325/1993 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 20.07.1994 do 29.12.1994

325
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 22. decembra 1993
o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1994 a o zmenách niektorých ďalších zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
ŠTÁTNY ROZPOČET SLOVENSKEJ REPUBLIKY NA ROK 1994
§ 1
(1)
Celkové príjmy štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 1994 (ďalej len „štátny rozpočet") sa určujú sumou 134 680 000 000 Sk, celkové výdavky štátneho rozpočtu sa určujú sumou 148 680 000 000 Sk.
(2)
Schodok štátneho rozpočtu sa určuje sumou 14 000 000 000 Sk.
(3)
Celkový prehľad príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu je uvedený v prílohe č. 1, ktorá je súčasťou tohto zákona.
(4)
Rozdelenie rozpočtových výdavkov do jednotlivých kapitol štátneho rozpočtu je uvedené v prílohe č. 2, ktorá je súčasťou tohto zákona.
(5)
Zo štátneho rozpočtu sa poskytujú dotácie do rozpočtov obcí v celkovej sume 1 035 000 000 Sk, a to
a)
v sume 220 000 000 Sk na finančné zabezpečenie samosprávnych funkcií obcí s počtom obyvateľov do 5 000 podľa počtu obyvateľov s trvalým pobytom na území obce podľa stavu k 31. decembru 1992; spôsob určenia výšky dotácií určí Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“),
b)
v sume 815 000 000 Sk pre mestskú hromadnú dopravu; rozdelenie je uvedené v prílohe č. 3, ktorá je súčasťou tohto zákona.
(6)
Rezervy štátneho rozpočtu a účelové prostriedky jednotlivých rozpočtových kapitol sa rozpočtujú v celkovej sume 15 311 489 000 Sk. Rozdelenie je uvedené v prílohe č. 4, ktorá je súčasťou tohto zákona.
§ 2
(1)
Vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) alebo na základe jej splnomocnenia minister financií Slovenskej republiky môže v priebehu roka upraviť záväzné limity a úlohy štátneho rozpočtu uvedené v prílohe č. 2.
(2)
Opatreniami podľa odseku 1 môžu byť prekročené celkové výdavky štátneho rozpočtu uvedené v § 1 ods. 1 najviac o 10 %, pričom sa nesmie zväčšiť schodok štátneho rozpočtu podľa § 1 ods. 2.
§ 3
Podiel Štátneho fondu cestného hospodárstva na výnose spotrebnej dane z uhľovodíkových palív a mazív spotrebovaných cestnou dopravou sa na rok 1994 ustanovuje vo výške 14 % z výnosu tejto dane, najviac však vo výške 1,0 mld Sk. Ministerstvo uhradí podiel z výnosu tejto dane podľa skutočného mesačného výnosu.
§ 4
(1)
Výnos dane z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti a funkčných požitkov1) je vo výške 70,08 % príjmom štátneho rozpočtu a vo výške 29,92 % príjmom rozpočtov obcí.
(2)
Časť výnosu dane, ktorá je príjmom rozpočtov obcí podľa odseku 1, sa rozdelí obciam pomerne podľa počtu obyvateľov s trvalým pobytom na území obce podľa stavu k 31. decembru 1992.
(3)
Výnos dane z príjmov právnických osôb1) je vo výške 94,13 % príjmom štátneho rozpočtu a vo výške 5,87 % príjmom rozpočtov obcí.
(4)
Časť výnosu dane, ktorá je príjmom rozpočtov obcí podľa odseku 3, sa rozdelí obciam pomerne podľa počtu obyvateľov s trvalým pobytom na území obce podľa stavu k 31. decembru 1992 vynásobeného koeficientom pre príslušnú veľkostnú skupinu obcí, ktorý sa ustanovuje takto:
veľkostná skupina obcí koeficient
do 500 obyvateľov 0,930
od 501 do 2 000 obyvateľov 0,950
od 2 001 do 5 000 obyvateľov 1,000
od 5 001 a viac obyvateľov 1,020
Bratislava 1,088
(5)
Výnos cestnej dane vyberanej územnými finančnými orgánmi je vo výške 70 % príjmom Štátneho fondu cestného hospodárstva a vo výške 30 % príjmom rozpočtov obcí.
(6)
Časť výnosu cestnej dane, ktorú vyberie príslušný územný finančný orgán a je príjmom rozpočtov obcí podľa odseku 5, sa rozdelí obciam v rámci územného obvodu daňového úradu pomerne podľa počtu obyvateľov s trvalým pobytom na území obce podľa stavu k 31. decembru 1992.
(7)
Ministerstvo alebo ním poverené územné finančné orgány poukážu obciam časť výnosov daní, ktoré sú príjmom podľa odsekov 2, 3 a 6. Úhrada sa vykoná spôsobom skutočného mesačného výnosu daní.
(8)
Obec použije finančné prostriedky poukázané podľa odseku 6 na výstavbu, opravu a údržbu miestnych komunikácií a ostatné výdavky s tým súvisiace.
(9)
Výnos dane z nehnuteľností2) je príjmom rozpočtu obce, ktorá vykonáva správu tejto dane.
(10)
Výnos penále vyrubeného územnými finančnými orgánmi3) podľa osobitných predpisov4) je vo výške 50 % príjmom rozpočtov obcí za podmienky, že orgány obecnej samosprávy porušenie daňových povinností písomne oznámili územným finančným orgánom.3)
§ 4a
(1)
Na finančné krytie výdavkov spojených s dokončovaním rozostavanej komplexnej bytovej výstavby sa v roku 1994 použijú prostriedky Fondu národného majetku Slovenskej republiky (ďalej len „fond") v sume 500 000 000 Sk.
(2)
Na finančné krytie výdavkov spojených s konverziou zbrojnej výroby sa v roku 1994 použijú prostriedky fondu v sume 245 500 000 Sk.
(3)
Na finančné krytie výdavkov spojených s rozvojovými programami Slovenskej republiky v súlade s rozhodnutím vlády sa použijú prostriedky fondu v sume 3 500 000 000 Sk.
(4)
Finančné prostriedky podľa odsekov 1 až 3 sa použijú na základe rozhodnutia vlády prostredníctvom osobitného účtu fondu otvoreného v Národnej banke Slovenska.
§ 5
Výnos pokút a odvodov uložených za porušenie cenových predpisov, nevráteného majetkového prospechu získaného v súvislosti s porušením cenových predpisov od fyzických osôb a právnických osôb, je príjmom štátneho rozpočtu, ak osobitné predpisy neustanovujú inak.
§ 6
Vláda sa splnomocňuje schvaľovať štátne záruky za bankové úvery poskytované právnickým osobám na realizáciu vládou schválených rozvojových programov a priorít do výšky súhrnu splátok úverov v roku 1994 a novoposkytnutých záruk za úvery, ktorý nepresiahne 20 % celkových príjmov štátneho rozpočtu podľa § 1 ods. 1.
§ 7
Štátna prémia poskytovaná stavebnému sporiteľovi z prostriedkov štátneho rozpočtu podľa osobitného predpisu5) sa ustanovuje na rok 1994 najviac sumou 6 000 Sk.
§ 8
(1)
Štát platí v roku 1994 poistné6) na
a)
zdravotné poistenie vo výške 13,7 % z 10 % minimálnej mzdy,7)
b)
nemocenské poistenie vo výške 5,8 % z 10 % minimálnej mzdy,7)
c)
dôchodkové poistenie vo výške 26,5 % z 90 % minimálnej mzdy.7)
(2)
Poistné podľa osobitného predpisu8) sa v roku 1994 platí vo výške 10,0 % na zdravotné poistenie, 4,4 % na nemocenské poistenie a 20,6 % na dôchodkové poistenie z úhrnu vymeriavacích základov zamestnancov organizácie odmeňovaných v rámci hlavnej činnosti organizácie.
(3)
Príspevok podľa osobitného predpisu9) sa v roku 1994 poskytuje vo výške 3,0 % z úhrnu vymeriavacích základov zamestnancov organizácie odmeňovaných v rámci hlavnej činnosti organizácie.
(4)
Štát poskytuje v roku 1994 príspevok do Fondu dôchodkového poistenia podľa osobitného predpisu10) v celkovej sume 2 247 000 000 Sk, z toho
a)
944 000 000 Sk na zvýšenie dôchodkov z titulu jediného zdroja príjmu, za odboj a rehabilitácie a pre bezvládnosť,
b)
1 303 000 000 Sk na zvýšenie dôchodkov, ktoré sa vykonáva v súvislosti s rastom životných nákladov.
§ 8a
(1)
Štátny podnik Slovenský plynárenský priemysel odvedie za rok 1994 do štátneho rozpočtu osobitný odvod zo zisku po zdanení v sume 1 197 000 000 Sk.
(2)
Na úhradu osobitného odvodu podľa odseku 1 odvedie štátny podnik Slovenský plynárenský priemysel na osobitný príjmový účet štátneho rozpočtu preddavok vo výške 100 % do 30. septembra 1994; zúčtovanie odvodu so štátnym rozpočtom vykoná v termíne určenom na zúčtovanie vzťahov so štátnym rozpočtom za rok 1994.
(3)
Ak na osobitný odvod podľa odseku 1 nepostačujú prostriedky nerozdeleného zisku, zníži štátny podnik Slovenský plynárenský priemysel prídely do fondov podľa osobitných predpisov;10a) minimálna tvorba a minimálny zostatok rezervného fondu podľa osobitných predpisov10a) zostávajú nedotknuté.
DRUHÁ ČASŤ
PRÍSPEVOK NA OSOBNÉ POTREBY PRACOVNÍKA
§ 9
(1)
Príspevok na osobné potreby pracovníka (ďalej len „príspevok“) štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácie poskytnú v rámci možností svojho rozpočtu. Príspevok nemožno poskytnúť z mimorozpočtových prostriedkov.
(2)
Príspevok môžu podnikatelia11) poskytnúť v závislosti od vytvorených finančných zdrojov v rámci rozdelenia zisku po zdanení.
(3)
Spôsob a výška poskytovania príspevku podľa odsekov 1 a 2 sa upraví v kolektívnej zmluve. Ak u podnikateľa alebo v štátnej rozpočtovej alebo štátnej príspevkovej organizácii nepôsobí odborový orgán, rozhoduje o spôsobe a výške poskytovania príspevku podnikateľ alebo vedúci štátnej rozpočtovej alebo štátnej príspevkovej organizácie po dohode so zamestnancami.
(4)
Základňa, z ktorej sa príspevok podľa odsekov 1 a 3 poskytuje, nesmie byť vyššia ako 2 % mzdových prostriedkov zúčtovaných na výplatu v bežnom roku fyzickým osobám, ktoré sú k organizácii v pracovnom alebo obdobnom vzťahu a z objemu štipendií zúčtovaných na výplatu v bežnom roku interným vedeckým ašpirantom a pracovníkom na študijných pobytoch; zo mzdových prostriedkov sa na tieto účely odpočítajú odmeny podľa predpisov o autorskom práve. Do základne nemožno započítať mzdové prostriedky zúčtované na výplatu v bežnom roku fyzickým osobám v rámci podnikateľskej činnosti štátnej rozpočtovej alebo štátnej príspevkovej organizácie.
(5)
Príspevok podľa odseku 1 sa neposkytuje, ak štátna rozpočtová alebo štátna príspevková organizácia tvorí sociálny fond podľa osobitného zákona.11a)
TRETIA ČASŤ
USMERŇOVANIE MZDOVEJ NÁROČNOSTI PRODUKCIE V PODNIKATEĽSKÝCH SUBJEKTOCH V ROKU 1994
§ 10
(1)
Podnikateľské subjekty sú povinné v druhom polroku 1994 udržiavať prírastok priemernej nominálnej mzdy v primeranom vzťahu ku kvalitatívnym ukazovateľom, ktoré sa určia nariadením vlády.
(2)
Podnikateľskými subjektmi podľa odseku 1 sa na účely usmerňovania mzdovej náročnosti produkcie rozumejú právnické osoby, v ktorých podiel vkladu Slovenskej republiky, obcí, Fondu národného majetku Slovenskej republiky, investičných privatizačných fondov, investičných spoločností a individuálnych akcionárov z kupónovej privatizácie12) na základnom imaní13) alebo kmeňovom majetku14) presiahne 50 %, a podiel zahraničných účastníkov na základnom imaní nepresiahne 30 %.
(3)
Za porušenie povinnosti podľa odseku 1 je podnikateľský subjekt povinný odviesť do štátneho rozpočtu regulačný odvod.
(4)
Kontrolu správnosti výpočtu regulačného odvodu vykoná príslušný orgán vykonávajúci správu daní,14a) v ktorého obvode pôsobnosti má podnikateľský subjekt sídlo.
(5)
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky so súhlasom ministerstva môže urobiť opatrenia na zamedzenie tvrdostí a prípadne poskytnúť úľavy pri vysporiadaní regulačného odvodu.
(6)
Podrobnosti o usmerňovaní mzdovej náročnosti produkcie, kvalitatívne ukazovatele a výšku regulačného odvodu upraví vláda nariadením.
ŠTVRTÁ ČASŤ
PRECHODNÉ A SPLNOMOCŇOVACIE USTANOVENIA
§ 11
(1)
Poistné na zdravotné poistenie, nemocenské poistenie a dôchodkové poistenie a príspevok do Fondu zamestnanosti Slovenskej republiky15) za mesiac december 1993, ktoré sú splatné v januári 1994, sú príjmom štátneho rozpočtu.
(2)
Doplatky poistného na zdravotné poistenie, nemocenské poistenie a dôchodkové poistenie a príspevok do Fondu zamestnanosti Slovenskej republiky, ak sa za rok 1993 nezaplatili vôbec alebo sa zaplatili v nesprávnej výške, sú príjmom štátneho rozpočtu.
(3)
Poistné platené v roku 1993 na osobitné účty ministerstiev, do pôsobnosti ktorých patrí riadenie ozbrojených bezpečnostných zborov podľa osobitného predpisu,16) sa prevedie na osobitný účet štátneho rozpočtu do konca februára 1994.
(4)
Poisťovne zriadené podľa osobitného predpisu17) prevedú na osobitný účet štátneho rozpočtu podľa odseku 3 rozdiel poistného plateného podľa zákona o zriadení Národnej poisťovne a o financovaní zdravotného, nemocenského a dôchodkového poistenia15) a poistného plateného na účel poistenia upraveného osobitným predpisom;17) poistné platené na účel poistenia upraveného osobitným predpisom17) odvedú na osobitný účet štátneho rozpočtu do 30. júna 1994.
§ 12
Nedoplatky dané podľa osobitných predpisov platných do 1. januára 199318) sú príjmom štátneho rozpočtu.
§ 12a
Preplatky daňovníka na jednotlivých druhoch daní, poplatkov a cla, ktoré sú príjmom štátneho rozpočtu, možno v roku 1994 použiť na kompenzáciu ich nedoplatkov; ustanovenia osobitného predpisu18a) sa použijú primerane.
§ 13
(1)
Príspevok na osobné potreby pracovníka za rok 1993 sa poskytne podľa doterajších predpisov.
(2)
Na určenie výšky podielu Štátneho fondu cestného hospodárstva na výnose spotrebnej dane z uhľovodíkových palív a mazív sa v roku 1994 nepoužije § 3 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 153/1993 Z. z. o Štátnom fonde cestného hospodárstva.
(3)
Práva a povinnosti zo zmluvného poistenia zodpovednosti organizácie za škodu vzniknutého pred účinnosťou osobitného predpisu19) na účely zákonného poistenia zodpovednosti organizácie za škodu podľa osobitného predpisu20) preberá poisťovňa podľa osobitného predpisu.21)
§ 14
Štátne rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie a právnické osoby, ktoré povinne tvorili fond kultúrnych a sociálnych potrieb (ďalej len „fond“) podľa predpisov platných do 31. decembra 1992, použijú prostriedky osobitného účtu fondu, ktoré nevyčerpali do konca roka 1993 podľa osobitného predpisu22) a splátky pôžičiek poskytnutých z fondu, vrátených po 1. januári 1994 na starostlivosť o zamestnancov. Prostriedky tohto účtu nemožno použiť na poskytnutie pôžičiek a návratných finančných výpomocí. Pravidlá a podmienky použitia osobitného účtu sa dohodnú v kolektívnej zmluve; v organizácii, v ktorej nepôsobí odborový orgán, určí pravidlá a podmienky použitia tohto účtu vedúci organizácie po dohode so zamestnancami.
§ 15
(1)
Rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie použijú zostatok prostriedkov na účte fondu odmien nevyčerpaný podľa osobitného predpisu23) až do jeho vyčerpania na odmeňovanie pracovníkov; tieto výdavky sa nezahŕňajú do limitu mzdových prostriedkov určeného na príslušný rozpočtový rok.
(2)
Rozpočtové organizácie použijú zostatok prostriedkov na účte rezervného fondu nevyčerpaný podľa osobitného predpisu24) až do jeho vyčerpania na obstaranie hmotného investičného majetku alebo jeho technického zhodnotenia, finančné zabezpečenie neinvestičných výdavkov nezabezpečených rozpočtom a na údržbu a opravy hmotného majetku.
§ 16
(1)
Ministerstvo môže všeobecne záväzným právnym predpisom upraviť v spolupráci
a)
s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky financovanie úloh a opatrení civilnej ochrany zo štátneho rozpočtu,
b)
so Správou štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky, Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky financovanie a udržiavanie osobitných zásob pre obyvateľstvo v Slovenskej republike,
c)
so Správou štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky, Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky financovanie hospodárskej mobilizácie,
d)
s Ministerstvom obrany Slovenskej republiky, Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, Slovenskou informačnou službou a Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky podrobnosti o financovaní na úseku obrany a bezpečnosti Slovenskej republiky.
(2)
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky, Ministerstvo dopravy, spojov a verejných prác Slovenskej republiky a Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky v rámci svojej pôsobnosti upravia všeobecne záväzným právnym predpisom po dohode s ministerstvom poskytovanie neinvestičných dotácií.
Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 567/1992 Zb. o rozpočtových pravidlách Slovenskej republiky v znení zákona národnej rady Slovenskej republiky č. 159/1993 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 4 ods. 1 písm. d) sa vypúšťajú slová „vyrovnávajúce dávky z dovozu,“.
2.
V § 5 ods. 1 písmeno c) znie:
c)
výdavky na zdravotné poistenie, nemocenské poistenie a dôchodkové poistenie,
3.
V § 5 ods. 2 písm. d) znie:
d)
príspevky fyzickým osobám a právnickým osobám podľa osobitných predpisov.4)
4.
V § 5 odsek 5 znie:
(5)
Ak sa zákonom prenášajú na obce úlohy miestnej štátnej správy, prevedie ministerstvo zodpovedajúci objem prostriedkov do rozpočtov obcí.
5.
V § 12 ods. 1 sa v prvej vete vypúšťa slovo „poskytnuté“.
6.
V § 12 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „O sankciách za porušenie rozpočtovej disciplíny sa rozhoduje v správnom konaní“.
7.
V § 13 ods. 2 prvá veta znie: „Za hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami ústredných orgánov a štátnych fondov zodpovedá príslušný minister alebo vedúci ústredného orgánu štátnej správy; za hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zodpovedá ich vedúci“.
8.
§ 21 a 22 vrátane nadpisu a poznámky pod čiarou k odkazu5b) znejú:
㤠21
Príjmy rozpočtu obce
Príjmy rozpočtu obce sú
a)
dane a poplatky od právnických osôb a fyzických osôb podľa osobitných predpisov,
b)
podiely na príjmoch štátneho rozpočtu ustanovené zákonom o štátnom rozpočte,
c)
príjmy rozpočtových organizácií a odvody príspevkových organizácií zriadených obcou,
d)
výnosy z majetku obce,
e)
výnosy z činnosti obce a z majetkovej účasti obce na podnikaní právnických osôb,
f)
príjmy z obecných cenných papierov a výnosy z finančných investícií obce,
g)
odvody a penále za porušenie rozpočtovej disciplíny podľa § 12 ods. 2 tohto zákona,
h)
výnosy pokút za priestupky podľa osobitných predpisov,
i)
prostriedky prevedené z mimorozpočtových peňažných fondov obce
j)
zostatok likvidácie štátneho podniku, kde zakladateľská funkcia prešla na obec podľa osobitného predpisu,5b) s výnimkou prípadov uvedených v § 16 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 474/1990 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky vo veciach prevodov vlastníctva štátu k niektorým veciam na iné právnické alebo fyzické osoby,
k)
dary a výnosy dobrovoľných zbierok v prospech obce,
l)
úvery,
m)
dotácie zo štátneho fondov,
n)
návratné finančné výpomoci,
o)
vratky návratných finančných výpomocí poskytnutých z rozpočtu obce a náhrada ušlého zisku,
p)
dotácie zo štátneho rozpočtu na účely vymedzené týmto zákonom alebo zákonom o štátnom rozpočte,
r)
iné príjmy ustanovené osobitnými predpismi.
§ 22
Výdavky rozpočtu obce
(1)
Z rozpočtu obce sa uhrádzajú najmä
a)
výdavky na činnosť obce a na činnosť rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou,
b)
vratky návratných finančných výpomocí vrátane náhrady ušlého zisku,
c)
výdavky na emisiu obecných cenných papierov na úhradu výnosov ich majiteľom a na ich splácanie, ako aj výdavky na finančné investície,
d)
príspevky na zriaďovanie regionálnych alebo záujmových fondov obcí,
e)
výdavky na investičné a rozvojové potreby,
f)
splátky úverov a úroky,
g)
výdavky na pomoc v náhlej núdzi občanom obce,
h)
iné výdavky ustanovené osobitnými predpismi.
(2)
Z rozpočtu obce sa môžu poskytovať dotácie a návratné finančné výpomoci právnickým osobám a fyzickým osobám pôsobiacim na spravovanom území, a to na konkrétne akcie alebo na vopred určené okruhy potrieb za podmienok ustanovených všeobecne záväzným nariadením obce. Podliehajú ročnému zúčtovaniu s rozpočtom obce.
Poznámka pod čiarou k odkazu5b) znie:
5b)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 518/1990 Zb. o prechode zakladateľskej alebo zriaďovateľskej funkcie národných výborov na obce, ústredné orgány štátnej správy a orgány miestnej štátnej správy.
9.
Za § 22 sa vkladá nový § 22a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠22a
Rozpočtové provizórium obce
(1)
Ak nebude rozpočet obce na príslušný rozpočtový rok schválený pred 1. januárom rozpočtového roka, spravuje sa rozpočtové hospodárenie v čase od 1. januára rozpočtového roka do schválenia obecného rozpočtu na tento rok rozpočtovým provizóriom podľa návrhu rozpočtu obce.
(2)
Rozpočtové príjmy a výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória sa zúčtujú s rozpočtom obce po jeho schválení.“.
10.
v § 30 ods. 3 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „a to aj v prípade, že zriaďovateľská funkcia voči rozpočtovým organizáciám a príspevkovým organizáciám prešla na obec podľa osobitného predpisu5b).“.
11.
§ 31 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácie sú povinné pri obstarávaní hmotného majetku používať rozpočtové prostriedky prednostne na nákup výrobkov tuzemských výrobcov, ak technicko-ekonomické vlastnosti tuzemských výrobkov sú porovnateľné s výrobkami zahraničných výrobcov.“.
12.
§ 34 vrátane poznámok pod čiarou k odkazom 10) a11) znie:
㤠34
(1)
Penále, pokuty, sankcie a úroky z omeškania zaplatenia cla vyrubené, uložené a vymerané územnými finančnými orgánmi a colnými orgánmi podľa osobitných predpisov10) sú príjmom osobitného účtu štátneho rozpočtu.
(2)
Pokuty uložené orgánmi štátnej správy podľa osobitných predpisov,11) ktoré sú príjmom štátneho rozpočtu, sú príjmom osobitného účtu štátneho rozpočtu. Tieto pokuty vymáhajú orgány štátnej správy, ktoré ich uložili.
(3)
Prostriedky osobitného účtu štátneho rozpočtu podľa odseku 1 sa použijú na krytie výdavkov spojených so správou daní, kontrolou rozpočtovej a cenovej disciplíny a colným dohľadom. Podrobnosti ustanoví všeobecne záväzný právny predpis.
(4)
Prostriedky osobitného účtu štátneho rozpočtu podľa odseku 2 sa použijú na krytie výdavkov spojených s výkonom činnosti orgánu štátnej správy, ktorý pokutu uložil; podrobnosti upraví vláda nariadením.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 10) a 11) znejú:
10) § 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 309/1993 Z. z. o spotrebnej dani z vína.
§ 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 310/1993 Z. z. o spotrebnej dani z piva.
§ 16 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 311/1993 Z. z. o spotrebnej dani z liehu.
§ 16 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 312/1993 Z. z. o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov.
§ 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 316/1993 Z. z. o spotrebnej dani z uhľovodíkových palív a mazív.
§ 42 zákona č. 222/1992 Zb. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
§ 23 zákona Slovenskej národnej rady č. 318/1992 Zb. o dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľností.
§ 35 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov.
§ 45 a 46 zákona č. 528/1990 Zb. Devízový zákon v znení neskorších predpisov.
§ 251, 255, 271 a 272 zákona č. 618/1992 Zb. Colný zákon v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 254/1993 Z. z. o územných finančných orgánoch.
Zákon č. 526/1990 Zb. o cenách.
Zákon č. 563/1991 Zb. o účtovníctve.
11)
Napr. zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
13.
V § 36 odsek 1 znie:
(1) Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydá na vykonanie § 2 ods. 5, § 9 ods. 3, § 29, § 30 ods. 1, § 31 ods. 3 a § 34 ods. 3 tohto zákona všeobecne záväzné právne predpisy.“.
Čl. III
Zákon č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení zákona č. 597/1992 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 166/1993 Z. z. sa mení takto:
V § 7 ods. 3 sa slová „0,5 %“ nahrádzajú slovami „3 %“.
Čl. IV
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 7/1993 Z. z. o zriadení Národnej poisťovne a o financovaní zdravotného poistenia, nemocenského poistenia a dôchodkového poistenia v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 85/1993 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 159/1993 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 9 ods. 1 sa v písmene a) vypúšťajú slová „stanovy poisťovne“.
