28/1993 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 02.02.1993 do 31.12.2007

28
VYHLÁŠKA
NÁRODNEJ BANKY SLOVENSKA
z 2. februára 1993,
ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 26/1993 Z. z. o opatreniach na zabezpečenie prechodu česko-slovenskej meny na slovenskú menu a o zmene a doplnení devízového zákona
Národná banka Slovenska podľa § 18 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 26/1993 Z. z. o opatreniach na zabezpečenie prechodu česko-slovenskej meny na slovenskú menu a o zmene a doplnení devízového zákona (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Za účelom prechodu česko-slovenskej meny na slovenskú menu sa kolkujú bankovky po 1 000 Kčs vzoru 19851), po 500 Kčs vzoru 19732), po 100 Kčs vzoru 19613), po 50 Kčs vzoru 19874) a po 20 Kčs vzoru 19885).
§ 2
(1)
Kolky na bankovkách majú rozmery 17,5 x 25 mm.
(2)
Obrazec kolku tvorí znak Slovenskej republiky. Nad znakom je nápis „SLOVENSKÁ“ a pod znakom nápis „REPUBLIKA“. Uprostred kolku cez znak Slovenskej republiky prechádza veľké hodnotové číslo, označujúce nominálnu hodnotu bankovky, na ktorej je kolok nalepený. Pod znakom po oboch stranách kolku sú umiestnené dve malé hodnotové čísla, označujúce tú istú hodnotu ako veľké hodnotové číslo. V obdĺžnikovom rámčeku okolo nápisu „SLOVENSKÁ“ je viacnásobne opakovaný mikrotext „SLOVENSKÁ“. Obdĺžnikový rámček okolo nápisu „REPUBLIKA“ a podtlač kolku vypĺňajú jemné linky.
(3)
Znak Slovenskej republiky, nápis „SLOVENSKÁ“ a mikrotext v obdĺžnikovom rámčeku sú vytlačené na všetkých kolkoch tlačou z hĺbky čiernou farbou. Veľké hodnotové číslo je na všetkých kolkoch vytlačené tlačou z plochy sivou, v ultrafialovom svetle dozelena fluoreskujúcou farbou. Malé hodnotové čísla, nápis „REPUBLIKA“ a podtlač kolku sú vytlačené z plochy pre každú hodnotu inou farbou: na kolkoch pre tisíckorunové bankovky svetlou hnedožltou farbou, pre päťstokorunové bankovky svetlomodrou farbou, pre stokorunové bankovky svetlooranžovou farbou, pre päťdesiatkorunové bankovky svetložltou farbou a pre dvadsaťkorunové bankovky svetlozelenou farbou.
§ 3
(1)
Kolok je nalepený na lícnej strane bankovky tak, že text na kolku je orientovaný rovnakým smerom ako text na bankovke.
(2)
Umiestnenie kolku na jednotlivých bankovkách je:
a)
na tisíckorunovej bankovke v pravej hornej polovici bankovky pred portrétom Bedřicha Smetanu,
b)
na päťstokorunovej bankovke v ľavej hornej polovici tak, aby prekrýval česko-slovenský štátny znak,
c)
na stokorunovej bankovke na bielom nepotlačenom okraji na ľavej strane bankovky medzi sériovým a poradovým číslom bankovky,
d)
na päťdesiatkorunovej bankovke v ľavej hornej polovici tak, aby prekrýval česko-slovenský štátny znak,
e)
na dvadsaťkorunovej bankovke v ľavej hornej polovici tak, aby prekrýval česko-slovenský štátny znak.
§ 4
(1)
Za doklad nahradzujúci občiansky preukaz podľa § 4 ods. 2 zákona sa považuje potvrdenie o odovzdaní, strate alebo odcudzení občianskeho preukazu vystavené na predpísanom tlačive orgánmi, ktoré občiansky preukaz vydávajú.6)
(2)
Ak bankovky vymieňa fyzická osoba staršia ako 18 rokov za iné fyzické osoby (§ 4 ods. 3 zákona), výmenné miesto7) nezisťuje vzťah osoby, ktorá bankovky vymieňa, k osobám, za ktoré výmenu vykonáva.
(3)
Záznam o výmene bankoviek vykonáva výmenné miesto odtlačkom pečiatky na poslednej strane preukazu totožnosti (§ 4 ods. 2 zákona).
§ 5
Bankovky nad sumu uvedenú v § 4 ods. 2 zákona môžu v dňoch výmeny bankoviek fyzické osoby uložiť na vkladné knižky alebo na účet v banke, alebo nakúpiť za ne vkladové alebo depozitné certifikáty alebo vkladové listy, alebo poštovou poukážkou typu C odoslať na zvolené miesto na území Slovenskej republiky (vrátane odoslania na vlastnú adresu).
