18/1993 Z. z.

Vyhlásené znenie

18
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z 2. decembra 1992,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 66/1992 Zb. o Spravovacom poriadku pre okresné a krajské súdy
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 374 ods. 1 zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 66/1992 Zb. o Spravovacom poriadku pre okresné a krajské súdy sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 4 sa slová „Federálne ministerstvo zahraničných vecí“ nahrádzajú slovami „Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky“, ods. 5 včítane poznámky 2) pod čiarou sa vypúšťa.
2.
V § 4 sa vypúšťa slovo „(notárski)“.
3.
V § 6 v nadpise sa vypúšťa slovo „(notárskymi)“, ods. 2 sa dopĺňa písmenami ch) až j), ktoré znejú: „ch) úkony a rozhodovanie v konaní o dedičstve podľa Občianskeho súdneho poriadku, ak
1.
nejde o ustanovenie správcu dedičstva alebo jeho časti podľa § 175c,
2.
nejde o postup podľa § 175k,
3.
nejde o odňatie veci podľa § 175zb,
4.
nejde o vrátenie veci podľa § 175zd ods. 1,
5.
je dedičstvo predlžené a nedôjde k dohode podľa § 175p a je potrebné nariadiť likvidáciu dedičstva podľa § 175t, § 175u a § 175v,
i)
úkony a rozhodovanie v konaní o úschovách,
j)
úkony a rozhodovanie v konaní o umorenie listín.“
Ods. 6 a ods. 7 znejú:
„(6)
Predseda súdu môže poveriť justičných čakateľov a súdnych tajomníkov, aby samostatne vykonávali úkony v inej činnosti súdu podľa § 352 Občianskeho súdneho poriadku.
(7)
Predseda senátu (samosudca), ktorému bola vec prikázaná podľa rozvrhu práce, dohliada na to, aby úkony, ktoré vykonáva pracovník tým poverený podľa odsekov 1 až 3 a 6, boli správne a včas vykonávané.“.
4.
Nad § 9 sa dopĺňa text „Štvrtá časť“.
5.
V § 12 sa slová „Zboru nápravnej výchovy“ nahrádzajú slovami „Zboru väzenskej a justičnej stráže“.
6.
V § 21 ods. 3 prvá veta znie: „Zápisnica sa zapisuje v slovenskom jazyku“. V druhej vete sa za slová „znení výpovede“ vkladajú slová „toho, kto nevypovedá v slovenskom jazyku“.
7.
V § 29 ods. 3 sa slová „príjmu obyvateľstva“ nahrádzajú slovami „príjmov fyzických osôb“.
8.
V § 59 ods. 2 znie:
„(2)
Pokiaľ sa spísané veci na to hodia, uložia sa, ak je to nevyhnutné, na súde.“
ods. 3 a ods. 4 sa vypúšťajú a ods. 5 sa označuje ako ods. 3.“.
9.
Poznámky 9), 11), 12) a 16) pod čiarou znejú:
„9)
Zákon č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov
11)
Zákon č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách
12)
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti č. 37/1967 Zb. na vykonanie zákona o znalcoch a tlmočníkoch v znení vyhlášky č. 301/1990 Zb. a vyhlášky č. 382/1992 Zb.
16) Výnos Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 18. marca 1992 č. 90/1992-30 o nariaďovaní a odmeňovaní pracovnej pohotovosti sudcov, justičných čakateľov a pracovníkov odborného aparátu okresných a krajských súdov, reg. v čiastke 36/1992 Zb.“.
10.
Odkazy 3) až 16) v texte vyhlášky a pod čiarou sa označujú ako odkazy 2) až 15).
11.
Nad § 71 sa dopĺňa text „Ôsma časť“.
12.
Nad § 72 sa vypúšťajú slová „Šiesty oddiel“.
13.
