19/1993 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 25.01.1993 do 12.10.1994

19
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 15. decembra 1992
o základných sadzbách odvodov za odňatie poľnohospodárskej pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu
Vláda Slovenskej republiky podľa § 11 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 307/1992 Zb. o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu nariaďuje:
§ 1
Základné sadzby odvodov za odňatie poľnohospodárskej pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu (ďalej len „odňatie“) sú uvedené v sadzobníku, ktorý je prílohou tohto nariadenia.
§ 2
(1)
Odvod za odňatie je príjmom Štátneho fondu ochrany a zveľadenia poľnohospodárskeho pôdneho fondu1). Platí sa prostredníctvom daňového úradu2) príslušného podľa miesta odňatia bezhotovostným prevodom z účtu vedeného v banke3) alebo v hotovosti poštovou poukážkou.
(2)
Odvod za trvalé odňatie sa platí jednorazovo; je splatný do 15 dní odo dňa, keď rozhodnutie o odňatí nadobudlo právoplatnosť.
(3)
Odvod za dočasné odňatie sa platí jednorazovo na celú dobu trvania dočasného odňatia za každý i začatý rok trvania odňatia; je splatný do 15 dní odo dňa, keď rozhodnutie o odňatí nadobudloprávoplatnosť.
(4)
Za deň platby sa považuje
a)
pri bezhotovostnom platení deň, keď poukázaná suma bola prijatá na účet fondu v banke,
b)
pri platení v hotovosti poštovou poukážkou deň, keď pošta4) hotovosť prijala.
(5)
Ak odvod nebol zaplatený včas a v plnej výške, vzniká povinnosť zaplatiť penále podľa osobitného predpisu5).
(6)
Ustanovenia odsekov 2 a 3 sa nevzťahujú na prípady uvedené v § 5 ods. 2. Povinnosť zaplatiť odvod je v týchto prípadoch splnená vykonaním opatrení investičnej alebo neinvestičnej povahy v záujme obnovenia alebo zlepšenia funkcií ekologickej stability v územnom systéme a celkového rázu poľnohospodárskej krajiny alebo hospodárenia na pôde6).
§ 3
Odvod sa vypočítava za celú plochu odňatia.
§ 4
Základné sadzby odvodov sa zvyšujú za odňatie
a)
chmeľníc, viníc, sadov, zeleninárskych plôch, odvodnenej ornej pôdy a zavlažovanej ornej pôdy o 100 %,
b)
na skládku odpadov, s výnimkou odpadov pri ťažobnej činnosti, o 100 %.
§ 5
(1)
Základné sadzby odvodov sa znižujú pre výstavbu rodinného domu, garáže, drobných stavieb s doplnkovou funkciou k hlavnej stavbe7), záhradného prístrešku a ostatnej bytovej výstavby na pozemkoch nachádzajúcich sa mimo územia vytýčeného hraničnými bodmi zastavaného územia, ktoré boli premietnuté do odtlačkov pozemkovej mapy7) (ďalej len „zastavané územie“) k 1. januáru 1990 o 50 %.
(2)
Základné sadzby odvodov sa môžu znížiť o sumu zodpovedajúcu vynaloženým nákladom za vykonanie opatrení investičnej alebo neinvestičnej povahy v záujme obnovenia alebo zlepšenia funkcií ekologickej stability v územnom systéme a celkového rázu poľnohospodárskej krajiny alebo hospodárenia na pôde6).
§ 6
Dodatočne sa odvod predpíše8) v prípadoch, ak
a)
opatrenia6) neboli vykonané vôbec alebo neboli dodržané podmienky, za ktorých bolo vydané rozhodnutie o odňatí,
b)
poľnohospodárska stavba, pri výstavbe ktorej neboli predpísané odvody podľa § 7 písm. a) tohto nariadenia, prestane slúžiť poľnohospodárskej výrobe6) a použije sa na iné účely,
c)
orgán ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu na návrh účastníka rozhodne o zmene povinnosti vykonať náhradné rekultivácie9), a to v rozsahu celej náhradnej alebo nedokončenej rekultivácie.
