120/1993 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1996 do 11.09.1998

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

120
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 21. apríla 1993
o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
§ 1
Účel zákona
Účelom tohto zákona je upraviť platy, funkčné príplatky, paušálne náhrady a náhrady ďalších výdavkov poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, prezidenta Slovenskej republiky, členov vlády Slovenskej republiky, sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky, ostatných sudcov Slovenskej republiky a predsedu a podpredsedov Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavní činitelia Slovenskej republiky“) tak, aby bola zvýraznená reálna deľba štátnej moci a rovnosť jej jednotlivých zložiek.
DRUHÁ ČASŤ
§ 2
Platové pomery poslancov Národnej rady Slovenskej republiky
Poslancovi Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „poslanec“) patrí plat vo výške 3-násobku priemerného mesačného platu pracovníka národného hospodárstva Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok, zaokrúhlený nahor na celých 100 Sk (ďalej len „plat poslanca“), začínajúc prvým dňom mesiaca, v ktorom zložil Ústavou Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) predpísaný sľub.1) Plat mu patrí ešte päť mesiacov po tom, keď došlo k zániku jeho poslaneckého mandátu.
§ 3
Funkčné príplatky a odmeny
(1)
Okrem platu podľa § 2 patrí poslancovi, ktorý vykonáva v Národnej rade Slovenskej republiky (ďalej len „národná rada“) niektorú z funkcií uvedených v nasledujúcich ustanoveniach, mesačný funkčný príplatok, a to začínajúc prvým dňom mesiaca, v ktorom bol do funkcie zvolený.
(2)
Predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „predseda národnej rady“) patrí funkčný príplatok vo výške 15 000 Sk.
(3)
Podpredsedovi Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „podpredseda národnej rady“) patrí funkčný príplatok vo výške 10 000 Sk.
(4)
Predsedovi výboru Národnej rady Slovenskej republiky patrí funkčný príplatok vo výške 5 000 Sk.
(5)
Podpredsedovi výboru Národnej rady Slovenskej republiky patrí funkčný príplatok vo výške 2 500 Sk.
(6)
Predsedovi národnej rady a podpredsedom národnej rady sa môže poskytnúť odmena. Odmenu a jej výšku podpredsedom národnej rady určuje predseda národnej rady. Odmenu a jej výšku predsedovi národnej rady odsúhlasujú podpredsedovia národnej rady spoločne.
Paušálne náhrady a náhrady ďalších výdavkov
§ 4
(1)
Poslancovi patria diéty a náhrady ďalších výdavkov spojených s výkonom jeho funkcie (ďalej len „paušálne náhrady“) vo výške, ktorú určí národná rada uznesením.
(2)
Poslancovi okrem toho patrí náhrada za ubytovanie v preukázanej výške, ak cestu vykonal v súvislosti s výkonom poslaneckej funkcie.
(3)
Výšku cestovných náhrad pri cestách do zahraničia, ktoré súvisia s výkonom poslaneckej funkcie, určí národná rada uznesením.
§ 5
(1)
Poslanec môže bezplatne používať prostriedky verejnej hromadnej dopravy.
(2)
Lietadlá verejnej leteckej dopravy môže poslanec bezplatne použiť tam a späť
a)
pri cestách na schôdze národnej rady a jej výborov,
b)
pri cestách, na ktoré ho poveril predseda národnej rady,
c)
pri cestách, na ktoré ho poveril výbor národnej rady so súhlasom predsedu národnej rady.
§ 6
(1)
Predseda národnej rady má počas výkonu svojej funkcie právo bezplatne užívať primerane vybavený byt.
(2)
Podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky má právo podľa odseku 1 len vtedy, ak má trvalý pobyt mimo sídla národnej rady.
(3)
Okrem toho majú poslanci uvedení v odsekoch 1 a 2 počas výkonu svojej funkcie právo bezplatne používať služobné motorové vozidlo a právo na zriadenie a bezplatné používanie účastníckej telefónnej stanice.
