308/1993 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.06.2003 do 30.06.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

308
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 15. decembra 1993
o zriadení Slovenského národného strediska pre ľudské práva
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
(1)
Zriaďuje sa Slovenské národné stredisko pre ľudské práva so sídlom v Bratislave (ďalej len „stredisko“).
(2)
Stredisko plní úlohy v oblasti základných práv a slobôd (ďalej len „ľudské práva“). Stredisko na tento účel monitoruje a hodnotí dodržiavanie ľudských práv vrátane práv dieťaťa,1) uskutočňuje výskumné a vzdelávacie aktivity, zhromažďuje a šíri informácie, poskytuje knižničné a iné obdobné služby.
(3)
Stredisko každoročne do 31. januára vypracúva a uverejňuje za predchádzajúci kalendárny rok správu o dodržiavaní ľudských práv v Slovenskej republike vrátane práv dieťaťa1) prostredníctvom internetu alebo aj prostredníctvom periodickej tlače s celoslovenskou pôsobnosťou.
§ 2
(1)
Stredisko je nezávislou právnickou osobou.1a) Nezapisuje sa do obchodného registra.
(2)
Činnosť strediska je financovaná z dotácií zo štátneho rozpočtu podľa medzinárodnej zmluvy.2)
(3)
Okrem zdrojov uvedených v odseku 2 stredisko hospodári najmä s darmi od tuzemských a zahraničných právnických osôb a fyzických osôb.
(4)
Na hospodárenie strediska s finančnými prostriedkami sa vzťahuje osobitný predpis o kontrole.3)
§ 3
Orgánmi strediska sú správa rada a výkonný riaditeľ.
§ 3a
(1)
Správna rada má deväť členov, ktorí sa vyberajú z osôb požívajúcich prirodzenú autoritu a dôveru v oblasti ochrany ľudských práv. Členmi správnej rady sú:
a)
jeden člen vymenovaný prezidentom Slovenskej republiky,
b)
jeden člen vymenovaný predsedom Národnej rady Slovenskej republiky,
c)
jeden člen vymenovaný verejným ochrancom práv,
d)
jeden člen vymenovaný dekanom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave,
e)
jeden člen vymenovaný dekanom Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach,
f)
jeden člen vymenovaný dekanom Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici,
g)
jeden člen vymenovaný dekanom Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave,
h)
jeden člen vymenovaný predsedom vlády Slovenskej republiky na návrh mimovládnych organizácií; postup pri predkladaní návrhu na vymenovanie člena správnej rady určí predseda vlády Slovenskej republiky,
i)
jeden člen vymenovaný ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.
(2)
Správna rada je schopná uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Na platné prijatie uznesenia sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov.
(3)
Funkčné obdobie člena správnej rady je trojročné. Tá istá osoba môže byť vymenovaná za člena správnej rady najviac na dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia. Členstvo v správnej rade je dobrovoľné a nezastupiteľné. Člen správnej rady má nárok na úhradu výdavkov spojených s výkonom tejto funkcie podľa osobitných predpisov.4)
(4)
Členstvo v správnej rade zaniká
a)
uplynutím funkčného obdobia člena správnej rady,
b)
vzdaním sa funkcie člena správnej rady,
c)
odvolaním člena správnej rady z funkcie alebo
d)
smrťou člena správnej rady.
(5)
Člena správnej rady odvolá z funkcie ten, kto ho za člena vymenoval podľa odseku 1, ak sa bez vážneho dôvodu nezúčastní na troch po sebe nasledujúcich zasadnutiach správnej rady.
(6)
Správna rada
a)
volí a odvoláva zo svojich členov predsedu správnej rady a podpredsedu správnej rady,
b)
volí a odvoláva výkonného riaditeľa,
c)
schvaľuje štatút strediska,
d)
schvaľuje rokovací poriadok správnej rady,
e)
schvaľuje návrh rozpočtu strediska,
f)
schvaľuje plán činnosti strediska.
(7)
Podrobnosti o vnútorných pomeroch strediska upraví štatút strediska. Štatút musí byť v súlade s medzinárodnou zmluvou.2)
(8)
Postup pri zvolávaní zasadnutí správnej rady a jej rokovaní upraví rokovací poriadok správnej rady.
§ 3b
(1)
Činnosť strediska riadi a kontroluje výkonný riaditeľ, ktorého na obdobie troch rokov volí správna rada z návrhov predložených osobami uvedenými v § 3a ods. 1.
