Predpis bol zrušený predpisom 154/1994 Z. z.

41/1993 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.02.1993 do 31.12.1994

41
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 21. januára 1993,
ktorým sa mení zákon č. 268/1949 Zb. o matrikách
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 268/1949 Zb. o matrikách sa mení takto:
§ 21 vrátane nadpisu znie:
㤠21
Zápisy týkajúce sa štátnych občanov Slovenskej republiky v cudzine
(1)
Narodenia, uzavretia manželstiev a úmrtia štátnych občanov Slovenskej republiky na území cudzieho štátu sa zapisujú do osobitnej matriky.
(2)
Osobitnú matriku vedie Obvodný úrad Bratislava I.
(3)
Zápisy sa vykonávajú na základe úradných oznámení zastupiteľských úradov Slovenskej republiky, výpisov zasielaných cudzími štátmi v rámci výmeny matrík alebo žiadostí na základe predložených cudzozemských verejných listín.“.
Čl. II
Zrušuje sa § 61 ods. 1 a 2 vyhlášky Federálneho ministerstva vnútra č. 22/1977 Zb., ktorou sa vydávajú bližšie predpisy k zákonu o matrikách v znení vyhlášky Federálneho ministerstva vnútra č. 4/1991 Zb.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Ivan Gašparovič v. r.
Vladimír Mečiar v. r.