§ 7
Strata nárokov
(1)
Ak sa poslanec bez riadneho ospravedlnenia nezúčastní najmenej dvoch rokovacích dní schôdzí národnej rady alebo jej výborov, do ktorých bol zvolený, v období jedného kalendárneho mesiaca, stráca nárok na polovicu platu, polovicu funkčného príplatku a polovicu paušálnych náhrad (§ 2, 3 a 4), ktoré by mu inak patrili na nasledujúci mesiac.
(2)
Ak sa poslanec bez riadneho ospravedlnenia nezúčastní najmenej štyroch rokovacích dní schôdzí národnej rady alebo jej výborov, do ktorých bol zvolený, v období jedného kalendárneho mesiaca, stráca nárok na plat, funkčný príplatok a paušálne náhrady (§ 2, 3 a 4), ktoré by mu inak patrili na nasledujúci mesiac.
(3)
Spôsob rozhodovania o strate nárokov podľa odsekov 1 a 2 ustanoví osobitný predpis.
Úprava niektorých nárokov vyplývajúcich z pracovného pomeru poslanca
§ 8
(1)
Ak poslanec o to požiada, poskytne mu zamestnávateľ pracovné voľno.2) Náhrada mzdy od zamestnávateľa mu nepatrí.
(2)
Poslancovi, ktorý je v pracovnom alebo obdobnom pracovnom vzťahu, patrí za vykonanú prácu mzda (odmena) podľa osobitných predpisov.3)
(3)
Pracovný alebo obdobný pracovný vzťah poslanca možno skončiť proti jeho vôli len s predchádzajúcim súhlasom predsedu národnej rady, ktorý ho môže udeliť po predchádzajúcom prerokovaní v Mandátovom a imunitnom výbore Národnej rady Slovenskej republiky. Inak je skončenie pracovného alebo obdobného pracovného vzťahu neplatné. To platí aj počas 12 mesiacov po zániku poslaneckého mandátu.
§ 9
V čase, keď poslanec nevykonáva poslaneckú funkciu pre chorobu, patrí mu plat podľa § 2, najdlhšie však počas šiestich mesiacov; v tomto čase mu nepatria dávky nemocenského poistenia.
TRETIA ČASŤ
§ 10
Platové pomery prezidenta Slovenskej republiky
(1)
Prezidentovi Slovenskej republiky (ďalej len „prezident“) patrí plat vo výške 4-násobku platu poslanca mesačne, začínajúc prvým dňom mesiaca, v ktorom zložil ústavou predpísaný sľub.4)
(2)
Prezidentovi po skončení výkonu jeho funkcie patrí doživotne plat vo výške 30 000 Sk.
§ 11
Paušálne náhrady
(1)
Prezidentovi patria paušálne náhrady vo výške 40 000 Sk mesačne.
(2)
Prezident má počas výkonu svojej funkcie právo bezplatne užívať primerane vybavený byt a právo na zriadenie a bezplatné používanie účastníckej telefónnej stanice.
(3)
Prezident má počas výkonu svojej funkcie právo bezplatne používať služobné motorové vozidlo.
ŠTVRTÁ ČASŤ
Platové pomery členov vlády Slovenskej republiky
§ 12
Plat člena vlády Slovenskej republiky
Členovi vlády Slovenskej republiky (ďalej len „člen vlády“) patrí plat vo výške 1,5-násobku platu poslanca mesačne, začínajúc prvým dňom mesiaca, v ktorom zložil ústavou predpísaný sľub.5) Plat mu patrí ešte tri mesiace po skončení výkonu funkcie člena vlády.
§ 13
Funkčné príplatky
(1)
Okrem platu podľa § 12 patrí členovi vlády, ktorý vykonáva niektorú z funkcií uvedených v nasledujúcich ustanoveniach, mesačný funkčný príplatok, a to začínajúc prvým dňom mesiaca, v ktorom bol do tejto funkcie vymenovaný.
(2)
Predsedovi vlády patrí funkčný príplatok vo výške 22 500 Sk.
(3)
Podpredsedovi vlády patrí funkčný príplatok vo výške 15 000 Sk.