2.
V § 9 ods. 1 sa v písmene b) za slovom „poisťovne“ vypúšťa čiarka a slová „rozpočet a účtovnú závierku“.
3.
V § 9 ods. 1 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
„c)
prerokuje návrh rozpočtu a účtovnej závierky poisťovne a predkladá ich na schválenie Národnej rade Slovenskej republiky. Doterajšie písmená c), d), e) a f) sa označujú ako písmená d), e), f) a g).“.
4.
§ 9 ods. 1 sa dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h)
navrhuje stanovy poisťovne, ktoré schvaľuje vláda Slovenskej republiky.“.
5.
V § 9 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Poisťovňa je povinná v termíne na predloženie návrhu štátneho rozpočtu predložiť Národnej rade Slovenskej republiky návrh rozpočtu na nasledujúci kalendárny rok a v termíne na predloženie návrhu štátneho záverečného účtu predložiť Národnej rade Slovenskej republiky návrh účtovnej závierky.“.
Doterajšie odseky 2, 3 a 4 sa označujú ako odseky 3, 4 a 5.
6.
§ 9 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Zbor zástupcov je schopný uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina zástupcov poistencov.nadpolovičná väčšina zástupcov štátu a nadpolovičná väčšina zástupcov zamestnávateľov. Na prijatie uznesenia v zásadných otázkach uvedených v odseku 1 a v otázkach, na ktorých sa zbor zástupcov uznesie, sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných zástupcov štátu a nadpolovičnej väčšiny prítomných zástupcov poistencov, nadpolovičnej väčšiny prítomných zástupcov štátu a nadpolovičnej väčšiny zástupcov zamestnávateľov; na prijatie uznesenia v ostatných otázkach sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov zboru zástupcov.“.
7.
V § 12 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Členstvo a výkon funkcií v zbore zástupcov, správnej rade a dozornej rade sú nezlúčiteľné so zamestnaním vo výkonných orgánoch poisťovne“.
8.
V § 13 ods. 3 sa za slovo „pracovníkov“ vkladá slovo „riaditeľstva“.
9.
V § 14 ods. 7 v prvej vete sa slová „regionálne správy fondov“ nahrádzajú slovami „správy regionálnych fondov“.
10.
V § 17 ods. 1 písmeno e) znie:
„e)
poplatky za nesplnenie oznamovacej povinnosti, prirážky k poistnému, penále a pokuty,“.
11.
V § 18 odsek 4 znie:
„(4)
Zamestnancom na účely tohto zákona sa rozumie fyzická osoba v
a)
pracovnom pomere alebo
b)
obdobnom pracovnom vzťahu alebo
c)
členskom pomere, ktorého súčasťou je pracovný vzťah, ak zakladajú účasť na nemocenskom poistení (ďalej len „pracovný vzťah“).“.
12.
V § 18 odseky 7, 8 a 9 vrátane poznámok pod čiarou k odkazom 8), 11), 12), 13), 14) a 14a) znejú:
„(7)
Štát platí poistné na zdravotné poistenie za
a)
nezaopatrené deti,8)
b)
osoby, ktoré poberajú dôchodky z dôchodkového zabezpečenia Slovenskej republiky, ak nie sú zamestnancami alebo spolupracujúcimi osobami,
c)
uchádzačov o zamestnanie,11)
d)
osoby, ktoré sa osobne, celodenne a riadne starajú o dieťa vo veku do troch rokov alebo o dlhodobo ťažko zdravotne postihnuté dieťa, ktoré vyžaduje mimoriadnu starostlivosť alebo osobitne náročnú mimoriadnu starostlivosť,12) ak nie je umiestnené v zariadení pre takéto deti s celoročným alebo týždenným pobytom,
e)
osoby, ktoré sa osobne, celodenne a riadne starajú o blízku osobu,13) ktorá je prevažne alebo úplne bezvládna alebo staršia ako 80 rokov a nebola umiestnená v ústave sociálnej starostlivosti alebo v obdobnom zdravotníckom zariadení,
f)
osoby, ktorým z dôvodu starostlivosti o dieťa alebo starostlivosti o blízku osobu nevznikol nárok na dôchodok a vzhľadom na svoj vek nie sú zárobkovo činné,
g)
osoby, ktoré sú sociálne odkázané,14)
h)
vojakov základnej a náhradnej vojenskej služby a občanov vykonávajúcich civilnú službu,14a)
i)
osoby vo väzbe a vo výkone trestu odňatia slobody, ak nie sú zárobkovo činné.
(8)
Štát platí poistné na nemocenské poistenie za
a)
nezaopatrené deti,8) ktoré sú žiakmi stredných škôl a študentmi vysokých škôl,
b)
uchádzačov o zamestnanie.11)
(9)
Štát platí poistné na dôchodkové poistenie za
a)
nezaopatrené deti 8) po 18. roku veku, ktoré sa štúdiom alebo predpísaným výcvikom sústavne pripravujú na budúce povolanie,
b)
osoby, ktoré poberajú invalidný dôchodok, do dosiahnutia veku potrebného na vznik nároku na starobný dôchodok, ak nie sú zamestnancami alebo spolupracujúcimi osobami,
c)
uchádzačov o zamestnanie,11)
d)
osoby, ktoré sa osobne, celodenne a riadne starajú o dieťa vo veku do troch rokov alebo o dlhodobo ťažko zdravotne postihnuté dieťa, ktoré vyžaduje mimoriadnu starostlivosť alebo osobitne náročnú mimoriadnu starostlivosť,12) ak nie je umiestnené v zariadení pre takéto deti s celoročným alebo týždenným pobytom,
e)
osoby, ktoré sa osobne, celodenne a riadne starajú o blízku osobu,13) ktorá je prevažne alebo úplne bezvládna a nebola umiestnená v ústave sociálnej starostlivosti alebo v obdobnom zdravotníckom zariadení,
f)
vojakov základnej a náhradnej vojenskej služby a občanov vykonávajúcich civilnú službu.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 8), 11), 12), 13) 14) a 14a) znejú:
8) § 18 zákona č. 88/1968 Zb. o predĺžení materskej dovolenky, o dávkach v materstve a o prídavkoch na deti z nemocenského poistenia v znení neskorších predpisov.
11) § 7 zákona č. 1/1991 Zb. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov.
12) § 16 písm. a) bod 3, písm. b) bod 3, zákona Slovenskej národnej rady č. 543/1990 Zb. o štátnej správe sociálneho zabezpečenia v znení neskorších predpisov.
§ 37 ods. 1 vyhlášky Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 149/1988 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení, v znení neskorších predpisov.
13) § 8 ods. 2 vyhlášky Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 149/1988 Zb. v znení neskorších predpisov.
14) § 92 ods. 5 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov.
§ 1 vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 243/1993 Z. z. o sociálnej odkázanosti.
14a) Zákon č. 18/1992 Zb. o civilnej službe.
13.
§ 18 sa dopĺňa odsekmi 10 a 11, ktoré znejú:
(10) Za osoby uvedené v odsekoch 7 až 9 štát platí poistné len vtedy, ak tieto osoby neplatia poistné na zdravotne poistenie, nemocenské poistenie a dôchodkové poistenie sami. Ak sa dôvody na platenie poistného štátom prekrývajú, platí štát poistné len raz.
(11)
Občania, ktorí sú odberateľmi starobného dôchodku z dôchodkového zabezpečenia Slovenskej republiky a sú zamestnancami alebo spolupracujúcimi osobami, nie sú povinní platiť poistné na dôchodkové poistenie.“.
14.
Za § 18 sa vkladá nový § 18a, ktorý znie:
㤠18a
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky po dohode s ministerstvom upravia všeobecne záväzným právnym predpisom podrobnosti o čerpaní a zúčtovaní poistného plateného štátom.“.
15.
V § 19 písmeno b) znie:
„b)
zvýšenie dôchodkov, ktoré sa vykoná v súvislosti s rastom životných nákladov,“.
16.
§ 20 znie:
㤠20
(1)
Zamestnávateľ je povinný prihlásiť svojich zamestnancov do regionálnej poisťovne príslušnej podľa sídla útvaru, ktorý vedie evidenciu miezd; zamestnávateľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky takýto útvar, je povinný prihlásiť svojich zamestnancov do regionálnej poisťovne príslušnej podľa jeho sídla. Zamestnávateľ je povinný túto povinnosť splniť najneskôr do ôsmich dní od vzniku pracovného vzťahu zamestnanca a odhlásiť ho v rovnakej lehote odo dňa, keď sa skončil jeho pracovný vzťah.
(2)
Ak je zamestnanec zamestnaný u niekoľkých zamestnávateľov, oznamovaciu povinnosť podľa odseku 1 majú všetci zamestnávatelia.
(3)
Poistenec, ak nie je zamestnaný alebo ak je samostatne zárobkovo činnou osobou alebo spolupracujúcou osobou, má povinnosť prihlásiť sa do regionálnej poisťovne príslušnej podľa miesta svojho trvalého pobytu najneskôr do ôsmich dní odo dňa vzniku poistenia a odhlásiť sa v rovnakej lehote od zániku poistenia. Samostatne zárobkovo činná osoba nie je povinná prihlásiť sa na svoje zdravotné poistenie, nemocenské poistenie a dôchodkové poistenie, ak je zúčastnená na zdravotnom poistení, nemocenskom poistení a dôchodkovom poistení z iného dôvodu alebo ak je poberateľom starobného alebo invalidného dôchodku. Za neplnoletého poistenca alebo za poistenca pozbaveného spôsobilosti na právne úkony plní oznamovaciu povinnosť jeho zákonný zástupca. Za poistenca vo väzbe a vo výkone trestu odňatia slobody plní oznamovaciu povinnosť príslušný ústav Zboru väzenskej a justičnej stráže.
(4)
Narodenie dieťaťa má povinnosť oznámiť regionálnej poisťovni príslušnej podľa miesta trvalého pobytu dieťaťa rodič dieťaťa do 60 dní od jeho narodenia.
(5)
Úmrtie poistenca má povinnosť oznámiť príslušnej regionálnej poisťovni príslušný úrad poverený vedením matriky do ôsmich dní kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bol vykonaný zápis do knihy úmrtí. V tomto prípade sa nevyžaduje splnenie oznamovacej povinnosti podľa odseku 1.
(6)
Oznamovacia povinnosť sa splní aj vtedy, ak sa prihláška alebo odhláška podá v lehote uvedenej v odsekoch 1, 3, 4 a 5 na pošte alebo faxom. Prihlášku alebo odhlášku faxom je potrebné potvrdiť do troch dní písomne.
(7)
Orgán, ktorý vydáva povolenie na podnikateľskú alebo inú zárobkovú činnosť, je povinný oznámiť regionálnej poisťovni vydanie takéhoto povolenia.
(8)
Prihlásenie a odhlásenie poistenca musí byť na tlačive, ktorého obsah a formu určí poisťovňa.“.
17.
V § 21 odseky 3, 4, 5, 6, 7 a 8 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 14b) znejú:
„(3)
Zamestnanec platí poistné vo výške 3,7 % na zdravotné poistenie, 1,4 % na nemocenské poistenie a 5,9 % na dôchodkové poistenie z vymeriavacieho základu. Jednotlivé sumy poistného sa zaokrúhľujú na celé koruny smerom nahor.
(4)
Zamestnávateľ s výnimkou uvedenou v odseku 8 platí poistné vo výške 10,0 % na zdravotné poistenie , 4,4 % na nemocenské poistenie a 20,6 % na dôchodkové poistenie z úhrnu vymeriavacích základov svojich zamestnancov; ak je zamestnávateľom Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky a Slovenská informačná služba, neplatí sa poistné na nemocenské poistenie a dôchodkové poistenie za osoby v služobnom pomere. Jednotlivé sumy poistného sa zaokrúhľujú na celé koruny smerom nahor.
(5)
Samostatne zárobkovo činné osoby a spolupracujúce osoby platia poistné vo výške 13,7 % na zdravotné poistenie, 5,8 % na nemocenské poistenie a 26,5 % na dôchodkové poistenie z vymeriavacieho základu. Jednotlivé sumy poistného sa zaokrúhľujú na celé koruny smerom nahor.
(6)
Občania uvedení v § 18 ods. 2 platia poistné vo výške 13,7 % na zdravotné poistenie z vymeriavacieho základu a občania uvedení v § 18 ods. 3 platia poistné vo výške 26,5 % na dôchodkové poistenie z vymeriavacieho základu. Jednotlivé sumy poistného sa zaokrúhľujú na celé koruny smerom nahor.
(7)
Štát platí poistné podľa § 18 ods. 7 až 9 vo výške určenej zákonom o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na príslušný rok. Jednotlivé sumy poistného sa zaokrúhľujú na celé koruny smerom nahor.
(8)
Ak je zamestnávateľom štátna rozpočtová organizácia alebo štátna príspevková organizácia, platí sa zdravotné poistenie, nemocenské poistenie a dôchodkové poistenie za činnosti v rámci hlavnej činnosti organizácie z kapitoly Všeobecná pokladničná správa vo výške určenej zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rok; zo svojej podnikateľskej činnosti14b) platí organizácia poistné podľa odseku 4. Jednotlivé sumy poistného sa zaokrúhľujú na celé koruny smerom nahor.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 14b) znie:
14b)
§ 29 ods. 2 a 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 567/1992 Zb. o rozpočtových pravidlách Slovenskej republiky v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 159/1993 Z. z.
18.
Poznámka pod čiarou k odkazu 15) znie:
15) § 4 ods. 2 zákona č. 1/1992 Zb. o mzde, odmene za pracovnú pohotovosť a o priemernom zárobku. § 3 ods. 2 zákona č. 143/1992 Zb. o plate a o odmene za pracovnú pohotovosť v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky. Zákon Slovenskej národnej rady č. 420/1991 Zb. o platových pomeroch sudcov a justičných čakateľov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 148/1993 Z. z.“.
19.
V § 22 ods. 1 sa za prvú vetu vkladá nová veta, ktorá vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 16a) znie:
„Vymeriavacím základom pre zamestnancov zahraničnej služby je časť platu určená v slovenských korunách.16a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 16a) znie:
„16a)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 169/1993 Z. z. o platových pomeroch zamestnancov zahraničnej služby.“.
20.
V § 22 ods. 5 sa slová „§ 18 ods. 3“ nahrádzajú slovami „§ 18 ods. 4“.
21.
V § 22 odsek 6 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 18) znie:
„(6)
Vymeriavací základ zistený podľa odsekov 1 až 5 nesmie byť nižší ako je výška minimálnej mzdy pracovníkov v pracovnom pomere odmeňovaných mesačnou mzdou,18) ktorá platí k prvému dňu kalendárneho mesiaca, za ktorý sa platí poistné. Vymeriavací základ zistený podľa predchádzajúcich odsekov u dobrovoľných pracovníkov opatrovateľskej služby je odmena za výkon opatrovateľskej služby dosiahnutá v rozhodujúcom období.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 18) znie:
„18) § 2 nariadenia vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 53/1992 Zb. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov.“.
22.
V § 25 odsek 2 znie:
„(2)
Poistné sa platí za kalendárny mesiac, v ktorom trvala účasť na zdravotnom poistení , nemocenskom poistení a dôchodkovom poistení; ak účasť na zdravotnom poistení, nemocenskom poistení a dôchodkovom poistení trvala len po časť kalendárneho mesiaca, poistné sa platí len za túto časť. To platí obdobne pre platenie poistného na dôchodkové poistenie osôb uvedených v § 18 ods. 3.“.
23.
V § 27 sa doterajší odsek 2 označuje ako odsek 3 a doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2.
24.
V § 27 ods. 3 sa za slová „v odseku 1“ vkladajú slová „a 2“.
25.
V § 28 sa slová „§ 27 ods. 2“ nahrádzajú slovami „§ 27 ods. 3“.
26.
V § 30 ods. 2 sa slová „nepodala prihlášku za seba alebo za spolupracujúcu osobu“ nahrádzajú slovami „alebo spolupracujúca osoba nepodala prihlášku“.
27.
Doterajší text § 31 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekmi 2 a 3, ktoré znejú:
„(2)
Výkon rozhodnutia na pohľadávky uvedené v odseku 1 sa vykonáva na základe právoplatného rozhodnutia exekučným príkazom regionálnej poisťovne na pohľadávky na peňažné prostriedky vedené na účtoch v peňažných ústavoch.
(3)
Pre výkon rozhodnutia na pohľadávky uvedené v odseku 1 sa použijú primerane ustanovenia Občianskeho súdneho poriadku.“.
28.
V § 32 ods. 2 sa slová „§ 20 ods. 4“ nahrádzajú slovami „§ 20 ods. 3“.
29.
§ 40 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 26b) znie:
㤠40
Kontrolnú činnosť zameranú na účelnosť, efektívnosť a hospodárnosť vykonáva poisťovňa
a)
revíznymi lekármi, ak ide o poskytovanie potrebnej zdravotníckej starostlivosti,
b)
posudkovými lekármi sociálneho zabezpečenia,26b) ak ide o kontrolu posudzovania spôsobilosti na prácu a kontrolu dodržiavania liečebného režimu so zreteľom na účelné vynakladanie prostriedkov na sociálne zabezpečenie alebo posúdenie dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu na účely nemocenského poistenia a dôchodkového poistenia,
c)
osobitne určenými pracovníkmi, ak ide o kontrolu hospodárenia s prostriedkami fondov a o kontrolu účelného vynakladania prostriedkov na nemocenské poistenie.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 26b) znie:
„26b)
§ 1 ods. 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 543/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.“.
