153/1993 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1994 do 31.12.1994

153
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 23. júna 1993
o Štátnom fonde cestného hospodárstva
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Základné ustanovenie
(1)
Zriaďuje sa Štátny fond cestného hospodárstva (ďalej len „cestný fond“)1), ktorého účelom je sústreďovať finančné prostriedky a používať ich na výstavbu, opravy a údržbu štátnych ciest a diaľníc.
(2)
Cestný fond je právnická osoba2) so sídlom v Bratislave.
§ 2
(1)
Správu cestného fondu vykonáva Ministerstvo dopravy, spojov a verejných prác Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).
(2)
Na čele cestného fondu je riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva minister dopravy, spojov a verejných prác Slovenskej republiky (ďalej len „minister“).
(3)
Minister zriaďuje Radu cestného fondu ako svoj poradný orgán.
(4)
Podrobnosti o organizácii a činnosti cestného fondu a Rady cestného fondu upraví štatút cestného fondu.
§ 3
Tvorba cestného fondu
Cestný fond tvoria tieto zdroje:
a)
podiel na výnose spotrebnej dane z uhľovodíkových palív a mastív spotrebovaných cestnou dopravou v rozsahu najmenej 40 %, schválený zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rok3),
b)
cestná daň4),
c)
ekonomické aktivity fondu súvisiace s jeho činnosťou,
d)
dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky5),
e)
bankový úver, pôžičky a príspevky,
f)
iné zdroje ustanovené osobitnými predpismi.
Použitie prostriedkov cestného fondu
§ 4
(1)
Prostriedky cestného fondu možno použiť na
a)
výstavbu, opravy, údržbu a ostatné výkony majetkovej správy diaľníc a štátnych ciest,
b)
náhrady a poplatky ustanovené osobitnými predpismi6) na zabezpečovanie a vykonávanie činnosti podľa odseku 1 písm. a),
c)
prípravné a ďalšie práce na zabezpečenie činnosti podľa odseku 1 písm. a) (prieskumné a projektové práce, štúdie, expertízy, súťaže, výskumné a vývojové práce na zabezpečenie programu cestnej technickej politiky a technických pamiatok cestnej dopravy),
d)
úvery a pôžičky poskytnuté na základe povolenia podľa osobitného predpisu.7)
(2)
Dotáciu zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky podľa § 3 písm. d) nemožno použiť na úvery a pôžičky podľa odseku 1 písm. d).
§ 5
(1)
O použití prostriedkov cestného fondu rozhoduje minister na základe návrhov Rady cestného fondu.
(2)
Na poskytovanie prostriedkov z cestného fondu nie je právny nárok.
(3)
Na rozhodovanie podľa odseku 1 sa nevzťahujú všeobecne záväzné predpisy o správnom konaní.8)
§ 6
(1)
Prostriedky cestného fondu možno použiť len na účel, na ktorý boli poskytnuté, nepoužité prostriedky je žiadateľ povinný vrátiť do cestného fondu.
(2)
Ak žiadateľ neoprávnene použil alebo zadržal prostriedky cestného fondu v rozpore s dohodnutými alebo určenými podmienkami, je povinný ich cestnému fondu vrátiť a zároveň zaplatiť penále podľa osobitného predpisu.9)
§ 7
Kontrolu hospodárenia s prostriedkami cestného fondu vykonáva ministerstvo (§ 2 ods. 1) a Ministerstvo financií Slovenskej republiky.
§ 8
(1)
Prostriedky cestného fondu sa vedú na osobitnom účte v peňažnom ústave.
(2)
Zostatok prostriedkov na účte cestného fondu po finančnom zúčtovaní vzťahov k štátnemu rozpočtu Slovenskej republiky sa prevádza do nasledujúceho rozpočtového roka.
§ 9
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1994.
Michal Kováč v. r.
Ivan Gašparovič v. r.
Vladimír Mečiar v. r.
1)
§ 19 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 567/1992 Zb. o rozpočtových pravidlách Slovenskej republiky.
3)
§ 18 až 23 zákona č. 213/1992 Zb. o spotrebných daniach v znení zákona č. 595/1992 Zb.
4)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 319/1992 Zb. o cestnej dani.
5)
§ 5 ods. 2 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 567/1992 Zb. o rozpočtových pravidlách Slovenskej republiky.
6)
Napríklad vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 465/1991 Zb. o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a náhradách za dočasné užívanie pozemkov.
7)
Zákon č. 21/1992 Zb. o bankách.
8)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
9)
§ 12 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 567/1992 Zb. o rozpočtových pravidlách Slovenskej republiky.