258/1993 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1994 do 04.06.1997

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

258
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 30. septembra 1993
o Železniciach Slovenskej republiky
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
(1)
Zriaďujú sa Železnice Slovenskej republiky so sídlom v Bratislave (ďalej len „železnice“). Železnice sú právnickou osobou a zapisujú sa do obchodného registra.
(2)
Železnice zabezpečujú prepravné a dopravné služby, ktoré zodpovedajú záujmom dopravnej politiky štátu a požiadavkám trhu vrátane súvisiacich činností.
§ 2
Predmet činnosti
(1)
Predmetom činnosti železníc je
a)
základný predmet činnosti
1.
preprava osôb a veí na celoštátnych dráhach,1) zriaďovanie a prevádzka celoštátnych dráh,
2.
činnosti súvisiace s prevádzkou celoštátnych dráh:
2.1 zriaďovanie a prevádzkovanie dráh osobitného určenia,
2.2 zriaďovanie a prevádzkovanie železničných telekomunikačných a rádiových sietí,
2.3 prepravav kombinovanou dopravou,
2.4 stavba a údržba železničných tratí vrátane stavieb na dráhe a zariadení ekologického charakteru,
2.5 údržba a opravy dopravných prostriedkov, výroba, údržba a opravy špeciálnych strojov, zariadení a materiálu vrátane revízií a diagnostiky,
2.6 poskytovanie služieb v reštauračných, ubytovacích a kultúrnych zariadeniach,
2.7 prenájom nehnuteľností,
2.8 vnútroštátne a medzinárodné zasielateľstvo,
2.9 automatizované spracovanie údajov a ich prenos,
2.10 metrologické výkony a defektoskopia, diagnostika a meranie fyzikálnych veličín, geodetická a kartografická činnosť,
2.11 zabezpečovanie činnosti vedúceho odborového normalizačného strediska v železničnej doprave,
2.12 výroba, montáž, oprava a rekonštrukcia elektrických a elektronických zariadení vrátane revízií a diagnostiky,
2.13 prekládka tovarov, preväzovanie koľajových vozidiel a zmena prepravnej úpravy prepravovaných tovarov pri zmene rozchodu železníc,
2.14 zabezpečovanie osobitnej zdravotnej starostlivosti o pracovníkov vybraných profesií;
b)
ďalšie podnikateľské činnosti zapísané v obchodnom registri.
(2)
Prevádzkou celoštátnych dráh sa na účely tohto zákona rozumie súhrn činností, ktoré zabezpečujú prevádzku koľajového vozidla na železničnej dopravnej ceste celoštátnych dráh (ďalej len „železničná dopravná cesta“).
DRUHÁ ČASŤ
VNÚTORNÁ ORGANIZÁCIA A ORGÁNY ŽELEZNÍC
Vnútorná organizácia
§ 3
(1)
Vnútornú organizáciu železníc upravuje štatút a organizačný poriadok.
(2)
Železnice môžu určiť, ktoré vnútorné organizačné zložky sa zapisujú do obchodného registra. Pri ich zriaďovaní a prevádzkovaní sa používa označenie zložené z názvu železníc a názvu vnútornej organizačnej zložky.
Orgány železníc
§ 4
(1)
Orgánmi železníc sú správna rada a generálny riaditeľ.
(2)
Funkcia generálneho riaditeľa a jeho zástupcu je nezlučiteľná s funkciou člena správnej rady.
§ 5
Správna rada
(1)
Správna rada je najvyšší orgán železníc. Má deväť členov. Šiesti členovia správnej rady sú odborníci, najmä z odvetvia dopravy, financií, bankovníctva, hospodárstva a práva, traja sú volení zástupcovia zamestnancov železníc.
(2)
Členov správnej rady vymenúva a odvoláva minister dopravy, spojov a verejných prác Slovenskej republiky (ďalej len „minister“); z nich troch vymenúva a odvoláva na základe návrhu vychádzajúceho z volieb vykonaných kolektívom zamestnancov. Spôsob a podmienky voľby a odvolania ustanovuje volebný poriadok, ktorý schvaľuje kolektív zamestnancov.
(3)
Predsedu správnej rady z členov správnej rady vymenúva a odvoláva minister.
(4)
Funkčné obdobie členov správnej rady je päť rokov, končí sa však až vymenovaním nových členov. Vymenovanie sa musí vykonať do 30 dní od uplynutia funkčného obdobia. Opakované vymenovanie člena je možné, najviac však na dve po sebe idúce funkčné obdobia.
