20/1993 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 25.01.1993

20
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 22. decembra 1992,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 97/1992 Zb., ktorým sa upravujú niektoré otázky náhrad podľa zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku
Vláda Slovenskej republiky podľa § 16 ods. 1 a § 20 ods. 6 zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení zákona č. 42/1992 Zb. a zákona č. 93/1992 Zb. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 97/1992 Zb., ktorým sa upravujú niektoré otázky náhrad podľa zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov, sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 1 sa za písm. d) vkladajú písm. e) a f), ktoré znejú:
„e)
normatív sadeníc ihličnatých stromov je 1 000 Kčs,
f)
normatív sadeníc listnatých stromov je 3 000 Kčs.“.
2.
V § 3 ods. 2 sa nahrádzajú slová „ťažné kone“ slovami „ťažného koňa“.
3.
V § 3 sa za odsek 4 dopĺňajú nové odseky 5 a 6, ktoré znejú:
„(5)
Výška náhrady za vola sa určuje sumou 14 000 Kčs.
(6)
Výška náhrady za včelstvo vrátane úľa sa určuje sumou 500 Kčs.“.
Čl. II
V prílohe nariadenia vlády Slovenskej republiky, v sadzobníku náhrad za mŕtvy inventár sa za bod 44 vkladajú nové body 45 a 46, ktoré znejú:
„45. Cirkuláre 2 500 3 500 4 000
46. Približovacie vozy drevené 2 500 3 000 3 500.”
Čl. III
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
V. Mečiar v. r.