(2)
Výkonný riaditeľ je štatutárnym orgánom strediska. Za výkonného riaditeľa môže byť zvolená bezúhonná osoba, ktorá dosiahla vek 35 rokov, má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a je činná v oblasti ochrany ľudských práv alebo ochrany práv detí. Tá istá osoba môže byť zvolená za výkonného riaditeľa najviac v dvoch po sebe nasledujúcich funkčných obdobiach.
(3)
Za bezúhonnú osobu na účely tohto zákona sa považuje osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin alebo za trestný čin, za ktorý jej bol uložený nepodmienečný trest odňatia slobody. Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov5) nie starším ako tri mesiace.
(4)
Výkonný riaditeľ zodpovedá správnej rade
a)
za činnosť strediska,
b)
za riadne hospodárenie a vedenie účtovníctva,
c)
za plnenie uznesení správnej rady,
d)
za vypracúvanie správy o stave dodržiavania ľudských práv v Slovenskej republike vrátane práv dieťaťa,1)
e)
za vypracúvanie ročnej záverečnej správy o činnosti strediska, účtovnej závierke strediska a výročnej správy o hospodárení strediska za predchádzajúci rok.
(5)
Výkon funkcie výkonného riaditeľa zaniká
a)
uplynutím funkčného obdobia výkonného riaditeľa,
b)
vzdaním sa funkcie výkonného riaditeľa,
c)
odvolaním z funkcie výkonného riaditeľa pre neplnenie povinností, ktoré trvá viac ako šesť mesiacov, alebo pre vážne porušenie povinností výkonného riaditeľa,
d)
smrťou výkonného riaditeľa alebo
e)
odvolaním z funkcie výkonného riaditeľa z dôvodu jeho právoplatného odsúdenia za úmyselný trestný čin alebo trestný čin, za ktorý mu bol uložený nepodmienečný trest odňatia slobody.
(6)
Výkonný riaditeľ predkladá správnej rade na schválenie
a)
návrh štatútu strediska,
b)
návrh rozpočtu strediska na príslušný kalendárny rok,
c)
návrh plánu činnosti strediska na príslušný kalendárny rok,
d)
správu o stave dodržiavania ľudských práv v Slovenskej republike vrátane práv dieťaťa,1)
e)
ročnú záverečnú správu o činnosti strediska,
f)
účtovnú závierku strediska a výročnú správu o hospodárení strediska.
§ 3c
(1)
Funkčné obdobie členov správnej rady zriadenej podľa doterajších predpisov sa skončí zvolaním prvého rokovania novovymenovaných členov správnej rady podľa § 3a ods. 1. Členov správnej rady vymenujú osoby uvedené v § 3a ods. 1 najneskôr do 1. júla 2003; o ich vymenovaní písomne upovedomia ministra spravodlivosti Slovenskej republiky. Mimovládne organizácie predložia predsedovi vlády Slovenskej republiky návrh na vymenovanie člena správnej rady do 15. júna 2003.
(2)
Prvé rokovanie novej správnej rady zvolá minister spravodlivosti Slovenskej republiky tak, aby sa konalo do 30 dní od uplynutia lehoty na vymenovanie členov správnej rady podľa odseku 1. Ak v lehote podľa odseku 1 nebude vymenovaná nadpolovičná väčšina členov správnej rady, prvé rokovanie novej správnej rady zvolá minister spravodlivosti Slovenskej republiky tak, aby sa konalo do 30 dní po prijatí upovedomenia o vymenovaní nadpolovičnej väčšiny členov správnej rady podľa odseku 1.
(3)
Funkčné obdobie výkonného riaditeľa ustanoveného podľa doterajších predpisov zaniká zvolením nového výkonného riaditeľa; správna rada podľa tohto zákona zvolí nového výkonného riaditeľa do 30 dní od jej prvého rokovania.
§ 4
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1994.
Michal Kováč v. r.
Ivan Gašparovič v. r.
Vladimír Mečiar v. r.
1)
Dohovor o právach dieťaťa (oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí č. 104/1991 Zb.).
2)
Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a Organizáciou Spojených národov o zriadení Slovenského národného strediska pre ľudské práva (oznámenie č. 29/1995 Z. z.).
3)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
4)
Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách.
5)
Zákon č. 311/1999 Z. z. o registri trestov v znení neskorších predpisov.