(5)
Uvoľnené miesto sa doplní novým členom správnej rady do 30 dní odo dňa, keď doterajší člen oznámil, že sa vzdáva členstva, bol odvolaný alebo nastali iné skutočnosti, pre ktoré nemôže túto funkciu vykonávať.
(6)
Vymenovaním nevzniká členom správnej rady pracovný pomer. Členstvo v správnej rade je verejnou funkciou2) a za jej výkon prislúcha členom správnej rady primeraná odmena, ktorej výšku stanoví vláda.
(7)
Členovia správnej rady sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach týkajúcich sa obchodných záujmov železníc. Táto povinnosť trvá aj po skončení členstva. Zbaviť povinnosti mlčanlivosti môže členov správnej rady na účely občianskeho súdneho konania a trestného konania Ministerstvo dopravy, spojov a verejných prác Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) na žiadosť oprávneného orgánu, Povinnosť zachovávať mlčanlivosť sa nevzťahuje na zákonom uloženú povinnosť prekaziť alebo oznámiť spáchanie trestného činu orgánom činným v trestnom konaní.
(8)
Správna rada prijíma rozhodnutia väčšinou hlasov všetkých členov.
(9)
Podrobnosti o zvolávaní a organizácii zasadnutí, právach a povinnostiach jednotlivých členov, spôsobe rokovania a rozhodovania a o hlasovaní určí rokovací poriadok správnej rady.
(10)
Prvé zasadnutie správnej rady zvolá minister.
§ 6
Pôsobnosť správnej rady
(1)
Správna rada schvaľuje
a)
stratégiu rozvoja železníc, ročný podnikateľský plán železníc a návrh projektu reštrukturalizácie a organizácie železníc,
b)
ročnú, prípadne mimoriadnu účtovnú závierku a rozhoduje o rozdelení alebo vyrovnaní hospodárskeho výsledku,
c)
výročnú správu o hospodárení železníc, o stave majetku, s ktorým hospodária, o podnikateľskej činnosti a o použití prostriedkov zo štátneho rozpočtu,
d)
financovanie hmotného a nehmotného majetku úverom, pokiaľ túto právomoc nepostúpi generálnemu riaditeľovi,
e)
tvorbu a spôsob použitia rezervného fondu, prípadne ďalších fondov,
f)
organizačný poriadok železníc,
g)
zriaďovanie vnútorných organizačných zložiek, ktoré sa zapisujú do obchodného registra,
h)
vnútorné predpisy upravujúce zásadné technologické postupy týkajúce sa základného predmetu činnosti železníc okrem tých, ktoré sa vydávajú podľa osobitných predpisov.3)
(2)
Správna rada predkladá ministerstvu
a)
návrh železničných taríf,
b)
návrh na vymenovanie a odvolanie generálneho riaditeľa a jeho zástupcu,
c)
návrh štatútu železníc a rokovacieho poriadku správnej rady,
d)
ročnú, prípadne mimoriadnu účtovnú závierku overenú audítorom podľa osobitného predpisu,4)
e)
výročnú správu o hospodárení železníc, o stave majetku, s ktorým hospodária, o podnikateľskej činnosti a o použití prostriedkov zo štátneho rozpočtu,
f)
správu o zriadení vnútorných organizačných zložiek, ktoré sa zapisujú do obchodného registra.
(3)
Správna rada dozerá na činnosť generálneho riaditeľa, na funkčnosť riadenia a na činnosť železníc a ich hospodárnosť. Na tento účel sú jej členovia oprávnení nazerať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti železníc a požadovať všetky informácie o tejto činnosti.
§ 7
Generálny riaditeľ a jeho zástupca
(1)
Na čele železníc je generálny riaditeľ, ktorý riadi ich činnosť a je za ňu a za jej výsledky zodpovedný správnej rade. Generálneho riaditeľa zastupuje v plnom rozsahu práv a povinností jeho jediný zástupca.
(2)
Generálneho riaditeľa a jeho zástupcu na návrh správnej rady vymenúva a odvoláva minister.
(3)
Generálny riaditeľ je štatutárnym orgánom železníc. Zastupuje ich navonok a koná v ich mene vo všetkých veciach, pokiaľ nie sú vo výlučnej pôsobnosti správnej rady a ministerstva.