§ 7
Od odvodov sa oslobodzuje odňatie
a)
na účely poľnohospodárskej výstavby na vykonávanie poľnohospodárskej prvovýroby, najmä ak ide o objekty živočíšnej a rastlinnej výroby, mechanizačné strediská, sušiarne poľnohospodárskych výrobkov, skladovacie priestory pre poľnohospodárske výrobky vrátane liniek základného pozberového ošetrenia, alebo na zriadenie rybníkov s chovom rýb alebo vodnej hydiny,
b)
v zastavanom území obce, ktorého hranice boli zakreslené v odtlačkoch pozemkových máp k 1. januáru 1990, okrem prípadov uvedených v osobitnom predpise10),
c)
na zriadenie vodárenských nádrží na hromadné zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou, na zriadenie ochranných pásiem 1. stupňa zdrojov pitnej vody na hromadné zásobovanie obyvateľstva a na stavby protipovodňovej ochrany územia užších ochranných pásiem prírodných liečivých zdrojov,
d)
na umiestnenie signálov, stabilizačných kameňov a iných značiek na geodetické účely, na prečerpávacie stanice, vrty, studne a stanice nadzemného aj podzemného vedenia, ak v jednotlivých prípadoch nejde o plochu väčšiu ako 30 m2,
e)
na účely chránených území9) alebo vykonávanie archeologických výskumov a vykopávok.
§ 8
Zrušuje sa nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 39/1984 Zb. o sadzbách odvodov za odňatie poľnohospodárskej pôdy poľnohospodárskej výrobe.
§ 9
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
V. Mečiar v. r.
Príloha k nariadeniu vlády SR č. 19/1993 Z. z.
SADZOBNÍK ZÁKLADNÝCH ODVODOV
I. Základné sadzby odvodov za trvalé odňatie poľnohospodárskej pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu
Skupina Kód bonitovanej pôdno-ekologickej
jednotky (BPEJ)
Odvod
v tis. Kčs/h
1 01701, 01702, 01703, 01704, 01705,
01901, 01902, 01904, 02201, 02203,
11701, 11901, 11902, 11903, 12201,
12202, 12203, 21901
11 300
2 00201, 00202, 00601, 01801, 01802,
02001, 02301, 03601, 03701, 03901,
04401, 10201, 10202, 10203, 10601,
10602, 11801, 11802, 12001, 12301,
13701, 13901, 14401, 20201, 20601,
20602, 21903, 22201, 22202, 22203,
22301
8 465
3 00203, 00301, 01101, 02601, 03602,
03702, 03902, 04003, 04402, 10301,
11101, 12601, 12602, 12603, 13902,
11401, 14402, 14501, 14601, 20203,
20301, 20603, 20701, 21101, 22602,
24401, 31701, 41701
6 090
4 00204, 00701, 01102, 01601, 01903,
02602, 03903, 04004, 04403, 10701,
11102, 11702, 13801, 13802, 13903,
13904, 14103, 14502, 14602, 14801,
14802, 15001, 15002, 20202, 20204,
21102, 22603, 24402, 24801, 24802,
24901, 25001, 30201, 31702, 34801,
42201, 52201, 62201, 72001
4 170
5 00401, 00603, 01201, 01202, 01301, 02401,
02701, 02801, 03801, 03802, 04005, 10204,
10401, 10603, 10604, 11201, 11202, 12401,
12701, 14001, 14002, 14003, 14004, 14005,
14403, 14404, 14503, 14504, 14505, 14603,
15003, 15004, 15101, 15201, 15601, 15602,
15701, 21201, 21202, 24403, 24404, 24502,
24803, 24804, 24902, 25002, 25101, 25102,
25103, 25104, 25201, 25601, 30601, 30602,
30603, 30801, 30901, 31101, 31102, 32301,
32601, 34101, 34102, 34802, 34803, 34804,
34901, 35001, 35601, 40201, 40601, 40602,
40603, 40604, 40801, 40802, 40901, 42301,
42401, 42801, 44802, 44901, 44902, 45002,
45601, 50201, 50202, 50601, 50602, 50604,
51101, 52301, 54101, 54801, 54802, 54901,
54902, 55001, 56301, 56302, 56501, 60201,
60202, 60203, 60601, 60602, 60603, 60701,
60801, 62203, 62204, 62301, 64801, 64802,
65001, 66301, 66302, 70601, 70602, 70603,
71101, 71102, 71103, 71201, 72002, 76301,
76302, 76303, 76401, 76501, 76601, 76801,
76901, 77001, 77101, 77102, 80202, 80601,
80602, 80603, 82001, 82002, 82901, 85601,
85701, 86301, 86501, 87301, 87302, 95601
2 510
6 00101, 00102, 00103, 01401, 03101, 03102,
03201, 03501, 03502, 04001, 04002, 04201,
07101, 10501, 10502, 11301, 11401, 11703,
12101, 12102, 12103, 12501, 12502, 12801,
1 306
&nbsp 14701, 15102, 15103, 15104, 15202, 15702,
16001, 16002, 16101, 16102, 16501, 16502,
16503, 16504, 16505, 17101, 17102, 17103,
17104, 17502, 18801, 20501, 21301, 21401,
22101, 22102, 22103, 22501, 22701, 24503,
24701, 24903, 25003, 25004, 25202, 25602,
25603, 25701, 25702, 26001, 26101, 26501,
26502, 26503, 26504, 26505, 27101, 27401,
27402, 27501, 27502, 28801, 30202, 30604,
30701, 30902, 31103, 31201, 31202, 32701,
32702, 32801, 33102, 34201, 34902, 35002,
35003, 35101, 35102, 35103, 35104, 35602,
35603, 35604, 35701, 36101, 36102, 36501,
37101, 40101, 40202, 40701, 40902, 41101,
41102, 41103, 41202, 42601, 42701, 42801,
44803, 44804, 44903, 44904, 45001, 45003,
45101, 45102, 45103, 45104, 45201, 45202,
45301, 45302, 45602, 45603, 45604, 46001,
46101, 46501, 46502, 46503, 46504, 46505,
46506, 47101, 47102, 47103, 50203, 50603,
50701, 51102, 51201, 52203, 52204, 52701,
52702, 52704, 52705, 54803, 54804, 54903,
54904, 55002, 55003, 55004, 55101, 55102,
55103, 55104, 55201, 55202, 55301, 55302,
55601, 55602, 55603, 55604, 55701, 55702,
56001, 56002, 56101, 56102, 56303, 56401,
56502, 56503, 56504, 56505, 56506, 56901,
56903, 57101, 57501, 60501, 60502, 60604,
61101, 61102, 61201, 61401, 62701, 64803,
64804, 64902, 64903, 64904, 65002, 65003,
65004, 65101, 65102, 65103, 65104, 65601,
65602, 65603, 65604, 65701, 66101, 66102,
66401, 66501, 66502, 66503, 66504, 66505,
66901, 67101, 67102, 67103, 70201, 70202,
70203, 70701, 72901, 72902, 75601, 75602,
75603, 75701, 76101, 76102, 76103, 76304,
76305, 76306, 76402, 76502, 76503, 76504,
76505, 76602, 76701, 76802, 76803, 76804,
76902, 77002, 78801, 80201, 80203, 81101,
81102, 81103, 81201, 82902, 86101, 86102,
86201, 86302, 86401, 86502, 86601, 86801,
86802, 86901, 86902, 87101, 90201, 90202,
90203, 90301, 90601, 90602, 90603, 91201,
91202, 92901, 95602, 95701, 96501, 96502,
96601, 96801, 97301, 97302
&nbsp
7 05901, 09401, 09501, 10503, 15901, 15902,
15903, 16103, 17401, 17402, 17403, 17404,
18701, 18802, 18803, 20502, 20503, 25801,
25901, 25902, 25903, 26002, 26102, 26103,
27102, 27103, 27104, 27403, 27404, 28701,
28702, 28802, 28803, 29501, 31301, 31302,
35901, 36103, 36502, 37102, 41302, 45901,
46102, 46103, 47104, 47106, 48801, 48802,
48803, 48804, 48805, 50101, 50501, 50502,
535
&nbsp 56003, 56004, 56103, 56104, 56403, 56601,
