Predpis bol zrušený predpisom 324/2002 Z. z.

37/1993 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 29.12.1993 do 30.06.2002

37
OPATRENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 8. februára 1993,
ktorým sa určuje výška stravného pri zahraničných pracovných cestách do Českej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 12 ods. 1 zákona č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách určuje výšku stravného takto:
§ 1
Štát Menový kód Mena Stravné (denná sadzba) Orientačné náklady na ubytovanie
Česká republika koruna česká 180 (900)
§ 2
Náhrada stravného podľa § 1 tohto opatrenia sa poskytuje pri pracovných cestách vykonaných po 7. februári 1993.
§ 3
Toto opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Július Tóth v. r.