(4)
Generálny riaditeľ vydáva vnútorné predpisy železníc, vykonáva funkciu vedúceho organizácie v pracovnoprávnych a ostatných právnych vzťahoch a vzťahoch k príslušným odborovým orgánom železníc.
(5)
Generálny riaditeľ má právo zúčastňovať sa na zasadnutiach správnej rady, predkladať jej svoje návrhy, vyjadrenia a stanoviská.
§ 8
(1)
Členovia správnej rady a generálny riaditeľ nesmú vykonávať takú činnosť, ktorá konkuruje predmetu činnosti železníc, a to:
a)
vo vlastnom mene alebo na vlastný účet uzatvárať zmluvné záväzky, ktoré súvisia s predmetom činnosti železníc,
b)
sprostredkúvať pre iné osoby uzatváranie zmluvných záväzkov týkajúcich sa predmetu činnosti železníc,
c)
vykonávať činnosť ako štatutárny orgán alebo člen štatutárneho alebo iného orgánu inej právnickej osoby s podobným predmetom podnikania s výnimkou spoločností, na ktorých podnikaní sa zúčastňujú železnice.
(2)
Železnice sú oprávnené požadovať, aby osoba, ktorá poruší povinnosti uvedené v odseku 1, vydala prospech zo zmluvného záväzku, ktorým porušila svoju povinnosť, alebo previedla na železnice tomu zodpovedajúce práva. Tým nie je dotknuté právo na náhradu škody podľa osobitných predpisov.
(3)
Práva železníc podľa odseku 2 zanikajú, ak sa neuplatnili u zodpovednej osoby do troch mesiacov odo dňa, keď sa železnice o tejto skutočnosti dozvedeli, najneskôr však uplynutím jedného roka od ich vzniku. Tým nie je dotknuté právo na náhradu škody podľa osobitných predpisov.
Vzťah ministerstva k železniciam
§ 9
Ministerstvo
a)
kontroluje hospodárenie s finančnými prostriedkami poskytnutými zo štátneho rozpočtu železniciam na údržbu, opravy, modernizáciu a rozvoj železničnej dopravnej cesty, dozerá na plnenie záväzkov vo verejnom záujme a na presadzovanie zásad štátnej dopravnej politiky,
b)
vydáva železničné tarify5),
c)
určuje tarify cestovného zamestnancom železníc a organizácií podieľajúcich sa na činnosti železníc, požívateľom dôchodkov, ako aj ich rodinným príslušníkom,
d)
v prípade všeobecného ohrozenia má nariaďovaciu právomoc voči orgánom a vedúcim pracovníkom železníc,
e)
v prípade mimoriadnych okolností zvoláva správnu radu,
f)
schvaľuje štatút železníc a rokovací poriadok správnej rady.
TRETIA ČASŤ
MAJETKOVÉ A FINANČNÉ POSTAVENIE A FINANČNÉ HOSPODÁRENIE ŽELEZNÍC
Majetkové a finančné postavenie železníc
§ 10
(1)
Železnice majú právo hospodárenia s majetkom, majetkovými právami a záväzkami, ku ktorým mali už do svojho zániku právo hospodárenia Železnice Slovenskej republiky, š. p., ako aj s majetkom nadobudnutým v priebehu ich podnikania.
(2)
Železnice sú priamym subjektom vzťahov k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom a rozpočtom obcí.6)
§ 11
Železnice svoje potreby a náklady uhrádzajú z príjmov získaných predovšetkým zo svojej činnosti, ako aj ďalších zdrojov.
Finančné hospodárenie železníc
§ 12
Vlastné finančné zdroje
Vlastnými finančnými zdrojmi železníc sú:
a)
základné imanie,
b)
zisk vytvorený z ich činnosti,
c)
rezervný fond,
d)
ďalšie fondy železníc na financovanie ich potreby vytvárané zo zisku.
§ 13
Základné imanie
(1)
Základné imanie je dlhodobý vlastný finančný zdroj na krytie majetku, s ktorým majú železnice právo hospodárenia.
(2)
Pri zriadení železníc je výška ich základného imania rovnaká ako výška kmeňového imania Železníc Slovenskej republiky, š. p., ktoré mali ku dňu účinnosti tohto zákona.
(3)
Základné imanie možno podľa § 15 ku koncu roka zvýšiť z rezervného fondu alebo znížiť.