§ 6
Výmena bankoviek podľa § 4 ods. 4 zákona a jej vyznačenie do preukazu totožnosti (§ 4 ods. 2 zákona) sa vykoná spôsobom, ktorý dohodnú s výmennými miestami podľa miestnych podmienok okresné úrady, obvodné úrady, ako aj orgány územnej samosprávy, prevádzkovatelia nemocníc, liečebných zariadení, ústavov sociálnej starostlivosti, zariadení Zboru väzenskej a justičnej stráže a iných obdobných zariadení.
§ 7
(1)
Výmenu bankoviek podľa § 5 zákona vykonávajú pobočky Národnej banky Slovenska, ktorých zoznam s uvedením adresy ich sídla je uvedený v prílohe tejto vyhlášky.
(2)
Pokladnice pobočiek Národnej banky Slovenska, ktoré vykonávajú výmenu bankoviek podľa odseku 1, sa označia ako výmenné miesta.
(3)
Výmena bankoviek podľa odseku 1 sa vykoná len v prípadoch, keď fyzická osoba preukáže závažný dôvod, pre ktorý nemohla bankovky vymeniť v čase určenom na výmenu nariadením vlády Slovenskej republiky.8)
(4)
Za závažný dôvod podľa odseku 3 sa považuje najmä skutočnosť, že fyzická osoba sa v tomto čase z dôvodu liečenia, pracovných, študijných alebo obdobných dôvodov preukázateľne zdržiavala mimo miesta svojho trvalého, prípadne prechodného pobytu a nemohla sa v určenom čase dostaviť na výmenu bankoviek. Túto skutočnosť môže fyzická osoba preukázať napríklad potvrdením nemocnice alebo iného liečebného ústavu alebo obdobného zariadenia o pobyte v ňom, potvrdením zamestnávateľa alebo školy o pracovnom alebo študijnom pobyte mimo miesta svojho trvalého alebo prechodného pobytu, najmä v zahraničí, potvrdením príslušných orgánov o výkone vojenskej základnej, náhradnej, prípadne civilnej služby, o výkone trestu odňatia slobody alebo väzby, potvrdením orgánov pasovej kontroly o pobyte mimo územia Slovenskej republiky.
(5)
Nemocnice, liečebné alebo obdobné zariadenia vydajú potvrdenia uvedené v odseku 4 všetkým fyzickým osobám, ktoré sa v nich nachádzali v čase určenom na výmenu bankoviek.
§ 8
Za doklad o zákonnom nadobudnutí česko-slovenskej meny podľa § 6 zákona sa považuje potvrdenie banky cudzieho štátu, že na základe platobnej alebo inej dohody predala česko-slovenskú menu, alebo potvrdenie devízovej banky9) o predaji česko-slovenskej meny.
§ 9
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Guvernér:
v z. M. Tkáč v. r.
Príloha vyhlášky č. 28/1993 Z. z.
Zoznam pobočiek Národnej banky Slovenska
1. Národná banka Slovenska, pobočka Bratislava, Tomášikova 28a
2. Národná banka Slovenska, pobočka Banská Bystrica, Národná 10
3. Národná banka Slovenska, pobočka Košice, Strojárenská 11.
1)
Vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 71/1985 Zb. o vydaní bankoviek po 1 000 Kčs.
2)
Vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 109/1973 Zb. o vydaní bankoviek po 500 Kčs.
3)
Vyhláška ministra financií č. 110/1962 Zb. o vydaní bankoviek po 100 Kčs a mincí po 25 halieroch, 5 halieroch a 3 halieroch nového vzoru a o stiahnutí bankoviek po 10 Kčs vzoru 1953 a vyhláška Štátnej banky československej č. 42/1990 Zb. o druhom vydaní bankoviek po 100 Kčs.
4)
Vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 68/1987 Zb. o vydaní bankoviek po 50 Kčs.
5)
Vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 122/1988 Zb. o vydaní bankoviek po 20 Kčs.
6)
Zákon č. 75/1957 Zb. o občianskych preukazoch.
7)
§ 4 ods.1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 26/1993 Z. z. o opatreniach na zabezpečenie prechodu česko-slovenskej meny na slovenskú menu a o zmene a doplnení devízového zákona.
8)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 27/1993 Z. z. o niektorých opatreniach na zabezpečenie prechodu na slovenskú menu.
9)
§ 3 ods.1 zákona č. 528/1990 Zb. devízový zákon v znení zákona č. 228/1992 Zb.