10/1993 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.1998 do 31.03.2002

10
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
zo 17. decembra 1992
o Fonde zamestnanosti Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
TRETIA ČASŤ
Zmena a doplnenie Zákonníka práce
§ 28
Zákonník práce č. 65/1965 Zb. v znení zákona č. 88/1968 Zb., zákona č. 153/1969 Zb., zákona č. 100/1970 Zb., zákona č. 20/1975 Zb., zákona č. 72/1982 Zb., zákona č. 111/1984 Zb., zákona č. 22/1985 Zb., zákona č. 52/1987 Zb., zákona č. 98/1987 Zb., zákona č. 188/1988 Zb., zákona č. 3/1991 Zb., zákona č. 297/1991 Zb., zákona č. 231/1992 Zb. a zákona č. 264/1992 Zb. (úplné znenie č. 451/1992 Zb.) sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 121 ods. 1 písm. a) znie:
„a)
preddavok na daň z príjmov fyzických osôb.“.
2.
§ 121 ods. 1 sa dopĺňa písmenom l), ktoré znie:
„l)
poistné na zdravotné poistenie, nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie a príspevok do fondu zamestnanosti.“.
3.
§ 202 sa dopĺňa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Vláda Slovenskej republiky môže vzhľadom na zmeny, ktoré nastali vo vývoji mzdovej úrovne, ustanoviť nariadením podmienky, výšku a spôsob náhrady za stratu na zárobku, ktorá patrí pracovníkom po skončení pracovnej neschopnosti vzniknutej pracovným úrazom alebo chorobou z povolania.“.
Doterajší text sa označuje ako odsek 1.
4.
V § 270b ods. 3 druhá veta znie:
„Pokuty sú príjmom Fondu zamestnanosti Slovenskej republiky.“.
5.
§ 275 ods. 3 znie:
„(3)
V prípadoch, keď sa na účely výpočtu peňažných plnení vychádza podľa všeobecne záväzných právnych predpisov z priemerného mesačného čistého zárobku pracovníka, zisťuje sa tento zárobok z priemerného mesačného hrubého zárobku 24) odpočítaním poistného na zdravotné poistenie, nemocenské poistenie a dôchodkové poistenie, 25) príspevkov do fondu zamestnanosti a preddavku na daň z príjmov fyzických osôb,26) vypočítaných podľa podmienok a sadzieb platných pre pracovníka v mesiaci, v ktorom sa tento zárobok zisťuje.“.
6.
Poznámka pod čiarou č. 24 znie:
„24)
§ 17 zákona č. 1/1992 Zb. o mzde, odmene za pracovnú pohotovosť a o priemernom zárobku.“.
7.
Poznámka pod čiarou č. 25 znie:
„25)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 7/1993 Z. z. o zriadení Národnej poisťovne a o financovaní zdravotného poistenia, nemocenského poistenia a dôchodkového poistenia.“.
8.
Poznámka pod čiarou č. 26 znie:
„26)
Zákon č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov.“.
ŠTVRTÁ ČASŤ
Zmena a doplnenie zákona č. 1/1992 Zb. o mzde, odmene za pracovnú pohotovosť a o priemernom zárobku, zákona č. 143/1992 Zb. o plate a odmene za pracovnú pohotovosť v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch a zákona Slovenskej národnej rady č. 410/1991 Zb. o služobnom pomere príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
§ 29
Zákon č. 1/1992 Zb. o mzde, odmene za pracovnú pohotovosť a o priemernom zárobku sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 12 ods. 1 písm. a) znie:
„a)
preddavok na daň z príjmov fyzických osôb.“.
2.
§ 12 ods. 1 sa dopĺňa novým písmenom l), ktoré znie:
„l)
poistné na zdravotné poistenie, nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie a príspevok do fondu zamestnanosti.“.
§ 30
Zákon č. 143/1992 Zb. o plate a odmene za pracovnú pohotovosť v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 5 ods. 1 znie:
„(1)
Vedúcemu zamestnancovi 7) zamestnávateľa, ktorým je ústredný orgán štátnej správy na čele s ministrom alebo Úrad vlády Slovenskej republiky, prislúcha podľa stupňa riadenia a náročnosti riadiacej práce príplatok za vedenie, ktorý je:
Stupeň riadenia Funkcia Príplatok za vedenie Kčs mesačne
1 štátny tajomník, vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky od 6 000 do 8 000
2 vedúci úradu7a) od 5 000 do 6 000
3 vedúci zamestnanec zodpovedný za činnosť úseku (sekcie) od 4 000 do 5 000
4 a) vedúci zamestnanec, ktorý riadi viac útvarov od 1 500 do 3 000
b) zástupca vedúceho zamestnanca na 3. stupni riadenia určený z vedúcich zamestnancov uvedených pod pism. a)
5 vedúci zamestnanec, ktorý riadi prácu podriadených zamestnancov a je v priamej podriadenosti ministrovi alebo vedúcemu zamestnancovi v 1. až 3. stupni riadenia od 500 do 2 500
6 a) vedúci zamestnanec, ktorý riadi prácu podriadených zamestnancov
b) zástupca vedúceho zamestnanca na 4. stupni riadenia určený z vedúcich zamestnancov uvedených pod pism. a) od 500 do 1 500
c) zástupca vedúceho zamestnanca na 5. stupni riadenia &nbsp
2.
Poznámka pod čiarou č. 7a) znie:
„“.
7a) § 2 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 453/1992 Zb.“.
3.
§ 18 ods. 1 písm. a) znie:
„a)
preddavok na daň z príjmov fyzických osôb,“.
4.
§ 18 ods. 1 sa dopĺňa písmenom l), ktoré znie:
„l)
poistné na zdravotné poistenie, nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie a príspevok do fondu zamestnanosti.“.
PIATA ČASŤ
Prechodné ustanovenia
§ 32a
Príspevok za príslušný kalendárny mesiac, ktorého platiteľom je samostatne zárobkovo činná osoba (§ 20 ods. 2), sa od 1. júla do 31. decembra 1994 určí z vymeriavacieho základu podľa § 18 ods. 4 a 6, aj keď samostatne zárobkovo činná osoba alebo spolupracujúca osoba v rozhodujúcom období prevádzkovala zárobkovú činnosť po dobu dlhšiu ako šesť mesiacov. Ustanovenie § 18 ods. 4 druhej vety tu neplatí.
§ 33
Pokiaľ sa v Zákonníku práce a v ostatných všeobecne záväzných právnych predpisoch v oblasti pracovnoprávnych vzťahov a zamestnanosti používa názov vláda Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, rozumie sa tým vláda Slovenskej republiky, pokiaľ sa používa názov Federálne ministerstvo práce a sociálnych vecí, rozumie sa tým Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, pokiaľ sa používa názov Federálne ministerstvo financií, rozumie sa tým Ministerstvo financií Slovenskej republiky a pokiaľ sa používa názov Federálny štatistický úrad, rozumie sa tým Slovenský štatistický úrad.
§ 34
(1)
Na účely zisťovania priemerného mesačného čistého zárobku z posledného kalendárneho štvrťroka roku 1992 sa od priemerného mesačného hrubého zárobku odpočíta poistné na zdravotné poistenie, nemocenské poistenie a dôchodkové poistenie, príspevok do fondu zamestnanosti a preddavok na daň z príjmov fyzických osôb, vypočítané podľa podmienok a sadzieb platných pre zamestnanca v mesiaci, v ktorom sa tento zárobok zisťuje. Podľa prvej vety sa postupuje i v prípade, ak sa zisťuje pravdepodobný zárobok.
(2)
Na účely výpočtu náhrady za stratu na zárobku vzniknutej pracovným úrazom alebo chorobou z povolania sa použije odo dňa účinnosti tohto zákona priemerný mesačný hrubý zárobok i v prípadoch, keď náhrada bola poskytnutá pred 1. januárom 1993. U členov poľnohospodárskeho družstva, kde súčasťou členstva je tiež pracovný vzťah, sa priemerným hrubým mesačným zárobkom pred vznikom škody, ak k nej došlo pred 1. januárom 1993, rozumie skutočne zistený priemerný zárobok upravený podľa osobitných predpisov,14) zvýšený o 17,5 %. To platí i vtedy, ak bolo o výške náhrady právoplatne rozhodnuté.
§ 35
U členov poľnohospodárskeho družstva v členskom pomere, kde súčasťou členstva je tiež pracovný vzťah, sa priemerný zárobok na pracovnoprávne účely určený podľa § 17 ods. 2 zákona č. 1/1992 Zb. o mzde, odmene za pracovnú pohotovosť a o priemernom zárobku k 1. januáru 1993 zvýši o 17,5 %.
ŠIESTA ČASŤ
Zrušovacie ustanovenia
§ 36
Zrušujú sa:
1.
v § 4 ods. 3 časť vety za bodkočiarkou zákona č. 195/1991 Zb. o odstupnom poskytovanom pri skončení pracovného pomeru;
2.
vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 58/1991 Zb. o vymedzení obsahu mzdových prostriedkov v znení vyhlášky Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 24/1992 Zb.
SIEDMA ČASŤ
§ 37
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1993.
Čl. II
Príspevok za príslušný kalendárny mesiac, ktorého platiteľom je samostatne zárobkovo činná osoba (§ 20 ods. 2), sa od 1. januára 1995 určí z vymeriavacieho základu podľa § 18 ods. 3 a 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1993 Z. z., ak samostatná zárobková činnosť bola v rozhodujúcom období prevádzkovaná po dobu dlhšiu ako šesť mesiacov.
I. Gašparovič v. r.
V. Mečiar v. r.
1)
Napríklad § 4 ods. 3 až 5, § 12 písm. e), f),m), § 13 písm. e) č. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 83/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky pri zabezpečovaní politiky zamestnanosti v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 194/1992 Zb. a zákona Slovenskej národnej rady č. 488/1992 Zb.
1a)
§ 272 ods. 5 Zákonníka práce.
§ 16 zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení zákona č. 300/1990 Zb. a zákona č. 513/1991 Zb.
1b)
§ 16 zákona č. 83/1990 Zb. v znení zákona č. 300/1990 Zb. a zákona č. 513/1991 Zb.
2)
§ 124 Zákonníka práce.
3)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 567/1992 Zb. o rozpočtových pravidlách Slovenskej republiky.
4)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 567/1992 Zb. o rozpočtových pravidlách Slovenskej republiky.
5)
§ 9 zákona Slovenskej národnej rady č. 83/1991 Zb.
5a)
§ 10 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 325/1993 Z. z. o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1994 a o zmenách niektorých ďalších zákonov.
6)
§ 20 ods. 3 a 4 zákona č. 1/1991 Zb. o zamestnanosti v znení zákona č. 231/1992 Zb.
6a)
§ 20a ods. 1 a 2 zákona č. 1/1991 Zb. o zamestnanosti v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 197/1995 Z. z.
7a)
Napr. zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní,
zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni.
8)
§ 4a zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 194/1994 Z. z.
9)
§ 29 ods. 2 písm. d) zákona č. 100/1988 Zb. v znení neskorších predpisov.
9a)
Napr. § 4 ods. 2 zákona č. 1/1992 Zb. o mzde, odmene za pracovnú pohotovosť a o priemernom zárobku.§ 3 ods. 2 zákona č. 143/1992 Zb. o plate a odmene za pracovnú pohotovosť v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky.
10)
§ 3 ods. 1 písm. a) zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov.
10a)
§ 110b), § 117 ods. 3, § 124, § 128 až 130 Zákonníka práce.§ 6 zákona č. 1/1992 Zb.§ 14 zákona č. 143/1992 Zb.
10b)
§ 97 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 410/1991 Zb. o služobnom pomere príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky.
12)
Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 53/1992 Zb. o minimálnej mzde v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 645/1992 Zb.
13)
Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 418/1991 Zb. o štátnej kontrole.
13a)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 14/1993 Z. z. o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1993 a o zmene zákonov v oblasti sociálneho zabezpečenia a niektorých ďalších zákonov.
14)
Nariadenie vlády ČSSR č. 138/1976 Zb. o úprave niektorých náhrad za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti vzniknutej pracovným úrazom alebo chorobou z povolania.
Nariadenie vlády ČSSR č. 60/1982 Zb. o úprave niektorých náhrad za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti vzniknutej pracovným úrazom alebo chorobou z povolania.
Zákon č. 297/1991 Zb. o úprave náhrady za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti vzniknutej pracovným úrazom alebo chorobou z povolania.