117/1993 Z. z.

Vyhlásené znenie

117
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 30. apríla 1993
o kontrole výroby a obehu liehu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 75 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov ustanovuje:
§ 1
Úvodné ustanovenia
(1)
Účelom vyhlášky je zabezpečiť, aby sa pri výrobe a obehu liehu1) utvorili podmienky na riadne zdanenie liehu spotrebnou daňou2) a daňou z pridanej hodnoty.3)
(2)
Kontrolu dodržiavania podmienok upravených touto vyhláškou vykonáva správca dane.2)
§ 2
Usporiadanie výrobného zariadenia
(1)
Výrobcovia liehu používajú len také výrobné zariadenie, ktoré zaručuje spoľahlivé zistenie vyrobeného množstva liehu.
(2)
Výrobné zariadenie je usporiadané tak, aby sa liehové pary a liehové kvapaliny odvádzali len do chladiča a do kontrolného liehového meradla (ďalej len „meradlo“). Výrobné zariadenie je vyhotovené tak, aby bolo spoľahlivé, odolné, nepoškodené, tesné, prehľadné, prístupné a spôsobilé na priloženie uzáverov.
(3)
Lutrové vody zbavené liehu, ak sa pred výstupom z destilačného zariadenia nezmiešajú s výpalkami alebo sa ďalej nepoužijú vo výrobe, sa odvádzajú do zabezpečených odpadových jám tak, aby sa dokonale zmiešali so splaškovými vodami alebo znehodnocujúcim prostriedkom.
(4)
Výrobné zariadenie v ovocných liehovaroch4) včítane liehovarov vykonávajúcich pestovateľské pálenie4) je usporiadané tak, aby destilácia bola spojená priamo s rektifikáciou, takže meradlom bude registrovaný už rektifikovaný hotový výrobok. V rektifikačnom prístroji je inštalované zariadenie, ktoré znemožní plnenie prístroja záparou.
(5)
V ovocných liehovaroch, kde sa pri výrobe používa odlučovač oleja, vosku a pod. (tento je umiestnený pred meradlom), sa destiláty zbavené pracej vody alebo oleja odvádzajú späť do destilačného zariadenia. Odlúčený olej sa odvádza do zabezpečeného zásobníka. Vyprázdňovanie zásobníkov sa vykonáva pod dozorom daňového úradu.5)
(6)
Spojovacie potrubie meradla v ovocných liehovaroch môže mať odbočky na zachytávanie jednotlivých podielov destilácie (rektifikácie) pod podmienkou, že na zamedzenie vzdutia liehu vo výrobnom zariadení nebude obmedzený prítok liehu do meradla kohútmi alebo ventilmi.
(7)
V iných liehovaroch4) než ovocných alebo liehovaroch vykonávajúcich pestovateľské pálenie je výrobné zariadenie usporiadané tak, aby vyhovovalo podmienkam ustanoveným touto vyhláškou.
§ 3
Zabezpečenie výrobného zariadenia
(1)
Výrobné zariadenie, t.j. všetky kohúty, ventily, prielezy, príruby, príklopy, zorné sklá, čistiace otvory, potrubie vedúce liehové pary alebo liehové tekutiny, je v priebehu výroby zabezpečené plombovaním (ďalej len „uzávery“). Na zabezpečenie sa použije jednoduchý alebo dvojitý uzáver. Dvojitým uzáverom je ďalší jednoduchý uzáver (kovová mreža alebo sieť z drôteného pletiva) priložený na obal (plechový kryt) kryjúci jednoduchý uzáver.
(2)
Dvojitým uzáverom sa zabezpečuje celé výrobné zariadenie v ovocných liehovaroch a liehovaroch vykonávajúcich pestovateľské pálenie, v ostatných liehovarníckych závodoch4) všade tam, kde by jednoduchý uzáver neposkytoval dostatočné zabezpečenie proti prípadnému preniknutiu do výrobného zariadenia.
(3)
Daňový úrad zabezpečuje uzávermi v ovocných liehovaroch a v liehovaroch na pestovateľské pálenie celé výrobné zariadenie. V ostatných liehovarníckych závodoch zabezpečuje uzávermi spojovacie potrubie meradla s chladičom. Ostatné výrobné zariadenia zabezpečuje uzávermi liehovarnícky závod. Liehovarnícky závod je povinný predložiť daňovému úradu nákres a popis výrobného zariadenia s vyznačením miest, ktoré zabezpečuje uzávermi. Daňový úrad v nákrese vyznačí miesta, ktoré zabezpečuje svojimi uzávermi.
§ 4
Registrácia liehu meradlami
(1)
Vyrobený lieh sa meria meradlami povolených sústav a typov.6) Meradlom sa meria aj množstvo rektifikátu v zušľachťovniach liehovín. Ak sa lieh pri regenerácii zbavuje denaturačných prostriedkov, meradlo sa pripája na chladič regeneračného zariadenia.
(2)
Meradlo je platne overené metrologickým orgánom6) a zabezpečené uzávermi tohto orgánu alebo uzávermi daňového úradu. Kryt meradla sa zabezpečuje len uzávermi daňového úradu.
(3)
Meradlo je postavené vo vodorovnej polohe na podmurovke z neomietnutých tehál, do ktorej sa osadí kotva základnej dosky meradla tak, aby bola vo vodorovnej polohe a nemohla byť uvoľnená bez poškodenia muriva, a v takej výške, aby sa skúška meradla vykonala priamym vtokom liehu do suda alebo odmernej nádoby. Meradlo je zo všetkých strán voľne prístupné a v priebehu výroby liehu trvale spojené s chladičom a vzdialené od destilačného zariadenia a iných zdrojov tepla tak ďaleko, aby sa zamedzilo zvýšenému odparu v nádobe meradla.
(4)
Liehovarnícke závody4) (okrem liehovarov vykonávajúcich pestovateľské pálenie) sú povinné zapisovať teplotu liehu pretekajúceho meradlom podľa pokynov daňového úradu. Teplota sa zisťuje overeným teplomerom umiestneným v záchytke pre areometer.
(5)
Drobné opravy meradla (napr. oprava zbernej a vložnej nádoby pri netesnosti, oprava záchytky pre areometer, oprava vylievacieho korýtka) môže liehovarnícky závod vykonávať len pod dozorom daňového úradu, príp. pod dozorom metrologických orgánov. Opravy na merných bubnoch, na hlavnom alebo záložnom počítadle, opravy závad vzniknutých neoprávneným zásahom alebo vonkajším pôsobením na meradlo môže vykonávať len organizácia registrovaná na vykonávanie tejto činnosti na príslušnom metrologickom orgáne.6) Po vykonanej oprave sa meradlo znova úradne overuje.
(6)
Ak sa z nevyhnutných prevádzkových dôvodov odoberá lieh z výrobného zariadenia pred jeho registráciou meradlom, možno tak urobiť len cez overené6) vzorkovacie meracie kohúty (ďalej len „kohút“) vložené do príslušného zariadenia, zabezpečené uzávermi metrologických orgánov alebo daňovým úradom. Meraciu činnosť kohútov preskúšava metrologický orgán najmenej raz za päť rokov. Ak presahuje rozdiel medzi počítadlom kohúta a skutočne pretečeným liehom v kohúte s obsahom 0,1 litra ± 3 %, s obsahom 0,5 litra ± 2 % a s obsahom 1 liter ± 1 %, vyradí sa kohút z používania.
(7)
Metrologický orgán vykonáva skúšku tesnenia meradla a mernú skúšku meradla.7) Údaje potrebné na zistenie vyrobeného množstva liehu správcom dane uvedie v overovacom liste, ktorý je súčasťou meradla.
(8)
Daňový úrad vykonáva začiatočnú aj konečnú úpravu meradla.
(9)
Ustanovenia odsekov 1 až 7 sa primerane vzťahujú aj na výrobu a obeh syntetického liehu.
§ 5
Zisťovanie vyrobeného množstva liehu
(1)
Pri zisťovaní vyrobeného množstva liehu sa postupuje podľa osobitného predpisu.7)
(2)
Výsledky zistení vyrobeného množstva liehu, ktoré uskutočnil liehovarnícky závod, pri kontrole predloží daňovému úradu.
(3)
V liehovaroch vykonávajúcich výlučne pestovateľské pálenie sa na opravný koeficient na teplotnú rozťažnosť meradla a na odchýlku meradla pri zistení vyrobeného množstva alkoholu neprihliada.
(4)
V prípade väčšieho rozdielu v objemovej koncentrácii ako ± 0,2 % mesačne medzi objemovou koncentráciou liehu zistenou v zbernej nádobe meradla liehovarníckym závodom a zistením daňového úradu vykoná sa ďalšie zistenie za účasti liehovarníckeho závodu, pričom sa zisťujú príčiny rozdielu. Ak sa príčiny rozdielu nezistia alebo ak sa zistené príčiny rozdielu ihneď neodstránia, meradlo sa vyradí z používania.
(5)
V sporných prípadoch je základom na určenie a zúčtovanie vyrobeného množstva alkoholu zistenie daňového úradu.
(6)
V ovocných liehovaroch sa môžu predkvapy a dokvapy zisťovať aj vážením. V liehovaroch vykonávajúcich pestovateľské pálenie sa vyrobené množstvo alkoholu zistené podľa predchádzajúcich odsekov porovná s množstvom alkoholu, ktorý sa vydal pestovateľom,8) zvýšeným o prípadnú viazanú zásobu. Za vyrobené množstvo sa pokladá vždy to množstvo, ktoré je väčšie.
(7)
Daňový úrad zisťuje v ovocných liehovaroch a v liehovaroch na pestovateľské pálenie vyrobené množstvo alkoholu spravidla mesačne, v ostatných liehovarníckych závodoch nepredvídane s prihliadnutím na prevádzkové pomery (napr. podľa stavu vzoriek v zbernej nádobe meradla tak, aby väčším odparovaním vzoriek nenastalo nepresné zistenie alebo aby nepretiekla zberná nádoba). Okrem toho zisťuje vyrobené množstvo alkoholu vo všetkých liehovarníckych závodoch po skončení výroby liehu alebo prerušení výroby liehu na čas dlhší ako 10 dní.
(8)
V závodoch, ktoré regenerujú lieh a ktoré sú povinné zisťovať znovuzískané množstvo liehu meradlom, vykonáva daňový úrad zistenie spravidla na návrh zodpovedného pracovníka liehovarníckeho závodu.
(9)
Pri poruche v prevádzke spôsobujúcej úbytok v zásobách liehu zistí daňový úrad okrem vyrobeného množstva alkoholu aj zásoby liehu a o výsledku kontroly spíše zápisnicu, ktorá je podkladom na prípadné určenie spotrebnej dane a dane z pridanej hodnoty.
(10)
V prípadoch, keď sa pôsobilo na správny chod meradla, meradlo bolo neoprávnene odpojené, vzduvná nádoba obsahovala vodu alebo liehovú kvapalinu, daňový úrad určí vyrobené množstvo alkoholu podľa dennej výkonnosti destilačného zariadenia a priemernej objemovej koncentrácie pri spracovaní rovnakých surovín za bežné alebo predchádzajúce obdobie. Ak nemožno objemovú koncentráciu určiť takto, použije sa objemová koncentrácia vykázaná v obdobnom liehovarníckom závode pri spracovaní rovnakých surovín. Použije sa vždy najvyššia objemová koncentrácia.
§ 6
Zisťovanie dovážaného alebo vyvážaného množstva liehu
Množstvo dovážaného alebo vyvážaného liehu sa zisťuje pri colnom konaní. Pri zisťovaní sa postupuje podľa osobitného predpisu.9)
§ 7
Zisťovanie zásob liehu
(1)
Lieh sa uskladňuje len v overených nádržiach6) vybavených zariadením, ktoré umožňuje spoľahlivé zistenie zásob.
(2)
Pri zisťovaní zásob liehu sa postupuje podľa osobitného predpisu.10)
(3)
Pri zistení zásob liehu vypočíta daňový úrad úbytok liehu a porovná ho s normou strát.11) Na vplyvy porúch meradla ovplyvňujúce údaje o vyrobenom množstve liehu sa prihliadne len vtedy, ak liehovarnícky závod preukáže z prevádzkových záznamov čas, keď nastala porucha meradla, stav počítadiel, príp. čas zastavenia destilácie, a že bola porucha bezodkladne oznámená daňovému úradu.
(4)
Daňový úrad kontroluje zásoby liehu v ovocných liehovaroch, liehovaroch na pestovateľské pálenie a v poľnohospodárskych liehovaroch pri záverečnej kontrole po skončení výroby liehu. V priemyselných a sulfitových liehovaroch, ako aj v rafinériách liehu kontroluje zásoby liehu k 1. októbru kalendárneho roka. U platiteľov dane, ktorí vykonávajú dovoz liehu, daňový úrad kontroluje zásoby liehu k 1. októbru kalendárneho roka.
(5)
V octárňach vykonáva daňový úrad kontrolu hospodárenia s liehom podľa potreby, najmenej raz za rok. Pri kontrole porovná evidované množstvo zásob litrov alkoholu (v denaturáte, zákvase, kondenzáte) a kyseliny octovej (v octe, denaturáte, zákvase, kondenzáte) so skutočnými zásobami.
§ 8
Osobitný postup pri obehu liehu
(1)
Denaturácia12) musí prebiehať tak, aby sa pri príprave denaturátu predpísaného zloženia a v priebehu denaturácie zamedzilo zneužitiu liehu. Vykonáva sa len v takých zariadeniach, ktorými možno spoľahlivo zisťovať množstvo liehu určeného na denaturáciu, množstvo denaturačného prostriedku a množstvo pripraveného denaturátu.
(2)
Denaturovaný lieh možno používať len na účely uvedené v osobitnom predpise.12)
(3)
Lieh, okrem osobitne denaturovaného liehu pre octárne, sa na výrobu kozmetických a mydlárskych výrobkov, dietyléteru a octanu etylnatého denaturuje len v liehovarníckom závode.
§ 9
Evidencia o výrobe a obehu liehu
(1)
Liehovarnícke závody evidujú na predpísanom tlačive každý príjem vyrobeného množstva a nákupu liehu a každý výdaj liehu, z ktorého musí byť zrejmý stav a všetok pohyb liehu. Liehovary vykonávajúce pestovateľské pálenie okrem toho vedú záznam o vyrobených pestovateľských destilátoch.
(2)
Evidenciu o príjme a výdaji liehu vedú aj výrobne liehovín, octárne a všetky ďalšie fyzické a právnické osoby, ktoré nakupujú lieh za ceny neobsahujúce spotrebnú daň.2) Pri skladovaní a zisťovaní zásob liehu sa postupuje podľa § 7 tejto vyhlášky.
(3)
Evidencie o výrobe a obehu syntetického liehu sa vedú samostatne.
(4)
Uzávierku záznamov predkladajú liehovarnícke závody a výrobne liehovín, octárne a ostatné právnické a fyzické osoby uvedené v odseku 2 daňovému úradu na preverenie najneskôr do jedného mesiaca po skončení výroby alebo nákupu, prípadne do jedného mesiaca po skončení kalendárneho roka.
§ 10
Oznamovacia povinnosť
(1)
Liehovarnícky závod oznámi príslušnému daňovému úradu začatie a ukončenie výroby liehu a začatie rektifikácie surového destilátu 30 dní vopred.
(2)
Liehovarnícky závod bezodkladne písomne oznámi príslušnému daňovému úradu prerušenie výroby liehu na čas dlhší ako 10 dní; rovnako písomne oznámi poruchy na meradle, kohúte, porušenie uzáverov na spojovacom potrubí meradla včítane jeho príslušenstva, porušenie uzáverov na meradle alebo na kohúte a pod. Väčšie poruchy na meradle a kohúte liehovarnícky závod súčasne oznámi metrologickým orgánom.6)
§ 11
Spoločné a záverečné ustanovenia
(1)
Platitelia dane vyrábajúci a spracovávajúci lieh a liehoviny zabezpečia všetky podmienky a poskytnú potrebné pomôcky (areometre na lieh, teplomery, odmerné valce, pracovné odevy), prípadne pracovníkov potrebných pre správcu dane pri výkone kontroly výroby a obehu liehu.
(2)
Pri vývoze a dovoze liehu a liehovín pomôcky potrebné na výkon kontroly obehu liehu zabezpečuje správca dane (colnica).
(3)
Pri zaokrúhľovaní sa postupuje tak, že sa množstvo do 0,5 litra alkoholu nezapočítava; množstvo 0,5 litra alkoholu a vyššie sa zaokrúhľuje na celý liter alkoholu. V prípadoch, keď jeden uzavretý úkon sa skladá z viacerých jednotlivých úkonov, zaokrúhľovanie sa vykonáva až pri záverečnom súčte. Pri výdaji destilátov z ovocných liehovarov alebo liehovín z výrobní sa zaokrúhľujú až konečné súčty záznamov.
(4)
Výnimky z ustanovení § 2 až 8 tejto vyhlášky môže pre platiteľov dane nachádzajúcich sa na území Slovenskej republiky povoliť minister financií Slovenskej republiky.
§ 12
Zrušovacie konanie
Zrušuje sa vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 17/1972 Zb. o kontrole výroby a obehu liehu.
§ 13
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Július Tóth v. r.
1)
§ 25 ods. 2 zákona č. 213/1992 Zb. o spotrebných daniach.
2)
Zákon č. 213/1992 Zb. v znení zákona č. 595/1992 Zb.
3)
Zákon č. 222/1992 Zb. o dani z pridanej hodnoty v znení zákona č. 596/1992 Zb.
4)
Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. 16/1972 Zb. o hospodárení s liehom v znení vyhlášky Federálneho ministerstva hospodárstva č. 66/1991 Zb.
5)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 84/1991 Zb. o daňových orgánoch v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 136/1992 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov.
6)
Zákon č. 505/1990 Zb. o metrológii.
7)
ON 660801 Zistenie vyrobeného množstva liehu II. Názvoslovie, čl. 7.
III. Pracovný postup, čl. 12, 13 a 14. Ostatné ustanovenia platia primerane.
8)
Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky č. 245/1988 Zb. o pestovateľskom pálení ovocia.
9)
ON 660803 Vyskladňovanie a preverovanie plnenia liehu, II. Vyskladnenie liehu, čl. 11. Ostatné ustanovenia platia primerane.
10)
ON 660802 Zisťovanie zásob liehu, II. Postup pri zistení zásob liehu čl. 4 a 5. Ostatné ustanovenia platia primerane.
11)
§ 8 vyhlášky Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. 16/1972 Zb.
12)
ČSN 660860 Denaturovaný lieh.
ČSN 660861 Denaturácia liehu.