97/1992 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 25.01.1993

97
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 21. januára 1992,
ktorým sa upravujú niektoré otázky náhrad podľa zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku
Vláda Slovenskej republiky podľa § 16 ods. 1§ 20 ods. 5 zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku (ďalej len „zákon“) nariaďuje:
§ 1
Výška finančnej náhrady vyplácanej v hotovosti za pozemky, ktoré sa nevydávajú a za ktoré nebol poskytnutý iný pozemok
Výška náhrady v hotovosti za pozemky, ktoré sa podľa zákona nevydávajú a za ktoré nebol poskytnutý iný pozemok, sa určuje sumou 10 000 Kčs, ak podľa cenových predpisov platných ku dňu účinnosti zákona nepatrí náhrada nižšia; poskytovanie náhrady podľa § 16 ods. 1 zákona tým inak nie je dotknuté.
Spôsob výpočtu výšky náhrady za živý a mŕtvy inventár a za zásoby v osobitných prípadoch
§ 2
Pre účely tohto nariadenia sa rozumie
a)
živým inventárom hospodárske zvieratá, najmä hovädzí dobytok, ošípané, ovce, kone, prípadne včelstvá,
b)
mŕtvym inventárom najmä stroje, náradie, dopravné prostriedky a zariadenia používané v poľnohospodárstve,
c)
veľku dobytčou jednotkou jednotka určená pre prepočet jednotlivých druhov hospodárskych zvierat,
d)
normatívom na jeden hektár poľnohospodárskej pôdy (ďalej len „normatív“) množstvo živého inventára vyjadreného vo veľkých dobytčích jednotkách, množstvo mŕtveho inventára vyjadreného v zostatkových hodnotách, množstvo zásob krmív, steliva, osív a sadív v ocenení podľa účtovnej evidencie.
§ 3
(1)
V prípadoch, kedy nie je možné preukázať vnesenie alebo odňatie živého a mŕtveho inventára, ako aj zásob, vypočíta sa výška náhrady za ne pomocou normatívu. Podľa druhu vecí
a)
normatív živého inventára s výnimkou ťažných koní je 0,9 veľkej dobytčej jednotky; hodnota jednej veľkej dobytčej jednotky pre účely výpočtu je 9 000 Kčs,
b)
normatív mŕtveho inventára s výnimkou mláťačky je 8 000 Kčs,
c)
normatív osív a sadív je 1700 Kčs,
d)
normatív krmív a stelív je 9 000 Kčs,
e)
normatív sadeníc ihličnatých stromov je 1 000 Kčs,
f)
normatív sadeníc listnatých stromov je 3 000 Kčs.
(2)
Výška náhrady za ťažného koňa sa určuje sumou 20 000 Kčs.
(3)
Výška náhrady za mláťačku sa určuje sumou 100 000 Kčs.
(4)
Výška náhrady za násadu rýb pri uplatňovaní nároku na vydanie rybníka zodpovedá množstvu rýb, ktoré osadzovala povinná osoba.1)
(5)
Výška náhrady za vola sa určuje sumou 14 000 Kčs.
(6)
Výška náhrady za včelstvo vrátane úľa sa určuje sumou 500 Kčs.
§ 4
V prípade, kedy nemožno určiť súčasnú hodnotu odňatého alebo vneseného mŕtveho inventára a nepoužije sa § 3 tohto nariadenia, vypočíta sa výška náhrady podľa sadzieb uvedených v prílohe tohto nariadenia.
§ 5
Účinnosť
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
J. Čarnogurský v. r.
Príloha nariadenia vlády SR č. 97/1992 Zb.
SADZOBNÍK NÁHRAD ZA MŔTVY INVENTÁR
P. Č. Druh mechanizačného prostriedku Sadzba v Kčs
min. stred. max.
1 2 3 4 5
1. Traktory na petrolej a naftu 25 000 37 500 50 000
2. Traktory s výkonom motora: - do 20 HP (Škoda 15) . 60 000 -
3. - 20-25 HP (Zetor 25) - 110 000 -
4. - 25-30 HP (Škoda 30) - 133 000 -
5. - 30-45 HP - 177 000 -
6. - 45-55 HP - 221 000 -
7. - nad 55 HP - 243 000 -
8. Pásové traktory - 97 000 -
9. Prívesy - konské - 22 000 -
10. - traktorové - 45 000 -
11. Parné oračky - súprava 70 HP - 190 000 -
12. - súprava 240 HP - 650 000 -
13. Pluhy - 1 radlicové 900 1 600 2 300
14. - 2-3 radlicové 4 500 9 700 14 900
15. - 4-5 radlicové 8 500 12 500 16 500
16. Brány - klincové 1 100 2 000 2 900
17. - tanierové 9 800 12 400 15 000
18. Drviče hrúd a šmyky 800 2 000 3 200
19. Hrudorezy a lúporezy 6 000 8 000 10 000
20. Kultivátory - konské 1 500 4 750 8 000
21. - traktorové 6 500 9 500 12 500
22. Sejačky obilnín - 10-21 riadkové 28 000 34 000 40 000
23. - viac ako 21 - riadkové 35 000 41 500 48 000
24. Sejačky špeciálne 28 000 34 000 40 000
25. Vysadzovače zemiakov 9 000 12 000 15 000
26. Mláťačky - veľké 54” -70” 100 000 130 000 160 000
27. - stredné 26”-36” 75 000 100 000 125 000
28. - malé 50 000 70 000 90 000
29. Špeciálne mláťačky 60 000 80 000 100 000
30. Lis na slamu k mláťačke 19 000 27 500 36 000
31. Lis na seno k traktoru 48 000 57 000 66 000
32. Vyorávače zemiakov 3 000 5 250 7 500
33. Vyorávače cukrovej repy 2 000 3 500 5 000
34. Rezačky krmovín - strojové 8 000 11 500 15 000
35. - žentúrové 3 300 4 150 5 000
36. - ručné 1 600 3 050 4 500
37. Strúhačky na repu 1 600 2 050 2 500
38. Lokomobila 10-35 HP 40 000 50 000 60 000
39. Elektromotory - do 5 kW - 3 000 -
40. - 5-10kW 5 500 7 000 8 500
41. - nad 10 kW - 10 000 -
42. Nákladné automobily - malé (1,5 t) - 70 000 -
43. - stredné (3,5 t) - 200 000 -
44. - veľké (nad 3,5 t) - 260 000 -
45. Cirkuláre 2 500 3 500 4 000
46. Približovacie vozy drevené 2 500 3 000 3 500
Pravidlá používania:
1.
Údaje platia vždy pre 1 ks alebo súpravu techniky, a to ako:
a)
minimálna sadzba, ktorá platí vždy pre stroj a zariadenie buď poťahované alebo ostatné typy vyrobené pred rokom 1940, prípadne podľa výkonnosti diferencovanej techniky pre uvedené najnižšie výkony alebo výkonové parametre,
b)
stredná sadzba, ktorá platí pre strednotechnické a výkonové parametre a stredný technický stav strojov z hľadiska amortizácie,
c)
maximálna sadzba, ktorá platí pre stroje vyrobené po roku 1945, stroje nové, nepoužité a techniku najvyšších výkonových parametrov.
Ak je náhrada ustanovená jedným údajom, platí údaj pre všetky typy strojov, ktoré sú začlenené k uvedenému druhu techniky.
2.
Typy strojov a zariadení, ktoré nemožno začleniť do skupín druhov techniky uvedených v sadzobníku sa ohodnotia individuálne spravidla na základe ceny porovnateľného stroja v roku 1991.
3.
Náhrady podľa tohto sadzobníka sú najvyššie prípustné.
1)
§ 5 zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku.