12/1993 Z. z.

Vyhlásené znenie

12
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
zo 17. decembra 1992,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 335/1991 Zb. o súdoch a sudcoch a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 80/1992 Zb. o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky, štátnej správe súdov, vybavovaní sťažností a o voľbách prísediacich (zákon o štátnej správe súdov)
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 335/1991 Zb. o súdoch a sudcoch sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 1 znie:
㤠1
(1)
Súdnictvo v Slovenskej republike vykonávajú nezávislé a nestranné súdy.
(2)
Súdy Slovenskej republiky sú: Najvyšší súd Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd“), krajské a okresné súdy, Vyšší vojenský súd a vojenské obvodové súdy (ďalej len „vojenský súd“); v čase brannej pohotovosti štátu aj vyššie poľné a nižšie poľné súdy.
(3)
Na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy vykonáva pôsobnosť krajského súdu mestský súd; pôsobnosť okresných súdov vykonávajú obvodné súdy.
(4)
Na území mesta Košíc vykonávajú pôsobnosť okresných súdov obvodné súdy.
(5)
Pôsobnosť okresných súdov, krajských súdov a vojenských súdov môžu v prípadoch ustanovených zákonom vykonávať aj súdy inak označené.“.
2.
§ 2 znie:
㤠2
Rozhodnutia všetkých súdov Slovenskej re publiky sú účinné a vykonateľné na jej území.“.
3.
§ 8 ods. 2 znie:
„(2)
Rozsudky sa vyhlasujú v mene Slovenskej republiky a vždy verejne.“.
4.
V § 14 sa vypúšťa slovo „republiky“.
5.
§ 15 vrátane nadpisu znie:
„Najvyšší súd
§ 15
(1)
Najvyšší súd sa skladá z predsedu súdu, podpredsedu súdu a ďalších sudcov najvyššieho súdu.
(2)
Najvyšší súd rozhoduje v senátoch zložených z predsedu senátu a dvoch sudcov najvyššieho súdu.
(3)
V senátoch najvyššieho súdu zložených z predsedu senátu a štyroch sudcov najvyššieho súdu sa rozhoduje o mimoriadnych opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam senátov najvyššieho súdu v prípadoch, keď tieto senáty rozhodovali o riadnom opravnom prostriedku; z rozhodovania tohto senátu sú vylúčení sudcovia najvyššieho súdu, ktorí rozhodovali o napadnutom rozhodnutí.“.
6.
§ 16 znie:
㤠16
Najvyšší súd je najvyšším súdnym orgánom Slovenskej republiky. Dbá o jednotný výklad a jednotné používanie zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov tým, že
a)
rozhoduje o riadnych a mimoriadnych opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam krajských, okresných a vojenských súdov v prípadoch ustanovených zákonmi o konaní pred súdmi,
b)
zaujíma stanoviská k zjednocovaniu výkladu zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov,
c)
preskúmava zákonnosť rozhodnutí ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky, ak zákon neustanovuje inak,
d)
rozhoduje o uznaní a vykonateľnosti rozhodnutí cudzozemských súdov na území Slovenskej republiky, ak to vyžaduje zákon alebo medzinárodná zmluva,
e)
rozhoduje v ďalších prípadoch ustanovených zákonom.“.
7.
V § 17 ods. 1 sa vypúšťa slovo „republiky“.
8.
V § 18 ods. 1 a 2 sa vypúšťa slovo „republiky“.
9.
V § 18 ods. 2 písm. c) sa vypúšťajú slová „s republikovou pôsobnosťou“.
10.
V § 18 ods. 3 v prvej vete sa vypúšťa slovo „republiky“.
11.
§ 18 ods. 3 druhá veta znie: „Na zasadaní pléna najvyššieho súdu sa môže zúčastniť minister spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „minister spravodlivosti“) a generálny prokurátor Slovenskej republiky.“.
12.
V § 19 ods. 1 a 2 sa vypúšťa slovo „republiky“.
13.
§ 23 ods. 4 znie:
„(4)
Vyšší vojenský súd rozhoduje ako súd druhého stupňa vo veciach, v ktorých rozhodovali v prvom stupni vojenské obvodové súdy. Zákon o konaní pred súdmi ustanovuje, kedy Vyšší vojenský súd rozhoduje ako súd prvého stupňa.“.
14.
V § 24 ods. 1 sa slovo „vyššieho“ nahrádza slovom „Vyššieho“ a slová „Najvyššiemu súdu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky“ sa nahrádzajú slovami „najvyššiemu súdu“.
15.
V § 24 ods. 2 a 3 sa slovo „vyššieho“ nahrádza slovom „Vyššieho“.
16.
V § 25 ods. 1 prvá veta znie: „Správu vojenského súdnictva vykonáva minister spravodlivosti po dohode s ministrom obrany Slovenskej republiky (ďalej len „minister obrany“).“.
17.
V § 25 ods. 1 písm. b) a d) sa vypúšťajú slová „a vojenského kolégia Najvyššieho súdu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky“.
18.
V § 25 ods. 1 písm. f) sa slová „Najvyššiemu súdu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky“ nahrádzajú slovami „najvyššiemu súdu“ a vypúšťajú sa slová „s federálnou pôsobnosťou“.
19.
V § 25 sa vypúšťa odsek 2 a zároveň sa zrušuje číslovanie odseku 1.
20.
§ 26 až 32 vrátane nadpisu sa vypúšťajú.
21.
§ 33 ods. 1 a 2 znejú:
„(1)
Sídlom najvyššieho súdu je Bratislava.
(2)
Sídla a obvody okresných, krajských súdov a vojenských súdov ustanoví zákon.“.
22.
V § 33 ods. 3 sa slová „Zákonmi národných rád“ nahrádzajú slovom „Zákonom“.
23.
V § 33 ods. 4 sa slová „príslušnej republiky“ nahrádzajú slovami „Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo spravodlivosti“)“.
24.
V § 33 ods. 5 v prvej vete sa slová „vyššie vojenské súdy“ nahrádzajú slovami „Vyšší vojenský súd“ a vypúšťajú sa slová „Federálneho zhromaždenia“. V druhej vete sa slová „Federálnemu ministerstvu obrany“ nahrádzajú slovami „ministerstvu spravodlivosti po dohode s Ministerstvom obrany Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo obrany“)“.
25.
Nadpis tretej hlavy znie:
„TRETIA HLAVA
VOĽBA SUDCOV A PRÍSEDIACICH“.
26.
V § 34 ods. 1 sa slová „Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky“ nahrádzajú slovami „Slovenskej republiky“ a slová „ustanovený“, „ustanovenia“ a „ustanovením“ sa nahrádzajú slovami „zvolený“, „zvolenia“ a „zvolením“.
27.
V § 34 ods. 4 v druhej vete sa vypúšťajú slová „a vojenského kolégia Najvyššieho súdu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky“.
28.
V § 34 ods. 5 druhá veta znie: „Minister spravodlivosti a u vojenských súdov po dohode s ministrom obrany môže uznať advokátsku skúšku, prokurátorskú skúšku a odbornú skúšku na komerčného právnika za odbornú justičnú skúšku podľa tohto zákona.“.
29.
§ 35 ods. 1 znie:
„(1)
Sudcov volí Národná rada Slovenskej republiky na návrh vlády Slovenskej republiky na štyri roky. Po uplynutí tohto volebného obdobia Národná rada Slovenskej republiky na návrh vlády Slovenskej republiky volí sudcov bez časového obmedzenia.“.
30.
V § 35 ods. 3 sa slovo „ustanovení“ nahrádza slovom „zvolení“.
31.
§ 36 vrátane nadpisu znie:
㤠36
Počet sudcov a prísediacich
(1)
Počet sudcov určuje minister spravodlivosti; u vojenských súdov po dohode s ministrom obrany.
(2)
Počet prísediacich určuje predseda príslušného súdu, a to tak, aby jednotliví prísediaci spravidla nemuseli zasadať viac ako 12 dní v roku.“.
32.
V § 37 ods. 1 sa slovo „ustanovení“ nahrádza slovom „zvolení“.
33.
§ 37 ods. 2 a 3 znejú:
„(2)
Zloženie sľubu sa neopakuje, ak bol sudca alebo prísediaci zvolený znova.
(3)
Sľub skladajú
a)
sudcovia do rúk predsedu Národnej rady Slovenskej republiky,
b)
prísediaci do rúk predsedu toho súdu, na ktorí boli zvolení.“.
34.
V tretej hlave nadpis druhého oddielu znie:
„Druhý oddiel
Voľba sudcov a prísediacich“.
35.
§ 38 znie:
㤠38
(1)
Sudcov najvyššieho súdu, krajských súdov, okresných súdov a vojenských súdov volí Národná rada Slovenskej republiky na návrh vlády Slovenskej republiky.
(2)
Voľbu prísediacich ustanoví osobitný zákon. Prísediacich vojenských súdov volí zhromaždenie príslušníkov ozbrojených síl na návrh komisií ustanovených príslušnými veliteľmi.“.
36.
§ 39 vrátane nadpisu znie:
㤠39
Voľba a vymenúvanie súdnych funkcionárov
(1)
Predsedu a podpredsedu najvyššieho súdu volí zo sudcov tohto súdu Národná rada Slovenskej republiky na návrh vlády Slovenskej republiky na päť rokov, a to najviac na dve po sebe idúce obdobia.
(2)
Predsedov kolégií a predsedov senátov najvyššieho súdu vymenúva predseda najvyššieho súdu zo sudcov tohto súdu.
(3)
Predsedov a podpredsedov krajských súdov, ako aj predsedov a podpredsedov okresných súdov vymenúva zo sudcov minister spravodlivosti.
(4)
Predsedov senátov krajských a okresných súdov vymenúva predseda príslušného krajského súdu zo sudcov krajských a okresných súdov.
(5)
Predsedov, podpredsedov a predsedov senátov vojenských súdov vymenúva zo sudcov zvolených na vojenské súdy minister spravodlivosti po dohode s ministrom obrany.“.
37.
V § 40 ods. 1 sa vypúšťajú slová „súdov republík“ a slová „príslušnej republiky“.
38.
V § 40 ods. 5 sa vypúšťa slovo „republiky“.
39.
V § 40 ods. 6 v prvej vete sa slová „minister obrany Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky“ nahrádzajú slovami „minister spravodlivosti po dohode s ministrom obrany“.
40.
V § 41 ods. 1 písm. b) a c) sa slovo „vyššieho“ nahrádza slovom „Vyššieho“.
41.
V § 41 ods. 2 písm. a) znie:
„a)
na využitie skúseností na ústredný orgán, ktorý vykonáva správu súdov, na Úrad vlády Slovenskej republiky, do Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky a do Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky.“.
42.
§ 42 znie:
㤠42
O dočasnom pridelení rozhoduje
a)
minister spravodlivosti, ak ide o dočasné pridelenie sudcov na ministerstvo spravodlivosti, Úrad vlády Slovenskej republiky, do Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky a do Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky,
b)
minister spravodlivosti po dohode s predsedom najvyššieho súdu, ak ide o dočasné pridelenie sudcov na najvyšší súd alebo sudcu najvyššieho súdu na ministerstvo spravodlivosti,
c)
minister spravodlivosti, ak ide o dočasné pridelenie na okresný súd mimo obvodu krajského súdu alebo na iný krajský súd,
d)
minister spravodlivosti po dohode s ministrom obrany, ak ide o sudcov vojenských súdov,
e)
predseda krajského súdu v ostatných prípadoch.“.