30.
V § 41 ods. 6 sa v prvej vete vypúšťajú slova „vo výške jednej šestiny plánovaného celoročného objemu výdavkov poisťovne pre rok 1994“.
31.
V § 41 ods. 7 sa slová „odseku 5“ nahrádzajú slovami „odseku 6“.
32.
V § 41 odsek 9 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu26c) znie:
„(9)
Zamestnávateľ, ktorý zamestnáva občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou,26c) platí za tieto osoby poistné vo výške 2,6 % na zdravotné poistenie, 1,1 % na nemocenské poistenie a 5,3 % na dôchodkové poistenie z úhrnu ich vymeriavacích základov. Jednotlivé sumy poistného sa zaokrúhľujú na celé koruny smerom nahor. Podobne to platí aj pre občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou, ak sú samostatne zárobkovo činní alebo sú spolupracujúcimi osobami a štát za ne neplatí poistné.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 26c) znie:
„26c)
§ 21 ods. 3 až 5 zákona č. 1/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.“.
33.
V § 49 ods. 2 sa na koniec prvej vety pripájajú slová:„ a to osobitne na zdravotné poistenie, nemocenské poistenie a dôchodkové poistenie“.
Čl. V
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 9/1993 Z. z. o zdravotnom poistení a hospodárení s Fondom zdravotného poistenia sa mení takto:
1.
Doterajší text § 15 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekmi 2, 3 a 4, ktoré vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 7a) znejú:
„(2)
Poistné platené štátom podľa osobitného predpisu7a) uhrádza štát v pravidelných mesačných splátkach vopred k prvému dňu príslušného mesiaca.
(3)
Zúčtovanie týchto príjmov vykonáva Národná poisťovňa prostredníctvom Správy Fondu zdravotného poistenia polročne na základe informácií o počtoch jednotlivých skupín občanov, za ktorých štát uhrádza poistné.7a)
(4)
Ústredné orgány štátnej správy sú povinné poskytovať tieto potrebné informácie Národnej poisťovni pravidelne mesačne na základe jej požiadania.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7a) znie:
„7a)
§ 18 ods. 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 7/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
2.
§ 22 vrátane nadpisu a poznámok pod čiarou k odkazom 9a) a 9b) znejú:
㤠22
Správny fond
(1)
Z prostriedkov správneho fondu sa uhrádzajú výdavky spojené s činnosťou výkonných orgánov Národnej poisťovne.9a)
(2)
Správny fond sa tvorí najviac vo výške 3 % z poistného.9b)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 9a) a 9b) znejú:
„9a)
§ 12 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 7/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.
9b)
§ 18 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 7/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
Čl. VI
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1993 Z. z. o Fonde zamestnanosti Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 159/1993 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
V § 17 ods. 1 sa za slovo „zamestnávateľ“ vkladajú slová „s výnimkou uvedenou v odseku 5“.
2.
V § 17 ods. 1, 2, 3 a 4 sa na konci pripája táto veta: „Príspevok sa zaokrúhľuje na celé koruny smerom nahor“.
3.
V § 17 odsek 5 znie:
(5)
Ak je zamestnávateľom štátna rozpočtová alebo štátna príspevková organizácia, poskytuje sa príspevok za činnosti v rámci hlavnej činnosti organizácie z kapitoly Všeobecná pokladničná správa vo výške určenej zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rok; zo svojej podnikateľskej činnosti platí organizácia príspevok podľa odseku 1. Príspevok sa zaokrúhľuje na celé koruny smerom nahor.
Čl. VII
Zákon Slovenskej národnej rady č. 83/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky pri zabezpečovaní politiky zamestnanosti v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 194/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 488/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1993 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 247/1993 Z. z. sa mení takto:
V § 3 ods. 4 sa na konci pripája táto veta:„Príspevok nemožno poskytnúť štátnym rozpočtovým a štátnym príspevkovým organizáciám“.
Čl. VIII
Zákon č. 618/1992 Zb. Colný zákon v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 165/1993 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 47 sa na konci pripája táto veta: „Colný orgán nepridelí colne schválené určenie zahraničnému potravinárskemu tovaru, ak osoba, ktorá požiadala o pridelenie tohto určenia, nepredloží doklad príslušného orgánu Slovenskej republiky, osvedčujúci požadované kvalitatívne vlastnosti (atest) dovážaných potravinárskych výrobkov.“
Čl. IX
Zákon č. 222/1992 Zb. o dani z pridanej hodnoty v znení zákona č. 596/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 159/1993 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 165/1993 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 5 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 1a) znie:
㤠5
Platitelia
(1)
Platiteľmi sú osoby podliehajúce dani, ktorých obrat za najbližšie najviac tri predchádzajúce po sebe idúce kalendárne mesiace presiahne sumu 750 000 Sk, a to od prvého dňa druhého mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom prekročili určený obrat. Tieto osoby sú povinné predložiť žiadosť o registráciu podľa osobitného predpisu1a) najneskôr dvadsiateho dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom prekročili určený obrat, na osobitnom tlačive na registráciu pre daň (ďalej len „žiadosť o registráciu“).
(2)
Platiteľmi sú tiež osoby podliehajúce dani, ktorých obrat neprekročí sumu uvedenú v odseku 1, ak ide o samostatné osoby, ktoré vykonávajú zdaniteľné plnenia spoločne na základe zmluvy o združení alebo inej obdobnej zmluvy, a ak celkový obrat všetkých týchto osôb prekročí sumu uvedenú v odseku 1. Tieto osoby sú povinné predložiť jednotlivo žiadosť o registráciu v lehotách uvedených v odseku 1. Ak osoba podliehajúca dani, ktorá nie je platiteľom, uzavrie zmluvu o združení alebo inú obdobnú zmluvu s platiteľom, je povinná predložiť žiadosť o registráciu ku dňu uzavretia zmluvy. Ak túto povinnosť nesplní, je platiteľom dňom uzavretia tejto zmluvy.
(3)
Osoby podliehajúce dani sú povinné predložiť žiadosť o registráciu ku dňu začatia podnikania, ak môžu alebo mohli predpokladať, že ich obrat za najbližšie najviac tri po sebe idúce kalendárne mesiace od tohto dňa presiahne 1 500 000 Sk. Ak osoba podliehajúca dani túto povinnosť nesplní a jej skutočný obrat za to obdobie presiahne 1 500 000 Sk, je platiteľom dňom začatia podnikania.
(4)
Osoby podliehajúce dani, ktorých obrat nepresiahne sumu uvedenú v odseku 1, sú platiteľmi dňom účinnosti uvedenom na osvedčení o registrácii. Tieto osoby môžu predložiť žiadosť o registráciu platiteľa kedykoľvek.
(5)
Ak sa osoba podliehajúca dani zaregistruje podľa odsekov 1 až 4, je oprávnená uplatniť nárok na odpočet dane zaplatenej alebo zúčtovanej pri majetku, a to podľa stavu v účtovníctve ku dňu účinnosti uvedenému na osvedčení o registrácii. Odpočet dane možno uplatniť iba pri majetku obstaranom najneskôr dvanásť mesiacov pred dňom účinnosti osvedčenia o registrácii. Odpočet dane možno uplatniť pri osobnom automobile a pri návratných fľašiach zo skla, ak sa na ne vzťahuje zákaz odpočtu dane podľa § 18 ods. 4. Podmienkou pre uplatnenie odpočtu sú doklady vyhotovené platiteľom s údajmi o zaplatenej alebo zúčtovanej dani. U osoby podliehajúcej dani sa na účely odpočtu dane pri registrácii platiteľa uznávajú aj doklady vyhotovené platiteľmi, ktoré obsahujú cenu vrátane dane. Nárok sa uplatní v daňovom priznaní za prvé zdaňovacie obdobie po dni účinnosti uvedenom na osvedčení o registrácii.
(6)
Osoby podliehajúce dani, ktoré v prvom zdaňovacom období uplatňujú odpočet dane spôsobom uvedeným v § 19 ods. 1 a 2, majú nárok na pomernú časť odpočtu určeného podľa odseku 5. Pomerná časť odpočtu dane sa vypočíta ako súčin koeficientu vypočítaného podľa § 19 ods. 2 za prvé zdaňovacie obdobie a nároku na odpočet dane podľa odseku 5.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1a) znie:
„1a)
§ 31 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.“.
2.
Za § 5 sa vkladá nový § 5a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠5a
Zrušenie registrácie platiteľa
(1)
O zrušenie registrácie môže platiteľ požiadať najneskôr po uplynutí jedného roka odo dňa účinnosti uvedeného na osvedčení o registrácii, ak jeho obrat nepresiahol za najbližšie predchádzajúce tri po sebe idúce mesiace sumu 750 000 Sk a zároveň za najbližších dvanásť po sebe idúcich mesiacoch sumu 3 000 000 Sk. Platitelia podľa § 5 ods. 2 môžu požiadať o zrušenie registrácie jednotlivo iba pri zrušení zmluvy o združení alebo inej obdobnej zmluvy, v ostatných prípadoch iba spoločne.
(2)
Platiteľ je povinný požiadať o zrušenie registrácie pri zániku subjektu práv a povinností.
(3)
Finančný orgán po obdržaní a posúdení žiadosti o zrušenie registrácie určí platiteľovi posledné zdaňovacie obdobie a vyzve platiteľa na podanie daňového priznania za posledné zdaňovacie obdobie. Uplynutím posledného zdaňovacieho obdobia platiteľ prestáva byť platiteľom.
(4)
V daňovom priznaní za posledné zdaňovacie obdobie je platiteľ povinný odviesť z majetku, pri ktorom uplatnil odpočet, daň, a to podľa stavu v účtovníctve ku dňu ukončenia posledného zdaňovacieho obdobia.
(5)
Po vykonaní daňovej kontroly podľa osobitného predpisu1a) vydá finančný orgán rozhodnutie o zrušení registrácie platiteľa.“.
3.
Za § 52 sa vkladá nový § 52a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠52a
Uplatňovanie obratu na registráciu
Obrat ustanovený v § 5 ods. 1 až 3 sa vzťahuje prvýkrát na prípady, ak ide o obrat za kalendárne mesiace, v ktorých je zahrnutý mesiac január 1994.“.
Čl. X
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 567/1992 Zb. o rozpočtových pravidlách Slovenskej republiky, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 159/1993 Z. z. a týmto zákonom.
Čl. XI
Zrušuje sa:
§ 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 14/1993 Z. z. o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1993 a o zmene zákonov v oblasti sociálneho zabezpečenia a niektorých ďalších zákonov.
Čl. XII
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1994.
Michal Kováč v. r.
Ivan Gašparovič v. r.
Vladimír Mečiar v. r.
Príloha č. 1 zákona
Národnej rady Slovenskej republiky č. 325/1993 Z. z.
CELKOVÝ PREHĽAD PRÍJMOV A VÝDAVKOV ŠTÁTNEHO ROZPOČTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY NA ROK 1994
(v mil. Sk)
PRÍJMY
A. Daňové príjmy spolu 105 280.0
Daň z pridanej hodnoty 40 560.0
Spotrebné dane 20 840.0
Daň z príjmov právnických osôb 26 738.0
Daň z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti 5 184.0
Daň z príjmov fyzických osôb z ostatnej činnosti 3 808.0
Daň z príjmov z kapitálových výnosov 3 000.0
Clo 4 400.0
Ostatné daňové príjmy 750.0
B. Nedaňové príjmy spolu 29 400.0
Príjmy RO a odvody PO 3 123.0
Správne poplatky a odvody 1 930.0
Príjmy z vládnych úverov 6 400.0
Úroky 650.0
Odvody Národnej banky Slovenska 10 600.0
Ostatné nedaňové príjmy 6 697.0
Príjmy spolu 134 680.0
VÝDAVKY
I. Bežné výdavky spolu 139 247.4
v tom:,
A. Neinvestičné dotácie podnikovému sektoru 12 398.9
z toho: cenové 4 992.0
B. Transfery domácnostiam 25 866.6
v tom:nesystémové dávky sociálneho zabezpečenia 11 695.4
poistné a príspevky do fondov NP 10 571.2
dávky sociálnej starostlivosti 3 600.0
C. Verejná spotreba obyvateľstva 27 536.7
v tom: školstvo 17619.5
zdravotníctvo 1 939.1
kultúra 2 094.2
ostatné 5 883.9
D. Verejná spotreba štátu 43 511.2
v tom: obrana a bezpečnosť 14 225.8
súdy a prokuratúra 770.9
ostatná správa 4 473.3
iné výdavky na verejnú spotrebu štátu vrátane poistného za štátnych 24041.2
pracovníkov RO, PO
E. Štátny dlh 26 403.1
F. Bytová politika 2 495.9
G. Dotácie obciam 1 035.0
II. Kapitálové výdavky spolu 9 432.6
v tom:,
H. Investičné dotácie podnikovému sektoru 2 454.4
I. Transfery verejnému sektoru 6 978.2
Výdavky spolu 148 680.0
Prebytok (+), schodok (-) - 14 000.0
Príloha č. 2 zákona
Národnej rady Slovenskej republiky č. 325/1993 Z. z.
VÝDAVKY ŠTÁTNEHO ROZPOČTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY NA ROK 1994 PODĽA KAPITOL
(v tis. Sk)
Kapitola Výdavky spolu v tom
Výdavky rozpočtových organizácií Príspevky a dotácie príspevkovým a podobným organizáciám Dotácie podnikateľským subjektom
Investičné výdavky Neinvestičné výdavky z toho: mzdové prostriedky
neinvest. invest. neinvest. invest.
a 1 2 3 4 5 6 7 8
Kancelária prezidenta SR 159 978 5 000 154 978 13 978
Kancelária Národnej rady SR 196 010 13 900 181 010 66 754 1 100
Úrad vlády SR 118 490 11 780 106 710 44 754
Ministerstvo hospodárstva SR 1 442 652 5 000 665 952 75 984 17 000 110 000 286 900 357 800
Min. zahraničných vecí SR 1 426 538 280 000 911 038 94 137 147 500 88 000
Ministerstvo obrany SR 9 900 000 860 000 9 040 000
Ministerstvo financií SR 1 974 894 575 000 1 382 394 1 013 856 17 500
Mln.práce, soc.vec! a rodiny SR 11 291 162 43 000 11 124 162 300 604 81 000 43 000
Ministerstvo vnútra SR 12 458 928 495 000 11 929 261 1 665 056 34 667
Min. životného prostredia SR 1 116 009 20 000 786 009 293 218 310 000
Min. pre správu a privát. NM SR 26 336 550 25 786 16 223
Slovenská Informačná 345 324 108 000 237 324
služba
Min.dopr., spojov a ver. prác SR 6409 182 110 000 1 005 060 477 664 1 075 122 260 000 2 890 000 1 069 000
Min.pôdohospodárstva SR 10 491 313 28 000 1 110 000 267 013 1 493 000 198 000 6 970 000 692 313
Min. školstva a vedy SR 18 688 695 935 000 16 496 687 10 480 916 1 207 008 50 000
Ministerstvo kultúry SR 2 022 199 40 000 140 777 65 181 1 738 922 102 500
Ministerstvo zdra- 2 825 655 240 000 1 010 655 469 157 100 000 1 475 000
votníctva SR
Ministerstvo spravodlivosti SR 1 724 701 63 000 1 660 821 394 895 880
Protimonopolný úrad SR 12 005 600 11 405 6 999
Úrad pre norm., metr. a skús. SR 148 213 59 500 88 713 36 310
Úrad prlemys. vlastníctva SR 34 509 14 300 20 209 12 675
Štatistický úrad SR 185 551 2 300 164 501 104 355 18 750
Úrad geod., kart.a katastra SR 279 737 12 550 266 637 185 915 100 450
Ústavný súd SR 23 256 2 720 20 536 10 237
Najvyšší kontrolný úrad SR 35 612 4 500 31 112 18 398
Generálna prokuratúra SR 223 003 19 500 203 503 165 891
Slovenská akadémia vied 381 000 7 000 241 000 140 638 120 000 13 000
Tlačová agentúra SR 45 247 0 0 0 41 247 4 000
Slovenský rozhlas 25 100 0 0 0 25 100
Slovenská televízia 240 0 0 0 240
Štátny dlh SR 26 403 100 0 26 403 100 0
Úrad jadrového dozoru SR 26 950 2 300 21 710 9 282 2 940
Správa štát. hmot. rezerv. SR 482 353 15 600 466 753 20 135
Všeobecná pokladničná správa 36 721 058 20 100 33 438 640 76 522 34 988 640 000 2 252 000 335 330
z toho: soc. poistné fondy 21 958 265 21 958 265
Spolu 147 645 000 3 994 200 119 346443 16 526 747 6 467 064 2983950 12 398 9OO 2 454 443
Dotácie do rozpočtov obcí 1 035 000
Úhrn 148 680 000 3 994 200 119 346443 16 526 747 6 467 064 2983950 12 398 900 2 454 443
Príloha č. 3 zákona
Národnej rady Slovenskej republiky č. 325/1993 Z. z.
LIMITY ÚČELOVÝCH DOTÁCIÍ ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY NA ROK 1994 PRE MESTSKÚ HROMADNÚ DOPRAVU V HOSPODÁRSTVE OBCÍ
(v mil. Sk)
Mesto Investičné dotácie Neinvestičné dotácie
Bratislava 174.0 414.0
Košice 53.0 124.0
Prešov 13.0 37.0
Spolu 240.0 575.0
Príloha č. 4 zákona
Národnej rady Slovenskej republiky č. 325/1993 Z. z.
REZERVY ŠTÁTNEHO ROZPOČTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY NA ROK 1994 A ÚČELOVÉ PROSTRIEDKY ROZPOČTOVÝCH KAPITOL
(v tis. Sk)
1. Rezervy štátneho rozpočtu
Účelové rezervy spolu 5 491 687
- rezerva vlády SR 1 450 902
z toho:
- stabilizácia ekonomiky a štrukturálne programy 335 330
- neinvestičné výdavky súvisiace so zmenami kompetencií
a s nepredvídanými mimoriadnymi udalosťami 1 005 572
- úlohy rozvoja vedy a techniky 110 000
- rezerva predsedu vlády SR 30 000
- rezerva na mzdy na nové úlohy ústredných orgánov a podriadených organizácií 74 785
- rezerva na štátne záruky za bankové úvery 900 000
- rezerva na garancie sociálnych poistných fondov 3 036 000
z toho:
- Fond zdravotného poistenia 2 995 150
2. Účelové prostriedky štátneho rozpočtu Slovenskej republiky zapracované v kapitolách
Kancelária prezidenta SR
- rekonštrukcia Grassalkowichovho paláca a vybavenie
interiéru budúceho sídla prezidenta republiky 100 000
Kancelária Národnej rady SR
- obnova Bratislavského hradu 16 139
Ministerstvo hospodárstva SR
- hospodárska mobilizácia 111 000
Ministerstvo zahraničných vecí SR
- poplatky za členstvo SR v medzinárodných organizáciách 126 000
- financovanie projektu Nadácia pre pomoc krajanom 7 000
- vedenie sporu pred MSD v Haagu o Sústave vodných diel Gabčíkovo - Nagymaros 41 000
Ministerstvo obrany SR
- štátna športová reprezentácia 30 000
- financovanie štúdia príslušníkov Armády SR na civilných vysokých školách 34 000
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
- investičné potreby pre ZŤP občanov 7 000
- financovanie rekvalifikačných kurzov pre učiteľov prostredníctvom Fondu zamestnanosti 4 000
- štúdium dôchodcov na univerzitách tretieho veku 3 000
Ministerstvo vnútra SR
- dávky sociálnej starostlivosti 3 600 000
- výdavky na príspevky na zvýšené náklady spojené
so zachovaním alebo obnovou kultúrnych pamiatok 10 000
- migračná politika 100 000
- hospodárska mobilizácia 10 400
- štátna športová reprezentácia 20 000
Ministerstvo životného prostredia SR
- dotácia do Štátneho fondu životného prostredia SR 300 000
Ministerstvo dopravy, spojov a verejných prác SR
- dotácia do Štátneho fondu cestného hospodárstva SR 1 000 000
- hospodárska mobilizácia 96 000
Ministerstvo pôdohospodárstva SR
- dotácia do Štátneho fondu ochrany a zveľaďovania lesa SR 180 000
- dotácia do Štátneho fondu ochrany a zveľaďovania poľnohospodárskeho pôdneho fondu 25 000
- dotácia do Štátneho fondu trhovej regulácie SR v poľnohospodárstve 650 000
- náklady na pozemkové úpravy 186 850
- hospodárska mobilizácia 16 000
- činnosť splnomocnenca vlády SR na výstavbu a prevádzku SVD G-N 6 000
- dotácia do Štátneho podporného fondu pôdohospodárstva a potravinárstva 300 000
- podpora využívania závlahovej vody 100 000
Ministerstvo školstva a vedy SR
- finančné zabezpečenie zahraničných študentov v zmysle uznesenia vlády SR č. 633/1993 22 446
- úhrada nákladov SOU iných rezortov podľa zákona č. 171/1990 Zb. 1 600 000
- štátna športová reprezentácia 96 000
- vklad do Slovensko-amerického fondu Agentúry pre medzinárodnú VTS 12 000
- príspevok na prevádzku Slovenskej technickej knižnice - Centra VTI SR 20 000
Ministerstvo kultúry SR
- obnova kultúrnych pamiatok 130 000
- cirkvi, náboženské spoločnosti a katolícka charita 196 000
- dotovanie tlače a umeleckej tvorby určenej pre detskú literatúru a detské časopisy 17 000
- národnostné kultúrne zväzy, národnostná tlač a aktivity pre národnosti v rámci PO 140 500
v tom:
- dotovanie školských časopisov národnostných menšín 2 000
- financovanie vydania rómsko-slovenského slovníka 1 000
- Matica slovenská 95 000
- dotácia do Štátneho fondu kultúry Pro Slovakia 100 000
- hospodárska mobilizácia 30
Ministerstvo zdravotníctva SR
- hospodárska mobilizácia 15 200
Štatistický úrad SR
- výdavky na prevádzku centrálneho uzla elektronického
prepojenia a Slovenského databázového centra 2 450
Slovenský rozhlas
- zabezpečenie zahraničného vysielania 24 940
- hospodárska mobilizácia 160
Slovenská televízia
- hospodárska mobilizácia 240
Úrad jadrového dozoru SR
- hospodárska mobilizácia 150
Všeobecná pokladničná správa
- obnova národnej kultúrnej pamiatky Mohyla M. R. Štefánika na Bradle 20 000
- študentské pôžičky 15 000
- financovanie záväzkov z programu PHARE 40 000
- potreby Rady SR pre rozhlasové a televízne vysielanie 2 797
- hospodárska mobilizácia (pre SZSD, SZVD) 500
- sanačné práce po Sovietskej armáde 160 000
- prechodná finančná výpomoc politickým stranám a hnutiam na voľby do NR SR 30 000
Spolu v kapitolách 9 819 8O2
Rezervy a účelové prostriedky spolu 15 311 489
1)
Zákon č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov.
2)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností v znení neskorších predpisov.
3)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 254/1993 Z. z. o územných finančných orgánoch.
4)
§ 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 309/1993 Z. z. o spotrebnej dani z vína.
§ 15 zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 310/1993 Z. z. o spotrebnej dani z piva.
§ 16 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 311/1993 Z. z. o spotrebnej dani z liehu.
§ 16 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 312/1993 Z. z. o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov.
§ 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 316/1993 Z. z. o spotrebnej dani z uhľovodíkových palív a mazív.
§ 42 zákona č. 222/1992 Zb. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
§ 23 zákona Slovenskej národnej rady č. 318/1992 Zb. o dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľností.§ 40r zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov.
5)
§ 10 zákona Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení.
6)
§ 21 ods. 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 7/1993 Z. z. o zriadení Národnej poisťovne a o financovaní zdravotného poistenia, nemocenského poistenia a dôchodkového poistenia v znení neskorších predpisov.
7)
Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 53/1992 Zb. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov.
8)
§ 21 ods. 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 7/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.
9)
§ 17 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1993 Z. z. o Fonde zamestnanosti Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.
10a)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 175/1993 Z. z. o finančnom hospodárení štátnych podnikov.
11)
§ 2 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
11a)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov.
12)
Zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.
Zákon Slovenskej národnej rady č. 253/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky vo veciach prevodov majetku štátu na iné osoby a o Fonde národného majetku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 248/1992 Zb. o investičných spoločnostiach a investičných fondoch v znení neskorších predpisov.
13)
Napr. § 58 Obchodného zákonníka.
§ 4 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách.
14)
Zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov.
14a)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 640/1992 Zb., ktorou sa ustanovujú sídla a odvody pôsobnosti územných finančných orgánov v znení vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 69/1994 Z. z.
15)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 7/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.
16)
§ 49 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 7/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.
17)
Napr. zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 276/1993 Z. z. o Poisťovni Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a o financovaní zdravotného poistenia.
18)
Zákon č. 76/1952 Zb. o dani zo mzdy v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 36/1965 Zb. o dani z príjmov z literárnej a umeleckej činnosti v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 172/1988 Zb. o poľnohospodárskej dani v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 156/1989 Zb. o odvodoch do štátneho rozpočtu v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 157/1989 Zb. o dôchodkovej dani v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 389/1990 Zb. o dani z príjmov obyvateľstva v znení zákona č. 578/1991 Zb.
Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 207/1989 Zb. o vykonávaní odvodu zo zisku na základe finančného plánu.
18a)
§ 63 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.
19)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 275/1993 Z. z., ktorým sa mení Zákonník práce a zákon č. 143/1992 Zb. o plate a odmene za pracovnú pohotovosť v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch v znení neskorších predpisov.
20)
§ 205d Zákonníka práce.
21)
Čl. III ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 275/1993 Z. z.
22)
§ 17 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 14/1993 Z. z. o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1993 a o zmene zákonov v oblasti sociálneho zabezpečenia a niektorých ďalších zákonov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 159/1993 Z. z.
23)
§ 37 ods. 2 a 3 vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 638/1992 Zb.o hospodárení s prostriedkami štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a o hospodárení rozpočtových a príspevkových organizácií.
24)
§ 37 ods. 2 vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 638/1992 Zb.