320/1993 Z. z.

Vyhlásené znenie

320
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
zo 16. decembra 1993
o úprave náhrady za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti vzniknutej pracovným úrazom alebo chorobou z povolania
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
(1)
Náhradu za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti vzniknutej pracovným úrazom alebo chorobou z povolania (ďalej len „náhrada za stratu na zárobku“), ktorá patrí pracovníkovi podľa osobitných predpisov,1) sa vzhľadom na zmeny vo vývoji mzdovej úrovne upravuje tak, že sa priemerný zárobok rozhodný pre výpočet tejto náhrady zvyšuje o takto určené percentá:
a)
2 % za každý kalendárny rok nasledujúci po vzniku nároku na túto náhradu do 31. decembra 1989,
b)
5 % za kalendárny rok 1990,
c)
5 % za prvý polrok 1991,
d)
17 % za druhý polrok 1991,
e)
7 % za každý kalendárny štvrťrok roka 1992,
f)
5,5 % za každý kalendárny štvrťrok trištvrte roka 1993,
g)
rovnaké percentá, aké zodpovedajú nárastu priemernej mzdy zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky, za každý štvrťrok alebo kumulatívne za viaceré štvrťroky po tom období, za ktoré sa realizovalo posledné zvýšenie tejto náhrady. Náhrada sa upraví, ak uvedený nárast priemernej mzdy dosiahne za obdobie uvedené v tomto odseku minimálne 5 %.
Ak nárok na náhradu za stratu na zárobku vznikol po 31. decembri 1988, úprava sa uskutoční až za najbližšie časové obdobie uvedené v písmenách b) až g) nasledujúce po období, v ktorom nárok vznikol.
(2)
Výšku percenta a obdobie, za ktoré sa bude náhrada podľa § 1 ods. 1 písm. g) upravovať, ustanoví a vyhlási uverejnením opatrenia v Zbierke zákonov Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky2) na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky.
(3)
Náhrada za stratu na zárobku podľa odseku 1 písm. a) nepatrí pracovníkovi za dobu, za ktorú mu na úpravu náhrady za stratu na zárobku,
a)
vznikol nárok podľa nariadenia vlády Československej socialistickej republiky č. 138/1976 Zb. o úprave niektorých náhrad za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti vzniknutej pracovným úrazom alebo chorobou z povolania, prípadne nepožiadal o jej určenie,
b)
vznikol nárok podľa nariadenia vlády Československej socialistickej republiky č. 60/1982 Zb. o úprave niektorých náhrad za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti vzniknutej pracovných úrazom alebo chorobou z povolania.
(4)
Úprava náhrady za stratu na zárobku podľa odseku 1 písm. a) až c) nepatrí pracovníkovi za dobu, za ktorú mu úprava náhrady bola vykonaná podľa zákona č. 297/1991 Zb. o úprave náhrady za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti vzniknutej pracovným úrazom alebo chorobou z povolania.
(5)
Úprava podľa odseku 1 sa vykoná na žiadosť pracovníka aj v prípadoch, keď mu po 31. decembri 1988 náhrada za stratu na zárobku nepatrila, pretože to neumožňovalo ustanovenie § 195 ods. 2 Zákonníka práce.
§ 2
(1)
Pre náhradu za stratu na zárobku platia aj po úprave vykonanej podľa § 1 ustanovenia § 195 ods. 2 Zákonníka práce a čl. II bod 7 zákona č. 188/1988 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa Zákonník práce.
(2)
Na zvýšenie invalidného, prípadne čiastočného invalidného dôchodku podľa právnych predpisov o sociálnom zabezpečení sa pri úprave náhrady za stratu na zárobku podľa § 1 neprihliada.
(3)
Na úpravu náhrady za stratu na zárobku podľa tohto zákona sa vzťahuje Zákonník práce, ak tento zákon neustanovuje inak.
§ 3
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1994.
Michal Kováč v. r.
Ivan Gašparovič v. r.
Vladimír Mečiar v. r.
1)
§ 193 a § 195 Zákonníka práce.
§ 112 zákona č. 99/1948 Zb. o národnom poistení.
§ 6 zákona č. 58/1956 Zb. o náhrade škody za pracovné úrazy a o náhrade nákladov liečebnej starostlivosti a dávok nemocenského poistenia a dôchodkového zabezpečenia.
§ 7 a § 31 zákona č. 150/1961 Zb. o náhradách pri úrazoch a chorobách z povolania.
§ 8 zákona č. 30/1965 Zb. o odškodňovaní pracovných úrazov a chorôb z povolania.
2)
§ 1 ods. 2 písm. d) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 1/1993 Z. z. o Zbierke zákonov Slovenskej republiky.