154/1993 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 23.07.1993

154
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 24. júna 1993,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách v znení zákona č. 264/1992 Zb. a zákona č. 267/1992 Zb. a zákon Slovenskej národnej rady č. 319/1991 Zb. o zmiernení niektorých majetkových a iných krívd a o pôsobnosti orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v oblasti mimosúdnych rehabilitácií v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 312/1992 Zb. a zákona Slovenskej národnej rady č. 492/1992 Zb.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách v znení zákona č. 264/1992 Zb. a zákona č. 267/1992 Zb. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Za § 11 sa vkladá nový § 11a, ktorý znie:
㤠11a
(1)
Ak oprávnená osoba podľa § 3 odkúpila od štátu nehnuteľnosť, ktorá prešla do vlastníctva štátu niektorým zo spôsobov uvedených v § 6 s výnimkou odseku 1 písm. g) a i), § 16 alebo 20, má nárok na vrátenie kúpnej ceny, ktorú štátu zaplatila.
(2)
Pri vrátení kúpnej ceny sa postupuje podľa § 13 ods. 5.“.
2.
Za § 11a sa vkladá nový § 11b, ktorý znie:
㤠11b
Nárok na vrátenie kúpnej ceny podľa § 11 a 11a treba uplatniť na príslušnom ústrednom orgáne štátnej správy v lehote jedného roka odo dňa účinnosti tohto zákona alebo v lehote jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti súdneho rozhodnutia, ktorým sa vyhovelo návrhu na vydanie veci; inak nárok zaniká.“.
3.
V § 13 ods. 3 sa na konci pripájajú slová „alebo ktorým bola oprávnená osoba rehabilitovaná podľa zákona č. 119/1990 Zb. o súdnej rehabilitácii v znení neskorších predpisov, alebo v lehote jedného roka odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie, ktorým sa vyhovelo protestu prokurátora podanému podľa § 31; inak nárok na finančnú náhradu zaniká.“.
4.
V § 18 ods. 2 sa na konci pripájajú slová „najviac sumou 60 000 Sk.“.
Čl. II
Zákon Slovenskej národnej rady č. 319/1991 Zb. o zmiernení niektorých majetkových a iných krívd a o pôsobnosti orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v oblasti mimosúdnych rehabilitácií v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 312/1992 Zb. a zákona Slovenskej národnej rady č. 492/1992 Zb. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 4 ods. 1 sa dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g)
na vrátenie kúpnej ceny podľa § 11a osobitného predpisu3).“.
2.
V § 4 ods. 6 sa v prvej vete vypúšťajú slová „ods. 1 a“ a v druhej vete sa slová „týchto osôb“ nahrádzajú slovami „osôb uvedených v § 2 a v § 3 ods. 2 písm. d) a e)“.
3.
V § 8 ods. 1 sa v prvej vete za slová „Ministerstvo financií Slovenskej republiky“ vkladajú slová „alebo iný príslušný ústredný orgán podľa § 4“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Michal Kováč v. r.
Ivan Gašparovič v. r.
Vladimír Mečiar v. r.