167/1993 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 30.07.1993

167
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 22. februára 1993 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o spolupráci orgánov prípravného konania trestného.
Dohoda nadobudla platnosť 22. februárom 1993 na základe ustanovenia svojho článku 16.
DOHODA
medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky
o spolupráci orgánov prípravného konania trestného
Vláda Slovenskej republiky
a
vláda Českej republiky,
vedené želaním uľahčiť spoluprácu orgánov prípravného konania trestného oboch zmluvných strán,
dohodli sa na tomto:
Čl. 1
Zmluvné strany sa zaväzujú navzájom spolupracovať v prípravnom konaní trestnom pri vyšetrovaní a vyhľadávaní trestných činov podľa ustanovení tejto dohody.
Čl. 2
(1)
Pri spolupráci podľa článku 1 sa písomný styk uskutočňuje medzi ministrom vnútra Slovenskej republiky na jednej strane a ministrom vnútra Českej republiky na strane druhej. Diplomatická cesta sa tým nevylučuje.
(2)
Minister vnútra Slovenskej republiky a minister vnútra Českej republiky upravia zmluvami priame vybavovanie týchto záležitostí im podriadenými zložkami.
Čl. 3
(1)
Spolupráca medzi orgánmi činnými v trestnom konaní oboch zmluvných strán zahŕňa najmä výsluch obvinených osôb a svedkov, vyžiadanie znaleckých posudkov, obhliadku, prehliadku, zaistenie vecí, zasielanie predpisov, písomností alebo iných predmetov potrebných na trestné konanie, doručovanie písomností, ako aj zasielanie odpisov z registra trestov.
(2)
Na účely tejto dohody sa orgánom činným v trestnom konaní rozumie vyšetrovateľ alebo vyhľadávací orgán.
Čl. 4
Spolupráca sa neposkytuje, ak
a)
čin, ktorého sa žiadosť týka, nie je podľa práva dožiadaného štátu trestným činom,
b)
vybavenie žiadosti by mohlo byť zásahom do zvrchovanosti dožiadaného štátu, ohroziť jeho bezpečnosť, priečiť sa zásadám jeho právneho poriadku alebo porušiť iné podstatné záujmy dožiadaného štátu.
Čl. 5
(1)
Dožiadanie o spoluprácu sa podáva písomne a musí obsahovať:
a)
označenie dožadujúceho a dožiadaného orgánu,
b)
označenie trestnej veci a stručný opis činu s uvedením miesta a doby jeho spáchania,
c)
právne posúdenie činu,
d)
pokiaľ možno presné údaje o obvinenej osobe, jej štátnom občianstve a mieste jej bydliska alebo pobytu,
e)
meno a adresu prípadného obhajcu,
f)
predmet žiadosti, ako aj prípadné ďalšie údaje potrebné na jej vybavenie.
(2)
Dožiadanie o spoluprácu podpisuje príslušný orgán činný v trestnom konaní a opatrí ho odtlačkom úradnej pečiatky.
(3)
K dožiadaniu o vykonanie prehliadky osôb alebo miestností alebo o zaistenie veci sa pripája jedno vyhotovenie alebo odpis nariadenia dožadujúceho orgánu.
Čl. 6
(1)
Pri vybavovaní dožiadania podľa článku 1 sa použije právo dožiadanej zmluvnej strany. Ak tomu nebráni právny poriadok dožiadanej zmluvnej strany, možno na žiadosť orgánu dožadujúcej zmluvnej strany použiť jej predpisy o konaní.
(2)
Ak nie je orgán dožiadanej zmluvnej strany príslušný na vybavenie dožiadania, postúpi ho príslušnému orgánu a upovedomí o tom orgán dožadujúcej zmluvnej strany.
(3)
Ak adresa osoby, ktorej sa dožiadanie týka, nie je udaná presne alebo ak sa ukáže, že je nesprávna, orgán dožiadanej zmluvnej strany podľa možnosti zistí správnu adresu.
(4)
Dožiadaný orgán včas upovedomí dožadujúci orgán na jeho žiadosť o mieste a čase vybavenia dožiadania.
(5)
Osoby zúčastnené na trestnom konaní a ich právni zástupcovia, prokurátor, ako aj orgány činné v trestnom konaní v zmysle tejto dohody môžu byť, ak je to podľa povahy veci nevyhnutné, prítomné pri vybavovaní dožiadania. Môžu dať podnet na doplňujúce otázky.
(6)
Prítomnosť zástupcov orgánov dožadujúcej zmluvnej strany uvedených v odseku 5 pri vybavovaní dožiadania si v Slovenskej republike i v Českej republike vyžaduje súhlas vedúceho príslušného orgánu dožiadanej zmluvnej strany.
(7)
V odôvodnených prípadoch môže dožiadaná zmluvná strana umožniť orgánu činnému v trestnom konaní dožadujúcej zmluvnej strany vykonanie procesného úkonu na jej území.
(8)
Ak nemožno dožiadanie vybaviť úplne alebo čiastočne, upovedomí sa o tom dožadujúci orgán s uvedením dôvodu.
Čl. 7
Doručenie sa preukazuje buď potvrdením o doručení, ktoré musí byť opatrené dátumom a podpisom doručujúcej osoby a podpisom príjemcu, alebo potvrdením dožiadaného orgánu, z ktorého je zrejmé, že doručenie bolo vykonané, jeho forma a čas.
Čl. 8
(1)
Písomnosti určené na doručenie adresátom, ktorí majú bydlisko na území druhej zmluvnej strany, možno zasielať priamo poštou podľa predpisov platných pre poštový styk.
(2)
Ak je nevyhnutné, aby sa osoba, ktorá má pobyt na území jednej zo zmluvných strán, osobne dostavila na orgán činný v trestnom konaní druhej zmluvnej strany za účelom výsluchu ako obvinený, svedok alebo znalec, dožadujúci orgán môže o doručenie predvolania tejto osobe požiadať príslušný orgán dožiadanej zmluvnej strany.
(3)
Ak je predvolaný svedok alebo znalec, v predvolaní sa uvedie, do akej miery má nárok na náhradu nákladov na cestu a pobyt, na odškodnenie za premeškaný čas a znalec okrem toho na odmenu za znalecký úkon. Dožadujúca zmluvná strana poskytne predvolanému svedkovi alebo znalcovi na jeho žiadosť zálohu na krytie nákladov na cestu a pobyt.
Čl. 9
(1)
Osoba predvolaná ako obvinený, svedok alebo znalec, ktorá na území jednej zo zmluvných strán dostala predvolanie na orgán činný v trestnom konaní druhej zmluvnej strany a toto predvolanie uposlúchla, nesmie byť na území tejto zmluvnej strany stíhaná alebo vzatá do väzby, ani inak podrobená obmedzeniu osobnej slobody za čin spáchaný pred vstupom na jej územie alebo z iného, skôr vzniknutého dôvodu.
(2)
Trestné stíhanie, zatknutie alebo iné obmedzenie osobnej slobody predvolanej osoby je však prípustné
a)
pre čin, ktorý je predmetom predvolania osoby ako obvineného, alebo
b)
ak sa predvolaná osoba po oznámení orgánu činného v trestnom konaní, že jej prítomnosť už nie je nevyhnutná, zdržuje dlhšie ako 15 dní na území dožadujúcej zmluvnej strany, hoci mala možnosť toto územie opustiť, alebo
c)
ak sa tam po opustení územia dožadujúcej zmluvnej strany dobrovoľne vráti alebo je vrátená zákonným spôsobom.
Čl. 10
(1)
Ak je svedok, ktorý má byť predvolaný, na území dožiadanej zmluvnej strany na základe rozhodnutia súdu vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody, odovzdá sa, ak s tým súhlasí, na požiadanie dožadujúcej zmluvnej strane na výsluch, ak tomu nebránia naliehavé dôvody.
(2)
Svedok je na území dožadujúcej zmluvnej strany ďalej držaný vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody a po výsluchu sa ihneď odovzdá späť dožiadanej zmluvnej strane.
(3)
Nesúhlas svedka s odovzdaním na výsluch podľa odseku 1 nevylučuje postup podľa článku 6 ods. 7 tejto dohody.
Čl. 11
Náklady vzniknuté vybavovaním dožiadania, s výnimkou nákladov, ktoré vznikli pribratím znalca alebo odovzdaním osoby vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody, znáša dožiadaná zmluvná strana.
Čl. 12
Zmluvné strany si navzájom poskytujú podľa vnútroštátnych právnych predpisov na žiadosť odpisy z registrov trestov o osobách, proti ktorým je v štáte dožadujúcej zmluvnej strany vedené trestné stíhanie. Odpisy možno použiť iba na účely trestného konania.
Čl. 13
(1)
Zmluvná strana zašle na žiadosť druhej zmluvnej strany spisy, písomnosti alebo iné predmety, ktoré môžu slúžiť dožadujúcej zmluvnej strane ako dôkazné prostriedky na účely trestného konania. Písomnosti a iné predmety sa zašlú aj vtedy, ak na území dožiadanej zmluvnej strany podliehajú zaisteniu alebo prepadnutiu.
(2)
Spisy alebo písomnosti sa zasielajú v origináli, pokiaľ dožadujúca zmluvná strana v dožiadaní výslovne neuvedie, že na účely trestného konania stačí odpis požadovanej písomnosti.
(3)
Dožiadaná zmluvná strana môže spisy, písomnosti alebo iné predmety potrebné tejto zmluvnej strane na trestné konanie pozdržať na dobu jeho trvania. To ju však nezbavuje povinnosti poskytnúť dožadujúcej zmluvnej strane aspoň odpis písomnosti, kópiu obrazového, zvukového alebo audiovizuálneho záznamu alebo iné potrebné údaje o požadovanom predmete na účely trestného konania vedeného dožadujúcou zmluvnou stranou, najmä vtedy, ak je toto konanie väzobné alebo ak hrozí iné nebezpečenstvo z omeškania.
(4)
Práva dožiadanej zmluvnej strany alebo tretích osôb k zaslaným písomnostiam alebo predmetom zostávajú nedotknuté. Zaslané spisy, písomnosti alebo predmety sa vrátia dožiadanej zmluvnej strane čo najskôr, pokiaľ sa ich vrátenia nevzdá.
Čl. 14
Orgány uvedené v článku 2 si na žiadosť vzájomne poskytujú informácie o svojom trestnom práve a právnych predpisoch o trestnom konaní.
Čl. 15
Táto dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú. Zmluvné strany ju môžu kedykoľvek písomne vypovedať diplomatickou cestou, pričom dohoda stráca platnosť uplynutím šiestich mesiacov odo dňa doručenia výpovede.
Čl. 16
Táto dohoda nadobúda platnosť dňom podpísania.
Dané v Bratislave 22. februára 1993 v dvoch vyhotoveniach, v slovenskom a českom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.
Za vládu
Slovenskej republiky:
Vladimír Mečiar v. r.
Za vládu
Českej republiky:
Václav Klaus v. r.