Za § 74 sa vkladá deviata až trinásta časť, ktoré vrátane nadpisov znejú:
„DEVIATA ČASŤ
KONANIE O DEDIČSTVE
§ 75
(1)
Po začatí konania o dedičstve súd bez meškania vykoná vyšetrenie v evidencii závetov, pri ktorom zisťuje,
a)
či je v nej evidovaný závet poručiteľa, listina o vydedení alebo odvolanie týchto úkonov (ďalej len „závet“) a u ktorého notára a pod akou značkou je uložený16),
b)
či je v nej evidovaný závet nachádzajúci sa v úschove súdu a na ktorom súde je uložený17),
c)
či už skôr bolo v tej istej veci konanie o dedičstve a pod akou značkou.
(2)
O výsledku vyšetrenia podľa odseku 1 vykoná súd záznam v spise.
(3)
Ak je na súde uložený závet, súd zistí stav a obsah tohto závetu. O zistení spíše zápisnicu, ku ktorej pripojí osvedčený odpis závetu alebo jeho osvedčenú kópiu. Osvedčený odpis notárskej zápisnice založí do zbierky vyhlásených závetov. Ak je závet uložený na inom súde, požiada o zistenie stavu a obsahu závetu súd, na ktorom je závet uložený. Dožiadaný súd založí osvedčený odpis notárskej zápisnice do svojej zbierky vyhlásených závetov.
§ 76
(1)
Po vykonaní úkonov podľa § 75 súd poverí notára, aby ako súdny komisár vykonal úkony v konaní o dedičstve (ďalej len „súdny komisár“), a postúpi mu spis, prípadne pripojí spis podľa § 75 ods. 1 písm. c).
(2)
Ak je závet uložený u súdneho komisára, stav a obsah tohto závetu zistí súdny komisár, o čom spíše zápisnicu a pripojí k nej osvedčený odpis závetu alebo jeho osvedčenú kópiu.
(3)
Ak je závet uložený u iného notára alebo na súde, súdny komisár o zistenie stavu a obsahu závetu požiada.
(4)
Originál závetu súdny komisár alebo notár uvedený v odseku 3 potom zašle súdu, ktorý ho uloží do zbierky vyhlásených závetov; ak bol závet zriadený vo forme notárskej zápisnice, založí súd do zbierky vyhlásených závetov jeho osvedčený odpis.
§ 77
(1)
Ak sa v konaní o dedičstve zistí, že poručiteľ zanechal závet a nejde o prípad podľa § 75 ods. 3 alebo § 76 ods. 2 a 3, súdny komisár zistí jeho stav a obsah postupom ustanoveným v § 76 ods. 2 a 4. V protokole tiež uvedie, kto závet odovzdal, prípadne okolnosti, za ktorých sa našiel.
(2)
Súdny komisár zistí stav a obsah i takej listiny, o povahe ktorej ako závete má pochybnosti, ak ten, kto ju predložil, vyhlási, že listina obsahuje závet poručiteľa.
§ 78
(1)
Ak sa v konaní o dedičstve zistí, že poručiteľ zanechal niekoľko závetov, ktoré nie sú totožné, zistí sa stav a obsah všetkých závetov; ak sú závety totožné, spíše sa o ich stave a obsahu len jedna zápisnica, v ktorej sa uvedie ich počet.
(2)
Ak sa súdny komisár v priebehu konania o dedičstve dozvie, že poručiteľ pravdepodobne zanechal závet, vykoná vyšetrenie, aby zistil miesto uloženia závetu alebo osobu, u ktorej sa závet nachádza. Túto osobu vyzve, aby mu závet bez meškania odovzdala.
§ 79
(1)
Po zistení stavu a obsahu závetu súd umožní nahliadnuť do originálu závetu účastníkom konania.
(2)
Originál závetu, ktorý nebol zriadený vo forme notárskej zápisnice u notára, môže súd po zistení jeho stavu a obsahu zapožičať súdu, ktorý koná o dedičstve, súdu, ktorý koná o sporných skutočnostiach dotýkajúcich sa závetu, súdu alebo prokurátorovi na účely trestného konania alebo súdnemu komisárovi. V takom prípade sa do zbierky vyhlásených závetov založí osvedčený odpis alebo osvedčená kópia závetu. V osvedčujúcej doložke sa uvedie komu, akej spisovej značke, kedy a pod akou spisovou značkou súdu bol originál závetu zapožičaný.
§ 80
(1)
Ak závet poručiteľa vyjde najavo až po skončení konania o dedičstve, súd zistí jeho stav a obsah a oboznámi s ním osoby, ktoré by podľa neho mohli uplatniť svoje právo na vydanie dedičstva.
(2)
Ak ide o listinu o odvolaní závetu, listinu o vydedení alebo listinu o odvolaní vydedenia, súd upovedomí osoby, ktorým by potvrdil dedičstvo, schválil dohodu o vyporiadaní dedičstva alebo dohodu o prenechaní predlženého dedičstva na úhradu dlhov, ak by tieto listiny vyšli najavo v konaní o dedičstve.
§ 81
(1)
V rámci neodkladného opatrenia môže súdny komisár žiadať toho, kto má u seba veci nepochybne patriace poručiteľovi, kľúč od bytu poručiteľa, od iných miestností, priestorov alebo osvedčenie o technickom preukaze motorového vozidla či inú listinu umožňujúcu používanie predmetov z dedičstva, aby uvedenú vec zložil do úschovy u súdneho komisára.
(2)
Ak sa neodkladné opatrenie dotýka dôležitých záujmov účastníkov alebo sa dotýka tretích osôb, alebo ak bola žiadosť podľa odseku 1 bezvýsledná, o neodkladnom opatrení rozhodne súd uznesením, ktoré doručí všetkým, ktorých sa dotýka.
§ 82
Neodkladné opatrenie zabezpečením motorového vozidla a iných vecí, ktoré možno používať len na základe úradného osvedčenia, sa vykoná uložením príslušných úradných dokladov, prípadne kľúčov do úschovy u súdneho komisára. Tak sa postupuje len v prípade, že predmet sa môže ponechať na mieste, kde je to dovolené a kde je to vhodné vzhľadom na povahu predmetu, inak sa predmet umiestni u vhodného uschovávateľa.
§ 83
(1)
Neodkladné opatrenie zapečatením bytu alebo iných priestorov poručiteľa vykoná súdny komisár tak, aby bolo možné zistiť, či došlo k neoprávnenému vniknutiu do týchto priestorov.
(2)
Zapečatenie možno vykonať len vtedy, ak bol poručiteľ jediným užívateľom týchto priestorov alebo ak tomu nebráni iná závažná okolnosť. Prekážka, ktorá bráni zapečateniu, sa uvedie v zápisnici o úkone.
(3)
O vykonaní tohto neodkladného opatrenia spíše súdny komisár zápisnicu a podľa okolností upovedomí tiež vlastníka, prípadne správcu objektu.
§ 84
(1)
Neodkladné opatrenie súpisom na mieste vykoná súdny komisár v prítomnosti účastníkov. Ak účastníci nie sú prítomní alebo známi, tento úkon možno vykonať len vtedy, ak bude pri súpise prítomná nezúčastnená osoba ako svedok.
(2)
O súpise sa spíše zápisnica, v ktorej sa opíšu veci, ktoré sú v byte poručiteľa alebo na inom mieste. Cennejšie veci sa opíšu presne, aby sa vylúčila možnosť ich zámeny. Ak niektorý účastník tvrdí, že určitá vec, ktorá je v byte poručiteľa alebo na inom mieste, do súpisu nepatrí, táto vec sa v súpise uvedie s poznámkou, kto a aké nároky si na vec robí. Do súpisu vecí sa nezapisujú veci potrebné na pohreb poručiteľa a bezcenné veci.
(3)
Ak sa súpis koná v priestoroch, ktoré boli predtým zapečatené, v zápisnici sa uvedie, v akom stave sa zapečatenie nachádza a či sa nezistili stopy neoprávneného vniknutia. V závere zápisnice sa uvedie, či sa po skončení úkonu vstupy do priestorov znova zapečatili.