§ 14
Použitie zisku
Železnice používajú zisk
a)
na úhradu daní a odvodov štátu, daní platených v cudzine a na úhradu iných povinností,
b)
na prídel do rezervného fondu, do ostatných fondov vytváraných železnicami a na úhradu výdavkov podľa rozhodnutia správnej rady, ktoré nemožno z odvodových (daňových) dôvodov zahŕňať do nákladov (ostatné použitie zisku),
c)
na prevody nerozdeleného zisku do ďalšieho roka.
§ 15
Rezervný fond
(1)
Železnice povinne zriaďujú rezervný fond.
(2)
Rezervný fond vytvárajú železnice prídelom zo zisku ako dlhodobý vlastný finančný zdroj na krytie strát alebo prekročenie rozdelenia zisku, na krytie prírastku majetku nekrytého cudzími dlhodobými zdrojmi alebo pri znižovaní účasti cudzích dlhodobých zdrojov.
(3)
Pri zriadení železníc je výška ich rezervného fondu rovnaká ako výška rezervného fondu Železníc Slovenskej republiky, š. p., ktorý mali ku dňu účinnosti tohto zákona. Rezervný fond nesmie byť tvorený súčasťami železničnej dopravnej cesty podľa § 24 tohto zákona.
(4)
Rezervný fond sa ročne dopĺňa sumou vo výške minimálne 5 % zo zisku, ktorý zostal po uhradení daní a odvodov štátu, a to až do výšky 5 % z hodnoty majetku, s ktorým majú železnice právo hospodárenia, okrem hodnoty železničnej dopravnej cesty.
(5)
Zostatok rezervného fondu prevyšujúci výšku rezervného fondu podľa odseku 4 môžu železnice použiť na zvýšenie základného imania.
(6)
Pri strate prekračujúcej zostatok rezervného fondu, ktorá nie je krytá iným spôsobom (konsolidačným úverom a pod.), sa základné imanie zníži o hodnotu prekročenia. Strata sa uhrádza prednostne z tej časti základného imania, ktorá netvorí železničnú dopravnú cestu.
§ 16
Ďalšie fondy železníc
(1)
Železnice môžu zriaďovať ďalšie fondy vytvárané prídelom zo zisku. Prostriedky týchto fondov železnice použijú podľa rozhodnutia správnej rady.
(2)
Prostriedky jednotlivých fondov podľa odseku 1 sú navzájom prevoditeľné. možno ich použiť aj na doplnenie prídelu do rezervného fondu a na doplnenie zisku na jeho rozdelenie.
(3)
Železnice prevedú zostatky fondov Železníc Slovenskej republiky, š. p., takto:
a)
zostatok rezervného fondu do rezervného fondu železníc,
b)
prípadný zostatok fondu kultúrnych a sociálnych potrieb do sociálneho fondu železníc.
§ 17
(1)
Železnice sú povinné hospodáriť v okruhu železničnej dopravnej cesty účtovne a finančne oddelenom od okruhu prepravných a ostatných výkonov.
(2)
Prostriedky okruhu železničnej dopravnej cesty nemožno prevádzať do okruhu prepravných a ostatných výkonov.
(3)
Železničná dopravná cesta nesmie byť predmetom záložného práva.
§ 18
(1)
Finančné prostriedky na údržbu, opravy, modernizáciu a rozvoj železničnej dopravnej cesty, potrebné na zabezpečenie cieľov koncepcie dopravy, medzinárodných záväzkov a na plnenie dôležitých záujmov štátu, sa kryjú predovšetkým úhradami za používanie železničnej dopravnej cesty a výnosmi z ostatnej podnikateľskej činnosti. Na modernizáciu a rozvoj železničnej dopravnej cesty poskytuje štát dotácie7) v rozsahu schválenom zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rok.
(2)
Železnice po prerokovaní s ministerstvom predložia vláde návrh sanačných opatrení.
ŠTVRTÁ ČASŤ
VYUŽÍVANIE ŽELEZNIČNEJ DOPRAVNEJ CESTY CELOŠTÁTNYCH DRÁH
§ 19
(1)
Železnice sú povinné umožniť využívanie železničnej dopravnej cesty iným osobám (žiadateľom), ktorí pred uzavretím zmluvy preukážu odbornú a zdravotnú spôsobilosť zúčastnených osôb a technickú spôsobilosť použitých dopravných prostriedkov8) na zabezpečenie bezpečnej a plynulej železničnej prevádzky, za podmienok ustanovených osobitnými predpismi9) a dohodnutých v zmluve medzi zúčastnenými stranami.
