162/1993 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 24.07.1996 do 07.11.2001

162
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
zo 6. júla 1993
o občianskych preukazoch
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Základné ustanovenia
§ 1
(1)
Občiansky preukaz je verejná listina, ktorou občan Slovenskej republiky (ďalej len „občan“) preukazuje svoju totožnosť, štátne občianstvo Slovenskej republiky a ďalšie údaje zapísané v občianskom preukaze. Vyobrazenie občianskeho preukazu je v prílohe tohto zákona.
(2)
Občiansky preukaz je povinný mať každý občan, ktorý dosiahol 15 rokov veku a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.
(3)
Občiansky preukaz sa nevydáva občanovi, ktorý bol rozhodnutím súdu pozbavený spôsobilosti na právne úkony.
§ 2
Občiansky preukaz vydáva a zápisy do neho vykonáva okresné alebo mestské veliteľstvo policajného zboru (ďalej len „policajný útvar“) v územnom obvode, v ktorom má občan trvalý pobyt.
§ 3
Doba platnosti občianskeho preukazu sa pri jeho vydaní určuje na 10 rokov. Občanom starším ako 60 rokov sa vydá občiansky preukaz s neobmedzenou dobou platnosti.
Zápisy v občianskom preukaze
§ 4
(1)
Do občianskeho preukazu sa zapisuje priezvisko, meno, rodné priezvisko, pohlavie, dátum, miesto a okres narodenia, rodné číslo a adresa trvalého pobytu občana, dátum vydania, termín ukončenia doby platnosti občianskeho preukazu a skrátený názov policajného útvaru, ktorý občiansky preukaz vydal.
(2)
Ak má občan rozhodnutím súdu obmedzenú spôsobilosť na právne úkony alebo má uložený trest zákazu pobytu, zapíše sa do občianskeho preukazu aj táto skutočnosť.
(3)
Na žiadosť občana sa do občianskeho preukazu zapíšu údaje o závažných chorobách, ktoré za určitých okolností vyžadujú okamžité podanie lieku alebo poskytnutie špeciálnej prvej pomoci, a údaje o krvnej skupine a podskupine po predložení potvrdenia od lekára, akademický titul, akademicko-vedecký titul alebo iný titul absolventa vysokej školy po predložení dokladu o jeho priznaní.
§ 5
(1)
Zápisy v občianskom preukaze v rozsahu ustanovenom v § 4 ods. 1 a 2 nahrádzajú osvedčenie o štátnom občianstve, potvrdenie o mieste trvalého pobytu a ostatné verejné listiny o skutočnostiach, ktoré sú predmetom zápisu, a to v rozsahu uvedenom v občianskom preukaze.
(2)
Pri preukazovaní skutočnosti zapísanej v občianskom preukaze nie je občan povinný predkladať ďalší doklad, ak tento zákon neustanovuje inak.
Vydávanie občianskeho preukazu
§ 6
Prvý občiansky preukaz
(1)
Prvý občiansky preukaz sa občanovi vydá
a)
pri dovŕšení 15. roku veku,
b)
keď nadobudol štátne občianstvo Slovenskej republiky,
c)
keď ukončil trvalý pobyt v cudzine a nemal ešte vydaný občiansky preukaz.
(2)
O vydanie prvého občianskeho preukazu podľa odseku 1 písm. a) je povinný požiadať zákonný zástupca občana najskôr 90 a najneskôr 30 dní pred dovŕšením 15. roku veku občana.
(3)
Občan alebo zákonný zástupca občana, ktorý žiada o vydanie prvého občianskeho preukazu, je povinný predložiť
a)
rodný list alebo rodný a krstný list; ak nie je na rodnom liste uvedené rodné číslo, aj doklad o rodnom čísle,1)
b)
potvrdenie o hlásení trvalého pobytu vydané príslušným orgánom,2)
c)
dve ostré, neretušované farebné alebo čiernobiele fotografie zhotovené na hladkom, lesklom polokartóne z toho istého negatívu alebo zhotovené prístrojom so súčasnou expozíciou viacerými objektívmi, s rozmermi 3 x 3,5 cm, zobrazujúce skutočnú podobu občana v trojštvrťovom profile, v občianskom odeve, bez prikrývky hlavy a okuliarov s tmavými sklami, s výškou tvárovej časti hlavy minimálne 13 mm od brady po temeno (ďalej len „fotografia“).
(4)
Ak o vydanie občianskeho preukazu žiada členka rehoľnej spoločnosti, predloží k žiadosti doklady uvedené v odseku 3. Fotografie musia zobrazovať jej skutočnú podobu tváre v trojštvrťovom profile, v rehoľnom rúchu a s prikrývkou hlavy, ktorá tvorí súčasť jej odevu.
(5)
Občan, ktorý žiada o vydanie prvého občianskeho preukazu po zrušení pozbavenia spôsobilosti na právne úkony, je povinný predložiť okrem dokladov uvedených v odseku 3 aj právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení pozbavenia spôsobilosti na právne úkony.
§ 7
Nový občiansky preukaz
(1)
Nový občiansky preukaz sa vydá na žiadosť občana.
(2)
Z úradnej moci sa nový občiansky preukaz vydá občanovi,
a)
pri zápise trestu zákazu pobytu, jeho prerušení a ukončení,
b)
pri zápise obmedzenia spôsobilosti na právne úkony a jeho zrušení,
c)
pri zmene názvu obce, ulice a jej číslovania,
d)
pri zmene rodného čísla nezavinenej občanom,
e)
po predložení právoplatného rozhodnutia súdu o zrušení pozbavenia spôsobilosti na právne úkony,
f)
pri skončení doby platnosti doterajšieho občianskeho preukazu podľa prvej vety § 3,
g)
pri prijatí do rehoľnej spoločnosti.
(3)
Občan, ktorý žiada o vydanie nového občianskeho preukazu, je povinný predložiť doterajší občiansky preukaz alebo doklad o občianskom preukaze a dve fotografie; ak občan nemôže predložiť doterajší občiansky preukaz a v predkladaných dokladoch nemá uvedené rodné číslo, je povinný predložiť aj doklad o rodnom čísle.1)
(4)
Ak je dôvodom na vydanie nového občianskeho preukazu zmena priezviska, mena alebo rodného čísla alebo ak občan pri žiadosti o vydanie nového občianskeho preukazu súčasne žiada o vyznačenie nového údaja, je povinný predložiť aj doklad o tejto zmene alebo doklad potvrdzujúci nový údaj.
(5)
Na žiadosť občana sa vydá nový občiansky preukaz aj v prípade, ak má ešte platný svoj občiansky preukaz a
a)
bolo mu právoplatným rozhodnutím súdu zrušené obmedzenie spôsobilosti na právne úkony,
b)
vykonal trest zákazu pobytu alebo ak bolo od výkonu jeho zvyšku upustené,
c)
požiadal o zápis údajov uvedených v § 4 ods. 3 alebo o zmenu alebo zrušenie zápisu niektorého z týchto údajov,
d)
ako členka rehoľnej spoločnosti požiada o výmenu fotografie podľa § 6 ods. 4.
Predkladanie dokladov na vydanie občianskeho preukazu
§ 8
(1)
Doklady potrebné na vydanie občianskeho preukazu sa predkladajú v prvopise alebo overenom odpise (overenej kópii). Pri cudzojazyčnom doklade sa predkladá jeho overený preklad do úradného jazyka,3) pokiaľ medzinárodná zmluva neustanovuje inak.
(2)
Ak vzniknú pochybnosti o správnosti alebo úplnosti predloženého dokladu alebo v ňom uvedených údajov a nemožno túto pochybnosť vylúčiť na mieste, je občan povinný predložiť na vyzvanie policajného útvaru nový doklad potvrdzujúci správnosť údajov dokladu, o ktorom pochybnosti vznikli.
(3)
Občan, ktorý žiada o vydanie občianskeho preukazu, po nadobudnutí štátneho občianstva Slovenskej republiky4) je povinný predložiť okrem dokladov uvedených v § 6 a 7 aj doklad o štátnom občianstve Slovenskej republiky.
(4)
Občan, ktorý žiada o vydanie občianskeho preukazu po ukončení trvalého pobytu v zahraničí, je povinný okrem dokladov uvedených v § 6 a 7 doložiť aj čestné vyhlásenie o ukončení trvalého pobytu v zahraničí napísané na policajnom útvare.
(5)
Ak sa na zápis niektorého údaja do občianskeho preukazu vyžaduje predloženie právoplatného rozhodnutia súdu, musí byť toto rozhodnutie opatrené doložkou o právoplatnosti.
(6)
Doklady potrebné na vydanie občianskeho preukazu môže za občana predložiť aj iný občan.
(7)
Policajný útvar pri odovzdávaní občianskeho preukazu vráti občanovi predložené doklady. Predchádzajúci občiansky preukaz a doklad o občianskom preukaze sa občanovi nevracajú.
§ 9
(1)
Ak vzniknú pochybnosti o štátnom občianstve občana, je občan povinný na vyzvanie policajného útvaru predložiť doklad o štátnom občianstve Slovenskej republiky.2)
(2)
Namiesto matričného dokladu vystaveného orgánom cudzieho štátu je občan povinný predložiť výpis z osobitnej matriky.5)
§ 10
Neplatnosť občianskeho preukazu
Občiansky preukaz je neplatný, ak
a)
uplynula doba jeho platnosti,
b)
bol zničený alebo poškodený tak, že sa ním nedá preukazovať totožnosť alebo v ňom zapísaný údaj,
c)
občan stratil občiansky preukaz alebo mu bol odcudzený a táto skutočnosť bola ohlásená policajnému útvaru,
d)
sa zmenil niektorý údaj v ňom zapísaný, okrem údajov zapísaných na žiadosť občana podľa § 4 ods. 3,
e)
občan podstatne zmenil podobu,
f)
občan zomrel, bol vyhlásený za mŕtveho, stratil štátne občianstvo Slovenskej republiky, ukončil trvalý pobyt na území Slovenskej republiky alebo bol právoplatným rozhodnutím súdu pozbavený spôsobilosti na právne úkony.
§ 11
Povinnosti občana
Občan je povinný
a)
chrániť občiansky preukaz pred zničením, poškodením, stratou, odcudzením a zneužitím,
b)
do 15 dní od neplatnosti občianskeho preukazu podľa § 10 písm. a) až e) požiadať policajný útvar o vydanie nového občianskeho preukazu,
c)
odovzdať policajnému útvaru občiansky preukaz neplatný z dôvodov uvedených v § 10 písm. a), b), d) a e) pri požiadaní o vydanie nového občianskeho preukazu,
d)
dostaviť sa na vyzvanie policajného útvaru na vybavenie záležitostí týkajúcich sa občianskeho preukazu,
e)
osobne prevziať občiansky preukaz, jeho prevzatie a správnosť údajov v ňom zapísaných potvrdiť svojím podpisom,
f)
neodkladne odovzdať svoj občiansky preukaz policajnému útvaru, ak stratil štátne občianstvo Slovenskej republiky alebo ukončil trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
g)
odovzdať pri nástupe výkonu trestu odňatia slobody alebo väzby svoj občiansky preukaz ústavu Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky,
h)
po vykonaní trestu odňatia slobody do 7 dní osobne sa dostaviť na policajný útvar a prevziať uschovaný občiansky preukaz odovzdaný ústavom Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky.
§ 12
Odovzdanie občianskeho preukazu
(1)
Každý, kto nájde cudzí občiansky preukaz, je povinný ho neodkladne odovzdať policajnému útvaru. Rovnakú povinnosť má aj občan, ktorému bol vydaný nový občiansky preukaz za stratený alebo odcudzený občiansky preukaz, ak svoj predchádzajúci občiansky preukaz nájde alebo ho inak získa naspäť.
(2)
Občiansky preukaz občana, ktorý zomrel, je povinný odovzdať policajnému útvaru ten, kto obstarával jeho pohreb, do 30 dní odo dňa vydania úmrtného listu, pokiaľ už nebol odovzdaný na matriku.
(3)
Občiansky preukaz občana, ktorého súd pozbavil spôsobilosti na právne úkony, je povinný odovzdať policajnému útvaru jeho zákonný zástupca do 10 dní odo dňa, keď uvedené rozhodnutie súdu nadobudlo právoplatnosť.
(4)
Policajný útvar preberá na požiadanie do úschovy občiansky preukaz občana zdržujúceho sa v zahraničí.
(5)
Ústav Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky počas výkonu väzby uschováva občiansky preukaz odovzdaný občanom. Po nástupe výkonu trestu odňatia slobody odovzdá občiansky preukaz do úschovy policajnému útvaru, v územnom obvode ktorého má občan trvalý pobyt.
§ 13
Potvrdenie o odovzdaní občianskeho preukazu
(1)
Občanovi pri odovzdaní občianskeho preukazu z dôvodu, že
a)
stratil štátne občianstvo Slovenskej republiky,
b)
ukončil trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
c)
bol súdom pozbavený spôsobilosti na právne úkony,
d)
požiadal o úschovu občianskeho preukazu podľa § 12 ods. 4,
vydá policajný útvar s výnimkou písmena c), keď ho vydá zákonnému zástupcovi, potvrdenie o odovzdaní občianskeho preukazu (ďalej len „potvrdenie“).
(2)
Potvrdenie sa vydá občanovi na požiadanie aj pri odovzdaní občianskeho preukazu iného občana a občana, ktorý zomrel.
