81/1992 Zb.

Vyhlásené znenie

81
ZÁKON
Slovenskej národnej rady
z 30. januára 1992
o Česko-slovenskej tlačovej kancelárii Slovenskej republiky
Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Zriaďuje sa Česko-slovenská tlačová kancelária Slovenskej republiky (ďalej len „tlačová kancelária“) so sídlom v Bratislave.
§ 2
(1)
Tlačová kancelária je spravodajská informačná agentúra Slovenskej republiky.
(2)
Tlačová kancelária je príspevková organizácia, ktorá má v štátnom rozpočte Slovenskej republiky samostatnú rozpočtová kapitolu. Tlačová kancelária sa zapisuje do obchodného registra; podnikateľskú činnosť vykonáva v rámci svojej pôsobnosti. Môže zakladať obchodné spoločnosti a zúčastňovať sa na podnikaní obchodných spoločností.
§ 3
(1)
Tlačová kancelária zabezpečuje slovné a obrazové spravodajstvo, ktoré spolu so spravodajstvom iných agentúr na základe zmlúv dodáva periodickej tlači, rozhlasom, televíziám a ďalším právnickým a fyzickým osobám v Slovenskej republike i mimo jej územia.
(2)
Tlačová kancelária okrem úloh podľa odseku 1
a)
vydáva v plnom znení vyhlásenia ústredných štátnych orgánov Slovenskej republiky, Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a Českej republiky, ak ju o to požiadajú;
b)
informuje o stanoviskách a ústnych a písomných oznámeniach ústredných štátnych orgánov a ich poradných orgánov, ústredných štátnych organizácií a ústavných činiteľov Slovenskej republiky, Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a Českej republiky, ak ju o to požiadajú;
c)
informuje o stanoviskách a ústnych a písomných oznámeniach štátnych orgánov Slovenskej republiky a ich poradných orgánov na požiadanie príslušného ústredného štátneho orgánu a o stanoviskách a ústnych a písomných oznámeniach orgánov štátnych organizácií pôsobiacich v Slovenskej republike na požiadanie ústredného orgánu týchto organizácií.
§ 4
Tlačová kancelária zriaďuje na plnenie svojich úloh odbočky, spravodajcov a spolupracovníkov v tuzemsku i v zahraničí v rozsahu, ktorý určuje jej štatút.
§ 5
(1)
Za činnosť tlačovej kancelárie zodpovedá generálny riaditeľ tlačovej kancelárie (ďalej len „generálny riaditeľ“).
(2)
Generálneho riaditeľa vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky.
(3)
Generálny riaditeľ je štatutárnym orgánom tlačovej kancelárie, zastupuje tlačovú kanceláriu navonok, riadi organizáciu práce a plní úlohy vedúceho organizácie podľa pracovnoprávnych predpisov.
§ 6
(1)
Zásady vnútorného usporiadania a hospodárenia tlačovej kancelárie upraví štatút, ktorý na návrh generálneho riaditeľa schvaľuje vláda Slovenskej republiky.
(2)
Generálny riaditeľ vydá v súlade so štatútom tlačovej kancelárie organizačný a prevádzkový poriadok tlačovej kancelárie.
§ 7
(1)
Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov prechádzajú z Česko-slovenskej tlačovej kancelárie na Slovensku na tlačovú kanceláriu podľa tohto zákona.
(2)
Rozdelenie a prevod majetku a vyrovnanie iných právnych pomerov majetkovej povahy z Česko-slovenskej tlačovej kancelárie na tlačovú kanceláriu sa vykoná podľa osobitných predpisov1) do troch mesiacov od zriadenia tlačovej kancelárie.
§ 8
(1)
Tlačová kancelária používa skratku „TK SR“.
(2)
Po vykonaní ustanovení § 7 najneskôr od 1. januára 1994 sa Česko-slovenská tlačová kancelária Slovenskej republiky nazýva Tlačová agentúra Slovenskej republiky - Slovakia a príslušne sa upravujú ustanovenia tohto zákona.
§ 9
Do vymenovania generálneho riaditeľa podľa § 5 ods. 2 plní úlohy generálneho riaditeľa podľa tohto zákona doterajší riaditeľ Česko-slovenskej tlačovej kancelárie na Slovensku.
§ 10
(1)
Zrušuje sa zákon Slovenskej národnej rady č. 135/1965 Zb. o pôsobnosti Česko-slovenskej tlačovej kancelárie na Slovensku.
(2)
Zrušuje sa ustanovenie § 13 zákona Slovenskej národnej rady č. 207/1968 Zb. o zriadení ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej socialistickej republiky, ak sa týka Česko-slovenskej tlačovej kancelárie na Slovensku a jej riaditeľa.
§ 11
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. aprílom 1992.
F. Mikloško v. r.
J. Čarnogurský v. r.
1)
§ 4 zákona č. 136/1991 Zb. o rozdelení pôsobnosti medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Českou republikou a Slovenskou republikou vo veciach tlače a iných informačných prostriedkov.