(2)
Využívanie železničnej dopravnej cesty sa vykonáva za úhradu10). Železnice vykonávajú túto úhradu do okruhu železničnej dopravnej cesty z okruhu prepravných a ostatných výkonov.
PIATA ČASŤ
ZMLUVA O VÝKONOCH VO VEREJNOM ZÁUJME
§ 20
(1)
Zmluvou o výkonoch vo verejnom záujme (ďalej len „zmluva“) sa železnice zaväzujú poskytnúť výkony, ktoré by z hľadiska svojich obchodných záujmov neposkytovali vôbec alebo neposkytovali v požadovanom rozsahu a štát alebo samostatný samosprávny územný celok11) sa zaväzuje železniciam poskytnúť za tieto výkony úhradu straty.
(2)
Zmluva medzi železnicami a štátom alebo samostatným samosprávnym územným celkom sa uzatvára s ohľadom na sociálne a ekologické hľadiská, územné plánovanie alebo poskytnutie určitého cestovného určitým kategóriám cestujúcich alebo prepravu určitých vecí.
(3)
Zo zmluvy vzniká železniciam prevádzkový záväzok, prepravný záväzok alebo tarifný záväzok.
(4)
Prevádzkový záväzok je záväzok železníc urobiť všetky opatrenia na zabezpečenie požadovaného rozsahu, plynulosti a pravidelnosti prepravných výkonov, ktoré sú zabezpečované dopravnými prostriedkami s ohľadom na železničnú dopravnú cestu.
(5)
Prepravný záväzok je záväzok železníc prijať a prepraviť cestujúcich alebo vecí za určených podmienok a za určené ceny.
(6)
Tarifný záväzok je záväzok železníc na prepravu určitých kategórií cestujúcich alebo určitých vecí za stanovenú tarifu podľa osobitných právnych predpisov12). Tým nie je dotknutá regulácia cien podľa cenových predpisov.
(7)
Zo zmluvy vznikne štátu alebo samostatnému samosprávnemu územnému celku záväzok uhradiť železniciam stratu, ktorá vznikla v dôsledku plnenia zmluvného záväzku.
(8)
Stratou sa na účely tohto zákona rozumie rozdiel medzi cenou výkonov13) a úhradou, ktorá sa má vykonať podľa zmluvy; podrobnosti môže ustanoviť ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom.
§ 21
(1)
Zmluvu so železnicami uzatvára minister po schválení vládou Slovenskej republiky na dobu jedného až piatich rokov, prvýkrát na rok 1994. Zmluvu musia podpísať obe strany najneskôr jeden mesiac pred začiatkom aktuálneho časového obdobia, na ktoré sa uzatvára, prvýkrát do 31. januára 1994.
(2)
Zmluvu so železnicami uzatvárajú v mene samostatných samosprávnych územných celkov ich zástupcovia.
§ 22
Zmluva musí mať písomnú formu a musí obsahovať určenie predmetu zmluvy, ceny výkonov a uhrádzanú stratu, lehoty plnenia, podrobnosti o finančných vzťahoch medzi zmluvnými stranami, sankcie a kontrolu plnenia záväzkov, dobu platnosti zmluvy a ďalšie náležitosti určené osobitným predpisom.14)
§ 23
Výkony, prevádzkové náklady a tržby spojené s realizáciou záväzkov z jednotlivých zmlúv vykazujú železnice oddelene od ostatných výkonov, prevádzkových nákladov a tržieb.
ŠIESTA ČASŤ
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 24
(1)
Železničnú dopravnú cestu tvorí cesta určená na dopravu železničnými koľajovými vozidlami, zahŕňajúca pevné železničné zariadenia potrebné na zabezpečenie pohybu železničných koľajových vozidiel a zariadenia slúžiace na zabezpečenie bezpečnej železničnej prevádzky.
(2)
Železničnú dopravnú cestu podľa odseku 1 tvoria súčasti uvedené v prílohe tohto zákona.
(3)
Železničnú dopravnú cestu netvoria koľaje v zariadeniach na opravu vozidiel, spojovacie koľaje k týmto zariadeniam a vlečky.
§ 25
Na vytvorenie podmienok bezpečnej a plynulej prevádzky celoštátnych dráh sú železnice oprávnené zriaďovať a využívať bez povolenia telekomunikačnú sieť a telekomunikačné zariadenia.15)
§ 26
(1)
Železnice sú právnym nástupcom Železníc Slovenskej republiky, š. p.
