124/1993 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 14.06.1993 do 31.12.1999

124
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 20. mája 1993,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení zákona č. 626/1992 Zb.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení zákona č. 626/1992 Zb. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 4 sa bodka za písmenom r) nahrádza bodkočiarkou; § 4 sa dopĺňa písmenami s), t) a u), ktoré znejú:
„s)
úroky z vkladov na devízových účtoch a na vkladných knižkách znejúcich na cudziu menu;4a)
t)
výnosy zo štátnych dlhopisov;4b)
u)
príjmy absolventov stredných a vysokých škôl uvedené v § 7 ods. 1 písm. a) až c), ktorí začali vykonávať podnikateľskú činnosť do jedného roka po skončení školy, a to v roku začatia činnosti a v nasledujúcich dvoch rokoch. Do času, na ktorý sa oslobodenie vzťahuje, sa nezapočítava základná (náhradná) vojenská služba.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4a) znie:
„4a)
§ 22 ods. 1 Devízového zákona č. 528/1990 Zb. v znení zákona č. 228/1992 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 26/1993 Z. z.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4b) znie:
„4b)
Zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení zákona č. 600/1992 Zb.“.
2.
V § 4 písm. c) sa na konci bodkočiarka nahrádza čiarkou a pripájajú sa slová „okrem príjmov uvedených v písmenách s) a t);“.
3.
V § 8 ods. 1 písm. a) sa za slová „požitky z cenných papierov“ vkladajú slová „s výnimkami uvedenými v § 4 písm. s) a t)“.
4.
V § 8 ods. 1 písm. e) sa v zátvorke vypúšťa čiarka a slová „devízové účty“.
5.
V § 19 sa bodka za písmenom g) nahrádza bodkočiarkou; § 19 sa dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h)
výnosy zo štátnych dlhopisov.4b)“.
6.
V § 36 ods. 2 písm. a) sa vypúšťajú body 1 až 5.
Doterajšie body 6, 7 a 8 sa označujú ako body 1, 2 a 3.
7.
§ 36 ods. 2 písm. c) znie:
„15 % z príjmov uvedených v § 8 ods. 1 písm. c) a d), v § 10 ods. 1 písm. h) a
1.
z výnosov z akcií a dočasných listov,
2.
z výnosov z podielových listov, dlhopisov, s výnimkou uvedenou v bode 3, kupónov a investičných kupónov,
3.
u držiteľa nekupónových dlhopisov predávaných pod menovitú hodnotu sumy, o ktorú predajná cena prevyšuje kúpnu cenu,
4.
z podielov na zisku z účastí na spoločnostiach s ručením obmedzeným, z účastí komanditistov na komanditných spoločnostiach,
5.
z podielov na zisku a obdobného plnenia z členstva v družstvách;
body 2 a 3 sa nevzťahujú na banky a poisťovne;“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Michal Kováč v. r.
Ivan Gašparovič v. r.
Vladimír Mečiar v. r.