255/1993 Z. z.

Vyhlásené znenie

255
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 28. septembra 1993,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 238/1991 Zb. o odpadoch a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 494/1991 Zb. o štátnej správe v odpadovom hospodárstve v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 238/1991 Zb. o odpadoch sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 1 sa vypúšťa druhá veta.
2.
V § 3 ods. 4 v prvej vete, písm. c), § 3 ods. 7, § 4 ods. 1 písm. g) sa slová „Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky“ nahrádzajú slovami „Slovenskej republiky“.
3.
V § 3 ods. 4 písm. a) sa vypúšťajú slová „česko-slovenskej strane,“.
4.
V § 3 ods. 4 písm. b) a v ods. 5 sa vypúšťajú slová „Českej republiky alebo“.
5.
V § 4 ods. 1 sa vypúšťa písmeno d).
Súčasne sa mení označenie nasledujúcich písmen.
6.
§ 4 ods. 2 sa dopĺňa novým písmenom d), ktoré znie:
„d)
k podnikaniu v oblasti nakladania s odpadmi.“.
7.
§ 11 ods. 1 sa dopĺňa novým písmenom h), ktoré znie:
„h)
nesplní opatrenie na odstránenie protiprávneho stavu uložené podľa § 4 ods. 4 písm. c),“.
8.
V § 11 ods. 2 písm. b) sa slovo „povolenia“ nahrádza slovom „súhlasu“ a slová „týmto povolením“ sa nahrádzajú slovom „ním“.
9.
V § 11 ods. 2 písm. c) sa slovo „povolenia“ nahrádza slovom „súhlasu“.
10.
§ 11 ods. 2 sa dopĺňa novými písmenami e) a f), ktoré znejú:
„e)
nakladá s nebezpečným odpadom bez súhlasu príslušného orgánu štátnej správy podľa § 4 ods. 1 písm. b),
f)
vykonáva tranzitnú prepravu odpadov cez územie Slovenskej republiky bez súhlasu príslušného orgánu štátnej správy podľa § 4 ods. 1 písm. g).“.
11.
V § 11 ods. 3 písm. d) sa slová „s povolením“ nahrádzajú slovami „so súhlasom“ a slovo „povolenia“ sa nahrádza slovom „súhlasu“.
12.
V § 13 sa vypúšťajú slová „Českej republiky a vláda“.
13.
Doterajší text § 13 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa novým odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Kategorizáciu a katalóg odpadov vyhlási vyhláškou Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky po dohode s príslušnými ústrednými orgánmi štátnej správy.“.
14.
§ 15 ods. 2 znie:
„(2)
Čas, po ktorý možno ustanoviť osobitné podmienky, nesmie presahovať
a)
31. júl 1996 v prípadoch uvedených v § 5 ods. 1 písm. b) a c),
b)
31. júl 2000 v prípadoch uvedených v § 5 ods. 1 písm. e) a f) a v § 15 ods. 1 písm. b).“.
15.
Kde sa v celom texte zákona používa skratka „Kčs“, rozumie sa tým skratka „Sk“.
Čl. II
Zákon Slovenskej národnej rady č. 494/1991 Zb. o štátnej správe v odpadovom hospodárstve v znení Zákonného opatrenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady č. 371/1992 Zb. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 5 ods. 1 sa vypúšťa písmeno d).
2.
§ 5 ods. 2 sa dopĺňa novým písmenom d), ktoré znie:
„d)
k podnikaniu v oblasti nakladania s odpadmi.9)“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Michal Kováč v. r.
Ivan Gašparovič v. r.
Vladimír Mečiar v. r.