(2)
Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov k Železniciam Slovenskej republiky, š. p., prechádzajú dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona na železnice.
§ 27
(1)
Železnice Slovenskej republiky, š. p., sa zrušujú bez likvidácie dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
(2)
Návrh na výmaz Železníc Slovenskej republiky, š. p., a návrh na zápis železníc do obchodného registra podá ministerstvo do 15 dní odo dňa účinnosti tohto zákona.
§ 28
(1)
Na prevod majetku, ku ktorému majú železnice právo hospodárenia, na iné osoby sa vzťahujú predpisy o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby.16)
(2)
Práva a povinnosti zakladateľa pri prevode majetku štátu, s ktorým hospodária železnice, na iné osoby má ministerstvo.
§ 29
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia s výnimkou ustanovenia § 17 ods. 1, ktorý nadobúda účinnosť 1. januárom 1994.
Michal Kováč v. r.
Ivan Gašparovič v. r.
Vladimír Mečiar v. r.
Príloha zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 258/1993 Z. z.
Železničnú dopravnú cestu tvoria
a) pozemky,
b) drážne teleso a pláň, predovšetkým násypy, zárezy, drenáže a odvodňovacie priekopy, spevňovacie múry, spevňujúce porasty na ochranu svahov, osobné nástupištia a nakladacie rampy, postranné pruhy a cesty, oplotenie, živé ploty, ohrady, zásnežky,
c) umelé stavby, najmä mosty, priepusty, priechody a iné vrchné vedenia dráhy, tunely, zakryté zárezy a iné podpovrchové vedenia dráhy, oporné múry a ochranné stavby proti lavínam a padaniu kamenia a pod.,
d) úrovňové kríženia dráh s pozemnou komunikáciou vrátane zariadenia na zabezpečenie cestnej dopravy,
e) vrchné stavby, najmä železničný zvršok vrátane koľajníc, podvalov, drobného koľajiva, výhybiek, zariadení na ohrev výhybiek, koľajových krížení, koľajového lôžka, točne, posuvne (s výnimkou tých, ktoré slúžia len hnacím vozidlám),
f) zariadenia pre cestnú dopravu na predstaničných plochách a v nákladných staniciach vrátane prístupových komunikácií,
g) zabezpečovacie, signalizačné a oznamovacie zariadenia na šírej trati, v staniciach a zoraďovacích staniciach vrátane zariadenia na výrobu, premenu a rozvod elektrického prúdu na napájanie oznamovacích a zabezpečovacích zariadení, budovy patriace k uvedeným zariadeniam, koľajové brzdy,
h) osvetľovacie zariadenia na zabezpečenie prevádzky a bezpečnosti dopravy,
ch) zariadenia na premenu a prívod prúdu pre elektrickú trakciu, najmä trakčné napájacie stanice, spínacie stanice, napájacie vedenia medzi trakčnými napájacími stanicami a trolejovým vedením, trolejové vedenia s trakčnými podperami, trakčné napájacie koľajnice s podperami, spätné vedenia,
i) budovy slúžiace na zabezpečenie prevádzky dopravnej cesty a jej údržby vrátane častí budov, v ktorých sa nachádzajú zariadenia na odbavovanie cestujúcich.
1)
§ 2 zákona č. 51/1964 Zb. o dráhach v znení neskorších predpisov.
3)
Napríklad zákon č. 51/1964 Zb. o dráhach v znení neskorších predpisov.
4)
§ 20 ods. 1 zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve.
5)
§ 4 ods. 2 zákona č. 51/1964 Zb. v znení neskorších predpisov.
6)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 567/1992 Zb. o rozpočtových pravidlách Slovenskej republiky.
7)
§ 5 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 567/1992 Zb.
8)
Napríklad § 26 a 27 zákona č. 51/1964 Zb. v znení neskorších predpisov.
9)
§ 3 ods. 2 zákona č. 51/1964 Zb. v znení neskorších predpisov.
10)
Zákon č. 526/1990 Zb. o cenách.
11)
Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
12)
Napríklad vyhláška Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí č. 151/1988 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení a zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení, v znení neskorších predpisov.
13)
Zákon č. 526/1990 Zb. o cenách.
Vyhláška č. 580/1990 Zb., ktorou sa vykonáva zákon č. 526/1990 Zb., o cenách
15)
§ 6 zákona č. 110/1964 Zb. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov.
16)
Zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.