Predpis bol zrušený predpisom 283/2002 Z. z.

170/1993 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.03.2002 do 30.06.2002

170
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 29. júna 1993
o poskytovaní náhrad niektorých výdavkov zamestnancom zahraničnej služby
Vláda Slovenskej republiky podľa § 267 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce a § 24 zákona č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách nariaďuje:
§ 1
Úvodné ustanovenie
Toto nariadenie upravuje poskytovanie náhrad niektorých výdavkov zamestnancom, ktorých miesto výkonu práce je v zahraničí a ktorí sú odmeňovaní podľa osobitného predpisu1a) (ďalej len „zamestnanec“).
§ 2
Náhrada výdavkov spojených s pobytom manželky (manžela)
(1)
Zamestnancovi, ktorého manželka (manžel) nasleduje do miesta výkonu práce, ktoré je podľa pracovnej zmluvy v zahraničí, patrí mesačne suma vo výške 20 % z valutovej časti zahraničného platu vypočítanej podľa osobitného predpisu1).
(2)
Náhrada podľa odseku 1 patrí len za obdobie, v ktorom sa manželka (manžel) zamestnanca zdržiava v mieste výkonu práce zamestnanca.
(3)
Náhrada podľa odseku 1 nepatrí, ak manželka (manžel) zamestnanca je osobou samostatne zárobkovo činnou alebo má iný príjem zo závislej činnosti s výnimkou, ak manželka (manžel) zamestnanca uzavrie so zamestnávateľom zamestnanca pracovný pomer na kratší pracovný čas. V tom prípade sa náhrada určená podľa odseku 1 kráti úmerne k dĺžke pracovného času.
§ 3
Preprava osobných vecí
(1)
Zamestnávateľ uhradí zamestnancovi a osobám, ktoré s ním žijú spoločne v domácnosti, výdavky spojené s prepravou osobných vecí na miesto výkonu práce v zahraničí a späť do miesta trvalého bydliska. Spôsob prepravy určí zamestnávateľ.
(2)
Hmotnostné limity na prepravu osobných vecí vrátane obalu sa určujú takto:
Teritórium Rodinný stav zamestnanca
slobodný ženatý/vydatá
európske krajiny 250 kg 400 kg
mimoeurópske krajiny 350 kg 600 kg
(3)
Hmotnostný limit sa zvýši o 80 kilogramov na každé vyživované dieťa2).
(4)
Ak prepravca určí úhradu za prepravu v objemových jednotkách, použije sa prepočítací pomer - jeden meter kubický rovná sa 200 kilogramov.
(5)
Zamestnávateľ okrem výdavkov spojených s prepravou uhradí zamestnancovi
a)
úhradu za zhotovenie primeraného prepravného obalu,
b)
správne poplatky spojené s prepravou,
c)
poistné spojené s prepravou.
§ 4
Zabezpečenie ubytovania a náhrada výdavkov na vybavenie bytu
(1)
Zamestnávateľ na vlastné náklady zabezpečí zamestnancovi a osobám, ktoré s ním žijú spoločne v domácnosti, primerané ubytovanie.
(2)
Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi, jeho manželke a vyživovaným deťom2), ktoré s ním žijú spoločne v domácnosti, štandardné vybavenie bytu.
(3)
Norma štandardného vybavenia bytu zamestnanca je uvedená v prílohe č. 1 tohto nariadenia.
(4)
Zamestnávateľ môže zamestnancovi poskytnúť za úhradu prvky nadštandardného vybavenia bytu.
§ 5
Ceny služieb spojených s užívaním bytu
(1)
Zamestnanec uhrádza zo svojho príjmu zamestnávateľovi jedenkrát mesačne ceny služieb spojené s užívaním bytu.
(2)
Úhradami spojenými s užívaním bytu sa na účely tohto nariadenia rozumejú najmä úhrady za
a)
elektrickú energiu,
b)
vykurovanie a chladenie,
c)
vodu a jej dodávku,
d)
plyn a jeho dodávku,
e)
drobné opravy bytového zariadenia,
f)
užívanie spoločného vybavenia objektov a priestorov (napríklad práčovňa, káblová televízia, bazén, telefón).
§ 6
Náhrada výdavkov spojených s doplnením šatníka a s dovybavením domácnosti
(1)
Zamestnávateľ uhradí zamestnancovi jednorazovo sumu na náhradu výdavkov spojených s doplnením ošatenia, obuvi a s dovybavením domácnosti kuchynským zariadením s výnimkou elektrospotrebičov, ktoré budú používané v zahraničí (ďalej len „vybavovací príspevok“).
(2)
Výška vybavovacieho príspevku podľa odseku 1 pre jednotlivé funkcie1) je uvedená v prílohe č. 2 tohto nariadenia.
(3)
Vybavovací príspevok určený podľa odseku 2 sa vyplatí v slovenskej mene.
(4)
Vybavovací príspevok určený podľa odseku 2 sa zvýši o 2 000 Sk na každé vyživované dieťa, ktoré nasleduje zamestnanca na miesto výkonu práce v zahraničí.
(5)
Ak od posledného výkonu práce v zahraničí uplynuli menej ako štyri roky, vybavovací príspevok vrátane zvýšenia podľa odseku 4 sa neposkytne; ak uplynuli viac ako štyri roky a menej ako sedem rokov, poskytne sa vybavovací príspevok vo výške 50 % z poskytnutého vybavovacieho príspevku; ak uplynulo viac ako 7 rokov, poskytne sa zamestnancovi vybavovací príspevok opätovne.
(6)
Zamestnancovi povýšenému v priebehu vycestovania alebo pri ďalšom vycestovaní, ak sa na neho vzťahuje odsek 5, sa vykoná doplatok rozdielu vyplývajúceho z jeho predchádzajúceho a terajšieho zaradenia.
(7)
Zamestnanec, ktorý bol z akéhokoľvek dôvodu odvolaný späť na územie Slovenskej republiky skôr, ako uplynul jeden rok od dátumu jeho vycestovania, je povinný vrátiť pomernú časť vybavovacieho príspevku v čiastke 1/12 za každý mesiac, ktorý chýba do doby jedného roku. Táto povinnosť neplatí, ak došlo k odvolaniu z dôvodov hodných osobitného zreteľa (napr. pre chorobu).
§ 6a
Vzdelávanie detí zamestnanca
Ak zamestnanec nemá možnosť získať primerané bezplatné vzdelanie pre svoje dieťa v základnej alebo v strednej škole v mieste výkonu práce, patrí zamestnancovi náhrada, najviac vo výške 60 % preukázateľne vynaložených výdavkov na školné a zápisné príslušnej školy.
§ 6b
Náhrada liečebných výdavkov
(1)
Zamestnávateľ uhradí zamestnancovi rozdiel medzi preukázanými výdavkami vynaloženými na nevyhnutnú a neodkladnú zdravotnú starostlivosť poskytnutú v mieste výkonu práce zamestnanca a úhradou, ktorú mu zdravotná poisťovňa uhradila podľa osobitného predpisu.2a) Zamestnávateľ uhradí zamestnancovi rozdiel medzi preukázanými výdavkami vynaloženými na nevyhnutnú a neodkladnú zdravotnú starostlivosť poskytnutú aj jeho manželke alebo manželovi a ich vyživovaným deťom,2) ktoré s ním žijú spoločne v domácnosti v mieste výkonu práce zamestnanca, a úhradou, ktorú im zdravotná poisťovňa uhradila podľa osobitného predpisu.2a)
(2)
Náhrada sa vyplatí v mene, v ktorej zamestnanec uhradil liečebné výdavky.
§ 6c
(1)
Ak boli liečebné výdavky uhradené v národnej mene niektorej z krajín Európskej menovej únie, náhrada sa po 1. januári 2002 vyplatí v eurách podľa kurzu vyhláseného Národnou bankou Slovenska v kurzovom lístku platnom k prvému pracovnému dňu v roku 2002.
(2)
Ak zamestnávateľ pred účinnosťou tohto nariadenia pri posudzovaní žiadosti o náhradu liečebných výdavkov vynaložených na nevyhnutnú a neodkladnú zdravotnú starostlivosť postupoval v súlade s § 6b ods. 1, považuje sa tento postup za postup podľa tohto nariadenia.
Prechodné a záverečné ustanovenia
§ 7
Preddavky na náhrady poskytnuté zamestnancom zahraničnej služby za obdobie od 1. januára 1993 sa vyúčtujú podľa tohto nariadenia.
§ 8
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Vladimír Mečiar v. r.
Príloha č. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 170/1993 Z. z.
Norma štandardného vybavenia bytu
A. Štandardné vybavenie bytu vedúceho misie3)
1. Predsieň (vstupná hala)
a) podlahová krytina alebo koberec,
b) záclony a závesy vrátane závesnej konzoly,
c) vešiaková stena so zrkadlom,
d) skrinka na obuv,
e) odkladacie skrinky alebo police,
f) osvetľovacie teleso,
a ak to vyžaduje povaha priestoru, k vybaveniu ďalej patrí
g) sedacia súprava vrátane konferenčného stolíka,
h) kvety a kvetinové stolčeky,
i) textílie.
2. Kúpeľňa
a) nástenná toaletná skrinka so zrkadlom,
b) skrinka na hygienické potreby,
c) rohožka alebo predložka,
d) osvetľovacie teleso.
3. Kuchyňa
a) podlahová krytina alebo koberec,
b) záclony a závesy vrátane závesnej konzoly,
c) kuchynská linka s odsávačom pary a osvetlením,
d) odkladacie skrinky alebo police,
e) chladnička s mrazničkou,
f) sporák s grilom,
g) stôl a potrebný počet stoličiek,
h) osvetľovacie teleso.
4. Jedáleň
a) podlahová krytina alebo koberec,
b) záclony a závesy vrátane závesnej konzoly,
c) jedálenský stôl a potrebný počet stoličiek,
d) kompletný stolovací servis (podľa počtu stoličiek),
e) kompletná súprava skla a porcelánu (podľa počtu stoličiek),
f) odkladací a servírovací stolík,
g) luster a stojanové osvetľovacie teleso,
h) ozdobné sklo, keramika a obrazy,
i) záclony, závesy a iné textílie vrátane závesných konzol.
5. Obývacia izba
a) podlahová krytina alebo koberec,
b) sedacia súprava vrátane konferenčného stolíka,
c) obývacia stena alebo skrinková zostava,
d) barový (alebo servírovací) stolík,
e) kvety a kvetinové stolčeky,
f) záclony, závesy a iné textílie vrátane závesných konzol,
g) luster a stojanové osvetľovacie teleso,
h) ozdobné sklo, reprezentačná keramika a obrazy.
6. Spálňa
a) podlahová krytina alebo koberec,
b) záclony a závesy vrátane závesnej konzoly,
c) lôžko alebo dvojlôžko s úložným priestorom,
d) skrinky na vankúše a paplóny,
e) odkladacie stolčeky,
f) toaletný stolík so zrkadlom,
g) skrine alebo odkladacia skrinková zostava,
h) osvetľovacie telesá a nočné lampy.
7. Izba pre deti (vybavenie závisí od počtu detí)
a) podlahová krytina alebo koberec,
b) záclony a závesy vrátane závesnej konzoly,
c) posteľ s úložným priestorom,
d) pracovný stolík a stolička,
e) knihovnička,
f) skriňa na šaty,
g) odkladací stolík,
h) osvetľovacie teleso a nočná lampa.
Pri väčšom počte miestností sa tieto miestnosti vybavia zariadením podľa charakteru ich využitia s prihliadnutím na uvedené normy.
8. K vybaveniu vedúceho misie ďalej patrí:
a) 1 farebný televízor,
b) 1 videorekordér,
c) 1 audiosúprava s dvoma reproduktormi,
d) 1 automatická práčka,
e) 1 vysávač,
f) 1 kuchynský robot (alebo samostatné stroje).
B. Štandardné vybavenie bytu ostatných zamestnancov
1. Predsieň (vstupná hala)
a) podlahová krytina alebo koberec,
b) záclony a závesy vrátane závesnej konzoly,
c) vešiaková stena so zrkadlom,
d) skrinka na obuv,
e) odkladacie skrinky alebo police,
f) osvetľovacie teleso.