56602, 56902, 56904, 56905, 56906, 57001,
57102, 57103, 57104, 57105, 57106, 58701,
58702, 58703, 58801, 58802, 62704, 62705,
65702, 66003, 66004, 66103, 66104, 66303,
66305, 66403, 66404, 66506, 66601, 66602,
66804, 66902, 66903, 66904, 66905, 66906,
67001, 67104, 67105, 67106, 68701, 68802,
70301, 71401, 73201, 75702, 76001, 76002,
76003, 76004, 76104, 76105, 76106, 76403,
76404, 76506, 76603, 76604, 76605, 76606,
76703, 76704, 76903, 76904, 76905, 76906,
77003, 77004, 77005, 77103, 77104, 77105,
77106, 77201, 77202, 77203, 77204, 78701,
78702, 78703, 78802, 80301, 81401, 85602,
85603, 85702, 86001, 86003, 86004, 86103,
86104, 86202, 86303, 86304, 86305, 86306,
86402, 86403, 86404, 86405, 86503, 86504,
86505, 86506, 86602, 86603, 86604, 86605,
86606, 86701, 86702, 86703, 86705, 86903,
86904, 86905, 86906, 87002, 87003, 87005,
87102, 87103, 87104, 87105, 87106, 87201,
87202, 87501, 87503, 88701, 88801, 88802,
91101, 91102, 91401, 96001, 96002, 96003,
96004, 96101, 96102, 96103, 96104, 96201,
96202, 96301, 96302, 96303, 96304, 96305,
96306, 96307, 96308, 96401, 96403, 96405,
96503, 96504, 96505, 96602, 96603, 96604,
96605, 96606, 96701, 96703, 96705, 96802,
96803, 96804, 96805, 96806, 96901, 96902,
96903, 96904, 96905, 97001, 97003, 97005,
97101, 97102, 97103, 97104, 07105, 97202,
98701
&nbsp
8 09601, 15401, 15402, 15801, 17901, 19001,
19401, 19501, 25401, 25402, 27701, 27901,
29001, 29401, 35401, 35402, 37701, 37901,
39401, 39601, 45401, 45402, 45501, 45502,
45802, 47701, 47901, 49401, 51401, 55401,
55402, 55801, 55802, 57701, 57801, 57901,
58803, 59001, 59401, 65401, 65402, 65801,
103
&nbsp 67801, 67901, 68702, 69001, 69401, 69501,
75801, 77601, 77701, 77801, 77901, 78101,
78208, 79001, 79401, 79501, 83201, 85801,
86704, 86706, 87001, 87004, 87006, 87203,
87204, 87601, 87701, 87801, 87802, 87901,
88702, 88703, 88803, 89001, 89401, 89501,
95801, 96310, 96311, 96402, 96404, 96704,
96706, 96906, 97002, 97004, 97006, 97203,
97204, 97502, 97503, 97505, 97701, 97901,
98702, 98703, 98801, 98802, 98803, 99001,
99401, 99501
&nbsp
9 09701, 10000, 18001, 18003, 18301, 18302,
18303, 19201, 19701, 20000, 28001, 28003,
28101, 28103, 28104, 28301, 28302, 28303,
29201, 29701, 38101, 38102, 39701, 40000,
48101, 48102, 48103, 48301, 48302, 48303,
49301, 49302, 49303, 49305, 49306, 49307,
49308, 49701, 50000, 58101, 58102, 58103,
58104, 58201, 58202, 58203, 58204, 58301,
58302, 58303, 58304, 59201, 59301, 59303,
59305, 59307, 59701, 60000, 65802, 68201,
68202, 68203, 68204, 68301, 68303, 68304,
69201, 69701, 70000, 78001, 78002, 78003,
78004, 78102, 78103, 78104, 78201, 78202,
78203, 78204, 78205, 78206, 78207, 78301,
78302, 78303, 78304, 79201, 79202, 79203,
79204, 79301, 79302, 79303, 79304, 79701,
80000, 86002, 88001, 88002, 88003, 88004,
88101, 88102, 88103, 88104, 88201, 88202,
88203, 88204, 88205, 88206, 88207, 88208,
88301, 88302, 88303, 88304, 89201, 89202,
89203, 89204, 89301, 89302, 89303, 89304,
89701, 90000, 97201, 97601, 97801, 97802,
98001, 98002, 98003, 98004, 98101, 98102,
98201, 98202, 98203, 98204, 98205, 98206,
98207, 98208, 98209, 98210, 98211, 98212,
98213, 98214, 98215, 98216, 98217, 98218,
98219, 98220, 98301, 98302, 98303, 98304,
98401, 98402, 98403, 98404, 98601, 98602,
98603, 98604, 99201, 99202, 99203, 99204,
99303, 99701
50

II. Základné sadzby odvodov za dočasné odňatie poľnohospodárskej pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu
Skupina Kód bonitovanej pôdno-ekologickej
jednotky (BPEJ)
Odvod v Kčs/ha
1 01701, 01702, 01703, 01704, 01705,
01901, 01902, 01904, 02201, 02203,
11701, 11901, 11902, 11903, 12201,
12202, 12203, 21901
113 000
2 00201, 00202, 00601, 01801, 01802,
02001, 02301, 03601, 03701, 03901,
04401, 10201, 10202, 10203, 10601,
10602, 11801, 11802, 12001, 12301,
13701, 13901, 14401, 20201, 20601,
20602, 21903, 22201, 22202, 22203,
22301
84 650
3 00203, 00301, 01101, 02601, 03602,
03702, 03902, 04003, 04402, 10301,
11101, 12601, 12602, 12603, 13902,
14101, 14402, 14501, 14601, 20203,
20301, 20603, 20701, 21101, 22602,
24401, 31701,41701
79 170
4 00204, 00701, 01102, 01601, 01903,
02602, 03903, 04004, 04403, 10701,
11102, 11702, 13801, 13802, 13903,
13904, 14103, 14502, 14602, 14801,
14802, 15001, 15002, 20202, 20204,
21102, 22603, 24402, 24801, 24802,
24901, 25001, 30201, 31702, 34801,
42201, 52201, 62201, 72001
62 550
5 00401, 00603, 01201, 01202, 01301, 02401,
02701, 02801, 03801, 03802, 04005, 10204,
10401, 10603, 10604, 11201, 11202, 12401,
12701, 14001, 14002, 14003, 14004, 14005,
14403, 14404, 14503, 14504, 14505, 14603,
15503, 15004, 15101, 15201, 15601, 15602,
15701, 21201, 21202, 24403, 24404, 24502,
24803, 24804, 24902, 25002, 25101, 25102,
25103, 25104, 25201, 25601, 30601, 30602,
30603, 30801, 30901, 31101, 31102, 32301,
32601, 34101, 34102, 34802, 34803, 34804,
34901, 35001, 35601, 40201, 40601, 40602,
40603, 40604, 40801, 40802, 40901, 42301,
42401, 42801, 44802, 44901, 44902, 45002,
45601, 50201, 50202, 50601, 50602, 50604,
51101, 52301, 54101, 54801, 54802, 54901,
54902, 55001, 56301, 56302, 56501, 60201,
60202, 60203, 60601, 60602, 60603, 60701,
60801, 62203, 62204, 62301, 64801, 64802,
65001, 66301, 66302, 70601, 70602, 70603,
71101, 71102, 71103, 71201, 72002, 76301,
76302, 76303, 76401, 76501, 76601, 76801,
76901, 77001, 77101, 77102, 80202, 80601,
80602, 80603, 82001, 82002, 82901, 85601,
85701, 86301, 86501, 87301, 87302, 95601
52 170
6 00101, 00102, 00103, 01401, 03101, 03102,
03201, 03501, 03502, 04001, 04002, 04201,
07101, 10501, 10502, 11301, 11401, 11703,
12101, 12102, 12103, 12501, 12502, 12801,
43 100
&nbsp 14701, 15102, 15103, 15104, 15202, 15702,
16001, 16002, 16101, 16102, 16501, 16502,
16503, 16504, 16505, 17101, 17102, 17103,
17104, 17502, 18801, 20501, 21301, 21401,
22101, 22102, 22103, 22501, 22701, 24503,
24701, 24903, 25003, 25004, 25202, 25602,
25603, 25701, 25702, 26001, 26101, 26501,
26502, 26503, 26504, 26505, 27101, 27401,
27402, 27501, 27502, 28801, 30202, 30604,
30701, 30902, 31103, 31201, 31202, 32701,
32702, 32801, 33102, 34201, 34902, 35002,
35003, 35101, 35102, 35103, 35104, 35602,
35603, 35604, 35701, 36101, 36102, 36501,
37101, 40101, 40202, 40701, 40902, 41101,
41102, 41103, 41202, 42601, 42701, 42801,
44803, 44804, 44903, 44904, 45001, 45003,
45101, 45102, 45103, 45104, 45201, 45202,
45301, 45302, 45602, 45603, 45604, 46001,
46101, 46501, 46502, 46503, 46504, 46505,
46506, 47101, 47102, 47103, 50203, 50603,
50701, 51102, 51201, 52203, 52204, 52701,
52702, 52704, 52705, 54803, 54804, 54903,
54904, 55002, 55003, 55004, 55101, 55102,
55103, 55104, 55201, 55202, 55301, 55302,
55601, 55602, 55603, 55604, 55701, 55702,
56001, 56002, 56101, 56102, 56303, 56401,
56502, 56503, 56504, 56505, 56506, 56901,
56903, 57101, 57501, 60501, 60502, 60604,
61101, 61102, 61201, 61401, 62701, 64803,
64804, 64902, 64903, 64904, 65002, 65003,
65004, 65101, 65102, 65103, 65104, 65601,
65602, 65603, 65604, 65701, 66101, 66102,
66401, 66501, 65502, 65503, 65504, 65505,
66901, 67101, 67102, 67103, 70201, 70202,
70203, 70701, 72901, 72902, 75601, 75602,
75603, 75701, 76101, 76102, 76103, 76304,
76305, 76306, 76402, 76502, 76503, 76504,
76505, 76602, 76701, 76802, 76803, 76804,
76902, 77002, 78801, 80201, 80203, 81101,
81102, 81103, 81201, 82902, 86101, 86102,
86201, 86302, 86401, 86502, 86601, 86801,
86802, 86901, 86902, 87101, 90201, 90202,
90203, 90301, 90601, 90602, 90603, 91201,
91202, 92901, 95602, 95701, 96501, 96502,
96601, 96801, 97301, 97302
&nbsp
7 05901, 09401, 09501, 10503, 15901, 15902,
15903, 16103, 17401, 17402, 17403, 17404,
18701, 18802, 18803, 20502, 20503, 25801,
25901, 25902, 25903, 26002, 26102, 26103,
27102, 27103, 27104, 27403, 27404, 28701,
28702, 28802, 28803, 29501, 31301, 31302,
35901, 36103, 36502, 37102, 41302, 45901,
46102, 46103, 47104, 47106, 48801, 48802,
48803, 48804, 48805, 50101, 50501, 50502,
21 400
&nbsp 25901, 25902, 25903, 26002, 26102, 26103,
27102, 27103, 27104, 27403, 27404, 28701,
28702, 28802, 28803, 29501, 31301, 31302,
35901, 36103, 36502, 37102, 41302, 45901,
46102, 46103, 47104, 47106, 48801, 48802,
48803, 48804, 48805, 50101, 50501, 50502,
56003, 56004, 56103, 56104, 56403, 56601,
56602, 56902, 56904, 56905, 56906, 57001,
57102, 57103, 57104, 57105, 57106, 58701,
58702, 58703, 58801, 58802, 62704, 62705,
65702, 66003, 66004, 66103, 66104, 66303,
66305, 66403, 66404, 66506, 66601, 66602,
66804, 66902, 66903, 66904, 66905, 66906,
67001, 67104, 67105, 67106, 68701, 68802,
70301, 71401, 73201, 75702, 76001, 76002,
76003, 76704, 76104, 76105, 76106, 76503,
76404, 76506, 76603, 76604, 76605, 76606,
76703, 76704, 76903, 76904, 76905, 76906,
77003, 77004, 77005, 77103, 77104, 77105,
77106, 77201, 77202, 77203, 77204, 78701,
78702, 78703, 78802, 80301, 81401, 85602,
85603, 85702, 86001, 86003, 86004, 86103,
86104, 86202, 86303, 86304, 86305, 86306,
86402, 86403, 86404, 86405, 86503, 86504,
86505, 86506, 86602, 86603, 86604, 86605,
86606, 86701, 86702, 86703, 86705, 86903,
86904, 86905, 86906, 87002, 87003, 87005,
87102, 87103, 87104, 87105, 87106, 87201,
87202, 87501, 87503, 88701, 88801, 88802,
91101, 91102, 91401, 96001, 96002, 96003,
96004, 96101, 96102, 96103, 96104, 96201,