§ 14
Paušálne náhrady
(1)
Členovi vlády patria paušálne náhrady vo výške, ktorú určí vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) uznesením.
(2)
Výšku náhrady pri zahraničných cestách, ktoré súvisia s výkonom funkcie člena vlády, určí vláda uznesením.
§ 15
(1)
Predseda vlády Slovenskej republiky má počas výkonu svojej funkcie právo bezplatne užívať primerane vybavený byt.
(2)
Člen vlády má právo podľa odseku 1 len vtedy, ak má trvalý pobyt mimo sídla vlády.
(3)
Člen vlády má počas výkonu svojej funkcie právo bezplatne používať služobné motorové vozidlo a právo na zriadenie a bezplatné používanie účastníckej telefónnej stanice.
PIATA ČASŤ
Platové pomery sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky
§ 16
Plat sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky
(1)
Sudcovi Ústavného súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) patrí plat vo výške 1,3-násobku platu poslanca mesačne, začínajúc prvým dňom mesiaca, v ktorom zložil ústavou predpísaný sľub.6) Plat mu patrí ešte tri mesiace po skončení výkonu jeho funkcie.
(2)
Sudca ústavného súdu môže bezplatne používať prostriedky pozemnej hromadnej dopravy.
§ 17
Funkčné príplatky
(1)
Okrem platu podľa § 16 patrí sudcovi ústavného súdu, ktorý vykonáva niektorú z funkcií uvedených v nasledujúcich ustanoveniach, funkčný príplatok, a to začínajúc prvým dňom mesiaca, v ktorom bol do tejto funkcie vymenovaný.
(2)
Predsedovi ústavného súdu patrí funkčný príplatok vo výške 10 000 Sk.
(3)
Podpredsedovi ústavného súdu patrí funkčný príplatok vo výške 7 500 Sk.
(4)
Predsedovi senátu ústavného súdu patrí funkčný príplatok vo výške 5 000 Sk.
§ 18
Paušálne náhrady
(1)
Sudcovi ústavného súdu patria paušálne náhrady vo výške, ktorú určí plénum ústavného súdu uznesením.7)
(2)
Výšku náhrady pri zahraničných cestách, ktoré súvisia s výkonom funkcie, určí plénum ústavného súdu uznesením.
§ 19
(1)
Predseda ústavného súdu má počas výkonu svojej funkcie právo bezplatne užívať primerane vybavený byt.
(2)
Sudca ústavného súdu má právo podľa odseku 1 len vtedy, ak má trvalý pobyt mimo sídla ústavného súdu, a to až do uzavretia nájomnej zmluvy k bytu v sídle ústavného súdu, najdlhšie však 12 mesiacov.
(3)
Predseda ústavného súdu a podpredseda ústavného súdu majú právo počas výkonu svojej funkcie bezplatne používať služobné motorové vozidlo a právo na zriadenie a používanie účastníckej telefónnej stanice.
ŠIESTA ČASŤ
§ 20
Platové pomery predsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky a podpredsedov Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky
Predsedovi Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky (ďalej len „predseda kontrolného úradu“) a podpredsedom Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky (ďalej len „podpredseda kontrolného úradu“) patrí plat vo výške 1,3-násobku platu poslanca mesačne, začínajúc prvým dňom mesiaca , v ktorom boli zvolení.8) Plat im patrí ešte tri mesiace po ich odvolaní.
§ 21
Funkčné príplatky
(1)
Okrem platu podľa § 20 patrí predsedovi kontrolného úradu príplatok vo výške 10 000 Sk, a to začínajúc prvým dňom mesiaca, v ktorom bol zvolený.
(2)
Okrem platu podľa § 20 patrí podpredsedovi kontrolného úradu funkčný príplatok vo výške 7 500 Sk, a to začínajúc prvým dňom mesiaca, v ktorom bol zvolený.
§ 22
(1)
Predseda kontrolného úradu má počas výkonu svojej funkcie právo bezplatne užívať primerane vybavený byt.