2. Kúpeľňa
a) nástenná toaletná skrinka so zrkadlom,
b) skrinka na hygienické potreby,
c) rohožka alebo predložka,
d) osvetľovacie teleso.
3. Kuchyňa
a) podlahová krytina alebo koberec,
b) záclony a závesy vrátane závesnej konzoly,
c) kuchynská linka s odsávačom pary a osvetlením,
d) odkladacie skrinky alebo police,
e) chladnička s mrazničkou,
f) sporák s grilom,
g) stôl a potrebný počet stoličiek,
h) osvetľovacie teleso.
4. Obývacia izba
a) podlahová krytina alebo koberec,
b) sedacia súprava vrátane konferenčného stolíka,
c) obývacia stena alebo skrinková zostava,
d) jedálenský stôl a potrebný počet stoličiek,
e) záclony, závesy a iné textílie vrátane závesných konzol,
f) luster a stojanové osvetľovacie teleso.
5. Spálňa
a) podlahová krytina alebo koberec,
b) záclony a závesy vrátane závesnej konzoly,
c) lôžko alebo dvojlôžko s úložným priestorom,
d) skrinky na vankúše a paplóny,
g) skrine alebo odkladacia skrinková zostava,
h) osvetľovacie teleso, nočné lampy.
6. Izba pre deti (vybavenie závisí od počtu detí)
a) podlahová krytina alebo koberec,
b) záclony a závesy vrátane závesnej konzoly,
c) posteľ s úložným priestorom,
d) pracovný stolík a stolička,
e) knihovnička,
f) skriňa na šaty,
g) odkladací stolík,
h) osvetľovacie teleso a nočná lampa.
7. K vybaveniu bytu zamestnanca povereného tlačovou a informačnou činnosťou ďalej patrí
a) 1 videorekordér,
b) 1 farebný televízor,
c) 1 audiosúprava s dvoma reproduktormi.
C. V krajinách, ktoré sú označené ako klimaticky obťažné4), patria k štandardnému vybaveniu bytu klimatizátory, a to jeden do každej obytnej miestnosti.
Príloha č. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 170/1993 Z. z.
Výška vybavovacieho príspevku (v slovenských korunách)
Diplomatické funkcie Suma
mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec
mimoriadny vyslanec a splnomocnený minister
19 000
veľvyslanecký (vyslanecký) radca
obchodný radca
generálny konzul
vojenský a letecký atašé
pridelenec obrany
17 000
prvý veľvyslanecký (vyslanecký) tajomník 15 000
druhý veľvyslanecký (vyslanecký) tajomník
konzul
zástupca vojenského a leteckého atašé
13 000
treti veľvyslanecký (vyslanecký) tajomník
vicekonzul
veľvyslanecký (vyslanecký) atašé
11 000
obchodný atašé
vojenský atašé
letecký atašé
policajný atašé
11 000
Administratívno-technické funkcie Suma
odborný referent poradca
samostatný referent
9 000
referent
odborný technický pracovník
7 000
technický pracovník
administrativno-technický pracovník
6 000
administratívny pracovník
prevádzkovo-technický pracovník
prevádzkový pracovník
5 000
1)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 169/1993 Z. z. o platových pomeroch zamestnancov zahraničnej služby.
1a)
Zákon č. 143/1992 Zb. o plate a odmene za pracovnú pohotovosť v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch v znení neskorších predpisov.
2)
§ 12 ods. 6 zákona č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov
2a)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 98/1995 Z. z. o Liečebnom poriadku.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov.
3)
Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 157/1964 Zb. o Viedenskom dohovore o diplomatických stykoch.
4)
Vyhláška ministerstiev zdravotníctva a zahraničných vecí č. 75/1967 Zb. o dodatkovej dovolenke pracovníkov, ktorí vykonávajú zdraviu škodlivé alebo zvlášť obťažné práce, a o náhrade za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti pri niektorých chorobách z povolania v znení neskorších predpisov.