96202, 96301, 96302, 96303, 96304, 96305,
96306, 96307, 96308, 96401, 96403, 96405,
96503, 96504, 96505, 96602, 96603, 96604,
96605, 96606, 96701, 96703, 96705, 96802,
96803, 96804, 96805, 96806, 96901, 96902,
96903, 96904, 96905, 97001, 97003, 97005,
97101, 97102, 97103, 97104, 97105, 97202,
98701
&nbsp
8 09601, 15401, 15402, 15801, 17901, 19001,
19401, 19501, 25401, 25402, 27701, 27901,
29001, 29401, 35401, 35402, 37701, 37901,
39401, 39601, 45401, 45402, 45501, 45502,
45802, 47701, 47901, 49401, 51401, 55401,
55402, 55801, 55802, 57701, 57801, 57901,
58803, 59001, 59401, 65401, 65402, 65801,
10 300
&nbsp 67801, 67901, 68702, 69001, 69401, 69501,
75801, 77601, 77701, 77801, 77901, 78101,
78208, 79001, 79401, 79501, 83201, 85801,
86704, 86706, 87001, 87004, 87006, 87203,
87204, 87601, 87701, 87801, 87802, 87901,
88702, 88703, 88803, 89001, 89401, 89501,
95801, 96310, 96311, 96402, 96404, 96704,
96706, 96906, 97002, 97004, 97006, 97203,
97204, 97502, 97503, 97505, 97701, 97901,
98702, 98703, 98801, 98802, 98803, 99001,
99401, 99501
&nbsp
9 09701, 10000, 18001, 18003, 18301, 18302,
18303, 19201, 19701, 20000, 28001, 28003,
28101, 28103, 28104, 28301, 28302, 28303,
29201, 29701, 38101, 38102, 39701, 40000,
48101, 48102, 48103, 48301, 48302, 48303,
49301, 49302, 49303, 49305, 49306, 49307,
49308, 49701, 50000, 58101, 58102, 58103,
58104, 58201, 58202, 58203, 58204, 58301,
58302, 58303, 58304, 59201, 59301, 59303,
59305, 59307, 59701, 60000, 65802, 68201,
68202, 68203, 68204, 68301, 68303, 68304,
69201, 69701, 70000, 78001, 78002, 78003,
78004, 78102, 78103, 78104, 78201, 78202,
78203, 78204, 78205, 78206, 78207, 78301,
78302, 78303, 78304, 79201, 79202, 79203,
79204, 79301, 79302, 79303, 79304, 79701,
80000, 86002, 88001, 88002, 88003, 88004,
88101, 88102, 88103, 88104, 88201, 88202,
88203, 88204, 88205, 88206, 88207, 88208,
88301, 88302, 88303, 88304, 89201, 89202,
89203, 89204, 89301, 89302, 89303, 89304,
89701, 90000, 97201, 97601, 97801, 97802,
98001, 98002, 98003, 98004, 98101, 98102,
98201, 98202, 98203, 98204, 98205, 98206,
98207, 98208, 98209, 98210, 98211, 98212,
98213, 98214, 98215, 98216, 98217, 98218,
98219, 98220, 98301, 98302, 98303, 98304,
98401, 98402, 98403, 98404, 98601, 98602,
98603, 98604, 99201, 99202, 99203, 99204,
99303, 99701
5 000

1)
§ 11 ods. 1 a § 12 ods. 2 zákona SNR č. 307/1992 Zb. o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu.
2)
Zákon SNR č. 84/1991 Zb. o daňových orgánoch v znení neskorších predpisov.
3)
Zákon č. 21/1992 Zb. o bankách.
4)
Zákon č. 213/1946 Zb. o poštách.
5)
Zákon NR SR č. 567/1992 Zb. o rozpočtových pravidlách Slovenskej republiky.
6)
Napr. § 19 ods. 3 a 4 zákona SNR č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách.
7)
Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 85/1976 Zb. o podrobnejšej úprave územného konania a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.
8)
§ 8 zákona SNR č. 307/1992 Zb.
10)
§ 19 ods. 1 zákona SNR č. 307/1992 Zb.
11)
Napr. zákon SNR č. 1/1955 Zb. SNR o štátnej ochrane prírody v znení neskorších predpisov.