(2)
Podpredseda kontrolného úradu má právo podľa odseku 1 len vtedy, ak má trvalý pobyt mimo sídla Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, a na zriadenie a bezplatné používanie účastníckej telefónnej stanice.
(3)
Predseda kontrolného úradu a podpredseda kontrolného úradu majú právo počas výkonu svojej funkcie bezplatne používať služobné motorové vozidlo a právo na zriadenie a používanie účastníckej telefónnej stanice.
SIEDMA ČASŤ
§ 23
Platové pomery ostatných sudcov Slovenskej republiky
(1)
Priemerným platom sudcu Slovenskej republiky je plat poslanca uvedený v § 2.
(2)
Platové pomery sudcov Slovenskej republiky ustanoví podľa zásady uvedenej v odseku 1 osobitný predpis.
§ 24
Funkčné príplatky
(1)
Okrem platu podľa § 23 patrí sudcovi Slovenskej republiky, ktorý vykonáva niektorú z funkcií uvedených v nasledujúcich ustanoveniach, mesačný funkčný príplatok, a to začínajúc prvým dňom mesiaca, v ktorom bol do tejto funkcie ustanovený.
(2)
Predsedovi Najvyššieho súdu Slovenskej republiky patrí funkčný príplatok vo výške 10 000 Sk.
(3)
Podpredsedovi Najvyššieho súdu Slovenskej republiky patrí funkčný príplatok vo výške 7 500 Sk.
Spoločné a záverečné ustanovenia
§ 25
(1)
Ústavní činitelia uvedení v § 1 zákona sú počas výkonu svojho mandátu alebo výkonu svojej funkcie zúčastnení na zdravotnom, nemocenskom a dôchodkovom poistení9) rovnako ako zamestnanci v pracovnom pomere.
(2)
Ústavným činiteľom patria prídavky na deti vo výške a za podmienok ustanovených osobitným predpisom.
§ 26
(1)
Platy, funkčné príplatky a odmeny ústavných činiteľov sa zdaňujú podľa osobitných predpisov.10)
(2)
Paušálne náhrady ústavných činiteľov zdaneniu nepodliehajú.
§ 27
(1)
Pokiaľ sa v rozhodujúcom období zvýši alebo zníži priemerný plat pracovníka národného hospodárstva Slovenskej republiky o viac ako 10 %, upravia sa platy ústavným činiteľom uvedeným v § 1 zákona o príslušné percento.
(2)
Rozhodujúcim obdobím podľa odseku 1 je predchádzajúci kalendárny polrok.
§ 28
Poslancovi nepatria nároky podľa tohto zákona v čase, v ktorom je členom vlády. Platí to rovnako aj vtedy, ak je vedúcim ďalšieho ústredného orgánu štátnej správy.
§ 29
Poslancom, ktorí vykonávajú poslaneckú funkciu ku dňu účinnosti tohto zákona, patria nároky podľa tohto zákona od prvého dňa nasledujúceho mesiaca, v ktorom tento zákon nadobudol účinnosť.
§ 29a
(1)
Ústavným činiteľom Slovenskej republiky uvedeným v § 1 patrí v roku 1995 plat vo výške určenej v roku 1994 podľa § 2 a 27.
(2)
V roku 1995 sa pri úprave platov ústavných činiteľov Slovenskej republiky uvedeným v § 1 nebude postupovať podľa § 27.
§ 30
Zrušuje sa zákon Slovenskej národnej rady č. 356/1990 Zb. o plate a náhradách výdavkov poslancov Slovenskej národnej rady.
§ 31
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Michal Kováč v. r.
Ivan Gašparovič v. r.
Vladimír Mečiar v. r.
3)
Napr. zákon č. 143/1992 Zb. o plate a odmene za pracovnú pohotovosť v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb. o platových pomeroch zamestnancov v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch.
9)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 7/1993 Z. z. o zriadení Národnej poisťovne a o financovaní zdravotného poistenia, nemocenského poistenia a dôchodkového poistenia.
10)
Zákon č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov.