323/1993 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 31.12.1993

323
OPATRENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
z 2. decembra 1993
o úprave výšky sadzieb náhrad stravného
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 1 a 2 zákona č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách ustanovuje:
Čl. I
V zmysle § 8 ods. 2 zákona č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách výška sadzieb stravného1) sa mení takto:
1.
V § 5 ods. 1 písm. a) sa suma „32 Sk“ nahrádza sumou „34 Sk“.
2.
V § 5 ods. 1 písm. b) sa suma „50 Sk“ nahrádza sumou „53 Sk“.
3.
V § 5 ods. 1 písm. c) sa suma „80 Sk“ nahrádza sumou „85 Sk“.
4.
V § 5 ods. 2 sa suma „32 Sk“ nahrádza sumou „34 Sk“.
Čl. II
Sadzby náhrad stravného upravené týmto opatrením patria zamestnancom od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bolo toto opatrenie uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
Čl. III
Toto opatrenie nadobúda záväznosť dňom jeho uverejnenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
Oľga Keltošová v. r.
1)
Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 84/1993 Z. z. o úprave výšky stravného a základných náhrad za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách.