164/1993 Z. z.

Vyhlásené znenie

164
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že dňa 29. októbra 1992 bola v Prahe podpísaná Zmluva medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o osobných dokladoch, cestovných dokladoch, vodičských dokladoch a evidencii vozidiel.
So zmluvou vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej republiky a prezident Slovenskej republiky ju ratifikoval. Na základe jej článku 8 sa zmluva dočasne vykonávala od 1. januára 1993 a nadobudla platnosť 3. májom 1993.
ZMLUVA
medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o osobných dokladoch, cestovných dokladoch, vodičských dokladoch a evidencii vozidiel
Slovenská republika
a
Česká republika
vedené prianím uľahčiť a prehĺbiť spoluprácu bezpečnostných orgánov vo veciach osobných dokladov, cestovných dokladov, vodičských preukazov a evidencie vozidiel sa dohodli na tomto:
Čl. 1
Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú po dobu piatich rokov odo dňa zániku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky uznávať platnosť osobných a cestovných dokladov, vodičských preukazov, osvedčení pre učiteľov vodičov cestných motorových vozidiel, technických preukazov motorových (prípojných) vozidiel, vydaných príslušnými orgánmi s platnosťou na celom území bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.
Čl. 2
Zmluvné strany sa zaväzujú do šiestich mesiacov od účinnosti tejto zmluvy vydať všeobecne záväzné právne predpisy, ktorými upravia postup a stanovia lehotu na vyznačovanie štátneho občianstva v občianskych preukazoch pre prípady, keď sa má občiansky preukaz použiť ako doklad oprávňujúci na cestu a pobyt na území druhej zmluvnej strany. O vydaní týchto právnych predpisov sa budú vzájomne informovať.
Čl. 3
(1)
Zmluvné strany sa zaväzujú po vzniku dvoch samostatných štátov uznávať na svojom území platnosť dokladov vydávaných príslušnými správnymi orgánmi druhej zmluvnej strany v nasledujúcom rozsahu:
a)
občiansky preukaz (identifikačnú kartu) ako doklad totožnosti, doklad o štátnej príslušnosti k jednému z novovzniknutých štátov a ako cestovný doklad na vstup a pobyt na územie druhého zmluvného štátu,
b)
vodičské preukazy ako doklady o tom, že občan je oprávnený viesť motorové vozidlá príslušnej skupiny, a to po dobu šiestich mesiacov,
c)
technické preukazy motorových (prípojných) vozidiel ako doklady o tom, že sa vozidlo zhoduje so schváleným typom alebo bola schválená jeho technická spôsobilosť, a to iba do toho času, než dôjde k zmene právnej úpravy podmienok prevádzky vozidiel na pozemných komunikáciách. Vozidlo s týmto dokladom sa prevedie do evidencie zmluvnej strany za predpokladu, že je v riadnom technickom stave.
(2)
Vozidlo dané do prevádzky na pozemných komunikáciách jednej zmluvnej strany, ktoré nepodlieha evidenčnej povinnosti, sa uzná za spôsobilé na prevádzku na pozemných komunikáciách druhej zmluvnej strany za predpokladu, že pre vozidlo vydal výrobca alebo príslušný správny orgán technické osvedčenie a je v riadnom technickom stave.
Čl. 4
Osvedčenia pre učiteľov vodičov cestných motorových vozidiel vydané príslušnými správnymi orgánmi jednej zo zmluvných strán nebudú druhou zmluvnou stranou uznávať.
Čl. 5
(1)
Cestovné doklady vydané podľa zákona č. 63/1965 Zb. o cestovných dokladoch príslušnými orgánmi a cestovné doklady vydané podľa zákona č. 216/1991 Zb. o cestovných dokladoch a cestovaní do zahraničia príslušnými orgánmi sú platné na území Slovenskej republiky i Českej republiky.
(2)
Obidve zmluvné strany vykonajú označenie cestovných dokladov vydaných do zániku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vydávaných po vzniku dvoch samostatných štátov názvom štátu a štátnym znakom tej zmluvnej strany, ktorej je držiteľ cestovného dokladu občanom.
(3)
Všeobecne záväzné právne predpisy zmluvných strán stanovia termín, dokedy je možné vydávať cestovné doklady so štátnym znakom Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky. Všeobecne záväzné právne predpisy oboch zmluvných strán ďalej stanovia termín, dokedy musí byť označovanie cestovných dokladov ukončené. Cestovné doklady, ktoré nebudú do tohto termínu označené, strácajú svoju platnosť.
Čl. 6
Údaje obsiahnuté v dopravných a správnych evidenciách a s tým súvisiace spisové materiály si budú obidve zmluvné strany vzájomne odovzdávať na požiadanie. Podrobnosti o náležitostiach dožiadaní a o postupe pri vybavovaní dožiadaní upraví vykonávací protokol k tejto zmluve.
Čl. 7
Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Zmluvné strany ju môžu kedykoľvek vypovedať písomne diplomatickou cestou, pričom zmluva stráca platnosť uplynutím šiestich mesiacov odo dňa doručenia výpovede.
Čl. 8
Táto zmluva nadobudne platnosť po tom, keď ju podľa svojich ústavných predpisov schvália obidve zmluvné strany. Zmluva sa bude dočasne vykonávať od 1. januára 1993.
Dané v Prahe 29. októbra 1992 vo dvoch vyhotoveniach, každé z nich v slovenskom a českom jazyku, pričom obidve znenia majú rovnakú platnosť.
Za Slovenskú republiku:
Vladimír Mečiar v. r.
Za Českú republiku:
Václav Klaus v. r.