c133-r1/1992 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 31.12.1992

REDAKČNÉ OZNÁMENIE
o oprave chyby
v Občianskom súdnom poriadku (v úplnom znení, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení) č. 501/1992 Zb., v českom aj slovenskom vydaní
V poznámke č. 35) pod čiarou k § 250l má text správne znieť:
„§ 122 a 145a zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení zákona č. 110/1990 Zb. a zákona č. 180/1990 Zb., ak ide o rozhodnutie o zákonnom nároku na dávku dôchodkového zabezpečenia, uvedenú v § 7 písm. a) č. 1-8, písm. b) a c) cit. zákona,“.
Redakcia