36/1993 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 27.02.1993 do 30.06.2002

36
OPATRENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
z 20. januára 1993
o úprave výšky základnej náhrady za používanie osobného cestného motorového vozidla pri pracovných cestách
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 1 a 2 zákona č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách a podľa § 33 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1993 Z. z. o Fonde zamestnanosti Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov ustanovuje:
Čl. I
V zmysle § 8 ods. 2 zákona č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách sa mení výška základnej náhrady za používanie osobného cestného motorového vozidla takto:
1.
V § 7 ods. 2 písm. b) sa suma „2,00 Kčs“ nahrádza sumou „2,15 Kčs“.
Čl. II
Upravená sadzba náhrady patrí zamestnancovi od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola zverejnená v Zbierke zákonov.
Oľga Keltošová v. r.