§ 14
Doklad o občianskom preukaze
(1)
Občanovi, ktorý požiada o vydanie nového občianskeho preukazu z dôvodu, že občiansky preukaz stratil, bol mu odcudzený, poškodený alebo zničený, vydá policajný útvar doklad o občianskom preukaze (ďalej len „doklad“), ak nemožno jeho žiadosti ihneď vyhovieť.
(2)
Doklad sa občanovi vydá aj v prípade, keď občiansky preukaz odňal policajný útvar, pretože
a)
je neplatný,
b)
preukázateľne patrí inému občanovi alebo vznikne oprávnené podozrenie, že patrí inému občanovi,
c)
je falšovaný, vedome pozmenený alebo vznikne oprávnené podozrenie, že niektorý údaj je v ňom vedome pozmenený alebo nesprávny.
(3)
Doklad sa vydáva aj občanovi, ktorý požiada o vydanie nového občianskeho preukazu alebo o vydanie občianskeho preukazu po ukončení trvalého pobytu v zahraničí, ak nemôže hneď predložiť niektorý doklad potrebný na jeho vydanie.
(4)
Doklad je verejná listina, ktorá nahrádza občiansky preukaz až do vydania nového občianskeho preukazu.
(5)
Doba platnosti dokladu sa určuje na dobu nevyhnutne potrebnú, najdlhšie však na šesť mesiacov.
Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
§ 15
Vydanie prvého občianskeho preukazu a nového občianskeho preukazu z úradnej moci je bezplatné. V ostatných prípadoch sa za vydanie občianskeho preukazu vyberie správny poplatok podľa osobitného predpisu6).
§ 16
Občiansky preukaz sa nesmie odovzdávať, ani prijímať ako záloh a nesmie sa odovzdávať, ani odoberať pri vstupe do objektu alebo na pozemok.
§ 17
(1)
Doba platnosti občianskeho preukazu vydaného pred účinnosťou tohto zákona končí sa dňom uvedeným v občianskom preukaze.
(2)
Občiansky preukaz vydaný pred účinnosťou tohto zákona je občan povinný predložiť na vyznačenie štátneho občianstva Slovenskej republiky v prípadoch, ak má byť občiansky preukaz použitý ako doklad oprávňujúci na cestu a pobyt na území Českej republiky7), príslušnému obvodnému úradu alebo policajnému útvaru, ktorému je povinný predložiť aj doklad o štátnom občianstve Slovenskej republiky.
(3)
Občan je povinný požiadať o vydanie nového občianskeho preukazu, ak v občianskom preukaze vydanom pred účinnosťou tohto zákona došlo k zmene niektorého údaja zapísaného podľa § 4 ods. 1 a 2.
(4)
Občania, ktorí majú občiansky preukaz vydaný pred účinnosťou tohto zákona s neobmedzenou dobou platnosti, môžu požiadať o vydanie nového občianskeho preukazu.
§ 17a
Občiansky preukaz ostáva v platnosti do času v ňom uvedenom aj vtedy, ak sa zmenil názov okresu miesta narodenia z dôvodu zmeny územného a správneho usporiadania podľa osobitného zákona.8)
§ 18
Zrušovacie ustanovenia
Zrušujú sa:
1.
Zákon č. 75/1957 Zb. o občianskych preukazoch.
2.
Vyhláška Federálneho ministerstva vnútra č. 119/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o občianskych preukazoch, v znení vyhlášky Federálneho ministerstva vnútra č. 178/1988 Zb. a vyhlášky Federálneho ministerstva vnútra č. 125/1991 Zb.
3.
Položka č. 67 prílohy E zákona Slovenskej národnej rady č. 472/1990 Zb. o organizácii miestnej štátnej správy.
4.
§ 8 a 9 nariadenia vlády Československej socialistickej republiky č. 223/1988 Zb., ktorým sa vykonáva Zákonník práce v znení nariadenia vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 13/1991 Zb.
5.
Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 45/1985 Zb., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vykonávaní záznamov o vzniku a skončení pracovných vzťahov do občianskych preukazov.
§ 19
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembrom 1993.
Michal Kováč v. r.
Ivan Gašparovič v. r.
Vladimír Mečiar v. r.
Príloha zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1993 Z. z.
Predná strana
Zadná strana
1)
2)
Zákon č. 135/1982 Zb. o hlásení a evidencii pobytu občanov.
3)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 428/1990 Zb. o úradnom jazyku v Slovenskej republike.
4)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky.
5)
Zákon č. 268/1949 Zb. o matrikách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 41/1993 Z. z.
6)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 320/1992 Zb. o správnych poplatkoch.
7)
8)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 221/1996 Z. z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky.