c128-p1/1992 Zb.

Vyhlásené znenie

OPATRENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
zo 16. decembra 1992
o úprave výšky stravného pri pracovných cestách
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 1 a 2 zákona č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách a podľa čl. III č. 1 ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o československej federácii v znení ústavného zákona č. 493/1992 Zb. ustanovuje:
Čl. I
V zmysle § 8 ods. 2 zákona č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách sa mení výška náhrad stravného takto:
1.
V § 5 ods. 1 písm. a) sa suma „23 Kčs“ nahrádza sumou „25 Kčs“.
2.
V § 5 ods. 1 písm. b) sa suma „36 Kčs“ nahrádza sumou „39 Kčs“.
3.
V § 5 ods. 1 písm. c) sa suma „57 Kčs“ nahrádza sumou „62 Kčs“.
4.
V § 5 ods. 2 sa suma „23 Kčs“ nahrádza sumou „25 Kčs“.
Čl. II
Upravené sadzby náhrad patria zamestnancovi od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom boli zverejnené v Zbierke zákonov.
Ministerka:
Mgr. Keltošová v. r.