mien a bydlísk; pri audítoroch právnických osobách zverejňuje meno a bydlisko spoločníkov, meno a bydlisko členov štatutárneho orgánu,4a) spoločníkov poverených obchodným vedením spoločnosti,4b) komplementárov4c) a audítorov, ktorí vykonávajú audítorskú činnosť v mene právnickej osoby.
l)
určuje žrebom audítora na overenie účtovnej závierky podľa osobitného zákona;5a) ak u určeného audítora existuje prekážka výkonu audítorskej činnosti (§ 5), žrebovanie sa zopakuje.
§ 19
(1)
Orgánmi komory sú
a)
valné zhromaždenie audítorov (ďalej len „zhromaždenie“),
b)
prezídium,
c)
dozorná rada,
d)
disciplinárna komisia.
(2)
Zhromaždenie volí členov orgánov komory uvedených v odseku 1 písm. b) až d), členstvo v ktorých je navzájom nezlučiteľné. Zhromaždenie na návrh prezídia volí prezidenta komory, členov orgánov komory, schvaľuje štatút, volebný poriadok, disciplinárny poriadok, zásady kontroly kvality vykonávania audítorskej činnosti, rozpočet a účtovnú závierku komory.
(3)
Komora môže zriaďovať ďalšie pomocné orgány poverené zabezpečovaním jednotlivých úsekov činnosti.
(4)
Funkcie v orgánoch komory sú čestné. Pri ich výkone patrí audítorovi náhrada výdavkov a náhrada za stratu času. Výšku a podmienky ich poskytovania určí zhromaždenie.
(5)
Podrobnosti o organizácii komory, jej orgánoch a ich pôsobnosti, počte členov prezídia, dozornej rady a disciplinárnej komisie upraví štatút.
(6)
Podrobnosti o voľbách do orgánov komory upraví volebný poriadok.
(7)
Podrobnosti o disciplinárnom konaní upraví disciplinárny poriadok.
(8)
Podrobnosti o uskutočňovaní kontroly kvality vykonávania audítorskej činnosti upravia zásady kontroly kvality vykonávania audítorskej činnosti.
§ 20
(1)
Komora hospodári so svojím majetkom. Zdrojmi jej príjmov sú príspevky a peňažné úhrady od audítorov, poplatky za účasť na odborných skúškach, príjmy za služby, ktoré komora poskytuje, výnosy pokút a ďalšie príjmy.
(2)
Komora kryje výdavky na zabezpečenie svojej činnosti a na zabezpečenie rozvoja audítorstva zo svojich príjmov.
(3)
Účtovnú závierku komory overujú aspoň dvaja audítori, ktorí nie sú členmi prezídia alebo dozornej rady komory. Týchto audítorov na návrh komory schvaľuje ministerstvo. Jeden exemplár správy o overení účtovnej závierky komory zasielajú audítori ministerstvu. Náklady overenia hradí komora.
PIATA ČASŤ
Disciplinárna zodpovednosť
§ 21
(1)
Za porušenie povinností podľa tohto zákona a podľa úprav komory (ďalej len „porušenie disciplíny“), ak nejde o trestný čin, môže komora uložiť audítorovi podľa závažnosti porušenia povinnosti
a)
písomné napomenutie,
b)
pokutu, a to
1.
až do výšky 500 000 Sk, ak ide o fyzickú osobu,
2.
až do výšky 1 000 000 Sk, ak ide o právnickú osobu,
c)
pozastavenie výkonu činnosti audítora až počas troch rokov; po dobu pozastavenia výkonu činnosti audítora neplatí audítor komore členský príspevok,
d)
vyčiarknutie zo zoznamu audítorov pri závažnom alebo opätovnom porušení disciplíny.
(2)
Výnos pokút je príjmom komory.
(3)
Pri pozastavení výkonu činnosti audítora a pri vyčiarknutí zo zoznamu audítorov sú audítori povinní bezodkladne odovzdať komore osvedčenie o spôsobilosti na výkon činnosti audítora a dekrét alebo licenciu oprávňujúcu na výkon činnosti audítora.
§ 22
(1)
O uložení disciplinárneho opatrenia podľa § 21 tohto zákona rozhoduje disciplinárna komisia v disciplinárnom konaní, ktoré sa začína na návrh predsedu dozornej rady.
(2)
Návrh na začatie disciplinárneho konania môže predseda dozornej rady podať do šiestich mesiacov odo dňa, keď sa o porušení disciplíny dozvedel, najneskôr do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu disciplíny došlo.
(3)
Rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia musí byť písomné a musí obsahovať výrok, odôvodnenie a poučenie o opravnom prostriedku; na jeho doručenie sa použijú ustanovenia pracovnoprávnych predpisov o doručovaní.5)
(4)
Disciplinárna komisia vydá rozhodnutie do troch mesiacov od doručenia návrhu na začatie disciplinárneho konania.
§ 23
(1)
Proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie o disciplinárnom opatrení podľa § 21 ods. 1 tohto zákona môže audítor alebo predseda dozornej rady podať do pätnástich dní od jeho doručenia odvolanie. Odvolanie proti rozhodnutiu podľa § 21 ods. 1 písm. b), c) a d) tohto zákona má odkladný účinok.
(2)
O odvolaní rozhoduje prezídium, ktoré po preskúmaní rozhodnutie buď potvrdí, alebo zruší. Ak prezídium zruší napadnuté rozhodnutie, vráti vec disciplinárnej komisii na nové konanie. Disciplinárna komisia je právnym názorom prezídia viazaná.
(3)
Rozhodnutie o odvolaní je konečné a nemožno sa proti nemu odvolať.
(4)
Právoplatné rozhodnutie disciplinárnej komisie o uložení pokuty, o pozastavení výkonu činnosti alebo vyčiarknutí zo zoznamu audítorov preskúma návrh súd.5) Návrh je oprávnený podať iba audítor, ktorého sa rozhodnutie týka.
ŠIESTA ČASŤ
Prechodné a záverečné ustanovenia
§ 24
(1)
Fyzické osoby zapísané do zoznamu overovateľov podľa osobitného predpisu7) zapíšu sa do zoznamu audítorov podľa tohto zákona po preskúšaní komisiou vymenovanou ministrom. Obsah a formu preskúšania určí ministerstvo. Overovatelia (audítori) vymenovaní podľa osobitného predpisu7) strácajú oprávnenia na výkon činnosti overovateľov (audítorov) 1. aprílom 1993.
(2)
Právnické osoby zapísané do zoznamu overovateľov podľa osobitného predpisu7) zapíšu sa do zoznamu audítorov podľa tohto zákona po splnení podmienky uvedenej v odseku 1. Overovatelia (audítori) určení podľa osobitného predpisu7) strácajú oprávnenia na výkon činnosti overovateľov (audítorov) 1. aprílom 1993.
§ 25
Audítori zapísaní do zoznamu audítorov do 31. decembra 1992 sú povinní vykonať ďalšiu odbornú skúšku najneskôr do konca roka 1994. Na vykonanie skúšky sa primerane použijú ustanovenia § 9 tohto zákona. Audítorov, ktorí nevykonajú do konca roka 1994 ďalšiu odbornú skúšku, komora vyčiarkne zo zoznamu audítorov.
§ 26
(1)
Na zápis do zoznamu audítorov podľa tohto zákona sa až do konca roka 1994 nevyžaduje splnenie podmienky uvedenej v § 8 písm. d) tohto zákona. Do tohto termínu sa vyžaduje
a)
ukončené vysokoškolské vzdelanie ekonomického alebo právnického smeru,
b)
aspoň 5 rokov praxe v účtovníctve.
(2)
Pri zápise do zoznamu asistentov audítorov sa až do konca roka 1994 vyžaduje zloženie skúšky, ktorej podmienky sa určia primerane k podmienkam odbornej skúšky podľa § 9 tohto zákona.
§ 26a
(1)
Právnické osoby, ktoré podali žiadosť o zápis do zoznamu audítorov pred 1. augustom 2000, sa zapíšu do zoznamu audítorov po splnení podmienok uvedených v § 7.
(2)
Právnické osoby zapísané do zoznamu audítorov sú povinné do 31. januára 2001 upraviť svoje právne pomery podľa tohto zákona.
§ 27
(1)
Komora bude ustanovená do šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
(2)
Do ustanovenia komory vykonáva činnosť podľa § 18 tohto zákona ministerstvo.
(3)
Ministerstvo vymenuje dočasný výbor, ktorý zvolá zhromaždenie podľa odseku 1.
§ 28
Štatút, disciplinárny poriadok a volebný poriadok vydá komora najneskôr do 31. decembra 1992.
§ 29
Odo dňa účinnosti tohto zákona sa nepoužije v Slovenskej republike vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 63/1989 Zb. o overovateľoch (audítoroch) a ich činnosti.
§ 30
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
F. Mikloško v. r.
J. Čarnogurský v. r.
1)
2)
Napríklad § 9 ods. 5 písm. a) a ods. 7 zákona č. 42/1992 Zb. o úprave majetkových vzťahov a vyporiadaní majetkových nárokov v družstvách, § 22 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z.
3)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 254/1993 Z. z. o územných finančných orgánoch v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky.
3a)
§ 38 ods. 2 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov.
3b)
Zákon č. 424/1991 Zb. o združovaní v politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov.
5a)
§ 18 ods. 2 písm. a) zákona č. 424/1991 Zb. o združovaní v politických stranách a v politických hnutiach v znení neskorších predpisov.
7)
Vyhláška FMF č. 63/1989 Zb. o overovateľoch (audítoroch) a ich činnosti.