245/1993 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.11.1993 do 31.12.2007

245
VYHLÁŠKA
Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky
z 11. októbra 1993
o finančnom a hmotnom zabezpečení žiakov stredných odborných učilíšť, špeciálnych stredných odborných učilíšť, odborných učilíšť a učilíšť
Ministerstvo školstva a vedy Slovenskej republiky podľa § 24 ods. 3 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení zákona č. 171/1990 Zb. ustanovuje:
Všeobecné ustanovenie
§ 1
Táto vyhláška upravuje finančné a hmotné zabezpečenie žiakov stredných odborných učilíšť, špeciálnych stredných učilíšť, odborných učilíšť a učilíšť (ďalej len „učilište“).
§ 2
(1)
Finančné a hmotné zabezpečenie sa poskytuje žiakom z prostriedkov právnických osôb, pre ktoré sa pripravujú (ďalej len „organizácia“).1) Žiakom, ktorí sa nepripravujú pre žiadnu právnickú osobu, sa finančné a hmotné zabezpečenie uhrádza z prostriedkov príslušného územného orgánu štátnej správy v školstve (ďalej len „príslušný orgán“)1) a z prostriedkov získaných za produktívnu prácu. Žiakom, ktorí sa v praktickom vyučovaní pripravujú na pracovisku praktického vyučovania, poskytuje sa finančné a hmotné zabezpečenie z prostriedkov fyzickej osoby, ktorá zriadila pracovisko praktického vyučovania (ďalej len „občan“).
(2)
Občanom podľa odseku 1 sa rozumie podnikateľ.2)
Finančné zabezpečenie
§ 3
(1)
Ak žiaci vykonávajú prácu v súlade s učebnými plánmi a učebnými osnovami v rámci odborného výcviku produktívnu prácu, poskytuje sa im mesačná odmena v rozpätí 75 % až 100 % mzdy zodpovedajúcej ohodnoteniu vykonávanej práce podľa príslušného mzdového predpisu.3)
(2)
Výšku mesačnej odmeny podľa odseku 1 schvaľuje riaditeľ učilišťa, vedúci strediska praktického vyučovania alebo občan. Pri určovaní výšky mesačnej odmeny sa zohľadňuje najmä dodržiavanie predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a správanie žiakov.
(3)
Organizácia alebo občan môžu poskytovať žiakom mesačnú odmenu do 300 Sk aj v prípade, ak v rámci odborného výcviku nevykonávali produktívnu prácu.
(4)
Žiakom, ktorí v rámci odborného výcviku vykonávajú produktívnu prácu v sťažených alebo zdraviu škodlivých pracovných podmienkach alebo z dôvodov organizácie vyučovania v sobotu, v nedeľu, prípadne v odpoludňajšej alebo nočnej smene,4) poskytuje sa k odmene príplatok, ktorý podľa mzdového predpisu3) patrí zamestnancom.
(5)
Odmeny podľa odsekov 1 až 3 a § 4 a príplatok podľa odseku 4 sa uhrádzajú z iných ostatných nákladov.
§ 4
Žiakom nadstavbového štúdia vrátane kombinovaného štúdia5) môže organizácia alebo občan počas denného štúdia poskytovať zo svojich prostriedkov mesačnú odmenu do 300 Sk.
Hmotné zabezpečenie
§ 5
Stravovanie
(1)
Učilište zabezpečuje žiakom vrátane žiakov denného nadstavbového štúdia a žiakov kombinovaného štúdia počas denného štúdia celodenné stravovanie za úhradu.
(2)
Celodenné stravovanie pozostáva z hlavných jedál (raňajky, obed, večera) a vedľajších jedál (desiata, olovrant).
(3)
Výšku úhrady žiakov za odobratú stravu a finančný limit na potraviny určuje podľa vývoja cien a v závislosti od cenových relácií Ministerstvo školstva a vedy Slovenskej republiky.
(4)
Rozdiel medzi výškou úhrady žiakov a finančným limitom na potraviny, ako aj náklady na prípravu stravy uhrádza organizácia, občan alebo príslušný orgán.
(5)
Žiakom možno poskytovať stravovanie vo vyššej hodnote, ako určuje finančný limit na potraviny so súhlasom organizácie, občana alebo príslušného orgánu. Na zvýšenie finančného limitu po dohode s vedením učilišťa môžu prispievať aj zákonní zástupcovia žiakov.
(6)
Organizácia alebo občan môžu poskytovať žiakom stravovanie bezplatne.1)
(7)
Sociálne odkázaným žiakom špeciálnych stredných odborných učilíšť a odborných učilíšť, ktorí sú ubytovaní v domove mládeže, môže sa poskytovať stravovanie bezplatne.7)
§ 6
Ubytovanie
(1)
Žiakom učilíšť vrátane žiakov denného nadstavbového štúdia a žiakov kombinovaného štúdia počas denného štúdia sa poskytuje ubytovanie v domove mládeže za úhradu vo výške
a)
200 Sk mesačne, ak domov mládeže je vybavený ústredným kúrením, teplou vodou, kúpeľňou alebo sprchou, vlastnou kuchyňou a jedálňou v budove domova mládeže alebo v jeho blízkosti a izbami s lôžkovou kapacitou najviac pre troch žiakov,
b)
100 Sk mesačne, ak domov mládeže nespĺňa niektorú z požiadaviek uvedených v písmene a).
(2)
Výška mesačnej úhrady za ubytovanie v domove mládeže sa nemení, aj keď žiaci nie sú ubytovaní počas všetkých dní v mesiaci. Ak sú žiaci ubytovaní iba časť kalendárneho mesiaca z dôvodu organizácie vyučovania, určí sa výška úhrady za ubytovanie pomerne podľa počtu dní, počas ktorých sú ubytovaní.
(3)
Organizácia alebo občan môžu poskytovať žiakom ubytovanie bezplatne1) alebo za úhradu nižšiu, ako je uvedená v odseku 1.
(4)
Žiakom stredných odborných škôl, u ktorých je to odôvodnené sociálnymi pomermi alebo zdravotným stavom, môže riaditeľ školy znížiť úhradu za ubytovanie podľa odseku 1 až o 50 %.1)
(5)
Sociálne odkázaným žiakom špeciálnych stredných odborných učilíšť a odborných učilíšť, ktorí sú ubytovaní v domove mládeže, sa môže poskytovať ubytovanie bezplatne.7)
§ 7
Ďalšie hmotné zabezpečenie
Organizácia, občan alebo príslušný orgán poskytujú žiakom okrem žiakov nadstavbového štúdia pracovný odev a obuv a v rozsahu určenom osobitnými predpismi8) aj osobné ochranné pracovné prostriedky, prípadne osobné vybavenie.
§ 8
Cestovné
Organizácia, občan alebo príslušný orgán uhrádzajú preukázané cestovné verejnými dopravnými prostriedkami z miesta trvalého pobytu alebo z domova mládeže a späť všetkým žiakom, ak sa niektorá zložka výchovnovzdelávacieho procesu alebo jej časť bude vykonávať mimo sídla učilišťa, strediska praktického vyučovania alebo pracoviska praktického vyučovania.
§ 9
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky č. 503/1990 Zb. o finančnom a hmotnom zabezpečení žiakov stredných odborných učilíšť, špeciálnych stredných odborných učilíšť, odborných učilíšť a učilíšť.
§ 10
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. novembrom 1993.
Roman Kováč v. r.
1)
§ 24 ods. 1 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení zákona č. 171/1990 Zb.
2)
§ 2 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník.
3)
§ 4 ods. 2 a ods. 3 a § 14 zákona č. 1/1992 Zb. o mzde, odmene za pracovnú pohotovosť a o priemernom zárobku.
§ 1 ods. 1, § 3 a § 4 zákona č. 143/1992 Zb. o plate a odmene za pracovnú pohotovosť v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch.
Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 43/1992 Zb. o ustanovení minimálnych mzdových taríf a mzdového zvýhodnenia za prácu v sťaženom a zdraviu škodlivom prostredí a za prácu v noci v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 645/1992 Zb.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb. o platových pomeroch zamestnancov v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch v znení nariadenia Slovenskej republiky č. 636/1992 Zb.
5)
7)
§ 24 ods. 1 zákona č. 29/1984 Zb. v znení zákona č. 171/1990 Zb.
Zákon č. 463/1991 Zb. o životnom minime.
§ 1 vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 105/1992 Zb. o sociálnej odkázanosti.