(4)
Ak sú viditeľné stopy po násilnom vniknutí do priestorov uvedených v odseku 3, súpis sa nevykoná a súdny komisár to oznámi orgánom Policajného zboru Slovenskej republiky.
(5)
V prípade, že objekt je v stave, ktorý by osoby zúčastnené na úkone ohrozoval na živote, zdraví alebo majetku, súpis sa odloží. Súdny komisár to neodkladne oznámi príslušným orgánom, právnickým alebo fyzickým osobám s požiadavkou na uskutočnenie opatrení, ktorými by sa odstránilo uvedené ohrozenie osôb vstupujúcich do objektu za účelom vykonania úkonu.
§ 85
Pri vykonávaní neodkladných opatrení podľa § 81 až 84 možno v odôvodnených prípadoch požiadať o súčinnosť orgán miestnej štátnej správy.
§ 86
(1)
Ak má byť vykonaný zákaz výplaty z vkladov na vkladnej knižke, bežnom alebo inom podobnom účte, súdny komisár oznámi banke alebo inému peňažnému ústavu, ktorý vedie účet, že s účtom sa nesmie nakladať bez súhlasu súdu; v oznámení treba uviesť identifikačné údaje účtu.
(2)
Obdobne sa postupuje, ak sa má vykonať zákaz úhrady pohľadávky poručiteľa u iných právnických alebo fyzických osôb.
§ 87
Neodkladné opatrenie zverením vecí osobnej potreby manželovi poručiteľa alebo inému členovi domácnosti vykoná súdny komisár len vtedy, ak s tým osoba, ktorej majú byť veci zverené, súhlasí. O tomto úkone sa spíše zápisnica, ktorá obsahuje opis zverených vecí a poučenie o zodpovednosti za škodu na zverených veciach a o povinnosti vydať veci po skončení konania dedičovi alebo určenej osobe.
§ 88
Hnuteľné veci, ktoré nemožno uschovať bez nebezpečenstva škody alebo nepomerných nákladov, súdny komisár predá za cenu, ktorú je možné bez meškania dosiahnuť.
§ 89
(1)
Ak sú predmetom konania v dedičstve vlastnícke alebo iné vecné práva k nehnuteľnostiam, súdny komisár si vyžiada od príslušného katastrálneho úradu kópiu listu vlastníctva alebo výpis z listu vlastníctva, prípadne identifikáciu parciel týkajúcich sa týchto majetkových práv.
(2)
Kópiu listu vlastníctva, výpis z listu vlastníctva, ako aj identifikáciu parciel vyhotovuje katastrálny úrad bezplatne.18)
§ 90
(1)
Pri zisťovaní zostatku vkladu na vkladnej knižke, bežnom alebo inom účte treba presne označiť organizačnú zložku banky alebo iného peňažného ústavu, v ktorom sa vedie účet, a uviesť:
a)
pri vkladných knižkách na meno, bežných alebo iných účtoch meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu vkladateľa, prípadne ďalšie potrebné údaje;
b)
pri vkladných knižkách na doručiteľa názov a číslo vkladového účtu; ak je to nevyhnutné na zistenie skutočného stavu veci, treba uviesť aj ďalšie potrebné údaje.
(2)
Rovnako sa postupuje pri zisťovaní zostatkov vkladov pri iných formách sporenia.
(3)
Ak pri vkladných knižkách na doručiteľa nie sú okrem príslušnej organizačnej zložky peňažného ústavu známe údaje potrebné na identifikáciu vkladu podľa odseku 1 písm. b), alebo niektorý z nich, v dopyte sa uvedú údaje, ktoré by mohli prispieť k identifikácii vkladu. Takýmito údajmi sú napríklad údaje o dátume založenia vkladnej knižky, údaje o výške vkladu k určitému dňu, údaje o výbere vkladu k určitému dňu alebo údaje o vinkulácii vkladu.
§ 91
Stav dlhov zaťažujúcich dedičstvo sa zistí dopytom u známych veriteľov. Platí to predovšetkým o dlhoch na nehnuteľnosti zabezpečených záložným právom alebo obmedzením prevodu nehnuteľnosti. Ak súd vydá uznesenie podľa § 175n Občianskeho súdneho poriadku, zahrnú sa do súpisu aktív a pasív aj ďalšie dlhy, ktoré veritelia v určenej lehote prihlásili.
§ 92
V konaní o dedičstve, ak ešte súdny komisár nebol poverený vykonávaním úkonov alebo ak súdny komisár už tieto úkony nevykonáva (ďalej len „doba súdneho vybavovania“), úkony podľa § 77, 78 a 83 až 91 robí súd. Súd robí v tejto dobe aj úkony podľa § 81 a 82, môže však prikázať, aby sa neodkladné opatrenia v nich upravené uskutočnili uložením do úschovy na súde.
§ 93
(1)
Súdny komisár predkladá súdu návrhy súdnych uznesení s potrebným počtom rovnopisov.
(2)
K návrhu uznesenia súdu, ktorým sa konanie končí, súdny komisár pripojí návrhy realizačných poukazov a iných opatrení, ktoré je potrebné urobiť po právoplatnosti tohto uznesenia.
§ 94
(1)
V uznesení súdu vydanom v konaní o dedičstve, ktoré sa týka vlastníckych alebo iných vecných práv k nehnuteľnostiam, súd v doložke umiestnenej za poučením o opravných prostriedkoch uvedie rozhodné údaje na vyznačenie v katastri nehnuteľností. Týmito údajmi sú meno, priezvisko, rodné číslo a bydlisko u fyzických osôb a názov, identifikačné číslo a sídlo u právnických osôb, ktorých sa zmena práv a povinností týka, ďalej označenie nehnuteľností údajmi, pod ktorými sú vedené v katastri nehnuteľností, údaje o vlastníctve, prípadne údaje o spoluvlastníctve alebo o spoločných právach alebo povinnostiach k nehnuteľnosti.
(2)
Právoplatné uznesenie podľa odseku 1 sa doručí príslušnému katastrálnemu úradu na vykonanie zápisu a príslušnému daňovému úradu na vyrubenie dane, vrátane súpisu oceneného nadobúdaného majetku19); rovnako sa doručuje uznesenie súdu, ktorým došlo k oprave alebo doplneniu pôvodného uznesenia týkajúceho sa vlastníckych alebo iných vecných práv k nehnuteľnostiam.
(3)
Ak dôjde v dôsledku dovolania k zrušeniu uznesenia súdu týkajúceho sa vlastníckych alebo iných vecných práv k nehnuteľnostiam, súd zašle vyhotovenie rozsudku príslušnému katastrálnemu úradu na obnovenie zápisu v katastri nehnuteľností na stav pred vydaním zrušeného uznesenia a jedno vyhotovenie rozsudku aj príslušnému daňovému úradu. Obdobne sa postupuje aj v prípade povolenia obnovy konania.
§ 95
(1)
Po nadobudnutí právoplatnosti uznesenia, ktorým bolo prejednanie dedičstva skončené, súd zruší zákaz výplaty pohľadávok alebo vydania vecí patriacich do dedičstva. Urobí tak oznámením, ktoré sa doručí všetkým, ktorých sa to týka. Rovnako postupuje, ak sa v priebehu konania o dedičstve zistí, že uvedené pohľadávky alebo veci nie sú predmetom dedičstva.
(2)
Ak má byť zrušené zabezpečenie dedičstva, ktoré sa dotýka okrem účastníkov aj tretích osôb, súd o tom vydá uznesenie, ktoré doručí všetkým, ktorých sa to týka. V uznesení uvedie, ktorým dňom sa zabezpečenie zrušuje, a to tak, aby odo dňa doručenia uznesenia po deň skončenia neodkladného opatrenia uplynula lehota najmenej jeden mesiac.
§ 96
Ak do dedičstva patril vklad na vkladnej knižke na meno alebo na bežnom, prípadne inom účte, súd oznámi banke alebo inému peňažnému ústavu, kto zostatok na účte alebo vklad nadobudol. Ak ide o vklad na vkladnej knižke na doručiteľa, z ktorej výplata je viazaná heslom, ktoré nie je účastníkovi známe, súd oznámi emisnej pobočke peňažného ústavu, komu má vklad pri predložení vkladnej knižky alebo v prípade jej umorenia vyplatiť.
§ 97
(1)
Pri vydávaní úschov súvisiacich s konaním o dedičstve sa postupuje podľa ustanovení jedenástej časti tejto vyhlášky.
(2)
Ak má súd alebo súdny komisár v úschove veci, vkladné knižky alebo listiny, vydá ich súd oprávnenému účastníkovi. Ak je takých účastníkov viac, vydá súd veci tomu, kto ich má podľa dohody účastníkov prevziať.
§ 98
Ak v dôsledku smrti poručiteľa prechádzajú práva na ďalšie osoby inak ako dedením20), súd na požiadanie príslušných orgánov alebo právnických osôb oznámi mená a adresy osôb, ktorých sa to týka, ak sú tieto obsiahnuté v spise o konaní o dedičstve.
DESIATA ČASŤ
ČINNOSŤ NOTÁROV V KONANÍ O DEDIČSTVE
§ 99
(1)
Rozvrh podľa § 175za Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len „rozvrh“) sa člení na oddiely podľa počtu okresných súdov v obvode krajského súdu.
(2)
Každý oddiel rozvrhu obsahuje zoznam notárskych úradov so sídlom v obvode príslušného okresného súdu a spôsob poverovania súdnych komisárov úkonmi v konaní o dedičstve. Musí tiež určiť, kto bude poverený funkciou súdneho komisára v prípade vylúčenia notára z úkonov súdneho komisára podľa § 17 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku a v prípade odňatia veci podľa § 175zb ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku.
§ 100
Spôsob poverovania súdnych komisárov úkonmi v konaní o dedičstve môže byť založený
a)
na obvodovom systéme, ktorý delí obvod okresného súdu na počet obvodov zhodujúcich sa s počtom notárskych úradov v obvode okresného súdu,
b)
na časovom systéme, podľa ktorého budú súdni komisári poverovaní úkonmi v konaní o dedičstve v závislosti od času smrti poručiteľa v rámci kalendárneho roku,
c)
na kombinácii obidvoch systémov.
§ 101
(1)
Prezídium notárskej komory predloží najneskôr do 30. septembra kalendárneho roka predsedovi krajského súdu a predsedom okresných súdov návrh rozvrhu na budúci kalendárny rok.
(2)
Predsedovia okresných súdov oznámia svoje stanovisko k návrhu najneskôr do 31. októbra každého kalendárneho roka predsedovi krajského súdu.
(3)
Predseda krajského súdu vydá rozvrh najneskôr do 10. decembra každého kalendárneho roka. Rozvrh zašle všetkým predsedom okresných súdov a prezídiu notárskej komory.
§ 102
(1)
Ak minister spravodlivosti Slovenskej republiky v priebehu kalendárneho roka zriadi alebo zruší notársky úrad v obvode niektorého okresného súdu, prezídium notárskej komory predloží najneskôr do 20 dní od tohto rozhodnutia predsedovi krajského súdu a predsedovi okresného súdu návrh na zmenu rozvrhu, týkajúci sa okresného súdu, v obvode ktorého došlo k zmene počtu notárskych úradov.
(2)
Predseda príslušného okresného súdu oznámi svoje stanovisko k návrhu zmeny rozvrhu podľa odseku 1 najneskôr do 20 dní od jeho predloženia predsedovi krajského súdu.
(3)
Predseda krajského súdu vydá rozhodnutie o zmene rozvrhu najneskôr do 30 dní od predloženia návrhu.
§ 103
Súdny komisár môže písomne poveriť notárskeho koncipienta alebo ďalšieho pracovníka, ktorí sú u neho v pracovnom pomere, vykonávaním jednotlivých úkonov v konaní o dedičstve, najmä pri predbežnom vyšetrení a pri zisťovaní stavu a obsahu závetu.
§ 104
Súdni komisári sú povinní zachovávať mlčanlivosť v obdobnom rozsahu a za obdobných podmienok ako sudcovia21).
JEDENÁSTA ČASŤ
INÁ ČINNOSŤ SÚDU
Prvý oddiel
Úschova na súde
§ 105
(1)
Súd v rámci inej činnosti22) prijíma do úschovy
a)
peniaze prevzatím dokladu o ich zložení v peňažnom ústave; ak ide o úschovu v súvislosti s konaním o dedičstve v čase súdneho konania, možno peniaze prijať do úschovy i tak, že ich súd uloží do kovovej skrine,
b)
vkladné knižky, iné cenné papiere, cennosti a iné hnuteľné veci s tým, že ich uloží do kovovej skrine, ak to veľkosť veci dovolí,
c)
ostatné hnuteľné veci, ktoré sa nehodia na úschovu v kovovej skrini s tým, že ich uloží u vhodného uschovávateľa.
(2)
Do úschovy nemožno prijať listiny, ktorých obsah súd nemôže posúdiť alebo odporuje zákonu, veci podliehajúce skaze a veci, ktoré pre ich povahu alebo veľkosť nemožno uložiť v kovovej skrini súdu ani v peňažnom ústave a nepodarilo sa pre ne nájsť uschovávateľa.
§ 106
(1)
Veci a peniaze uložené v kovovej skrini súdu musia byť najneskôr nasledujúci pracovný deň odovzdané do úschovy v peňažnom ústave.
(2)
Od postupu podľa odseku 1 možno upustiť, ak ide o úschovu vkladných knižiek so zostatkami, ktoré v jednej veci nepresahujú v súčte 2 000 Kčs, iných cenných papierov znejúcich na hodnotu nepresahujúcu v súčte 2 000 Kčs, drobných hnuteľných vecí nepatrnej ceny a peňažnej sumy, ktorá v jednej veci nepresahuje hodnotu 500 Kčs. Peňažná suma v hotovosti uložená na súde nesmie presiahnuť 10 000 Kčs.
§ 107
(1)
Hnuteľné veci a peniaze z kovovej skrine súdu sa ukladajú v peňažnom ústave na základe poukazu súdu, na ktorom je odtlačok okrúhlej úradnej pečiatky súdu a podpis sudcu.
(2)
Tomu, kto skladá peniaze do úschovy, vyhotoví súd poukaz na zloženie peňazí na účet súdu v peňažnom ústave.
§ 108
Poukazy, ktorými sa nariaďuje vydanie hnuteľných vecí alebo výplata peňazí zložených v peňažnom ústave, podpisuje sudca, ktorý vec vybavuje, a predseda súdu, ktorý dá na poukaz osemhrannú pečiatku na doložku „Na vykonanie“. Súd súčasne peňažný ústav vyzve, aby mu vyúčtoval náklady spojené s úschovou.
§ 109
(1)
Veci, ktoré sa nehodia na úschovu v kovovej skrini súdu ani na úschovu v peňažnom ústave, uložia sa u uschovávateľa. Súd vyhľadá vhodného uschovávateľa, najmä medzi právnickými osobami zaoberajúcimi sa úschovou vecí.
(2)
Pri skončení úschovy súd poukazom uloží uschovávateľovi, aby predmet úschovy vydal určenému príjemcovi; súčasne uschovávateľa vyzve, aby vyúčtoval náklady spojené s úschovou.
(3)
Súd za života závetcu vydá závet zo svojej úschovy iba jemu osobne, alebo tomu, kto sa preukáže osobitným plnomocenstvom oprávňujúcim prevziať závet z úschovy súdu. Podpis závetcu na plnomocenstve musí byť úradne overený (osvedčený). O vydaní závetu spíše súd zápisnicu a jej rovnopis zašle závetcovi do vlastných rúk, ak závet osobne neprevzal. Plnomocenstvo súd založí do spisu.
Druhý oddiel
Úschovy u súdneho komisára
§ 110
(1)
Súdny komisár prijíma do úschovy v súvislosti s vykonávaním úkonov v konaní o dedičstve
a)
peniaze s tým, že ich uloží do svojej kovovej skrine,
b)
vkladné knižky, iné cenné papiere, cennosti a iné hnuteľné veci s tým, že ich uloží do svojej kovovej skrine, ak to veľkosť veci dovoľuje,
c)
ostatné hnuteľné veci, ktoré sa nehodia na úschovu v kovovej skrini s tým, že ich uloží u vhodného uschovávateľa.
(2)
Na príjem vecí uvedených v odseku 1 do úschovy sa použijú ustanovenia § 105 ods. 2 a § 106.
§ 111
(1)
Peniaze a hnuteľné veci z kovovej skrine súdneho komisára sa zložia v peňažnom ústave na základe poukazu súdneho komisára, na ktorom je odtlačok úradnej pečiatky notára a podpis súdneho komisára. Súdny komisár súčasne upozorní peňažný ústav, že poukaz na vydanie týchto vecí alebo na výplatu týchto peňazí vydá súd.
(2)
Pri výplate peňazí a pri vydávaní hnuteľných vecí zložených súdnym komisárom v peňažnom ústave postupuje súd primerane podľa § 108.
(3)
Peniaze a veci uložené v kovovej skrini súdneho komisára vydá súdny komisár; v čase súdneho konania a po jeho skončení ich vydá na základe poukazu súdu, na ktorom je odtlačok okrúhlej úradnej pečiatky a podpis sudcu.
§ 112
(1)
Veci, ktoré sa nehodia na úschovu v kovovej skrini súdneho komisára ani na úschovu v peňažnom ústave, uloží súdny komisár u uschovávateľa. Súdny komisár vyhľadá vhodného uschovávateľa najmä medzi právnickými osobami zaoberajúcimi sa úschovou vecí.
(2)
V čase súdneho konania alebo po jeho skončení súd nariadi uschovávateľovi, aby predmet úschovy zložený súdnym komisárom vydal určenému príjemcovi; súčasne uschovávateľa vyzve na vyúčtovanie nákladov spojených s úschovou.
DVANÁSTA ČASŤ
KONANIE O ÚSCHOVÁCH
§ 113
(1)
Súd rozhoduje o prijatí do úschovy, len ak bol predmet úschovy už zložený do úschovy súdu.
(2)
V konaní o úschovách platia primerane ustanovenia § 105 až 109.
TRINÁSTA ČASŤ
KONANIE O UMORENIE LISTÍN
§ 114
Z možnosti umorenia sú vylúčené listiny dôkazné, napríklad dlžobné úpisy, listiny, ktoré možno nahradiť odpisom, a listiny dispozitívne, ako je zmluva alebo závet.
§ 115
Uznesenie podľa § 185m ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku sa doručí navrhovateľovi s upozornením na postup podľa § 185r ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku, osobe podľa listiny povinnej a iným osobám, o ktorých sa súd dozvie, že majú k veci nejaký vzťah alebo že by mohli vec objasniť“.
14.
Doterajšia Deviata časť sa označuje ako Štrnásta časť.
15.
Doterajšie § 75 a 76 sa označujú ako § 116 a 117.
Čl. II
Zrušuje sa úprava Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky č. 4135/85-50, ktorou sa vydáva Spravovací poriadok pre štátne notárstva registrovaná v čiastke 27/1986 Zb.
Čl. III
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
K. Tóthová v. r.
17)
Čl. 2 bod 6. Občianskeho súdneho poriadku.
18)
§ 4 zákona SNR č. 320/1992 Zb. o správnych poplatkoch.
19)
§ 20 ods. 2 zákona SNR č. 318/1992 Zb. o dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľností v znení neskorších predpisov.
21)
§ 54 ods. 3 zákona č. 335/1991 Zb. o súdoch a sudcoch.