308/1993 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1994 do 31.05.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

308
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 15. decembra 1993
o zriadení Slovenského národného strediska pre ľudské práva
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
(1)
Zriaďuje sa Slovenské národné stredisko pre ľudské práva so sídlom v Bratislave (ďalej len „stredisko“).
(2)
Stredisko plní úlohy v oblasti ľudských práv. Stredisko za týmto účelom uskutočňuje najmä výskumné a vzdelávacie aktivity, zhromažďuje a šíri informácie a poskytuje knižničné a iné služby.
§ 2
(1)
Stredisko je nezávislou právnickou osobou.1) Nezapisuje sa do obchodného registra.
(2)
Stredisko financuje svoju činnosť na základe medzinárodnej zmluvy, pričom hospodári s
a)
prostriedkami poskytovanými podľa medzinárodnej zmluvy druhou zmluvnou stranou a
b)
dotáciami zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky2) podľa medzinárodnej zmluvy.
(3)
Okrem zdrojov uvedených v odseku 2 stredisko hospodári najmä s darmi od tuzemských a zahraničných právnických osôb a fyzických osôb.
§ 3
(1)
Orgánmi strediska sú správa rada a výkonný riaditeľ.
(2)
Podrobnosti o spôsobe ustanovenia správnej rady, výkonného riaditeľa do funkcie, o ostatných orgánoch strediska a o vnútorných pomeroch strediska ustanoví štatút strediska v súlade s medzinárodnou zmluvou.
§ 4
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1994.
Michal Kováč v. r.
Ivan Gašparovič v. r.
Vladimír Mečiar v. r.
2)
§ 5 ods. 2 písm. a) a § 8 ods. 2 písm. d) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.567/1992 Zb. o rozpočtových pravidlách Slovenskej republiky.