43.
V § 43 ods. 1 sa vypúšťajú slová „Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky“.
44.
§ 43 ods. 2 znie:
„(2)
Spôsob dopĺňania sudcov vojenských súdov za brannej pohotovosti štátu upraví ministerstvo obrany po dohode s ministerstvom spravodlivosti.“.
45.
§ 44 vrátane nadpisu znie:
㤠44
Odvolanie z funkcie sudcu a odvolanie z funkcie prísediaceho vojenského súdu
(1)
Národná rada Slovenskej republiky sudcu odvolá
a)
na základe právoplatného odsudzujúceho rozsudku pre úmyselný trestný čin,
b)
na základe právoplatného disciplinárneho rozhodnutia pre čin, ktorý je nezlučiteľný s výkonom jeho funkcie.
(2)
Národná rada Slovenskej republiky môže sudcu odvolať, ak
a)
mu jeho zdravotný stav dlhodobo nedovoľuje, najmenej však počas jedného roka, vykonávať sudcovské povinnosti,
b)
dosiahol vek 65 rokov.
(3)
Návrh na odvolanie z funkcie sudcu podáva minister spravodlivosti, u sudcov vojenských súdov po dohode s ministrom obrany. U sudcov najvyššieho súdu podáva návrh predseda najvyššieho súdu.
(4)
Pred rozhodnutím o odvolaní z funkcie si Národná rada Slovenskej republiky vyžiada stanovisko kárneho súdu.
(5)
Prísediaci vojenského súdu môže byť zo svojej funkcie odvolaný, ak
a)
závažným spôsobom porušil svoje povinnosti prísediaceho,
b)
mu jeho zdravotný stav dlhodobo nedovoľuje, najmenej však počas jedného roka, vykonávať povinnosti prísediaceho.
(6)
O odvolaní rozhoduje orgán, ktorý prísediaceho vojenského súdu zvolil, a to na návrh orgánu, ktorý podáva návrh na jeho zvolenie. Pred rozhodnutím o odvolaní je potrebné vyžiadať si vyjadrenie prísediaceho.
(7)
Dňom, keď bolo sudcovi alebo prísediacemu vojenského súdu doručené rozhodnutie o odvolaní, ich funkcia zaniká.“.
46.
V § 45 sa vypúšťa slovo „vymenoval“.
47.
§ 46 sa vypúšťa.
48.
§ 47 vrátane nadpisu znie:
㤠47
Zánik funkcie sudcu a zánik funkcie prísediaceho vojenského súdu
Funkcia sudcu zaniká dňom právoplatnosti rozsudku, ktorým bol sudca pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ktorým bola jeho spôsobilosť na právne úkony obmedzená. To platí aj pre zánik funkcie prísediaceho vojenského súdu.“.
49.
V § 48 sa slová „upravia zákony národných rád“ nahrádzajú slovami „ustanoví zákon“.
50.
V § 49 ods. 1 sa vypúšťajú slová „alebo má byť zbavený funkcie podľa § 46 ods. 1 písm. a),“ a slová „alebo o zbavení“.
51.
V § 49 ods. 2 písm. a) a b) znejú:
„a)
minister spravodlivosti, ak ide o sudcu najvyššieho súdu, robí tak po dohode s predsedom tohto súdu,
b)
minister spravodlivosti po dohode s ministrom obrany, ak ide o sudcu vojenského súdu,“.
52.
V § 49 ods. 2 sa vypúšťa písm. c). Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno c). V písmene c) sa slovo „vymenoval“ nahrádza slovom „zvolil“ a slová „predsedov a podpredsedov najvyšších súdov“ sa nahrádzajú slovami „predsedu a podpredsedu najvyššieho súdu“.
53.
Nadpis pod § 50 znie:
„Odvolanie a uvoľnenie súdnych funkcionárov“.
54.
§ 50 ods. 1 znie:
„(1)
Sudca bude na svoju žiadosť uvoľnený z funkcie uvedenej v § 39. O uvoľnení rozhoduje orgán, ktorý sudcu do funkcie zvolil alebo vymenoval.“.
55.
V § 50 ods. 2 sa vypúšťa druhá veta; v tretej vete sa slovo „uvoľniť“ nahrádza slovom „odvolať“ a slovo „vymenovanie“ sa nahrádza slovom „zvolenie“.
56.
V § 50 ods. 4 sa vypúšťa slovo „zbavení“ a za slovo „bol“ sa vkladajú slová „zvolený alebo“.
57.
V § 50 ods. 5 sa slová „Zbavenie, uvoľnenie“ nahrádzajú slovom „Uvoľnenie“.
58.
§ 51 ods. 1 znie:
„(1)
Ak bol sudca odvolaný z funkcie podľa § 44 ods. 2 písm. a) a b) alebo sa z týchto dôvodov vzdal funkcie sudcu, patrí mu tri mesiace od zániku jeho funkcie plat vo výške doterajšieho platu.“.
59.
V § 51 ods. 2 sa slovo „zbavený“ nahrádza slovom „odvolaný“.
60.
V § 51 ods. 3 sa vypúšťajú slová „a na sudcov vojenského kolégia Najvyššieho súdu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky“.
61.
Za § 51 sa vkladá nový § 51a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠51a
Nevykonávanie funkcie sudcu
Ak bol sudca zvolený za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, vymenovaný za člena vlády Slovenskej republiky alebo zvolený za predsedu alebo podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, odo dňa zvolenia alebo vymenovania do funkcie prestáva vykonávať funkciu sudcu.“.
62.
V § 52 ods. 2 v prvej vete sa vypúšťajú slová „a sudcov vojenského kolégia Najvyššieho súdu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky“.
63.
§ 52 ods. 5 znie:
„(5)
Platové pomery sudcov ustanoví osobitný zákon.“.
64.
V § 53 ods. 1 sa vypúšťajú slová „a vojenského kolégia Najvyššieho súdu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky“.
65.
§ 53 ods. 2 znie:
„(2)
Sudcu vojenského súdu nemožno prepustiť z vojenskej činnej služby, ak predtým nebol z funkcie sudcu odvolaný alebo sa tejto funkcie nevzdal.“.
66.
V § 54 ods. 3 v časti vety za bodkočiarkou sa vypúšťa slovo „republiky“ a slová „predseda vlády“ sa nahrádzajú slovami „predseda Národnej rady Slovenskej republiky.“. Ďalší text sa vypúšťa.
67.
§ 58 sa vypúšťa.
68.
V § 60 ods. 2 sa vypúšťajú slová „príslušnej republiky“.
69.
V § 60 ods. 3 sa slová „ustanovia ministerstvá spravodlivosti“ nahrádzajú slovami „ustanoví ministerstvo spravodlivosti“.
70.
V § 60 ods. 4 sa v druhej vete vypúšťajú slová „príslušnej republiky“; v tretej vete sa slová „Federálne ministerstvo obrany po dohode s rezortnými ministerstvami, ktorým jednotlivé ozbrojené zbory podliehajú,“ nahrádzajú slovami „ministerstvo spravodlivosti po dohode s ministerstvom obrany“.
71.
V § 61 začiatok tretej vety znie: „Minister spravodlivosti môže na žiadosť justičného čakateľa čiastočne započítať do prípravnej služby právnickú činnosť v inom pracovnom alebo obdobnom pomere, ak čakateľ získal počas jej trvania skúsenosti potrebné na výkon funkcie sudcu. Skrátenie čakateľskej praxe nemôže presahovať dva roky. U justičných čakateľov vojenských súdov toto započítanie vykoná minister spravodlivosti po dohode s ministrom obrany.“.
72.
V § 62 ods. 2 sa vypúšťajú slová „príslušnej republiky (Federálne ministerstvo obrany)“.
73.
§ 62 ods. 6 znie:
„(6)
Platové pomery justičných čakateľov ustanoví osobitný zákon.“.
74.
V § 67 ods. 1 a v § 68 ods. 1 sa slová „(§ 44 ods. 2)“ nahrádzajú slovami „(§ 44 ods. 3)“.
75.
V § 69 ods. 1, 2 a 3 znejú:
„(1)
Sudcovia súdov Slovenskej republiky ustanovení do funkcie podľa doterajších právnych predpisov sa považujú za ustanovených do funkcie bez časového obmedzenia.
(2)
Sudcovia Najvyššieho súdu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky ustanovení do funkcie sudcov bez časového obmedzenia podľa doterajších predpisov sa považujú za zvolených do funkcie sudcov najvyššieho súdu, ak o to požiadajú ministra spravodlivosti v lehote troch mesiacov od ukončenia činnosti Najvyššieho súdu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a zároveň spĺňajú predpoklady na funkciu sudcu1).
(3)
Sudcovia vojenských súdov vymenovaní do funkcie bez časového obmedzenia podľa doterajších predpisov sa považujú za sudcov zvolených do funkcií sudcov vojenských súdov bez časového obmedzenia.
76.
V § 72 sa slová „príslušnej republiky (minister obrany Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky)“ nahrádzajú slovami „a pri vojenských súdoch po dohode s ministrom obrany“.
77.
Za § 73 sa vkladá nový § 73a, ktorý znie:
㤠73a
Ak ide o uznania rozhodnutí cudzozemských súdov prejednávaných Najvyšším súdom Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, v ktorých nebude rozhodnuté do 1. januára 1993, a ak má osoba, ktorej sa rozhodnutie týka, na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo ak ide o ďalšie takéto veci určené Najvyšším súdom Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky s prihliadnutím na právny záujem osoby, ktorej sa rozhodnutie týka, prevezme a dokončí ich najvyšší súd.“.
Čl. II
Zákon Slovenskej národnej rady č. 80/1992 Zb. o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky, štátnej správe súdov, vybavovaní sťažností a o voľbách prísediacich (zákon o štátnej správe súdov) sa mení a dopĺňa takto:
1.
Za § 6 sa vkladá nový § 6a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠6a
Vojenské súdy
(1)
Sídlo Vyššieho vojenského súdu je Trenčín; jeho obvod tvoria obvody vojenských obvodových súdov so sídlom v Bratislave, Banskej Bystrici a v Prešove.
(2)
Obvod Vojenského obvodového súdu v Bratislave tvoria obvody zhodné s obvodom Krajského súdu v Bratislave a Mestského súdu v Bratislave.
(3)
Obvod Vojenského obvodového súdu v Banskej Bystrici tvorí obvod zhodný s obvodom Krajského súdu v Banskej Bystrici.
(4)
Obvod Vojenského obvodového súdu v Prešove tvorí zhodný obvod s obvodom Krajského súdu v Košiciach.“.
2.
Za § 36 sa vkladajú nové § 36a a 36b, ktoré znejú:
㤠36a
Úlohy doterajších vojenských súdov prechádzajú 1. januárom 1993 na vojenské súdy podľa tohto zákona.
§ 36b
Doterajšia pôsobnosť vojenských súdov v trestnom konaní prechádza 30. júnom 1993 na všeobecné súdy Slovenskej republiky.“.
3.
V § 37 sa pripája nový bod 6, ktorý znie:
„6.
S platnosťou pre Slovenskú republiku zákon č. 141/1992 Zb. o zriadení vojenských súdov, ustanovení ich sídiel a obvodov.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1993.
I. Gašparovič v. r.
V. Mečiar v. r.
1)
§ 34 zákona č. 335/1991 Zb. o súdoch a sudcoch.“.