234/1993 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.11.1993 do 30.06.2002

234
OPATRENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
z 12. októbra 1993
o úprave výšky sadzieb základných náhrad za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 1 a 2 zákona č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách ustanovuje:
Čl. I
V zmysle § 8 ods. 2 zákona č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách výška sadzieb základných náhrad za používanie cestných motorových vozidiel1) sa mení takto:
1.
V § 7 ods. 2 písm. a) sa suma „0,70 Sk“ nahrádza sumou „0,75 Sk“.
2.
V § 7 ods. 2 písm. b) sa suma „2,60 Sk“ nahrádza sumou „2,80 Sk“.
Čl. II
Upravené sadzby náhrad patria zamestnancom od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom boli uverejnené v Zbierke zákonov.
Oľga Keltošová v. r.
1)
Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 158/1993 Z. z. o úprave výšky sadzieb základných náhrad za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách.